Alla inlägg under maj 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK. 45:14-25.

 

       HERRENS ÖVERHÖGHET ÖVER ALLA FOLK.

 

Jesaja bok. 45:14.

 

14.  #Så säger Herren:

  Det rika Egypten, det välmående Kush och Sebas

resliga folk skall tillfalla dig och bli ditt.

      De skall gå bakom dig, och komma i bojor.

De faller ner inför dig och ber med orden:

     "Bara hos dig, ingen annan finns

Gud"#.

 

Herrens ord:

      Rika Egypten.

Välmående Kush Sebas ståtliga folk 

     bli ditt folk.

Förödmjuka sig inför dig med orden:

        Du värdig all tillbedjan: den ende Guden.

 

Jesaja bok. 45:15.

 

15.  #Du är sannerligen en dold gud,

Israels Gud, som ger räddning#.

 

Du är i sanning en fördold Gud.

     Israels Gud, vår räddare.

 

Jesaja bok. 45:16.

 

16.  #Alla får blygas och känna skam, nesa blir 

avgudamakarnas lott#.

 

Inför dig känner vi gudsfruktan:

     Avgudarmakarna avslöjas i sin dårskap.

 

Jesaja bok. 45:17.

 

17.  #Men Israel räddas av Herren för evigt.

Aldrig skall ni känna blygsel och skam,

        aldrig i evighet#.

 

Herren Israels evige  rädddare.

        Aldrig vara modlösa.

 

Jesaja bok. 45:18.

 

18.  #Så säger Herren, han som har skapat himlen,

----- han är Gud ----- han som format och frambragt

      jorden ----- han gav den en fast grund ----- han

skapade den inte till att ligga tom utan gjorde

    den till att vara bebodd:

Jag är Herren, ingen annan finns#.

 

Herrens ord till alla folk:

        Himlens skapare.

Han är Gud.

      Format jorden begynnelsen till den.

Gav jordens yta fast grund.

       Skapade den till vara bebodd inte till vara öde.

Jag är Herren, den ende Guden.

 

Jesaja bok. 45:19.

 

19.  #Jag har aldrig talat i det fördolda, någonstans

    i ett mörkt land, aldrig uppmanat Jakobs

ättlingar att söka mig i tomheten.

       Jag är Herren, mina ord är sanna,

det jag säger är att lita på#. 

 

Aldrig uppmanat Jakobs ättlingar:

     söka mig i idel tomhet.

Mitt ord är sanning.

        Mina ord  förtrösta på dem.

Skulle tala något och inte uppfylla dem.

 

Jesaja bok. 45:20.

 

20.  #Kom hit, samlas här, träd fram, ni som

skonats bland folken!

      Utan insikt är de som bär träbeläten 

och ber till en gud som inte kan hjälpa dem#.

 

Kom hit.

      Var frimodiga.

Fått förlåtelse bland folken.

       Dåraktigt folk är de som träbeläten.

Tillber stumma avgudar: hjälplösa. 

 

Jesaja bok. 45:21.

 

21.  #Berätta, kom med ert svar, överlägg tillsammans!

      Vem förutsade detta, berättade om det 

i förväg?

      Det gjorde jag, Herren.

Det finns ingen annan Gud än jag,

      ingen trofast Gud som hjälper utom jag#.

 

Berätta vem jag är!

       Vem var det som förutsade vad skulle ske?

Finns ingen annan trofast Gud.

     Er hjälpare.

 

Jesaja bok. 45:22.

 

22.  #Vänd er till mig, folk från hela jorden,

så skall ni bli hjälpta. 

        Jag är Gud, ingen annan finns#.

 

Alla jordens folk gör bot och bättring 

      sök mig er skapare:  er räddare.

Jag är Gud den ende Guden.

 

Jesaja bok. 45:23.

 

23.  #Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant,

mitt ord står fast:

       För mig skall alla böja knä, alla skall svära

mig trohet#.

 

Har ingen annan svära vid än vid mig själv.

     Talar sann värdiga ord.

Mitt ord skall aldrig förgås.

         Alla skall förödmjukas inför mig.

Bekänna min trohet.

 

Jesaja bok. 45:24.

 

24.  #Blott hos Herren, skall det heta,

finns seger och styrka.

      Alla som vänt sin vrede mot honom skall

komma till honom i skam#.

 

Hos Herren, vår Gud finns segern styrkan.

       Människors  upproriska vrede skall

vändas till honom i förödmjukelse.

 

Jesaja bok. 45:24.

 

24.  #Genom Herren skall alla Israels ättlingar

vinna seger och ära#.

 

Genom Herren skall alla Israels ättlingar

      bli segrare vinna ära.

 

  

   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

                     BIKTNING.  2021.05.16

 

Säger som  Petrus sa Gå bort ifrån mig

       jag är en syndare.

