Alla inlägg den 20 december 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2015 05:52

VISA OCH KLOKA ORD FÖR VARJE DAG.


AUGUSTI MÅNAD.


Första dagen.


Vara fullkomlig i sig själv; är att utöva och påverkas

av det egoistiska tänkesättet.


Andra dagen.


Försumligheten passiviserar människans tankar

och vilja.

Hon har lovat sig själv; utföra olika handlingar,

men väljer hellre att lyssna på försumligheten.


Tredje dagen.


Vår livsföring talar om för oss; hur vi tänker

oss själva och planerar våra liv, idag

och inför framtiden.


Fjärde dagen.


Själv bli inmatad av andras kunskap är

en lättare väg; än att själv söka kunskap.

Vilket kan behaga egna bekvämligheten

och latheten.


Femte dagen.


Människor med en fladdrande tunga; har problem

med att lyssna på sitt egna hjärta.


Sjätte dagen.


Tålamodet och uthålligheten; nyttig, när jag lär

mig lyssna på mitt eget hjärta.


Sjunde dagen.


Människor kan uppmuntra sina med-människor

med sitt tal, i ord och handling.


Åttonde dagen.


Finns en vila i kontollerad+behärskad tunga,

när hennes språk uttalas.


Nionde dagen.


När ödmjukheten och litenheten får betjäna

våra liv; då har övermodet och stoltheten,

ett obetydligt inflytande över livet, i hjärtat, talet

och i tankevärlden.

Det finns ett ordspråk; det jag sår idag;

får jag imorgon skörda.


Tionde dagen.


Penningbegäret tänker på sig själv; sina egna behov, för att vara sig till behag.


Elfte dagen.


O-social mot sina förslavade medarbetare;

ses som hennes legodrängar, utvecklar

och tillfredsställer sina själv-uttänkta planer;

inför nutidens och framtidens framgångar.


Tolfte dagen.


Människor som har ett dominant beteende och kontroll-behov över andra människor får sin

inspiration från egoismen, övermodet

och stoltheten.


Trettionde dagen.


Bemöta en konflikt-benägen person är att ge

henne raka och bestämda svar.


Fjortonde dagen.


Jag; vet så mycket som jag behöver veta;

har sitt tanke och talessätt inspirerat; utifrån

övermodet och stoltheten.


Femtonde dagen.


Människans utveckling är i behov av manliga 

och kvinnliga vänner, för av leva på ett normalt sätt.


Sextonde dagen.


Penning-begäret börjar kontrollera människans tankevärld och hjärta, där det finns ett inre

sökande och längtan efter penningar.


Sjuttionde dagen.


Penning-begäret orsakar mycket lidande; i dagens

samhälle, roten till allt ont.


Artonde dagen.


Arbetslösheten skapar fram rastlöshet,  hopplöshet

och sysslolöshet i människors liv.


Nittionde dagen.


Orsaken till att nationen förändras; är att hela tiden, stifta nya lagar och paragrafer.


Tjugonde dagen.


Öppet skrivet brev har ett djupare innehåll;

än ett telefonsamtal.


Tjugoförsta dagen.


Tålamodet och uthålligheten ger människan

en god karaktär och gott vittnesbörd

inför hennes omgivning.


Tjugoandra dagen.   


Tålamodet och uthålligheten utvecklas och mognar

fram till sin lärdom och erfarenhet i människans

hjärta, vilja och tid.

    

Tjugotredje dagen.


Människan som aldrig utvecklas, till en mogen individ, har inte ansträngt sig med att arbeta

igenom sina fel och brister.


Tjugofjärde dagen.


Sanningen har alltid en framtid.


Tjugofemte dagen.


Lögnens starkaste kraftkällor; vår tankevärld,

tal och människohjärta, där lögnen kan utföra

sina gärningar och vilja. 


Tjugosjätte dagen.


All rädsla som finns i dagens nation; skapar

och föder fram, bekvaknings och kontrollsystem;

i staden och nationen.

Vars rädsla har en nedbrytande påverkan i människors tankevärld, vilja och hjärtan.


Tjugosjunde dagen.


Den nationella Gudlösheten skapar fram;

den nationella laglösheten.


Tjugoåttonde dagen.


Behärskade tungor öppnar inte upp för

ett o-fruktbart tal.


Tjugonionde dagen.


O-måttlig stress, glömska, förvirring

och kaos-stämning; påverkar varandras beteende.


