Direktlänk till inlägg 3 december 2017

JESUS SYRAKS BOK. 51:13-30.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 december 2017 10:10

EN DIKT OM VÄGEN TILL VISHET.


¤Syraks bok.  51:13.


13.  #När jag ännu var ung, före mina resor,

sökte jag öppet visheten i min bön#.


Under min ungdomstid sökte jag öppet vishetens hjärta  0m vägledning för mina resor.


Bönen vägen in i vishetens inre liv.


HUR VISHETEN FOSTRAR EN MÄNNISKA.


Syraks bok.  4:11-19.


11.  #Visheten ger sina söner framgång och tar

sig an dem som söker henne#.


Sökandet efter visheten ger hennes äkta söner

vålstånd och framgång.

      

12.  #Att älska henne är att älska livet, rik på lycka

blir den som vaknar tidigt för henne skull#.


Älska visheten är att uppskatta uppmuntra

livets värde.

     Vara rik livets välsignelse älska vishetens rikedomar.

      Livet i vishetens rikedomar  visa hennes tacksamma  inbjudan i hjärtat älska hennes fullhet.

     Vilja vakna  tidigt varje morgon se dagen som en tacksam gåva i hennes närhet.  


13.  #Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelse med#.


Gemenskapen med visheten äga hennes närhet

      vinna hennes ära och upphöjelse över all dårskap och dum-dristighet.   

      I den människans hjärta hon gått in i följer

Herrens välsignelse med.

   

14.  #Den som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och den som älskar henne blir älskade

    av Herren#.


Välja tjäna visheten  göra tjänst inför den Helige.

     Visad kärlek till henne  bli älskad av Herren.   


Istället välja dårskapen  göra tjänst  inför sig själv.

     Visad ego-kärlek  till sin egna dumdristighet

göra sig älskad av egoismen.


15.  #Den som lyder henne skall döma folken,

och den som följer henne kan vila tryggt#.


Vara visheten lydig kan döma folken.

       Gå i hennes fotspår  leva livet i tryggheten.


16.  #Om han litar på henne blir hon hans egendom

och förblir i hans efterkommandes ägo#.


Förtrösta på visheten  den som äger henne blir

hennes egendom.


      Den som är vishetens egendom förblir i den

ägandes ättlingars ägodel.


17.  #Ty först leder hon honom på slingrande vägar,

hon låter honom känna ängslan och skräck

       och ger honom ingen ro med sin hårdhänta

fostran förrän han litar fullkomligt på henne.

       Hon prövar honom med sina krav#.


Hon leder människan på slingrande vägar.

      Slingrande vägar  där hon känner hjärtats änglan och skräck.

       Hon känner ingen ro och vila med vishetens

hårdhänta fostran.

       Hårdhänta fostran leder henne in i djup

förtröstan på hennes trohet.

      Människan litar fullkomligt på henne när

hon prövas av hennes krav.


18.  #Men sedan går hon raka vägen tillbaka

till honom, ger honom  glädje och röjer sina

      hemligheter för honom#.


Visheten går raka vägen tillbaka till människan

     efter hennes prövningstid av krav.

        Ger henne hjärtats glädje visar sina

vishets hemligheter för honom.


19.  #Men lockas han vilse, överger hon honom

och lämnar honom åt undergången#.


Lockas människan vilse under vishetens prövningstid  överger hon honom  blir utlämnad

åt undergången.  

        Människan väljer själv: vara villig antingen

uppfylla vishetens krav eller inte.  

     

¤Syraks bok.  51:14.


14.  #Framför templet stod jag då och bad om

den, och till min sista stund är den målet

      för min strävan#.


När jag förrättade min bön i templet  bad om

vishetens råd hon är mitt allt.


¤Syraks bok.  51:15.


15.  #Från blomningen till druvans mognad beredde

den mig glädje.

       Jag höll mig på raka vägar, ända från ungdomen

följde jag dess spår#.


Visheten jämförs med druvans ut-blomning

in i  hennes mogenhet  vilket ger min själ

         livs-glädje.

Hon för mig på raka och  trygga vägar.

      Leder mig från min ungdoms-tid in i min ålderdom.


¤Syraks bok.  51:16.


16.  #En kort tid lyssnade  jag och tog emot,

och stor var den lärdom jag vann#.


Under livets korta jorde-vandring  lyssnade jag till hennes budskap  tog emot den. 

      Gav mig sin rika lärdom.


Visheten ger sina trogna barn  (vishetens barn )

          framgång och välstånd i vad de gör.

Hennes har sökt henne dag och natt.


VÄGEN TILL VISHET.


