Direktlänk till inlägg 21 november 2016

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 11.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 november 2016 21:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL.  11.


VISHETENS INBJUDAN.


Du som är o -kunnig ---- kom!

   Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag

     har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

     följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6.


1000.  Känner ingen inspiration :: låna ut tanke-världen ::: till vreden och häftig-heten.


1001.  Avundsjukan : miss-unnsamheten ::

mina fiender Och o-vänner.


1002.  Saktmodighetens formnings-bad :: häftighetens och vredens o-vän.


        ##SAKTMODIGHETENS O-VÄNNER##.


1003.  Het-levrad : arg-sint människa :: saktmodighetens o-vänner.


1004.  Het-levrad : häf-tig :: temperamentsfull ::: ilsken :::: arg-sint ::::: upp-brusande :::::: lätt-retad

::::::: saktmodighetens o-vänner.


1005.  Lätt-retlig : snar till vrede :: het ::: het-sig :::: snar-stucken ::::: saktmodighetens o-vänner.


1006.  Het-sig : upp-hetsig :: häftig :::

o-balanserad :::: o-behärskad ::::: våld-sam ::::::: saktmodighetens o-vänner.


1007.  Snar-stucken : lätt-stött :: lätt-sårad ::: snar-sint :::: sur ::::: vre-sig :::::: grinig :::::::

saktmodighetens o-vänner.


1008.  Sur : o-vänlig :: butter ::: tvär :::: miss-nöjd :::::

miss-belåten :::::: miss-lynt ::::::: saktmodighetens

o-vänner.


1009.  På dålig humör : för-argad :: morgon-sur ::: gnällig :::: grinig ::::: tjurig ::::: saktmodighetens

o-vänner.   


1010.  Temperaments-fulla tankar saktmodets fiender Och o-vänner.


1011.  Saktmodighetens rikedomars formnings-bad :: för-ändrar tankar och tal.


1012.  Humörets -- svängningar :: livets sur-het :: livets grinighet ::: livets vresig-het

saktmodighetens fiender Och o-vänner.


1013.  Livets sur-het : livets grinighet :: livets vresighet ::: livets o-vänner.


1014.  Mod-lös-heten : själv-uppgivelsen :: livets

o-vänner.


1015.  Själs-lugnet : själs-ron :: sinnesron :::

livets vänner.


1016.  Samvets-ron : samvets-lugnet :: still-heten ::: livets vänner.


1017.  Saktmodigheten : ödmjukheten :: god-modig-heten ::: mild-heten :::: livets vänner.


1018a.  Saktmodigheten led mina fot-steg.


1018b.  Ut-sträckta händer : hjälpande händer ::

tröstande händer ::: upp-muntrande händer.

 

1019.  Ledas på saktmodhetens och mild-hetens

ljusa stigar.


1020.  Saktmodigheten och mild-heten styrkan i mina vandrings-fötter.VISHETENS INBJUDAN.


#Du som är o-kunnig --- kom!

     Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

        följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6.


1021.  Vandringen i mildhetens ::: av-trycka fotspår i nyfallna snön ::: själens inre ::: läkande närvaro. 


1022.  Vandringen i sakt-modighetens och mild-hetens skönhet och ljuvlighet ::: för-ändrar

tale och tanke-sättet.


1023.  Solens glans och månens ljus-sken :::

saktmodig-hetens och mildhetens varma strålar ::::

strömmar in i hjärtats vrede och häftighet.


1024.  Kärleks-fulla troheten ::: sviker aldrig.


1025.  Älsk-värdigheten : upp-skattad :: värde-full :::

trohet sviker aldrig.


1026.  Regn-bågens skönhet och ljuvlighet :::

sakt-modighetens och mildhetens skönhet

och ljuvlighet.


1027.  Av-sky vreden och häftigheten :::::

älskar : upp-skattar :: värdesätter ::: saktmodet

Och mildheten.


1028.  Hjärtats be-röring av saktmodet och mildhet

::: för-ändrar livets livsstil och livsföring.


1029.  Hjärtats hunger och längtan efter älsk-värdig-heten : vänlig-heten :: mjuk-heten :::

för-ändrar livets livsstil o ch livsföring.


1030.  Livets lärdom och er-farenhet : värde-sätter

och upp-skattar livet.


1031.  Ödmjukheten : enkel-heten :: litenheten :::

frigör hjärtats stolthet och övermod. 


