Alla inlägg den 18 november 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

AMOS BOK. 2:1-16.

 

GUDS DOMSORD ÖVER MOAB.

 

Amos bok. 2:1-3.

 

Amos bok. 2:1.

 

1.  #Så säger Herren:

Brott på brott har Moab hopat, jag vill inte dröja

     med domen.

Benen av Edoms kung har de bränt till kalk#.

 

Du är en Gud som hatar våldsbrott i Edoms land.

 

Ni moabiter, lever i lagöverträdelser.

       Jag vill inte  fördröja min rättfärdighets dom

över era ondskefulla liv.

      Edomiternas kungs ben blivit förbrända

likt rinnande kalk.

 

Amos bok. 2:2.

 

2.  #Jag skall sända eld mot Moab, den skall härja

Keriots borgar, och Moab skall dö vid vapendån,

        vid stridsrop och lurars larm#.

 

Min utsända vredeseld mot Moabs land,

       skall ödelägga Keriots fasta borgar.

Moab skall dö vid vapenanfall; när de hör

     stridslarmet.

 

Amos bok. 2:3.

 

3.  #Jag skall förgöra dess härskare, alla dess

stormän skall dräpas med honom, säger Herren#.

 

Skall förgöra Edoms härskare.

        Edoms stormän skall dödas tillsammans

med Edomiternas härskare. 

 

GUDS DOMSORD ÖVER JUDA.

 

Amos bok. 2:4-5.

 

Amos bok. 2:4.

 

4.  #Så säger Herren:

Brott på Brott har Juda hopat, jag vill inte dröja

     med domen.

De har förkastat Herrens lag och hållit hans bud,

       de falska gudar som deras fäder dyrkade

har lett dem vilse#.

 

Du är en Gud som älskar människan men hatar

      våldsbrott mot människan.

Juda land likt Edoms land: har också varit mina

     gudlösa lagöverträdare.

Min rättvisa dom skall inte dröja över dig, Juda.

           Ni, övergivit Herrens lag:

varit o-lydiga mina bud.

      Istället tillbad de falska gudar liksom deras

fäder gjorde; lett dem vilse från mina

      rättfärdiga lagar. 

 

Amos bok. 2:5.

 

5.  #Jag skall sända eld mot Juda, den skall

härja Jerusalems borgar#. 

 

Sända min vredes förbrännande eld mot Juda.

          Den skall ödlägga Jerusalems borgar.

 

GUDS DOMSORD ÖVER ISRAELS FOLK.

 

Amos bok. 2:6-16.

 

Amos bok. 2:6.

 

6.  #Så säger Herren:

Brott på brott har Israel hopat, jag vill inte 

     dröja med domen.

De säljer den oskyldige för pengar och den fattige

      för ett par skor#.

 

Du är en Gud som hatar våldsbrotten i bland ditt

       egendomsfolk Israel.

Så säger Herren till Israel:

       Ni, liksom era grannar utfört mina buds 

lagöverträdelser.

       Min rättvisa dom över ska inte bli fördröjd.

Den o-skyldiges liv vanärar ni: ni säljer honom.

       Den fattiges liv visar ingen omsorg för. 

 

Amos bok. 2:7.

 

7.  #De trampar ner de svaga och skuffar ner

de hjälplösa.

       Far och son går till samma kvinna.

Så vanärar de mitt namn#.

 

Uppmuntrar inte de svaga.

       Överger de hjälplösa vilka söker er hjälp.

Visar ingen moralisk respekt.

        Vanärar mitt namn med ert lösaktigt liv. 

 

Amos bok. 2:8.

 

8.  #Vid alla altaren vräker de sig på kläder

de fått som pant, och i sin Guds hus dricker

        de vin som de tagit i mät#.

 

Vid mina heliga altaren; bär  de pantsatta kläder.

       I Guds hus dricker de vin: som de tagit i mät. 

 

Amos bok. 2:9.

 

9.  #Ändå var det jag som röjde undan amoreerna

för er, fast de var höga som cedrar och kraftiga

      som ekar ----- jag förstörde dem helt,

från rot till krona#.

 

Jag lät er besegra amoreerna.

         De lika mäktiga som höga cederträd 

kraftfulla likt fasta ekar.

        Tillintetgjorde dem från dess rot till ärekrona.

 

Amos bok. 2:10.

 

10.  #Ändå var det jag som förde er ut ur Egypten

och ledde er i öknen i fyrtio år och lät er inta

      amoreernas land#.

 

I min barmhärtighet och trofast förde er med

       trygghet ut ur Egyptens träldomsland.

Ledde er i öknen i fyrtio år trots en gensträvighet.

       Låt er frimodigt inta amoreernas land.

         

Amos bok. 2:11.

 

11.  #Jag kallade några av era söner till profeter

och några av era unga män till nasirer.

        Var det inte så, israeliter?  säger Herren#.

 

Några av Era söner kallade jag till mina

     sanna profeter. 

Några av era unga män i moderlivet kallade jag 

      till vara nasirer.

Talar jag sanning; ni israeliter? säger Herren.

 

Amos bok. 2:12.

 

12.  #Men ni gav nasirerna vin att dricka,

profeterna förbjöd ni att förkunna#.

 

Ni respekterade inte deras nasir-löften utan gjorde 

      dem druckna av vin.

Förbjöd mina utsända profeter förkunna mitt ord.  

 

Amos bok. 2:13.

 

13.  #Se, jag skall låta marken skaka under er,

som en fullastad halmkärra skakar#.