Syraks bok.  6:32-37.


32.  #Om du vill, mitt barn, skall du få fostran,

och strävar du ivrigt blir du skarpsinnig#.


Vägen till vishets rikedomar, mitt barn, tillåt dig

    bli fostrad.

Strävar du ivrigt efter henne blir du djupsinnig

i hennes rikedomar.  


33.  #Om du lyssnar med glädje lär du dig,

och håller du öronen öppna blir du vis#.

          Lyssnar du med glädje blir det dig till lärdom.

Lyssnande lydiga öron  gör dig vis.


34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras kloka ord#.


Lev i gemenskap med de gamlas visdom.

      Låt deras kloka ord öppna ditt sinne och ditt hjärtats dörr. 


35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig#.


Lydiga öron lyssnar på allt tal som upphöjs

och äras av vishetens ord.   


36.  #Finner du en förståndig man, så stig tidigt upp,

och låt dina fötter nöta hans tröskel#.


Funnit en vis man låt inte lathetens vilja vara Herre.

      Stig tidigt upp ur nattens vila.

Låt dina fotsteg vidröra hans tröskel.


37.  #Tänk på Herrens befallningar, och begrunda

alltid hans bud; han skall skänka ditt sinne stadga

       och ge dig den vishet du begär#.


Tillåt Herrens uppmaningar och föreskrifter

få liv i ditt sinne  och i ditt hjärta.

        Begrunda alltid hans budord.

Han belönar dig med sinnesro.

      Ger dig  frimodigt den vishet du begär.


¤Syraks bok.  51:17.


17.  #Det gick mig väl tack vare visheten ------

honom som gav mig den vill jag ära -------#.


Vishetens beskydd var min hjälp  -------

     gav mig all ära.


¤Syraks bok.  51:18.


18.  #Ty jag föresatte mig att leva efter den;

jag strävade lidelsefullt efter det goda,

       och jag skall aldrig stå med skam#.


Vishetens liv värd all uthållig längtan efter
vishetens godhet.

        Vishetens rikedomar  förstör alla skam-känslor.


Psalm.  119:1-8.


1.  #Lycklig den vars liv är fläckfritt, den som

följer Herrens lag#. 


Välsignad den som lever o-straffligt renhjärtligt.

     Ostrafflige och renhjärtlige följer lydigt

Herrens lag. 


2.  #Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom#.


Välsignad den som lever i lydnad i hans lagbud.

     Inte tjänar två herrar.


3.  #.Som aldrig gör något o-rätt utan  lever

efter hans bud#.


Livet i hans bud  vara lydig i att leva efter dem.


4.  #Du har gett dina befallningar, de skall

följas noga#. 


Du har gett dina uppmaningar och föreskrifter.

      Vara dem lydiga i ord och handling.


5.  #Om jag bara kunde stå fast i min strävan

att hålla dina stadgar!#.


Min bön: Vara trogen i sin lydnad följa dina stadgar.

    Ståndaktig i följa  Herrens föreskrifter

och ordningsregler. 


6.  #Då behövde jag inte blygas när jag betraktade

alla dina bud!#.


Behöver inte skämmas när jag betraktar alla

dina ord.


7.  #Jag tackar dig av hjärtat när jag lär mig dina

rättfärdiga lagar#.


Känner hjärtats tacksamhet  lära känna dina

     o-straffliga  och  ren-hjärtliga lagar.


8.  #Dina stadgar skall jag hålla.

Överge mig aldrig!#.


Dina föreskrifter och ordningsregler  vill jag lyda.

      Min bön: aldrig känna mig övergiven.


¤Syraks bok.  51:19.


19.  #Jag kämpade hårt för dess skull,

jag var alltid noga med att lyda lagen.

       Jag sträckte mina händer mot höjden

i sorg över att jag felat mot visheten#.


Jag kämpade hårt för vishetens skull.

        Var plikttrogen i ödmjuk lydnad inför lagen.

Jag sträckte mina tacksamma händer

mot den högste i höjden.

       Kände hjärtats sorg i mina felsteg mot visheten.


¤Syraks bok.  51:20.


20.  #Jag riktade in mitt sinne mot den,

och tack vare min renhet fann jag den.

       Med den fick jag genast ett gott förstånd,

och därför blir jag aldrig övergiven#.


Jag riktade mina tankar mot visheten.

       I min renhjärtlighet fann jag hennes närhet.


När jag fann hennes närhet  gavs mig ett gott

förstånd.

      I min tacksamhet i hennes närhet  känner mig

aldrig övergiven.


Jesaja.  50:4.


