Alla inlägg den 27 december 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 4:5-35.

 

TRÖST ÅT DET SÖRJANDE JERUSALEM.

 

Baruks bok. 4:5.

 

5.  #Fatta mod, mitt folk, du som räddar Israel

undan  glömskan#.

 

Ni, sörjande i Jerusalem: var vid gott mod.

       Du, VÅR HERRE, Israels räddare.

 

Baruks bok. 4:6.

 

6.  #Det var inte för att utplånas som ni blev sålda

åt hednafolken; ni prisgavs åt fienderna därför

      att ni hade väckt Guds vrede#.

 

Ni, Jerusalems söner och döttrar: blev sålda åt

     hednafolken för era otro-hjärtans skull.

Sålda till fångar i deras fångenskap.

       Prisgavs åt sina fienders våld.

Er upproriskhet mot mina bud uppväckte min vrede.

 

Baruks bok. 4:7.

 

7.  #Ty ni väckte er skapares förbittring när ni

offrade till demoner istället för till Gud#.

 

Ert gensträviga liv väckte skaparens förbittring.

       Istället för offra felfria offer till er Skapare

offrade ni till demoner.

 

Baruks bok. 4:8.

 

8.  #Och ni glömde den evige Guden, som hade fött

upp er, och Jerusalem, som hade vårdat er,

      vållade ni sorg#.

 

I ert offrande glömde ni den evige Guden.

       Evige Guden hade fött er till liv.

Jerusalem; Guds stad vårdat era liv.

       Era missgärningar blev er själva till sorg.

 

Baruks bok. 4:9.

 

9.  #Ty hon såg hur Guds vrede drabbade er

och sade:

     Sions grannkvinnor, lyssna!

Gud har lagt på mig en stor sorg#.

 

Sörjande Jerusalem såg hur Guds vrede drabbade 

     era liv.

Sions bergs grannkvinnor lyssna:

      Gud själv  lagt sin vrede över er till stor sorg.

 

Baruks bok. 4:10.

 

10.  #Jag har sett mina söners och döttrars

fångenskap, som den Evige har lagt på dem#.

 

Jerusalems döttrar och söners fångar i främmande

     folks fångenskap: vilket gjort för deras synders

skull av den Evige.

 

Baruks bok. 4:11.

 

11.  #Med glädje födde jag dem, men jag skiljas från

dem med jämmer och sorg#.

 

Med glädjefyllt hjärta födde jag  Jerusalems söner

      och döttrar men skiljt mig från dem i jämmer

och sorg. 

 

Baruks bok. 4:12.

 

12.  #Må ingen visa skadeglädje mot mig,

en änka som har mist så många.

       Jag är övergiven, ty mina barn har syndat:

de avföll från Guds lag#.

 

Må ingen visa sin skadeglädje mot mig:

      likt en änka som förlorat sina älskade barn.

Jag Jerusalem känner mig helt övergiven.

         Mina barn lever syndigt liv inför Guds heliga

lag.

 

Baruks bok. 4:13.

 

13.  #Och erkände inte hans stadgar, de gick inte

Guds buds vägar och följde inte fostrans stigar,

       som leder till hans rättfärdighet!#.

 

O-villigt erkände hans stadgars rättvisa liv.

         Ville inte vandra på Guds buds vägar.

Följde inte fostrans stigar: följde sin egen vilja.

          Fostrans stigar vilka leder till hans

rättfärdighet.

 

Baruks bok. 4:14.

 

14.  #Sions grannkvinnor, kom!

Tänk på mina söners och döttrars fångenskap,

      som den Evige har lagt på dem#.

 

Glöm  inte min söners och döttrars fångenskap.

 

Baruks bok. 4:15.

 

15.  #Han sände mot dem ett folk från fjärran,

ett grymt folk med ett främmande språk,

      som inte tog hänsyn till de gamla och inte

skonade barnen#.

 

För deras misssgärningars skull sände grymt 

      främmande folk med främmande språk.

Främmande folket var hänsynslöst mot de gamla

           skoningslösa mot deras barn.

 

Baruks bok. 4:16.

 

16.  #De förde bort änkans älskade söner, tog de

ifrån den ensamma hennes döttrar#.

 

I sin o-barmhärtighet förde bort änkans älskade

     söner och den övergivnas döttrar.

 

Baruks bok. 4:17.

 

17.  #Hur skulle jag kunna hjälpa er?#.

 

Baruks bok. 4:18.

 

18.  #Han som har lagt olyckorna på er, han skall

rycka er ur era fienders hand#.

 

Lagt på er olyckor: han skall rycka era liv 

      från fiendens förtryckta hand.

Baruks bok. 4:19.

 

19.  #Gå, mina barn, gå, jag har blivit övergiven#.

 

Gå, mina barn från mig, jag Jerusalem Guds stad

       har blivit övergiven.

 

Baruks bok. 4:20.

 

20.  #Jag har klätt av mig medgångens dräkt

och klätt mig i den bönfallandes säcktyg:

        jag skall ropa till den Evige så länge min

tid varar#.

 

Avklätt mig högmodets dräkt istället iklätt mig

         ödmjukhetens säcktyg.

Låter mitt bönerop vara inför den Evige.

 

Baruks bok. 4:21.

 

21.  #Fatta mod, mina barn, och ropa till Gud,

så skall han befria er från era herrar och rycka er

       ur fiendens hand#.

 

Var frimodiga, mina barn; ropa till er räddare.

       Han befriar er från era härskande herrar.

 

Baruks bok. 4:22.

 

22.  #Ty jag hoppas på den Evige skall rädda er,

den Helige har låtit mig glädjas över den

         barmhärtighet han snart skall visa er,

er räddare som lever i evighet#.

 

Vårt framtidshopp på den Evige vår räddare från

     fångenskapet bland främmande folk.

Den Helige låter sig glädjas över den barmhärtighet

       han snart skall visa Jerusalems invånare.

Vår ende räddare lever i all evighet. 

 

Baruks bok. 4:23.

 

23.  #Med sorg och jämmer skildes jag från er,

men Gud skall låta mig få er tillbaka med glädje

      och lycka för evigt#.

 

Er sorgsenhet och jämmerrop skiljdes från min 

      barmhärtighet.

Gud ska trösta er i Jerusalem: 

      Vilket ger hjärtats glädje och välsignelse

tillbaks för evigt.

 

Baruks bok. 4:24.

 

24.  #Nu har Sions grannkvinnor sett er fångenskap,

men snart får de se er räddning komma från 

        Gud med den Eviges stora glans 

och härlighet#.


Sions grannkvinnor sett er fångenskap förtryckta 

       som fångar.

Invänta Guds tid för er befrielse från den Evige

     sanne Guden.

