Alla inlägg den 26 maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

RÄTTVISANS OCH O-RÄTTVISANS VERKLIGHETER.

 

20525.  O-rättvisans egoism.

 

20527.  Rättvisans o-själviskhet.

 

20539.  Där sanningen råder  råder rättvisan

över världen.

 

20549.  Ondskans förtryck  o-rättvisa inget 

längta efter leva i.

 

20562b.  Onda ord  laglösa lagar  o-rättvist samhälle.

 

20562c.  Rättvisans ord  uppmuntrande ord.

 

20566.  Lag och rättvisa  tyglar tygellöst folk.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 12:1-5.

 

RESANDE LÄRARE OCH PROFETER.

 

Didaches bok. 12:1.

 

1.  #Ta emot var och en SOM KOMMER I HERRENS NAMN.

    Om ni prövar honom får ni veta vem han är, 

ty ni får kunskap om rätt och fel#.

 

Visa gästvänlighet mot resande lärare och profeter.

      Vilka som kommer i Herrens namn.

Prövar ni hans andliga dygder: får ni veta vem

     han är.

Genom Herrens utvalda tjänare: får ni kunskap

      urskilja mellan vad som är rättvisa o-rättvisa. 

 

Didaches bok. 12:2.

 

2.  #Om den som kommer på genomresa,

så hjälp honom så mycket ni kan, men han skall

      inte stanna hos er mer än två eller tre dagar

om det är nödvändigt#.

 

Hjälp den resandes behov.

       Låt honom inte stanna längre hos er än

två eller tre dagar.

 

Didaches bok. 12:3.

 

3.  #Men om han vill slå ner hos er och kan ett 

hantverk, skall han arbeta för sitt uppehälle#.

 

Vill han ha sin boplats hos er: livnära sig 

         på ett nyttig hantverk.

Utöva nyttigt hantverk: för sitt livsuppehälle. 

 

Didaches bok. 12:4.

 

4.  #Kan han inte något hantverk, så skall ni

efter bästa förstånd se till att ingen bor

     sysslös hos er#.

 

Saknar han skicklighet utföra ett hantverk:

        Var vaksam över ingen bor hos er i sysslolöshet.

 

Didaches bok. 12:5.

 

5.  #Vill han inte rätta sig efter det, är han en

som schackrar med Kristus.

     Akta er för sådana!#.

 

Vill han inte ödmjuka sig under dessa

     levnadsregler.

Han äger ett tvetydigt hjärta med Kristus.

       Undvik sådana människors liv. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 11:1-12.

 

KYRKOORDNING.

 

RESANDE  LÄRARE OCH PROFETER.

 

Didaches bok. 11:1.

 

1.  #Om någon kommer och lär er allt detta som

som sagts, ta då emot honom#.

 

Kommer en lärare: undervisar er om

     vad som sagts.

Välkomna honom.

 

Didaches bok. 11:2.

 

2.  #Men om någon lärare har vikit av och lär en

annan lära för att upplösa, lyssna då inte på honom.

      Lär han för att öka rättfärdigheten och Herrens

kunskap, ta då emot honom som Herren själv#.

 

Om läraren viker av från sanningen:

        lär er en annan lära: en illära för att förstöra

  sanningens ord.

Undvik lyssna på hans ord.

            Undervisar han om livet i rättfärdigheten:

Lär er Herrens visa kunskap: välkomna honom.

        Se honom som Herrens budbärare.

 

Didaches bok. 11:3.

 

3.  #Vad beträffa apostlarna och profeterna

skall ni göra på följande sätt enligt evangeliets

     lära#.

 

Beträffande apostlarna profeterna:

       skall på följande sätt motta evangeliets lära.

 

Didaches bok. 11:4.

 

4.  #När en apostel kommer till er, skall han tas

emot som Herren#.

 

Kommer en apostel till er:

      Välkomna honom som Herrens utvalde apostel.

 

Didaches bok. 11:5.

 

5.  #Han skall inte stanna mer än en dag eller två

om det är nödvändigt, men om han stannar tre

     dagar är en falsk profet#.

 

Låt honom stanna kvar hos er en dag

      eller två dagar.

Stannar han tre dagar: är han en falsk profet. 

 

Didaches bok. 11:6.

 

6.  #När aposteln reser, skall han inte få med sig

annat än bröd för nästa dag.

       Om han begär pengar är en falsk profet#.

 

Falsk profet begär pengar: älskar penningar.

        När aposeln reser från er:

ge honom bröd för nästa dag.

