Alla inlägg under juni 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 juni 2015 07:57

DEN RÄTTA TIDEN FÖR BLYGSEL OCH FÖR FRIMODIGHET.

DEL.   1.

Jesus Syraks bok.  4:20-22.

20.  #Ta tillfället i akt, men sky det onda.

Blygs inte över dig själv#.

Var lydig mot dig själv. 

Frimodigheten har med sig en belöning.

Ondskefullheten talar lögn in i din tankevärld; tänk om du skämmer ut dig inför din omgivning.

Uppskatta, värdesätt dig själv och ditt människovärde; ty du är Guds avbild.

21.  #Ty det finns en blygsel som för med sig synd, och det finns en blygsel som ger ära och beröm#.

Blygsamhetens inflytande begränsar en människas andliga utveckling och mognad.

Blygsamheten mot at göra onda gärningar; beskyddet som ger ära och beröm. 

Jesus Syraks bok. 20:22.

22.  #Somliga plågar ihjäl sig med skamkänslor  -----

de fördärvar sig genom att falla undan för dårar#.

Dårskapen hur sitt ursprung ifrån o-kunnigheten.

Dårarna säger i sitt hjärta det finns ingen, Gud.

( Psalm. 14:1 ).  Livet i dårskapen gör livet fördärvligt och skändligt; och ingen gör det goda.

Berättigad blygsel.

Jesus Syraks Bok.  41:14-42:1B.

14.   #Följ min lära mina barn, och lev i frid.

Vishet som döljs och en skatt som är gömd  ----

vad är det för nytta med sådant#?

Lyd mina budord; låt dem vara dina följeslagare och ett ljus på din stig.   Lydnadens belöning ges i en inre frid.

O-kunnigheten döljer och förmörkar vishetens rikedomar.

Vishetens blir som en gömd skatt inför människors ögon.

Matteus.  5:14-16.

14.  #Ni är världens ljus.  En stad uppe på ett berg kan inte döljas":

15.  #Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet  utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset#.

16.  #På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i  himlen#.

Ni mitt folk, är världens ljus; vishetens rikedomar i er;

utstrålar vishetens klara ljussken utifrån era liv.

Ni kan liknas vid en stad uppe på ett högt berg.

Vishetens närvaro i er kan liknas vid tänd lampa inför människorna.  De kan se era goda gärningar och er fader i himlen. 

15.  #Bättre är en man som döljer sin dårskap än en som

döljer sin vishet#. 

Bättre är att lära känna vishetens rikedomar än att bli förblindad av dårskapens o-kunnighet.

16.   #Låt alltså skamkänslan styras av mina regler, ty all blygsel man känner är inte bra och vinner inte allas uppriktiga gillande#.

Jesus Syraks bok.  20:22.

22.  #Somliga plågar i hjäl sig med skamkänslor  ----- de fördärvar sig genom att falla under för dårar#.

Skamfullheten uttrycker sig känslo-livet.
Livet i skamkänslor och blygsamhet; berövar frimodigheten; och faller in under dårskapens o-kunnighet.

Den är inte hälsosam; för själslivet, tankarna och tungan.

Ett dåligt vittnesbörd för sin omgivning.

Jesus Syraks bok. 4:23-24.

23.  #Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid#.

24.  #Ty orden röjer visheten och talet en människas

fostran#.

Ordspråksboken.  15:23.

23.  #Glad blir den som kan ge svar   ---  vad är bättre än ett ord i rättan tid#!

Ett ord av frimodighet, förmaning och tillrättavisning mottas inte av den övermodige.

Av den ödmjukes och tacksammes hjärta; mottas det.  

Ett beslutsamt och frimodigt svar ger ett glädjefullt hjärta.

Jesus Syraks bok.  4:25-26.

25.   #Säg inte emot sanningen; om du brister i vett skall du känna skam#.

26.  "Blygs inte för att erkänna dina synder, sök inte

hejda en flod i dess omlopp#.

Okunnigheten i dårens tunga säger mot sanningen.

Intet förstånd finns i hans hjärta; ty den vetlöse känner en skamkänsla.

Blygsamhetens vilja vill inte att du erkänner dina synder.

Kan liknas vid att hejda vattnets inre kraftström.

Ordspråksboken.  28:13.

