Direktlänk till inlägg 12 juni 2014

SALOMOS VISHET V.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juni 2014 11:05

DE GUDLÖSAS ÅNGEST.

SALOMOS VISHET.  5:1-2.
1.    "Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade

honom och föraktade hans mödor". 

2.    "När du ser honom skall de  gripas av fruktansvärd skräck och häpna

över hans ofattbara räddning".

De gudlösa som föraktar och förnekar all gudomligt liv och lever i

det sinnerliga.  Lever i förskräckelse, när de ser den rättfärdiges trovärdiga livsföring.  Det trogna hjärta mot Hans Majestät; befriar honom från de gudlösas

föraktade och svekfulla liv; i tal och ord.

Daniels boken. 12:2.

2.  "Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv,

andra till skam och evig fasa".

Här skiljer sig de rättfärdiga från de gudlöses; i beroende på hur deras jordiska vandrings-liv var.

Några uppstår till det eviga livet.

Andra till ett liv i skam och evig fasa.

2 Tess. 1:6.

6.   "Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade".

Gud är en rättvis domare; som liknelsen säger i den helige Matteus evangelium.

Han skiljer det andliga ogräset från den goda säden.

Salomos Vishet. 5:3-5.

3.   "Ångerfulla skall de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck":

4.   "Den mannen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av,

vi dårar!   Vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en nesa".

5.   "Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått

sin plats bland de heliga?".

Ångestfullheten som de blev till slavar under och levde i ett suckande i

sina själars egna betryck.

Den rättfärdige vi hånade, smädade och gjorde narr utav; i vår okunnighet.

Hans liv var för oss i vårt sinnerliga tankesätt en galenskap.

Tobits bok. 3:3b-4.

3b-4.  "De syndade mot dig och lydde inte dina bud, då prisgav du oss åt plundring, fångenskapen och död och gjorde oss till åtlöje,

till en visa och ett ordspråk bland alla de folk som de fördrev oss till".

De som hånade, smädade och levde i lydnad efter dina bud;  ##De fick leva ett

liv i fångenskap, plundring och död,  ty de vandrade på olydnadens vägar##.

Det folkets ögon vi blev fördrivna till; var vi till ett skådespel.

Psalm. 89:6.

6.   "Herre, himlen prisar dina under, de heligas församling din trofasthet".

Den rättfärdige räknas till en av de heliga i de heligas församling.

De heligas församling; uttrycker sin tacksamhet för Hans Majestäts trofasthet.

Daniels bok.  7:18.

18.   "Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja,

i evigheters evigheter".

De heligas församling; ett riket som de ska besitta för evigt.

Salomos Vishet. 5:6-7.

6.   "Vi gick alltså vilse från sanningens väg, rättfärdighetens ljus har inte

lyst för oss, solen gick aldrig upp för oss".

7.   "Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar, vi strövade genom stiglösa ödemarker, men Herrens väg lärde vi inte känna".

Den gudlöses ångerfullhet säger; vi gick vilse från sanningens väg; och gick in i på lögnens vägar.  Sanningens väg; kan liknas vid rättfärdighetens klara ljus.

De säger; "Rättfärdighetens klara ljus lyste inte upp vårat liv.

En vandring under det sinnerliga förståndet; skiljer oss från en djupare förening med Hans majestäts fullkomliga liv.

Vi får äta upp dess frukt av laglöshetens och fördärvets tistlar.

Dessa tistlar snärjer våra hjärtan från sanningens väg.

Vår vandring kan liknas vid stiglösa ödemarker av död och förgängelse.

Den skiljde oss från att lära känna Herrens fullkomliga vägar.

Psalm. 95:10.

10.   "I fyrtio år var jag led på det släktet och sade: Detta folk far vilse,

de känner inte mina vägar".

Jesaja 59:8.

8.   "Vägen till lycka känner de inte, där de går finns ingen rätt.

De slår in på orätta vägar, den som vandrar där finner ingen lycka".

Israeliterna Guds utvalda egendomsfolk; var olydiga; ett folk gick sin egna väg.

I en vandring efter det sinnerliga förståndet; ett hinder för att lära känna

hans fullkomliga vägar och framtids-planer med sitt folk. 

Salomos Vishet. 5:8-9.

8.   "Vad har vi haft för nytta av vårt övermod?  Vilken har vi fått av rikedom

och prål? 

9.   "Alltsammans har försvunnit som en skugga, som när en budbärare

skyndar förbi". 

Jobs bok. 9:25-26.

25.    "Snabbare än löparen har mina dagar ilat, de har flytt och såg ingen glädje".

