Alla inlägg under april 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 37:1-20.

 

    ASSYRISKE KUNG SENHERIB ANGRIPER

 

          JUDA OCH JERUSALEM.

 

Jesaja bok. 37:1

 

1.  #När kung Hiskia hörde det rev också han

sönder sina kläder, svepte sig i säcktyg och gick

      till Herrens hus#. 

 

Kung Hiskias hörde Herrens rättfärdiga ord:

     ödmjukade sitt hjärta: gjorde bot och bättring. 

 

Jesaja bok. 37:2.

 

2.  #Sedan sände han sin förste minister Eljakim,

sekreteraren Skevna och prästernas äldste,

      klädda i säcktyg, till profeten Jesaja, Amos son#.

 

Jesaja bok. 37:3.

 

3.  #Med denna hälsning:

"Detta är en dag av plåga, tuktan och skam.

      Fostren är fullgångna, men kraften att

föda saknas#.

 

Hiskia sände sina budbärare:

      Förste ministern Eljakim.

Sekreteraren Skevna.

         Prästernas äldste till Profeten Jesaja.

Med hälsningen:

       Denna dagen:  Dag för bot och bättring:

Våra trolösa liv plågas av Herrens helighet.

         Herrens tuktan gör oss ångestfyllda.

Andliga kraften till botgörelse: saknas.

 

Jesaja bok. 37:4.

 

4.  #Kanske har Herren, din Gud, hört vad den

assyriske stadschefen sade, när hans herre,

      kungen av Assyrien, skickade honom för

att smäda den levande Guden.

      Och kanske straffar Herren, din Gud,

honom för detta som han har hört.

      Be därför en bön för den rest som är kvar"#.

 

Herren den ende rättfärdige Guden kanske hört

        assyriske statschefens ord.

Smädade i sitt övermod den levande Guden.

      Gud bestaffar honom i sin helighet.

 

Jesaja bok. 37:5.

 

5.  #När kung Hiskias män kom till Jesaja#.

 

Jesaja bok. 37:6.

 

6.  #Fick de följande svar med sig tillbaka:

"Så säger Herren:

      Låt dig inte skrämmas av de smädelser mot

mig som du hörde av den assyriske kungens män#.

 

Kung Hiskias mäns svar på Jesajas ord.

        Hör Herrens ord:

Bli inte skräckslagna över assyriskes mäns

       smädelser.

 

Jesaja bok. 37:7.

 

7.  #På en ingivelse från mig kommer han

att lyssna till ett rykte som får honom

     att återvända till sitt land.

Där skall jag låta honom falla för svärd"#.

 

Profetens ingivelse: när assyriske kungen

     får höra ryktet vilket påverkar hans 

återkomst till sitt land.

     I sitt land kommer dödliga svärdet drabba honom.

 

Jesaja bok. 37:8.

 

7.  #Den assyriske stadschefen vände tillbaka.

Han hade fått veta att kungen av Assyrien 

     brutit upp från Lakish och fann honom nu

i färd med att belägra Livna#.

 

Jesaja bok. 37:9.

 

9.  #Sanherib nåddes av underrättelsen att Tirhaka, 

kungen av Kush, hade dragit i fält mot honom.

      Än en gång skickade den assyriske kungen 

sändebud till Hiskia och befallde dem:#.

 

Jesaja bok. 37:10.

 

10.  #Så har skall ni säga till Hiskia, kungen

av Juda.

      Låt inte din Gud, som du sätter din lit till,

förleda dig att tro att Jerusalem skall slippa

      falla i händerna på den assyriske kungen#.

 

Assyriske kungen Sanheribs skickade sändebud

      till Hiskia Juda kung.

Lyssna inte på en lögnaktig Gud:

       vilken du förtröstar på.

Din Gud skall beskydda dig från assyriske kungens

          invasion av Jerusalem.

     

Jesaja bok. 37:11.

 

11.  #Du har ju själv hört hur de assyriska kungarna

ödelagt alla länder.

       Varför skulle då du bli räddad?#.

 

Hört assyriske kungens skickliga krigshär

    ödelagt alla länder.

Varför skulle du då bli raddad?

 

Jesaja bok. 37:12.

 

12.  #De folk som mina fäder förgjorde, Gosan,

Harran, Resef, Edens folk i Telassar ----- blev de

      räddade av sina gudar?#.

 

Blev de räddade av sina gudar?

 

Jesaja bok. 37:13.

 

13.  #Var är kungen av Arpad?

Var är kungarna av Lair, Sefarvajim, Hena

     och Avva?#.

 

Jesaja bok. 37:14.

 

14.  #Hiskia tog emot brevet av sändebuden

och läste det.

      Sedan gick han till Herrens hus och bredde

ut det inför Herren#.

