Direktlänk till inlägg 16 augusti 2015

JESUS SYRAKS 17 A.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 augusti 2015 09:04

MÄNNISKANS SKAPELSE OCH FÖRBUNDET

MED ISRAEL

Jesus Syraks bok. 17:1-2.

1.   #Herren skapade människan av jord och lät henne återvända till jorden#.

Herrens skapade henne utav jordens stoft.

Av jord är du kommen till jord skall du återvända.

1 Moseboken.  2:7.

7.  #Då formade Herren Gud människan av jord

från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse#.

Guds eviga livsande blåstes in i hennes näsborrar och andning-organ.

Guds egna liv började verka i hennes stoft-skapade kroppshydda.

2.  #Han utmätte hennes dagar och levnadssår och gav henne makt över alla varelser på jorden#.

Enligt sitt egna rådslut; utmätte han människans

alla dagar och levnadsår.

Gav henne ett inflytande av makt över alla skapade varelser på jordens yta.

1. Moseboken. 6:3.

3.  #Då sade Herren. "Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid --- hon är dock av kött.

Hennes livstid skall vara 120 år#.

Mänsklighetens fader Adam blev 930 år gammal; sedan dog han.  ( 1 Mos. 5:5 ).

Efter mänsklighetens föräldrars o-lydnad; kom dödens närvaro; över hela mänskligheten;

Vars beskrivning finns i 1. Moseboken 5.

1.  Hela mänsklighetens syndfullhet; gjorde att Herren beslutade hennes livstid till 120 år.  

2.  Min livsande av evighet skall inte förbliva i

människan  för alltid.

En bön av gudsmannen Mose.

Psalm. 90:10.

10.  #Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi.  De flyende åren är möda och slit,

snart är allt förbi, och vi är borta#.

Beskrivning i Mose bön om hur livet är.

Dess levnadsår och dagar; beroende på de kroppsliga krafterna.

Livets går så fort förbi; av livets möda och slit.

Jesus Syraks bok.  17:3-4.

3.   #Han rustade människorna med en kraft lik hans egen; till sin avbild skapade han dem#.

Hans eviga kraftkälla finns nedlagda i människans

inre liv; ty han skapade henne till sin egna avbild.

1. Moseboken.  1:27.

27.   #Gud skapade människan till sinn avbild, till Guds avbild skapade han henne.

Som man och kvinna skapade han dem.

Salomos vishet.  2:23-24.

23.  #Gud skapade människan till odödlighet och

gjorde henne till en bild av sitt eget väsen#.

24.  #Men genom djävulens avund kom döden in i världen, och de som är hans egendom får erfara den#.

Djävulens avund bedrog Eva i lustgården med lögnen "skulle väl Gud ha sagt", han ifrågasatte Guds sannings ord.

Innan det att mänsklighetens fader och moder lyssnade på hans avund; levde de ett syndfritt liv; därför blev djävulens avundsjuk på deras syndfria liv; att de blev bedragna.

Deras o-lydnad och hörsamheten på djävulens

avundsjuka lögnord; gjorde att döden; kom i in i skapelsen; över alla levande varelser.

De som är djävulens egendom; o-lydnadens barn;

får erfara den.

4.  #Han ingjöt fruktan för dem i allt som lever, han lät dem härska över djur och fåglar#.

1.  Moseboken.  9:2.

2.  #Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er.

Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt#.

Beskrivning av människan; Guds avbild skapelses ställning i förhållande till alla skapade varelser.

Jesus Syraks bok. 17:6-8.

6.   #Förstånd gav han dem: tunga och ögon och öron, och ett hjärta, så att de kunde tänka#.

Han skapade människan i fulkomlighet;

1.  Med ett förstånd.

2.  Tunga att tala med.

3.  Ögon för att se med.

4.  Öron för att lyssna med.

5.  Ett hjärta; för att tänka med.

Ordspråksboken. 20:12.

12.  #Örat som hör, ögat som ser  -------  bådadera har Herren skapat#.

7.  #Han fyllde dem med kunskap och klokhet och lät dem se vad som är gott och ont#.

De saknade inte Treenighetens kunskap och klokhet.

Fick gudomens förmåga att urskilja och bedöma om vad som var gott och ont.

8.  #Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga för att kunna visa dem storheten i sina verk#.

Deras hjärtan fick se med den allsmäktiges öga;

hans storhets verk i skapelsens fullbordan.

Romarbrevet.  1:19.

19.  #

Jesus Syraks bok.  17:9-11.

9-10.  #Och de skall prisa det heliga namnet,

så att storheten i hans verk blir känd#.

I tacksamhet skall de i sina hjärtan och sinnen;

prisa det heliga namet.

Därigenom blir hans verks storhet känt över jordens invånare.

11.  #Han gav dem kunskap att bruka och skänkte dem lagen som ger liv#.

De blev delaktiga av treenighetens inre kunskap;

använda den på ett klokt och vist sätt.

Skänkte dem de heliga lagbuden; vilket ger dem livet i gudomen.

5. Moseboken.  30:15-20.

VALET MELLAN LIV OCH DÖD.

15.  #Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka#.

Människans fria vilja; väljer antingen liv eller död;

lydnad eller o-lydnad.

Livet i liv och lycka; eller livet i död och olycka.

16.  #Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud,

vandrar på hans vägar och följer hans bud,

stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning#.

