Alla inlägg den 28 januari 2021

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 2:6-22.

 

                HERRENS DAG.

 

Jesaja. 2:6.

 

6.  #Du har övergivit Jakobs ätt, ditt folk, 

ty det var fullt av Österns spåmän, fullt av

     teckentydare som Filisteen ----- överallt

folk av främmande börd!#.

 

Gud övergav sitt folk Israel: Jakobs ätt.

         Bestraffade deras gudlösa handlingar.

Förtröstade på Österns falska spåmän.

      Likt Filisteen lyssnade på teckentydare.

    

Jesaja bok. 2:7.

 

7.  #Landet var fullt av silver och guld,

tallösa var dess skatter.

        Landet var fullt av hästar, tallösa var

dess vagnar#.

 

Juda land fyllt av silvrets och guldets värde.

        Skatter i överflöd.

Fyllt av hästars styrka. 

        Talrika hätars vagnar.

 

Jesaja. 2:8.

 

8.  #Landet var fullt av avgudabilder,

man föll ner inför ting som människor gjort,

        som de tillverkat med egna händer#.

 

Landet orenat av falska avgudabilder.

        Tillbad människors verk.

 

Jesaja bok. 2:9.

 

9.  #Därför kuvades människan, därför tvangs

hon på knä.

        ----- Förlåt dem inte!#.

 

I sitt avguderi blev hon förödmjukad.

        O-värdiga förlåtelsens nåd.

 

Jesaja bok. 2:10.

 

10.  #Fly in i klippan, göm dig i jorden,

för Herrens fruktansvärda makt, för hans höga 

       majestät#.

 

Fly för ditt liv beskydda dig i klippan.

         Låt dig vara gömd i jordens utrymme.

Herrens fruktansvärda helighets närhet förtär

    all gudlöshet. 

 

Jesaja bok. 2:11.

 

11.  #De stolta måste sänka blicken, människans

högmod skall kuvas.

      Herren ensam triumferar den dagen#.

 

De stolta förödmjuka sitt övermodiga seende.

         Människans högmod förringas.

 

Jesaja bok. 2:12.

 

12.  #Ty Herren Sebaot har själv bestämt en dag

med dom över allt som är övermodigt och stolt,

        över allt som skjuter i höjden och yvs#.

 

Herren Sebaot beslutat domens dag.

       Allt övermodig stolthet blir fördömt.

 

Jesaja bok. 2:13.

 

13.  #Över alla Libanons cedrar, de höga

och mäktiga, och alla Bashans ekar#.

 

Guds dom kommer över alla Libanons cedrar.

     Världen höga mäktiga alla Bashans

präktiga ekar.

 

Jesaja bok. 2:14.

 

14.  #Över alla höga berg och alla mäktiga höjder#.

 

Domen drabbar på Herrens dag alla höga fasta berg.

       Alla mäktiga höjder.

 

Jesaja bok. 2:15.

 

15.  #Över alla stolta torn och alla branta murar#.

 

Herrens dag domens dag:  över alla

    stolta byggnadstorn.

  Branta försvarsmurar.

 

Jesaja bok. 2:16.

 

16.  #Över alla långfärdsskepp och alla

praktfulla fartyg#.

 

Tillintetgöra alla långfärdsskepp.

     Praktfulla fartyg.

 

Jesaja bok. 2:17.

 

17.  #Då skall människans stolthet kuvas,

hennes högmod kväsas.

       Herren ensam triumferar den dagen#.

 

Människans stolthet förödmjukas.

           Sions högmod förringas.

Herren på domens dag ensam segerherre.

 

Jesaja bok. 2:18.

 

18.  #Avgudarna skall utplånas#.

 

Orena avgudar förintas.

 

Jesaja bok. 2:19.

 

19.  #Fly in i klipporna och jordkulor för

Herrens fruktansvärda makt, för hans höga

    majestät, när han reser sig och slår jorden

med skräck#.

 

Sök skydd i bergsklipporna.

       I jordkulorna undan Herrens vredes allmakt.

Hans majestät visar sig gör jorden skräckslagen.

 

Jesaja bok. 2:20.

 

20.  #Den dagen skall människor kasta bort

sina gudar av silver och guld som de gjort med

      egna händer och sedan fallit ner inför,

kasta dem åt råttor och fladdermöss#.

 

På Herrens fruktansvärda dag: människor

     skräckslagna kasta bort falska gudabilder

gjorda av silver och guld.

           Skapade av människor händer:

bli bortkastade inför markens råttor

      och flygande fladdermöss.

        

Jesaja bok. 2:21.

 

21.  #Och fly in i bergsklyftor och klippskrevor

för Herrens fruktansvärda makt,  för hans höga

       majestät, när han reser sig och slår 

jorden med skräck#.

 

Skräckslagna flyr in i bergsklyftor.

       Herren visar inför gudlösa folket sin

allmakt.

