Alla inlägg den 26 november 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:59

VISA OCH KLOKA ORD; FÖR VARJE DAG.

MAJ MÅNAD.


Första dagen. 


Våra liv; att se, själva Livet, som en fin

och värdefull gåva till varje människa.


Den andra dagen.


Hur vi lever våra liv;; ett talande språk;

om hur man lever som människa.


Den tredje dagen.


Fåordig människa; har två lyssnande öron.


Den fjärde dagen.


Äga ett ödmjukt och saktmodigt hjärta;

värdefullare än både guld och silver.


Den femte dagen.


När vårt hjärta är fyllt av en inre med-mänsklig-kärlek, i närvaro av våra med-människor;

utstrålar vi en inre värme och omsorg

inför mänskligheten.  


Den sjätte dagen.


I tålamodet och uthålligheten känner man

en djup vila och trygghetskänsla.


Den sjunde dagen.


Tålamodet och uthålligheten har inget

behov av att försvara sig.


Den åttonde dagen.


Tystnaden; bra botemedel mot en fladdrande,

stressande och självupptagen tunga.


Den nionde dagen.


Fladdrande, stressande, själviska, självgoda

och självupptagna tungor; bär ingen

bestående frukt.


Den tionde dagen.


Vis och klok tunga bär en bestående frukt;

i uppmuntran och hjälp för behövande människor. 


Den elfte dagen.


Övermodet, svartsjukan och avundsjukan utvecklar sin förmåga; i en obehärskad 

tunga i sitt handlingssätt i ord och gärning;

ett handlings-kraftigt redskap. 


Den tolfte dagen.


O-måttlig stress+påverkan har en negativ skada

på människans hälsa. 


Den tolfte dagen.


Vad vinning har människokroppen; när den blir

o-måttligt stressad.


Den trettionde dagen.


Passiviteten ett bedövningsmedel; förlamar och trälbinder människo-hjärtat.


Den fjortonde dagen.


Tåligheten, tålamodet, ståndaktigheten

och uthålligheten, låter inte sig bli urverkets-slav,

de påverkas aldrig, av tiden.


Den femtionde dagen.


Själva lögnen, som person, av sin egen vilja;

äter upp sig själv i sina egna lögner,

i vilka hon själv, lever i.


Den sextonde dagen.


Sanningen har alltid en framtid, däremot lögnen,

helt saknar.


Den sjuttionde dagen.


Människor som inte utvecklas på ett normalt sätt,

som en mogen individ under sitt liv; har aldrig ansträngt sig, bearbeta sina genetiska svagheter

och brister under sitt liv.


Den nittionde dagen.


Människor lyssnar på latheten, bekvämligheten

passivitetens budskap.

Slutsatsen blir; vilken belöning ges tillbaks!


Den tjugonde dagen.


All förtröstan och tilltro på sig själv; aldrig lyssna

på andras rådgivning, vill själv lösa sina egna problem.


Den tjugoförsta dagen.


Människor som lever i självförtröstan

och självupptagenhet, vill själv lösa sina problem

på egen hand.  


Den tjugoandra dagen.


Det jag i första hand vill göra i mitt liv,

det är viktigast för mig själv.


Den tjugotredje dagen.


Behärskad tunga av Tystnaden; kontrollerar

fladdrande, stressande och självupptagna tungor.


Den tjugofjärde dagen.


Under olika perioder av Livet; nyttigt självrannsaka sig själv, Vad gör jag av mitt liv; som människa.


Den tjugofemte dagen.


Livet är som en fin gåva, till varje människa.

Vårt livs innehåll grundad på TIDEN; finns till vårt förfogande, hade inte TIDEN funnits, hade vi

inte existerat.


Den tjugosjätte dagen.


Hur utvecklas Tålamodets frukter i våra liv;

ger sig själv Tid och tillåtelse, bli formad

och vara formbar, av Tålamodets inflytande.


Den tjugosjunde dagen.


Passiviteten, uppgivenheten, latheten

och bekvämligheten; gör att vi kan förlora

allt i vårt liv, värdefullt att göra,

de är tids och energi-tjuvare.


Den tjugoåttonde dagen.


Lyssna på meningsfullheten; gör vårt liv

innehållsrikt.


Den tjugonionde dagen.


Övermodet och egoismen tillsammans med

Penningbegäret; ingen tillgång för stadens och

nationens utveckling.


