Direktlänk till inlägg 27 december 2019

BARUKS BOK. 2:1-35. BOTBÖNEN. DEL. 2.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 2:1-35.

 

BOTBÖNEN.  DEL.2

 

Baruks bok. 2:1.

 

1.  #Och Herren har låtit det ord besannas som han

uttalade om oss och våra  domare som styrde

        Israel,om våra kungar och hövdingar och om folket i Israel  och Juda#.

 

Herren i sin helighet: låtit de ord som uttalas om

     vårt syndiga liv; varar sanna Ord.

Våra domare vilka styrde Israels folk.

       Våra kungar  hövdingar vilka styrde folket

 Israel och Juda land. 

 

Baruks bok. 2:2.

 

2.  #Att han skulle låta en stor olycka drabba oss.

Aldrig har något sådant skett under himlen som det

       han lät ske i Jerusalem, så som det var 

förutsagt i Moses lag#.

 

Hade beslutat utföra stor olycka över oss.

          Vilket aldrig inträffat under himlen.

Som tilläts ske i Jerusalem.

       Vilket var förutsagt ske efter Moses givna lag.

 

Baruks bok. 2:3.

 

3.  #Vi måste alla äta våra egna söners och döttrars kött#.

 

Genom vår bestraffning: var tvunga äta våra söners

      döttrars kött. 

 

Baruks bok. 2:4.

 

4.  #Man prisgav vårt folk åt alla våra grannriken

och lär skam och förödelse drabba oss bland 

       alla de grannfolk dit Herren fördrev oss#.

 

Vårt folk prisgavs åt alla grann-rikets folk.

         Fick erfara skammen och förödelsen

vilket drabbade oss.

         Blev bortförda som fångar till grannfolken.

 

Baruks bok. 2:5.

 

5.  #Vårt folk kom underst i stället för överst,

ty vi har syndat mot Herren, vår Gud, och inte

       lyssnat till hans röst#.


Vårt folks synder gjordes till fångar under

      grannfolk: vår synd bestraffade oss mot Herren,

vår Gud.

      I livet: varit o-hörsamma mot hans röst.

 

Baruks bok. 2:6.

 

6.  #Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi och

våra fäder har stått med skam intill denna dag#.

 

Herren, vår Gud, rättfärdig Gud.

         Vi och våra fäder; levt skamfläckat liv

intill denna dag. 

 

Baruks bok. 2:7.

 

7.  #Allt det onda som Herren förutsagt har kommit

över oss#.

 

Allt vad ont i våra liv: Herren beslutat vedergälla

      oss för.

 

Baruks bok. 2:8.

 

8.  #Vi bad inte till Herren att han skulle leda alla

och envar bort från deras onda hjärtats tankar#.

 

Vi i vårt högmod inte bad om Herrens hjälp:

       leda våra liv i rättfärdigt:

Istället valde vi leva med onda hjärtats tankar.

 

Baruks bok. 2:9.

 

9.  #Och Herren höll olyckan i beredskap och lät

den drabba oss.

        Ty Herren var rättfärdig när han befallde oss att handla efter hans vilja#.

 

Herren bestraffade våra onda hjärtats tankar:

      i vilket han höll livets olycka i beredskap

för att drabba oss.

        Herren rättfärdig i vad han gör.

Befallde oss vara hans vilja lydig.

 

Baruks bok. 2:10.

 

10.  #Men vi lyssnade inte till hans röst och lydde

inte de föreskrifter som han hade gett oss

       att följa#. 

 

Var o-hörsamma mot hans röst.

       Levde i olydnad mot hans givna föreskrifter.

Följa dem i lydnad.

 

Baruks bok. 2:11.

 

11.  #Herre, Israels Gud, du som fört ditt folk ut ur

Egypten med din starka hand, med tecken

      och under, med väldig kraft och med lyftad arm,

du som gjort ditt namn ryktbart intill denna dag:#.

 

Herre, vår Israels Gud; förde oss ditt folk

    fria ut ur Egyptens träldomsland.

Med din allmakts starka hand: med tecken

     och under.

Med väldig kraft med lyftad segerarm.

      Du gjorde ditt namn välkänt inför denna dag.  

 

Baruks bok. 2:12.

 

12.  #Vi ha syndat, var har levt gudlöst, vi har

handlat orättfärdigt, Herre, vår Gud, i strid med

     alla dina rättfärdiga bud#.

 

Vi levt syndigt liv: i gudlöshet.'