4.  #Herren Gud har gett mig, en lärljunges tunga,

så att jag kan inge den trötte mod.

      Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna

på lärljungas vis#.


Lärljungen en sann Jesu efterföljare.

      Lärljungens tunga  Jesu efterföljares tunga.

Behärskad tunga o-stafflig renhjärtlig tunga

      talar sanningens ord.

Lärljungens tunga kan ge den trötte nytt mod.

      Varje morgon  låter han mitt öra vara lydigt

lyssna till o-straffligheten och renhjärtligheten.

  

¤Syraks bok.  51:21.


21.  #Mitt innersta brann av min strävan efter den;

så gjorde jag också ett gott förvärv#.


Mitt hjärtats innersta brinnande längtan efter

visheten gav mig ett gott förvärv.


¤Syraks bok.  51:22.


22.  #Herren lönade mig med talets gåva,

och med den vill jag prisa honom#.


Herren belönade mig med talets gåva.

     I tacksamhet  vill jag prisa hans godhet.


¤Syraks bok.  51:23.


23.  #Kom hit till mig, ni olärda, och bli gäster

i lärdomens hus#.


Kom hit bjuder dig in i min gemenskap

ni alla o-lärda i vishetens lärdom.

      Bli mina inbjuda gäster i mitt lärdomshus.


Ordspråksboken.  9:4.


4.  #"Du som är okunnig ---- kom!"

Till de oförståndiga säger hon:#


5.  #"Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag

har blandat#.


Du dåre: låt inte din dumdristighet förvilla dig. 

      Kom till mig:   jag visheten inbjuder dig till

min gemenskap.

      Låt mitt vishets-bröd fylla ditt hjärta och

ditt sinne.  

     Drick ur min vishetskälla. 


¤Syraks bok.  51:24.


24.  #Varför lider ni ännu brist på detta,

varför låter ni era själar törsta så?#.


Varför lever ni i brist på min vishet

      varför tillåter ni er själva  trösta så i era

själar efter mig?     


¤Syraks bok.  51:25.


25.  #Jag har tagit till orda och talat, förse er

nu utan kostnad#.


Jag, visheten har talat i ord till er.

    Söka vishetens sköna rikedomar ges

utan kostnad.


¤Syraks bok.  51:26.


26.  #Böj nacken under oket, så skall era själar

få lärdom; den kan ni finna på nära håll#.


Böj, er hårdnackade nackar under vishetens

milda ok.

        Jag bjuder er på min vishets-lärdom.

Den kan ni finna på nära håll.


Syraks bok.  6:24.


24.  #Stick dina fötter i vishetens fjättrar

och huvudet i hennes halsträ#.


Vishetens ok lätt att bära.

      Dårskapens ok tung att bära.

Stick dina egoistiska fötter in i vishetens fjättrar.

     Bli fångad av visheten bättre än dårskapen.

Vishetens bojor bättre än dåraktighetens bojor.


Matteus.  11:29.


29.  #Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett

milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila

för er själ#.


Bära Jesu milda och ödmjuka ok  lära känna

hans ödmjuka  och  milda hjärta.

      Vilan och ron i själslivet  okets belöning.


¤Syraks bok.  51:27.


27.  #Se på mig: en kort tid ansträngde jag mig,

och jag har vunnit stor frid#.


Se på mig,  visheten  under en kort sökte jag i strävan din närhet.

    Jag funnit stor frid i din närhet.


¤Syraks bok.  51:28.


28.  #Ge gärna en stor summa silver för lärdomen,

med den kan ni skaffa er mycket guld#.


I mitt tacksamma sökande fann jag vishetens

lärdom belöna dig med stor summa silver.

      Hennes lärdom kan ge er mycket guld. 


Ordspråksboken.  16:16.


16.  #Att vinna vishet är bättre än guld,

vinna insikt mer värt än silver#.


Vishetens värde bättre än guldets.

      Insiktens värde bättre än silvrets värde.


¤Syraks bok.  51:29.


29.  #Må ni kunna glädja er åt Herrens barmhärtighet och aldrig stå med skam för

     att ni prisat honom#.


Herrens barmhärtighet hjärtats tacksamma glädje.

      Känner inga skam-känslor i hans

barmhärtighet.

          I hans barmhärtighet finns läppars tacksamhet.


¤Syraks bok.  51:30.


30.  #Utför er uppgift innan tiden gått ut,

så ger han er lönen när hans tid är inne#. 


Lydnaden utför uppdraget i tid.

      Lydnaden belönas när hans tid är inne.       

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

sss

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 18 jan 16:37

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se