För att sprida sin härlighet bland er.

 

Baruks bok. 4:25.

 

25.  #Härda ut, mina barn, under Guds vrede.

Din fiende jagat dig, men du skall snart få se

        hans undergång och sätta foten

på hans nacke#.

 

Var ståndaktiga, mina älskade barn i ert

          fångenskap.

        I er fångenskap under Guds vrede.

Din fiende förjagat dig i sitt övermod.

      Snart i min tid ska de bemöta sin undergång.

Förödmjuka sig inför er. 

 

Baruks bok. 4:26.

 

26.  #Mina klena små fick gå steniga stigar,

de fördes bort som boskap av plundrande fiender#.

 

Mina övergivna små barn: fick vandra på otrygga

     farofyllda stigar.

Blev bortförda likt infångade boskapshjordar. 

 

Baruks bok. 4:27.

 

27.  #Men fatta mod, mina barn, och ropa till Gud;

han som lät olyckan komma har inte glömt er#.

 

Var inte modlösa, mina barn.

       Ropa ert bönerop till Gud er räddare.

Tillät olycka livets elände drabba er har inte

      övergivit er.

 

Baruks bok. 4:28.

 

28.  #Ert sinne gick på villovägar bort från Gud -----

vänd nu om och sök honom med tiofaldig iver#.

 

I ert upproriska sinne: gick på lögnens

      villo-vägar bort från sanningens vägar.

Gör bot och bättring sinnesändring:

        Sök hans barmhärtighet med hjärtats iver. 

 

Baruks bok. 4:29.

 

29.  #Ty han som har lagt olyckorna på er skall

sända er räddningen och den eviga glädjen#.

 

I sin vrede lagt olika olyckor på er.

        Skall vara er räddning tröst i från era 

fienders förtryck.

       

Baruks bok. 4:30.

 

30.  #Fatta mod, Jerusalem, han som gav dig ditt

namn skall trösta dig#.

 

Var frimodig, Jerusalem.

        Den evige gav dig ditt namn skall bli din tröst.

 

Baruk bok. 4:31.

 

31.  #Ve dem dem som plågar dig och gladdes åt

ditt fall#.

 

Olycka kommer över den som plågar dig.

        Visar sin skadeglädje över din fångenskap.

 

Baruks bok. 4:32.

 

32.  #Ve de städer där dina barn fick göra slavtjänst,

ve henne som tog dina söner!#.

 

Olycka kommer över de städer där du Jerusalems 

     barn fick utföra slavtjänst i deras slaveri.

Olycka  kommer över förtryckarna som stal

      dina älskade söner.

 

Baruks bok. 4:33.

 

33.  #Ty liksom hon gladdes åt ditt fall och jublade

över din förnedring, så skall hon själv få sitta

      övergiven och sörja#.

 

Hednafolket gladde sig över ditt fall.

      Höjde jubel-rop över din livs förnedring.

Skall själv förödmjukas i övergivenhet och

     sorgsenhet.

 

Baruks bok. 4:34.

 

34.  #Jag skall beröva henne glädjen över hennes

övermod skall vändas i sorg#.

 

De städer som berövade henne sin glädje:

      Hennes övermod förbytas till sorgetåg.

 

Baruks bok. 4:35.

 

35.  #Eld från den Evige skall bränna henne i långa

tider, och hon skall bebos av demoner för all

      framtid#.  

 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 1:1-14.

 

JUDARNA I BABYLON SKRIVER TILL JERUSALEM.

 

Baruks bok. 1:1.

 

1.  #Här återges i skrift som författades i Babylon

av Baruk, son till Niera, son till Machseja, son till

       Sidkia, son till Hasadja, son till Hidkia#.

 

Baruks släkttavla:

   Son till Niera.

       Sonson Till Machseja.

Sonsonson Till Sidkia.

      Sonsons Sonsson till Hasadja.

Sonsons Sonssons Son till Hidkia.

 

Baruks bok skrevs ned i Babylon av Baruk.

 

Baruks bok. 1:2.

 

2.  #Under det femte året, den sjunde dagen i månaden, den dagen då kaldeerna hade erövrat

       Jerusalem och bränt ner staden#.

 

Under femte  året den sjunde dagen i månaden.

        Kaldeerna hade erövrat Jerusalem.

Ödelagt bränt ner Guds stad Jerusalem. 


 

Baruks bok. 1:3.

 

3.  #Denna skrift läste Baruk upp för kung

Jekonja av Juda, Jojakims son, och för hela folket

        som samlades till uppläsningen#.

 

Baruks nedskrivna skrift lästes upp för kung

      Jekonja av Juda; Jojakims son.

För hela Juda folk vilka var församlade vid

         skriftens uppläsning.

 

Baruks bok. 1:4.

 

4.  #För stormännen, kungasönerna och de äldste

och för hela folket, höga och låga, alla som bodde

        i Babylon vid floden Sud#.

 

Upplästes inför stormännens kungasönernas  

     dde äldste för hela folket öron.

Vilka var bosatta i Babylon vid floden Sud. 

 

Baruks bok. 1:5.

 

5.  #De grät och fastade och bad till Herren#.

 

När de alla hört skriften tal; grät fastade de

   bad med ödmjuka  hjärtan inför Herrens ansikte.

 

Baruks bok. 1:6.

 

6.  #och alla skänkte vad de kunde till en insamling.

    Pengarna#.

 

Alla blev givmilga skänkte de penningar de ägde

     till en insamlng.

 

Baruks bok. 1:7.

 

7.  #Skickade till Jerusalem: till översteprästen

Jojakim, son till Hilkia, son till Shallum, till de

      andra prästerna alla dem som befann sig

i Jerusalem tillsammans med Jojakim#.

 

Vilka insamlade pengar skickades  till  Jerusalem.

      Till Översteprästen i Jerusalem:

Jojakim son till Hilkia;  Sonson till Shallum.

      Till övriga prästerna vilka var i Jerusalem.

 

Baruks bok. 1:8.

 

8.  #Samtidigt, den tionde sivan, tog Baruk de föremål som hade tillhört Herrens hus men blivit

      bortförda ur templet och skickade dem tillbaka

till Juda, alltså de silverkärl som kung Sidkia

      av Juda, Josias son, hade låtit tillverka#.

 

Tionde sivan de föremål som tillhört Herrens hus

     tog Baruk.

Vilka blivit bortförda ur templet till Babylon.

      Skickades tillbaka till Juda. 

Silverkärlen vilka kung Sidka av Juda låtit tillverka.

 

Baruks bok. 1:9.

 

9.  #Efter det att kung Nebukadnessar av Babylon

hade deporterat Jekonja, furstarna och de andra

       fångarna, både stormännen och folket i landet,

och fört dem från Jerusalem till Babylon#.