     I ord och handling varit o-rättfärdiga inför dig,

Herren, vår Gud.

         I upproriskhet mot dina rättfärdiga bud.

 

Baruks bok. 2:13.

 

13.  #Vänd nu din vrede från oss, ty vi är bara några

få som lämnats kvar bland de folk dit du har

   fördrivit oss#.

 

Låt din vrede vändas från våra liv.

          Vi är få till antalet kvar bland det främmande

folket du i din vrede fördrivit oss.

 

Baruks bok. 2:14.

 

14.  #Hör, Herre, vår bön och vår åkallan, befria oss

för din egen skull och låt oss vinna välvilja hos dem

        som förde oss bort från vårt land#.

 

Lyssna på vår ödmjuka bön åkållan av ditt

       heliga namn.

Berfias oss för ditt egna namns skull.

        Låt hos dig vinna tillbaka din välvilja hos dem

som förde oss som fångna från vårt land.

 

Baruks bok. 2:15.

 

15.  #Så att hela jorden får se att du är Herren,

vår Gud, ty Israel och hans folk är uppkallade

       efter ditt namn#.

 

Vilket ger dig gott vittnesbörd om din godhet:

         Du Herre, är vår Gud.

Israels Gud, vi ditt folk uppkallade efter

    ditt heliga namn.

 

Baruks bok. 2:16.

 

16.  #Herre, blicka ner från din heliga boning

och se på oss.

       Vänd ditt öra mot oss, Herre, och hör#.

 

Herre i din nåd låt dina blickar ner från din heliga

        boning se på oss.

Vänd ditt öra välvilligt mot oss, Hör våra

      böne-ord.

 

Baruks bok. 2:17.

 

17.  #Öppna dina ögon och se.

De som ärar Herren och prisar hans rättfärdighet

       är inte de döda i dödsriket, vilkas ande tagits

ut ur kroppen#.

 

Öppna dina allvetande ögon och se.

         De ärade hjärtan som ärar dig, Herren

prisar hans rättfärdighet: de levande gör det.

          

Baruks bok. 2:18.

 

18.  #Nej, det är den djupt bedrövade, den som

går nerböjd och svag , det är de matta ögonen och

      den hungrande själen som ärar dig och prisar

din rättfärdighet, Herre#.

 

De som har ett djupt bedrövart hjärta: ärar dig.

          De nedböjda svag i sig själva har matta ögon.

Äger den hungrande själen efter din helighet

          ärar dig prisar din rättfärdighet.

 

Baruks bok. 2:19.

 

19.  #Ty vi litar inte till våra fäders eller våra kungars rättfärdighet när vi kommer inför dig med

       vår bön om barmhärtighet, Herre, vår Gud#.

 

Vi förtröstar inte på våra fäders eller våra

      kungars rättfärdighet.

I vår bön kommer inför dig om din livgivande

          barmhärtighet, Herre, vår Gud.

 

Baruks bok. 2:20.

 

20.  #Du har ju släppt loss din glödande vrede

mot oss, alldeles som de förutsade genom dina

       tjänare profeterna:#.

 

Du bestraffade oss med din glödande vredes eld.

        Vilket förutsagts genom dina tjänare

profeter vilka i ord uttalade din vilja.

 

Baruks bok. 2:21.

 

21.  #Så säger Herren: Böj era nackar och tjäna

den babyloniske kungen, så skall ni få bli kvar

       i det land som jag gett åt er fäder#.

 

Herren säger till er:

     Ödmjuka er: tjäna villigt den babyloniske kungen

vilket gör att ni får stanna kvar i landet:

     som gav era fäder.

 

Baruks bok. 2:22.

 

22.  #Men om ni vägrar lyssna till Herrens röst 

och inte tjänar den babyloniske kungen#.

 

     Är ni lydiga o-hörsamma Herrens röst.

Inte villigt tjänar den babyoniske kungen.

 

Baruks bok. 2:23.

 

23.  #Då skall jag tysta alla skratt och glada rop,

brudgummens och brudens röster, i Judas städer

       och på Jerusalems gator, och hela landet

skall ligga öde och obebott#.

 

Är ni o-lydiga min förmaning:

     Ska jag bestraffa er: förändra era skratt glada rop till tystnad.

        Brudgummens brudens röst bli tysta.

Juda städer Jerusalems gator bli ödelagda.

        

Baruks bok. 2:24.

