Direktlänk till inlägg 17 juli 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 56.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2017 07:29

ÖPPNA ÄRLIGA HJÄRTAN SÖKER VISHETEN


BESVARAS HENNES INBJUDAN  FÅR


SMAKA VISHETENS RIKEDOMAR.


5600.  Oron & för-virrigen  skadlig Och smärtsan.


5601.  Tiden i oron & för-virringen  tiden ärar

menings-lös-heten.


5602a.  Mång-ordig-heten  förhärligas av talträngda

tungan.


5602b. Mång-ordig-heten  har inte något mål 

på jorden.


5602c. Mång-ordig-heten  vanärar  tystnaden.


5603a.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

hälsosamt för Alla.


5603b.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

till-gäng-liga för Alla.


5603c.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord 

personligt för Alla.


5603d.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

värdefulla för Alla.


5603e.  Upp-muntran  stödet  tröste-rika Ord

älsk-värt för Alla.


5604a.  Mod-fälld-heten:  uppgiven

deppig  ned-brytande för mänskligheten.


5604b.  Mod-fälld-heten deppigheten  följer

den mod-fällde & deppige  i hans fotspår. 


5604c.  Mod-fälldige lever i brist på uppmuntran

Och tröste-rika Ord.


5604d.  Deppige lever i brist på glädje-fyllda

upp-muntrande Ord. 


5605a.  Miss-tröstandet  för-tvivlandet  missmodet

tröstar Och stöder ingen människan.


5605b.  Miss-modige känner ingen glädje i livet. 


5605c.  Vara förtvivlad känner sig övergiven. .  


5606a.  Kärleks-fulla leendet  så fin  den är.


5606b.  Kärleks-fulla leendet  så nyttig  den är. 


5606c.  Kärleksfulla leendet  vad tillgänglig

den är. 


5606d.  Kärleks-fulla leendet  vad talande  den är.


5606e.  Kärleks-fulla leendet  vad personlig den är. 


5607a.  Lyssnande öron  så nyttiga  de är.


5607b.  Lyssnande öron  så till-gäng-liga  de är.


5607c.  Lyssnande öron  så talande  de är.


5607d.  Lyssnande öron  så personliga  de är.


5607e.  Lyssnande öron  så värde-fulla  de är.


5608a.  Låta fegheten  ljumheten vara o-tillgänglig.


5608b.  Låta fegheten  ljumheten vara o-nyttig.


5608c.  Låta fegheten  ljumheten vara o-älskad.


5608d.  Låta fegheten  ljumheten vara o-personlig.


5609a.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

så nyttiga de är.


5609b.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

har ett mål på jorden.


5609c.  Ömheten  kärleken  barmhärtigheten

värdefulla  för Alla.


5610.  Högmodet liknas vid en svår & smittosam

sjukdom påverkar sinnena & hjärtat.


5611a.  Strids-lystenheten  fridens o-vän.


5611b.  Sinnesron  sinnesfriden  känner ingen vänskap med strids-lystenheten.


5611c.  Strids-lystenheten  vredens vän. 


5612a.  Kärlekens älskande hjärta  villig ge allt av

sig själv.


5612b.  Kärlekens älskande hjärta känner vänskap

med barmhärtigheten.


5612c.  Kärlekens älskade hjärtat känner vänskap

med med-lidandet.


5613.  Tystnaden  Lugnet  Stillheten läker

själs-livets sår.


5614.  Moraliska Och etiska tänkandet 

lugnet  stillheten  i själslivet  har ett mål på jorden.


5615.  Förtalets  Skvalleriets  tunga   sårar

tankar & hjärtats tankar.


5616.  Sjuka  lidande  sorgsna  människor 

behöver tröste-rika & uppmuntrande ord.


5617.  Försvars-lösa  utblottade  behövande

människor  behöver tröste-rika &

uppmuntrande Ord.


5618.  Beslutsamheten  & ordningen bättre än

o-beslutsamheten Och o-ordningen.


5619.  En-heten  Gemen-skapen  Vän-skapen

har ett mål  på jorden.


5620.  Tanken  Orden  Tungan styr  hela människan.


5621.  Glömskan  Försumlig-heten vanärar

ordningen.


5622.  Själv-förtröstan  själv-godheten

själv-uppptagenheten ärar egoismen.


5623.  Dåliga själv-förtroendet  o-säkerheten

varandras vänner.


5624.  O-vissheten  o-säkerheten  oron

varandras vänner.


5625a.  Tryggheten  vilan  harmonin

varandras vänner.


5625b.  Tryggheten  vilan  harmonin  har ett

mål på jorden.


5626.  Ödmjuka tankar  hjärtats ödmjuka tankar

ödmjuka tungans Ord  varandras vänner.


