Alla inlägg den 26 maj 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

JESUS SYRAKS BOK. 37:1-13.


VÄNNER OCH RÅDGIVARE.


Syraks bok. 37:1.


¤Syraks bok. 37:1.


1.  #Alla vänner säger:  "Även jag är din vän",

men somligas vänskap är bara ord#.


Tungan talar om vänskap  hjärtat talar om

o-vänskap.


Syraks bok.  6:8.


8.  #Ty somliga är vänner bara när det passar dem

och stannar inte hos dig i nödens stund#.


Somliga vänner visar vänskap efter deras känslo-liv.


Djupare vänskap visar sig i ord och handling.

       

2.  #Är det inte en sorg ända till döds när en vän

och kamrat förvandlas till fiende?#


Övergiven vänskap känns bitter i tankar Och hjärta.

     Förändrad vänskap hjärtats sorg.

God vän förändras till att bli någons fiende.

       Vänskap Och fiendeskap varandras o-vänner

Och fiender.


3.  #O, du onda böjelse, varifrån har du strömmat in för att översvämma hela jorden med svek?#


Du, Ondskefulla vänskap  vill du uppfylla jorden med ditt svekfulla falskhet Och tro-löshet.


¤Syraks bok. 37:4.


4.  #En vän kan dela sin kamrats glädje men bli

hans motståndare i nödens stund#.


Syraks bok. 6:10.


10.  #Somliga vänner är gärna gäster vid ditt

bord men stannar inte hos dig i nödens stund#.


Vara en god i känslo-livets glädje.

      I ord och handling i motgången bli hans o-vän.


Tillfälliga bordsgäster tillfällig känslo-glädje.


Syraks bok. 12:8.


8.  #I medgången prövas inte vännen i nöden

förblir inte ovännen dold#.


I motgången visar sig o-vännens beteende.


5.  #En annan vän delar slitet för brödfödan,

och inför striden griper han sin sköld#.


Trogen vän känner medlidande i vännens sökande efter brödfödan.


Syraks bok. 31:6.


6.  #Ha alltid din vän i minnet, och kom ihåg

honom när du får pengar#.


Bevara trogne vän i minnet  var inte o-tacksamhet mot din väns givande.


Syraks bok.  14:13.


13.  #Gör gott mot din vän innan du dör,

ge åt honom så frikostigt du förmår#.


Vara frikostig i ditt givanden lyd givmildheten

   under vännens livstid.


7.  #Alla rådgivare prisar sina råd, men somliga

ger råd till egen fördel#.


Övermodiga rådgivare :: tänker på sig själva.


8.  #Akta dig för den som vill ge råd, och ta först reda på vad hans intresse är  ----- han ser ju

        till egen fördel.

Låt honom inte kasta lott om ditt öde.#


Var försiktig i din rådgivning.

       Sök först hans intresse inför din rådgivning

vill han kan han utnyttja dig.  


9.  #Och säga dig att du är på rätt väg men sedan stiga åt sidan för att se vad som händer#.


10.  #Rådgör inte med dem som ser snett på dig,

dölj dina planer för dina avundsmän#.


Undvik rådgivning med de svekfulla.

      Visa inte din rådgivningsplan för de avundsjuka.


Avundsjukan Och ärligheten varandras o-vänner Och fiender.    Går skilda vägar.


11.  #Rådgör inte med en kvinna om hennes rival

eller med en feg man om krig, inte med säljaren

       om en affär eller med köparen om en

försäljning, inte med den ogine om en gengåva

        eller med den hårdhjärtade om en vänlighet,

inte med den maklige om arbete av något slag,

        med en en säsongarbetare om verkets

slutförande eller med en lat slav om ett sort

      företag.

Dröj aldrig hos sådana för att få råd#.


Undvik rådgivning inför en kvinnans o-vän  

      Inför en hård-hjärtlig person om vänlighet.

   Inför en lat Och bekväm arbetare om arbete.

        Inför en tillfällig säsongarbetare om

om arbets-verkets slutförande.

  Inför en lat Och bekväm slav-arbetare i et

vinst-drivande företag.  