 

Kung Nebukadnessar av Babylons rike:

     hade tillfångatgit kung Jekonja: Judas furstar

de andra fångar: tillsammans med Juda stormän

       och folket i Juda land:

Bort från Guds stad Jersalem till fångenskapet

      i Babylon.

 

Baruks bok. 1:10.

 

10.  #Och de skickade följande hälsning:

     Här sänder vi er en summa pengar;

för dem skall ni köpa brännoffer, syndoffer och

     rökelse.

Gör så i ordning i en offergåva, bär fram den

      på Herrens, vår Guds, altare#.

 

Vilka skickade beskrivning de föremål sändes iväg:

          En summa pengar.

Till köp för: brännoffer syndoffer rökelse.

       Gör i ordning en: offer-gåva låt den bäras fram

på Herrens, vår Guds, altare.

 

Baruks bok. 1:11.

 

11.  #Och be för kung Nebukadnessar av Babylon

och för hans son Belshassar att de få leva på

       jorden så länge himlen består#.

 

Be för Babylons konung Nebukadnessar och sonen

      Belshassars liv.

För deras fortsatta liv på jorden: så länge

      himlen består.

 

Baruks bok. 1:12.

 

12.  #Då skall Herren ge mig kraft och ge ljus åt

våra ögon, vi ska få leva i trygghet under kung

      Nebukadnessar av Babylon och hans son 

Belshassar, och vi skall tjäna dem länge och vinna

       deras välvilja#.

 

När ni beder för dem: likt Job bad för sin vänner:

        Herren ska ge mig kraft: skänka mig

ljusets klarhet åt våra ögon.

       Låta oss leva i trygghet: babyloniske kung

Nebukadnessars regeringstid.

        Också under hans eterträdare på kungatron

sonen Belshassars tid.

          För att betäna dem länge vinna deras

välvilja genom vårt tjänande.

 

Baruks bok. 1:13.

 

13.  #Be också för oss till Herren, vår Gud, ty vi 

har syndat mot Herren, vår Gud, och ännu i denna

    dag har inte Herrens glödande vrede vänt bort

från oss#.

 

Be välvilligt för oss till Herren, vår Gud.

       Vi har levt syndigfullt liv, mot Herren, vår Gud.

Vid denna dag, har inte Herren beslutat dra tillbaks

          sin glödande vrede mot från oss.

  

Baruks bok. 1:14.

 

14.  #Denna skrift som vi skickar till er skall ni

läsa upp i Herrens hus som en syndabekännelse

      på högtidsdagen och de andra festdagarna#. 

 

Denna skrift vilken vi skickar till er: skall läsas

    upp i Herrens hus.

Läsas som en syndbekännelse: på högtidsdagen.

         Och under de andra festdagarna. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

DE LÖFTEN VÅR HERRE GAV ÅT DEM SOM

 

BER DE FEMTON BÖNERNA UNDER ETT HELT ÅR.

 

1.  JAG SKALL BEFRIA FEMTON SJÄLAR I HANS

 

FAMILJ FRÅN SKÄRSELDEN.

 

2.   FEMTON SJÄLAR I HANS FAMILJ SKA

 

BEKRÄFTAS OCH SKYDDAS I NÅD.

 

3.  FEMTON SYNDARE I HANS FAMILJ SKA

 

OMVÄNDAS.

 

4.  DEN SOM LÄSER DESSA BÖNER SKA UPPNÅ

 

FÖRSTA GRADEN AV FULLKOMLIGHET.

 

5.  FEMTON DAGAR FÖRE SIN DÖD SKA JAG GE

 

HONOM DYRBARA KROPP FÖR ATT HAN INTE 

 

SKA HUNGRA FÖE EVIGT.

 

FEMTON FÖRE SIN DÖD SKA JAG GE HONOM

 

MITT DYRBARA BLOD ATT DRICKA FÖR ATT HAN

 

INTE SKA TÖRSTA FÖR EVIGT.

 

6.  FEMTON DAGAR FÖRE SIN DÖD SKA HAN KÄNNA

 

EN  DJUP ÅNGER ÖVER ALLA SYNDER OCH HAN

 

SKA FÅ EN FULLKOMLIG KÄNNEDOM OM DEM.

 

7.   JAG SKA STÄLLA MITT SEGERTECKEN, 

 

SOM ÄR KORSET INFÖR HONOM TILL HANS HJÄLP

 

OCH FÖRSVAR MOT FIENDERS ATTACKER.

 

8.   FÖRE HANS DÖD SKA JAG KOMMA MED

 

MIN KÄRASTE, ÄLSKADE MODER.

 

9.  JAG SKA I NÅD TA EMOT HANS SJÄL OCH JAG

 

SKA LEDA DEN TILL DEN EVIGA GLÄDJEN.

 

10.  SEDAN JAG LETT DEN DIT SKA JAG LÅTA

 

DRICKA UR MIN GUDOMS KÄLLA, NÅGOT SOM

 

JAG INTE GÖRA FÖR DEM SOM INTE HAR LÄST

 

DESSA MINA BÖNER.

 

11.  LÅT DET BLI KÄNT ATT DEN SOM LEVER 

 

I DÖDSSYNDENS TILLSTÅND I TRETTIO ÅR MEN

 

SOM ANDAKTSFULLT LÄSER ELLER HAR 

 

INTENTIONEN ATT LÄSA DESSA BÖNER, KOMMER

 

ATT FÅ FÖRLÅTELSE FÖR SINA SYNDER.

 

12.   JAG SKA SKYDDA HONOM FRÅN STORA

 

FRESTELSER.

 

13.  JAG SKA BEVARA OCH SKYDDA HANS

 

FEM SINNEN.

 

14.   JAG SKA BEVARA HONOM FRÅN EN

 

PLÖTSLIG DÖD.

 

15.   HANS SJÄL SKALL BEFRIAS FRÅN DEN 

 

EVIGA FÖDEN.

 

16.  HAN SKA FÅ ALLT HAN BER GUD OCH DEN

 

HELIGA JUNGFRU OM.

 

17.   OM HAN HAR LEVT HELA SITT LIV OCH SIN 

 

EGEN VILJA  OCH HANS DÖD ÄR BESTÄMD TILL

 

NÄSTA DAG, SKA HANS LIV  FÖRLÄNGAS.

 

18.   VARJE GÅNG MAN LÄSER DESSA BÖNER 

 

FÅR MAN PARTIELL AVLAT.

 

19.  HAN TILLFÖRSÄKRAS EN PLATS BLAND

 

ÄNGLARNAS KÖR.

