Direktlänk till inlägg 21 november 2016

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 11.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 november 2016 21:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL.  11.


VISHETENS INBJUDAN.


Du som är o -kunnig ---- kom!

   Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag

     har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

     följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6.


1000.  Känner ingen inspiration :: låna ut tanke-världen ::: till vreden och häftig-heten.


1001.  Avundsjukan : miss-unnsamheten ::

mina fiender Och o-vänner.


1002.  Saktmodighetens formnings-bad :: häftighetens och vredens o-vän.


        ##SAKTMODIGHETENS O-VÄNNER##.


1003.  Het-levrad : arg-sint människa :: saktmodighetens o-vänner.


1004.  Het-levrad : häf-tig :: temperamentsfull ::: ilsken :::: arg-sint ::::: upp-brusande :::::: lätt-retad

::::::: saktmodighetens o-vänner.


1005.  Lätt-retlig : snar till vrede :: het ::: het-sig :::: snar-stucken ::::: saktmodighetens o-vänner.


1006.  Het-sig : upp-hetsig :: häftig :::

o-balanserad :::: o-behärskad ::::: våld-sam ::::::: saktmodighetens o-vänner.


1007.  Snar-stucken : lätt-stött :: lätt-sårad ::: snar-sint :::: sur ::::: vre-sig :::::: grinig :::::::

saktmodighetens o-vänner.


1008.  Sur : o-vänlig :: butter ::: tvär :::: miss-nöjd :::::

miss-belåten :::::: miss-lynt ::::::: saktmodighetens

o-vänner.


1009.  På dålig humör : för-argad :: morgon-sur ::: gnällig :::: grinig ::::: tjurig ::::: saktmodighetens

o-vänner.   


1010.  Temperaments-fulla tankar saktmodets fiender Och o-vänner.


1011.  Saktmodighetens rikedomars formnings-bad :: för-ändrar tankar och tal.


1012.  Humörets -- svängningar :: livets sur-het :: livets grinighet ::: livets vresig-het

saktmodighetens fiender Och o-vänner.


1013.  Livets sur-het : livets grinighet :: livets vresighet ::: livets o-vänner.


1014.  Mod-lös-heten : själv-uppgivelsen :: livets

o-vänner.


1015.  Själs-lugnet : själs-ron :: sinnesron :::

livets vänner.


1016.  Samvets-ron : samvets-lugnet :: still-heten ::: livets vänner.


1017.  Saktmodigheten : ödmjukheten :: god-modig-heten ::: mild-heten :::: livets vänner.


1018a.  Saktmodigheten led mina fot-steg.


1018b.  Ut-sträckta händer : hjälpande händer ::

tröstande händer ::: upp-muntrande händer.

 

1019.  Ledas på saktmodhetens och mild-hetens

ljusa stigar.


1020.  Saktmodigheten och mild-heten styrkan i mina vandrings-fötter.VISHETENS INBJUDAN.


#Du som är o-kunnig --- kom!

     Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

        följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6.


1021.  Vandringen i mildhetens ::: av-trycka fotspår i nyfallna snön ::: själens inre ::: läkande närvaro. 


1022.  Vandringen i sakt-modighetens och mild-hetens skönhet och ljuvlighet ::: för-ändrar

tale och tanke-sättet.


1023.  Solens glans och månens ljus-sken :::

saktmodig-hetens och mildhetens varma strålar ::::

strömmar in i hjärtats vrede och häftighet.


1024.  Kärleks-fulla troheten ::: sviker aldrig.


1025.  Älsk-värdigheten : upp-skattad :: värde-full :::

trohet sviker aldrig.


1026.  Regn-bågens skönhet och ljuvlighet :::

sakt-modighetens och mildhetens skönhet

och ljuvlighet.


1027.  Av-sky vreden och häftigheten :::::

älskar : upp-skattar :: värdesätter ::: saktmodet

Och mildheten.


1028.  Hjärtats be-röring av saktmodet och mildhet

::: för-ändrar livets livsstil och livsföring.


1029.  Hjärtats hunger och längtan efter älsk-värdig-heten : vänlig-heten :: mjuk-heten :::

för-ändrar livets livsstil o ch livsföring.


1030.  Livets lärdom och er-farenhet : värde-sätter

och upp-skattar livet.


1031.  Ödmjukheten : enkel-heten :: litenheten :::

frigör hjärtats stolthet och övermod. 