 

Didaches bok. 11:7.

 

7.  #När en profet talar i ande, skall ni inte pröva

eller döma, ty ALL SYND SKALL FÖRLÅTAS,

      men den synden SKALL INTE FÖRLÅTAS#.

 

Talar en profet i anden:

     pröva inte hans profetord.

All synd skall förlåtas.

         Den synd skall inte förlåtas.

 

Didaches bok. 11:8.

 

8.  #Inte är var och en profet som talar i ande

utan om han lever på Herrens sätt.

     På levnadssättet lär man känna igen vem

som är falsk eller äkta profet#.

 

En profet som talar i ande: lever på Herrens sätt:

     är Herrens profet. 

Profetens levnadssätt vittnar om vem han är:  

       en falsk eller äkta profet.

 

Didaches bok. 11:9.

 

9.  #När en profet befaller att ett bord skall dukas,

äter han inte av det, annars är en falsk profet#.

 

När en profets ord befaller dukat bord:

      Äter han inte vad som ges:

är en falsk profet.

 

Didaches bok. 11:10.

 

10.  #När en profet lär sanningen men inte gör som

han lär, så är han en falsk profet#.

 

Lär en profet sanningen: men själv inte lever

     i vad han säger: liknar han en falsk profet.

 

Didaches bok. 11:11.

 

11.  #När en beprövad, sanningsenlig profet

framställer kyrkans jordiska mysterium i handling

       men inte lär andra att göra vad han själv gör,

då skall han inte dömas av er, domen väntar honom

       hos Gud.

Så gjorde ju också de gamla profeterna#.

 

När en beprövad sanningsenlig profet:

      berättar om kyrkans jordiska mysterium

i handling:

        Är sitt ords görare: men inte lär andra göra det:

döm honom inte.

       Överlämna domen åt Gud.

 

Didaches bok. 11:12.

 

12.  #När någon säger i ande:

"Ge mig pengar eller annat", lyssna då inte på

      honom.

Men om det är för några andra behövades skull

     som han säger att man skall ge, då skall

ingen döma honom#.

 

Säger någon i ande:

       Ge mig pengar: undvik lyssna på honom.

Gör han så för de behövandes skull:

     döm honom inte.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

CLEMENS KORINTERBREV.  2:1-8.

 

ANLEDNING TILL BREVET.  DEL. 2.

 

Clemens korinterbrevet. 2:1.

 

1.  #Ni var alla ödmjuka och undvik allt skryt,

ni ville hellre lyda än befalla, ni gav hellre än ni tog 

       emot och ni nöjde er med Kristi reskost.

Ni höll er till hans ord och bevarade dem i ert

     innersta, och ni hade hans lidande för ögonen.

Så#.

 

Ni levde ödmjukt liv. iklädde er ödmjukhetens

     tjänare-dräkt.

Levde med behärskade tungor mot

     skrytsamhetens tal.

Valde hellre leva i lydnad än vara befallande

    i era ord. 

Var givmilda förnöjsamma i vad ni äger med

      Kristi reskost.

Visade er trohet mot hans trovärdiga ord.

        Bevarade hans sanna ord i era hjärtan.

Vördade respekterade hans lidande inför

     er ögon.

 

Clemens Korinterbrevet. 2:2.

 

2.  #Skänktes en djup och välsignad frid åt er alla,

ni fylldes av outsläcklig törst att göra gott,

      och helig ande utgjöts i rikt mått över alla#.

 

Vilket ni blev djupt välsignade i friden åt

     er alla.

Fylldes av outsläcklig inre törst göra det goda.

        Helig ande utgjöts rikligen över era liv.

 

Clemens korinterbrevet. 2:3.

 

3.  #Fyllda av helig iver, beslutsamt och

      förtröstansfullt sträckte ni händerna mot den allsmäktige Guden och bönföll honom om

    barmhärtighet, om ni ovetande begått någon synd#.

 

Fyllda av helig iver mot den allsmäktige:

     göra hans vilja.

Beslutsamma förtöstansfulla hjärtan gjorde ni

      sträckte ut era överlåtna händer mot den

     allsmäktige Guden. 

Hade någon begått o-medveten synd:

      bad om hans förlåtande barmhärtighet.

 

Clemens Korinterbrev. 2:4.

 

4.  #Dag och natt kämpade ni för hela brödraskapet,

i medkänsla och deltagande, för att alla hans

     utvalda skulle bli räddade#.

