Alla inlägg under december 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREVET  13:1-4.

 

    BOTEN NÖDVÄNDIG EFTERSOM VI ÄNNU

 

ÄR FYLLDA OKUNNIGHET OCH ONDSKA.

 

         LÅT OSS GÖRA DET SOM ÄR RÄTT,

 

     OCKSÅ MED TANKE PÅ HEDNINGARNA. 

 

13:1.  #Bröder, låt oss äntligen göra bot,

låt vara nyktra för att kunna göra det goda.

       Ty vi är fyllda av många slags dårskap

och ondska.

      Låt oss utplåna våra tidiga synder och räddas

genom att göra bot av hela vår själ.

     Låt oss inte söka människors gunst eller

behaga oss själva utan även dem som står

      utanför, för rättfärdighetens skull, för att

Namnet inte ska smädas för vår skull#.

 

Låt oss göra bot och bättring från onda gärningar.

          Vara ivrig göra goda gärningar.

Själens botgörelse: bekänna vårt syndfulla liv.  

       Låt oss inte söka människors ära.

Själviskheten livets avgud: hata förakta den.

          För rättfärdighetens skull: avsky

gudlösa avgudar.

       Falska stumma avgudar smädar Namnet.

 

13:2.  #Ty Herren säger:

 

STÄNDIGT BLIR MITT NAMN SMÄDAT BLAND

      ALLA HEDNINGARNA, och vidare:

 

VE DEM, FÖR VARS SKULL MITT NAMN 

     BLIR SMÄDAT.

Hur smädas det?

        Genom att ni inte gör vad jag vill#.

 

Herren säger:

       Hedningarna smädar Herrens namn.

Namnet smädas: när ni inte gör hans vilja.

 

13:3.  #Ty när hedningarna får höra Guds ord'

genom oss beundrar de dem, de är sköna

    och mäktiga.

Men när de sedan märker att våra inte svara mot

       de ord som vi talar, vänder de sig bort

och hädar genom att  det är sagor 

    och bedrägeri#.

 

När hedningarna hör Guds ord:

       Tackar de för orden.

Ordens allmakt.

      När de troende människorna inte lever

efter vad de säger.

     Ses de som hycklare.

Hyckleriet gör att de vänder sig bort

      från sanningen.  

Hädar sanningen: ser den som sagor

    och bedrägeri.

 

13:4.  #Ty de hör av oss att Gud säger:

 

SKALL NI HA TACK FÖR ATT NI ÄLSKAR DEM

 

     SOM ÄLSKAR ER?

 

TACK FÅR NI OM ÄLSKAR ERA FIENDER  

    

     OCH DEM SOM HATAR ER.

 

När de få höra detta blir de häpna över den

    otroliga godheten.

Men när ni märker att vi inte älskar dem som hatar

     oss, och inte ens dem som älskar oss, 

så skrattar de ut oss, och Namnet försmädas#.

 

När hedningarna ser att vi inte älskar de som

       hatar oss: hånar de oss.

Namnet blir smädat.

      

 

 

 

                 VI TILLHÖR KRISTI KROPP.

 

14:1.  #Därför, bröder, när vi gör vår Guds

och Faders vilja, så får vi tillhöra den första kyrkan,

        den andliga, som skapades före sol och måne.

Men om vi inte gör hans vilja, så skall vi drabbas

       av det skriftord som säger:

 

         MITT HUS HAR BLIVIT ETT RÖVARNÄSTE.

 

Låt oss därför välja att få tillhöra livets kyrka

     för att få bli frälsta#.

 

Vi tillhör den första kyrkan: den andliga kyrkan.

           När vi gör Guds Faderns vilja.

Vår allmakt Gud: skapade första andliga kyrkan

       före sol och måne.

Gör vi inte Guds vilja: drabbas vi av orden:

           gjort mitt hus till ett rövarnäste.