Hjärtats hörsamhet och lydnad till hans heliga bud;

älskar du treenighetens inre liv av hela ditt hjärta och förstånd; ges löftet; att du ska få leva, bli fruktsam och leva i och av gudomens outsinliga välsignelser.

17.   #Men om du stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att tillbe andra

gudar och tjäna dem#.

Stänga sitt hjärta; leva i o-lydnad och o-hörsamhet;

låta ditt hjärta förledas till att betjäna ditt egna jag-behov; livets goda av denna världens lockelser och begär.

18.  #Då säger jag er i dag att ni skall förintas.

Ni får inte leva länge i det land som du kommer till och tar i  besittning när du går över Jordan#.

19.  #Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse.

Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva#.

Himmel och jord bevittnar ert val; att efter er fria vilja välja; antingen liv eller död; välsignelsen eller förbannelsen.

20.   #Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv,

och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob#.

Jesus Syraks bok.  16:12-13.

12.   #Ett evigt förbund slöt han med dem, och han lärde dem sina bud#.

13.   #De fick de hans storhet och härlighet, och fick höra hans majestätiska röst#.

2 Moseboken. 19:16-19.

GUDS UPPENBARELSE PÅ SINAI.

16.  #När det blev morgon den tredje dagen började det åska och blixtra, ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt.  Alla som var i lägret att möta Gud.  D ställde sig nedanför berget#.

Beskrivning på Hans Majestäts närvaro.

17.  #Hela Sinaiberget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld.

Röken steg upp som från en smältugn, och hela berget skalv#.

18.  #Medan hornet ljöd allt starkare talade Mose, och Gud svarade honom med ljudlig röst#.

Jesus Syraks bok.  17:14-15.

14.  #Han befallde dem att fly all orättfärdighet och föreskrev hur man skall leva med sin nästa#.

Hans Majestäts vilja att bevara och beskydda dem från all orättfärdighet.

Gav dem föreskrifter hur de skulle leva i sitt förhållande till sina med-männskor.

15.  #Han ser alltid deras vägar, de kan aldrig döljas för hans blick#.

Hans allvetande blickar ser mänsklighetens alla vägar; ingen kan dölja sina ord och handlingar inför hans närvaro.

Ordspråksboken.  5:21.

21.   #Herren ser vad människan går, han ger akt på alla hennes steg#.

Herrens allvetande ögon; följer hennes steg om de är onda eller goda.

Jeremia. 16:17.

17.  #Ty jag håller ögonen på allt vad de gör.

De kan inte gömma sig för mig, och deras brott

kan inte döljas för mina blickar#.

Hans vaksamma ögon; ser allt.

Deras brottsliga handlingar; kan inte döljas.

Jesus Syraks bok. 15:18-19.

18.  #Ty stor är Herrens vishet, väldig är hans makt,

och han ser allt#.

19.  #Hans blickar följer dem som fruktar honom, och ingen mänsklig handling undgår honom#.

Jesus Syraks bok.  17:17.

17.  #Varje folk har han lagt under en härskare, 

men Israel är Herrens egendom#.

Israeliterna hans egendomsfolk.

Jesus Syraks bok.  17:19-20.

19.  #Allt vad de gör syns tydligt som solen för honom, och hans blick följer ständigt deras vägar#.

20.  #Deras ogärningar undgår honom inte,

Herren ser alla deras synder#.

Hans Majestäts blickar och ögon; kan liknas vid sol ljusets starka ljussken.

Jesus Syraks bok. 17:22-.

22.  #Som en signetring bevarar han en människas

barmhärtighet, som sin ögonsten räknar han

det goda hon gjort#.

I bibelns bildspråk möter vi bruden som ber sin älskade att ha henne som en signetring på sitt hjärta; Höga Visan. 8:6.

Vilket var ett tecken på att hon var hans oskiljaktiga egendom.

Människans barmhärtighets värde kan liknas vid

brudens hjärtats och brudgummens hjärtats; oskiljaktighet från varandra; och

Kristi kropps oskiljaktighet från Kristi huvud.

Hans ögonsten är de som lever sitt liv i godhetens närvaro och vilja.

23.  #Till sist skall han resa sig för att vedergälla dem, han skall låta vedergällningen komma över 

deras huvuden#.

Jesus Syraks bok. 11:26.

26.  #För Herren är det lätt att på livets sista dag

ge människan hennes gärningars lön#.

Jesus Syraks bok. 16:14.

14.  #Gud gynnar alla som gör gott.

Envar får lön efter sina gärningar#.

Jesus Syraks bok. 17:24.

24.  #Men den som gör bot låter han komma tillbaka, och han uppmuntrar dem som är

nära att förtvivla#.

Hans Majestäts nåd och barmhärtighet; ger en människan en möjlighet till att gör bot och bättring.

Uppmuntrar den som är förtvivlad i sin egenvilja;

att ödmjuka sitt hjärta.

Salomos Vishet. 12:19.

19.  #Genom att handla så har du lärt ditt folk att den rättfärdige skall visa människokärlek, och du har fyllt dina söner med hopp, ty du ger dem tillfälle att vända om när de syndar#.

Han har lärt sitt fok att visa människokärlek till sina med-människor.

Han fyller sina söner med ett framtids hopp; för att vända om ifrån sin syndfullhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se