Den trettionde dagen.


Egen tillåtelse till sig själv; förändrar vårt liv

och vår egna karaktär.

Lösningen till förändringen i sin karaktär;

har en djupare inre vilja och längtan.


Den trettioförsta dagen.


Resultatet av en sådan förändring; alltid hälsosam;

för vår egna omgivning och med-människor.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:56

FÖRTALETS FAROR.

Jesus Syraks bok. 28:13-18.

13.  #Förbannelse över lögnaren och baktalaren ------

han vållar många fredliga människors undergång#.

Lögnares och förtalares tungas förbannelser;

ger många lyssnande fredliga människor

undergång och fördärv.


Ordspråksboken. 16:27.

27.  #En ondsint man ställer till skada,

hans ord är förtärande eld#.

Argsint människas ord; skadar hjärtan och sinnerligheten; likt en elds förstörelse av allt levande liv.


14.  #Den skvallande tungan har störtat många

i olycka och drivit dem på flykt från land till land.

Den har förstört befästa städer och lagt stormäns hus i ruiner#.

O-behärskad+skvallrande tungans påverkan;

människans sinnen och hjärtan; förvillats, besvärats, förvirrat människor in i olyckor.

Förts bort på flykt till olika främmande länder. 

Förstört och ödelagt befästa städer; stormäns

ståtliga husbyggen lagts i ruiner.


15.  #Den skvallrande tungan har kört dugliga hustrur på porten och berövat dem frukten

av deras arbete#.

Skvallrande+o-behärskad tunga; har låtit flitiga

och idoga hustrun behandlas som en dörrmatta

och disktrasa.

Frukten av dess flitiga sysslor har berövats på

sin dyrbara belöning.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#.

Ingen rofylld och stillsam tunga; lyssna på den

ger ofrid, oro och o-ordning.


17.  #.Piskans slag ger blodiga märken,

men tungans slag knäcker ben#.

Tungans ord ger kraftiga slag likt ett slagträ.

Slagträdet ger tydliga blodsmärken.

Dess slagkraft knäcker sönder ben; på alla

levande varelser. 


18.  #Många är de som fallit offer för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.

Tungans ords offer kan aldrig jämföras med

det vassa svärdets räknade offerantal.


Jesus Syraks bok. 28:19-23.

19.  #Lycklig den som funnit skydd mot förtalet,

som inte utsatts för dess raseri,

inte behövt släpa på dess ok och aldrig

fjättrats av dessa bojor#.

Förtalets raseri+o-behärskade tungans skadliga

och smärtsamma ords-påverkan; kan känna tacksamhet;; i beskyddet från dess aggressivitet.

Ett tungt ok att bära och fjättrad i förtalets bojor;

där beskyddet saknas.


20.  #Ty dess ok är av järn och dess bojor

av koppar#.

Förtalets tunga träldomsok; vars hårdhet liknar

järnets tyngd och hårdhet.

Förtalets förslavade bojor; kring trälarnas halsar.


21.  #Ond är den död det vållar, och dödsriket

självt ger en bättre lott#.

Förtalets ondska; leder människo-själen in i

dödens verklighet. 

Dödsrikets existerande närvaro ger en

bättre vinning. 


Jakob 3:6 & 8.

6.  #Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.
Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i

brand och har själv sin eld från helvetet#.

Tungans ord en flammande och förtärande eld.

Skadar lyssnande öron; smärtsamma blödande hjärte-sår.

Ondskans egen värld; för kroppens övriga lemmar.

Skadar och tillintetgör kroppens övriga lemmar.

Tungans ords syndiga gift; likt ett dödande ormgift eller giftspruta i en frisk kropp.

Befläckar en ren kropp; den frigör hettans eldslågor;

i en människas inre och yttre liv; av syndens vilja.


8.  #Men tungan kan ingen människa betvinga, orederlig och ond som den är och full av

dödligt gift#. 

O-behärskad tunga kan ingen tämja och få makt med; förvirrad och förnuftslös i sitt tal, omoralisk,

fördärvad, förtappad, samvetslös och ondsint.


22.  #Förtalet skall aldrig få makt med de fromma,

de skall inte bli brända av dess flammor#.

Förtalet ger dåliga rykten; de gudshängivna,

gudfruktiga och helgon; kan ej förtrycka

och förgripa sig på dem. 

