Alla inlägg den 1 mars 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 mars 2015 05:37

FEBRUARI  27   2015.

LIDANDE OCH KÄRLEK HÖR SAMMAN.
I kärlekens källa,, i den heliga Treenighetens inre, är kärleken ett oavlåtligt offrande.

Du är skapad till Treenighetens avbild, och allt lidande du frambär som ett offer förvandlar dig allt mer till denna avbild.

I himlen blir offrandet vår eviga lycksalighet, men så länge vi lever i vår jordiska kropp, kan vi inte offra utan blod och  tårar.

Utan lidande och smärta skulle vi aldrig lär aoss förstå vem Gud är.

Lidandet finner sin enda förklaring när det bemöts med kärlek, och kärleken når sin högsta kapacitet när den bevisas genom lidande. 

FEBRUARI 28 2015.

KÄND OCH ÄLSKAD NINFRÅN.

"Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövats"  ( Hebr. 2:18 ).

Fatsän Jesus inte har syndat, har han burit hela mänsklighetens synd, men inte på sina skuldror som en främmande börda som trots allt inte berörde honom på djupet.  Han har burit synden i sitt hjärta.

Synden har trängt in i honom.  Han har erfarit, oändligt mycket mer än vilken syndare som helst, hur ont syndnen gör.  Just  därför att det var hans natur att vara ett med sin Fader, var övergivenheten och bortvändheten från Fadern en för ofattbar avgrund av elände.

Jesus känner oss inifrån.  Ingen känner oss så väl som han.

Han är den ende som kan förvandla vårt mörker till ljus. 

MARS  5  2015.

SYNDEN ÄR INGEN PRIVATSAK.

Hela mänsklighetens synd återspeglas också varje enskild individ.  Allt det onda sker i världen har sin rot i den egoism som var och en, i högre eller lägre grad, bär i sitt hjärta.

Efter det att Jesus tvättat sina lärljungars fötter säger han till dem: "En av er kommer att förråda mig" ( Joh. 13:21 ).

Jesus ser inte förrädaren som en avskild, isolerad individ, utan som "en av er".

Judas är en medlem i gemenskapen, präglad av den.

Varken han själv eller de övriga lärljungarna förstår att det är hela gemenskapen som bär ansvaret.

Den ene efter den andre av dem frågar:

"Det är väl inte jag?"  Jesus svarar: "Det är en av de tolv"

( Mark. 14:19-20 ).

När du går till bikt gör du det inte endast som individ.

Vid bekännelsen av dina synder bör du vara medveten om att du är medansvarig för all synd i världen.

MARS  9  2015.

Den treenige Guden vill göra sig liten för att människan skall bli stor.  På korset avslöjar och utger Gud hela sin härlighet.

Där uppenbarar sig kärleken till det gudomliga yttersta.

På korset lyser kärleken med att sinn glans.

Ingen människa som med öppna  ögon ser på  korset kan tvivla på att Gud är kärlek.

Genom Jesu öppnade hjärta visar sig Guds innersta väsen.

Kärleken går frivilligt in i svagheten för den älskades skull.

Kärleken visar sin högsta styrka när den avstår från all styrka.

Den som envist håller fast vid det han har och är, som hävdar sina rättigheter och söker sin egen styrka på andras bekostnad, kan aldrig fatta något av Guds kärlek, som är ett utblottelsens mysterium.

Den som avstår från allt och frivilligt blir liten, mycket liten, kan börja ana något om Gud.

MARS  14  2015.

NATTEN LYSER SOM DAGEN.

Eftersom Jesus har gått in i öknens övergivenhet har den förvandlats. Gud finns nu också där.

Natten är inte längre mörk, ensamheten har blivit till gemenskap.

När människor efter att ha vänt sig bort från Gud ropar ut sin rädsla och förtvivlan, är Jesus förenad med dem, han som ropar på korset:  "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"  ( Matt. 27:46 ).

Det finns inte mer någonn absolut ensamhet.

Gud själv är med i människans förtvivlan.

Han är med i hennes gudsövergivenhet.

Jag ställer sig mitt mänsklighetens synd.

Och då är det förlorade inte längre förlorat.

Det har fått sin plats i inom Gud själv.

Jesus har varit förlorad, och han är Gud.

Genom  honom är själva gudsövergivenheten genomlyst av kärlek.  

MARS  15.  2015.

FÖR DE ANDRA.

Det finns två ord i trosbekännnelsen som är av avgörande betydelse och utan vilka allt vad Kristus har gjort skulle förlora sin mening.