 

Efter ert gensträviga liv mot mig: skall jag

     vedergällningens rättvisa dom döma er.

Ska låta marken  under era fötter skaka av min

     vrede.

Era fullastade halmkärra bli förstörda.

 

Amos bok. 2:14.

 

14.  #Då har den snabbe ingenstans att fly,

den starke har ingen nytta av sin kraft,

        den tappre kan inte rädda livet#.

 

Den snabbe löpare kan inte undfly min dom.

        Den starkes styrka o-nyttig i sin kraft.

Den tappre modlös i att rädda livet.

 

Amos bok. 2:15.

 

15.  #Bågskytten kan inte hålla stånd, den snabbfotade hinner inte undan, ryttaren kan

       inte rädda livet#.

 

Bågskytten försvarslös.

        Snabbfotade undfly inte faran.

Ryttaren ingen livräddare.

 

Amos bok. 2:16.

 

16.  #Den tappraste bland de tappra skall den dagen

kasta sina vapen och fly, säger Herren#.

 

Tappraste av de tappra på domens dag:

    i modlöshet kasta sitt försvarsvapen och

flyr. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 8:1-21.  BRÖLLOPSNATTEN.

 

Tobits bok. 8:1.

 

1.  #När de hade avslutat måltiden och skulle gå

till sängs följde de den unge mannen in i kammaren#.

 

Unge mannen Tobias följde med Sara sin utvalda

     hustru in i bröllopskammaren.

 

Tobits bok. 8:2.

 

2.  #Tobias kom ihåg vad Rafael hade sagt och tog

upp fiskens lever och hjärta ur påsen där han

      hade dem på den  glödande rökelsen"#.

 

Tobias glömde inte ängeln Rafaels förmaning:

       Tog lydigt fiskens lever hjärta ur påsen:

la dem på den glödande rökelsen. 

 

Tobits bok. 8:3.

 

3.  #Lukten från fisken hejdade demonen, och han

flydde långt upp i Egypten, men Rafael följde 

       genast efter, tog honom till fånga

och fjättrade honom#. 

 

Rökelse-lukten från den glödande fisken:

    kände demonen.

I skräck flydde demonen för sitt liv.

      Ut till Egyptens ödemark.

Ängel Rafael förföljde honom: fångade honom

       tillintentgjorde  hans skadliga påverkan i

döda människor. 

       jfr. Matt.12:43f. 

 

Tobits bok. 8:4.

 

4.  #När de andra hade gått ur kammaren och stängt

dörren steg Tobias ur sängen och sade:

      "Kom, min syster, låt oss anropa himlens Herre

och be att han förbarmar sig över oss och skydda

    oss"#.

 

När de andra lämnat kammaren: stängt

        kammardörren.

Steg tobias frimodigt ur sängen sade:

      Min syster Sara, låt i lydnad anropa himlens Herre i vår bön om hans förbarmande över våra liv

      och hans trofasta beskydd.

 

Tobits bok. 8:5.

 

5.  #Hon steg upp, och de anropade Gud och bad 

honom om beskydd.

       Tobias sade:

"Välsignad är du, våra fäders Gud, välsignat ditt

       namn genom alla släktled i evighet.

Må himlarna och hela din skapelse prisa dig"#.

 

Sara steg upp ur sängen de tillsammans 

    i enighet anropade Gud bad honom om beskydd

mot ondskan.

       Tobias bad:

med ödmjukt hjärta:

        Välsignad är du, våra fäders Gud.

Ditt namn är välsignat.

       Genom alla släktled i evighet.

Himlarna hrela din skapelse skapat av dig:

     Skapelsens Herre: skall prisa dig. 

 

Tobias bok. 8:6.

 

6.  #Du skapade Adam, och till hans hjälp och stöd

skapade du Eva, hans hustru, och från dem båda

        kom människosläktet.   

Du sade:

     DET ÄR INTE BRA ATT MANNEN ÄR ENSAM,

VI SKALL GE HONOM EN LIK TILL HJÄLP#.

 

Du själv skaparen till människo-släktets fader. 

       I din nåd och barmhärtighet:

gav honom den hjälp och det livsstöd vilket han

     Behövde: människo-släktets moder EWA.

Du sade innan hon blev skapad utifrån mannen 

     Adams revben:

Inte nyttigt för mannen vara ensam i livet.

     Skapade det svaga könet: kvinnan.

 

Tobits bok. 8:7.

 

7.  #Du vet, Herre, att det inte av otuktigt begär

som jag äktar denna min syster.

        Nej, jag ber dig uppriktigt, Herre, att visa

godhet mot mig och henne, så att vi får åldras

        tillsammans och blir välsignade med barn"#.

 

Fortsättning på Tobias bön:

      Ditt allvetande, Herre, i mitt hjärta finns inget

o-tuktigt begär efter kvinnan.

      Kvinnan vid min sida: vilken jag villigt äktar

denna min syster, Sara.

      Ber med uppriktigt hjärta, Herre min Gud,

visa din allmakts godhet mot mig och henne.

        Vi villiga leva tillsammas tills vi åldrars.

Våra liv blir välsignade med önskvärda barn. 

 

tobits bok. 8:8.

 

8.  #Och tillsammans sade de.

"Amen, Amen".

 

Efter bönen de i enig bön sade: Amen, Amen.


 

Tobits bok. 8:9.

 

9.  #Sedan gick de till sängs för natten.

Men Raguel kallade på sina slavar och gick ut mot

       dem och grävde en grav#.

 

Efter bönen gemensamt gick till sängs tillsammans.