 

20.  EN SOM LÄR EN ANNAN DESSA BÖNER,

 

SKA FÅ FORTSATT GLÄDJE OCH FÖRTJÄNST,

 

SOM SKA VARA I EVIGHET.

 

21.  DÄR DESSA LÄSES ELLER KOMMER ATT LÄSAS

 

I FRAMTIDEN ÄR GUD NÄRVARANDE MED SIN NÅD.

 

JAG BÖRJADE BE FEMTON BÖNERNA DEN:

 

1 JANUARI  2020.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14


                     ELFTE BÖNEN.

 

 

Jesus barmhärtighetens oändliga djup, jag ber Dig

      vid minnet av Dina Sår, som trängde in i Din

benmärg och i djupet av varelse, att dra mig

     eländiga syndare, överväldigad av allt det jag

är skyldig till, bort från synden och att gömma

     från Ditt ansikte som med rätta är förargat på

mig.

      Göm mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har

gått över. Amen.

 

                         FADER VÅR.

 

Fader vår, som är i himmelen.

          Helgat vae Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

         Himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

        våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

        utan fräls oss från ondo.  Amen.

 

                         AVE MARIA.

 

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du bland kvinnor, och

välsignad är din livsfrukt, Jesus.

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed  för oss syndare,

         nu och vår dödsstund.  Amen.

 

                     LOVPRISNINGEN.

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

       Nu och alltid i evigheters evighet. Amen.

 

 

                   

                      TOLFTE  BÖNEN.

 

 

Jesus, Sanningens Spegel, enhetens Sigill,

       Bamhärtighetens källa, påminn Dig de många

och olika Sår, med vilka Du täcktes från huvud

        till fot, sönderriven och färgad röd av Din 

utgjutna och tillbedjansvärda Blod.

       O, stora och universella Smärta, vilken Du led 

i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss.

      Gode Jesus.

Vad finns det som Du kunde ha gjort för oss som

      Du inte har gjort?

Låt ditt lidandets frukt förnyas i min själ genom

       att jag troget minns Ditt lidandes frukt och må

Din kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess

       att jag ser Dig i evigheten.

Du som är allt det godas och all glädjes 

      Skattkammare, som jag ber Dig att ge mig,

gode Jesus i det eviga livet. Amen.

 

 

                             FADER VÅR.

 

Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

        Himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss 

       våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

        utan fräls oss från ondo.  Amen.

 

 

                     AVE MARIA.

 

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig,

     välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din livsfrukt, Jesus.

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu och i vår dödsstund.  Amen.

 

                    

                     LOVPRISNINGEN.

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

        Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.

 

 

                   TRETTIONDE BÖNEN.

 

 

Jesus, starka Lejon, odödlige och oövervinnerlige

      Konung, påminn Dig den Smärta vilken Du 

uthärdade när all Din styrka, både andlig och 

      kroppslig, var helt slut.

Du böjde Ditt Huvud och sade:

      "Det är fullbordet".

Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig Herre

      Jesus, att ha förbarmande med mig i min

sista timma, när min ande är så oroad

        och försvagad.  Amen. 

 

 

                         FADER VÅR.

 

Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

        våra skulder såsom ock vi förlåta oss 

skyldiga äro, och inled oss icke frestelse,

        utan fräls oss från ondo.  Amen.

 

 

                    AVE MARIA.

 

 

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig,

        välsignad är du ibland kvinnor, och 

välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

     nu och i vår dödsstund.  Amen.

 

 

                  LOVPRISNINGEN.

 

Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.

 

 

                     FJORTONDE BÖNEN.

 

 

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet och avbild

     av samma väsen, påminn Dig den enkla och 

ödmjuka överlåtelsen när Du överlät Din ande till

      Din Fader och sade:

"Fader, dina händer överlämnar jag min ande",

      och med Din kropp alldeles sönerslagen,

med Ditt brutna och barmhärtiga Hjärta öppet 

      för att frälsa oss, andades Du ut.

Du helgonens Konung, genom denna dyrbara död, 

      ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att

motstå det onda, köttet och världen, så att jag,

      död från denna värld, kan leva endast för Dig.

Jag ber Dig att min dödsstund ta emot min

         pilgrimssjäl, som varit landsflykt och som 

nu kommer  tillbaka till Dig.  Amen.

 

 

                       FADER VÅR.

 

Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

        våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse,

      utan fräls oss från ondo.  Amen.

 

          

                  AVE  MARIA.

 

 

Var hälsad Maria, full av nåd; Herrenn är med dig:

         välsignad är du ibland kvinnor, och

välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

 

 

                        LOVPRISNINGEN.

 

 

Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.

         

 

                       FEMTONDE DAGEN.

 

 

Jesus, sanna och livgivande Vinstock.

       Kom ihåg allt det Blod som rann från Din

sargade Kropp då Ditt huvud slutligen böjdes ned

       och soldaten Longius öppnade Din sida med 

sin lans, så att de sista dropparna av Blod och

       Vatten strömmade ut.

För detta oerhörda lidandets skull ber jag Dig,

      kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta,

så att jag dag och natt utgjuter ångerns och 

       kärlekens tårar.

Omvänd mig helt och hållet till Dig, så att Du kan 

      bo i mitt hjärta och min ömvändelse vara

Dig välbehaglig.

       Låt slutet av mitt liv präglas av helighet, 

så att jag kan få lova Dig evighet med alla 

       Dina helgon.  Amen.

 

 

                    FADER  VÅR.

 

 

Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i 

        Himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss 

        våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse,

      utan fräls oss från ondo.  Amen.

 

 

                           AVE MARIA.

 

 

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig,

         välsignad är du ibland kvinnor, och 

välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

        Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund.   Amen.

 

 

                      LOVPRISNING.

 

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

        Nu och alltid i evigheters evighet. Amen.

 

 

                      SLUTBÖN.

 

 

Min Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son,

         tag emot min bön med samma glödande kärlek

med vilken Du uthärdade Din allraheligaste Kropps,       alla Sår.

Förbarma Dig över oss alla, levande och döda.

       Öppna Din barmhärtighetför oss, ge oss

Din nåd, förlåtelse för alla synder, efterskänk

       oss all skuld och ge oss till sist det eviga livet.

    Amen.

 

 

 

 

 

         

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14


 

MAMMAS HIMMELSKA FÖDELSEDAG.

 

 

2019.11.01

 

Besökte en kykogård med en medbroder:

 

Allahelgondagen  för själar i skärselden.

 

Eferåt var på mässa på kvällen.

 

Hörde en hörbar röst:

 

Överraskade mig: Jag ska hennes ande till mig.

 

Vid ett  senare tillfälle:

      Hon skall vara med mig vid uppståndelsens

skeende.

 

Tyckte alla var så snälla mot henne som skötte

    om henne under hennes sjukdomstid.

