Alla inlägg den 16 maj 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 maj 2015 08:02

VISHET OCH GUDSFRUKTAN.

 

Jesus Syraks Bok.  1:11.


11.  #Gudsfruktan är en ära och en berömmelse, en lycka

och en festglädjens krans#.

 

Livet i lydnad inför Guds budord; ges i ära och berömmelse.

För människan och hennes omgivning.

Bli krönt med lycka och festglädjens segerkrans.


Jesus Syraks Bok. 10:19.

 

SANN OCH FALSK ÄRA.

 

19.   #Vem förtjänar ära?  ---  Människosläktet.

Vem förtjänar ära?  ----  Den som fruktar Herren.

Vem förtjänar vanära?  ------  Människosläktet.

Vem förjänar vanära?  ------  Den som bryter mot buden#.


Jesus Syraks bok.   25:6.

 

6.  #Erfarenhet är åldringars ärekrans, och gudsfruktan är deras stolthet#..

 

Den som fruktar Herren lyder hans budord; ty hans ära är upphöjd inför treenigheten.

Människosläktet lever sitt liv i sinnerligheten; där det skapade äras.


Jesus Syraks bok. 1:12-13.

 

12.  #Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd, ger lust och glädje och ett långt liv#.

 

Gudsfruktan hjärtats glädje, tänk få göra Guds vilja.

      Blir välsignad med lång liv.


Ordspråksboken. 3:1.

 

1.  #Min son, glöm inte vad jag har lärt dig, bevara mina bud i ditt hjärta#.

 

Hjärtats inre fröjd; har sitt ursprung; i ståndaktigheten; håller fast vid budorden.

Troheten och trovärdigheten; lyssnar inte på glömskan.


13.  #Den som fruktar Herren får ett gott slut, och på sin dödsdag blir han välsignad#.


Jesus Syraks bok.  1:26.

 

26.  #För Herren är det lätt på livets sista dag ge människan

hennes gärningars dag#.

 

Den som fruktar Herren och lyder hans budord; belönas med Herrens välsignelser på sin dödsdag.


Jesus Syraks bok.  1:14-15.

 

14.  #Vishetens början är att frukta Herren, och hon skapades hos de trogna redan i moderlivet#.


Psalm 111:10a.

 

10a.  #Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja#.

 

Göra hans vilja; ges i löfte att bli delaktig av insiktens djupheter.

Visheten är de trognas följeslagare; alltifrån deras moderliv.


Ordspråksboken. 9:12.

 

12.  #ÄR DU VIS BLIR DIN VISHET DIG TILL NYTTA,

hädar du går det ut över dig själv#. 

 

Hädelsen blir för dig energi och tidstjuv som bestjäler dig; ditt liv.

Din vishet; gör dig älskad, uppskattad och värdefull. 


15.  #Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig grundval, och åt deras avkomma skall hon ges i förvar#.


Jesus Syraks bok.  1:16-17.

 

16.  #Vishetens fullhet är att frukta Herren, hon mättar de trogna med sina frukter#.

 

Gudsfruktan ger delaktighet av Vishetens fullhet.

     Vises trohet ger mättnad med hennes frukter.


VÄGEN TILL VISHETEN.

Jesus Syraks bok. 6:19.


19.  #Närma dig visheten likt en som plöjer och sår; vänta på hennes goda skörd.

           Ty med det arbetet strävar du en kort tid och får strax smaka den frukt hon ger#.

 

Idogheten och flitigheten; plöjer och sår och väntar på vishetens skörd.


17.  "#Hon fyller deras hus med begärliga ting och förråden med vad hon har frambragt#.


Ordspråksboken. 8:21.

 

21.  #Jag lönar rikt dem som älskar mig och fyller deras förråd#.


Jesus Syraks bok. 1:18-20.

 

18.  #Vishetens segerkrans är fruktan för Herren, fred och hälsa växer upp ur den#.


19.  #Kunskap och insikt låter hon falla som regn; den som vinner henne får lysande ära#.


20.  #Vishetens rot är att frukta Herren, och hennes grenar är ett långt liv#.

 

Visheten finner sin ära i fruktan för Hans Majestät.

      Hälsa och läkedom; har sin näringsrika källa i Gudsfruktan.

      Kunskapen och insikten låter hon falla över de som sökt henne; likt ett vårregn över jordens  

       torrhet. 