      Sara fader Raguel kallade tillsamans sina slavar

för att förbereda Tobias begravning:

      i ovetskap om Rafaels förmaning till Tobias

hur han skulle beskydda sig mot dödsdemonen.

 

Tobits bok. 8:10.

 

10.  #Ty han tänkte:

"Annars blir vi hånade och skymfade för att Tobias

     har dött"#.

 

Ty han Raguel tänkte av rädsla:

    Gräver vi inte en grav-plats åt Tobias blir hånade

skymfade över hans  död.

 

Tobits bok. 8:11.

 

11.  #När graven var färdiggrävd gick Raguel hem,

kallade på sin hustru#.

 

Efter den färdiggrävda graven gick Raguel till

    sitt hem kallade på sin hustru Edna.

'

Tobits bok. 8:12.

 

12.  #Och sade:

"Skicka en tjänsteflicka att gå in och se efter om

      han lever.

Så kan vi begrava honom om han är död, och ingen

      behöver få veta det"#:

 

Sade till sin hustru: skicka efter en tjänsteflicka.

     Låt henne gå in i kammaren: 

se efter om Tobias lever.

 

Tobits bok. 8:13.

 

13.  #De sade åt tjänsteflickan att gå in, tända en lampa och öppna dörren.

        När hon kom in såg hon dem ligga och sova

tillsammans#.

 

Tjänsteflickan gick in: tände en lampa öppnade

     kammar-dörren.

När hon själv kom in såg hon dem tryggt ligga

      sovande tillsammans.  

 

Tobits bok. 8:14.

 

14.  #Och hon gick ut och talade om att han levde

och allt var väl#.

 

Hon gick ut glädjefylld: talade om vad hon sett:

      han lever allt är väl. 

 

Tobits bok. 8:15.

 

15.  #Då prisade Raguel himlens Gud:

"Välsignad är du, Gud, jag prisar dig av fullaste

           hjärta.

Må du prisas av dina heliga och alla dina skapade

       verk, må alla dina änglar och utvalda

prisa dig i all evighet#.

 

Raguel prisade himlens Guds godhet.

       Välsignad du den ende Guden.

Med villigt hjärta prisa dig.

       I lydnad vad de ser i din godhet:

må dina heliga alla dina skapade händes verk.

        Alla dina änglar utvalda prisa ditt heliga namn

i all evighet.

 

Tobits bok. 8:16.

 

16.  #Välsignad är du som har gett mig glädje,

som inte lät mina farhågor besannas utan har visat

        oss din stora barmhärtighet#.

 

Du Herre, min skapare är välsignad.

        Du ger mitt hjärta livsglädje.

Du tillät inte mina befarade faror och elände 

      bli verkliga.

Du i din godhet visat oss din stora barmhärtighet.

 

Tobits bok. 8:17.

 

17.  #Välsignad är du som har förbarmat dig över dessa två, som är dina föräldrars enda barn.

      Var barmhärtig mot dem, härskare, och ge

dem skydd, låt glädje och barmhärtighet

       fylla deras liv till slutet"#.

 

Du är välsignad visat  ditt beskyddande

       förbarmande över Tobias och Sara.

Fortsätt var barmhärtig mot dem.

       Du vår allhärskare.

Ge dem gudomligt beskydd.

Bönen: Låt din glädje och barmhärtighet

    återspeglas i deras liv livet ut.

 

Tobits bok. 8:18.

 

18.  #Sedan sade Raguel åt sina slavar att skotta igen graven innan det blev ljust#.

 

Raguel greps av rädsla inför sina grannars ord:

    skulle se en öppen grav när dagens ljus skulle belysa den. 

 

Tobits bok. 8:19.

 

19.  #Han sade åt sin hustru att baka mycket bröd.

Själv  gick han ut till kreaturen och hämtade två

     kor och fyra baggar, och han sade till om

att djuren skulle slaktas#.

 

Sa till sin kära hustru baka mycket bröd.

      Gick själv ut för att hämta två kor och fyra baggar vilka skulle slaktas som tacksägelseoffer.

 

Tobits bok. 8:20.

 

20.  #Så kallade han på Tobias, svor en ed och sade:

   "Under fjorton dagars tid får du inte lämna

mitt hus.

      Du skall stanna här hos mig, äta och dricka

och trösta min olycksdrabbade dotter#.

 

Raguel kallade på Tobias svor en ed inför honom.

        Under fjorton dagar ska du inte lämna mitt hus.

Stanna hos mig äta och dricka.

      Trösta min olycksdrabbade dotter.

 

Tobias bok. 8:21.

 

21.  #Av all min egendom skall du redan nu ta med

dig hälften, när du lyckligt och väl reser hem

     till din far.

Den andra hälften får ni när jag och min hustru dör.

     Känn dig trygg, min pojke, i mig har du en far

och i Edna en mor, och vi står vid din och din

     systers sida från denna stund och för all

framtid.

      Känn dig trygg, min pojke"#. 

 

Hälften av min egendom skall tillfalla dig, Tobias.

       När du lycklig reser hem till din far.

Andra hälften av min egendom får ni vi min

     och min hustrus död.

Var inte orolig, känn dig trygg, min pojke.

       I mig har du en far.

I min  hustru Edna har du en mor.

      Vi står tillsammans tryggt vid din och din

hustrus sida.

       Vilket varar så länge vi lever. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 194.

 

19400.  Världens mänskliga vrede: dödlig i vad den

      gör.

 

19401.  Världens mänsklighet: lever i upproriskhet

mot sanningen.