¤Syraks bok. 37:12.


12.  #Nej, håll dig till den gudfruktige, den som du vet följer buden, som har samma sinnelag som du

        och som lider med dig om du råkar i

svårigheter#. 


Var god rådgivare inför den gudfruktige vilken lyder budorden.

      Ni har samma tänke Och talesätt.

Han känner medldande för dig i dina svårigheter.


Syraks bok. 6:17.


17.  #Den gudfruktige väljer sina vänner rätt,

ty de som står honom nära liknar honom själv#.


Gudfruktige väljer de som har samma enhets-tänkande Och tale-tänkande som han själv.


Syraks bok. 9:15.


15.  #Med kloka män skall du föra dina samtal,

och allt vad du säger skall röra den Högstes lag#.


Tillåta sina samtal vara tillsammans med kloka

Och insikfulla män i den Högstes lag.


13.  #Använd också ditt eget omdöme,

ty det är din trognaste rådgivare#.


Gott omdöme i rådgivning välsignar rådgivningen.

     Gott omdöme trogen medhjälpare.


14.  #En människas hjärta ger stundom bättre besked än sju spejare i ett högt vakttorn#.


Människo-hjärtats ärlighet bättre än sju spejare

      i ett högt seende vakt-torn.


¤Syraks bok. 37:15.


15.  #Men utöver detta skall du be till den Högste att han leder dig på sanningens raka väg#. 


Bättre än hjärtats ärlighet  ärlig ödmjuk bön

   inför den Högste leder dina fotsteg in

på sanningens raka trohets vägar.


Ordspråksboken. 16:9.


9.  #Människan tänker ut sin väg, men stegen

styrs av Herren.#


Människans liv styrs alltifrån hennes formande i moder-livet.

Alla hennes dagar är upptecknade inför Herrens ansiktes närhet.


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 39.


#Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva för evigt#.

    Syraks bok. 37:26.


3900.  Hård-hjärtligheten vänligheten varandras o-vän Och fiende.


3901.  Hård-hjärtligheten känner ingen gemenskap

med mildhetens närhet.


3902.  Hård-hjärtlighetens närhet visar inga känslor för med-lidande : med-ömkan.


3903.  Hård-hjärtligheten lever i ett ego.


3904.  Hård-hjärtligheten kylig Och kall i sin närhet.


3905.  Högmodet Och hård-hjärtligen varandras

vänner.


3906.  Tiden i tystnaden : lärorik Och tröste-rik.


3907.  I tidens väntan tränas tålamodet.


3908.  Ärligheten Och god-hjärtligheten :

trovärdigt vittnesbörd.


3909.  Tålamodet Och tiden varandra till

hjälp : tröst Och stöd.


3910.  Behärskad tunga : tystnadens redskap.


3911.  O-behärskad tunga : o-tystnadens redskap.


3912.  Vara behärskade tungans tjänare.


3913.  Lära känna behärskade tunga : bli hennes vän.


3914.  O-behärskade tungan :: behärskade tungans o-vän.


3915.  O-behärskade tungan vän med o-tystnaden.


3916.  Behärskade tungan vän med stillheten

Och tystnaden. 


3917a.  Lära känna o-behärskade tungan blir

hennes vän.


3917b.  Lära känna behärskade tungan blir

hennes vän.


3918.  O-behärskade tungan känner vänskap med förtalet Och skvalleriet.


3919.  O-behärskade tungan känner vänskap

med ords-strider Och kiv Och trät-girigheten.


3920.  Tungan : kroppens ständige härskare.


3921.  Tungan kan vara härskare till nyttigheter.


3922.  Tungan kan vara härskare till o-nyttigheter.


3923.  O-tacksamheten skadar människans tankar

Och hjärtan.


3924.  Otacksamheten : tacksamheten varandras

fiender.


3925.  Tacksamhetens leende främmande för

o-tacksamheten.


3926.  Pratsam Tunga

               Prat-sjuk Tunga

                     O-behärskad Tunga

Aktiva tungor.