13.   #Att dölja sitt brott ger ingen framgång, den som

bekänner och ångrar sig blir benådad#.

Livet i brottets närvaro ger ingen framgång, livskvalite och inre livsglädje.

Bekännelsens nådefullhet och barmhärtighet; gör människan och mänskligheten ångerstfull mot att erkänna syndens träldom. 

Jesus Syraks bok.  4:27-28.

27.  #Låt inte en dåraktig människa trampa på dig, och ta

inte parti för en härskare#.

28.  #Kämpa intill döden för sanningen, så skall Herren Gud strida för dig#.

Var ståndaktig mot dåraktiga människor.

Ståndaktigheten kämpar intill döden för sanningen.

Striden är Hans Majestäts.

Alla helgons matyrskap; var ett matyrium för sanningens vilja och tankar.

Matyriets kroppars vittnesbörds ett utsäde av liv; inför en värld av ondskefullhet.

Jesus Syraks bok. 4:29-31.

29.  #Var inte djärv i ord men trög och slapp i handling#.

Första Johannes brev. 3:18.

18.  #Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar.

Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem#.

Människans handlingssätt styrs och påverkas av människans gudomliga inneboendets närvaro.

Vara född av Guds oförgängliga livsande; bevarar dem från den Ondes listiga lockelser i tal och handlingar.

30.  #Var inte ett rytande lejon i ditt hem, jag ainte inbillade fel hos ditt husfolk#.

31.  #Låt inte din hand sträckas ut för att få men dras tillbaka när de gäller att ge#.

Givandet är bättre att ge; än att taga.

Givande är ett givet offer från dig själv; vilket förminskar din egen egoistiska vilja.

Uppför dig på ett vänligt, mjukt, fint och omsorgsfullt sätt mot ditt eget husfolk; och inte med knot, gnällande, osämja,

förtal, skvaller och ordstrider. 


 

   Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 juni 2015 10:54

HUR VISHETEN FOSTRAR EN MÄNNISKA.

Jesus Syraks bok. 4:11.

11.  #Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem

som söker henne#.

Vishetens omsorg, omtänksamhet, ömsinthet och värme; över deras liv som söker hennes närvaro.

Vishetens fostran i de andliga dygderna.

Fostran in i treenighetens närvaro och fullhet.

Vishetens tal till människan och mänskligheten.

 ( Ord. 1:20-33 ).  Visheten söker en fördjupad vänskap med människan och mänskligheten.

#Söka och finna visheten#.

Jesus Syraks bok. 14:20-27.

20.  #Lycklig den som fördjupar sig i visheten, som övar sitt

förstånd när han talar#.

O-lycklig den som inte fördjupar sig i vishetens rikedomar och närvaro.  Sinnerligheten ej mottaglig för visheten.

Ödmjukt hjärta tillåter sin tunga, tankar och de fem sinnena, fördjupas i vishetens hemligheter.

21.  #Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar och tänker på hennes hemligheter#.

22.  #Följ hennes spår som en jägare, ställ dig på pass där hon går in#!

Följ hennes fotspår: likt en jägare, som jagar efter sitt byte.

Det längtande hjärtat efter hennes ljuvliga närvaro; inväntar

henne; där hon bor.

23.  #Den som ser in genom hennes fönster och lyssnar vid hennes dörr#.

Den som känner djupa kärlekssår efter henne; ser in genom hennes fönster. Lyssnade öron; lyssnar vid hennes husdörr.

24.  #Som väljer sin boplats intill hennes hus och slår in tältpluggen i hennes väggar#.

Hjärtats längtan efter vishetens gemenskap, samhörighet och trygghets-känsla; uttrycker sig i att hon väljer sin boplats intill hennes hus och söker en livslång närvaro.

25.  #Han kan resa sitt tält i hennes närhet och får sin boplats där det goda bor#.

Hennes närhet ger ett beskydd mot ondskefullheten.

Vishetens närvaro där godheten bor; där inget orent finns.

26.  #Han ställer sina barn under hennes beskydd och vilar under hennes grenar#.

Hans egendomsfolk vilar under hennes trygga beskydd.

Hennes grenars trygga skugga; ger en vila ifrån denna världens lockelser och begär.

27.  #Hos henne finner han skydd mot solhettan, och han

får bo i hennes härlighet#.

