Direktlänk till inlägg 10 december 2017

BARUKS BOK. 3:9-23. VISHETEN, GUDS GÅVA TILL ISRAEL.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 december 2017 04:19

VISHETEN, GUDS GÅVA TILL ISRAEL.


¤Baruks bok.  3:9.


9.  #Israel, hör de bud som ger liv, lyssna och kom

till insikt#.


Israeliter, lyssna på de bud som ger er liv.

     Lyd dem kom till insikt.


Insikten, Guds gåva till Israel.  


¤Baruks bok.  3:10.


10.  #Vad har hänt, Israel, varför är du i fiendeland,

varför har du åldrats bland främlingar#.


Vad har hänt mitt folk; israeliterna!

         Varför lever ni fiendelandet!

Varför har du föråldrats bland främlingar!


¤Baruks bok.  3:11.


11.  #Besudlats av de dödas orenhet och räknats

bland de som hör dödsriket till?#.


Blivit vanhelgade av de dödas orena liv!

     Beblandat dig med folket som tillhör dödsriket!


EN SÅNG, EN PSALM AV KORACHS ÄTTLINGAR.


Psalm. 88:4-8.


4.  #Mitt liv är fyllt av elände, jag står vid dödsrikets

rand#.


Beskriver sitt liv vara fyllt av olyckor och faror.

            Känner sig vara inför dödsrikets

smärt-samma lidande.


5.  #Jag räknas till dem som lagts i graven,

jag är en man som har mist sin kraft#.


Jag: en man som levt mitt jorde-liv: nu lagts graven.

      Jag: förbrukat mina jordiska livs-dagar.


6.  #Jag multnar bland de döda, likt de fallna  

som vilar i graven, dessa som de inte längre

       minns och som är avskurna från dig#. 


Min kropp förmultnas bland de andras döda

      kroppar.

De andras kroppar som vilar i sina gravar:

    levt sina ondsinta liv.

Bortglömda av människor: i sina syndfulla liv

     blivit avskurna från den Högste. 


7.  #Du har störtat mig ner i graven, i det mörkaste djupet#.


     Mitt syndfylla liv: livet i lagbrott mot dina bud.

Livet som störtat mig ner i gravens mörkaste djup.

   

8.  #Tung vilar din vrede på mig, du låter dina bränningar slå över mig#.  


Din heliga vrede tynger mitt liv:  du låter din

     smärtsamma vrede drabba mig.


¤Baruks bok.  3:12


12.  #Du övergav vishetens källa#.


Du, mitt folk övergav vishetens källa.


Jeremia bok. 2:13.


13.  #Ty mitt folk har begått en dubbel synd:

de har övergett mig, källan med det friska vattnet,

       och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och inte håller vatten#. 


Mitt egendomsfolk:  begått dubbel synd:

    gensträvigt  hårdnackat folk.  

Inte älskat mig:  vishetens källa.

       Ville ära sig själva: olydiga mot mina bud.

Mitt folk: högg ut vatten-cisterner: bevara min

       vishets källa i:  o-lydnaden gav cisternerna

sprickor när de istället sökte den jordiska  

        visdomen.   


¤Baruks bok.  3.13


13.  #Om du hade följt Guds väg hade du fått bo

kvar i frid för alltid#.


I din olydnad mot mina bud  följde du inte Guds väg.

      Hade du följt Guds väg hade du fått bo kvar

i frid för alltid.  


Syraks bok.  1:1.


1.  #ALL VISHET kommer från Herren och finns

i honom för evigt#.


¤Baruks bok. 3:14.


14. #Lär dig var det finns vishet, var det finns

kraft och förstånd.

       Då kommer du också att inse var det finns liv och ljus för för ögonen, var det finns lång levnad

       och frid#.


Sök vishetens källa.

       I vishetens källa finns kraft och förstånd.

När du funnit vishetens rikedomar där det finns

      liv och ljus för dina andliga ögon.