Trettionde dagen.


Övermodigt och stolt hjärta; ej formbart,

det vill gå sin egen väg, vill göra sina egna beslut.


Trettioförsta dagen.


Tungan talar ut; det som finns i våra

tankar och hjärtan.


    

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2015 05:52

KLOKA OCH VISA ORD FÖR VARJE DAG.


SEPTEMBER MÅNAD.


Första dagen.


Människans laglöshet formas utifrån ett kallt

och hårt hjärta; i avsaknad från med-mänsklig

ömhet, omsorg och värme.


Andra dagen. 


När arbetskraven inom olika yrken blivit tydligare;

försvinner arbetsglädjen på arbetsplatserna;

kraven hos den individuelle ansvarsskyldige

arbetaren, vilket innebär stora påfrestningar

av en människas hälsotillstånd;  och i vissa fall

blir en fara för individens liv.


Tredje dagen.


O-fullkomliga människor; kan aldrig lyckas

med att bekämpa all laglöshet.


Fjärde dagen.


O-fullkomliga lagar; kan aldrig lyckas med att

bekämpa all laglöshet.


Femte dagen.


Ödmjuka, ärliga, pålitliga människor i samhället, staden och nationen; ger inget behov av olika

stiftade lagar och paragraf-ryttare.


Sjätte dagen.


Sökande och längtande människor; ger aldrig

upp för passiviteten, uppgivenheten

och bekvämigheten; hon finner alltid

nya möjligheter i livet.


Sjunde dagen.


Längtan efter tålamodet, tåligheten

och uthålligheten ger alltid bestående resultat.


Åttonde dagen.


Ger aldrig upp i motgångar, svårigheter och lidande.


Nionde dagen.


Krav och kontrollsystemet odlas upp utifrån;

rädslan, o-säkerheten och misstänksamheten.


Tionde dagen.


Livets skrivna blad kan aldrig förändras.


Elfte dagen.


Livets o-skrivna blad, kan bli skrivna; från gårdagens felsteg och misstag av lärdom

och erfarenheter.


Tolfte dagen.


Vår tankevärld liknas som ett sorterings-verk;

där alla tankar goda och onda tankar sorteras.


Trettionde dagen.


Människor söker och längtar efter att vara

en fullkomlig människa; problemet är att hon

har sitt ursprungliga tillstånd,

en o-fullkomlig människa.


Fjortonde dagen.


I dagens samhälls-utveckling; finns det brister

och svagheter i samhällssystemet, vilket skapar

svårigheter till att bekämpa det tillväxande

o-moralen.


Femtionde dagen.


Tålamodet, tåligheten och uthåligheten;

verksam i en tid av tystnad och väntan.


Sextonde dagen.


Tålamodet utvecklar en mognads-process;

till god personlig karaktär.


Sjuttionde dagen.


Tåligheten och uthålligheten utvecklar en

mognads-process; i fombarhet i umgängelse

med våra med-människor.


Artonde dagen.


Ståndaktigheten finns där männskan håller

fast vid sanningen.


Nittionde dagen.


I en tid av väntan och tystnad formas våra hjärtan

av det karaktäriska livet.


Tjugonde dagen.


Urverket är den o-måttlig stressens ledstjärna.


Tjugoförsta dagen.


I dagens samhälle värderar man människan

utifrån kompetensbevis och behörighets tänkande.

Sådant tankesätts syfte; vilket endast

tillfredsställer deras egna intresse för penningar.


Tjugoandra dagen.


Intressant att lära känna andras talespråk

och kroppsspråk.


Tjugotredje dagen.


Övermodet saknar förmågan; betjäna andra människor, ödmjukheten har inga problem

med att betjäna andra människors

vardagliga behov. 


Tjugofjärde dagen.


Olika bemyndighets personer har fallenhet för

att lockas in i övermodets tankesätt.


Tjugofemte dagen.


Människans genetiska talanger och kunskap

värdesätts inte i dagens samhälle;

väljer människor med en speciell utbildning;

för att vara en vinstdrivande individ.

Detta näringslivs-tänkande, gör att människan

berörs av ett djupare krav och kontrollsystem.


Tjugosjätte dagen.


Samhället som är grundat på sekulariseringen,

lyssnar inte på sanningen och ödmjukheten.


Tjugosjunde dagen.


Pennigbegäret gör människan; självupptagen,

självisk och självgod.


Tjugoåttonde dagen.