 

Vid ett tillfälle uppmuntrade mig:

      Att jag hade en god människo-kännedom.

 

Sa personligt till mig:

 

2019.11.14

 

#Jan-owe att det ska vara så svårt att lämna 

        jordelivet.

 

Sista tiden pratade hon om sin pappa.

 

Sista ordet hos sa: var mamma.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  195.

 

19500.  Tålamodet triumferar över o-tåligheten.

 

19501.  Tålige triumferar över o-tåliges beteende.

 

19502.   Sämre leva i världens tids-fördriv än

i ödmjukhetens närhet.

 

19503.  Kvinnligheten tillåter sig bli gravid med

manligheten:  hennes kvinnliga åtrå gör det.

 

19504.   Mänsklighetens ondska: högmodig

visar sin stolta fräckhet.

 

19505.  Ondskefulla människor:

lögnare  övermodiga  o-gärningsmän

     lever alla o-moralisk gudlöshet.

 

19506.  O-hederliga människor:

bedragare lögnare falska.'

 

19507.   O-rättvisan anklagar de o-skyldiga.

 

19508.  Rättvisan anklagar de skyldiga.

 

19509a.  Tänk få äga långmodighetens tankesätt.

 

19509b.  Tänk få äga ståndaktigt tale och tankesätt.

 

19509c.  Tänk få äga tålmodigt tale och tankesätt.

 

19510.  Tålige kan invänta rätt tid för sitt tal.

 

19511.  Tänk få vara visa ömhet och kärlek i ord

tal och i sitt uppförande mot sin nästas behov.

 

19512.  Själviskheten slutet evigt förbund med

livets högmod.

 

19513.  Övermodige har svårigheter i att 

ödmjuka sig.

 

19514.  Mänskligheten bristfällig i ödmjukheten.

 

19515.  Mänsklighetenn bristfällig i barmhärtighet.

 

19516.  Mänskligheten bristfällig i godheten.

 

19517.  Mänskligheten äger o-kunnighet av 

rådgivande klokhet.

 

19518.  Rådgivande klokhet behövs där 

dumdristigheten råder.

 

19519.  Högmodiga kuvas under den ödmjukes fötter.

 

19520.  Ödmjukes händer utmanar stoltes slutna händer.

 

19521.  Givmilde ödmjuk i sitt givande.

 

19522a.  Kärleken sprider sitt ljus i föraktets mörker.

 

19522b.  Kärleken sprider sitt sanna ljus hatets mörker.

 

19523.  Tänk få vara mild och generös i sitt givande.

 

19524a.  Tålmodige godhetens tjänare.

 

19524b.  O-tålige ondskans tjänare.

 

19525a.  Kärleken ger framtidshopp.

 

19525b.  Hatet äger ingen framtid på jorden.

 

19525c.  Föraktet saknar framtidshoppet på jorden.

 

19526.  Tryggheten livets säkerhet vad mänskligheten idag Behöver.

 

19527.  Inre frid inre trygghet inre lugnet 

vad dagens människa Behöver.

 

19528.  Ödmjuhete sparar inte på sin ödmjukhet

till de som ärligt söker henne.

 

19529.  Visheten tillgänglig för de som söker hennes

omsorg och kärlek.

 

19530a.  Rättvisan sanningen visar sig inte 

för den o-rättvise.

 

19530b.  Sanningens ord rättvisans ord o-nyttiga 

för lögnaren.

 

19531.  Sanna uttalade ord  leder mänskligheten

på sanningens väg.

 

19532.  Godheten belönar de som söker den.

 

19533.  Ondskan belönings-lös.

 

19534.  Moraliska misären ansvarslös för sina

onda gärningar.

 

19535.  Moraliska misären ondskans bundsförvant.

 

19536a.  Tåligheten förlåtande.

 

19536b.  O-tåligheten o-försonlig.

 

19537a.  Tålige äger förlåtelsens hjärta. 

 

19537b.  O-tålige äger o-försonligt hjärta.

 

19538a.  O-rättvisan gör den o-skyldig skyldig.

 

19538b.  Rättvisan gör o-skyldige o-skyldig.

 

19538c.  Sanningen gör o-skyldige o-skyldig.

 

19539.   Glädjen gör modlöse fri från modlösheten.

 

19540.  Frimodigheten bättre än modlösheten.

 

19541.  Själviskheten bundsförvant med övermodet.

 

19542.  O-själviskheten bundsförvant med ödmjukheten.

 

19543a.   Livet lever sitt egna liv. 

 

19543b.  Vädret lever sitt egna liv:

människan lever sitt egna liv.

 

19543c.  Vädret villigt påverka människans

känslo-liv: får den tillåtelse till det gör vädret det.

 

19544.  Vädret påverkar sitt väder-tillstånd genom

människans synsätt och hörseln.

 

19545.  Barmhärtigheten visar sin outtröttliga

viljas med-lidande.

 

19546a.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens skattkammare.

 

19546b.  Ödmjuke lever dagligen i ödmjukhetens rikedomar.

 

19546c.  Högmodige lever i avsaknad av 

ödmjukhetens rikedomar.

 

19547.  Vilket fattigt liv högmodige lever 

avskild från ödmjukhetens rikedomar.

 

19548a  Där dårskapen råder visheeen förloraren.

 

19548b.  Där visheten råder  dårskapen förloraren.

 

19548c.  Där elakheten råder  godheten förloraren.

 

19549.  Äga vist hjärta bättre än äga dåraktigt hjärta.

 

19550.  Vist hjärta finner sin belöning i

vishetens skattkammare.

 

19551.  Dåraktigt hjärta lever i avsaknad från

 vishetens skattkammare.

 

19552a  Dårren talar o-kloka ord.

 

19552b.  Dåren talar o-visa ord.

 

19553a.  O-tåligheten kylig och smärtsam.

 

19553b.  Tåligheten ger värme omsorg medlidande.

 

19553c.  O-tåligheten tåligheten vad olika de är.

 

19554.  Olikheten mellan tåligheten o-tåligheten

avgör människans fria val.

 

19555a.  Elakhetens listighet kylig smärtsam.

 

19555b.  Snällheten ger värme omsorg med-lidande.

 

19555c.  Godhjärtligheten ger livet med-känsla

medömkan.

 

19556.   Elakheten snällheten vad olika de är.

 

19557.  God-hjärtligheten elakheten vad olika de är.

 

19558.  Olikheten mellan snällheten och elakheten

avgör människans fria val.

 

19559.  Olikheten mellan elakheten

god-hjärtligheten avgör människans fria val.

 

19560.  O-tåligheten utnyttjar känslolivet.

 

19561.  O-tåligheten utnyttjar både känslo-spelet

och känslolivet.