 

Hiskia tog vänligt emot sändebrevet:

    läste  det.

Gick till Herrens hus  öppnade det inför Herrens

     ansikte.

 

Jesaja bok. 37:15.

 

15.  #Och bad:#.

 

Bad enträdigt.

 

Jesaja bok. 37:16.

 

16.  #Herren Sebaot, Israels Gud, du som

tronar på keruberna, du ensam är Gud och råder

     över alla riken på jorden.

Du har gjort himmel och jord#.

 

Vem Herren Sebaot är.

     Tronar för evigt på keruberna.

Den ende levande Guden.

       Härskar över alla riken på jorden.

Skapat himmel och jord. 

 

Jesaja bok. 37:17.

 

17.  #Hör mig, Herre, och lyssna till min bön,

öppna dina ögon och se.

       Hör hur Sanherib smädar den levande Guden

i brevet han har skickat#.

 

Lyssna på mina böneord.

        Öppna dina allseende ögon läs det skrivna

brevet.

     Hör kung Senherib asyriske kungen smäda

du, den ende levande Guden.

       

Jesaja bok. 37:18.

 

18.  #Det är sant, Herre:

Assyriens kungar har skövlat alla länder#.

 

Sant, Du Herren min Gud:

     Assyrikiske kungen ödelagt alla länder.

 

Jesaja bok. 37:19.

 

19.  #Och kastat deras gudar i elden.

Men de var inga gudar, bara människoverk av trä

     och sten.

Därför kunde förstöras#.

 

Bränt deras avgudar i en förtärande  eld.

         Gudar gjorda av människo händer.

Verk av trä och sten: livlösa.

 

Jesaja bok. 37:20.

 

20.  #Rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans våld,

så att alla riken på jorden får veta att du ensam

        är Herren#.

 

Herre, hör min bön:

     Herre vår Gud, var vår räddare.

Befria oss ur våldets mäns härar.

           Kungör för alla jordens folk:

du, Herre är den ende levande Guden. 

        

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 36:1-22.

 

  ASSYRIENS KUNG SANHERIB ANGRIPER 

 

           JUDA OCH JERUSALEM.

 

Jesaja bok. 36:1.

 

1.  #Under Hiskas fjortonde regeringsår angrep

den assyriske kungen Sanherib alla de befästa

      städerna i Juda och intog dem#.

 

Assyriske kung Sanherib invaderade

     Judas befästa städer.

 

Jesaja bok. 36:2.

 

2.  #Från Lakish skickade han sin stabschef 

i spetsen för en stor här mot kung Hiskia

     I Jerusalem.

Stabschefen stannade vid kanalen från

     Övre dammen, på vägen till Valkarfältet#.

 

Från Lakish skickade kung Sanherib sin

    stadschef  stor krigshär mot kung Hiskia

i Jerusalem. 

 

Jesaja bok. 36:3.

 

3.  #Eljakim, Hilkias son, kungens förste minister,

gick ut till honom tillsammans med kungens

      sekreterare Shevna och kanslern Joach,

Asafs son#.

 

Jesaja bok. 36:4.

 

4.  #Då sade den assyriske stabschefen åt dem

att framföra detta budskap till Hiskia:

     "Så säger den store konungen, assyriens

konung:

      Hur kan du känna dig så säker?#.

 

Budskapet till kung Hiskia:

      Assyriens store kung säger:

Hur du vara självsäker mot assyriska krigshären?

 

Jesaja bok. 36:5.

 

5.  #Tror att du munväder är lika mycket värt

i krig som i klokhet och styrka?

      Vem är det du hoppas på, när du sätter dig upp mot mig?#.

 

Tror du kung Hiskia av Jerusalem: ditt tal

     idel tomhet värdelöst mot din klokhet styrka?

Vem har du förtröstan på: du lyssnar inte på mig?

 

Jesaja bok. 36:6.

 

6.  #Du litar förstås på stöd av Egypten, denna brutna stav tränger in i handen och genomborrar

    den när man stöder sig på den.

Sådan är farao, kungen av Egypten, för alla som

       hoppas på honom#.

 

Tror du Egyptens hjälp stöd: hjälplöst tröstlöst

      stöd likt brytna staven smärtsamma tryck

in i handen.

       

Jesaja bok. 36:7.

 

7.  #Men du kanske svara mig:

Vi litar på Herren, vår Gud!

      Var det inte hans offerplatser och altaren som

Hiskia avskaffade när han befallde Juda

        och Jerusalem att tillbe vid altaret här?#.

 

Ditt svar kanske är:

       Vi förtröstar på, Vår den ende Gudens allmakt.

 

Jesaja bok. 36:8.