1032.  Saktmodet och mild-heten ::: fri-gör hjärtats vrede och häftighet.


1033.  Sakt-modig-heten och mildheten :::

be-skyddar saktmodiges : mildes hjärtats tankar :: från vreden och häftighet.


1034.  Hjärtats inre frid : ödmjukheten :: en-hetlig-heten ::: tacksamheten.


1035.  Ly-hördsam-heten ::: hör-sam-heten

:::: för-ändra livets livsstil och livsföring.


1036.  Lat-heten och bekvämligheten ::: energi-tjuvar ::: tids-tjuvar.


1037.  Tröstens rike-domar : vägen in i full-komlig-hetens liv.


1038.  Tröstens rikedomar ::: övervinner hopp-lös-heten :::: sorglig-heten ::::: o-hjälplig-heten

:::::: o-tröstlig-heten.


1039.  Tröstens öm-het och värme : upp-muntrar ::

stöder ::: hjälper :::: upp-givna och mod-lösa hjärtan.


1040.  Trösta varandra : lugnar :: styrker ::: veder-kvicker varandra.


1041.  Tröstens omsorg och öm-het : torkar bort fuktiga tårar.


1042.  Tårar av sorg : smärta :: lidande :::

tröstens skön-het och ljuvlighet för-ändrar

smärt-samma : sorgsna och lidande hjärtan.


1043.  Trösten : hjälpen :: stödet ::: mina vänner.


1045a.  Tröstens öm-het : omsorg :: värme :::

mina vänner.#VISHETENS INBJUDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

       Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

        följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6. 


1045b.  Ut-sträckta händer : älsk-värda händer :: värde-fulla händer ::: älskade händer. 


1046.  Full-hetens tystnad ::: veder-kvicker själens

inre liv. 


1047.  Hjärtats fel-fri-het ::: hjärtats full-komlig-het.


1048.  Full-komlig : o-felbar :: helig ::: helgon-lik ::::

gudomlig.


1049.  Gudomlig : guda-lik :: guds-lik :::


1050.  Gudom : gudomlig natur :: gudomlig egen-skap ::: gudomligt väsen :::: guda-väsen :::::

gudoms-väsen :::::: gudomlighet.


1051.  Lätt-sinnig-heten : ansvars-lös-heten :: tank-lös-heten ::: o-varsam-heten :::: ytlig-heten :::::

mina fiender Och o-vänner.


1052.  Sorg-lös-heten : be-kymmers-lös-heten ::

o-betänk-samheten ::: o-stadig-heten ::::

lätt-färdig-heten ::::: o-anständig-heten :

mina fiender Ochovänner. 


1053.  O-tålig : oro-lig :: ner-vös ::: karaktärs-lös.


1054.  Få-fänglig-heternas verklig-heter : tom-heten ::

värde-lösheten ::: för-gänglig-heten :::: in-billning.


1055.  Tom-heten : ödslig-heten :: ensam-heten.


1056.  Värde-lösheten : intresse-lösheten :: betydelselöst ::: o-viktigt :::: o-väsentligt

::::: inte mycket värd.


1057.  Förgängligheten : o-varaktig :: fåfänglig.


1058.  Inbillning : tom fåfänglighet.


1059.  Intresselös : likgiltig.


1060.  Betydelselös : utan värde :: utan intresse :::

o-viktig.


1061.  Högmod : övermod :: själv-förhävelse :: överlägsenhet ::: förmätenhet :::: egen-kärlek ::::: stormodighet :::::: översitteri ::::::: arrogans

:::::::: högfärd.


1062.  Övermod : överdriven själv-tillit :: dumdristighet ::: stolthet.


1063.  Själv-tukt : självdisciplin :: avhållsamhet.


1064a.  Själv-upptagenhet : ego-centrisk :: självisk


1064b.  Ego-centriskt tänkande : placera sig själv i första hand.


1065a.   Förmätenhet : alltför själv-säker :: anspråksfull ::: egen-mäktig :::: övermodig :::::

arrogant.


1065b.   Överlägsenhet : visad övermakt :: visat övertag.


1066.   Egen-kärlek : själv-belåtenhet :: själv-godhet ::: fåfänga :::: själv-förgudande :::::

själv-tillräcklig.#VISHETENS INBJUDANDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

        Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

       har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

       följ förståndets väg#.


Ord.  9:4-6.

         

1067.   Över-sitteri : tyranni :: översittare-fasoner.