Solens hetta kan liknas vid det lidande och förföljelse för ordet skull, världsliga bekymmer och rikedomens lockelser.

Jesus Syraks bok.  4:12-13.

12.  #Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull#.

Kärleken till henne; gör livet innehållrsrikt och värdefullt.

Rikedomens lycka; ges när sömnaktigheten inte styr våra liv.  Sömaktigheten är en tids och energitjuv.

Ordspråksboken. 3:18.

18.  "För dem som håller sig till henne är hon ett livets träd ------ lycklig den som håller fast vid henne".

Beslutsamheten håller fast vid henne.

Salomos Vishet.   7:10.

10.  "Jag älskar henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus".

Hennes värdefullhet betyder mer än hälsa och skönhet.

Ägandets värde av henne närvaro kan jämförs mer dagsljusets livskraft för skapelsens existerande liv.  

Jesus Syraks bok.  4:13-14.

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in

följer Herrens välsignelse med".

Den som äger hennes närvaro blir prisad vid stadens portar.

Finns hon inneboende i ett människohjärta; följer Herrens välsignelse med.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och den som älskar henne blir älskad av Herren".

Joh.  14:23.

23.  "Jesus svarade:  "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom".

Treenighetens kärleksförhållande med männskan; hans egen avbild.

Den som tjänar visheten gör en helig tjänst inför Herrens helighet.

Ordets bevarande i våra hjärtan gör oss delaktiga av gudomens närvaro.

Vi blir förenade med treenighetens inre liv.

Jesus Syraks bok.  4:15-17.

15.  "Den som lyder henne skall döma folken, och den som följer henne kan vila tryggt".

Följa hennes fotspår ger evig trygghet.

Lydnaden inför visheten; ges löftet till att döma folkets livsstil och livsföring.

Salomos vishet. 3:8.

#De rättfärdigas hopp#.

8.  "De skall döma folken och härska över hedningarna, och Herren skall vara deras konung i all evighet".

16.  "Om han litar på henne blir hon hans egendom och förblir i hans efterkommandes ägo. 

En fast tilltro till henne; gör henne till vår egendom och den bevaras intill kommande släktled.

17.  "Ty först leder hon honom på slingrande vägar, hon låter honom känna ängslan och skräck och ger honom ingen ro med sin hårdhänta fostran, förrän han litar fullkomligt på henne.

Hon prövar honom med sina krav".

Vishetens fostran in i de andliga dygderna.

Hon leder honom in på slingrande och okända vägar.

Han känner en inre andlig födslovånda mellan sinnerligheten och den andliga verkligheten.

Sinnerlighetens aktiviteter förminskas av lidelser och böjelser.

Hon känner en inre ängslan, skräck och finner ingen ro:

i  vishetens hårdhänta fostran.

En fullkomlig förening med visheten ger henne ro och vila. 

Hebreerbrevet. 12:11.

11.  "För stunden tycks väl varje tuktan vara mer till sorg än till glädje, men för dem som har fostrats genom den är frukten till slut frid och rätfärdighet". 

Jesus Syraks bok.  4:18-19.
18.  "Men sedan går hon raka vägen tillbaka till honom".

19.  "Men lockas han vilse, överger hon honom och lämnar honom åt undergången".
 
  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 juni 2015 20:08

PLIKTER MOT DE FATTIGA.

Jesus Syraks bok. 3:30-31.

30.  "Vatten släcker flammande eld, och allmosor utplånar synder.

31.  "Den som lönar gott med gott blir ihågkommen efteråt, och då han vacklar finner han stöd".

Gåvors givande utplånar synden; liksom vattnets förmåga att utsläcka eldens lågor.

Belöningens sådd; ger bestående utsäde.

Vacklande och tvivlande hjärtan för stöd och hjälp; vars liv blivit ihågkommen; i att göra gott mot sina med-människor. 

Psalm. 41:2.

2:  "Lycklig den som tar hand om de svage, honom skall Herren rädda på olyckans dag".

En psalm av David; hans tankar av lärdom och livserfarenhet.

De svagas hjälpare blir belönade; av Hans Majestäts nådefullhet och barmhärtighet.

Ordspråksboken.  19:17.

17.  "Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall

få sin lön från honom".

Ge till de fattiga berör Herrens hjärta; ty den rike och fattige han skapat.

Den fattige han välsignar genom den rikes givande.