 

Dag och natt ni troget kämpade för hela

     brödra-skapet.

Kämpade i medkänsla och deltagande.

       För rädda alla hans utvalda.

 

Clemens Korinterbrevet. 2:5.

 

5.  #Ni var rena, utan list eller agg mot varandra#.

 

Levde med renhjärtliga hjärtan:

     Undvek ondskans listigheter.

Köttslig agghet mot varandra.

 

Clemens Korinterbrevet. 2:6.

 

6.  #Allt tvist och tvedräkt var avskyvärd för er.

Ni sörjde över nästans fall; hans brister räknade

      ni som era egna#.

 

Alla tvistefrågor splittringar var avskyvärda för er.

       Visade medlidande nästans liv.

Kände er delaktiga av er nästas brister. 

 

Clemens Korinterbrevet. 2:7.

 

7.  #Ni ångrade aldrig någon god gärning och var

BEREDDA ATT GÖRA DET SOM ÄR GOTT#.

 

Var fria från ångest när levde i goda gärningar.

       Var alltid förberedda göra goda gärningar.

 

Clemens Korinterbrevet. 2:8.

 

8.  #Ni var prydda med en ädel och beundransvärd

vandel och uträttade allt i fruktan för honom.

       Herrens bud och föreskrifter var skrivna

på era hjärtans tavlor#. 

 

Ert uppträdande var beundransvärt mot andra.

     Uträttade allt i gudsfruktan.

Herrens bud och föreskrifter var nedskrivna

    på era hjärtans tavlor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

CLEMENS KORINTERBREV. 3:1-4.

 

FÖREBRÅELSE.

 

Clemens Korinterbrevet. 3:1.

 

1.  #All ära och framgång gavs åt er, och det som

är skrivet gick i uppfyllelse#.

            DEN ÄLSKADE ÅT OCH DRACK, VÄXTE OCH

BLEV FET OCH MOTSPÄNSTIG#.

 

Tillrättvisar hur ni Krist heliga barn levde.

     Ni fick all ära och framgång gavs till er.

Blev övermodiga i ert levnadssätt.

     Er buk blev er avgud gav er förtröstan.

Ni levde i frosseri vilket leder in i dödssynd. 

 

Clemens Korinterbrev. 3:2.

 

2.  #Därmed kom hat och avund, split och strid,

förföljelse och upplösning, krig och fångenskap#.

 

Ert lösaktiga liv: öppnade upp för hatet avundet

   likt Kain: när hatade sin broders liv.

Splittringen förstörde  er enhet i Kristus.

      Ordstrider följer i splittringens spår.

Man förföljer medbröder i tron.

 

Clemens Korinterbrev. 3:3.

 

3.  #De obetydliga reste sig upp mot de ansedda,

de föraktade mot de hedrade, de ovisa mot de visa

       och de unga mot de gamla#.

 

Församlingens o-ordnade liv:

       De minst accepterade reste sig  upp mot

de i församlingen mest betydelsefulla.

      De hedrade blev föraktade.

De andligt o-visa uppträdde dåraktigt mot de visa.

       Församlingens ungdom visade ingen respekt

för de gamla och svaga.

 

Clemens Korinterbrev. 3:4.

 

4.  #Därför har RÄTTFÄRDIGHETEN och friden vikit

FJÄRRAN genom att alla har övergett fruktan

      för Gud, blivit svagsynta i tron på honom

och inte heller lever efter hans bud och stadgar

     eller för en vandel som är värdig Kristus.

I stället vandrar alla efter sina hjärtans lustar

     och blir fyllda av den orättfärdiga och gudlösa

avund genom vilken också DÖDEN KOMMIT

    IN I VÄRLDEN#. 

 

För onda gärningars skull har rättfärdighetens liv:

     fridsamma livet viket bort från församlingen

i Korint.

    Alla har övergett sin gudsfruktan.

Blivit svaga i sin Guds tro.

       Föraktar livet efter hans bud och stadgar.

I sin gudlöshet övergivit vandringen värdig

     Kristi lidande och död.

I stället väljer man köttsliga livet:

     lyder sina hjärtans lustar.

Blir fyllda av den o-rättfärdiga gudlösa avund.

     Vilket förde döden in i världen.

 

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

CLEMENS BREV TILL KORINTERNA.

 

HÄLSNING.

 

Guds menighet, som bor som främling i Rom,

       hälsar Guds menighet, som bor som främling

i Korinth, de som är kallade och helgade efter

      Guds vilja genom vår herre Jesus Kristus.

