Alla inlägg den 27 december 2013

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2013 08:07

DE GUDLÖSAS ÅNGEST:
Salomonos Vishet. 5:1-2:  "Då skall den rättfärdiga stå där oförskräckt inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor".  "När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning".

Daniels bok. 12:2-3:  "Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa".

"De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till färdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt".

2. Tess. 1:6-9:  "Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade".  "Och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar".  Och i lågande, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus".

"Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet".

Den gudlöse lever i en ångestfylld tillvaro; eftersom han plågade och föraktade den rättfärdiges olika vedermödor. När Hans Majestät kommer honom till räddning; grips den gudlöse av skräck och häpnad över hans fasta tilltro till sin Herre och skapare. Den rättfärdige tillika med den gudlöse vilar i mullen; i väntan på ett evigt eller evig skam och fasa.

De som under sitt jordiska liv; sökt en andlig insikt och förstånd; skall få utstråla himlavarvets återsken.

Människors som själva sökt troheten till treenighetens fullkomlighet och gjort andra delaktiga av sitt sökande; skall få stråla som stjärnornas klara utstrålning i all evighet.

Gud är rättvis i sitt handlingssätt, när han ger tillåtelse till dem som plåga er bli plågade.    

Ni mina barn, som nu plågas, får vila ut tillsammans oss, när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts alla änglar.   För att utkräva en hämnd på alla dem som inte erkänner Gud och lyssnar till hans evangelium om vår Herre Jesus.  Straffet blir ett evigt fördärv; i en avsaknad från Herrens heliga ansikte; hans makt och härlighet.

Salomos Vishet. 5:3-4:  "Ångerfulla skall de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck". 

Den mannen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av, vi dårar!  Vi tyckte hans liv var en galenskap och hans slut en nesa".

Tobits bok. 3:4:   "De lydde inte dina bud; då prisgav du oss åt plundring, fångenskapen och död och gjorde oss till åtlöje, till en visa och ett ordspråk bland alla de folk som du fördrev oss till". 

Den gudlöses ångestfyllda själ säger till sig själv; suckande utifrån en betryckt själ;  "Vi brukade håna, smäda, förakta och göra narr av den rättfärdiges liv. Vi har levt som dårar och ser nu vår egen dårskap mot honom.

Det liv som han levde ibland oss, liknade då en galenskap.  Vi valde att leva vårt liv i denna dårskap.

Den rättfärdige mannen valde att leva ett annat liv; än vad vi gjorde.

I olydnad lyddde de inte Hans Majestäts budord, ty de ville gå sin egen väg.

Vår egen vilja mot din fullkomliga vilja gjorde oss till olydnadens barn; vi fick smaka frukten av vår olydnad; när du prisgav oss åt plundring, fångenskap och död.   Vi blev till åtlöje, inför våra medmänniskor.

Vårt liv blev en visa och ett ordspråk; om hur vi levt vårt liv i olydnad, inför de folk du fördrev oss till.

Salomos Vishet. 5:5-7:  "Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått sin plats bland de heliga"?

"Vi gick vilse från sanningens väg, rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss, solen gick aldrig upp för oss".

"Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar, vi strövade genom stiglösa ödemärker, men Herrens väg lärde vi inte känna".

De gudlösa saknar en andlig insikt i sina hjärtan; att se den rättfärdige som ett Guds barn och fått en utvald plats ibland de heliga.  Vi vet, att vi gick vilse från sanningens väg, vår vandring var inte i rättfärdighetens ljus för oss och rättfärdighetens sol, belyste inte våra liv.

Vi fick äta frukten av vår olydnad, i det att vi snärjdes av laglöshetens anda och fördärvets snara och tistlar.  

Vår livsvandring gick genom stiglösa ödemarker, där det saknades en livsnäring för vår själ, eftersom vi inte var villiga till lydnad, till en vandring i Hans Majestäts fotspår.  

Lever vi i olydnad, kan vi aldrig lära känna honom.

Psalm. 89:6    "Herre, himlen prisar dina under, de heligas församling din trofasthet".

Daniels bok.  7:18:   "Därefter skall den högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evigheter".

Matteus. 5:9:  "Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner".

"Saliga är de fridsamma, ty de ska kallas Guds barn".  1917 års översättning.

Psalm. 95:10:  "Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de nå fram till min viloplats".

Detta gudlösa folk far vilse; ty de vill gå sina egna vägar och göra sin egen vilja och har inget villigt hjärtan att vilja känna mina vägar och min fullkomlighet. 

Jesaja Bok. 59:8:  "Vägen till lycka känner de inte, där de går finns ingen rätt.  De slår in på orätta vägar, den som vandrar där finner ingen lycka".

Vägen till lycka; vars väg är fridens väg känner de inte i sina hjärtan, där friden saknas, går man på vilseledda och krokiga stiger, ty man känner inte till sitt framtidaliv.

Salomos Vishet. 5:8-10:  "Vad har vi haft för nytta av vårt övermod?  Vilken hjälp har vi fått av rikedom och prål"?    Alltsammans har försvunnit som en skugga, som när en budbärare skyndar förbi".

"Som när ett skepp plöjer det svallande havet; dess färd lämnar inget spår, dess köl ingen väg genom vågorna".