Desa ord är: "PRO NOBIS -- för oss".

Kristus har blivit korsfäst FÖR OSS.

Hela sitt livsverk har han fullbordat FÖR OSS.

Jesua har aldrig haft någon privatexistens, han utförde aldrig något enbart som enskild individ.

När han bad, bad han för andra; när han tackade, tackade han för andra; när han dog och sedan uppstod igen var det för andra.

I honom bad, tackade, dog och uppstod hela mänskligheten.

Om det var så för Jesus, måste det även vara så för alla hans efterföljare.

Den ställföreträdande bönen, det ställförträdande lidandet och den ställföreträdande glädjen är kristendomens hjärta.

En kristen lever aldrig för sig själv, han lever alltid för andra.

Så är det därför att Guds eget liv är att utge sig själv för andra.

Eukarstin är den bästa skolan för att lära denna hållning: att vara till för "de andra".

Där blir Jesu ord en synlig verklighet:

"Detta är min kropp som blir utgiven FÖR ER, detta är mitt blod som blir utgjutet FÖR ER OCH FÖR DE MÅNGA". 

Vetekornet faller inte i jorden och dör för en privat lyckas skull.

Vetekornet dör för att bära frukt, för att bli näring för andra.  

MARS 20  2015.
ENDAST EN TREENIG GUD KAN RÄDDA OSS.

Fadern och Sonen älskar varandra så innerligt at Sonen kan förena sig med människan i sin gudlöshet utan att bryta kärleksförhållandet mellan sig och Fadern.

Mellan mellan dem spänns och tänjs ut till det yttersta enom att Sonen går bort från Fadern för att söka upp den förlorade mänskligheten.

Men bandet brister inte. Både Fadern och Sonen är besjälade av samma oupplösliga kärlek, som är den helige Ande.

Fadern låter sin Son gå in i den totala gudsfrånvaron, av kärlek till människorna.

Och Sonens kärlek till Fadern är så stor att inte ens helvetet kan utsläcka den.

Sonen avkläder sig sin gudomliga härlighet och tar på sig vår bortvändhet från Gud.  Han indentifierar sig fullständigt med männskan och henne synd.

"Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet"  ( 2 Kor. 5:21 ).

MARS  22  2015.

KORSTECKNET.

Ett mycket enkelt och konkret sätt att ära Kristi kors är att göra korstecknet.

Redan tidigt i fornkyrkan började de kristna göra ett litet korstecken pannan.  Så småningom ersattes detta med ett större kors som tecknades från panna till bröst och från vänster till höger skuldra.

Att göra korstecket är som att ställa upp ett säkert skydd framför sig:  "Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?"

( Rom. 8:35 ). 

När Jesus hängde på korset var det inte han som bar det utan det var korset som bar honom.

Så kan även du i  korset finna en bärande grund.

Korstecknet är en konkret sammanfattning av din tro.

Korset börjar ovan, på pannan.  Alt har sin början ovan, i himlen, hos Fadern.  Han är principen, livskällan.

Sedan sjunker handen ned till hjärtat.

Gud kommer ned från himlen, han blir människa i Jesus Kristus som bor i våra hjärtan.

Den vertikala , nedåtgående linjen uttrycker inkarnationen.

Därefter gör du tecknet från vänster till höger skuldra.

Det är den helige Ande som förbinder och enar allt.

Det är i honom som Gud är verksam här på jorden, i dina horisontala relationer och engagemang.

I stället för att göra ett korstecken kan du också själv bli ett kors genom att sträcka ut sina händer.

Människan är allra vackrast när hon sträcker ut sina händer för att be till Gud eller för att omfamna sin medmänniska.

Korsets tecken påminner dig ständigt om att du är korsfäst med Kristus och att du inte längre lever ditt eget liv.

( Gal. 2:19-20 ).  

MARS. 23   2015.
KORSETS TVÅ LINJER.

Just genom att Jesus så till fullo levde i sin Fader kunde han inte glömma världen eller människorna.

Fadern är ju alla människors Fader och älskar oss alla.

Att det i Jesu liv inte finns någon uppdelning mellan Fadern och människorna, att det inte gällde ett antingen eller utan ett både och, det visar oss korset.

När Jesus nådde höjdpunkten av sin kärlek till människan nådde han även höjdpunkten av sin kärlek til Fadern.

Korset består av två linjer. Den vertikala linjen uttrycker vårt förhållande till Gud.

Den horisontala linjen på vårt inomvärldsliga engagemang.