 

19402.  Världens o-rättvisa sämre än sanningens rättvisa.

 

19403.  Världens mänsklighet: valt lögnen

före sanningen.

 

19404.  Vad är sanning: svar; säger vad rätt är:

följer sanningen.

 

19405.  Vad är lögn: svar; säger vad o-rätt är:

följer lögnens o-rättvisa.

 

19406.  Vilan och förtröstan rider på tiden.

 

19407.  Tiden och tron bundsförvanter.

 

19408.  Tåligheten rider på tiden.

 

19409.  Tiden tåligheten tron ger resultat i vad

utlovat är.

 

19410a.  Tron tiden tåligheten villig samarbeta

med Viljan.

 

19410b.  Tåligheten tiden tron rider på

människans vilja.

 

19411.  Förlåteldsen dyrbar i människors ögon.

 

19412.  Ljusets barn: talar sanna ord;

avslöjar mörkret där lögnen råder.

 

19413.  Tänk få vara förenad med sanning:

vara sanningens medhjälpare.

 

19414.  Tänk få vara förenad med sanna  ord:

tala vad rätt är ära  rättvisan.

 

19415.  Kärleken befriad från dödligheten.

 

19416.  Hatet föraktet lever i mörkrets närhet.

 

19417.  När själviskheten dör i människans hjärta:

o-själviskheten istället blir Herre hennes hjärta.

 

19418.  Kärlekens gränslösa djuphet:

har sitt ursprung i fullkomliga kärleken.

 

19419.  Fullkomliga kärleken ger allt vad den

ge av sig själv.

 

19420.  Saktmodige sen till vrede:

stor i vara saktmodig.

 

19421.  Vara sen till vrede: tillåter inte vreden

vara Herre.

 

19422.  Vara stor i sakmodet: tillåter saktmodet

vara Herre.

 

19423.  Tänk få vara saktmodets tjänare:

få se saktmodet som en god förebild.

 

19424.  Egoismen livets förgörare:

livets fåfängas tomhet.

 

19425.  Egoismen har inga rättigheter styra våra 

liv om inte vår vilja tillåter den göra det.

 

19426.  Äger människan livets o-kunnighet 

om egoismens syfte: bli falskt bedragen.

 

19427.  Kunskapen om egoismens smärtsamma skadliga påverkan: gör människan avskyr undviker

     egots listiga inflytande över livet.

 

19428.  O-barmhärtighetens elakhet:

vanärar barmhärtighetens godhet.

 

19429.  Vredens elakhet: skadar saktmodets omsorg och omtänksamhet.

 

19430.  Trösterika ord: känner kännbar avsky mot

falska lögnaktiga ord.

 

19431.  Förstörelsen kaoset eländet rider

på ondskan. 

 

19432.  Tanken tungan seendet hörseln

påverkar tankarna: hjärtats tankar talar ut vad

    som förvarats i hjärtat.

 

19433.  Övermäktiga människors beteende sprider

stortaliga o-visa ord.

 

19434.  Övermäktiga människor äger stolta

tungor och ord.

 

19435.  Högmodet  laglösheten o-moralens tjänare

och tjänarinnor.

 

19436.  Slaviska vreden önskar ta livet av sina

fängslade fångar.

 

19437.  Slaviska ilskenheten villig döda sina

med-människor.

 

19438a.  Tänk få älska vänligheten mer än rikedomar och jordisk skönhet.

 

19438b.  Tänk få älska snällheten mer än rikedomar

och jordisk skönhet.

 

19438c.  Tänk få älska godheten mer än ärelystenheten och jordisk skönhet.

 

19439.   Tänk få gräva i ödmjukhetens bråddjupa

djuphet fruntbara jordmån.

 

19440.  Undvika högmodets trädgårds törnesnår

av tisteln: erbjuder förbannelsens liv.

 

19441a.  Ödmjuke umgås med ödmjuka hjärtan.

 

19441b.  Stolta umgås i sin stolthet med

stoltas tankesätt och upporiska hjärtan.

 

19441c.  Ordspråket säger oss:

Lika barn umgås med varandra.

 

19442.  Allt som tillhör ödmjukheten älskar

ödmjuka hjärtat.

 

19443.  Ödmjukheten med sin skönhet, ljuvlighet

styrka mot högmodets listigheter.

 

19444a.  Tvivlet finns inte i tålamodet.

 

19444b.  Tvivlet rider på o-tåligheten.

 

19444c.  Tvivlet rider på mänskliga tidens tidsanda

     av vara urverkets slav.

 

19445.  Vara urverkets slav o-intressant liv.

 

19446.  Tron vilar i tålamodet.

 

19447.  Tvivlet finns i elakheten.

 

19448.  Tvivlet finns i o-barmhärtigheten.

 

19449.  Tänk få sätta sin tilltro till det äkta

och sanna än vad falskhet ger.

 

19450.  Stolta ögon hatas av ödmjukheten.

 

19451.  Snälla ögon  äger gomodigt hjärta.

 

19452.  Fulländad moral styr rättvisans domslut.

 

19453.   Förvriden moral  o-fulländad där 

lögner råder.

 

19455.   Tänk få äga snälla ögon  snällt hjärta.

 

19456.  Där övermodets  stortalighet  uppblåsthet

råder där härskar egoismens livsstil  livsföring.

 

19457.  Hederliga människor  tar avstånd  från

svekfulla hjärtan.

 

19458.  Hederliga hjärtan tar avstånd från 

      svekfulla tungors tal.

 

19459.  Ondskefulla jag-behovet  o-intressant.

 

19460.  Inte tillåta vädrets omväxlande beteende

få attackera känslo-livet.