NÅD OCH FRID ÅT ER I RIKASTE MÅTT från Gud

       allsmäktig genom Jesus Kristus.

 

              SITUATIONEN I KORINTH.

 

       ANLEDNING TILL BREVET.

 

Clemens Korinterbrev. 1:1.

 

1.  #Olyckor och svårigheter har kommit slag

i slag över oss.

        Därför har det dröjt alltför länge, som vi tycker,

med att ägna vår uppmärksamhet åt de ting som

     upptar er, kära vänner.

Det är fråga om den avskyvärda och oheliga

      söndringen, som är o-värdig och främmande

för Guds utvalda.

      Den har några få överilade och självrådiga

personer inlett, och den har lett, 

      till ett sådant vanvett att ert goda namn,

som är välkänt och med rätta älskat av alla,

      har kommit i svårt vanrykte#.

 

Andliga situationen i Korint församlingen.

 

    De heligas levnadssätt i Korint:

Olyckor och andliga svårigheter sker på grund

      av ert köttsliga beteende.

Avskyvärdiga o-heligt levnadssätt finns bland er.

      Vilket är o-värdigt främmande för Guds utvalda.

Få övermodiga själviska människor har låtit ske

      i församlingen.

Vilket besmittat den ert goda namns vittnesbörd    

     välkänt inför människor.

Älskat av alla.

     Genom ert lösaktiga livsbeteende för er in

in i ett dåligt rykte.

 

             KORINTERNAS TIDIGARE VANDEL.

 

Clemens Korinterbrev. 1:2-8.

 

2.  #Har inte alla som besökt er betygat er mogna

   och fasta tro?

Har de inte beundrat er kloka och försynta fromhet

     i Kristus, berättat om er storslagna gästfrihet

eller välsignat er fullkomliga och fasta kunskap?#.

 

Alla som besökt er församling inte sett er andliga

     mognad och trons fasthet i era liv?

Respekterat er klokhet ert hjärtats fromhet 

     i Kristus.

Berättat frimodigt om er gästfrihet.

       Välsignat er fullkomlighet i Kristus.

Er ståndaktiga trohet i Guds kunskap.

 

3.  #Ni gjorde allt utan att se till personen, levde

efter Guds föreskrifter, var underordnade era

      ledare och gav de äldre bland er den aktning som tillkom dem.

       De unga förmanade ni att tänka måttfullt

och redbart, kvinnorna uppmanade ni att alltid

    handla med fläckfritt, ärbart och rent samvete

och älska sina män som sig bör.

      Ni lärde dem att hålla sig inom lydnadens regel

och att redbart och klokt sköta sina hem#.

 

Ni hade inte anseende till personen.

    Levde lydigt efter Guds givna föreskrifter.

Visade ödmjukt beteende mot era ledare.

      Respekterade vördade de äldre.

Förmanade de unge i Herren.

     Låter sig tänka i andlig själv-behärskning. 

Uppmanade kvinnorna till att vara fläckfria från

      köttsliga begär.

Leva i rent samvete älska sina män.

      Lärde dem leva inom lydnadens regler.

Sköta sina hem med ett rent och klokt samvete. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 16:1-8.

 

BEREDSKAP INFÖR ÄNDEN.

 

Didaches bok. 16:1.

 

1.  #Vaka över era liv!

Låt inte ERA LAMPOR SLOCKNA, OCH SPÄNN

     INTE AV ER BÄLTET utan VAR BEREDDA.

NI KÄNNER JU INTE DAGEN OCH TIMMEN NÄR

      VÅR HERRE KOMMER#.

 

Var vaksam över era liv: i vad ni gör och talar.

        Låt bönens lampor aldrig slockna.

Låt sanningens bälte: återspela era liv.

        Var andligt vaksamma när lögnen

attackerar era liv i ord och handlingar.

     Var vaksamma inför Herren andra tillkommelse. 

 

Didaches bok. 16:2.


2.  #Samlas ofta och sök det som gagnar era själar.

Hela ert liv i tron nyttar ingenting till om inte blir

       fullkomliga i den yttersta tiden#.

 

Samlas dagligen: var sökande efter vad nyttigt

     är för era själar.

Lev ert liv trons liv:

      Undvik alla o-nyttigheter vilket gör er

o-fullkomliga i den yttersta tiden.

 

Didaches bok. 16:3.

 

3.  #I de yttersta dagarna skall DE FALSKA PROFETERNA och fördärvarna BLI MÅNGA,

       FÅREN skall förvandlas till vargar och KÄRLEKEN till hat#.