Dessa två linjer möter varandra och blir till ett i korsets skärningspunkt, platsen för Kristi hjärta.

Hans hjärta brinner av en enda kärlek, och denna kärlek får honom att sträcka sig uppåt mot sin Fader, och utåt mot världen för at omfamna oss alla. 

MARS.  24   2015.

ETT NYTT HJÄRTA.

Att gå till bikt och komminuion är som att genomgå en hjärttransplantation.

Varje gång du tar emot Jesus i sakramenten säger han till dig:  "Vill du avstå från ditt gamla hjärta, så skall jag ge dig mitt eget hjärta".

Genom dopet har Jesus transplanterat sitt hjärta in i oss.

Men valigtvis dröjer det lång tid innan vi vågar lämna från oss vårt eget hjärta.

Vi lever det ena ögonblicket av Jesu hjärta och det andra av vårt gamla stenhjärta.

Det är då inte märkligt att vi känner oss splittrande och sönderslitna.  Men outtröttligt ber Jesus oss att avstå från vårt hjärta.

Det är en smärtsam operation då det egna hjärtat skall tas bort. 

Vår motspänstighet gör att operationen måste göras om och om igen, till dess den en gång lyckas helt.

Om vi inte vore så glömska att vi strax efter en "operation" på nytt börjar leva som om vårt gamla hjärta var kvar,

skulle processen bli mycket kortare.

Är det inte underligt att vi bara en kort stund efter at vi mottagit sakramenten beter oss som om ingenting hänt?

När Jesu hjärta slår i dig borde det vara själklart att du levde som ett ljusets barn.

Om han befriat dig från ditt eget hjärta är du en verkligt fri människa.  Då kan du inte mer se på dig själv somm värdelös, inte ett enda ögonblick av ditt liv kan mer vara utan mening.

Fadern ser sin Sons hjärta i dig och finner en gränslös glädje i dig.

Det avgörande är att du bejakar ditt nya hjärta.

MARS. 26  2015.

SÅRAD AV KÄRLEK.

Genom spikarna och spjutet har Jesu kropp öppnats.

Den förblir öppen i evighet.  I denna öppna kropp får du gå in, där skall du bo, med den skall du växa samman.

Han sår läks aldrig.  De är avsedda att vara öppna ingångsdörrar till hans kropp.

När Jesus visar sina sår, visar han det som människorna har gjort mot honom.  Han visar människans synd.

Men samtidigt visar han vem han själv är.

Han har fått updraget av Fadern att ta på sig hela mänsklighetens synd.

Denna synd är påtagligt närvarande i hans sår.

När vi ser på hans sår, ser vi på en och samma gång vår synd och hans kärlek.  Vår synd därför att det är vi som har sårat honom; hans kärlek därför at han har låtit sig såras.

De tårar vi gråter, elle borde gråta, är tårar av ånger och förkrosselse över vår synd, och samtidigt tårar av tacksamhet för hans ofattbara kärlek.

Tårar av sorg och tårar av glädje.

Hade vi inte syndat, då hade vi aldrig fått skåda så djupt in i Guds hjärta.  Synd och kärlek tycks oss oförenliga, men Gud har försonat dessa två.

Han låter synden bli en orsak till större kärlek.

För den som tror.

MARS.  27.  2015.

LYDNAD LEDER TILL LYCKA.

Avsikten med lidandet och döden är bland annat at vi skall lära oss lydnad.  När allt går enligt våra egna önskningar har vi inget tillfälle att lära oss en sann lydnad, den lydnad Gud från början skapat oss till. 

Den är det enda som kan göra os fullkomligt lyckliga.

När Adam och Eva varit olydiga mot Gud förlorade de ocksa lyckan.

Visst behöver vi alla lite framgång och uppmuntran för att få mod att gå vidare.  Menn om det alltid går som vi själva vill kan vi inte lära  känna Gud och den kärleksfulla plan han har gjort upp för vårt liv.

Ingeting låter oss erfara Guds trofashet i så hög grad som en besvikelse eller ett misslyckande.

När alla andra stödjepunkter faller bort, kan vi på ett helt nytt sätt uppleva at vi vilar tryggt på den fasta klippan som är Gud.

Så länge livet förlöper enligt dina planer kann du lätt få intrycket att du är din egen herre.

Och det är egentligen människans största olycka att hon tror sig själv ha livet i sin hand.

Bara när händelserna och omständigheterna börjar gå tvärt emot det vi önskat, får vi chansen att upptäcka det rätta förhållandet: att Gud är vår absolute Herre och vi hans tjänare som är skyldiga honom ovillkorlig lydnad.