 

19461a.  O-tåligheten skapar o-sämja  o-vänskap.

 

19461b.  O-tåligheten tillhör livets o-nyttigheter.

 

19462.  Tänk få visa kärlek respekt för sin

nästas dagliga behov.

 

19463.  Tänk få uppmuntra uppskatta sin '

nästas människo-värde.

 

19464.  O-nyttigt låta sig komma in i o-nyttiga

känslo-strömma av ett kortsiktigt känslospel.

 

19465.  Vädrets olika väder-växlingar villigt

attackera känslo-livet.

 

19466.  Vilket gör Livet nytta av vara i fastheten

säkerheten tryggheten:

     äga en sund balansgång mellan verkligheten

och känslo-livet.

 

19467.  Milda människors: medömkan  medkänsla

medlidande: nyttig leva i mildhetens gemenskap.

 

19468.   Samvetsrannsakan  förlåtelsen

samarbetar  med varandra.

 

19469a.  Ödmjuka händer påverkas av ödmjuka

hjärtan och tankar.

 

19469b.  Ödmjuka fötter led av ödmjukt hjärta.

 

19469c.  Ödmjuka ögon ser utifrån ödmjukheten.

 

19470.  Rättvisan  o-straffligheten bundsförvanter.

 

19471.  Ödmjukheten räddas av barmhärtighet.

 

19472.  Tänk få leva i ödmjukheten och

barmhärtigheten vara deras tjänare 

      eller tjänarinna.

 

19473.  Ödmjuke belönas med trohet mot

ödmjukheten.

 

19474.  Högmodets fåfänga inget sträva efter.

 

19475.  Elakhetens fåfänga inget sträva efter.

 

19476.  O-fullkomlighetens surdeg:

där elakheten äras.

 

19477.  Själviskheten värdesätter inte människovärdet.

 

19478.  Avgudadyrkan: vilket orenar själen.

 

19479.  Rättvisan sanningen budsförvanter.

 

19480.  Sanningen rättvisan triumferar över

o-rättvisans lögner.

 

19481.  O-Enigheten elakheten  o-barmhärtig.

 

19482.   Elakheten o-enigheten  kärlekslös.

 

19483.  Där enigheten råder råder ödmjukhetens

tjänar-vilja.

 

19484.  Tänk få vara äga ödmjukhetens tjänar-vilja

vilket föraktar mörkrets gärningar:

       högmodets mörka liv tillhör dårskapets herre.

 

19485.   Ödmjuke saknar inte stolthetens

frestelser och lockelse. 

 

19486.  Bortkastad tid  bortkastat liv:

ta tid med belöningslös sysselsättning.

 

19487.  Ondskans egoism tillåts styras genom

mänsklighetens förblindelse av o-kunnigheten

     om ondskans verklighet.

 

19488.  Tänk få ge kärlek och ömhet till

en övergiven döende mänslighet.

 

19489.  Kärleken segrar över hatet och föraktet.

 

19490.  Seendets kraftkälla: för godheten eller

ondskan leder hjärtats  tankar in i antingen

        godheten neller ondskan.

 

19491.  Tystnaden tålamodet ger långsiktigt resultat.

 

19492.  O-tåligheten och o-tystnaden ger

kortsiktigt resultat.

 

19493.  O-tystnaden och o-tåligheten dålig

resultat-givare.

 

19494.  Visa sig kärlekfull mot sin nästa,

där råder rättvisan.

 

19495.  Visa sig kärlekslös mot nästans behov

där råder o-rättvisan.

 

19496.  Mänskligheten behöver tryggheten

stabiliteten i en förvirrad orolig värld.

 

19497.  Vad har en orolig förvirrad värld att ge

till mänskligheten av värde. 

 

19498.  Där rättvisa sanningen råder där finns

tryghet och säkerheten

 

19499.  Där o-rättvisan o-moraliska samhälle råder

     råder o-ordning och förvirring.


 


 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK.  7:1-17.

 

TOBIAS HOS RAGUEL.

 

Tobits bok. 7:1.

 

1.  #När han kom in i Ekbatana sade han:

"Asarja, minn broder, för mig raka vägen till vår

       broder Raguel".

Ängeln förde honom då hem till Raguel, och de fann

      honom sittade vid dörren till gården.

De hälsade först, och han svarade:

     "Var hjärtligt hälsade, bröder, och varmt välkomna".

       Så förde han dem in i huset#.

 

Tobits bok. 7:2.

 

2.  #Han sade till sin hustru Edna:

"Vad den här unge mannen är lik min broder Tobit!#.

 

Tobits bok. 7:3.

 

3.  #Edna vände sig till dem och frågade:

"Varifrån är ni, bröder?"

      De svarade: "Vi hör till naftaliterna som är krigsfångar i Nineve"#.

 

Tobits bok. 7:4.

 

4.  #Känner ni vår broder Tobit?"

frågade hon , och de svarade:

      "Ja, vi känner honom"

"Mår han bra?" frågade hon#.

 

Tobits bok. 7:5.

 

5.  #Ja, han lever och har hälsan", svarade de,

och Tobias svarade: "Det är min far".

 

Tobits bok. 7:6.

 

6.  #Då sprang Raguel upp, och kysste honom

och brast ut i gråt#.

 

Tobits bok. 7:7.

 

7.  #Sedan tog han till orda och sade:

"Gud välsigne dig, pojke, du har en god och fin

     man till far.

Vilken förfärlig olycka att en så rättfärdig

      och givmild man har blivit blind!".