Ej blir de skadade av förtalets elds flammor.


Psalm. 31:21.

21.  #Du håller dem gömda hos dig undan människors ränker, du bevarar dem i ditt hägn

undan elaka tungor#.

Du bereder dem en tillflyktsort och beskydd; undan

människors listiga och hemliga planer.

De bevaras i din fristad under ditt kärleks beskydd

undan fräcka, giftiga och o-moraliska tungor.


Jesus Syraks bok.  51:2-5.

2.  #Ty du blev min beskyddare och hjälpare,

du räddade mig från undergången, från fällan

som förtalaren gillrade, från läpparna

som spred ut lögner. 

Inför mina fienders angrepp kom du till min hjälp.#

Räddad från allt fördärv, förfall och olyckor;

från förtalarens gillrande läppars lögnaktiga tal.

 

3.  #Och du räddade mig, rik som du är på

barmhärtighet och ära, från käftar som var beredda

att sluka mig, från händer som ville ta mitt liv,

från alla de faror jag råkat i#.

Räddad i din barmhärtighets och äras rikedom;

från onda och uppkäftiga tungor och händer, beredda ta mitt liv. 


4.  #Från kvävande eld som omgav mig, ut ur

lågor som jag inte hade tänt#.

Räddad från förtalets faror av flammande eldslågor.


5.  #Ur djupet av dödsrikets innandömen,

från orena tungor och lögnaktigt tal#.    

Orena tungor och lögnaktigt tal; förvaras

i dödsrikets djupa innandömen. 


23.  #Dess offer blir de som överger Herren,

kring dem skall det brinna och aldrig slockna.

Det skall släppas loss mot dem som ett lejon,

som en leopard skall det slita dem i stycken#.

Förtalets offer; blir de som i o-lydighet vänder sig från Treenighetens gemenskap.

Förtalets elds flammor kring dem; ej slocknar.


Jesus Syraks bok.  28:24-.

24.  #Du inhägnar ju din egendom med

törnhäckar ------ se också till att sätta lås

för din mun.


25.  #Du knyter ihop om ditt silver och guld ------

gör dig också en väg för att väga dina ord#.


26.  #Akta dig så att förtalet inte får dig på fall,

mitt för ögonen på din lurande fiende#.


 
 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 november 2015 14:46

VAR FÖRSONLIG OCH FRIDSAM.  DEL. 1.

Jesus Syraks bok.  27:30.

30.  #Vrede och hätskhet är också avskyvärda,

men syndaren håller fast vid dem#.

Vreden, bitterheten, hatet, fiendskapen

och aggheten; är avskyvärd.

I vilket syndaren har sin livsföring.


Jesus Syraks bok.  28:1-3.

1.  #Den som hämnas drabbas av Herrens hämnd,

men han framhärdar i sin syndfullhet#.

Den hämndgirige drabbas av Herrens vedergällning.

Hans livsstil och livsföring; fortsätter i

gudlöshetens fotspår.


2.  #Förlåt din nästa den orätt han har gjort,

så utplånas dina egna synder när du ber#.

Förlåta, ge en förståelse och förtroende; inför din nästas felsteg och misstag.

Belönas att dina egna synder blir utplånade.

Bönens verklighet förändrar och förvandlar

ett människohjärta och sinne.


Matteus. 6:14.

14. #Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er #.

Beskrivning om vår himmelske faders förlåtande faders hjärta; vars belöning ges till ett

förlåtande människo-hjärta.


Kolosserbrevet. 3:13.

13.  #Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon.

Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta#.

Apostlafursten hälsar till församlingen i Kolossai.

Ha tålamod med varandra; när tillrättavisar någon.

Lev i förlåtelsens nåd och barmhärtighet;

älska varandra.


3.  #Om en människa bär på agg mot en annan,

hur kan hon då kräva läkedom av Herren?#

Agghetens hjärta; mot sin nästa; hindret att uppleva

Hans Majestäts läkande faders hjärta.


Jesus Syraks bok. 28:4-7.

4.  #Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska,

men när hon själv har syndat tar hon till böner!#.

Agghetens människan; visar ingen förlåtande nåd.

Hennes egoism; tänker på sina egna synder;

i sin förtvivlan över sina syndfulla handlingar;

ber hon ivrigt om syndernas förlåtelse. 