        Hans eviga majestät slår jorden

med sin vredesglöd.

 

Jesaja bok. 2:22.

 

22.  #Vänta inget  av människan, denna flyktiga

     varelse.

Vad är hon värd?#. 

 

Människan vad är hon värd i sitt gudlösa liv?

      Flyktig varelse  förblindad rådlös. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 9:8-21.

 

         DET OBOTFÄRDIGA ISRAEL.

 

Jesaja bok. 9:8.

 

8.  #Herren sände ett ord mot Jakob, hans ord

drabbade Israel#.

 

Herrens profet budbärare ett varnande ord

      mot Jakob:

hans domsord drabbade Israel.

 

Jesaja bok. 9:9.

 

9.  #Hela folket fick erfara det, Efraims och Samarias invånare.

        Men i stolthet och övermod sade de:#.

 

Hela folket: Efraims Samariens innevånare

       drabbades av Herrens vredesdom.

I sitt hårdnackade stolta övermod besvarade

     de profetens ord:

 

Jesaja bok. 9:10.

 

10.  #Murar av tegel har fallit, då bygger vi nya 

med huggen sten.

       Bjälkar av sykomor har knäckts, då tar 

vi ceder i stället#.

 

Tegelmurar fallit sönder: vi upprättar murarna

       med huggen sten.

Sykomers bjälkar knäckts: ersätter dem med

         cederträ.

 

Jesaja bok. 9:11.

 

11.  #Herren lät deras motståndare triumfera

och hetsade deras fiender mot dem#.

 

Herrens i sitt vredsmod använde deras tappra

    motståndare vara stridslystna mot dem.

 

Jesaja bok. 9:12.

 

12.  #Arameerna från öster, filisteerna från väster,

glupskt högg de in på Israel.

      Ändå lade sig inte hans vrede, hans hand 

är alltjämt lyft#.

 

Fienderna kom från öster arameerna.

       Filisteerna från vänster invaderade med 

mordlust invaderade Israel.

         Hans vredes hand forsatte vara fyllt av

hans vredesglöd. 

 

Jesaja bok. 9:13.

 

13.  #Men folket vände inte om till honom som slog,

Herren Sebaot sökte de inte#.

 

Israels hårdnackade folk gjorde ingen botgörelse.

        Sökte inte Herren Sebaots ansikte. 

 

Jesaja bok. 9:14.

 

14.  #Då högg Herren av Israel huvud och svans,

stam och strå på samma dag#.

 

Herren såg deras gudlöshet tillintetgjorde

    deras makts styrka.

 

Jesaja dag. 9:15.

 

15.  #De äldste de betrodda är huvudet, profeterna

som visar fel väg med svansen#.

 

De äldste profeterna i landet: falska vägledare. 

 

Jesaja bok. 9:16.

 

16.  #De som ledde detta folk förde dem vilse,

de som blev ledda villades bort.

 

Vilka förvirrade folket på villovägar.

        

Jesaja bok. 9:17.

 

17.  #Därför skonade inte Herren deras unga män,

hade inte förbarmande med faderlösa och änkor.

       Gudlösa och nidingar var de alla, vettlöst var

allt deras tal.

       Ändå lade sig inte hans vrede, hans hand

är alltjämt lyft#.

 

Efter deras o-botfärdighet gav ingen förlåtelse.

          Visade inget förbarmande för Israels

faderlösa och änkor.

       Alla var gudlösa förbrytare.

Sprider dåraktigt tal.

         Herrens Sebaots vredesglödes hans 

fortfarande verksam.

 

Jesaja bok. 9:18.

 

18.  #Ondskan brann som eld och förtärde tistel

och törne.

       Den satte snårskogen i brand och röken steg

mot skyn#.

 

Ondskan likt förtärande eld.

      Fördärvade tistel och törnen.

Snårskogen blev eldens förtärande offer.

 

Jesaja bok. 9:19.

 

19.  #Av Herren Sebaots vrede brändes landet,

och folket blev som det elden förtär, den ene

      skonade inte den andre#.

 

Herrens vrede brändes upp allt

    levande i landet.

Folket i landet förtärdes av elden.

        Människorna räddade inte varandra.

 

Jesaja bok. 9:20.

 

20.  #Man högg för sig till höger utan att bli mätt,

man rev åt sig till vänster men var lika hungrig.

       Alla högg in på varandra:

 

Man uppträdde våldsamt mot varandra.

       

Jesaja bok. 9:21.

 

21.  #Manasse på Efraim, Efraiam på Manasse,

och båda tillsammans på Juda.

       Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft#.

 

Olika folkstammar uppträdde våldsamt

      mot varandra.

 

Jesaja bok. 10:1.

 

1.  #Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar

och skriver förtryckande stadgar!

 

Olycka drabbar de som lagstiftar gudlösa lagar.