Vilket ger dig lång levnad och frid.


VISHETENS VÄLSIGNELSER.


Ordspråksboken.  3:13-18.


13.  #Lycklig den som funnit vishet, den som nått fram till insikt#.


Välsignad den som funnit vishetens källa.

         Vishetens källa vägen in i insikten.   


14.  #Ty visheten är mer värd än silver, den vinst hon ger är bättre än guld#.


Vishetens värde större än silvrets.

         Vishetens rikedomar bättre än guldets.


15.  #Hon är dyrbare än pärlor inga skatter går upp mot henne#.


Vishetens värde dyrbarare än pärlors.

       Inga jordiska skatter kan jämföras med hennes.


16.  #I sin högra hand har hon långt liv, i sin

vänstra rikedom och ära#.


I vishetens högra hand; har hon långt liv till de som sökt henne.


I vänstra hand har hon sina rikedomar och sin

egen-ära  till de som sökt henne.


17.  #Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigar är trygga#.


De som sökt henne vandrar på vishetens ljuva vägar.

         Hennes stigar  är trygga. 


18.  #För den som håller sig till henne är hon ett träd livets träd ----- lycklig den som håller fast

     vid henne#. 


Den som lever i gemenskap med visheten:

       blir hon ett livets träd; vilket bär fruktsam

god frukt.

      Välsignad den som inte överger henne. 


Visheten. 9:18.


18.  #Det var så jordens invånare leddes på rätta

vägar, så lärde sig människorna vad som

      gläder dig; genom visheten blev de räddade#. 


Jordens invånares liv: levde sina liv i vishetens fotspår.

       Vilket lärde människorna till ett glädje-fyllt  liv.

Visheten var deras räddning.  


¤Baruks bok.  3:15.


15.  #Vem har funnit vishetens boning, vem har

gått in i hennes skattkammare#?. 


Vishetens skattkammare tillgänglig för Alla.

     Dåren söker den inte.


Jobs bok. 28:20.


20.  #Visheten, varifrån kommer den?

Var är den plats där insikten bor?

    

21.  #Den är dold för alla varelser, inte ens himlens

fåglar kan se den#.


Vishetens tystnad inför alla varelser: varifrån

kommer den?

      Insikten bor insikten?

Visheten inte tyst för den som söker henne.

      Insikten och hennes bo-plats bli känd

av de som söker henne.

      

 22.  #Avgrunden och Döden säger: "Vi har bara

hört talas om den."#.


Visheten inte tillgänglig för avgrunden och döden.


23.  #Men Gud känner vägen till dem, han vet var visheten bor#.


Den Högste, känner vägen in i visheten

och insiktens rikedomar. 


24.  #Hans blick når till jordens ände, allt under himlen ser han#.


Hans allvetande blickar når till jordens ände.

     

25.  #När han bestämde vindens vikt och vattnets

mängd och mått#.


I skapelsens skeende: hans rådslut bestämde

vindens vikt.

       Vattnets djupheter och storlek.


26.  #När han stadgade en lag för regnet

och fastställde åskvädrens bana#.


Han stadgade en lag  för regnets existens.

       Fastställde åskvädrets väg under himlen.

 

27.  #Då såg han visheten och granskade den,

lärde känna den och utforskade den#.


Hans Majestät; vår Herre, såg visheten.

     Begrundade hennes djupheter.

Lärde känna henne: vem hon är.

     Utforskade hennes tankar och vilja.  


28.  #Till människan sade han:

"Att frukta Herren, det är vishet, att sky det onda

är insikt#. 


Till sin Sons avbild sa han: gudsfruktan är

vishetens begynnelse.

       Förakta det onda är insikten. 


¤Baruks bok.  3:16.


16.  #Var är de som regerade över folken, de som

härskade över markens djur#.


Var finns vishets kraftfulla och insiktfulla

       människor som regerar över folken.

Härskar över markens djur. 