 

14:2.  #Och jag tror att ni inte är okunniga om

den levande KYRKAN ÄR KRISTI KROPP

    ( ty Skriften säger: 

GUD SKAPADE MÄNNISKAN TILL MAN

     OCH KVINNA; mannen är Kristus och kvinnan

är kyrkan ) och att skrifterna och apostlarna säger

       att kyrkan inte kommit till nu utan från

begynnelsen.

     Ty hon var andlig liksom vår Jesus, men han

uppenbarades i de sista dagarna för att

     frälsa oss#.  

 

Ni lever inte i o-kunnighet om:

         Levande kyrkan är Kristi kropp.

Skriftordet säger:

          Gud skapade människan:

till ett kött, man och kvinna.

      Mannen förebild för Kristus.

Kvinnan förebild för kyrkan.

      Skrifterna och apostlarna säger kyrkan 

skapades i begynnelsen.

     Kyrkans andlighet liknade Kristi liv.

Han uppenbarades i de sista dagarna:

        rädda oss från syndens makt.  

 

14:3.  #Kyrkan, som var andlig, uppenbarades

i Kristi kropp, och hon visade oss att om någon

      bevarar henne i sin kropp och inte fördärvar

henne skall han också få ta emot henne i 

    den heliga Anden.

Ty denna kropp en avbild av Anden;

     ingen som alltså förstör avbilden kan få ta emot

urbilden.

       Bröder, vilket alltså innebär ni skall bevara

kroppen för att få del av Anden.

 

14:4.  #Om vi nu säger att kroppen är kyrkan 

och Anden är Kristus, så har ju den som förbrutit

       sig mot kroppen och också förbrutit sig

mot kyrkan.

       En sådan kan således inte ta emot Anden

som är Kristus#.

 

Vi säger kroppen är kyrkan: Anden Kristus.

           Den som lever i synd mot kroppen:

gör det mot kyrkan.

      Lever mot Anden  också mot Kristus.   

 

14:5.  #Ett så rikt liv och en så stor härlighet som

denna kropp kan få del av när Anden binder

       sig tätt vid den kan ingen uttala eller säga:

 

VAD HERREN HAR BERETT ÅT SINA UTVALDA#.

 

Rikt andligt liv ger stor härlighet.

       När Andens liv förenar sig med sina

utvalda.

 

                LÖNEN ÄR STOR I HIMLEN.

 

15:1.  #Jag tror inte att jag har gett er betydelselöst

råd om självbehärskning, och den som följer

       det kommer inte att ångra sig utan räddar

både sig själv och mig som har gett rådet.

      Det är ingen dålig lön att ha förmått en 

vilsegången själ som är på väg att gå under

       att vända om och bli räddad#.

 

Den som lyder rådet om självbehärskning:

      Följer den: räddar sitt och mitt liv genom min

rådgivning.

       Belöningen blir stor när vilsegången själ 

gör bot och bättring.

 

15:2.  #Den gengälden kan vi lämna åt Gud, som har

skapat oss, om de så talar och de som hör både

      talar och lyssnar med tro och kärlek#.

 

Den omvände lämnar åt Guds omsorg.

      Han vår skapare.

De som med tro och kärlek: talar lyssnar:

      tillhör Gud.

 

15:3.  #Låt oss alltså fortsätta att vara rättfärdiga

och fromma i det vi har kommit till tro på för att

        vi med frimodighet skall kunna bedja till

den Gud som säger:

 

    MEDAN DU ÄNNU TALAR SKALL JAG SÄGA:

 

                                  SE HÄR ÄR JAG#.

 

Låt oss frimodigt leva i rättfärdigheten.

          Fromheten  rättfärdigheten vår väg in

i tro på Gud.

       Ivrigt ber till Gud säger:

När de beder: säger jag till dem, Se här är jag. 

 

15:4.  #Detta ord innebär ett stort löfte:

Herren säger att han är mer bredd att ge än den

      bedjande är att be#.

 

Detta skriftens ord innebär stort löfte:

       Herrens trofasthet: ger svaret på bönerna.

 

15:5.  #När vi får del av en så stor godhet, får vi

inte avundas varandra så stora förmåner.