3927.  Aktiva tungor kan missbrukas.


3928.  Tungan uttrycker människors tankar.


3930.  Bittert leende : skadar.


3931.  Avundsjukt leende :: skadar.


3932.  Bittra ögon : skadar tankar Och hjärtan.


3933.  Avundsjuka ögon : skadar tankar Och hjärtan.


3934.  Begärliga ögon :: skadar tankar Och hjärtan.


3935.  Sanningen Och friden i tankar Och hjärtan :

skapar sinnesro :: sinnesfrid.


3936.  Högmodets stolthet föraktar sanningen.


3937.  Övermodets stolthet föraktar sinnes-ron.


3938.  Lögnens ord :: agnar för vinden.


3939.  Lögn-aktiga ord :: fåfängliga ord.


3940.  Förtaliga ord :: väger lätt på livets våg.


3941.  Skvaller-aktiga ord ::: tomhetens ord.


3942.  Glada Och fröjdefulla ord :: givande för både tankar Och hjärtan.


3943.  Glada Och fröjdefulla tankar :: givande för

kropp och själ.


3944.  Glada Och fröjdefulla ögon : givande för sinnes-ron Och sinnes-friden.


3945.  Öppna tankar Och hjärtan för sanningen :

inbjuder hennes rikedomar.


3946.  Öppna tankar Och hjärtan för ödmjukheten ::

inbjuder hennes rikedomar.


3947.  Öppna tankar Och hjärtan för ärligheten :

inbjuder hennes rikedomar.


3948.  Tankars Och hjärtans öppenhet för saktmodigheten inbjuder hennes rikedomar.


3949.  Tankars Och hjärtans öppenhet för

godheten inbjuder hennes rikedomar.


3950.  Tankars Och hjärtans öppenhet för snällheten inbjuder hennes rikedomar.


3951.  Älska sanningen : inbjuder hennes närhet i

tankar ord Och hjärtan.


3952.  Ljuvlig ro Och Vila : själens sinnesro Och

sinnesfrid.


3953.  Endräktig vila Och ro själens enhet mellan

tankar Och hjärtan.


3954.  Endräktiga ord : endräktigt tal.


3955.  Endräktiga tankar :: endräktiga hjärtan.


3956.  Missmodigheten Och bitterheten ::

ger såriga tankar Och hjärtan.


3957.  Missmodigheten Och bitterheten : skapar

missmodiga Och bittra tankar Och hjärtan.


3958.  Livet i lydnadens närhet : vara o-lydnadens

fiende Och o-vän.


3959.  Livet i mildhetens närhet :: vara hård-hjärtlighetens o-vän Och fiende.


3960.  Väder Och vind-språket :: tomma vindars ord.


3961.  Kärleken tillgänglig för alla.


3962.  Ärligheten tillgänglig för alla.


3963a.  Modlösheten Och nedstämdheten  har ingen

framtid på jorden.


3963b.  Deppigheten Och uppgivenheten  har ingen

framtid på jorden.


3964c.  Sorgsenheten Och misslyckandet  har ingen

framtid på jorden.


3964.  Aggresssiviteten och vreden 

      saktmodighetens o-vän Och fiende.


3965.  Falska friden  falska sanningen föraktar

      friden Och sanningen.


3966a.  Tålmodige visar sin tålmodighet mot alla.


3966b.  O-tålige visar sin o-tålighet mot alla.


3967a.  Ödmjuke visar sin ödmjukhet mot alla.


3967b.  Högmodige visar sin högmodighet mot alla.


3968.  Ärlige lever i sin ärlighet.


3969.  O-ärlige lever i sin o-ärlighet.


3970.  God-hjärtlige  känner sin styrka i 

god-hjärtligheten.


3971a.  Milde känner sin styrka i mildheten.


3971b.  Saktmodige känner sin styrka i saktmodigheten.


3971c.  Insiktsfulle känner sin styrka i insikten.


3972.  Hopplösheten Och modlösheten : skadar tankar Och hjärtan.


3973.  Ärlighetens omsorg försvaret mot

    o-ärligheten.


3974.  Sanningens omsorg :: försvaret mot 

      lögnaktighetens falskhet.