5627.  Latheten  slöheten  be-kvämligheten

livets tids-tjuvar & tids-tjuvar.


5628.  Falsk-heten  O-ärligheten  Lögnen

fläckar ner själs-livet.


5629a.  Värde-fullheten  älsk-värdigheten

varandras vänner.


5629b.  Värde-full-heten  älsk-värdig-heten

har ett mål på jorden.


5630a.  Stånd-aktig-heten & troheten

varandras vänner. 


5630b.  Ståndaktigheten  &  troheten

värdefull  för  Alla.


5630c.  Ståndaktigheten  &  troheten

tillgänglig  för  Alla. 


5631.  Klarsyntheten  uppmärksamheten

vak-sam-heten  varandras vänner.


5632a.  Bråd-djupet av ödmjukheten  lära 

känna henne.


5632b.  Bråd-djupet av litenheten  lära

känna henne.


5632c.  Bråddjupet av enkel-heten  lära

känna henne.


5633a.  Om-tänk-sam-heten  &  om-sorgs-fullheten

varandras vänner.


5633b.  Om-tänk-sam-heten  Och om-sorgs-fullheten

har ett mål på jorden.


5634.  Trygghets-känslan  vilans  &

harmonins känsla.


5635a.  Kärleken till ödmjukheten  vilja  lära

känna henne.


5635b.  Kärleken till litenheten  vilja  lära

känna henne.


5635c.  Kärleken till enkel-heten  vilja  lära

känna henne.


5636a.  Inre längtan efter  lära känna  ödmjukheten 

vara hennes  trogne vän.


5636b.  Inre längtan efter  lära känna  litenheten

vara hennes  trogne vän.


5636c.  Inre längtan efter  lära känna  enkelheten

vara hennes  trogne vän.


5637.  Bråd-djupet av kärleken  vilja  lära

känna henne.


5638.  Bråd-djupet av barmhärtigheten  vilja  lära

känna henne.


5639.  Bråd-djupet av friden  vilja  lära

känna henne.


5640.  Besvara kärlekens in-bjudan  hörsamma hennes in-bjudande röst.


5641.  Besvara barm-härtig-hetens inbjudan

hörsamma hennes in-bjudande röst.


5642.  Besvara fridens inbjudan  hörsamma

hennes  in-bjudande röst.


5643.  Friden  stillheten  lugnet  harmonin

samvets-lugnet  samvets-ron  själs-lugnet

     själs-ron  själa-ron  sinnes-ron.

Tryggheten  säker-heten  endräktigheten.


5644a.  Vara stillhetens vän.


5644b.  Vara lugnets vän.


5644c.  Vara harmonins vän.


5645a.  Vara Samvets-lugnets vän.


5645b.  Vara Samvets-rons vän.


5646.   Själs-lugnet  Själs-ron  Sinnes-ron

som vi alla behöver.


5647.  Tryggheten  säker-heten

en-dräktig-heten som vi alla behöver.


5648a.  Kärleken inte älskad  av alla.


5648b.  Kärleken tillgänglig  för alla.


5648c.  Kärleken nyttig  för alla.


5649a.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

ödmjukheten.


5649b.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

tillgänglig  för  Alla.


5649c.  Fullkomligheten  litenheten  tacksamheten

personliga  för Alla.


5650.  Troheten  trovärdigheten  trofastheten

har ett mål  på jorden.


5651.  Hopp-lös-heten  tröst-lös-heten

uppgivenheten.


5652.  Rastlösheten  orolig rot-lösheten

har inget mål  på jorden.


5653.  Menings-lös-heten  få-fäng-lig-heten

har inte något mål på jorden.


5654.  Vara innerlig  vara hjärtlig  vara öm.


5655.  Vara om-tänk-sam  vara hän-syns-full

vara om-sorgs-full.


5656.  För-nöjsam-heten  Tack-sam-heten 

Ha-begärets  fiender & o-vänner.


5657.  Hjälp-lös-heten  Över-given-heten

har inte något mål på jorden.


5658a.  Skam-känslan  Skuld-känslan 

Ångest-känslan  har inte något mål på jorden.


5658b.  Skam-känslan  övergivenheten

mänsklighetens  fördärv  och  olycka.


5659.  Minder-värdig-heten  lever i fåfängans

fotspår.   


5660a.  Disciplinen  Ordningen  Planeringen

har ett mål på jorden.


5660b.  Disciplinen  ordningen  planeringen

tillgänglig  för  Alla.


5660c.  Disciplinen  ordningen  planeringen

nyttig  för  Alla.


5660d.  Disciplinen  ordningen  planeringen

värdefull  för  Alla.


5661.  Går-dagen  Dagen  Morgon-dagen.


5662.  Känna sökande längtan efter 

ödmjukhetens inbjudan.


5663.  Livet i enkel-hetens  liten-hetens

ödmjukhetens rike-domar.