Daniels bok. 4:24.

24.  "Konung, följ mitt råd; utplåna din synd genom att göra gott och din skuld genom barmhärtighet mot de fattiga, så kan din lycka bestå". 

Guds tjänare Daniels uttydning av Nebukadnessars dröm om världsträdet; däri bestod uttydningen om hans förhållande till de fattiga.

Lydnades löfte ges till att vara barmhärtig mot de fattiga.

Jesus Syraks bok. 4:1-6.

1.  "Mitt barn, beröva inte den fattige hans  uppehälle, låt honom inte vänta med bedjande blick".

Bemöt den behvöndes blick; med ett glatt leende och en

giv-mild hand.

2.  "Såra inte den som svälter, väck inte förbittring hos enn man som lider brist".

Låt inte din knutna hand; såra och förbittra en med-människa; som lider brist".

3.  "Upprör inte mer ett redan bittert hjärta, låt inte den som tigger vänta på din gåva".

Låt inte tiggaren; vänta på din gåva och upprör inte mer ett redan bittert hjärta.

4.  "Avvisa inte den som ber om din hjälp i sin nöd, vänd dig inte bort från den fattige".

Vänd inte din rygg mot den fattige; avvisa inte hans nöd.

5.  "Vänd inte bort blicken från den som tigger, ge honom inte skäl att förbanna dig".

Låt givmilghetens ögon; uppmuntra den som tigger; ty det läker hans såriga hjärta.

O-givmilda ögon; bemöts av tiggarens såriga, besvikna, modlösa och uppgivna hjärta.  

6.  "Ty om han förbannar dig i sin själs bitterhet skall hans skapare höra hans bön". 

Tiggarens bön blir bönhörd av Herren; när han i sin själs bitterhet förbannar dig.  

Tobits bok. 4:7-11.

7.  "Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer inte Gud att vända sig från dig".

8.  "Ge efter dina tillgångar, mitt barn: äger du mycket, så använd det för att hjälpa, äger du litet, så hjälp med det du  har.  Oroa dig inte, mitt barn, när du ger din allmosa:"

9.  "Du samlar en skatt åt dig på nödens dag".

10.  "Ty allmosor räddar från döden och gör att du slipper gå in i mörkret".

11.  "De är gåvor som alltid gagnar givarna inför den Högste".

Vänder vi ryggen mot den fattige; Herren vänder den

o-givmilde ryggen.

Ge till den fattige; välsignelse ges till den givmilde.

Låt inte ditt givande ge dig oro; ty du samlar dyrbara skatter över ditt egna liv.

Givna allmosor räddar människors själar från evig död och andligt mörker.

Tobits bok. 12:9.

9.  "Ty allmosor räddar från döden och renar från alla synder.

Den som ger allmosor och handlar rättfärdigt får glädja sig åt ett långt liv".   

Allmosornas rika välsignelser; räddar människor från döden och rena deras hjärtan från synd.

Rättfärdigt liv av givna allmosor; ger hjärtlig glädje och ett långt liv.

Jesus Syraks bok. 7:10.

10.  "Tröttna inte på att be, och försumma inte att ge allmosor".

Uthållig bön ger bestående glädje och tacksamhet.

Försumlighet i att ge allmosor; görs utifrån ett övermodigt hjärta. 

Jesus Syraks bok. 7:32.

32.  "Var också frikostig mot den fattige, så skall din välsignelse bli fullkomlig".

Frikostighet mot den fattige; ger hjärtat inre glädje.

Frikostighetens välsignelse; ger en inre mognad till treenighetens fullkomlighet.

Jesus Syraks bok. 29:8-12.

8.  "Men ha tålamod med den som är i nöd, låt honom inte vänta på din gåva".

9.  "Ta dig an den fattige för budordets skull, skicka inte bort honom tomhänt när han lider brist".

Visa tålamodets tankar mot den som lider nöd.

Giv din gåva i tid.

Visa din omsorg, ömsinthet och omtänksamhet för budordets skull.  Låt inte hans tomma händer; fyllas av tomhet.

10.  "Gör av med penningarna på din broder och vän och låt dem inte rosta bort under en sten".

O-givmildhetens tankar gör dina penningar obrukbara; de rostas bort under en bortglömd sten.

En bortglömd sten; ger ingen inre glädje.