        Skriver förtryckande ordningsregler.

     

Jesaja bok. 10:2.

 

2.  #De förvägrar de svaga rättvisa, berövar 

de fattiga i mitt folk deras rätt.

       Änkor blir deras offer, faderlösa plundrar de#.

 

Förtrycker de svagas rättigheter.

       De fattiga blir  försvarlösa.

Änkor faderlösa saknar sitt människovärde.

 

Jesaja bok. 10:3.

 

3.  #Vad ska ni göra på räfstens dag,

när förödelsen kommer från fjärran?

     Till vem skall vi fly för att få hjälp

och var skall ni göra av era skatter? 

 

Ni i er gudlöshet föraktar Herrens Sebaots

      omsorg barmhärtighet:

vem ska ge er hjälp i er nöd?

 

Jesaja bok. 10:4.

 

4.  #Då återstår bara att kröka rygg bland de 

fångna eller att falla bland de dräpta.

        Ände lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft#.

 

Ert består av livets tunga bördor.

       Livet för er blivit till livets vedermöda.  

 

 

 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 9:2-21.

 

                FREDSFURSTEN.

 

Jesaja bok. 9:2.

 

2.  #Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort

ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar

      ljuset fram#.

 

Folkets som vandrar i mörkrets gärningar:

    få förlåtelse genom fredsfurstens död

och uppståndelse.

        Nationer vilka lever i gudlöshet:

se världens ljus, vägen från syndens hopplöshet. 

 

Jesaja bok. 9:3.

 

3.  #Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.

De gläds inför dig vid skörden, som man jublar 

       när bytet fördelas#.

 

Du, väldens fredsfursten låter folkets jubelrop

    få höras.

Jobelropen och hjärtats glädje få råda där

     trolöshetens lidande  fått råda.

 

Jesaja bok. 9:4.

 

4.  #Oket som tyngde dem, stången på deras

axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, 

     som den dag då Midjan besegrades#.

 

Syndens träldomsok var lagt på människors

    skuldror.

Ondskans förtryckares gisselpiska bryts sönder.

        

Jesaja bok. 9:5.

 

5.  #Stöveln som bars i striden och manteln som

fläckats av blod, allt detta ska brännas,

       förtäras av eld#.

 

Stöveln som var med i stridens hetta.

         Mantel klädnaden som fläckats 

av oskyldigt blod förbrännas  förtäras 

        i rättfärdighetens eld.

 

Jesaja bok. 9:6.

 

6.  #Ty ett barn har fötts, och en son är oss given.

Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans

      namn:

Allvis härskare,

      Gudomlig hjälte,

             Evig fader,

                   Fredsfurste.

 

Jungfruliga födelsen Guds enfödde son: fötts

    till jorden: vårt försoningsoffer för överträdelses

skull.

      Hans eviga namn är:

Allvis härskare.

        Gudomlig hjälte i all strid.

Evig fader i all evighet.

        Fredfursten.

        

Jesaja bok. 9:7.

 

7.  #Väldet skall bli stort, fredens välsignelse

utan gräns för Davids tron och hans rike.

      Det skall befästas och hållas vid makt med

rätt och rättfärdighet nu och för evigt.

      Herren Sebaots lidelse skall göra detta#.   

 

Fredsfurstens rike är stort.

       Ger fredens välsignelser.

Fredens välsignelser gränslös för Davids tron

     och hans rike av evighet.

Herrens Sebaots lidelser upprättar 

      människosläktet genom fredsfursten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK.  8:1-22.

 

   PROFETENS BARN SOM TECKEN FRÅN HERREN.

 

Jesaja bok. 8:1.

 

1.  #Herren sade till mig:

"Tag en stor tavla och rista med outplånlig skrift:

      Maher shalal hash bas, Snart rov strax byte#.

 

Jesaja bok. 8:2.

 

2.  #Jag skaffade mig pålitliga vittnen:

prästen Uria och Sakarja, Jeverekjas son#.

 

Två trovärdiga vittnen:

    Prästerna Uria och Sakarja.

Vittnar för rättvisan.  

 

Jesaja bok. 8:3.

 

3.  #Sedan var jag tillsammans med profetissan,

och hon blev havande och födde en son.

       Herren sade till mig:

"Ge honom namnet Maher shalal hash bas#.

 

Profetissan blev havande födde en son.

     Gav honom namnet: Maher shalal hash bas,

efer Herrens befallning.

 

Jesaja bok. 8:4.

 

4.  #Innan han kan säga pappa och mamma

skall Damaskus rikedomar och bytet från

      Samaria bäras fram inför kungen av Assyrien#.

 

Innan sonen lärt sig säga pappa mamma:

        Skall Damaskus rikedomar och bytet

från Samaria bäras fram inför Assyriens kung.

 

Jesaja bok. 8:5.

 

5.  #Åter talade Herren till mig och sade#.