 

Säger ord som jag inte skulle ha sagt om 

      människor.   I samtalen med  medmänniskor:

tänker själviska tankar.

 

Ser och hör på ett felaktigt sätt:

      tillfredsställa mitt  ego.

 

Fäller dömande ord  tankar  om lättjefulla

    likgiltiga människor.

 

Längtar efter djupare andligt liv:

      min moder Jungfru Maria  respekta henne

  som Kyrkans moder.

 

Värdigt ta emot eukarstin.

 

   Dömande tankar mot sin nästa vilka vanhelgar

sabbatsvilan.  

 

Befläckar mina i ögon vad jag ser.

     Lyssna på felaktiga vilka förnekar sanningen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

ORD FÖR DAGEN  JANUARI  MÅNAD  2022.

 

Första dagen.

 

Där hatet  föraktet råder  råder  brist på 

   kärlek ömhet omsorg.

 

Andra dagen.

 

Ödmjukes inre styrka  skönhet  rättvisa

      ger hjärta  sinne  fröjd  frid  välsignelse

i ödmjukheten.

 

Tredje dagen.

 

Övermodiges  inre kraftlöshet  orättvisa

    brist på  rättvisa  ger hjärta  sinne  sorg

bedrövelse  ofrid  förbannelse i övermodet.

 

Fjärde dagen.

 

Kärleksfulle vunnit  kärlekens rikedomar 

    i överflöd.

 

Femte dagen.

 

Hatiske  föraktfulle  förlorat  kärlekens rikedomar.

 

Sjätte dagen.

 

Föraktet  hatet  förblindat  människors

    hjärtan  sinne.

 

Sjunde dagen.

 

Förblindelsen  okunnigheten  vilseleder

     mänskligheten från  sanningen.

 

Åttonde dagen.   

 

O-tåligheten  tåligheten  lever  i fiendskap

     med varandra.

 

Nionde dagen.  

 

Sinnets  otålighet  håller tillbaks  livets  tålighets

    tröst hjälpsamhet.

 

Tionde dagen.

 

Konsumtions samhällets själviskhet

          livets tyranneri.

 

Elfte dagen.

 

Ärelystenheten rider på Sinnets högmod.

 

Tolfte dagen.

 

Där mörkret dör ut, ljuset lever vidare.

 

Trettionde dagen.

 

Mörkret utmanar ljuset.

       Ljuset utmanar mörkret.

 

Fjortonde dagen.

 

Ljuset välsignar livet.

       Mörkret förbannar Livet.

 

Femtonde dagen.

 

Där förbannelse dör ut  lever välsignelsen vidare.

 

Sextonde dagen.

 

Godhjärtliges glödande godhet  av värme

    omsorg.

 

Sjuttionde dagen.

 

Tystnadens kärleksfulla språk:

        tänk få äga den  gör  livet  intressant.

 

Artonde dagen.

 

O-tystnadens ondskefulla språk:

       gör livet  fåfängt  till idel  tomhet.

 

Nittionde dagen. 

 

Vänliga svar  snälla  goda svar  bättre än

    elaka svar vilka  sårar bedrövar  människors hjärtan.

 

Tjugonde dagen.

 

Tänk få uppmuntra sin nästa med orden 

  "God morgon"  få samma svar tillbaks:

med tacksamt leende.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Bemötas av tacksamt leende få kontakt med

    sin nästas tacksamma hjärta.

 

Tjugoandra dagen.

 

Förlåtelsen uppmuntrar kärleken.

 

Tjugotredje dagen.

 

Behärskad tunga  smärtlös tunga.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-behärskad tunga  smärtsam tunga 

    lidelsefull tunga.

 

Tjugofemte dagen.

 

Falsk kärlek  o-förlåten  kärlek.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Äkta sann kärlek  förlåtlig kärlek.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Lögnen förhindrar förståelsen för

     sanningens värde.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Sanningens värde:  värdesätter  människans

     värdighet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Lögnen avskyvärda värde: fördärvar tillintetgör

      människans värdighet.

 

Trettionde dagen. 

 

Laglöst samhälle  +++  kontrollstyrt.

 

Fjortonde dagen.

 

Laglöst samhälle  moraliskt misäriskt.

 

Femtonde dagen.

 

Lglöst samhälle  kyligt  känslokallt.

 

Sextonde dagen.

 

Ondskan förmågan  ge mänskligheten  

    rädsla skräck för livet.

 

Sjuttionde dagen.

 

Rädslan  skräcken verksam  genom tankevärlden

     känslolivet.

 

Artonde dagen.

 

Seendet  lyssnandet  aktiva kanaler:

    informerar tankevärlden  antingen det onda

eller goda.

 

Nittionde dagen.

 

Förmörkad värld  längtar söker sanna

   äkta ljuset.

 

Tjugonde dagen.