1068.   Arro-gant : anspråks-full :: för-mäten :::

över-lägsen :::: över-modig ::::: nonchalant ::::::

ut-manade.


1069.   Hycklerier : falsk-het :: sken-helighet ::: be-drägerier :::: skrymterier :::: fariseism :::::

sken-fromhet :::::: skåde-spelerier.


1070.   Be-möta vredens och häftig-hetens hårda hjärtan ::: med sakt-modig-hetens milda leende.


1071.   Saktmodets be-mötande tunga :::

o-behärskande tungans mål-lös-het. 


1072.   Arrogantiskt be-teende ::: öd-mjuk-hetens :

enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1073.   Inbilskt be-teende ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1074.   Själv-berömmande be-teende ::: ödmjukhetens : enkelhetens och litenhetens o-vän.


1075.  Sken-känslors beteende ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1076.  Ego-kärlekens beteende ::: ödmjukhetens : enkelhetens och litenhetens o-vän.


1077.  Ego-tröstandets be-teende ::: ödmjukhetens och enkelhetens och litenhetens o-vän.


1078.  Fri-modig-heten :o-bekymrad :: djärv ::: modig

:::: o-förskräckt ::::: fri-språkig :::::: öppen-hjärtlig

:::::: naturlig :::::::: upp-riktig.


1079.  Frimodigt ::: talar fritt ur hjärtat.


1080.  Hjärtats ångest ::: hjärtats ängslan : hjärtats rädsla :: hjärtats fasa ::: hjärtats oro :::: hjärtats vånda ::::: hjärtats döds-ångest.


1081.  Själs-nöd : själa-nöd :: samvets-nöd ::: själs-ångest :::: själs-pina ::::: synda-nöd ::::::

för-krosselse.


1082.   För-krosselse :: be-drövad : ned-slagen ::

mod-lös ::: tröst-lös :::: för-tvivlad ::::: o-tröstlig ::::::

tillintet-gjord ::::::: ned-bruten ::::::: djupt ångerst-full

:::::::: bot-föring.


1083.  Tålamodets prövo-tid ::: smärt-samt för o-tålig-heten : oron :: o-tålighetens väntan.


1084.  Kärlekens o-erhörda kärleks-kraft : tränger in

i  bitter-hetens och besvikelsens hjärta.


1085.  Kärlekens o-erhörda kärleks-kraft fördjupar

vänskaps-banden mellan människor.


1086.  Full-komliga kärleken förenar människors -hjärtan.  En-hetens kärleksband för-djupar relationer mellan människors livsstil och livsföring.


1087.  Er-farenhetens och lärdomens kärleks-band ::

vittnar om för-ändrade hjärtan.


1088.  Villig höra sanningen ::: livets vän.


1089.  Livets lärare :: livets lärdom och er-farenhet.#VISHETENS INBJUDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

        Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandar.


Överge enfalden så får ni leva,

       följ förståndets väg#.


1090.  Vara rädd om saktmodet ::: dess skönhet

och ljuvlighet : avsky vredens och häftighetens

     smärt-samma lidande.


1091.  Hjärtats leende ögon ::: älskvärd : upp-skattade :: värde-fulla.


1092.  Oroliga och för-virrade hjärtan ::: åter-speglar

oroligt och för-virrat hjärta.


1093.  Hjärtats sökande efter sanningen :::

lögnens största nederlag.


1094.  Hjärtats lilla väg ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens be-prövade väg.


1095.  Lära känna : längden :: bredden ::: djupet

:::: ödmjukheten : enkel-heten :: litenheten :::

ger läro-rik kännedom :::: i deras inre liv.


1096.  Lögnens spåk-rör ::: tungans tal.


1097.  Lögnen på-verkan : seendes in-tryck ::

hörselns lyssnande ::: tankevärldens in-tryck ::::

tungans tal +++ lögnens språk-rör.


1098.  Tystnadens prövo-tid ::: o-tystnadens

o-vän. 


1099.  Saktmodets prövo-tid ::: vredens och häftighetens o-vän.    

  


  

  


 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL. 176.   17600.  Saktmodet viker inte för ilskans ondska.   17601a.  Ödmjukheten berikar ödmjukes liv.    17601b.  Kärleken berikar kärleksfulles liv.   17601c.   Glädjen berikar glädjefu...

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

bb

Av Jan-Owe Ahlstrand - Lördag 6 juli 14:45

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se