   

Herrens återkommande ord till mig.

 

Jesaja bok. 8:6.

 

6.  #Detta folk förkastar Siloas vatten, som flyter 

så stilla, och tappar modet inför Resin

        och Remaljas son#.

 

Detta trolösa folk förkastar Siloas vatten.

     Vilket flyter stillsamt.

Modlösa inför arameernas kung Resin. 

 

Jesaja bok. 8:7.

 

7.  #Därför skall Herren låta Eufrat skölja över

dem med sitt väldiga vattenflöde ----- kungen av Assyrien

     med hela hans makt.

Det skall bli en flod som stiger över alla bräddar

      och går över alla vallar#.

 

Herren vedergäller deras upproriskhet:

     därför skall låta domen falla över dem likt

väldiga vattenflöden.

     Med hjälp av assyriske kungens härskarskara.

        

Jesaja bok. 8:8.

 

8.  #Den skall välla fram över Juda och svepa fram som en stormflod tills vattnet når upp till halsen.

       Hans utbredda vingar skall täcka ditt land

i hela dess vidd, Immanu El#.

 

Drabbar Juda land likt en kraftig stormflod.

        Fiendens mäktiga vingar skall invadera

landet, Immanu El.

 

Jesaja bok. 8:9.

 

9.  #Folk, slut er samman ----- ni skall ändå krossas.

Lyssna, ni alla länder i fjärran!

       Rusta er ---- ni skall krossas,

rusta er ----- ni skall krossas#.

 

Folket i landet i enhet strider mot kung Resin

    och stridsarme: ni ska förlora striden.

Lyssna på mina domsord alla fjärran länder!

          Ni rustar er för striden ----- ni blirt förintade.

Blir utrustade för striden ----- men blir dödade. 

 

Jesaja bok. 8:10.

 

10.  #Smid planer ----- de skall slå fel,

ge order ----- de skall inte utföras.

       Ty Gud är med oss#.

 

Era planera onda planer blir fördärvade.

          Ge order  ----- de ska inte verkställas.

Ty vi förtröstar på Herren, vår Gud.

 

Jesaja bok. 8:11.

 

11.  #Detta är vad Herren säger till mig när 

han grep tag i mig och varnade mig för att följa

        samma väg som detta folk#.

 

Herrens varnade ord till mig: inte följa

     detta folks själviskhet.

 

Jesaja bok. 8:12.

 

12.  #Kalla inte allt för stämpling som detta folk

kallar stämpling.

      Frukta inte det som de fruktar, bäva inte

för det#. 

 

Känn inte rädsla i detta folks rädsla: var frimodig.

      

Jesaja bok. 8:13.

 

13.  #Inse att det är Herren Sebaot som stämplar

mot er ----- honom skall ni frukta, honom skall

      ni bäva för#.

 

Låt Herren Sebaot vara herre: respektera

    hans varnade doms ord.

Lev i Gudsfruktan.

 

Jesaja bok. 8:14.

 

14.  #Ja, han stämplar mot Israels båda folk,

han skall bli en sten som de snavar på och en

     klippa som stöter mot, Jerusalems invånare

skall han bli en snara och en fälla#.

 

Han vedergäller Israels båda folk:

      blir deras stötesten vilken de skadar sig på.

Jerusalems invånare:

      Herren Sebaot blir för dem rättfärdighetens

snara sanningens rättvisa dem till dom.      

 

Jesaja bok. 8:15.

 

15.  #Många skall snava på den, falla och krossas,

snärjas och fångas#.

 

De gudlösa skall på sanningens stötesten:

   illa skada sig förintas blir fångade i sin 

        egna själviskhet. 

 

Jesaja bok. 8:16.

 

16.  #Jag vill knyta in min undervisning, jag vill

gömma mitt budskap under sigill i mina lärljungar#.

 

Jag vill bevara min undervisning:

    Låt den vara till liv i mina lärljungar.

 

Jesaja bok. 8:17.

 

17.  #Jag vill vänta på Herren, som döljer 

sitt ansikte från Jakobs folk, och sätta mitt hopp

      till honom#.

 

Jag vill tåligt invänta Herren, döljer sitt

     heliga ansikte inför Jakobs folks ogudaktighet.

Villig förtrösta på honom. 

 

Jesaja bok. 8:18.

 

18.  #Se, jag och barnen som Herren gett mig

har blivet tecken och förbud i Israel från Herren 

       Sebaot som bor på Sions berg#.

 

Jag och mina lärljungar Herren givit mig:

       Blivit till förbudstecknet i Israel från 

Herrens mun.

      Herren Sebaot har sin boplats Sions berg.

Guds utvalda helgedom.

 

Jesaja bok. 8:19-20.

 

19-20.  #Man säger till er:

"Fråga de dödas andar och spådomsandar,

      de som väser och stönar"!

Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda

        om budskap och undervisning för de 

levandes skull?

      Så tala de för vilka ingen gryning finns#.

 

I sin falskhet säger till er:

        Rådfråga istället de döda andarna.

Spådomsandar likt kung Saul vilken sökte upp

       en spådomskvinna.

Så talar de dåraktigas rådgivning:

     vilka säger det finns ingen levande Gud.

1.  Rådfråga sina handgjorda avgudar.

      2. Söker de De dödas andas budskap.

3.  Lyssnar på undervisning för de levandes skull.      

Jesaja bok. 8:21.

 

21.  #Plågade och hungrande skall de ströva 

omkring i landet, och i sin hunger skall de

       gripas av raseri och förbanna sin kung 

och sina gudar.

       De må vända sig upp mot höjden#.

 

I sin trolösa gudlöshets förvirring vandrande på

       o-rättfärdiga vägar.

I sin hunger efter livets rättvisa skall de bli

       raseriets tjänare  förbanna sin kung

sina falska avgudar.

        Må de komma till besinning söka

Herren sin trofaste Gud.

 

Jesaja bok. 8:22.

 

22.  #Eller se ut över jorden, överallt råder nöd

och mörker, en ångestens natt, töcken utan

        någon ljusning#.

 

Söker de inte sanningens rättvisans Gud:

      vad ger jordens nöd eviga mörker:

liknas vid ångenstens mörka natt.

         Där ångestens mörker råder  

råder inte sanningens ljusa dag.

 

Jesaja bok. 9:1.

 

1.  #Men natten skall vika där ångest nu råder.

Om den förste slog bara lätt mot Sebulons

       land och Naftalins land, så har den siste

slagit med full kraft västerut, mot landet på

      andra sidan Jordan, mot främmande 

folkens område#. 

 

När fridsfursten kommer skall ångestens mörker

      försvinna för friden sanningen.

 

 

 

  

           

    

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 7:18-25.

 

         KRIGETS FÖRÖDELSE.

 

Jesaja bok. 7:18.

 

18.  #Den dagen skall Herren locka hit flugorna

längst bort vid Egyptens floder och bina i Assyrien#.

 

Flugsvärmarna bild på fiendens förödelse.

      Bina i Assyrien: Assyriska krigshären.

 

Jesaja bok. 7:19.

 

19.  #Hela svärmen skall komma och så ner

i bäckraviner och klippskrevor, bland törnen

    och snår#.

 

Anfaller i stort antal krigssoldater.

 

Jesaja bok. 7:20.

 

20.  #Den dagen skall Herren med den lejda 

kniven från andra sidan Eufrat ----- kungen av

        Assyrien  -----  raka av håret  från huvud 

och kön, även skägget skär den bort#.

 

Herren på den dagen få hjälp av Assyriske

   kungen:

Hur då?  Raka av håret.

       Håret runt könen.   Skära av ert skägg.

 

Jesaja bok. 7:21.

 

21.  #Den skall var och en hålla en ko och

två får#. 

   

Varje invånare i landet skall äga en ko  två får.

 

Jesaja bok. 7:22.

 

22.  #Ändå skall man få så mycket mjölk att man

kan leva av grädde.

       Ja, av grädde och honung skall alla leva som 

är kvar i landet#.

 

En ko kan ge välsignad mjölk till leva av grädde.

          Grädde och honung vara livsfödan för

de kvarvarande i landet.

 

Jesaja bok. 7:23.

 

23.  #Den dagen skall den jord som nu har tusen

vinstockar och värderas till tusen siklar silver

      bli full av tistel och törne#.

 

På den dagen skall jorden som var välsignad:

     nu gav tusenfalt av vinstockar.

Värderas till tusen siklar silver.

         Förvandlas till i krigets förödelse:

fylld av förbannelsens tistel och törnen. 

 

Jesaja bok. 7:24.

 

24.  #Med pil och båge skall man gå dit,

ty landet blir fullt av tistel och törne#.

 

Krigets pilar och spända bågar skall invadera

      landet  bli fyllt av tistel och törne.

 

Jesaja bok. 7:25.

 

25.  #De berg där man nu arbetar med hacka skall

skall man hålla sig borta från på grund av tistel

      och törne.

Där skall korna släppas på bete och fåren 

    trampar ner#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK. 7:10-17.

 

       IMMANUELSTECKNET.

 

Jesaja bok. 7:10.

 

10.  #Vidare sade Herren till Achas:#.

 

Herrens budskap till kung Achas.

 

Jesaja bok. 7:11.

 

11.  #Begär ett tecken av Herren, din Gud,

nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden#.

 

Begär ett synligt tecken av Herren, din Gud.

       Vilket sträcker sig nerifrån dödsriket.

Eller uppifrån himlens höjd.

 

Jesaja bok. 7:12.

 

12.  #Men Achas svarade:

"Nej, jag vill inte sätta Herren på prov."#.