 

8.  #Ingå nu ett vad med min herre konungen:

han ger dig 2000 hästar om du kan skaffa ryttare

      till dem#.

 

Assyriska krigshären  2000 krigs-dugliga hästar.

      

Jesaja bok. 36:9.

 

9.  #Hur skulle du kunna stå emot en enda av 

min herres obetydligaste tjänare?

      Och du sätter din lit till vagnar och hästar

från Egypten!#.

 

Du satt din förtröstan på egyptiska krigshären.

 

Jesaja bok. 36:10.

 

10.  #Dessutom har jag inte kommit för att angripa

och förhärja detta land mot Herrens vilja:

       Herren har själv befallt mig att angripa detta

land och förhärja det"#.

 

Assyriske konungen Sanheribs tal till Juda land

      och Guds stad Jerusalem.

 

Jesaja bok. 36:11.

 

11.  #Eljakim, Shevna och Joach svarade då den

assyriske stabschefen:

       "Tala till oss på arameiska, herre ----- vi förstår

det språket ----- tala inte hebreiska till oss när

       folket på muren hör på"#.

 

Jesaja bok. 36:12.

 

12.  #Stabschefen svarade:

"Tror du det till din herre och till dig som min herre

        har skickat mig med detta budskap?

Nej, det är till dem som sitter här på muren 

       och som kan bli tvungna att äta sin avföring

och dricka sin urin ----- de lika väl som ni"#.

 

Jesaja bok. 36:13.

 

13.  #Och stabschefen stod kvar och ropade högt

på hebreiska:

      "Hör detta budskap från den store konungen,

assyriens konung#.

 

Jesaja bok. 36:14.

 

14.  #Så säger konungen:

Låt inte Hiskia bedra er, han kan inte rädda er#.

 

Låt inte Hiskas ord bedraga er: säger assyriske

     kungen.

Han är inte er räddare.

 

Jesaja bok. 36:15.

 

15.  #Låt inte Hiskia övertala er att hoppas på

Herren och inbilla er att Herren kommer att rädda          er och att denna stad inte kommer att falla 

i den assyriske kungens våld#.

 

Låt inte Hiskas ord bedra er: Herren er Gud

     vara er räddare.

 

Jesaja bok. 36:16.

 

16.  #Lyssna inte på Hiskia!

   Så säger konungen:

Gör upp i godo med mig och ger er åt mig, så var

      och en av er äta frukten från sin vinstock

och sitt fikonträd och dricka vattnet från

     sin brunn#. 

 

Lyd inte Hiskas ord.

      Kung Sanherib säger:

Överlämna er frivilligt i mina händer.

     Ni ska få äta vinstockens frukter.

Dricka friskt vatten från er brunn.

 

Jesaja bok. 36:17.

 

17.  #Sedan kommer jag och hämta er till ett land

som likt ert eget, ett land med säd och vin,

        ett land med och vingårdar#.

 

Jag lovar er: hämta er till landet likt ert land.

        Land med rik säd och vinrankor.

 

Jesaja bok. 36:18.

 

18.  #Låt inte Hiskia lura er med sitt 

"Herren skall rädda oss"!

       Har de andra folkens gudar räddat sina länder ur den assyriske kungens våld?"#.

 

Låt inte Herrens tjänare Hiskia bedra er med orden

    Herrens allmakt skall vara er räddare.

Jämför allsmäktige Guden med andra folks avgudar.

       

Jesaja bok. 36:19.

 

19.  #Var är nu Hamats och Arpads gudar och var 

är Sefarvajims gudar?

       Och fanns det några gudar som räddade

Samaria ur mitt våld?#.

 

Ifrågasätter Hamats Arpads och Sefarvajims

      avgudar: deras hjälp och beskydd. 

 

Jesaja bok. 36:20.

 

20.  #Vilken av dessa länder alla gudar har räddat

sitt land ur mitt våld eftersom ni tror att Herren

        skulle rädda Jerusalem?"#.

 

Jesaja bok. 36:21.

 

21.  #Men de teg och svarade inte ett ord.

Kungen hade nämligen förbjudit dem

    att svara honom#.

 

Rädsla för hot från Kungen svarade de inte.

 

Jesaja bok. 36:22.

 

22.  #Nu kom Eljakim, Hilkias son, kungens

förste minister, sekreteraren Shevna och kanslern

     Joach, Asafs son, till kungen med kläderna

sönderrivna.

      De berättade vad den assyriske stabschefen

hade sagt#. 

       

     

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

ORD FÖR DAGEN  NOVEMBER  2021.

 

Första dagen.

 

God ordning  ger fullt förtroende.

 

Andra dagen.

 

Förtroendet saknas i moraliska misären.

 

Tredje dagen.

 

Moraliska misären  o-välkommen där

    dygderna råder.