 

Grälsjukheten  ordstrider  problem-skapare.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Omtänksamma ömma barmhärtigheten

      trovärdigare än obarmhärtighetens 

själviska skadlighet.

 

Tjugoandra dagen.

 

Förljugen värld  söker längtar efter i behov av

       vad sant är.

 

Tjugotredje dagen. 

 

Ödmjuke älskar ödmjukheten  gör den känd.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Saktmodet älskar saktmodet  gör den känd.

 

Tjugofemte dagen.

 

Hård kylig själ  förhärdats av egokärleken.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Kontroll-behovet sig i sjävisk  överlägsenhet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ondskans fördärv  förtryck  svek

    skapar  o-intressant liv.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ondskans elände  olycka  nationell undergång.

 

Tjugonionde dagen.

 

Godheten meddelar sig inte genom ondskan.

 

Trettionde dagen.

 

Godhjärtlige  lärt känna  äger  insikten 

   avståndet mellan  godheten  elakheten.

 

Trettioförsta dagen.

 

Godheten härskar  i  godhjärtlig fridsam själ. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

ANDLIGA VERKLIGHETER.  DEL. 5.

 

Arvssynden slutit förbund med Döden.

 

Om inte Herren bygger Huset  ( familjelivet )

       arbetar det i idel tomhet  fåfänga.

 

Jungfru Marias moders-kärlek  vägen

    in i Jesu förbarmande hjärtan.

 

Jesu hjärtats utgivande kärlek  vägen in

   i Guds Faderns hjärta.

 

Ursynden  visar olika ansikten  verksam

      genom människors genetiska personligheter.

 

Bönen tyglar  arvssynden.

 

Ursynden  ligger i strid med  o-dödlighetens

    välsignelse.

 

    

 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

            VILKA BÖCKER HAR JAG.

 

                           1.

 

ANDLIGA SKRIFTER  ELISABETH AV TREENIGHETEN

      1 EX.

 

BIBEL-KOMPASSEN  1 ex.  

 

PRÄSTÄMBETET  JOHANNES CHRYSOSTOMI

            1 EX.

 

LUNDS DOMKYRKA  MEDELTIDSUR

                1EX.

 

SANKT SIGRIDS STIFT  I HISTORIA O NUTID.

                      1 EX.

 

BYSIANTISK BÖNEBOK   1 EX.

 

SAMBO ELLER FÖRLOVNING   1EX.

 

UPPENBARELSE  AV DEN GUDOMLIGA KÄRLEKEN

                  1 EX.

RIKTLINJER FÖR MYSTISK BÖN

     RUTH BURROWS  1 EX.

 

HERRE FÖRBARMA DIG: BIKTENS HELANDE KRAFT.

       1 EX.

GENOM DÖDSSKUGGANS DAL  1 EX.

 

MÖTE MED ONDSKAN 1 EX.

     FIAT TILL GUD   1 EX.

 

ÖVERGÄGANDE  1 EX.

     SANTA RITA  1 EX.

 

DEN MOTSÄGELSEFULLA GLÄDJEN   1 EX.

                  NYSTART  OM MODERSKAPETS  1 EX.

 

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

                 ÖLANDS  KYRKOR.

 

    NORRA KYRKOR.

 

 

1.   ALBÖKE  KYRKA

 

2.   BÖDA  KYRKA

 

3.  FÖRA  KYRKA

 

4.   HÖGBY  KYRKA

 

5.   KÄLLA  GAMLA KYRKA  KÄLLA KYRKA.

 

6.  LÖT KYRKA

 

7.  PERNÄS  KYRKA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 12 maj 12:47

JESAJA BOK. 44:6-8.

 

       HERREN ÄR DEN ENDE GUDEN.

 

Jesaja bok. 44:6.

 

6.  #Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot:

    Jag är den förste, jag är den siste.

Det finns ingen annan Gud än jag#.

 

Herren friköper sitt egendomsfolk från

    syndens slaveri.

Herren Sebaot säger:

      Jag är den förste.

Jag är den siste.  

     Jag är begynnelsen och ände.

Ingen annan levande Gud finns jämte mig.

 

Jesaja bok. 44:7.

 

7.  #Vem är som jag?

Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det

      för mig.

Vem har i förväg kungjort det som händer?  

      Låt dem berätta för oss vad som skall ske#.


Ge levande bevis för mig vem du är som person.

      Vem har förutsagt det innan det inträffar?

Ge oss trovärdig information: vad som ska ske.

 

Jesaja bok. 44:8.

 

8.  #Var inte förfärade, hys ingen fruktan!

Kungjorde och berättade jag det inte i förväg?

       Ni är mina vittnen.

Finns det någon annan Gud än jag, någon klippa

       som jag inte vet om?#.

 

Herren, den helige säger:

      Var frimodig i er tro på mig.

Låt inte modet falla.

        Ni är mina vittnen.

Avgudarna kan  inte tala: ge löften.

     

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2021 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se