 

Achas kung över Juda land svarade:

       Vill inte sätta Herren på prov.

 

Jesaja bok. 7:13.

 

13.  #Då sade Jesaja:

"Lyssna nu, Davids ätt!

      Är det inte nog att ni misstror människors

förmåga, skall ni då också min Guds förmåga?"#. 

 

Jesaja besvarade kungens svar:

        Du Davids ätt,  lyssna nu!

Skall ni både ifrågasätta människors 

     och Guds förmåga.

 

Jesaja bok.7:14

 

14.  #Då skall Herren själv ge er ett tecken:

Den unga kvinnan är havande och skall föda 

      en son, och hon skall ge honom namnet

Immanuel El, "Gud med oss"#.

 

Herren skall själv ger ett synligt tecken:

          Unga kvinnan havande skall föda en son.

Skall ge honom namnet Immanuel El,

      "Gud med oss".

 

Jesaja bok. 7:15.

 

15.  #Grädde och honung skall han leva av när

han har lärt sig att förkasta det onda och

      välja det goda#.

 

Skall leva på grädde och honung.

         När han lärt sig förkasta det onda

istället väljer göra det goda.

 

Jesaja. 7:16.

 

16.  #Ty innan pojken har lärt sig att förkasta det

onda och välja det goda skall det land vars båda

       kungar du fasar för lämnas öde#

 

Innan pojken lärt sig förkasta ondskan 

    istället i godheten:

skall de båda kungar du avskyr vars land

      ödeläggas. 

 

Jesaja bok. 7:17.

 

17.  #Herren skall låta dig och ditt folk och faders

ätt drabbas av sådana tider som det inte har varit

        sedan Efraim lösgjorde sig från Juda -----

kungen av Assyrien#. 

 

Herren skall tillåta dig Achas och ditt folk.

        Din faders ätt inte drabbats sedan Efraim

blev fri från Assyriske kungen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

JESAJA BOK.  7:1-9.

 

          BUDSKAP TILL KUNG ACHAS.

 

Jesaja bok. 7:1.

 

1.  #På den tid då Achas, son till Jotam, son till

Ussia, var kung över Juda angrep Arams kung

      Resin Jerusalem tillsammans med Israels

kung Pekach, Remaljas son, men de lyckades

      inte eröva staden#.

 

Budskap till Juda lands kung Achas.

       Anföll Arams kung Resin Jerusalem.

Tillsammans med Israels kung Pekach.

         Misslyckades invadera staden.

 

Jesaja bok. 7:2.

 

2.  #När man vid hovet fick veta att arameerna

stod i Efraim skakades kungen och hans folk

       som när skogens träd skakas av stormen#.

 

Man vid Hovet i Jerusalem fick veta:

     arameerna hotade invadera Efraim.

Kungen och hans folk blev skräckslagna.

    Likt skogens träd blir drabbade av stormens

mäktiga vindar.

 

Jesaja bok. 7:3.

 

3.  #Då sade Herren till Jesaja:

"Ta med dig din son Shear Jashuv, `´En rest vände           om`^, och gå ut och möt Achas vid slutet

av kanalen från Övre dammen, på vägen till

       Valkarfältet#.

 

Herrens kom till profeten Jesaja:

          Tag med din son Shear Jashuv.

Gå frimodigt mot kung Achas.

 

Jesaja bok. 7:4.

 

4.  #Och säg till honom:

Se till att du bevara ditt lugn!

      Var inte rädd, förlora inte modet inför dessa

båda rykande vedpinnar, Resin med arameerna

       och Remaljas son, hur de än må rasa#.

 

Säg till kung Achas:

     Låt dig inte bli skräckslagen.

Låt inte rädslan kontrollera dig.

        Var frimodig inför dessa stridande mot dig.

Resin med arameeerna: Arams kung.

       Liknar rykande vedpinnar: maktlösa.

 

Jesaja bok. 7:5.

 

5.  #Arameerna har gjort upp planer mot dig,

tillsammans med efraimiterna och Remaljas son, 

       och sagt#.

 

Arameriska folk planerat onda strids plner mot dig.

        Strider tillsammans med eframiterna

   och Israels kung Pekhas. 

 

Jesaja bok. 7:6.

 

6.  #Att de skall anfalla Juda.

De vill sätta skräck i landet betvinga det och göra

       Taveals som till kung#.

 

Tillsammans anfalla Juda land.

          Göra landets invånare skräckslagna.

Tvinga Taveals bli utropad tillkung.

 

Jesaja bok. 7:7.

 

7.  #Men så säger Herren Gud:

Det skall inte lyckas, det skall inte ske#.

 

Deras listiga planer skall tilintetgöras.

         

Jesaja bok. 7:8.

 

8.  #Aram behärskas av Damaskus och Damaskus

av Resin.