¤Baruks bok.  3:17.


17.  #Och lekte med himlens fåglar, de som samlade skatter av silver och guld -----  detta

      som människor litar till ----- så att ingen kan

fatta deras rikedom#.


Var finns de insiktfulla människorna  som lekte

      med himlens fåglar.

Samlade skatter av silver och guld.

           Silvrets och guldets värde som människor

har sin tilltro till.


PROFETIA OM TYROS KUNG.


Hesekiel bok. 28:4-8.


4.  #Vägledd av vishet och insikt har du skaffat dig rikedom.  Guld och silver samlade du i dina  

     skattkamrar#.


Vägledd av visheten och insikten: genom dem

har du skaffat dig rikedomar.

       Rikedomar av guld och silver.


5.  #Du drev handel med stor skicklighet och ökade din rikedom.

        Men din rikedom har gjort dig högmodig#. 


Förökade din skicklighet i handeln: dina rikedomar

blev Herre i ditt liv. 

         Högmodet kom till ditt hjärta genom rikedomens lockelser och frestelser.    


6.  #Därför säger Herren Gud: Eftersom du inbillar dig att du är gudomlig#.


Högmodet gjorde dig falsk i din tanke vara gudomlig.


7.  #Skall jag låta främlingar anfalla dig, grymma

hedningar.

      Med draget svärd skall de angripa din härliga vishet, de skall släpa din storhet i smutsen#.


I din gudomliga falskhet: tillåter jag främlingar

anfalla dig.

      Dragna svärdet: ska de grymma hedningarna

angripa din härliga vishet.

      Din falska storhet släpas i smutsen. 


8.  #De skall sänka dig i graven.

Ute på havet skall du dräpas och dö#.


Grymma hedningarna ska sänka dig i havets djup.

        Bli dräpt och dö på havets yta.


Ordspråksboken.  11:28.


28.  #Den som förtröstar på rikedom, han faller,

men de rättfärdiga grönskar som löven#.


Förtöstan på rikedomar: människans olycka

och fara.

       Renhjärtliga och o-straffliga jämförs med

trädets grönskande löv.        


¤Baruks bok.  3:18.


18.  #De som rastlöst formade silvret, så att ingen

kan räkna deras verk?#.


Saknas kännedom om silvrets värde tar

       rastlösheten över silvrets formande.


¤Baruks bok.  3:19.


19.  #De är borta och har stigit ner i dödsriket,

och andra har tagit deras plats#.'


De rastlösa är borta har stigit ned i dödsriket.


¤Baruks bok  3:20.


20.  #Nya släkten föddes och bodde på jorden,

men klokhetens väg lärde de inte känna#. 


Nya släkten föddes  bodde på jorden.

       Nya släktet sökte inte klokhetens väg.


¤Baruks bok.  3:21.


21.  #De förstod inte hennes stigar.

       Inte heller deras barn slöt sig till henne,

de gick långt bort från hennes väg#.


Förstod inte klokhetens stigar.

       Nya släktets barn slöt sig inte till

klokhetens stigar.

       Barnen ville går sina egna vägar.


¤Baruks bok.  3:22. 


22.  #Man har aldrig hör om henne i Kanaan,

inte sett henne i Teman#.


I Kanaan lärde man aldrig känna klokheten.

        I Teman såg man aldrig hennes stigar.


¤Baruks bok.  3:23.


23.  #På samma sätt med Hagars ättlingar, köpmännen från Midjan och Teman:

     de sökte jordisk visdom, liksom legendberättarna och forskarna, men vishetens väg

        lärde de inte känna , de brydde sig aldrig om

hennes stigar#. 


Hagars ättlingar: lärde aldrig känna klokhetens stigar.

       Köpmännen från Midjan och Teman  sökte istället en jordiska visdomen.

       Legend-berättarna och forskarna lärde

inte känna vishetens väg.

      De ville går sina egna vägar.      

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se