3975.  Sanningen vill betjäna tankar Och hjärtan med sin sanning.


3976.  Fint snällt ödmjukt hjärta Och tankar

stöder hjälper tröstar sin nästa.


3977.  Girigheten själv-god själv-upptagen mot

sig själv.


3978.  Sinnes-rons vila  tankars vila.


3979.  Sinnes-fridens tystnad  tankars stillhet.


3980.  Sinnes-ron tillgänglig för alla.


3981.  Sinnes-friden tillgänglig för alla.


3982a.  Tystnadens vila tillgänglig för alla.


3982b.  Stillsamme känner sin styrka i stillheten.


3983.  Tiden tillgänglig för alla.


3985a.  Livets vandring innehåller Tiden.


3985b.  Livets stillhet  Tidens stillhet.


3985c.  Livets tystnad Tidens tystnad. 


3986.  Livets-vandring vara vaksam för

tids Och energitjuvar.


3987.  Livets-vandring livets lärdom Och livs-erfarenhet.


3988.  Livets lärdom Och livs-erfarenhet

    värdesätter livet.  


3989.  Ödmjukheten vill följa människors fotsteg.


3990.  Ödmjukheten vill fylla människors tankar med sin ödmjukhet.


3991.  Känslo-livet informerar tankarna.

Tankarna påverkar hjärtats tankar.

      Hjärtats budskap förmedlas av tungans tal.


3992a.  Vara ärlig vandra i hennes fotspår

ärar ärligheten.


3992b.  Ärlighetens fotspår  Ärlighetens närhet.


3993a.  Vara ödmjuk vandra i hennes fotspår

ärar ödmjukheten.


3993b.  Ödmjukhetens fotspår  Ödmjukhetens närhet.


3994a.  Fina hjärtat lyssnar på finheten.


3994b.  Fint hjärta lever i finheten.


3995a.  Snälla hjärtat lyssnar på snällheten.


3995b.  Snällt hjärta lever i snällheten.


3996.  Talträngd tunga :: ej rädd om tystnadens rikedomar.


3997a.  Snälla hjärtat följer snällheten

i  hennes fotspår.


3997b.  Snällhetens fotspår  Snällhetens närhet.


3998a.  Goda hjärtat följer godheten i hennes fotspår.


3998b.  Godhetens fotspår  Godhetens närhet.


3999a.  Aggressivitets hjärta lyssnar på aggressiveteten.


3999b.  Lögnaktigt hjärta följer lögnen i hennes fotspår. 


3999c.  Lögnens fotspår  Lögnens närhet.   

     
Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 maj 2017 03:59

JESUS SYRAKS BOK.  37:16-26.


VISDOMENS FRUKTER.


16.  #Varje handling börjar med ord, och varje

företag inleds med rådslag#.


Visa Och kloka ord beslutsamma Och mål-medvetna

i handling.


Insiktsfulla beslut framgång Och lycka.


17.  #Tecken på hjärtats föränderlighet#.


Hjärtats tankar förändras efter visa Och kloka beslut.


¤Syraks bok. 37:18.


18.  #Är fyra ting som kommer därifrån:

gott och ont, liv och död, men den ständige

      härskaren över dem är tungan#.


I hjärtat finns antingen det goda eller onda.


I hjärtat finns antingen livet eller döden.


Tungan kraftkällan antingen väljer den

godheten eller ondskan i sitt tal.


Tungan kraftkällan antingen väljer den livet

eller döden i sitt tal.  


Ordspråksboken.  18:21.


21.  #Tungan har makt över liv och död, de som kan

tygla den får njuta dess frukt.#


Tungans makt över livet ::


Tungans uppmuntrande ord.

       Tungans vänliga & snälla ord.

              Tungans saktmodiga & milda ord.

                    Tungans ödmjuka ord.

                          Tungans kärleksfulla ord.


Tungans makt över döden :::


Tungans stridslystna & vetgiriga ord.

       Tungans elakhetens ord.

             Tungans förtalets & skvalleriets ord.

                  Tungans hård-hjärtliga ord.

                        Tungans hatiska & föraktfulla ord.

                   

Syraks bok.  28:14-18.