Vad ger övermodet oss tillbaks av gottgörelse; övermodet har bestulit oss på vårt dyrbara liv; det kan ses som en energitjuv och tidstjuv, eftersom vi gett övermodet tillåtelse att kontrollera och styra våra liv.

Sökandet efter rikedomar; vill ersätta vår inre tomhet av en saknad av evighetens värde och dess fullkomlighet.

Rikedomarnas lockelser kan liknas vid en mörk skugga, ty den känns innehållslös, som när en budbärare, inte har något att ge till oss.  Vårt övermod och våra rikedomar är som ett skepp.

Det rör sig framåt, precis som livets resa; det går spårlöst förbi; ett meningslöst liv av övermod och rikedomar.

Job. 9:25-26:  "Snabbare än löparen har mina dagar ilat, de har flytt och såg ingen glädje".

De for bort likt vassbåtar, snabbt som örnen när den störtar mot bytet".

Vårt dyrbara liv; har ett innehåll av tid; vårt livstid försvinner snabbare än löparen som springer sitt lopp.

Alla våra livsdagar har flytt iväg; precis som örnens snabbhet, när den störtar sig mot sitt byte.

Livet är en Guds gåva till varje människa; ty vi formades redan i vår modersliv, för att sedan födas. 

Salomos Vishet. 2:11-13:  "Eller som när en fågel flyger genom luften; man finner ingenting som vittnar om dess flykt.  Genom den lätta luften röjs en väg när den piskas av vingslagen och klyvs av de susande vingarnas kraft men efteråt finns inget spår att se av färden".   "På samma sätt har vi blivit till och försvunnit.

Vi kan inte visa något tecken på att vi dög något till, utan vi förtärdes i vår ondska".

Den gudlöses ångest; ger en djupare beskrivning på sitt meningslösa liv; om hur det är; och hur det har varit.

Mitt liv är som en fågels liv; livet flyger bort genom luften, ty det bara försvinner.

Vår egen ondska förtärde våra liv, ty det fanns inget synbart tecken att vi dög någoting till.

Vårt liv var idel tomhet; från det vi formades i vår modersliv, tills det att livet var avslutat.

Salomos Vishet. 5:14-15:  "Ja, den gudlöses hopp liknar fjun som flyger bort i blåsten, eller lätta agnar som stormen driver framför sig.  Det skingras som rök för vinden, försvinner som minnet av gästen som stannade bara en dag".    "Men de rättfärdiga lever för evigt.   Hos Herren har de sin lön och den Högste sörjer för dem".

Psalm. 1:4:  "... De gudlösa  -- de liknar agnar som vinden för bort".

1. Mos. 15:1:  "En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn: "Var inte rädd, Abram! Jag är din sköld. Du skall rikt belönad".

Jesus Syraks bok. 51:30:  "Utför er uppgift innan tiden gått ut, så ger han er lönen när hans tid är inne".

Psalm. 40:18:  "Jag är betryckt och fattig.  Herre, skynda till mig!    Min hjälp och min räddare är du.

Min Gud, dröj inte".

De gudlösas liv som föraktar, föringrar, hånar och lever i otro; vars framtidshopp och tro liknas som agnar och fjun som vinden och stormen blåser bort.

Det rättfärdige får leva av evigheten; i en djup gemenskap med treenigheten.  För evigt har han sin försörjning och lön, hos den högste.  Vår Fader Abram; blev en fader för många folk, ty i tro behagade han Guds hjärta. 

Abram! Jag är din sköld och du skall bli rikt belönad; ty jag finner behag i ditt trofasta hjärta mot mig.

Salomos Vishet. 5:16-18:   "Därför skall de ur Herrens hand ta emot den strålande kungakronan och det sköna diademet.  Sin högra hand skall han han hålla över dem, och med sin arm skall han ge dem skydd".

Han skall rusta sig med helig iver och väpna skapelsen till värn mot fienderna".

Han skall klä sig i rättfärdighetens harnesk och sätta den opartiska domens hjälm på sitt huvud".

Jak. 1:12:   "Salig är den som håller ut då han prövar; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom".

Det grekiska ordet för prov är "dokimos" vilket betyder mottagen, antagen, godtagen, därav prövad och befunnen pålitlig; som håller fulla provet under olika prövningar.    Dess belöning blir att få mottaga eviga livets oförgängliga segerkrans, ur sin faders nådefulla och barmhärtiga hand. Vår fader kärleksgärning, mot de som av sitt hjärta älskar honom.  Löftet till den rättfärdige att från Hans Majestät hand ta emot den strålande kungakronan och det sköna diademet.

Salomos Vishet. 5:19-20:   Oövervinnerlig helighet skall han bära som sköld".  Skoningslös vrede skall han slipa  till svärd, och hela världen skall följa honom i strid mot de vanvettiga".

Jesus Syraks bok. 39:28-31:  "Det finns andar som skapats för att straffa och låter piskslagen hagla i vredesmod.

På räkenskapens dag ger de sin styrka fritt lopp tills deras skapares vrede är stillad".

Eld och hagel, pest och hungersnöd  --- allt detta har skapats för att straffa".

Liksom vilddjurständer, skorpioner och ormar och svärdet som straffar och förgör den gudlöse".
"När de hör hans befallning gläds de och gör sig beredda för sin tjänst på jorden; när tiden är inne lyder de hans ord". 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2013 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se