11.  "Använd dina tillgångar så som den Högste har befallt, det blir dig till mer nytta än guldet".

Guldets värde ger ingen bestående glädje.

Lyssna i lydnad på Herrens befallning; använd dina tillgångar; i givmildhetens tjänst för att betjäna de behövande.

12.  "Goda gärningar skall du låsa in i din skattkammare, de kommer att rädda dig ur alla olyckor".

Goda gärningar skall inte ropas ut på gatorna.

Bevara dem som din skattkammare; ty de är förvarade; för att rädda ditt liv på olyckans dag.

Jesus Syraks bok.  40:17.

17.  "Godheten är som en grönskande trädgård, och barmhärtigheten fortlever för alltid".

Givandets godhet kan liknas vid en grönskande trädgård av vår och sommarfrukt och doftande blommor.

Jeus Syraks bok.  40:24.

24.  "Bröder och hjälpsamhet gagnar i nödens stund, men bättre än båda skyddar din egen godhet".

Hjälpsamhetens välsignelser; mot bröder och systrar;

ger en god bestående skörd; i nödens stund.

Bröders närvaro och hjälpsamhet beskyddar din egen godhet.

Mänsklighetens närvaro i Godhetens anda ger ett innehållsrikt liv av Hans Majestäts alla himmelska välsignelser.

Ordspråksboken. 3:27.

27.  "Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa".

Nekandets ursprung kommer utifrån ett övermodigt hjärta.

Ge en behövande gåva åt den fattige; efter dina egna tillgångar.  Övermodigt hjärta känner ingen inre nöd för den fattiges behov.

Jesus Syraks bok.  34:25-26.

25.  "Hoptiggda brödet är de fattigas liv; stjäl man det får man blod på händerna".

26.  "De som tar levebrödet från sin nästa mördar honom".

Det är bättre med ett hoptiggt bröd än ett bestulet bröd.

Bättre att tigga än att stjäla; det jag stjäler tillhör inte mig själv.

Jesus Syraks bok.  7:11.

11.   "Håna inte en människa som lider, ty det finns en som både förnedrar och upphöjer".

Var inte hånfull och föraktfull mot den som lider brist på bröd.   Hans Majestäts allseende ögon ser ditt handligssätt mot den fattige. 

Ordspråksbken. 21.13
13.  "Den som gör sig döv för den fattiges rop skall själv få ropa utan att bli hörd".

Lyssna inte på dövhetens tankar; lyd den fattiges nödrop om  hjälp.

O-hörsamheten mot den fattiges nödrop; gör att när den

o-hörsamme; själv behöver hjälp; ej får hjälp.

Ordspråksboken. 28:27.

27.  "Den som ger åt de fattiga skall ingenting sakna, den som vänder bort blicken förbannas av många".

Givmildhetens välsignelser ges till givaren själv.

O-givmilhetens ögon och blickar förbannas av många.

Ordspråksboken. 17:5.

5.  "Att håna en fattig är att smäda hans skapare, den skadeglade undgår inte straff".

Den fattige är av Gud skapad till sin egen avbild.

Hånfullt leende mot den fattige, kan liknas vid ett hånfullt leende mot hans skapare.

Skadeligt leende undgår inte straff.

Jesus Syraks bok.  4:7-8.

7.   "Gör dig omtyckt i folkförsamlingen, och böj ditt huvud för den mäktige".

8.   "Lyssna på den fattige och svara honom vänligt och anspråkslöst".

Var ödmjuk inför all överhet; låt din livsstil, livskvalite  och livsföring bli omtyckt i folkförsamlingen.

Var hörsam mot den fattige nödrop om hjälp; ge honom vänliga svar; ställ inga krav på honom. 

Ordspråksboken. 18:23.

23.  "Den fattige ber bevekande, den rike svarar bryskt".

Den fattiges hjärta; ber ödmjukt om din hjälpande hand.

Den rikes övermodiga hjärta är kallt, hårt och fruset.

Jesus Syraks bok. 4:9.

9.  "Rädda den förtryckte från förtryckaren; var oförfärad när du fäller din dom".

Låt inte fördömda tankar fällas över den förtryckte.

Psalm.  82:3-4.

3.  "Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa".

4.  "Rädda de arma och svaga, befria dem ur de ondas våld!"