Bemöts övermodet mot övermodet;

liknas vid att lägga torr och brännbar ved

på vedbrasan.


Tjugonionde dagen.


Ordstrider skapar ordstrider.


Trettionde dagen.


Konflikter skapar konflikter.
 

  


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2015 05:52

VISA OCH KLOKA ORD FÖR VARJE DAG.


OKTOBER MÅNAD.


Första dagen.


Övermodigt, egoistiskt och stolt hjärta;

sårar ett milt och ödmjukt sinne och hjärta.


Andra dagen.


Två ödmjuka hjärtan kommer alltid bra överens.


Tredje dagen.


I en atmosfär av skvaller och förtal kan en

o-behärskad tunga aktivisera sig.


Fjärde dagen.


En vän sa; jag ger så mycket till mina

med-människor, vilket gör att jag själv får lida.


Femte dagen.


Lyssna på givmildhetens tal är bra;  förkasta inte

måttfullhetens insikt. 


Sjätte dagen.


Rastlösheten och sysslolösheten skapar;

oro, förvirring och o-ordning i själs-livet.


Sjunde dagen.


Bedömnings och urskiljningsförmågan; urskiljer

det goda från det onda.


Åttonde dagen.


Saknas tålamodet, tåligheten och uthålligheten;

skadar jag mig själv och min omgivning. 


Nionde dagen.


Människans o-fullkomlighet; gör att övermodet

själv försvarar sig.


Tionde dagen.


Människans "egna tilltro till övermodet";

vill inte se verkligheten av dess frukter.


Elfte dagen.


Mänsklighetens o-fullkomligheter; skapar en

dålig moral och karaktär.


Tolfte dagen.


Förstå varandras språk; ger en god vänskap.


Trettionde dagen.


Högmodet går före fall, stoltheten går

före undergång.


Fjortonde dagen.


Fyra olika årstider; vår, sommar, höst och vinter;

varje årstid har sin egna skönhet i naturen. 


Femtonde dagen.


Vi får vara tacksamma för; allt det som tillhör,

Livet.


Sextonde dagen.


Man ska aldrig ge sin tid; för o-tacksamheten.


Sjuttionde dagen.


O-tacksamheten blir aldrig tacksam.


Artonde dagen.


Tålamodet och uthålligheten behöver tiden

och tystnaden; för sin utveckling och tillväxt;

i ett människo-hjärta och sinne.


Nittionde dagen.


Människor i dagens sekulariserade samhälle;

styrs av övermodets och stolthetens

inflytande i tal och tankevärld.


Tjugonde dagen.


Högmodet, egoismen och stoltheten kräver;

energi från varje människa, liknas vid

energi och tids tjuvar. 


Tjugoförsta dagen.


Ödmjukheten och litenheten; utgivande i ett människo-hjärta och sinne.

Blir till en inre fröjd och glädje i ett människoliv.


Tjugoandra dagen.


God vänskap öppnar upp för djupare vänskap.


Tjugotredje dagen.


Laglösheten alltid upprorisk, vill inte underordna

sig landets lagar och paragrafer.


Tjugofjärde dagen.


Högmodet och stoltheten; vänskaps partner

till all laglöshet.


Tjugofemte dagen.


O-tillgängliga människor; har för mycket att göra.


Tjugosjätte dagen.


Obehärskade +++ fladdrande och stressande tungor;

ett ondskefullt verktyg, deras uppgift att slakta,

förgöra och förstöra människoliv.


Tjugosjunde dagen.


Högmodet; aktivierar en människas försvarstal

och argument med olika ursäkter.


Tjugoåttonde dagen.


Ödmjukheten och litenheten; ej, närvarande

i maktens boningar.


Tjugonionde dagen.


Människor i dagens sekulariserade samhälle;

underhåller och aktiviserar, sitt egna jag-behov.


Trettonde dagen.


Människans tankevärld påverkas av vad den hör,

känner och ser.


Trettioförsta dagen.


Alla människor har en fri vilja, lever efter den,

man visar det i ord, tal och handling.Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2015 05:51

OM LÅN OCH BORGENSFÖRBINDELSER.


Jesus Syraks bok.  29:1-3.


¤Syraks bok. 29:1.


1.  #Den som är barmhärtig låter sin nästa få låna;

att räcka en stödjande hand är att hålla buden#.


Barmhärtigheten är givande i att låna penningar.

       Barmhärtigheten visar ett medlidande, med-känsla, med-ömkan mot de behövande.