1032.  Saktmodet och mild-heten ::: fri-gör hjärtats vrede och häftighet.


1033.  Sakt-modig-heten och mildheten :::

be-skyddar saktmodiges : mildes hjärtats tankar :: från vreden och häftighet.


1034.  Hjärtats inre frid : ödmjukheten :: en-hetlig-heten ::: tacksamheten.


1035.  Ly-hördsam-heten ::: hör-sam-heten

:::: för-ändra livets livsstil och livsföring.


1036.  Lat-heten och bekvämligheten ::: energi-tjuvar ::: tids-tjuvar.


1037.  Tröstens rike-domar : vägen in i full-komlig-hetens liv.


1038.  Tröstens rikedomar ::: övervinner hopp-lös-heten :::: sorglig-heten ::::: o-hjälplig-heten

:::::: o-tröstlig-heten.


1039.  Tröstens öm-het och värme : upp-muntrar ::

stöder ::: hjälper :::: upp-givna och mod-lösa hjärtan.


1040.  Trösta varandra : lugnar :: styrker ::: veder-kvicker varandra.


1041.  Tröstens omsorg och öm-het : torkar bort fuktiga tårar.


1042.  Tårar av sorg : smärta :: lidande :::

tröstens skön-het och ljuvlighet för-ändrar

smärt-samma : sorgsna och lidande hjärtan.


1043.  Trösten : hjälpen :: stödet ::: mina vänner.


1045a.  Tröstens öm-het : omsorg :: värme :::

mina vänner.#VISHETENS INBJUDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

       Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

        följ förståndets väg#.


Ord. 9:4-6. 


1045b.  Ut-sträckta händer : älsk-värda händer :: värde-fulla händer ::: älskade händer. 


1046.  Full-hetens tystnad ::: veder-kvicker själens

inre liv. 


1047.  Hjärtats fel-fri-het ::: hjärtats full-komlig-het.


1048.  Full-komlig : o-felbar :: helig ::: helgon-lik ::::

gudomlig.


1049.  Gudomlig : guda-lik :: guds-lik :::


1050.  Gudom : gudomlig natur :: gudomlig egen-skap ::: gudomligt väsen :::: guda-väsen :::::

gudoms-väsen :::::: gudomlighet.


1051.  Lätt-sinnig-heten : ansvars-lös-heten :: tank-lös-heten ::: o-varsam-heten :::: ytlig-heten :::::

mina fiender Och o-vänner.


1052.  Sorg-lös-heten : be-kymmers-lös-heten ::

o-betänk-samheten ::: o-stadig-heten ::::

lätt-färdig-heten ::::: o-anständig-heten :

mina fiender Ochovänner. 


1053.  O-tålig : oro-lig :: ner-vös ::: karaktärs-lös.


1054.  Få-fänglig-heternas verklig-heter : tom-heten ::

värde-lösheten ::: för-gänglig-heten :::: in-billning.


1055.  Tom-heten : ödslig-heten :: ensam-heten.


1056.  Värde-lösheten : intresse-lösheten :: betydelselöst ::: o-viktigt :::: o-väsentligt

::::: inte mycket värd.


1057.  Förgängligheten : o-varaktig :: fåfänglig.


1058.  Inbillning : tom fåfänglighet.


1059.  Intresselös : likgiltig.


1060.  Betydelselös : utan värde :: utan intresse :::

o-viktig.


1061.  Högmod : övermod :: själv-förhävelse :: överlägsenhet ::: förmätenhet :::: egen-kärlek ::::: stormodighet :::::: översitteri ::::::: arrogans

:::::::: högfärd.


1062.  Övermod : överdriven själv-tillit :: dumdristighet ::: stolthet.


1063.  Själv-tukt : självdisciplin :: avhållsamhet.


1064a.  Själv-upptagenhet : ego-centrisk :: självisk


1064b.  Ego-centriskt tänkande : placera sig själv i första hand.


1065a.   Förmätenhet : alltför själv-säker :: anspråksfull ::: egen-mäktig :::: övermodig :::::

arrogant.


1065b.   Överlägsenhet : visad övermakt :: visat övertag.


1066.   Egen-kärlek : själv-belåtenhet :: själv-godhet ::: fåfänga :::: själv-förgudande :::::

själv-tillräcklig.#VISHETENS INBJUDANDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

        Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

       har blandat.

Överge enfalden så får ni leva,

       följ förståndets väg#.