 

19562.  O-tåligheten skadar känslo-livet.

 

19563.  Tåligheten läker känslolivets oro

och förvirring.

 

19564.  Tålamodet uppmuntrar känslo-livet.

 

19565.  O-tåligheten dålig uppmuntrare.

 

19566a.  O-tåligheten o-önskad för tåligheten. 

 

19566b.  Tålige älskad av tålighetens omsorg.

 

19566c.  O-tålige lever i avsaknad av

tålighetens värme och omsorg.

 

19567.   Tänk få vara tålighetens  tjänare

i alla livets skeenden.

 

19568a.  Oron: o-tröstlig o-önskad o-hjälpsam.

 

19568b.  Oron: icke älskvärd icke uppskattad

kraftlös i stillheten.

 

19568c.  Oron: Ingen uppmuntare  o-vän med 

sinnesron sinnesfriden.

 

19569.  Ord av spekulationer ärar idel tomheten:

likt vinden blåser vad den vill.

     Man känner dess vindstyrka vet inte vad den

blåser ej heller varifrån den kommer.

 

19570.  Ödmjuke visar kärlek respekt inför ödmjukheten.

 

19571.  Milde visar respekt kärlek inför mildheten.

 

19572.  Hataren lever i ett hav av hatiskhet.

Ondskans hat likt livets kaos.

 

19573.  Livets tomhet Hataren fångas själv

i dödens våld.

 

19574.  Livets fåfänga Föraktaren fångas själv

i dödens snara.

 

19575.  Människans moraliska beteeende styrs av hennes fötter händer seende lyssnandet.

 

19576.  Människors o-moraliska beteende styrs av

hennes händer fötter seende lyssnade.

 

19577.  Människans val antingen väljer hon:

o-moraliskt beteende eller moraliskt beteende.

 

19578.  Barmhärigheten mildheten  grundläggande

levnans-regler för rättvist samhälle.

 

19579.  Godhet och rättvisa grundläggande levnadsregler för rättvist samhälle.

 

19580.  Ondskan girigheten o-ordnade levnadsregler för o-rättvist samhälle.

 

19581.  Människans ego-centriska tankar likt

   en vindfläkt.

 

19582a.  Ödmjukes tankar värdefulla. 

 

19582b.  Ödmjuka tankar önskvärda tankar.

 

19582c.  Ödmjukt seende undviker ha-begäret.

 

19583.  Stolt seende fångad av Ha-begärets fara.

 

19584.  Barmhärtighet ömhet vad mänskligheten

lever i avsaknad från i ett o-moraliskt samhälle.

 

19585.  Godheten rättvisan vänner med

moraliskt samhälle.

 

19586.  Elakheten o-barmhärtigheten moraliska

samhällets fiender.   Ty de lever i fiendeskap

     mot varandras liv.

 

19588.  Rättvisan och o-barmhärtigheten lever 

i fiendeskap mot varandras liv.

 

19589.  Ansvar och intresse viktiga levnadsregler

för människans moraliska liv.

 

19590.  Tänk få vara givmild äga givmilt hjärta.

 

19591.  Tjänaren villig betjäna sin nästas

dagliga behov.

 

19592a.  Tänk få äga ren tunga: fri från skvaller.

 

19592b.  Tänk få rena tankar: fria tankar från

anklagelser och förtal.

 

19592c.  Livet med rena tungor vilket ger människa

ro-fyllt harmoniskt liv. 

 

19593.  Tålige förlåter sin nästas felsteg.

 

19594.  Tålige äger förlåtelsens hjärta.

 

19595.  Tänk få förlåta och glömma.

 

19596.  Tänk få visa kärlek till de fattigas behov.

 

19597.  Social vänskap samhällets framtidshopp.

 

19598.  Social vänskap vad mänskligheten Behöver.

 

19599.  Social vänskap o-vänskapens fiende.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 1:15-22.

 

BOTBÖNEN.

 

Baruks bok. 1:15.

 

15.  #Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi står

denna dag med skam, vi män av Juda och 

       Jerusalems invånare#.

 

Botbönen: syndabekännelsens nedskrivna ord.

 

   Herren, vår Gud, rättfärdig Gud.

Vi visar vår syndfulla skam denna dag:

       Vi män av Juda folk.

Jerusalems alla invånare.

       

Baruks bok. 1:16.

 

16.  #Våra kungar och hövdingar, våra präster

och profeter och våra fäder#.

 

Våra kungar hövdingar våra präster profeter 

       våra fäder: bekänner allas gudlösas missgärningar inför ditt förlåtande ansikte.

 

Baruks bok. 1:17.  

 

17.  #Ty vi har syndat mot Herren#.

 

Vi alla har syndat mot Herren, vår Gud.

 

Baruks bok. 1:18.

 

18.  #Och varit olydiga mot honom: vi har inte lyssnat till Herrens, vår Guds, röst och inte lytt de

        föreskrifter som Herren gett oss att följa#.

 

Levt i o-lydnad mot honom.

      Har varit o-hörsamma mot Herren,

vår Guds röst.

       Varit o-lydnad leva i efterföljelse av dina givna

föreskrifter.

 

Baruks bok. 1:19.

 

19.  #Från den dagen då Herren förde våra fäder 

ut ur Egypten och intill denna dag har vi ständigt

       varit olydiga mot Herren, vår Gud,

och lättsinnigt vägrat att lyssna till honom#.

 

Från dagen då Herren förde våra fäder ut ut

      Egyptens träldomsland intill denna

bekännelsens dag varit olydiga mot Herren,

       vår Gud.

I lättjefullt liv: vägrat lyssna på dina ord.

 

Baruks bok. 1:20.

 

20.  #Därför är vi ännu i dag fast i vårt elände och

i den förbannelse som Herren befallde sin tjänare

        Mose att uttala, då han förde ut ur Egypten

för att ge oss ett land som flödar av mjölk

    och honung#.

 

Efter vårt ondskefulla liv: lever ännu idag i vårt

     syndiga elände i förbannelsens liv.

Vilket Herren befallde sin tjänare Moses uttalade

     ord säga oss.

Förde oss ut ur Egyptens land i vilket han villigt

       gav oss ett land flödande av näringsrik

mölk och honung.   

 

Baruks bok. 1:21. 

 

21.  #Vi har försummat att lyssna till Herren, 

vår Guds, röst, som talade till oss genom de

      profeter han sände#.

 

Vi har olydigt försummat lyssna till Herren,

    vår Guds röst.

Hans ord talade till oss genom utsända

      profeters röster. 

 

Baruks bok. 1:22.

 

22.  #Var och en av oss har följt sitt onda sinnelag,

så att han tjänat andra gudar och gjort det som är

     ont i Herrens, vår Guds, ögon#.