        Sträcka ut sin hand till behövande :::

välbehagligt offer. 


Psalm. 37:26.


26.  #Alltid lånar han frikostigt ut,

och hans barn blir välsignade#.


Renhjärtad och syndfri människa : visar givmilt

hjärta.

         Hans avkomma blir gudabenådade.


¤Syraks  bok.  29:2.


2.  #Låt din nästa få låna när han behöver det,

och betala punktligt igen din skuld till honom#.

     Vara vän i nödens tid.


Matteus. 5:42.


42.  #Ge åt dem som ber dig, och vänd inte

ryggen åt den som vill låna av dig#.


Jesu egna ord; i sin Bergspredikan.

     Vända sin rygg åt den behövande :: känner inget

med-lidande för sin nästas vardagliga behov.  


¤Jesus Syraks bok. 29:3.


3.  #Stå vid ditt ord och vinn hans förtroende,

så kommer du alltid att få vad du behöver#.


Vara ståndaktig vid sitt ord; vinner sin

nästas fulla förtroende.

Ges löftet till givaren  ::: belönas.


Jesus Syraks bok. 29:4-7.


¤Syraks bok.  29:4.


4.  #Många ser lånet som en upphittad skatt

och ställer till besvär för sin hjälpare#.


Låntagaren ser sitt lån som en upphittad skatt.


¤Syraks bok.  29:5.


5.  #Innan de fått något kysser de honom på

     hand och talar med dämpad röst om hans pengar. Men när skulden skall betalas de ut på  

          tiden, de betalar bara med klagande fraser och skyller på de dåliga tiderna#.


O-ärligt och o-tacksamt hjärta; kysser hans givande

hand; innan han fått gåvan.

        Talar, med en svag och dämpad röst;

han har så mycket penningar; han kan väl gärna

dela med sig.

      Avundsjukt hjärta; ger uttryck för vad det känner. 
Övermodet fördröjer återbetalningen med olika falska ursäkter. 


¤Syraks bok.  29:6.


6.  #Är långivaren hård får han möjligen igen hälften, och det får han ta som en skänk från ovan.

         I annat fall försnillar de hans pengar

och gör honom i onödan till sin fiende.

       Förbannelser och smädelser är allt han får i

gengäld, i stället för att hedras betalas han

med vanära#.


Låntagarens o-villighet; återbetala lånade penningar, av en hårdhänt långivare erhålla halva summan.

Långivaren blir i annat fall bestulen på sina utlånade penningar.

     Känner en förbannelse och förtal; istället för ett tacksamt gensvar.

Bli kränkt och förnedrad.


¤Syraks bok.  29:7.


7.  #På grund av sådan ondska vägrar många

ge lån; de är rädda för onödiga förluster#.


Kränktfull och förnedrad ondska; ges som belöning på ett givande hjärta; gör att många vägrar

ge lån.  Vilket ger fåfängliga och o-nyttiga förluster.


¤Jesus Syraks bok. 29:8.


8.  #Men ha tålamod med den som är i nöd,

låt honom inte vänta på din gåva#.


Beprövat tålamod; utvecklas i nästans

betryck och lidande i sitt penning-behov.

       Fördröj inte ditt givande för den behövande.


¤Syraks bok.  29:9.


9.  #Ta dig an den fattige för budordets skull,

skicka inte bort honom tomhänt när

han lider brist#.


I lydnad respektera budordets uppmaningar och

föreskrifter : i givande till den behövande.

        Övermodet skickar bort en tomhänt;

behövande : öppen hand.


¤Syraks bok.  29:10.


10.  #Gör av penningar på din broder och vän

och låt dem inte rosta bort under en sten#.


Penningarnas givmilda hand; din broder och

väns tacksamma hjärta.

Låt inte penningarnas nyttighet; försummas

och glömmas bort.


¤Syraks bok.  29:11.


11.  #Använd dina tillgångar så som den Högste

har befallt, det blir dig till mer nytta än guldet#.


Låt dina tillgångar vara dina med-människor

till nytta :: den Högstes fullkomliga vilja.

     Givaren får erfara givmildhetens godhets värde.

Givandes värde :: värdefullare än guldets värde


#Syraks bok.  29:12.


12.  #Goda gärningar skall du låsa in i din

skattkammare, de kommer att rädda dig

ur alla olyckor#.


Där din skatt är: där är ditt hjärta.