26.    "De for bort likt vassbåtar, snabbt som örnen när den störtar mot bytet".

Vårt övermod; har den givit oss något tillbaks; nej, den har för oss varit en energi-tidstjuv.  Alla våra livs-dagar; har ilat oss förbi. Dagar som inte gav oss ett meningsfullt och innehållsrikt liv.  De kan liknas vid vassbåtar och örnen som med hjälp av vinden störtar sig mot sitt byte.

Predikaren. 1:14.

14.   "Jag betraktade allt som sker under solen; allt var tomhet,

ett jagande efter vind". 

Salomos Vishet. 5:10-13.

10.   "Som när ett skepp plöjer det svallande havet: dess färd lämnar inte spår,

dess köl ingen väg genom vågorna".

Våra livs-dagar av vårt dyrbara liv; kan liknas vid ett skepp som plöjer det svallande vattnet framför sig, efter sig saknas dess existens.

11.    "Eller som när en fågel flyger genom luften: man finner ingenting som vittnar om dess flykt.  Genom den lätta luften röjs en väg när den piskas av vingslagen och klyvs av de susande vingarnas kraft, men efteråt finns

inget spår att se av färden". 

Fågelns flykt genom vinden kan liknas vid en människas livs-dagar; dagar kommer och går under en levnadstid. Efter en tid; har allting fallit i glömskan.

Fågelns vingslag påverkar dens flyktväg; fågelns vingar styr den åt vilken väg den flyger. Det kan liknas vid människans egna vilja.

Människans vilja styr vårt liv; vad vill göra och inte vill göra.

12.   "Eller som när en pil skjuts mot målet: luften delas men flyter genast samman, så att ingen vet vilken bana den följde". 

13.   "På samma sätt har vi blivit till och försvunnit.  Vi kan inte visa något tecken på att vi dög något till, utan vi förtärdes i vår ondska".

Den gudlöses ångestskänslor ger uttryck för; vad har vi gjort i vårt övermodiga liv.  Livet kan liknas vid en pil som skjuts mot livets uttänkta mål, men det blir aldrig som vi tänkte oss.

Vårt liv blev format i vårt moders liv; ty det det gick så fort ur våra händer.

Livets kändes så meninslöst och innehållslöst att leva.

Vår egen ondska och övermod; blev våra med-tjänare för livet.

Salomos Vishet. 5:14.

14.   "Ja, den gudlöses hopp liknar fjun som flyger bort i blåsten, eller lätta agnar som stormen driver framför sig.  Det skingras som rök för vinden,

försvinner som minnet av gästen som stannade bara en dag".

Den gudlöses framtids-hopp; kan liknas som lätta fågel-fjun som med vindens hjälp flyger hastigt bort.  Röken för vinden försvinner för ögat som minnet av en tillfällig gäst.

Psalm.1:4

4.    "Inte så som de gudlösa ---- de liknar agnar som vinden för bort".

Deras liv och livsföring kan liknas vid agnars förgängliga värde.

Ordspråksboken. 11:7.

7.    "När mannen dör är hoppet ute, av hans kraft är inget mer att vänta".

När den gudlöse dör finns inget evighets-hopp kvar; all hans livs-kraft är uttömd.

Salomos Vishet. 16:29.

29.   "Ty den otacksammes hopp skall smälta som vinterns rimfrost och flyta bort".

Den gudlöses hopp kan liknas vid den otacksammes framtids-hopp;

vinters kalla rimfrost som lagts sig på marken; flyter bort av solens varma smälta.

Salomos Vishet. 5:15.

15.    "Men de rättfärdiga lever för evigt.   Hos Herren har de sin lön och den Högste sörjer för dem".   

De rättfärdige lever i Guds närvaro; ty han lyssnar på lydnadens vilja med sitt liv.

Apostlafursten Petrus säger oss " att vi skall lyda Gud mer än människors viljor.

Lydnadens lön är ett evigt liv.  Herrens nådefullhet och barmhärtighet ger honom en bestående lön.

Jesus Syraks bok.  51:30.

30.   "Utför er uppgift innan tiden gått ut, så ger han er lönen när hans tid är inne".

Vår lydnad utför vår jordiska uppgift; innan vårt liv gått ut.

Lönen för det; ges när tiden är inne.

Salomos Vishet.  5:16-18.     

16.   "Därför skall de ur Herrens hand ta emot den strålande kungakronan och

det sköna diademet.  Sin högra hand skall han hålla över dem, och med sin

arm skall han ge dem skydd".  

Den rättfärdiges trohet mot Hans Majestät belönas med en strålande kunga-krona och den sköna diademet från Herrens givmilda hand.