       Sextiofem år till, och Efraim blir utplånat

som folk#.

 

Jesaja bok. 7:9. 

 

9.  #Efraim behärskas av Samaria och Samaria

av Ramaljas son.

       Om inte er tro består, skall inte ni bestå#.

 

Er tro avgöra er framtid. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Torsdag 28 jan 11:49

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

   DEL. 24100.

 

24100.  Dödligt virus  berövande av liv.

 

24101.  Dödlig rädsla  berövande av frimodighet.

 

24102.  Människofruktan  berövande

av älska sin nästa.

 

24103a.  Ondskan rädd för glada människor.

 

24103b.  Ondskan rädd för barmhärtiga människor.

 

24103c.  Ondskan rädd för  goda gärningar.

 

24104.  Ondskan älskar sorgsna människor.

 

24105.  Barmhärtiga fötter händer  befriar

människor från själviskhetens bojor.

 

24106.  Godheten upplyser  hjärtats mörker.

 

24107.  Givmildheten upplyser girighetens

    mörka liv.

 

24108.  Förnöjsamheten  upplyser 

Ha-begärets mörka liv.

 

24109.  Förnöjsamme berusad  av tacksamhet

förnöjsamhet.

 

24110.  Förnöjsamme älskad uppmuntrad

    av förnöjsamhet.

 

24111.  Ondskans bedrägliga fulhet 

    inte önskvärd där godhetens skönhet

ljuvlighet råder.

 

24112.  Ondskans verk  oro  rastlöshet  förtvivlan.

 

24113.  Ondskans slaveri-ok  tungt ok att bära.

 

24114.  Ödmjuke råder över  stolta övermodet.

 

24115.  Elakheten förmörkar själen.

 

24116.  Ondskan dödar själen.

 

24117.  Elakhetens förtal  blindhet  förmörkar

själslivet.

 

24118.  Där mökret varit  ljuset tar över.

 

24119.  Där ondskan haft sitt herravälde 

där  råder godheten.

 

24120.  Falsk ödmjukhet  orolig förvirrad.

 

24121.  Sann ödmjukhet  harmonisk stillsam

vilande.

 

24122.  Tänk få vara älskad  uppmuntrad

        av mildheten ödmjukheten.

 

24123.  Ilskan leder till våld illdåd.

 

24124.  Våldshandliga skadliga  upproriska

mot goda moralen etiken.

 

24125.  Rastlösheten  orolig förvirrad.

 

24126.  Rastlösheten efter mildheten

ödmjukheten: nyttig uppmuntrande.

 

24127.  Uppmuntraren  god uppmuntrare

hjälp stöd  för de sorgsna bedrövade.

 

24128a.  Ödmjuke den som älskar ödmjukheten.

 

24128b.  Ödmjuke ödmjukhetens vän.

 

24129.  Människor vilka lever förvirrade o-säkra  obeslutsamma:

         Tålamodet har tålamod med alla.

 

24130.  Kärlekens tålighet  ihärdig trofast. 

 

24131.  Livets värdighet  förstås genom

    visheten  klokheten.

 

24132.  Dårar uppskattar inte livets värdighet.

 

24133.  Långmodige äger ett klokt  hjärta.

 

24134.  Hataren älskar inte kärlekn.

 

24135.  Klokheten  visheten två tvillingbröder.

 

24136.  Godhjärtlige äger vist hjärta.

 

24137.  Där förlåtelsen råder  råder inte 

o-förlåtelsen.

 

24138.  Där kärleken råder  råder hatet.

 

24139.  Där barmhärtigheten råder  råder

   o-barmhärtighetens lidelser.

 

24140.  Där fridsamma bor råder inte o-friden

förvirringen oron.

 

24141.  Sanningen outsinliga källa:

    blir aldrig torrlagd.

 

24142a.  Livets sanna vägvisare leder

människor tryggt in i sanningens vila. 

 

24142b.  Sanningens vila utmanar lögnens

    oroliga förvirrade liv.

 

24142c.  O-kunnigheten gör ovisa val.

 

24143a.  Godhjärtlige följdsam  lydig mot godheten.

 

24143b.  Godheten uppskattar  godhjärtliges

följdsamhet lydnad.

 

24144.  Dåliga  tankar förgör godhetens tankar.

 

24145.  Dåliga ord  förgör  goda ord.

 

24146.  Seendet inbjuds se på olika frestelser

och lockelser.

 

24147a.  Ha-begäret  blir aldrig tacksam förnöjsam.

 

24147b.  Ha-begäret fiende med  förnöjsamheten

tacksamheten.

 

24147c.  Habegärets sökande energi  tidsjuv.

 

24148.  Ha-begärets sökande  förvirrande

oroande.

 

24149a.  Ondskan sårar kärleken.

 

24149b.  Elakheten sårar godheten.

 

24149c.  Onda tankar sårar  godheten.