Ord.  9:4-6.

         

1067.   Över-sitteri : tyranni :: översittare-fasoner.


1068.   Arro-gant : anspråks-full :: för-mäten :::

över-lägsen :::: över-modig ::::: nonchalant ::::::

ut-manade.


1069.   Hycklerier : falsk-het :: sken-helighet ::: be-drägerier :::: skrymterier :::: fariseism :::::

sken-fromhet :::::: skåde-spelerier.


1070.   Be-möta vredens och häftig-hetens hårda hjärtan ::: med sakt-modig-hetens milda leende.


1071.   Saktmodets be-mötande tunga :::

o-behärskande tungans mål-lös-het. 


1072.   Arrogantiskt be-teende ::: öd-mjuk-hetens :

enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1073.   Inbilskt be-teende ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1074.   Själv-berömmande be-teende ::: ödmjukhetens : enkelhetens och litenhetens o-vän.


1075.  Sken-känslors beteende ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens o-vän.


1076.  Ego-kärlekens beteende ::: ödmjukhetens : enkelhetens och litenhetens o-vän.


1077.  Ego-tröstandets be-teende ::: ödmjukhetens och enkelhetens och litenhetens o-vän.


1078.  Fri-modig-heten :o-bekymrad :: djärv ::: modig

:::: o-förskräckt ::::: fri-språkig :::::: öppen-hjärtlig

:::::: naturlig :::::::: upp-riktig.


1079.  Frimodigt ::: talar fritt ur hjärtat.


1080.  Hjärtats ångest ::: hjärtats ängslan : hjärtats rädsla :: hjärtats fasa ::: hjärtats oro :::: hjärtats vånda ::::: hjärtats döds-ångest.


1081.  Själs-nöd : själa-nöd :: samvets-nöd ::: själs-ångest :::: själs-pina ::::: synda-nöd ::::::

för-krosselse.


1082.   För-krosselse :: be-drövad : ned-slagen ::

mod-lös ::: tröst-lös :::: för-tvivlad ::::: o-tröstlig ::::::

tillintet-gjord ::::::: ned-bruten ::::::: djupt ångerst-full

:::::::: bot-föring.


1083.  Tålamodets prövo-tid ::: smärt-samt för o-tålig-heten : oron :: o-tålighetens väntan.


1084.  Kärlekens o-erhörda kärleks-kraft : tränger in

i  bitter-hetens och besvikelsens hjärta.


1085.  Kärlekens o-erhörda kärleks-kraft fördjupar

vänskaps-banden mellan människor.


1086.  Full-komliga kärleken förenar människors -hjärtan.  En-hetens kärleksband för-djupar relationer mellan människors livsstil och livsföring.


1087.  Er-farenhetens och lärdomens kärleks-band ::

vittnar om för-ändrade hjärtan.


1088.  Villig höra sanningen ::: livets vän.


1089.  Livets lärare :: livets lärdom och er-farenhet.#VISHETENS INBJUDAN#.


#Du som är o-kunnig --- kom!

        Till de o-förståndiga säger hon:

#Kom!   Ät mitt bröd och drick vinet jag

        har blandar.


Överge enfalden så får ni leva,

       följ förståndets väg#.


1090.  Vara rädd om saktmodet ::: dess skönhet

och ljuvlighet : avsky vredens och häftighetens

     smärt-samma lidande.


1091.  Hjärtats leende ögon ::: älskvärd : upp-skattade :: värde-fulla.


1092.  Oroliga och för-virrade hjärtan ::: åter-speglar

oroligt och för-virrat hjärta.


1093.  Hjärtats sökande efter sanningen :::

lögnens största nederlag.


1094.  Hjärtats lilla väg ::: ödmjukhetens : enkel-hetens och litenhetens be-prövade väg.


1095.  Lära känna : längden :: bredden ::: djupet

:::: ödmjukheten : enkel-heten :: litenheten :::

ger läro-rik kännedom :::: i deras inre liv.


1096.  Lögnens spåk-rör ::: tungans tal.


1097.  Lögnen på-verkan : seendes in-tryck ::

hörselns lyssnande ::: tankevärldens in-tryck ::::

tungans tal +++ lögnens språk-rör.


1098.  Tystnadens prövo-tid ::: o-tystnadens

o-vän. 


1099.  Saktmodets prövo-tid ::: vredens och häftighetens o-vän.    

  


  

  


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se