 

Fjärde dagen.

 

Dygderna trivs där  goda moralen och etiken

    råder.

 

Femte dagen.

 

Moraliska misären god jordmån för laglösheten.

 

Sjätte dagen.

 

Där o-viljan  råder  råder  dåligt intresse.

 

Sjunde dagen.

 

O-bruten trohet  bruten trohet +++ trolöshet.

 

Åttonde dagen.

 

Lydnaden  glädjerik  olydnaden  glädjefattig.

 

Nionde dagen.

 

Ödmjuke gjort viljebeslut  följa helhjärtat

    ödmjukheten.

 

Tionde dagen.

 

Ödmjukheten ständigt i rörelse i ödmjukt hjärta.

 

Elfte dagen.

 

Förtalaren gör sig själv en björntjänst.

       Förtalarens ord drabbar honom själv.

 

Tolfte dagen.

 

Fladdande  missbrukande tungor  

    Livets fördärv  undergång.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjukes omvändelse från  stolthetens själviskhet:

     avskyr själviskheten  villig börja  livet 

i ödmjukheten vara ödmjukhetens tjänare  barn.

 

Fjortonde dagen.

 

Sanna friden  sanna glädjen  vad lika de är:

    varandras vänner.

 

Femtonde dagen.

 

Insikten belyser hjärtats o-kunnighet  hjärtats

    mörka liv.

 

Sextonde  dagen.

 

Där ljusets insikt nu råder  o-kunnigheten

        försvinner.  

 

Sjuttonde dagen.

 

Rätt viljegemenskap  förändrar livet  uppskattar

    uppmuntrar  livets värdighet.

 

Artonde dagen.

 

Det rätta och goda  rättvisan sanningen

      ger dem till bundsförvanter.

 

Nittionde dagen.

 

Ödmjukhetens dygd   uppskattar uppmuntrar 

     livets värdighet.

 

Tjugonde dagen.

 

Dåligt humör  irriterande ord  vänskap

    med själviskheten.

 

Tjugoförsta dagen. 

 

Trofastheten  ståndaktigheten  livets fasta ryggrad.

 

Tjugoandra dagen.

 

Trolösheten  otåligheten  livets undergång.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjukes hjärta  trofast  i  ödmjukhetens inre liv.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Ödmjukes hjärta  övergivit sin själviskhet

     förtröstar på sanningen.

 

Tjugofemte dagen.

 

Sanningen evigt beskydd mot lögnens 

     listiga planer.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Fåfängans inbilskhet  högmod 

     dödlighetens redskap.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Idel tomma hjärtan  tomt tal  inbilskt  

    vilseledande  dödlighetens redskap.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ondskan avklädd  avskild  avlägsnad från

    godhetens sanningens rikedomar.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tröstens  uppmuntrans väg  ger kärlek

     för kärlekens skull.

 

Trettionde dagen.

 

Ta få vara uppskattad för den vi är.

          Vara värdefull äskvärd. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 32:9-20.

 

 DOM OCH RÄDDNING FÖR JERUSALEM

           

           OCH ISRAEL.

 

Jesaja bok. 32:9.

 

9.  #Sorglösa kvinnor, hör mina ord, 

ni obekymrade, lyssna till mig#.

 

Sorglösa kvinnors hjärtan  blir till sorg:

    obekymrade blir till olycka och elände.

Lyssna på mina förmande ord:

      Min vrededom drabbar er, för er gudlöshet.

 

Jesaja bok. 32:10.

 

10.  #En dag skall ni darra, och obekymrade,

när skördetiden är förbi och ingenting bärgats#.

 

Domens dag kommer: skall er skörd bli obärgad.

 

Jesaja bok. 32:11.

 

11.  #Bäva, ni sorglösa, darra, ni obekymrade,

klä av er nakna, bind säcktyg om livet#.

 

Ni sorglösa själar, bli skräckslagna.

    Ni o-bekymrade i ert övermod:

bli avklädda  få sörja i säck och aska över ert

     trolösa liv.

 

Jesaja bok. 32:12.

 

12.  #Klaga över åkrarna, de härliga åkrarna,

över de dignande vingårdarna#.

 

Höja klagorop över era fruktbärande åkrar.

     Era vingårdara rikliga skörd.

 

Jesaja bok. 32:13.

 

13.  #Klaga över mitt folks marker, där törne

tistel skall ta överhand, ja, över husen där

    glädjen bor i den jublande staden#.

 

Knota klaga över mit folks åkermark.

      Förbannelsen törne och tistel växer där.

Era boplatser invaderas av sorg bedrövelse

       där glädjen fanns i Jerusalem.

 

Jesaja bok. 32:14.

 

14.  #Palatser skall ligga övergivet, den brusande

staden bli tom.