 

Vi har alla varit lydiga vårt själviska sinnelag.

         Betjänat andra andra gudar.

I vilket i vår falska tillbedjan inför dessa avgudar,

            gjort det som är ont i Herrens,'

vår Guds, heliga ögon. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 december 2019 08:14

BARUKS BOK. 2:1-35.

 

BOTBÖNEN.  DEL.2

 

Baruks bok. 2:1.

 

1.  #Och Herren har låtit det ord besannas som han

uttalade om oss och våra  domare som styrde

        Israel,om våra kungar och hövdingar och om folket i Israel  och Juda#.

 

Herren i sin helighet: låtit de ord som uttalas om

     vårt syndiga liv; varar sanna Ord.

Våra domare vilka styrde Israels folk.

       Våra kungar  hövdingar vilka styrde folket

 Israel och Juda land. 

 

Baruks bok. 2:2.

 

2.  #Att han skulle låta en stor olycka drabba oss.

Aldrig har något sådant skett under himlen som det

       han lät ske i Jerusalem, så som det var 

förutsagt i Moses lag#.

 

Hade beslutat utföra stor olycka över oss.

          Vilket aldrig inträffat under himlen.

Som tilläts ske i Jerusalem.

       Vilket var förutsagt ske efter Moses givna lag.

 

Baruks bok. 2:3.

 

3.  #Vi måste alla äta våra egna söners och döttrars kött#.

 

Genom vår bestraffning: var tvunga äta våra söners

      döttrars kött. 

 

Baruks bok. 2:4.

 

4.  #Man prisgav vårt folk åt alla våra grannriken

och lär skam och förödelse drabba oss bland 

       alla de grannfolk dit Herren fördrev oss#.

 

Vårt folk prisgavs åt alla grann-rikets folk.

         Fick erfara skammen och förödelsen

vilket drabbade oss.

         Blev bortförda som fångar till grannfolken.

 

Baruks bok. 2:5.

 

5.  #Vårt folk kom underst i stället för överst,

ty vi har syndat mot Herren, vår Gud, och inte

       lyssnat till hans röst#.


Vårt folks synder gjordes till fångar under

      grannfolk: vår synd bestraffade oss mot Herren,

vår Gud.

      I livet: varit o-hörsamma mot hans röst.

 

Baruks bok. 2:6.

 

6.  #Herren, vår Gud, är rättfärdig, men vi och

våra fäder har stått med skam intill denna dag#.

 

Herren, vår Gud, rättfärdig Gud.

         Vi och våra fäder; levt skamfläckat liv

intill denna dag. 

 

Baruks bok. 2:7.

 

7.  #Allt det onda som Herren förutsagt har kommit

över oss#.

 

Allt vad ont i våra liv: Herren beslutat vedergälla

      oss för.

 

Baruks bok. 2:8.

 

8.  #Vi bad inte till Herren att han skulle leda alla

och envar bort från deras onda hjärtats tankar#.

 

Vi i vårt högmod inte bad om Herrens hjälp:

       leda våra liv i rättfärdigt:

Istället valde vi leva med onda hjärtats tankar.

 

Baruks bok. 2:9.

 

9.  #Och Herren höll olyckan i beredskap och lät

den drabba oss.

        Ty Herren var rättfärdig när han befallde oss att handla efter hans vilja#.

 

Herren bestraffade våra onda hjärtats tankar:

      i vilket han höll livets olycka i beredskap

för att drabba oss.

        Herren rättfärdig i vad han gör.

Befallde oss vara hans vilja lydig.

 

Baruks bok. 2:10.

 

10.  #Men vi lyssnade inte till hans röst och lydde

inte de föreskrifter som han hade gett oss

       att följa#. 

 

Var o-hörsamma mot hans röst.

       Levde i olydnad mot hans givna föreskrifter.

Följa dem i lydnad.

 

Baruks bok. 2:11.

 

11.  #Herre, Israels Gud, du som fört ditt folk ut ur

Egypten med din starka hand, med tecken

      och under, med väldig kraft och med lyftad arm,

du som gjort ditt namn ryktbart intill denna dag:#.

 

Herre, vår Israels Gud; förde oss ditt folk

    fria ut ur Egyptens träldomsland.

Med din allmakts starka hand: med tecken

     och under.

Med väldig kraft med lyftad segerarm.

      Du gjorde ditt namn välkänt inför denna dag.  

 

Baruks bok. 2:12.

 

12.  #Vi ha syndat, var har levt gudlöst, vi har

handlat orättfärdigt, Herre, vår Gud, i strid med

     alla dina rättfärdiga bud#.

 

Vi levt syndigt liv: i gudlöshet.'

     I ord och handling varit o-rättfärdiga inför dig,

Herren, vår Gud.

         I upproriskhet mot dina rättfärdiga bud.

 

Baruks bok. 2:13.

 

13.  #Vänd nu din vrede från oss, ty vi är bara några

få som lämnats kvar bland de folk dit du har

   fördrivit oss#.

 

Låt din vrede vändas från våra liv.

          Vi är få till antalet kvar bland det främmande

folket du i din vrede fördrivit oss.

 

Baruks bok. 2:14.

 

14.  #Hör, Herre, vår bön och vår åkallan, befria oss

för din egen skull och låt oss vinna välvilja hos dem

        som förde oss bort från vårt land#.

 

Lyssna på vår ödmjuka bön åkållan av ditt

       heliga namn.

Berfias oss för ditt egna namns skull.

        Låt hos dig vinna tillbaka din välvilja hos dem

som förde oss som fångna från vårt land.

 

Baruks bok. 2:15.

 

15.  #Så att hela jorden får se att du är Herren,

vår Gud, ty Israel och hans folk är uppkallade

       efter ditt namn#.

 

Vilket ger dig gott vittnesbörd om din godhet:

         Du Herre, är vår Gud.

Israels Gud, vi ditt folk uppkallade efter

    ditt heliga namn.

 

Baruks bok. 2:16.

 

16.  #Herre, blicka ner från din heliga boning

och se på oss.

       Vänd ditt öra mot oss, Herre, och hör#.

 

Herre i din nåd låt dina blickar ner från din heliga

        boning se på oss.

Vänd ditt öra välvilligt mot oss, Hör våra

      böne-ord.

 

Baruks bok. 2:17.

 

17.  #Öppna dina ögon och se.

De som ärar Herren och prisar hans rättfärdighet

       är inte de döda i dödsriket, vilkas ande tagits

ut ur kroppen#.

 

Öppna dina allvetande ögon och se.

         De ärade hjärtan som ärar dig, Herren

prisar hans rättfärdighet: de levande gör det.

          

Baruks bok. 2:18.