En psalm av Asaf: 

De svagas, de armas, fattigas och faderlösas behov av hjälp; ger Asaf oss en beskrivning om; hur vi ska leva i deras närvaro.

Respektera de svagas och faderlösas rättigheter.

De hjälplösa och fattiga ska få en rättvis behandling i samhället, staden och nationen.

Beskydda de arma och svaga; ty de lever under de ondskefullas inflytande.

Ordspråksboken. 31:8-9.
8.  "Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar".

9.  "Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga".

Tänk på den stumme; var barmhärtig; försvara hans rättigheter.

Var frimodig träd upp i tid och otid; tala och döm rättfärdigt.

Försvara de svaga och fattiga i samhället, staden och nationen.

Jesus Syraks bok. 4:10.

10.  "Var och en som far för de faderlösa och i makens ställe för deras mor.  Då skall du bli som en son till den Högste,

mer än din mor skall han älska dig".

Den Högstes kärlek är större än din moderskärlek;

när du beskyddar och försvarar den faderslöses rättigheter.

Den faderlöse saknar både en faders-kärlek och en moders-kärlek.

Jobs bok.  29:16a.

16a.  "För den fattige var jag en far".

Jobs beskrivande omsorg och omtänksamhet mot den fattiges behov av hjälp.

Jesaja bok.  1:17.

17.  "Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte.

För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt".

Profeten Jesajas syner om Juda och Jerusalem.

Hur folket i Juda och Jerusalem skulle leva för rättvisa och stöd för den förtryckte.

Den förtyckte i samhället, staden och nationen i vår tid behöver stöd och hjälp.

Stödja och hjälpa den faderlöse i sitt tal; för att leva ett männskovärdigt liv; i avsaknad av en faders och moderskärlek.

Änkan som saknar det manliga beskyddet och tryggheten.

Hon får leva ett värdigt liv; bemötas av värdighet, vänlighet och omtänksamhet. 


  

  

 

 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 juni 2015 13:08

MÖTE MED EN LEVANDE PERSON.

1 JUNI 2015.
Det är meningslöst att studera och utforska bibeltexter om du inte har för avsikt att låta dem förvandla ditt liv.

Just dem som i "yrkesmässigt" ägnar mycket tid åt Bibeln finns åtskilliga som, i alla fall i viss mån, blivit immuna för dess budskap och aldrig låter det tränga in "så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg"  ( Hebr. 4:12 ).

Om du vill närma dig Bibeln på ett sätt som är den värdigt, skall utlämna dig åt Ordet som är närvarande i varje stavelse, vara totalt försvarslös inför honom.

Du ställer dig kravlös inför en levande person, redo att följa

honom så snart han gör ett tecken.

Bibelläsning är ett möte.

DJUPARE MENING.

 3 JUNI 2015.

Jesu tystnad inför Kajafas   ( Mat.. 26:62-63 ) är en direkt

"exeges" av Gud.  När människan vill tvinga Gud att tala,

när hon vill missbruka honom, lägga beslag på honom, få upplevelser av honom, då tiger Gud.

Våra dumma egoistiska frågor besvarar Gud med tystnad.

Han ger inga långa förklaringar för att lösa våra problem, han håller sig tyst.

För den som har mod att uthärda denna tystnad löser sig så småningom alla problem.

Om Gud varje gång svarade skulle vi aldrig upphöra att komma med nya ointressanta frågor.

Guds tystnad vill få oss at inse hur meningslöst vårt frågande är, därför att det är brist på tillit och överlåtelse.

4 JUNI. 2015.

ATT SE GUD.

I Gamla testamentet sägs uttryckligen att ingen människa kan se Gud.   #Ingen människan kan se mig och leva#, säger Gud till Mose ( 2 Mos. 33:20 ).

Paulus säger detsamma:  #Gud bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människan har sett eller kan se#

8 1 Tim. 6:16 ).  Men Jesus säger: #Saliga de renhjärtade, de skall se Gud#  (  Matt. 5:8 ).

Vad betyder det att vara renhjärtad, att ha ett rent hjärta?

Renhet aär avsaknad av smuts.  En spegel är ren om den inte är fläckad.  När vi talar om REN honung eller RENT guld betyder det att saken i fråga är helt främmande, oönskade ämnen. 