      Ofelhöjden och tornet bli öde fält för alltid,

en tummelplats för vildåsnor, en betesplats

     för hjordar#.

 

Ståtliga palatser  ödelagda ruiner.

       Glädjefyllda staden  tom folkets liv.

Ofelhöjden tornet  bördiga fälten ödelagda.

     Ödemarken plats för vildåsnor.

 

Jesaja bok. 32:15.

 

15.  #Tills ande från ovan utgjuts över oss.

Då skall öknen bli till en trädgård och trädgårdar

      räknas som skog#.

 

Förbannelsens varar en tid till min andes

       välsignelse blit utgjuten.

Öknen blir  förvandlad till fruktsam trädgård.

        Trädgårdar  till antalet likt skogens.

 

Jesaja bok. 32:16.

 

16.  #Rätten skall bo i öknen, rättfärdighet

i trädgården#.

 

Rättvisan skall råda i öknen.

      Min rättfärdighet i trädgården.

 

Jesaja bok. 32:17.

 

17.  #Rättfärdighetens verk är fred och välstånd,

dess frukt beständig ro och trygghet#.

 

Rättfärdighetens verk: fridsam ger god välgång.

      Rättfärdighetens frukt: ger daglig ro trygghet.

 

Jesaja bok. 32:18.

 

18.  #Mitt folk skall få bo i ett fredligt land,

i hem där de känner sig trygga och får vila

    sorglösa#.    

 

Mitt utvalda folk få bo i fredligt land.

       Ha sin boplats där: känna livets trygghet'

få vila fria från sorg bekymmer.

 

Jesaja bok. 32:19.

 

19.  #men skogen skall fällas och staden 

jämnas med marken#.

 

Jesaja bok. 32:20.

 

20.  #Lyckliga ni som kom så vid alla vatten,

och låta oxar och åsnor ströva fritt#.

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 33:1-16.

 

          HERREN TRÄDER FRAM I SIN HÖGHET.

 

Jesaja bok. 33:1.

 

1.  #Ve, dem som härjar  men inte själv har härjats!

Ve den som förråder utan att själv ha blivit förråd!

       När du härjat nog skall du själv härjas,

när du slutat förråda blir du själv förråd#.

 

Herren visa sin majestätiska höghet.

         Olycka drabbar de ondsintas gärningar.

Olycka drabbar förrådare.

        Förrådare bli själva förråda.

 

Jesaja bok. 33:2.

 

2.  #Herre, förbarma dig över oss, till dig 

står vårt hopp.

       Vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund!#.

 

Bönen: Herre; förbarma dig över våra liv.

         Vår framtidshopp finns hos dig.

Vårt dagliga lisstöd.

        Vår trofasta hjälp i nödens stund!

 

Jesaja bok. 33:3.

 

3.   #Folken flyr för det väldiga dånet, inför din

höghet skingras de alla#.

 

Folken blir skräckslagna inför heliga höghet.

        

Jesaja bok. 33:4.

 

4.  #Plundare går fram som gräshoppor, som en

gräshoppssvärm går de lös på allt#.

 

Ondskans plundrare strider likt svärmande

      gräshoppor.

Gräshoppssvärmar hänsynslösa. 

 

Jesaja bok. 33:5.

 

5.  #Upphöjd är Herren sm bor i himlen,

han fyller Sion med rätt och rättfärdighet#.

    

Herren sitter på sin allmakts tron.

        Fyller Sion med rättvisan rättfärdighet.

 

Jesaja bok. 33:6.

 

6.  #En skatt som ger räddning är vishet

och insikt, gudsfruktan är hans rikedom#.

 

Skatten ger räddning för folket: Visheten.

      Insikten gudsfruktan hans rikedom.

 

Jesaja bok. 33:7.

 

7.  #Hör, på Ariels gator klagar folket, 

fredsbuds bärarna gråter bittert#.

 

Lyssna: På Ariels hörs folkets klagorop.

      Fredbudsbärarna i bitter gråt.

 

Jesaja bok. 33:8.

 

8.  #Vägarna ligger öde, där färdas ingen.

Fördrag har brutits, vittnena frågar man inte 

       efter, och en människa räknas som intet#.

 

Vägarna ödelagda för fredbärarna.

      Människovärdet underskattas.

Fredsvittnet förkastas.

 

Jesaja bok. 33:9.

 

9.  #Landet sörjer och förtvinar, Libanon blygs

och svatnar, Sharon har blivit till en öken,

       Bashan och Karmel ligger kala#.

 

Landet ligger öde och sörjer.

       Libanon skräckslagna.

Sharon ödemark.

      Bashan Karmel  ödelagda.  

 

Jesaja bok. 33:10.