14.  #Den skvallande tungan har störtat många

i olycka och drivit dem på flykt från land

       till land.

Den har förstört befästa städer och lagt

stormäns hus i ruiner#.


Skvallrade tungans makt :::


O-behärskade tungans allmakt ::


Många människors fördärv & olycka.

        Fördrivit människor på o-kända faro-fyllda vägar.

      Ödelagt tillintetgjord befästa & trygga städer.

Tungans makt lagt härskande stormäns hus

              i ruiner.


Syraks bok. 28:15.


15.  #Den skvallrande tungan har kört dugliga hustrur på porten och bedrövat dem frukten

       av deras arbete#.


Skvalleriets tunga föraktat flitiga hustrus händers arbete.

      Besttulet hennes välförtjänta frukt av hennes flitighet.


Syraks bok. 28:16.


16.  #Lyssnar man till den får man ingen frid

och kan aldrig leva i ro#.


Lyssna på skvalleriets tunga belönings-löst.

     Skvalleriets tunga  o-frihetens & slaveriets tunga.      


Syraks bok.  28:17.


17.  #Piskans slag ger blodiga märken, men tungans slag knäcker ben#.


Piskans smärtsamma slag  jämförs med tungans

hårda smärtsamma slag knäcker sönder

friska livs-dugliga ben.  


Syraks bok. 28:18.


18.  #Många är de som fallit offer för svärdet,

men inte så många som tungans offer#.


Tungans offer fler till antalet än svärdets offer.  


Syraks bok. 37:19.


19.  # En man kan vara skarpsinnig

och en lärare för många och ändå till ingen nytta

för sig själv#.


Mannens utlärnings-förmåga kan vara djup-gående

& djup-sinnig.

      Vara lärare för många.

Onyttig för sig själv i sin karaktärs-löshet.


20.  #En man kan vara skicklig talare men bli avskydd.

 Han går miste om allt livets goda#.


Skicklig talare kan vara avskyvärd i sitt karaktärs-lösa liv.

    Karaktärs-löshetens fiendskap mot livets goda.


21.  #Ty Herren gav honom inte förmågan att behaga; en sådan man saknar helt vishet#.


O-vishetens man saknar vishetens fullhet.

     

22.  #En man kan vara vis när det gäller honom själv, men hans klokhet kommer bara hans

        kropp till godo#.


Tillåter inte mannen visheten & klokheten få

ingång i ande & själ.

        Blir de o-visa & o-kloka. 


Syraks bok. 37:23.


23.  #En vis man fostrar sitt folk, och frukten av hans klokhet är att lita på#.


Vis mans tankar hjärta  Ord tränar sitt folk.

      Klokhetens frukt  visar fruktbart värde.


¤Syraks bok. 37:24.


24.  #En vis man blir rikt välsignad, och alla som ser honom prisar honom lycklig#.


Vis mans hjärta rikligen välsignad.

       Hans karaktäriska livsföring  gott vittnesbörd.


Syraks bok. 11:1.


1.  #Vishet ger den ringe en aktad ställning

och skaffar honom en plats bland stormän#.


Visheten upphöjer & ärar de små de svaga hjälplösa

& övergivna.


25.  #En människa har sin utmätta livstid, men

Israels dagar kan inte räknas#.


Människans livs-dagar uttänkta redan i hennes moderliv.


¤Syraks bok. 37:26.


26.  # Den vise vinner förtroende hos sitt folk,

och hans namn skall leva i evighet#.


Vise vinner gott vittnesbörd  inför sitt folk.

      Vises namn upphöjt och ärat i evighet.  


Syraks bok. 39:9.


9.  #Många skall lovsjunga hans klokhet,

aldrig någonsin skall hans namn utplånas.

       Minnet av honom skall inte försvinna,

hans rykte skall leva genom alla släktled#.


Vises klokhet lovsjungs av många.

      Tacksamma tankar hjärtan & Ord uttrycker sig

 i lovsjungande tacksamhet.


Vises karaktäriska liv god förebild för sin nästa.

      Hans livsgärningar skall inte utplånas.


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se