 

18.  #Nej, det är den djupt bedrövade, den som

går nerböjd och svag , det är de matta ögonen och

      den hungrande själen som ärar dig och prisar

din rättfärdighet, Herre#.

 

De som har ett djupt bedrövart hjärta: ärar dig.

          De nedböjda svag i sig själva har matta ögon.

Äger den hungrande själen efter din helighet

          ärar dig prisar din rättfärdighet.

 

Baruks bok. 2:19.

 

19.  #Ty vi litar inte till våra fäders eller våra kungars rättfärdighet när vi kommer inför dig med

       vår bön om barmhärtighet, Herre, vår Gud#.

 

Vi förtröstar inte på våra fäders eller våra

      kungars rättfärdighet.

I vår bön kommer inför dig om din livgivande

          barmhärtighet, Herre, vår Gud.

 

Baruks bok. 2:20.

 

20.  #Du har ju släppt loss din glödande vrede

mot oss, alldeles som de förutsade genom dina

       tjänare profeterna:#.

 

Du bestraffade oss med din glödande vredes eld.

        Vilket förutsagts genom dina tjänare

profeter vilka i ord uttalade din vilja.

 

Baruks bok. 2:21.

 

21.  #Så säger Herren: Böj era nackar och tjäna

den babyloniske kungen, så skall ni få bli kvar

       i det land som jag gett åt er fäder#.

 

Herren säger till er:

     Ödmjuka er: tjäna villigt den babyloniske kungen

vilket gör att ni får stanna kvar i landet:

     som gav era fäder.

 

Baruks bok. 2:22.

 

22.  #Men om ni vägrar lyssna till Herrens röst 

och inte tjänar den babyloniske kungen#.

 

     Är ni lydiga o-hörsamma Herrens röst.

Inte villigt tjänar den babyoniske kungen.

 

Baruks bok. 2:23.

 

23.  #Då skall jag tysta alla skratt och glada rop,

brudgummens och brudens röster, i Judas städer

       och på Jerusalems gator, och hela landet

skall ligga öde och obebott#.

 

Är ni o-lydiga min förmaning:

     Ska jag bestraffa er: förändra era skratt glada rop till tystnad.

        Brudgummens brudens röst bli tysta.

Juda städer Jerusalems gator bli ödelagda.

        

Baruks bok. 2:24.

 

24.  #Vi lyssnade inte till din röst och tjänade

inte den babyloniske kungen.

       Då lät du de ord besannas som du hade uttalat

genom dina tjänare profeterna:

     våra fäders ben kastades ut ur gravarna#.

 

Vi vara olydiga mot din röst: o-villigt tjänade

     den babyloniske kungen.

Du gjorde dina ord vara sanna som du uttalat 

     genom dina tjänares profetiska ord.

Vilket gjorde våra fäders likben kastades ut 

       ur grävda gravar.

 

Baruks bok. 2:25.

 

25.  #De ligger på marken i dagens hetta

och nattens frost.

        Folket dog genom svåra lidanden, genom svält

och svärd och pest#.

 

Våra fäder ligger spridda på marken i dagens hetta.

       Under nattens frostnätter.

Folket dog genom sina svåra lidanden.

       I livets lidanden av:

svälten  dödliga svärdet och smittsamma pesten.  

        

Baruks bok. 2:26.

 

26.  #Och ditt hus, över vilket ditt namn har utropats, lät du bli sådant det är i dag,

      på grund av ondskan i Israel och Juda#.

 

Ditt hus: där ditt namn utropats.

          Lät du ödeläggas för vår ondskas skull.

Israels och Judas ondska.

 

Baruks bok. 2:27.

 

27.  #Och ändå, Herre, vår Gud, har du visat oss

all din mildhet och stora barmhärtighet#.

 

Ända vi levde ondskefullt liv:

        du visat oss din mildhet och stora barmhärtighet.

 

Baruks bok. 2:28.

 

28.  #Så som du sade genom din tjänare Mose

den gången du befallde honom att skriva ner din

       lag åt israeliterna:#.

 

Du sade genom din tänare Mose:

       då du befallde honom skriva ner din

lag åt israeliterna.       

 

Baruks bok. 2:29.

 

29.  #Om ni inte lyssnar till min röst, då skall sannerligen denna stora och bullrande folkhop

        smälta ihop till en liten skara bland de folk

dit jag skall fördriva dem#.

 

Lyssnar ni inte på Herrens röst, sannerligen ska

         den stora bullrande folkskara förminskas

till liten skara till de främmande folken dit

      jag skall fördriva dem. 

 

Baruks bok. 2:30.

 

30.  #Jag vet att de inte kommer att lyssna till mig,

eftersom de är ett hårdnackat folk.

        Men under förvisningen skall de besinna sig#.

 

Jag vet att bli för mig o-hörssamma;

       de  är ett hårdnackat folk.


 

Baruks bok. 2:31.

 

31.  #och de skall inse att jag är Herren, deras Gud.

Jag skall ge dem hjärtan och öron som lyssnar#.

 

De ska förstå: jag är Herren, deras Gud.

       Jag ska ge dem ödmjukt lyssnande hjärta

och hörsamma öron.

 

Baruks bok. 2:32.

 

32.  #Och de skall lovsjunga mig i förvisningen

och tänka på mitt namn#.

 

De skall lovsjunga mitt namn; i sin förvisning

       tänka på mitt namn.

 

Baruks bok. 2:33.

 

33.  #De skall vända om från sitt trots och sina

onda gärningar då de tänker på hur det gick deras

      fäder som syndade mot Herren#.

 

Göra och bättring från sin upproriskhet.

       Från sina onda gärningars vilja.

I vilket de tänker på hur deras fäder bestrffades

      i sin synd mot Herren.  

 

Baruks bok. 2:34.

 

34.  #Då skall jag låta dem återvända till det land

som jag svor att ge åt deras fäder, Abraham, Isak

       och Jakob, och de skall ta det besittning.

Jag skall göra folket talrikt, och det skall aldrig

       bli mindre igen#.

 

Gör de så: skall de  få återvända till det land

      jag svor vid mig själv ge åt deras fäder.

Abraham, Isak och Jakob de skulle bli ett talrikt folk

         och besitta det utlovade landet.

 

Baruks bok. 2:35.

 

35.  #Jag skall sluta ett evigt förbund med dem:

jag skall vara deras Gud och de skall vara

       mitt folk.

Och jag skall aldrig mer fört bort mitt folk Israel

       från det land som jag har gett dem#.

 

Jag skall sluta evigt  förbund med dem.

      Jag skall vara deras Gud.

De skall vara mitt egendomsfolk.

         Skall aldrig mer fördriva dem bort från

det land jag utlovat dem.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se