 

10.  #Nu träder jag fram i min höghet, säger Herren,

nu visar jag mig i min makt#.

 

Min majestätiska höghet träder fram: säger Herren.

      Visar min allmakt.

 

Jesaja bok. 33:11.

 

11.  #Ni är havande med hö, ni föder halm, 

min andedräkt skall förtära er som eld#.

 

Er gudlöshet havande med hö vilket föder halm.

        Min rättvisas andedräkt förtär er:

brinnande fackla i torrt hö.

 

Jesaja bok. 33:12.

 

12.  #Folken skall bränna till aska, eldas upp

som avhugget törne#.

 

Folkens liv bränns till aska för vinden.

      Bli eldade av min vrede likt avhuggna

förbannade törnen.

 

Jesaja bok. 33:13.

 

13.  #De som är fjärran för höra vad jag gjort,

de som är nära förnimmer min makt#.

 

Folken i fjärran länder få höra mina rättvisa

    gärningar.

Människor i min närhet ser min allmakt.

 

Jesaja bok. 33:14.

 

14.  #Syndarna bävar i Sion, de gudlösa grips

av skräck:

     "Vem kan bo vid en förtärande eld, vid ständigt

brinnande lågor?#.

 

Syndarna skräckslagna i Sion.

       Gudlösa räds för min rättfärdighets förtärande

eld.

       Vem kan ha sin boplats vid eldens 

förtärade hetta.

 

Jesaja bok. 33:15.

 

15.  #Den som lever rättfärdigt och talar sanning,

den som skyr vad som minns med våld och slår

         ifrån sig när han erbjuds mutor, den som

inte vill höras talas om om dråp och inte vill 

         se åt det som är ont#.

 

Renhjärliga människor talar sanning.

        Vilka avskyr våld mutors bedrägerier.

Föraktar onda gärningar  dråp  våldsgärningar.

 

Jesaja bok. 33:16.

 

16.  #Han får bo på höjderna, klippfästet skall vara hans tillflykt, skall vara hans tillflykt, han skall

      ha nog med bröd och aldrig sakna vatten#.

 

Rättfärdige få bo på säker boplats.

        Klippfästerna hans tillflykt.

Äger bröd för dagen.

      Vattnets välsignelsen fyller hans törst.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19


 

           

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL. 24800.

 

24800.  Ljuset  sanningen  människans kraftkällor.

 

24801.  Lögnen  mörkret  försvagar  människan

      tids  energitjuv.

 

24802.  Lever i dåligt självförtroende:

  o-trygg osäker på sig själv  lever i självförakt.

 

24803.  Ödmjuke förtärs av ödmjukheten:

   när hans hjärta helt överlåtet åt den.

 

24804.  Ordspråket säger:

    den man blir lik  umgås man med.

 

24805a.  Ondskan visar rädsla för  sanningen.

 

24805.  Ondskan avundsjuk på ödmjuke 

eftersom den inte har möjligheten

        leva i ödmjukheten.

 

24806.  Ondskan för alltid  förkastad från

ödmjukheten  vilket beror på ondskans

     högmod  olydnad.

 

24807a.  Du, lömske svekfull illistig.

 

24807b.  Du, lömske  skenhelig  o-pålitlig.

 

24808.  Öppenhjärtlige  lömske  går skilda vägar.

 

24809.  Lömske  o-ärlige  ondskans tjänare.

 

24810.  Lömske älskar mer mörkret än ljuset.

 

24811.  Ärlige älskar ljuset mer än mörkret.

 

24812.  Vreden ondskans tjänare  ondskan

rider på vreden.

 

24813.  Älska det onda  hata det goda 

livet  i moraliska misären.

 

24814.  Moraliska misären gör människan viljelös.

 

24815.  Ödmjuke värdig ödmjukhetens omsorg

kärlek och ömhet.

 

24816.  Stoltheten förtjänar inte ödmjukheten

o-villig ödmjuka sig.

 

24817.  Barmhärtige sagt sitt o-villkorliga ja

vara barmhärtighetens barn och tjänare.

 

24818.  Sann helig kärlek förändrar människors

     sinnen och hjärtan.

 

24819.  Falsk trolös  kärlek  förmörkar

   människors hjärtan och sinnen.

 

24820.  Godhjärtlige lever ständigt i hjärtats godhet.

 

24821.  Sanna ljuset lyser i mörkret.

 

24822.  Moraliska misärens budskap:

   gör vad du själv vill göra.

Tar inte hänsyn till sin medmänniska.

 

24823.  Det sanna ordet  sanningen  fördriver

    lögnaktiga orden.

 

24824.  Lögnaktiga orden  idel tomhet 

likt agnar för vinden.

 

24825.  Sanna ljuset  avslöjar  mörkrets

lömska planer.  