Gudsfruktan kan liknas vid Vishetens fruktbara

        rotsystem.

Hennes fruktbara grenar; ger en riklig skörd.


Jesus Syraks bok. 1:22-23.

 

22. #Orättmätig vrede kan inte försvaras, vredens övertag blir mannens fall#.


Jak. 1:19-20.

 

19.  #Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede#.


20.  #Ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud#.

 

Vreden kan inte försvaras av ursäkter.

            Vredens kontroll över människan; blir hans fall. 

Först lyssna och sedan tala.

        Ge inte vreden; något tillfälle.


23.  #Den tålmodige håller ut tills tiden är inne, sedan bryter glädjen fram hos honom#.

 

All väntan är tålamodets ryggrad.

När tiden är inne; kommer glädjens belöning.


Jesus Syraks bok. 20:5-6.

 

5.  #Den ene tiger och anses som vis, den andre väcker avsky med sitt prat#.


6.  #Den ene tiger därför att han inte har att säga,

den andre tiger därför att han vet sin tid#. 


Psalm av Kung David.

 

Psalm. 141:3-4a.


3.  #Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt

för mina läppar#.


4a.  #Låt mig inte få lust till onda ord#.

 

De visa tiger; inväntar tiden för att tala.

Den vise undviker pratsamhetens tomma ord.

Först tänka och sedan tala.

Bönens innersta längtan; bevaka min mun; låt en dörrvakt

beskydda mina läppar från ondskefulla ord.


Jesus Syraks bok.  1:24-25.

 

24.  #Han spara sina ord tills tiden är inne; då kommer många att prisa hans klokhet#.

 

25.  #I vishetens skattkammare finns kloka ord,

men hos syndaren väcker gudsfruktan avsky#.


Finns tillgängliga visa ord, sök den i vishetens

     skattkammare.

Låt er dumdristighet vara föroraren, klokheten

     livets vinnare.

Ondsintes liv ger honom avsky för gudsfruktans liv.

 

Jesus Syraks bok. 21:15.

15.  #Om den kloke hör ett vist ord berömmer han det

och tillfogar ett annat, men njutningslystne hör det med avsmak och slänger bort det över axeln#.

Söka visheten; ger kloka ord från hennes skattkammare.

Syndaren söker ej vishetens klokhet.

Den kloke hörsammar ett vist ord; hans tacksamhet längtar efter fler.

Den o-vise förkastar vishetens skattkammare.


¤Jesus Syraks bok.  1:26-27.

 

26.  #Håll buden, du som längtar efter vishet, så skall Herren skänka dig den i rikt mått#.

 

Lyd de heliga buden: tio budorden.

        Längtar sök efter efter vishetens o-utsinliga

skattkammare.

      Visheten: den Herren den Väldige.

Skänker den sökande vishetens rikedomar.


 Predikaren. 12:13.

13.  #Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor#.

Lydnaden inför Hans Majestäts budord; ger dig visheten i rikt mått.  Hörsamheten+lydnaden är summan av att frukta Gud och hålla hans bud.


Jesus Syraks bok. 19:20.
20.  #All vishet innebär att frukta Herren, och till all vishet

hör att lyda lagen#.


27.  #Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk".

Vägen in i ödmjukheten och trofastheten är att frukta Herren.

Gudsfruktan vägen in i vishetens och förståndets rikedomar.


Ordspråksboken.  1:28.

28.  #Värj dig inte mot gudsfruktan, och närma dig den inte med svek i hjärtat#.

Låt inte ditt hjärta undvika gudsfruktan.

Svekfullt hjärta ej mottaglig för gudsfruktan.

Man kan inte tjäna två herrar.  Matt. 6:25a-b.


25.  #Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre#.

Man kan inte dela sitt hjärta med svekfullheten och gudsfruktan.  Vad har ett svekfullt och o-lydigt hjärta; för gemenskap med lydigheten.


Jesus Syraks bok.  1:29.

29.  #Hyckla inte inför din omgivning, tänk på hur du lägger dina ord#!

Hycklande tungor sprider hycklande ord.

Hycklande ord; ej trovärdiga. 

Hycklarens hjärta säger inte det som finns i hans hjärta.

Hycklaren lögnens pratmakare.  


30a.  #Upphöj inte dig själv ---- du kan falla och dra vanära

över dig"#.

Högmod går före fall.  Stolthet går före undergång.


Ordspråksboken. 16:18.