Han föll sin broder Tobias om halsen och grät#.

 

Tobits bok. 7:8.

 

8.  #Hans hustru Ednabörjade också gråta över

Tobit, och deras dotter Sara brast även hon

        i gråt#.

 

Tobits bok. 7:9.

 

9.  #Raguel slaktade en bagge och tog med glädje

emot sina gäster.

       När de hade badat sig och tvättat sig

och slagit sig ner för att äta sade Tobias till Rafael:

       "Arsaja, min broder, be nu Raugel att ge mig

min syster Sara till hustru#.

 

Tobits bok. 7:10.

 

10.  #Raguel hörde det och sade till den unge mannen:

     "Ät och drick och ha trevligt i kväll: det tillkommer ingen annan än dig, broder att äkta

      min dotter Sara, och jag har ingen rätt att ge

henne åt någon annan man, eftersom du är min

      närmaste släkting.

Men, min pojke, jag måste säga sanningen#.

 

Tobits bok. 7:11.

 

11.  #Jag har gift bort henne sju gånger med

bröder till oss, och de dog alla på bröllopsnatten

       när de kom in till henne.

Men ät och drick nu, min pojke, er framtid ligger

     i Herrens hand".

Tobias svarade:

      "Jag skall varken äta eller dricka mer frrän du ger mig ett bindade löfte".

      Då sade Raguel:

"Nåväl, härmed ger jag henne åt dig enligt

      bestämmelsen i Moses bok.

Det är himlens vilja att hon skall ges åt dig.

       Ta din syster: från denna stund är du broder

och hon din syster, från denna dag tillhör hon

      dig för alltid.

Må himlens herre låta denna natt sluta lyckligt

       för er, min pojke, må han vara barmhärtig

och ge er frid"#.

 

Tobits bok. 7:12.

 

12.  #Så kallade Raguelpå sin dotter Sara,

och hon kom in till honom.

       Han tog hennes hand och överlämnade henne

åt Tobias med orden:

      "Ta henne enligt lagen och den bestämmelse

i Moses bok som ger henne till hustru åt dig.

      Må du oskadd kunna behålla henne hem till

din far.

      Himlens Gud må låta allt gå lyckligt för er

och ge er frid#.

 

Tobits bok. 7:13.

 

13.  #Så kallade han på flickans mor och sade till

om papper att skriva på, så att han kunde sätta

       upp ett äktenskapskontrakt, genom vilket

han skulle ge henne till hustru åt honom enligt

      bestämmelsen i Mose lag.

Flickans mor hämtade det, och han skrev ut ett

     kontrakt och satte sitt sigill på det#.

 

Tobits bok. 7:14.

 

14.  #Därefter började de äta och dricka#.

 

Tobits bok. 7:15.

 

15.  #Raguel kallade på sin hustru Edna och sade:

"Min syster, gör i ordning den andra kammaren

       och ta med henne dit#.

 

Tobits bok. 7:16.

 

16.  #Hon gick och bäddade i kammaren, som han

hade sagt, och och tog henne med dit.

       Hon började gråta över henne men torkade

tårarna och sade:#.

 

Tobits bok. 7:17.

 

17.  #Fatta mod, min dotter.

Måtte himlens herre ge dig glädje efter all din

      sorg.

Fatta mod, min dotter".  Sedan gick hon ut#. 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 6:10-18.

 

RAFAEL BERÄTTAR OM SARA.

 

Tobits bok. 6:10.

 

10.  #När han hade kommit in i Medien och redan

närmade sig Ebatahna#.

 

Tobit bok. 6:11.

 

11.  #Sade Rafael:

"Tobias, min broder"  ------ "Ja" svarade han,

       och ängeln fortsatte.

"I natt skall vi bo hos Raguel.

       Han är din släkting, och han har en dotter som heter Sara#.

 

Ängeln talar om för Tobias deras övernattning  

            hos Raguel.

En släkting till dig: Raguels dotter heter Sara.

 

Tobits bok. 6:12.

 

12.  #Utom henne har hon varken son eller dotter,

och du är den som står närmast till av alla att

        äkta henne, liksom du har rätt att ärva hennes

fars egendom.

        Flickan är förståndig och duktig och mycket

vacker.   Fadern är djupt fäst vid henne och ger

       henne allt han har#.

 

Raguels enda barn: dottern Sara.

         Du är den tillgängligaste mannen för att

att äkta dottern.

           Vilket dig rättvist ärva hennes fars egendom.

Flickan klok förståndig: äger flitiga händer.

         En vacker kvinna.

Fadern Reguel ögonsten: har henne kär:

     visar henne sin givmildhet. 

 

Tobits bok. 6.13

 

13.  #Det är din rättighet att ärva hennes far,

och det tillkommer dig att få henne till hustru.

        Hör på mig, broder: jag skall tala om flickan

med hennes far nu kväll och be att få henne

       till brud åt dig.

Då kan vi fira bröllopsfesten när vi kommer tillbaka

       från Rages.

Jag är säker på att Raguel inte kan vägra dig henne

       eller lova bort åt någon annan, ty då skulle

han förtjäna dödsstraff enligt bestämmelsen

    i Moses bok, och han vet att de tillkommer dig

före alla andra män att äkta hans dotter.

      Hör på mig, broder, vi skall tala om flickan nu

i kväll och be om hennes hand, och när vi kommer

       tillbaka från Rages skall vi hämta henne

och ta henne med oss hem till dig#.

 

Som man har du rättighet att ärva hennes far.

     Jag skall tala om hans dotter för fadern i kväll.

Be henne bli  din brud.