 

24826.  Vreden lever i dödlig fåfänglighet.

 

24827a.  Barmhärtige sagt sitt ja villig följa barmhärtigheten.

 

24827b.  Vilket ger honom barmhärtighetens 

     säkra beskydd.

 

24828.  Ödmjukheten överger aldrig den ödmjuke.

 

24829.  Stoltheten överger  den stolte 

    o-barmhärtig  tänker på sitt stolta ego.

 

24830.  Ödmjuke avskyr  övermodets lidande.

 

24831.  Övermodets lidande  vad ger det till livet.

 

24832.  Den som förblir i ödmjukheten

    lever i ljuset.

 

24833.  Den som förblir i mörkret lever

    inte i ljuset.

 

24834.  Den som förblir i saktmodet lever

i ljuset.

 

24835.  Den som förblir i ilskenheten lever

    livet i mörkret.

 

24836. Hjärtats uppriktighet  respekteras av

   förlåtelsen.

 

24837.  Hjärtats uppriktighet  avslöjar

o-förlåtelsens rätta ansikte.

 

24838.  O-förlåtelsen lever själv i o-förlåtelsen:

    vilket omöjliggör  förlåta.

 

24839.  Tänk få göra det goda  vara uthållig

    i vad man  gör.

 

24840.  Världens sorg och bedrövelse 

ingenting älska leva för.

 

24841.  O-villkorlig kärlek  förlåtande.

 

24842.  Ondska främmande för godhetens

    kärlekens verkliga liv.

 

24843.  Godheten  kärleken  idel dårskap

   tomhet för  ondskan.

 

24844.  O-mildheten  grymheten 

   styrs av o-milt hjärta  grymt hjärta.

 

24845.  Sanningen o-välkommen 

där lögnen råder.

 

24846. Fullkomlig överlåtelse  åt sanningen

    kärleken  gör människan  sannfärdig

o-strafflig  renhjärtlig.

 

24847.  Sannfärdig tunga  ostrafflig  renhjärtlig

   fri från förtal  skvaller  talets o-sämja.

 

24848.  Ondskans brutala våldshandlingar

   strider mot människans värdighet: 

skapar djupa blödande själssår.

 

24849.  Kärleksfulle visar o-erhörd  kärlek

   i hatets föraktets  ondsinta beteende.

 

24850.  Troheten håller fast vid rättvisan

   Sanningen.

 

24851.  Ödmjukheten önskar bli sökt funnen

 av mänskligheten likt sökandet efter

         en dyrbar skatt.    

 

24852.  De olika dygdernas personligheter

   önskar påverka mänskligheten.

 

24853.  Uppmuntraren säger:

längtar efter  uppmuntra  de hjälplösa  övergivna.

 

24854.  Tänk få uppmuntra där 

oro  förvirring  råder.

 

24855.  Sanningen rättvisan  +++  lögnen 

    o-rättvisan  ligger i ständig med varandra.

 

24856.  Vem vinner i striden om mänskligheten!!!

 

24857.  Kärleksfulle lever i ständig växande

    kärleken  ibland världens hat förakt 

livets dagliga förgörare.

 

24858.  Livets dagliga förgörare samarbetar med  

    hela världen: vilka lever i ondskans våld.

 

24859.  Uthålligheten: livets budbärare

   beskyddare  likt  moderskärleken  för sina

barn  inför Livets lidande prövningar.

 

24860.  Återhållsam tunga  säker  grundsten

    för  Livets värdighet.

 

24861.  Förlåtelsen  mäktigare  än o-förlåtelsen.

 

24862.  Kärleken  förlåtelsen  bundsförvanter

    vilka förändrar  människans livsstil.

 

24863.  Likgiltighetens ondsinta  begär

      Livets energi tidstjuv.

 

24864.  Mänskligt livs värdighet  missbrukas av

    ondskans förgörande av människans värdighet.

 

24865.  Frid  kärlek  livets enhet 

     värdesätter  mänskligt livs värdighet.

 

24866.  O-ändliga barmhärtigheten

    finns tillgänglig för mänskligheten.

 

24867.  Barmhärtigheten  o-barmhärtigheten

   visar olika beteende.

 

24868.  Obarmhärtigheten  barmhärtigheten

o-villiga till samarbeta.

 

24869.  Barmhärtigheten villig göra det goda.

 

24870.  O-barmhärtigheten villig göra det onda.

 

24871.  Det onda uppskattar inte livets värdighet.

 

24872.  Det goda uppskattar livets värdighet.

 

24873.  Laglösheten  brottsligheten 

o-kontrollbar  respektlös  hänsynslös.

 

24874.  Kriminaliteten  våldshandlingar

      nationella givna lagars paragrafers

upprorsmakare.