5664.  Varm-fyllda hjärtat av omsorg  värme

Och ömhet.


5665.  Omsorgs-fulla känslor  kärleks-fulla känslor

ömhets-känslor.


5666.  Hjärtats  livs-glädje i  sanningen.


5667.  Ögonen fyllda av god-heten  snällheten

Och vänligheten.


5668.  Tänka bråd-djupa tankar  hjärtats tankar

i moraliska Ord.


5669.  Slitna &  trötta tankar  finner sin  trygghet

& vila i stillheten. 


5670a.  Girigheten  vinnings-lystenheten 

snålheten nationens  fördärv  och  olycka.


5670b.  Girigheten  vinningslystenheten

snålheten  o-nyttig  för  Alla.


5760c.  Girigheten  vinningslystenheten  snålheten

glädjefattig  för  Alla.


5671.  Penningkär  penning-dyrkare

har inte något mål på  jorden.


5672a.  Penning-dyrkaren  Älskar penningar.


5672b.  Penning-dykaren känner ingen förnöjsamhet.


5672c.  Penning-dyrkaren känner ingen mättnad

i kärleken till penningar


5672d.  Penning-dyrkare  problem-skapare

har  inget  mål på  jorden.


5673.  Älska mammons rike-domar.


5674.  Bli vän med mammons rike-domar.


5675.  O-lydnaden  Rädslan  Be-straffningen

problem-skapare  nationens fördärv & olycka.


5676a.  Förvirringen  Problem-skapare

har  inget mål på jorden.


5676b.  Förvirringen  Problem-skapare

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5677a.  Vredens tunga  O-kontrollerbar tunga.

skadliga  &  smärtsamma  för  Alla.


5678.  Häftig tunga  sårar i smärtsamma Ord.


5679.  Ilsken-hetens  tunga  säger sårande

& smärtsamma Ord  innan den tänker på vad

den ska säga.


5680.  Tålamodet  inte tids-bunden.


5681a.  Dominantiskt beteende  känns

så smärtsam & sårande.


5681b.  Dominantiskt be-teende  rädslans

Och be-straffningens vän.


5681c.  Dominantiskt beteende  problem-skapare.


5682.   Tack ::: för ditt hjärtats innerliga tacksamma

uppmuntrande ord.


5683.   Sakt-modig-heten räddar & beskyddar från

ilsken-hetens väg.


5684a.  Öd-mjuk-heten  så ödmjuk den är mot

sin nästa.


5684b.  Ödmjukheten  så fin den är.


5684c.  Öd-mjuk-heten vad mjuk den är

mot sin nästa.


5684d.  Ödmjukheten  så nyttig  den är.


5685.  Tåla-modet  älskvärdig  för  Alla.


5686a.  Ödmjukes dagliga tillväxt i ödmjukhetens

rikedomar  lära känna hennes personlighet.


5686b.  Ödmjukes beroende närhet till ödmjukheten

visar sig  i  tänkandet  Och i orden.


5686c.  Ödmjukes personliga lärdom & livs-erfarenhet visar sig i ord Och handlingar.


5687a.  Ödmjuke visar hjärtats öppenhet mot

ödmjukheten.


5687b.  Tilåta ödmjukhetens vilja ske  i sitt  liv. 


5687c.  Bli upp-fylld av ödmjukhetens närhet.


5688.  Ödmjukheten  o-ändligt fullkomlig

lyck-salig i sig själv.


5689.  Ödmjukhetens längtan få bo i

mänsklighetens hjärtan.


5690.  Allas vilje-beslut följa ödmjukhetens

viljas fotspår eller högmodets fot-spår.


5691.  Ödmjukheten dår-skap för den högmodige

som saknar ödmjukhetens lärdom & livs-erfarenhet.


5692.  Ju ödmjukare en människa blir, desto större blir hennes känsla av bristerna i hennes ödmjukhet.


5693.  Ödmjuke skattar sig lycklig och är stolt

över att ha ägnat sin tid åt ödmjukheten

      i sig själv förlorad för världen och sig själv

av hjärtats kärlek till ödmjukheten.


5694.  Samvets-löse  Ondsinte vanärar  ödmjukheten.


5695.  Samvetslöse  Ond-sinte  ödmjukes

o-vänner & fiender.


5696.  Samvetslöse  Ondsinte  går skilda vägar.


5697.  Samvetslöse &  ödmjuke talar

inte samma språk.


5698.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den samvetslöse.


5699a.  Ödmjukes lärdom & livs-erfarenhet fördold

för den ondsinte. 


5699b.  Kärleken  personlig  för  Alla.


5699c.  Kärleken  vad  fin  den är.


5699d.  Kärleken  har ett mål  på jorden  för alla som  söker henne.  
 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se