      Vilket blir vi tillsammans kan fira bröllopsfest

när vi kommer tillbaks från Rages.

       Har full tilltro till faderns medgivande ge

sin dotter  till dig: Tobias.

 

Tobits bok. 6:14.

 

14.  #Tobias svarade Rafael:

"Asarja, min broder, jag har hört att redan har blivit

      bortgift sju gånger, men alla männen dog på

bröllopsnatten, så snart de gick in i hennes rum.

       Jag har hört sägas att det är en demon

som har dödat dem#.

 

Tobias svarade ängeln Rafael:

      Jag har hört hon blivit  bortgift sju gånger:

alla hennes dog på bröllops-natten med henne.

      Gick in i hennes rum blev där dödade av

dödsdemonen.  

 

Tobits bok. 6:15.

 

15.  #Och nu är jag rädd ----- demonen älskar henne

och gör inte henne något ont, men han dödar

        alla som vill komma henne nära, och jag

är min fars ende son:

     Jag är rädd för att dö så att jag blir orsak till

att min far och mor går i graven av sorg.

       De har ingen annan son som skull begrava dem#.

 

När jag hört domens förakt mot hennes män:

      Blir jag rädd: tänk om bet skulle hända mig.

Demonen älskar hennes skönhet som kvinna.

          Vilket gör att döda hennes äkta män vilka

vill vidröra henne.

      Demonen vill ha henne för sig själv.

Jag är min fars enda barn.

      Rädd för att dö.

Min död blir orsak till mina föräldrar hjärtesorg.

  

Tobits bok. 6:16.

 

16.  #Ängeln svarade:

"Kommer du inte ihåg de förmaningar din far gav dig:  att du skulle ta en hustru från din fars familj.

        Hör nu på mig, broder, oroa dig inte för

den där demonen, utan gift dig med henne.

      Jag vet att att hon skall bli din hustru

redan i natt#.

 

Ängeln besvarade Tobias rädsla:

       Glöm inte dina fars förmaningar: lyd dem.

Du skulle ta dig en hustru från fars familj.

         Lyssna på mina ord:

Var inte orolig inför ditt val av hustru.

        Låt inte demonen göra dig skräckslagen.

Gift dig med Sara: jag vet hon skall bli

       din hustru redan i natt.

 

Tobits bok. 6:17.

 

17.  #Och när du kommer in i brudkammaren

skall du ta fiskens hjärta och en bit av levern

        och lägga  på den glödande rökelsen,

så att lukten sprider sig#.

 

Ditt gudomliga beskydd mot demonen:

     när du kommer in i hennes Saras brudkammare:

där hennes föregående äkta män blivit dödade:

      skall göra en troshandling inför demonen:

Ta fiskens hjärta en bit fiskens lever:

      lägg dem på den glödande rökelsen.

Glödande rökelsen sprider ut sin välbehagliga lukt.

 

Tobits bok. 6:18.

 

18.  #När demonen känner den kommer han att fly

och aldrig någonsin mer visa sig i hennes närhet.

        Och när  du skall vara tillsammans med henne

skall ni båda först stiga upp och anropa himlens

       herre och be honom om barmhärtighet

och beskydd.

       Var inte rädd, det är åt dig hon har blivit bestämd före tidens början, och det är du som skall

       rädda henne.

Hon kommer att  följa med dig och jag tror att

      hon kommer att ge dig barn som skall bli

som bröder för dig.

       Var inte orolig".

När Tobias hörde vad Rafael sade och förstod

      att hon var syster, en som tillhörde hans

fars släkt och familj, fick henne mycket kär

      och blev innerligt fäst vid henne#. 

 

Dödens demon flyr för den glödande rökelse-lukten.

      Kommer aldrig mer visa sig i hennes närhet. 

När är tillsammans i brudkammaren:

      Ni tillsammans anropar himlens herre och be

om hans beskyddade barmhärtighet över era liv. 

 

Spridande lukten: de teologska dygderna

      sprider Guds  vällluktande rökelse

i brudkammeren mot demonen.

     Var frimodiga i vad ni ska göra.

HON HAR BLIVIT UTVALD ÅT DIG TOBIAS FÖRE

     URTIDENS BÖRJAN: 

DET ÄR BARA DU SOM KAN RÄDDA HENNES LIV.

     I SITT LIV KOMMER HON VARA DIG TROGEN.

LÄNGTAR HON FÖDA DINA BARN:

     BESVARA HENNES VILLIGHET.

VISA DIN FRIMODIGHET.

     TOBIAS BLEV INNERLIGT FÄST VID HENNES

KVINNLIGHET.

 

Lite historia: 

     TYcker om påven: ville träffa honom.

Gav henne information om hans besök i Sverige.

     Fått böcker skrivna av Påve Franciskus.

Fått del nytta ord om Kärlekens lov:

     Olika tecken vilka kännetecknar de yttersta

dagarna: Tänkte ringa att tacka för dem.  OSV.

 

Olika intressanta tilltal under året: 2019.

 

Överlämna allt åt mig vila i mig.

     Frukta inte; allt ligger i mina händer.

Frukta inte för henne; hon vill prata med  dig.

      Mamma har blivit katolik.

Ni har gått skilda vägar för att återförenas.

     8/12  inför mina resa till Skåne kom orden:

 

Detta första dagen på er återförening.

 

2019.10.13

    Jag ska tala till henne.

 

2019.10.20

 

Tillåtet detta ske: för att pröva din tro.

 

Tobits bok: kapitel 6 skrevs ned exakt 

 

2 månader efter besöket 8/10 i Skåne:

 

den 8/12  2019. 