Ren honung är honung som bra är honung och ingenting annat. 

Ett rent hjärta är ett hjärta som är helt och hållet sig självt,

som är precis som Gud har skapat det.

Et rent hjärta är ett avsklaat hjärta, ett hjärta som bifriats från alla avlagringar.

Ett rent hjärta är ett odelat hjärta.

När Gud skapade hjärtat gjorde han det inte elat, inte kluvet.  Han skapade hjärtat som hunger och törst efter honom. 

Men vad händer?  I stället för att låta hjärtat vara ett rent hjärta, och låta det som en raket flyga mot Gud, smutsar vi ned det och saktar dess fart. Ett hjärta som inte längre är sig självt förstår inte vart det är på väg, vad det hungrar efter.   Det springer från det ena till det andra, ständigt på jakt efter något som kann stilla dess hunger.

Men om ditt hjärta vilar i sig självt, inte flyr bort från sin egen verklighet, då öppnas dina ögon så attdu kan se Gud överallt.     

6 JUNI 2015.
SE MED HJÄRTATS ÖGON.

När Jesus säger att de renhjärtade skall se Gud 

( Matt. 5:8 ), säger han därmed att det är med hjärtat som vi ser det väsentliga.  Det är omöjligt att se Gud ögonen, med de kroppsliga, jordiska sinnena.  Att se Gud ansikte mot ansikte är reserverat för himmmelen.

Men se Gud med hjärtat kan du göra redan här på jorden.

Detta seende är inte av andra rang: hjärtat ser in i den djupaste verkligheten.

I dina medmänskliga relationer är det också främst med hjärtat du ser.  Med dina ögon kan du titta på andra, länge och noga, utan att fördenskull verkligen se dem.

Många människor är olyckliga därför att de aldrig blivit sedda av ett hjärta.  Ögon som inte har sina rötter i hjärtat kan bli en plåga för den som blir sedd av dem.

Jesus blev mer korsfäst av fariseernas blickar än av soldaternas spikar.

Kyliga ögon som inte har kontakt med hjärtat er överallt konkurrenter och rivaler.

Varma ögon som ingått förbund med hjärtat möter endast bröder och systrar.

Liksomm vi upptäcker varandra genom hjärtat, så upptäcker och ser vi också Gud genom hjärtat  ---- om det är rent, om det helt är sig självt.  Adam och Eva hade före syndafallet rena hjärtan, därför kunde se Gud vandra i lustgården.

Om du inte ser något av Gud, om du aldrig tycker dig erfara hans närvaro, be då: "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta"

( Ps. 51:12).    

10  juni  2015.

LYCKLIG ÖVER GUDS LYCKA.

Du är treenighetens tempel.   Du är oändligt  rik, och du

får glädja dig åt din skatt. Fadern, Sonen och Anden lever inom dig.  Ditt liv kan bli en himmel på jorden om du är uppmärksam på detta mysterium.

De  tre gudomliga Personerna ständiga kärleksubyte

pågår i ditt inre.

Om du inte, i din egen livssituation, finner någon orsak att vara glad, kan du ändå ständigt glädja dig över Guds glädje och lycka som finns närvarande djupt inom dig.

Den renaste och mest upphöjda glädjen är glädjen över  

att Gud är den han är och att han är oändligt lycklig.

Då är du inte glad främst därför att Gud är god mt dig,  utan du är glad över hans egen härlighet.

Tron lär dig att Gud alltid är närvarande överallt.

Du behöver aldrig tvivla på att han är hos dig.

Inom dig bär du honom som är själva glädjen och lyckan.

Vad som än sker dig, hur du än känner dig, kan du alltid vara lycklig över hans lycka.

Det är tecken på andlig mognad at kunna glädja sig över en annans glädje.  Guds glädje är obegränsad.

Om du har lärt dig att vara glad över vad han är i sig själv,

då har du funnit en outtömlig glädjekälla.

17  JUNI  2015.

BRUDGUM OCH BRUD.

I vår tid hyser många människor en viss motvilja mot att betrakta förhållandet mellan Gud och människan som ett äktenskap.

Ändå har Gud redan i Gamla Testamentet kallat sig själv för folkets brudgum.

#Den som har skapat dig är dim man, han vilkens namn är Herren Sebaot#  ( Jes. 54:5 ).