5.  #Hon bär på agg, hon som själv är dödlig ------

vem skall då ge försoning för hennes synder?#.

Aggheten bär på ett hatiskt och bittert hjärta;

dödligheten; ej kan vara henne till hjälp;

försoning för hennes syndiga liv.


6.  #Tänk på livets slut och hata inte mer;

minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden.

Håll ståndaktigt fast vid budorden#.

Ståndaktigheten besegrar all förgängelse och

dödens makt.

Undfly all hatiskhet; livets dagar; likt blomman på marken den en tid blommar; tills det vissnar bort.

Ståndaktigt hjärta: lydnadens hjärtats liv

i budorden.


3. Moseboken. 19:17.

17.  #Du skall inte bära agg mot din landsman

utan tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig#.

Tillrättavisa din landsman; din agghet förlorar sina skuld-känslor över dig.


Jesus Syraks bok. 7:36.

36.  #Tänk på livets slut i allt vad du gör,

då kommer du aldrig någonsin att synda#.

Din eftertänke på livets slut bevarar dig från ett

syndigt liv.    


Jesus Syraks bok.  28:7.

7.  #Tänk på buden och vredgas inte på din nästa;

minns förbundet och med den Högste

och glöm andras fel#.

Glöm inte lydnades väg i budorden.

Budens inre liv i ditt hjärta; beskyddar hjärtat och sinnerligheten; ifrån vreden på din nästa.

Kom ihåg, det eviga förbundet med den Högste;

vilket förlåter andras felssteg och misstag.


Jesus Syraks bok. 10:6.

6.  #Förargas aldrig på din nästa för oförrätt,

och gör inte någonting i vredesmod#.

Bli ej förbittrad och upprörd på din nästas ogudaktighet.

Handla ej i vredesmord och i fiendskap

mot din nästa.


Jesus Syraks bok. 28:8-12.

8.  #Undvik strid, så syndar du mindre, ty en

hetlevrad människa får striden att flamma upp#.

Undfly ordstrider och konflikter; ilsken och argsint

människa; blåser nytt liv i all osämja, gräl och fiendskap.


Ordspråksboken. 15:18.

18.  #Hetlevrad man vållar gräl, den tålmodige

stillar trätan#.

Ilsken och argsint människa; gör sig skyldig till gräl.

Tålmodig människas stilla sinnerlighet;

lugnar ner allt kiv och smågrälande.


9.  #En syndare vållar splittring bland vänner och sår ut förtal bland dem som lever i fred#.

Syndarens beteende splittrar en god vänskap.

Förtalets tunga sår splittring och förvirring;

bland människor som lever i en enig vänskap.


10.  #Ju mer bränsle, dess högre flammor, ju

styvare sinnen, dess hetare strid.

Ju starkare man, dess häftigare raseri,

ju större rikedom, dess våldsammare vrede#.

Ju fler torra vedträd; läggs på brasan, dess

högre värme flammor. 

O-överlåtet sinne; dess ivrigare, eldigare

och otåliga blir osämjan och ordstriderna.

Vara stark i sig själv; egoistik själv-förtröstan;

dess intensivare, och häftigt uppblossande blir

raseriet och vredesutbrottet.


Ordspråksboken. 26:21.

21.  #Kol för glöden, ved för elden och en

grälmakare för att striden skall flamma#.

Torr kolved upphettar den glödande brasan;

likt en grälsjuk i ordstrider.


11.  #Ett hetsigt gräl vållar eld, och en hetsig strid slutar i blod#.

Ilsken och o-behärskad människa; vars gräl ej

tar slut.

Ilskna ordstrider i en o-behärskad tunga;

slutar i blodsutgjutelser av oskyldigt blod.


Jesus Syraks bok. 22:24.

24.  #Innan det brinner kommer os och rök;

likså växlas smädelser innan blod flyter#.

Smädelsens utvecklingsstadier;

Innan smädelsen fullt brinner i sin blodsutgjutelse;

Känns osets lukt och rökets utveckling.


12.  #Blåser du på glöden flammar den upp,

och spottar du på det slocknar den;

båda delarna är ett verk av din mun#.

Nytt syre ge liv i vedsglöden; intill brinnande brasa.

Spooets vätska släcker den glödande brasan.

Munnens tunga är likt en brinnande brasa.

Torr ved när orden läggs på tungan.

Tystnaden lägger inga ord på tungan.


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se