 

Finns flera likheter mellan Tobits och Saras liv.

 

Och våra liv.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

MALAKI BOK. 4:1-3.

 

HERREN KOMMAR ATT DÖMA. DEL .2.

 

Malaki bok. 4:1.

 

1.  #Ja, dagen kommer, och den skall brinna som

en ugn.

        Då skall alla fräcka och alla som handlar

o-rätt bli till halm, och dagen som kommer skall

     förbränna dem, säger Herren Sebaot.

Varken rot eller gren blir kvar#.

 

Domens luttrande eldsugn kommer: skilja agnarna

    från vetet.

Fräcka människors hjärtan tungor dömas:

     O-rättvisa gärningar: likt brännbar halm.

Domens dag kommer: vilket förbränner de fräcka.

    

Malaki bok. 4:2.

 

2.  #Men för er som fruktar mitt namn skall

rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar

        skall ge läkedom.

Då skall ni slippa ut, som kesande kalvar

     ur kätten#.

 

Ni, gudfruktiga vilka fruktar mitt heliga namn:

       belönas med rättfärdighetens sol.

Rättfärdighetens bärande vingar: ger själen

         läkedom.

Likt instängda kalvar: bli ni frisläppta  från 

   syndens träldom.

 

Malaki bok. 4:3.

 

3.  #Ni skall trampa ner de onda, de skall bli till

stoft, under era fötter den dag jag griper in,

        säger Herren Sebaot#.

 

I er frimodighet: besegra de ondsinta.

      Till stoft under era rättfärdiga fötter.

 

SLUTORD.

 

MALAKI BOK. 4:4-6.

 

Malaki bok. 4:4.

 

4.  #Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare

Mose på Horeb, med stadgar och bud för

     hela Israel#.

 

Förkasta inte lagen jag gav min tjänare Mose

    på Horebs berg.

I lydnad efterfölja de stadgar och bud för

     hela Israel.

 

Malaki bok. 4:5.

 

5.  #Se, jag sänder profeten Elia till er innan

 Herrens stora och fruktansvärda dag kommer#.

 

Sänder ut min profet Elia till er:

    för att varna er innan Herrens stora fruktansvärda dag kommer.

 

Malaki bok. 4:6.

 

6.  #Han skall vända fädernas hjärtan till barnen

och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte

        viger landet åt förintelse då jag kommer#. 

 

Vilket blir till räddning för er: från förintelsen.

    Upprättar andlig enhet mellan:

fädernas hjärtan till barnens.

      Barnens hjärtan till fädernas.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

2019.12.25

 

Ambrosius förmaning:

 

#Gör vad du kan för att vara en klippa, du också!

 

Men du skall  inte söka klippan utanför dig själv.

 

Din klippa är dina handlingar, din klippa är din

     tanke.

 

På denna klippa byggs ditt hus, för att inte det

    ondas andar skall kunna skaka det genom

sina stormar.

 

Om du är en klippa är du i kyrkan, för kyrkan står

 

på klippan.

 

Om du är i kyrkan, har dödsrikets portar ingen

 

makt över dig#.       

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 november 2019 20:08

TOBITS BOK. 6:2-9.

 

DEN STORA FISKEN.

 

Tobits bok. 6:2.

 

2.  #Tobias gav sig iväg med ängeln i sällskap,

och hunden sprang efter honom och följde dem

       en bit på vägen.

Så färdades de båda tilsammans.

      När mörkret föll den första kvällen slog de

läger vid  floden Tigris.

 

Floden Tigris  1 Moseboken. 

 

Tobits bok. 6:3.

 

3.  #Ynglingen gick ner för att tvätta fötterna i floden.

Då stack  en stor fisk upp ur vattnet och skulle

      sluka hans fot.  Han skrek till#.

 

Tobits bok. 6:4.

 

4.  #Men Ängeln sade:

"Fånga fisken och håll fast den".

     Ynglingen fångade  fisken  och drog  upp den

på land#.

 

Tobits bok. 6:5.

 

5.  #Skär upp fisken" sade ängeln

"och ta ut gallan, hjärtat och levern.

    Kasta bort de andra inälvorna men spara gallan

hjärtat och levern, ty de kan ty de kan användas  

      till läkemedel.

 

Gallan hjärtat och levern en bild på de tre  

       teologiska dygderna.

Själsförmögenheterna: fiskens inälvor

     kastades bort.

 

Tobits bok. 6:6.

 

6.  #Ynglingen skar upp fisken och tog varar på

gallan, hjärtat och levern.

       Sedan stekte en del av fisken tog med sig

på vägen; resten saltade de och länade kvar.

      De färdades vidare tillsammans och närmade

sig Medien#.

 

Tobits bok. 6:7.

 

7.  #Då frågade Tobias ängeln:

"Arsarja, min brodervad är det för läkemedel

      som finns i fiskens hjärta och lever

och i gallan?"#.

 

Tobits bok. 6:8.

 

8.  #Han svarade:

"Fiskens hjärta och lever kan du bränna när en man

          eller kvinna hemsöks av en demon eller en

ond ande, då försvinner alla  hemsökelser från

      den människan, så att hon för all framtid

är fri från dem"#.

 

Tobits bok. 6:9.

 

9.  #Gallan kan du smörja ögonen, på en människa

som har fått vita hinnor, blås sedan på dem,

        så blir ögonen friska.

vilket kan jämföras smörja sina ögon med helig

      ögonsalva: bedja om en visheten och uppebarelses ande. 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se