 

24.  #Vi lyssnade inte till din röst och tjänade

inte den babyloniske kungen.

       Då lät du de ord besannas som du hade uttalat

genom dina tjänare profeterna:

     våra fäders ben kastades ut ur gravarna#.

 

Vi vara olydiga mot din röst: o-villigt tjänade

     den babyloniske kungen.

Du gjorde dina ord vara sanna som du uttalat 

     genom dina tjänares profetiska ord.

Vilket gjorde våra fäders likben kastades ut 

       ur grävda gravar.

 

Baruks bok. 2:25.

 

25.  #De ligger på marken i dagens hetta

och nattens frost.

        Folket dog genom svåra lidanden, genom svält

och svärd och pest#.

 

Våra fäder ligger spridda på marken i dagens hetta.

       Under nattens frostnätter.

Folket dog genom sina svåra lidanden.

       I livets lidanden av:

svälten  dödliga svärdet och smittsamma pesten.  

        

Baruks bok. 2:26.

 

26.  #Och ditt hus, över vilket ditt namn har utropats, lät du bli sådant det är i dag,

      på grund av ondskan i Israel och Juda#.

 

Ditt hus: där ditt namn utropats.

          Lät du ödeläggas för vår ondskas skull.

Israels och Judas ondska.

 

Baruks bok. 2:27.

 

27.  #Och ändå, Herre, vår Gud, har du visat oss

all din mildhet och stora barmhärtighet#.

 

Ända vi levde ondskefullt liv:

        du visat oss din mildhet och stora barmhärtighet.

 

Baruks bok. 2:28.

 

28.  #Så som du sade genom din tjänare Mose

den gången du befallde honom att skriva ner din

       lag åt israeliterna:#.

 

Du sade genom din tänare Mose:

       då du befallde honom skriva ner din

lag åt israeliterna.       

 

Baruks bok. 2:29.

 

29.  #Om ni inte lyssnar till min röst, då skall sannerligen denna stora och bullrande folkhop

        smälta ihop till en liten skara bland de folk

dit jag skall fördriva dem#.

 

Lyssnar ni inte på Herrens röst, sannerligen ska

         den stora bullrande folkskara förminskas

till liten skara till de främmande folken dit

      jag skall fördriva dem. 

 

Baruks bok. 2:30.

 

30.  #Jag vet att de inte kommer att lyssna till mig,

eftersom de är ett hårdnackat folk.

        Men under förvisningen skall de besinna sig#.

 

Jag vet att bli för mig o-hörssamma;

       de  är ett hårdnackat folk.


 

Baruks bok. 2:31.

 

31.  #och de skall inse att jag är Herren, deras Gud.

Jag skall ge dem hjärtan och öron som lyssnar#.

 

De ska förstå: jag är Herren, deras Gud.

       Jag ska ge dem ödmjukt lyssnande hjärta

och hörsamma öron.

 

Baruks bok. 2:32.

 

32.  #Och de skall lovsjunga mig i förvisningen

och tänka på mitt namn#.

 

De skall lovsjunga mitt namn; i sin förvisning

       tänka på mitt namn.

 

Baruks bok. 2:33.

 

33.  #De skall vända om från sitt trots och sina

onda gärningar då de tänker på hur det gick deras

      fäder som syndade mot Herren#.

 

Göra och bättring från sin upproriskhet.

       Från sina onda gärningars vilja.

I vilket de tänker på hur deras fäder bestrffades

      i sin synd mot Herren.  

 

Baruks bok. 2:34.

 

34.  #Då skall jag låta dem återvända till det land

som jag svor att ge åt deras fäder, Abraham, Isak

       och Jakob, och de skall ta det besittning.

Jag skall göra folket talrikt, och det skall aldrig

       bli mindre igen#.

 

Gör de så: skall de  få återvända till det land

      jag svor vid mig själv ge åt deras fäder.

Abraham, Isak och Jakob de skulle bli ett talrikt folk

         och besitta det utlovade landet.

 

Baruks bok. 2:35.

 

35.  #Jag skall sluta ett evigt förbund med dem:

jag skall vara deras Gud och de skall vara

       mitt folk.

Och jag skall aldrig mer fört bort mitt folk Israel

       från det land som jag har gett dem#.

 

Jag skall sluta evigt  förbund med dem.

      Jag skall vara deras Gud.

De skall vara mitt egendomsfolk.

         Skall aldrig mer fördriva dem bort från

det land jag utlovat dem.

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se