I Nya Testamentet får Brudgummen en mänsklig gestalt och kommer sitt folk helt nära. Brudgummens vän vittnar om honom  ( Joh. 3:29 ).

Jesus kommer för att fira bröllopet i sitt blod.

På  korset ger han sig definitivt till sin brud, som är Kyrkan.

Det borde inte vara så svårt, i en tid då kärleken mellan man och kvinna får så stort utrymme, att ana att relationen till Skaparen också handlar om kärlek.

Kanske är det för att den mänskliga kärleken ofta är så djupt missförstådd som inte heller kärleken till Gud kan ses i sitt sanna ljus.

Det anses ofta som bildspråk då man talar om förhållandet till Gud eller Kristus som ett äktenskap.

Men egentligen är de mänskliga förbindelserna mellan man och kvinna en bild av relationen till Gud.

Det sanna äktenskapet är det äktenskap som Kristus ingår med sin Kyrka.  Ett mänskligt äktenskap till och är en bild av detta äktenskap.  Innerligheten i en mänsklig relation antyder den ofattbara innerligheten i relation mellan Gud och människan,  de #Du och jag#  - förhållnade som uppfyller vår djupaste längtan.  

18  JUNI  2015.

EGOISM FÖRVANDLAS TILL KÄRLEK.

#Den som mister sitt liv, han skall finna det# 

( Matt. 16:25 ).  At mista sitt liv  innebär att bli av med det som Paulus kallar #den gamla människan#.

Den gamla människan är den egocentriska människan som tror att hon själv är världens medelpunkt, som ständigt vill ha och inte tål att andra har mer.

Hon lever för för sin egen tillfredsställelse, kämpar för sin rätt och låter sig styras av den lust eller olust hon känner.

Den gamla människan tänker alltid först på sig själv och manipulerar andra till egen fördel.

En sådan människa finns eller har funnits inom var och

en av oss. 

Den som förlorar den gamla människan vinner den nya, Kristusmänniskan.  Det är sannerligen ett saligt byte: egoism förvandlas till kärlek, fångenskap till frihet, bedrövelse till glädje.

Hur gör man för att så #mista sitt liv#?

Låt den gamla människan svälta till döds!   Varje gång du ger efter för själviska impulser ger du henne näring och ny kraft.

Men varje gång du #förnekar dig själv#, dvs din egoism,

försvagas hon.

Var lyhörd och vaken så att du kan urskilja varifrån dina  impulser kommer!   Endast när du vet om det är egoism eller kärlek som driver dig, kan du medvetet ta ställning för det ena och välja bort det andra.

Men det alra viktigaste är att du ofta ber Gud befria dig från den gamla människan.

Av egen kraft förmår du det inte.

19 JUNI  2015.

KÄRLEKEN MISTER SITT LIV.

När du med Guds hjälp och efter en kamp som kostat dig blod och  tårar, äntligen har mist ditt gamla liv, ditt falska jag, och därmed funnit det sanna livet,  Kristus, kan du ändå fortsätta att tillämpa och efterleva Jesu ord:

#Den som mister livet, han skall finna det.#

Men då uppfattar du dessa ord på ett annat och djupare sätt.

Det nya livet, Guds eget liv, som du livit befäst i, är inte något du kan slå vakt om och behålla för sig dig själv.

Du tillhör det gudomliga livets väsen att det är som strömmande vattten.  Det ger ständigt ut sig självt.

Också inom den heliga Treenigheten gäller att den som mister sitt liv, han finner det.

Om Fadern skulle vägra att ge ut allt han är till Sonen, skulle han inte längre vara Fader.

Om Sonen inte skulle erkänna att han oupphörligt får sitt liv av Fadern och om inte i tacksamhet skulle låta det strömma tillbaka till Fadern, vore han inte längre Son, och han skulle göra det omöjligt för Fadern att vara Fader.

Och den helige Ande är ingenting annat än detta strömande fram och tillbaka mellan Fadern och Sonen.

Så mister de tre gudomliga Personerna ständigt sitt liv för varandra och återfinner det också i varandra.

Att mista sitt liv för att vinna det innebär inte endast att förneka sina onda, egoistiska impulser.

Det tillhör kärlekens väsen att ge bort sig själv.

Var och en som riktigt älskar vet at  allt måste ges till den älskade.   

 

  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se