     Det du älskar mest; där har du ditt hjärta.

Älskade penningar; där finns hjärtat.

      Älskat givande; där finns hjärtat.

Sås goda gärningar i med-människans hjärta

och sinne :: belönas det i bevarandet från olyckor.


Psalm. 41:2-3a.


2.  #Lycklig den som tar sig an den svage,

honom skall Herren rädda på olyckans dag#.


Välsignad den som visar barmhärtighet mot den svage :: på olyckans dag :: bevarar Herren honom från olyckor. 


3a.  #Herren bevarar honom och ger honom liv,

han prisas lycklig i landet#.


Givandets välsignelse :: räddad på olyckans dag.

     Prisas i stadens och landets portar.


Lukas. 16:9.


9.  #Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot

er i evighetens hyddor när mammon lämnar

er i sticket#.


Givmildheten använder :: den o-ärliges och trolöses

penninggud : till en god vänskap.

      Trogna vänners hjärtliga mottagande i de eviga

boningarna.

    Mammons o-barmhärtiga beteende ::

känner inget med-lidande.


¤Syraks bok. 29:12.


12.  #Goda gärningar skall du låsa in i din skattkammare, de kommer att rädda dig ur

alla olyckor#.


Godhjärtliga : varmhjärtliga ord och handlingar ::

bevara dem i hjärtats skattskammare.

       Belöningen : räddad dig på olyckans dag.


Psalm. 41:2.


2.  #Lycklig den som tar sig an den svage,

honom skall Herren rädda på olyckans dag#.


Psalm av David.

     Välsignad : den svages hjälpare :: tröstar :

hjälper : stöder den svages svagheter.

       Herren skall räddad på olyckans dag.


Syraks bok. 29:13.


13.  #Bättre än en stark sköld och en tung lans

skall de försvara sig mot din fiende#.


Godhjärtliga och varmhjärtliga ord och handlingar bättre än sköldens styrka : lansen tunga slagkraft.

     Orden och handlingarna skall försvara dig.


Syraks bok.  29:14.


14.  #En god människa går i borgen för sin nästa,

men den som saknar skamkänsla sviker honom#.


Godhjärtlig människa visar medömkan.

        Saknad skam-känsla sviker honom.   


  

  

 

  
 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2015 05:51

VISA OCH KLOKA ORD FÖR VARJE DAG.

JULI MÅNAD.


Första dagen.


Alla har ett ansvar och intresse för vad man gör

i samhället, då fungerar vårt samhälle, stadens

och nationens utveckling. 


Andra dagen.


Sökande och längtande människor ger aldrig upp,

när hon möter Passiviteten, Uppgivenheten

och Modlösheten; hon har alltid nya möjligheter

i livet.

Man kan kalla henne för en övervinnande människa, som på ett riktigt sätt kan bemöta

livets olika bromsklossar av svårigheter

och motgångar.


Tredje dagen.


Ger vi en tillåtelse till Passiviteten, Uppgivenheten

och Modlösheten; invaderar de vår tankevärld

och hjärta, då försvinner allt av större värde i livet,

lyssna inte på tids och energitjuvar.


Fjärde dagen.


Deppigheten och Passiviteten är i sin natur

både o-tacksam och krävande, den är villig

att utöva sitt inflytande och kontroll-behov.


Dessa personligheter försöker och lyckas med

sitt syfte, ofta har de sina stora framgångar

i vår tankevärld, lyckas de erövra vår tankevärld,

då kan de även kontrollera hela

vår människo-kropp.  


Det blir en verklighet, när en människa underordnar sig dessa destruktiva krafter, genom att man

inbjuder dem i sitt liv.

Gör man det under en längre tid, kan de bli en av

mina trogna vänner och följeslagare,

under resten av mitt dyrbara liv.


Femte dagen.


Tystnaden kan ge ny energi, klokhet och eftertänksamhet, hur man ska göra kloka beslut

i sitt liv.


Sjätte dagen.


Ord av insikt och vishet föds fram och formas utifrån;  Tystnaden.


Sjunde dagen.


Aktivera sin bedömnings och urskiljningsförmåga

är precis likadant när man äter en föda.


Hur äter man en fisk, man sorterar först bort

fiskbenen från det ätbara köttet, eftersom endast

köttet, är det enda ätbara.


Det ger livet ett sunt innehåll att kunna bedöma

och urskilja det som är rätt eller fel.


Åttonde dagen.