Gud har inget behov av att dominera oss.

Han vill lära oss lydnad därför att han vill oss så oändligt mycket mera gott än vi själva skulle kunna tänka ut.

MARS. 28.  2015.

SKAPAREN TJÄNAR SIN SKAPELSE.

På skärtorsdagskvällen knäböjer han sig inför sin vänner

och tvättar deras fötter, en tjänst som normalt utförs av en slav. 

Johannes tecknar upp denna episod, betonar två ting.

För det första att djävulen redan har ingett Judas tanken att förråda Jesus.  Jesus tvättar inte lärljungarnas fötter därför att de är goda och älskvärda.

Han gör det därför att han älskar med en kärlek som inte kan annat än gå till det yttersta.

Jesus gör sig liten inför var och en.  Även Judas, som redan är besatt av djävulen, får se sin Mästare ligga vid hans fötter.

Johannes betonar, för det andra, att Jesus är helt och fullt medveten om att Fadern har givit allt i hans händer, att han har gått ut frånn Gud och nu vänder tillbaka till honom.

Jesus vet i denna stund att han är Gud.        

Den gest han utför är inte bara en väns vänlighet inför sina nära och förtrogna.

Inte heller en lärares typexempel i ödmukhet.

Det som sker är att Gud knäböjer inför sin skapelse och tjänar den.

Gud har inte bara blivit människa, hann blir människans slav

och intar själv den absolut nedersta platsen.

Inför detta mysterium blir det både komiskt och löjligt med den benägenhet vi har att vilja dominera andra, få ut vår rätt och upprätthålla vår värdighet.

Om vi vill bli som Gud finns bara en väg; att djupt böja oss och tjäna.

MARS.  30.  2015.

KORSETS HÄRLIGHET.

Korset är höjdpunkten i Jesu liv.  Där fullbordar han sitt verk och uppenbarar Guds härlighet.

Guds härlighet är inte ett strålande majestät på en upphöjd tron.  Guds härlighet är en kärlekens härlighet.

Och aldrig har kärleken strålat så härligt som på korset.

"Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner"  ( Joh. 15:13 ).

När Gud ger sitt liv för oss, avslöjar han sin kärlek i hela dess härlighet.

Då ser vi Jesu genomborrade händer och hans öppnade sida kan vi säga:  "Vi tackar dig för din stora härlighet":

Den uppståndne Herren får sin härlighet från sina sår.

I hela evigheten skall vi lovsjunga hans sårmärken, tecknen på hans kärlek till oss.

Vid Jesu kors kan du lära dig var du skall söka din härlighet.

"Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem", säger Jesus  ( Joh. 17:22 ).

Du kan bara finna din sanna identitet och nå ditt livs fullhet om du, som Jesus, utger dig själv i kärlek.

Den härlighet Jeus uppenbarar i sina sår lär dig att lidandet inte är meningslöst.  Lidandet i sig självt är något som går förbi.  Men den kärlek du lidit med består i evighet.

Ingen människas liv är utan lidande.

Den som lider i kärlek har fått del av Guds härlighet.

MARS.  30.  2015.

KORSETS HÄRLIGHET.

Korset är höjdpunkten i Jesu liv.  Där fullbordar han sitt verk och uppenbarar Guds härlighet.

Guds härlighet är inte ett strålande majestät på en upphöjd tron.

Guds härlighet är en kärlekens härlighet.  Och aldrig har kärleken strålat så härligt som på korset.

"Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner" ( Joh. 15:13 ).

När Gud ger sitt liv för oss, avslöjar han sin kärlek i hela dess härlighet. 

Då ser vi Jesu genomborrade händer och öppnade sida kan vi säga:  "Vi tackar dig för din stora härlighet"

Den uppståndne Herren får sin härlighet från sina sår.

I hela evigheten skall vi lovsjunga hans sårmärken, tecken på hans kärlek till oss.

Vid Jesu kors kan du lära dig var du skall söka din härlighet.

"Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem", säger Jesus  ( Joh. 17:22 ).

Du kan bara finna din sanna indentitet och nå ditt livs fullhet om du, som Jesus, utger dig själv i kärlek.

Den härlighet Jesus uppenbarar i sina sår lär dig att lidandet inte är meningslöst.  Lidandet i sig självt är något som går förbi.

Men den kärlek du lidit med består i evighet.

Ingen människas liv är utan lidande.  Den som lider i kärlek har fått del av Guds härlighet.    


  
   
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se