 

I de yttersta dagarna uppträder falska profeter:

     livets fördärvare.

Fåren blir förvandlade till kärlekslösa vargar.

        

Didaches bok. 16:4.

 

4.  #När LAGLÖSHETEN TILLTAR, KOMMER DE ATT

HATA och förfölja och FÖRRÅDA varandra,

        och då skall världsförföraren VISA SIG SOM GUDS SON OCH GÖRA TECKEN OCH UNDER.

         Jorden skall överlämnas i hans händer,

och han skall göra skändliga ting, sådant som

     aldrig tidigare hade skett#.

 

Laglösheten tilltar i den yttersta tiden.

      Under den tiden de hata förfölja förråda

varandra liv.

     Världsföraren visar sig som Guds son.

Utför tecken och under: gör de.

      Jorden överlämnas i hans händer.

Utför avskyvärda ting.

      

Didaches 16:5.

 

5.  #Då skall människornas skapelse hamna

i en prövningens eld, och MÄNGA SKALL KOMMA

     PÅ FALL och förgås, men de som hållit ut

i sin tro skall bli frälsta av själva förbannelsen#.

 

De som blivit ståndaktiga i tron skall bli frälsta.

       De köttsligt o-tåliga kommer på fall

i prövningens eld.

      Förbannelsen förloraren mot ståndaktigheten.

Förbannelsen vinnare där köttets o-tålighet råder.

    Ståndaktigheten troheten livets vinnare

över förbannelsen.      

 

Didaches bok. 16:6.

 

6.  #Då skall sanningens TECKEN VISA SIG:

först ett utbredningens tecken på himlen, sedan

      BASUNLJUDETS tecken, och för det tredje de dödas uppståndelse#.

 

Beredskap inför ändens tid:

        Sanningens tecken visar sig.

Första tecknet:  utbredningens tecken.

      Andra tecknet: busunljudets tecken.

Tredje tecknet:  De dödas uppståndelse.  

 

Didaches bok. 16:7.

 

7.  #Dock inte alls, ty det skall ske som det är sagt:

HERREN SKALL KOMMA OCH ALLA DE HELIGA

        MED HONOM#.

 

Vad som sagts i ord skall gå i uppfyllelse.

       Vid Herrens ankomst vid ändens slut:

skall alla hans heliga barn samlas med honom.

 

Didaches bok. 16:8.

 

8.  #Då skall världen se Herren när han KOMMER

PÅ HIMLENS MOLN#.

 

Inför ändens tid:

      Världen skall se när han kommer på

himlens moln.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2020 11:41

DIDACHES BOK. 15:1-4.

 

BISKOPAR OCH DIAKONER.

 

Didaches bok. 15:1.'

 

1.  #Insätt alltså åt er biskopar och diakoner som

är värdiga Herren, män som är ödmjuka och utan

     penningkärlek, sanna och beprövade, ty de

förrättar både profeternas och lärarnas tjänst åt

       er#.

 

Avskilj åt er biskopar och diakoner.

       Vilka lever värdigt liv.

Ödmjuka män.

           Fria från kärlek till penningar.

Sanna och beprövade i de andliga dygderna.

         De förättar både profeternas tjänst:

lärarnas tjänst åt er andliga uppbyggelse.

 

Didaches bok. 15:2. 

 

2.  #Förakta dem alltså inte, ty de är de mest vördade bland er tillsammans med profeterna

    och lärarna#.

 

Visa dem vörnad och respekt för deras tjänande.

       De mest respektfulla bland er  tillsammans

med profeterna och lärarna.

 

Didaches bok. 15:3.

 

3.  #Förmana varandra inte i vrede utan i frid,

som ni finner det i evangeliet.

      Om någon felar mot sin broder, skall ingen

av er tilltala honom eller lyssna på honom

     förrän han omvänder sig#.

 

Förmana varandra med fridsamt hjärta.

      Undvik vreden vara Herre i Livet när du

förmanar.

     Om någon uppträder felaktigt mot sin broder:

Undvik tilltala honom eller lyssna på hans ord

    innan han bekänt sina synder.

 

Didaches bok. 15:4.

 

4.  #Era böner och allmosor och allt ni gör skall

ni utföra så som ni finner det i vår Herres

      evangelium#.

 

Vara frimodiga i era böner och ge allmosor.

       Allt skall utföras i enligt vad vår Herres 

evangelium säger.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se