Människor i olika åldrar av sitt liv, behöver möta

utmaningar och lidande i sitt liv, för en mognad

och utveckling.


#Livserfarenheten och lärdomen är de bästa Läromästarna.


Nionde dagen.


Ögat ser till Ha-begäret; det vill jag ha.


Tionde dagen.


O-måttliga stressen styr en människas tankevärld

på ett dominant och kontrollerande sätt,

individen blir bedövad av dessa negativa krafter

och samtidigt ifråntagen all sin energi och tid;

med handen på hjärtat, man känner ett märkbart

inre lidande för sådana människor. 


Elfte dagen.


Passiviteten, Bekvämligheten och deppigheten,

vad de ger mig; tillbaks, de kan liknas vid

energi och tidstjuvar.


Vad har de givit mig som jag saknade i mitt

dyrbara liv.

Underhålla dem med sitt tal och i sin tankevärld,

är att ge bort sin tid av livet, till ingen nytta.


Den tiden är helt bortkastad.


Orsaken  till detta är att vi saknar kunskapen

om hur detta påverkar våra liv.


Tolfte dagen.


O-måttliga stressen aktiverar en fladdrande

och stressande tunga; i den sprids det olika

destruktiva budskap.


Trettionde dagen.


Behärskad tunga;; klarar på ett framgångsrikt sätt;

olika svåra situationer, utan att skada

människor med sitt tal.


Fjortonde dagen.


Dåren, lever i en värld av o-kunnighet.


Femtonde dagen. 


Vis man, söker insikt och klokhet; för att lösa

sina dagliga vardagliga problem.


Sextonde dagen.


Deppigheten, Passiviteten och Bekvämligheten;

inga problem-lösare.


Sjuttionde dagen.


Mogna människor; med god och utvecklad karaktär,

lyssnar på sina med-människor, har ett

ödmjukt och formbart hjärta.


Artonde dagen.


Leva sitt liv som en ensam varg; är att umgås

med ensamheten.

Ensamheten blir en god vän; som jag dagligen umgås med.


Nittionde dagen.


Leva sitt liv i stillhet och eftertänksamhet,

påverkar sina med-människor.


Tjugonde dagen.

Ur kunskaps-förmågan föds kunskapen fram.


Tjugoförsta dagen.


Människan kan inte styra och kontrollera en

med-människas tungas tal; den styr hon alldeles själv utifrån sin egen vilja.

Alla människor har en egen fri vilja, tala utifrån,

vad hon vill säga med sin egna tunga;

när den talar om sig själv och människor.


Tjugoandra dagen.


Där Tystnaden finns kan inte en fladdrande tunga;

utföra sin vilja med att tala sitt språk;

vill gärna tala om andra, deras svagheter

och brister, i livet.


Tjugotredje dagen.


När ett eller flera ord halkar ur våra munnar med

eller utan avsikt; då blir vår fladdrande tunga,

o-kontrollerad med en massa o-fruktsamma

och innehållslösa ord; saknar en djupare mening

och betydelse.


Tjugofjärde dagen.


Fladdrande tunga har en möjlighet; genomgå

ett formningsbad, för att fostras till en vis

och klok tunga, om vi ger den vår tillåtelse

till denna fostran. 


Tjugofemte dagen.


Vara förnöjsam med sig själv om hur jag lever,

först mot sig själv och andra människor.


Tjugosjätte dagen.


På ett rätt sätt värdera sitt liv; hur jag utvecklas

som människa och med-människa i min

omgivning, behagligt och ljuvligt för kropp och själ.


Tjugosjunde dagen.


I vår tankevärld; avgörs det hur vi talar, utifrån vårt

tal påverkar det oss själva och vår omgivning.


Tjugoåttonde dagen.


Komma fram till den insikten; vara en övervinnare i sin egen tankevärld, öppnar upp för andra tankebanor; vilket ger ett sundare tankesätt.


Tjugonionde dagen.


Lyssna på Deppigheten, Passiviteten och

Bekvämligheten, är att underordna sig deras vilja och tankar; om hur de vill att jag ska leva

i likhet med deras regler och paragrafer.


Vilket förstör livsglädjen och det fulla människovärdet.


Trettionde dagen.


O-behärskad tunga; förstör en god relation 

och vänskap.  


Trettioförsta dagen.


Finns det en enhet av ödmjukhet; där kommer

aldrig övermodet och stoltheten in.  

  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se