18.  #Övermod följs av nederlag, högmod går före fall#.


30b.  #Då avslöjar Herren dina innersta tanka och slår ner dig i allas åsyn,  därför att du närmade dig gudsfruktan med hjärtat fullt av falskhet".


 

 

  
    

    Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 maj 2015 07:05

VISHETENS URSPRUNG.

Jesus Syraks Bok.  1:1-2.


1.  #All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt#.


2.  #Vem kan räkna havets sandkorn, regnets droppar

och evighetens dagar?#

Hans Majestät är vishetens ursprung.

Vishetens existens har sin livs-källa i treenigheten.

Treenighetens insikt och vishet kan räkna havets sandkorn,

regnets droppar och evighetens dagar.


Ordspråksboken. 2:6.

6.  #Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun

kommer kunskap och insikt#.

Herrens närvaro skänker de sökande hjärtan vishet.

Utifrån hans muns anda finns både kunskap och insikt.


Salomos Vishet. 9:9.

9. #Hos dig finns visheten som känner dina verk, som var med när du skapade världen och som vet vad dina ögon finner glädje i och vad som är rätt enligt dina bud#.

Visheten finns nedlagd i Treenighetens inre existens.

Känner igen skapelsens alla verk.

Visheten var närvarande i skapelsens olika skapelse-skeenden.

Har en kännedom om vad Hans Majestäts ögon finner sitt behag i.


Jesus Syraks Bok.  1:3.

3.  #Vem kan utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup?#

Människo-släktets sinnerlighet; till sin begränsning kan hon inte utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup.


Apostlafursten Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Rom;

om Vishetens djupheter.

Romarbrevet.  11:33.

33.  #Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!

Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.#

Mänsklighetens sinnerlighet kan ej utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

Dess sinnerlighet saknar; djupet av hans outsinliga rikedomar, vishet och kunskap. 


Jesus Syraks Bok.  1:4.

4.  #Före allt annat skapades visheten; tanken och insikten finns till av evighet#.

Visheten skapades innan Guds skapelseverk formades.

Dess tanke och insikt finns till av evighet.


Ordspråksboken.  8:22.

22.  #Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan#.".


Jesus Syraks bok.  24:9B.

9B.  #Jag skall aldrig i evighet förgås#. 


Jesus Syraks Bok.  1:6,8. 

6.  #För vem har vishetens rot blivit röjd?

Vem känner dess sinnrika planer?#.

Bevittnar mänsklighetens sinnerlighet.


#En enda är vis.  Väldig och fruktansvärd sitter han

på sin tron:  Herren#.

Visheten bevisar att enda är vis;  Hans Majestät.


Baruks bok.  3:31-32.

31.  #Det finns ingen som känner hennes väg, ingen ägnar hennes stig en tanke#.

32.  #Men han som vet allt känner henne; han har utforskat henne med sin insikt, han som gav jorden form för evig tid och fyllde den med fyrfotadjur#.

Det finns ingen männsko-kännedom om hennes ursprung och existens. Guds allvetande har utforskat henne med sin insikt. 


Jesus Syraks Bok.  1:9-10.

9.  #Han själv skapade visheten och såg på den, mätte den

och utgöt den över alla sina verk#.

10.  #Allt som lever har fått del av hans gåva, i rikt mått har  den skänkts åt dem som älskar honom#.

Älska treenighetens närvaro och gemenskap; ges till löfte för dem; leva i rikt mått av hans vishet och insikt. 

Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son; om Herrens löften.


Joels bok.  2:28.

28.  #Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla.  Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner#.

Herrens löftesord till Joel; En tid kommer; en utgjutelse

över alla mänskliga varelser; ifrån min vishets ande. 


Boken Job; Vishetens bok; beskriver visheten.

Jobs bok.  28:12-14.

12.  #Men visheten, var finns den?   Var är den plats där insikten bor?

13.  "Människan vet inte vägen till den, man finner den

inte i de levandes land#.

Männskans sinnerlighet finner inte själv vägen till dess existens.

14.  #Den är inte hos mig",  säger Djupet, och Havet säger:

"Här finns den inte#.


Apostlafursten Paulus skriver till församlingen i Korint;

löften som ges till dem som i kärlek sökt honom.

1 Kor. 2:9.

9.  #Vi förkunnar, som det står i skriften, VAD INTET ÖGAT SETT OCH INGET ÖRA HÖRT och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom#. 
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se