 

24875.  Upprorsmakare  ondskans hantlangare.

 

24876.  Upprorsmakaren vän med  Laglösheten.

 

24877.  Laglösheten o-vän med  nationell ordning.

 

24878.  Vägra samtala med ondskan 

i tankar ideer  förslag ord  och handling.

 

24879.  Tänk få vara rättvisans försvarare.

 

24880.  Lyssna till sanningen eller lögnen:

   vad väljer mänskligheten!

   O-kunnigheten gör mänskligheten till

felaktiga livsval.

 

24881.  Högmodets ondska  rider på envisheten

o-tacksamheten vänner med ondskan.

 

24882.  Ödmjukheten besegrar  högmodets mörker

ljuset i ödmjukheten avslöjar  högmodets falskhet.

 

24883a.  Vredens högmod o-villig  ödmjuka sig.   

 

24883b.  Ilskenhetens stolthet o-villig

   ödmjuka sig.

 

24883c.  Häftighetens övermod  ovillig

   ödmjuka sig.

 

24884.  Ödmjukheten  ljuset på Livets väg.

 

24885.  Vredens högmod  mörkret  på Livets väg.

 

24886.  Vreden förloraren:  hjälplös fiende

    där saktmodet råder.

 

24887.  Vreden saknar möjligheten  bli saktmodig

   mild i sitt beteende.

 

24888a.  Snällheten  vad fin den är.

 

24888b.  Snällheten  vad värdefull den är.

 

24888c.  Snällheten  vad älskvärd den är.

 

24889.  Snälla ögon  snällt hjärta.

 

24890.  Tacksam för snällheten.

 

24891.  Tänk få vara vän med snällheten.

 

24892.  O-tacksamt hjärta  sprider  oro

   och förvirring.

 

24893.  O-vänligt leende öppnar hjärtan 

   för  misstänksamheten  oron  förvirringen.

 

24894.  Stolt leende sprider  rädsla och oro.

 

24895.  Övermodigt hjärta  visar  dominantiskt

    beteende.

 

24896.  Egoismen förgiftar  själslivet.

 

24897.  Egoismens grymhet  dödar  själen.

 

24898.  Egoismens grymhet  vad ger det till Livet.

 

24899.  Tröstat hjärta  tacksamt hjärta. 

      

 

 

 

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Onsdag 7 april 13:19

JESAJA BOK. 33:17-24.

 

                   ÅTERKOMST TILL SION.

 

Jesaja bok. 33:17.

 

17.  #Du skall skåda en konung i all hans glans,

du skall se det fjärran landet#.

 

Återkomst till Sion Guds heliga berg.

      Se Israels konung i all hans majestätiska glans.

 

Jesaja bok. 33:18.

 

18.  #Då minns du skräckens tid ----- var är nu

han som räknade, var är nu han som vägde?#.

 

Ni folk, förskingrade från Sions berg.

    Skräckens tid  förbi.

 

Jesaja bok. 33:19.

 

19.  #Det grymma folket ser du inte mer,

folket som talade så underligt, ett främmande,

       obegripligt språk#.

 

Grymma stridslystna folket  främmande folk

      talade o-förståligt språk.

 

Jesaja bok. 33:20.

 

20.  #Se, här är Sion, våra högtids stad! 

Då får skåda Jerusalem, en trygg boplats,

     ett tält som aldrig skall rivas upp,

vars linor inte slits av#.

 

Här är Sions berg, våra högtids stad!

         Se, Jerusalem Herrens heliga stad.

Trygghetens boplats.

 

Jesaja bok. 33:21.

 

21.  #Nej, där är Herren vår väldige Gud.

Där flyter strömmar, breda floder, men inga 

       roddarfartyg går där fram, inga ståtliga krigsskepp#.

 

Herren vår Väldige ende Guden: Sions berg

   staden Jerusalems trygghet.

Vattenströmmar flyter där.

    Breda floder inga ståtliga krigsskepp färdas  där.

 

Jesaja bok. 33:22.

 

22.  #Herren är vår härskare, Herren vår hövding,

Herren vår konung, han är den som räddar oss#.

 

Herren vår ende härskare.

      Vår hövding sitter på sin tron.

Vår majestätiske konung.

      Räddare i all vår nöd. 

 

Jesaja bok. 33:23.

 

23.  #Slaka hänger dina tåg, masten är inte fäst,

seglet inte spänt.

      Då kan den blinde ta rikt byte och den halte

vara med och plundra#.

 

Jesaja bok. 33:24.

 

24.  #Ingen i staden skall säga:

   "Jag är sjuk", ty folkens synd är förlåten#. 

 

Jerusalem där hälsa råder.

      Folkens synd förlåten.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se