 

24150.  Onda ord  sårar  godheten.

 

24151.  Tänk få lära känna skillnaden 

mellan vara o-tålighetens  tålighetens tjänare.

 

24152.  Vad äger tålige som inte tålige äger:

var tröstad uppmuntrad känna sig älskad.

 

24153.  Frimodigheten utmanar modlösheten:

   frimodigheten trösterik uppmuntrande.

Modlösheten  otröstlig  o-hjälpsam.

 

24154a.  Förtalets beteende  kärlekslöst

själviskt.

 

24154b.  Skvalleriets beteende själviskt

     kärlekslöst ovälkommen dår kärleken råder.

 

24155.  Undvik sällskap med pladdrande

skvallerbyttor.

 

24156.  Undvik sällskap med  tomma ordens

pratmakare.

 

24157.  Gemenskapen med tomma ordens 

pratmakare ger bränsle till tungors tal.

 

24158.  Bemöt goda onda ord växling med

stillheten och lugnet.

 

24159.  Stillheten lugnet bär god  frukt.

 

24160.  Olydnaden oron  bär dåligt frukt.

 

24161.  Dålig frukt  o-intressant för människor.

 

24162.  Mildheten  förbarma sig över sina

    vänners fel och brister.

 

24163.  Ondskan hatar  tacksamma människor.

 

24164a.  Ondskan älskar o-tacksamma människor.

 

24164b.  Ondskan hatar  uppmuntrande människor.

 

24165.  Högmodige lever i brist på ödmjukhet.

 

24166.  Tomhetens bedrägeri  vilseleder själen.

 

24167.  Habegärets seende frestelser och lockelser:  visar livets tomhet fåfänga.

 

24168.  Ondskans tyranneri  vad ger det till Livet.

 

24169a.  Elakheten råder  där godheten funnits. 

 

24169b.  O-barmhärtigheten råder  där

barmhärtigheten varit.

 

24169c.  Ilskenheten råder  där saktmodet funnits.

 

24170.  Ondskan ringaktar  mänsklig värdighet.

 

24171.  Godheten  barmhärtigheten  respekterar

     människors värdighet.

 

24172.  Ondskan gör människan  deprimerad

förvirrad.

 

24173.  Där sannigen råder  råder friheten:

   friheten trivs inte där slaveriet råder.

 

24174.  Ödmjuke högaktar  ödmjukheten.

 

24175.  Ödmjuke accepterar ödmjukheten

    som läromästare.

 

24176.  O-tåligheten föder  onda gärningar.

 

24177a.  O-tåligheten  o-rättvisans tjänare.

 

24177b.  Tåligheten  rättvisans  tjänare.

 

24178.  Tillrättavisning kännbar för omvända sig

  från vara ondskans tjänare till godhetens  tjänare.

 

24179.  Bedrgaren  lögnare: falskhetens tjänare.

 

24180.  Bedragarens hjärta orent: 

hatar sanningen.

 

24181.  Gudlösa älskar förbannelsens ok i sin

förblindelse: förvränger onda gärningar till

    vara goda gärningar.

 

24182.  Illdåd  illgärningar skapar nationell kaos

   laglöshet. 

 

24183a.  Habegäret börda tung att bära.

 

24183b.  Frihetens milda ok lätt att bära.

 

24184.  Habegäret  förblindar  själen

leder den i mörkrets liv: förtränger bort allt ljus.

 

24185.  Kärleken invaderar ondskan:

vilket vittnar om hennes onda gärningar:

     pesten svärdet svälten.

 

24186.  Ondskan utövar glödande vrede mot

    mot allt skapat.

 

24187.  Ondskan visar avund mot skapelsens

    krona vill förgöra henne.

 

24188.  Mänsklighetens räddning finns 

i barmhärtighetens omsorg.

 

24189a.  Barmhärtigheten förlåtande.

 

24189b.  O-barmhärtigheten o-förlåtande.

 

24190.  Frimodigheten fastheten  vinnarna

över rädslans snara  oro och förtvivlan.

 

24191.  Rädslan skapar oro förtvivlan 

för mörkret.

 

24192.  Vilan harmonin lugnet  skapar glädje 

där sorgen oron råder.

 

24193.  Där oron  förtvivlan  råder  råder

o-tystnaden.

 

24194.  Svekfulla ord  onda ord tankar. 

 

24195a.  Ondskan rider på lättjan likgiltigheten.

 

24195b.  Ondskan rider på  försumligheten

sömnaktigheten.

 

24196.  Likgiltigheten  dödens vän.

 

24197.  Uppmärksamheten vaksamheten:

  värdesätter Livet.

 

24198.  O-ordningen rider på Splittring av tankar.

 

24199a.  O-brottslig renhet värdesätter Livet.

 

24199b.  Brottslig orenhet ringaktar Livet.

   

 

   

 

      

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2021 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se