Han skall hålla med sin trofasta högra hand, och sin beskyddande arm över honom. 

Jakobs brev. 1:12.

12.    "Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet

skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem

som älskar honom".

Guds belöning att de som uthålligt och ståndaktigt prövats; och därigenom det beprövade provet; skall få det eviga livets segerkrans. 

17.    "Han skall rusta sig med helig iver och väpna skapelsen till värn mot fienderna".

18.    "Han skall klä sig i rättfärdighetens harnesk och sätta den opartiska

domens hjälm på sitt huvud".

Den rättfärdiges sköna renhets-liv; är för honom likt en säker utrustning mot

de gudlösas ondskefullhet.

Jesaja.bok 59:17.

17.   "Och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud; han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad

och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel".   1917 års översättning.

Den rättfärdige får ikläda sig i sitt rättfärdiga liv med ett pansar-beskydd och sätta frälsningens hjälm på sitt huvud; ett beskydd mot tankevärlden.

En hämndens dräkt mot det ondskefulla som en livklädnad.

Hans heliga nitälskan kan liknas vid en helig mantel.  

Salomos Vishet. 5:19-21.

19.   "Oövervinnerlig helighet skall han bära som sköld".

20.   "Skoningslös vrede skall han slipa till svärd, och hela världen skall följa honom i strid mot de vanvettiga".

21.    "Blixtar skall fara ut som välriktade pilar och slungas mot sitt mål från skyarna som från en hårdspänd båge".

Guds utvalde lever i en oövervinnerlig helighet; blir honom till en sköld mot människors onda planer och tilltal.

Med en skoningslös helig vrede skall han strida med andens svärd, tillsammans med de som är helgade i sanningens ljus i en djup förening med Guds helighet.

Psalm. 18:15-16.

15.    "Han sköt sina pilar vida omkring, han sänd ljungande blixtar".

16.    "Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre, för din vredes stormvind".

Psalmisten kung David ger uttryck för sin tacksamhet, när han hade blivit räddad från alla sina fiender och från Saul. 

Kung David beskriver hur Herrens andliga pilar och ljungande hörbara blixtar; i vilket han visade sin allmakt och stred mot hans fiender.

Hans heliga vrede mot all ondska, var som ett andligt rytande i en stormvind. 

Habackuk. 3:12-16.

12.     "I raseri går du fram över jorden och tröskar folken i vrede.

13.     "Du drar ut till ditt folks räddning, drar ut för att rädda din smorde.

Du knäcker taket på den gudlöses hus och blottar dess grund ända till klippan".

14.     "Med pilar genomborrar du hans härförares huvuden när de övermodigt stormar fram och vill skingra oss, som för att släpa undan och sluka den svage".

15.     "Du driver fram dina hästar över havet, och de väldiga vatten brusar".

16.     "Jag hör det och darrar i mitt innersta vid dånet skälver mina läppar, benen i min kropp löses upp, och jag går med vacklande steg.

Jag väntar på att olyckans dag skall randas för det  folk som angriper oss".

Hans Majestäts heliga raseri går fram över hela jorden, tröskar folkets ondska i vrede.  Hans tröskande skiljer sitt utvalda folk och sin smorde; som vetet från agnarna.  De gudlösa kan liknas vid ondskefulla agnar som sprid för vinden.

Han förgör de gudlösas trygghet.  Med sina andliga pilar genomborras de gudlöses härförares huvuden; deras övermod har skingrat de utvalda och uppslukat den svage.

I mitt innersta grips jag av en helig fruktan, ty mina läppar skälver och alla mina ben i kroppen upplöses; mina fotsteg vacklar.

Jag inväntar att din heliga vrede ska besöka de gudlösa liv och hus.

Salomos Vishet. 5:22-23.

22.   "Vredes hagel skall vina från stenslungan.  Havets vatten skall stiga i raseri mot de onda och floderna obarmhärtigt dränka dem.

23.   "Kraftens ande skall strida mot dem och sopa bort dem som en stormvind.  Så skall laglösheten lägga jorden öde , och illgärningarna skall störta härskarnas troner".

Hans Majestäts vrede utrycker sig i hagel, där dess kännbara styrka ges utifrån en stenslunga.  Havets vattenstyrka och kraft ses som raseriet mot all ondska.

Flodernas obarmhärtighet dränker dem alla.

En kraftens ande som utgår från Hans allmakts vilja, skall strida mot de gudlösa och sopa bort dem som ondskefulla agnar med en stormvind. 

Laglöshetens anda intar jorden och människors illgärningar skall störta härskarnas troner.        
   


 


   

 

     

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se