      Lika stor njutning som dessa ord för med sig

för dem som gör dem, lika stor dom för de med 

     sig för dem som är olydiga#.  

 

Hans svar visar stor godhet.

          Undvik vara avundets tjänare.

Älska varsandra.

     Dessa uppmuntrande ord: hjärtats tacksamhet.

De ohörsamma mot dessa ord: blir dem till dom.       

       

 

  

 

                                

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ANDRA CLEMENSBREVET.  16:1-3

 

    VI ALLA GÖRA BOT MEDAN DET ÄR TID.

 

             DEN DUBBLA UTGÅNGEN.

 

16:1.  #Bröder, när vi nu har fått så goda skäl

till att göra bot, så låt oss medan vi har tid 

     vända om till den Gud som har kallat oss,

så länge som vi ännu har den som tar emot oss#.

 

16:2.  #Ty om vi avsäger oss dessa lustar 

och övervinner vår egen själ genom att inte

    tillfredställa dessa onda begär skall vi få del

av Jesu barmhärtighet#.

 

16:3.  #Ni skall veta att domens dag kommer 

som en brinnande ugn, oh några av himlarna

     tillsammans med jorden skall smälta som bly

smälter i eld; och skall människornas hemliga

      och uppenbara gärningar komma i dagen#.

 

            KÄRLEKSGÄRNINGAR GER LÖN.

 

16:4.  #Nu är kärleksgärningenbra som bot

för synd.

      Fasta är bättre än bön och kärleksgärningen

bättre än båda.

      KÄRLEKEN ÖVERSKYLER MÅNGA SYNDER.

Bön med rent samvete räddar från döden.

       Salig den som visar sig fullkomlig i dessa ting,

ty kärleksgärningen mildrar synden#.

 

17:1.  #Låt oss göra bot av allt hjärta för att 

inte någon av oss skall gå förlorad.

       Ty om vi har fått en befallning som vi följer

att dra människor från avgudarna och undervisa

      dem, hur mycket mindre skall då en själ som

redan känner Gud få förgås?#.

 

17:2.  #Låt oss alltså hjälpa varandra att föra fram

också de svaga till det som är gott för att vi alla

      skall bli räddade, omvända och förmana varandra#.  

       

                      TAG VARA PÅ ORDET.

 

17:3.  #Vi skall inte bara se ut som om vi trodde

och vara uppmärksamma när vi förmanas av

     presbytererna, utan även när vi har gått hem

skall vi tänka på Herrens bud och inte dras

      åt annat håll 

 

                   

               DOMEN OCH FRÄLSNINGEN.

        

17:4.  #Herren sade:

 

JAG KOMMER FÖR ATT SAMLA ALLA FOLK,

         STAMMAR OCH TUNGMÅL.

Det innebär hans uppenbarelse dag, då han skall

      komma och rädda oss,var och en,

EFTER HANS GÄRNINGAR#.

 

17:5.  #Och de trolösa skall få se HANS HÄRLIGHET

   OCH MAKT.

De skall bli bestörta när de få se väldet över 

      världen i Jesu händer, och de skall säga:

"Ve oss att det var du, och vi visste det inte

      och lydde inte presbytererna som förkunnade

frälsning för oss".

 

      TY DERAS SKALL INTE DÖ, OCH DERAS ELD

SKALL INTE UTSLÄCKAS, OCH DE SKALL VARA

      TILL AVSKY FÖR ALLT KÖTT#.

 

17:6.  #Han menar just domens dag, då man skall

få se vilja bland oss som har varit ogudaktiga 

        och gensträviga mot Jesu Kristi bud#. 

 

17:7.  #Men de rättfärdiga, som handlat rätt,

utstått plågor och hatat själens lustar, skall ge 

    sin Gud ära när de får se hur de som irrat

bort i ord eller gärning och förnekat Jesus

     straffas med svåra plågor i outsläcklig eld,

och skall säga:

     "Det skall finnas hopp för dem som av allt

hjärta tjänat Gud"#.

 

18:1.  #Låt då finnas bland dem som tackar, 

bland dem som har tjänat Gud och bland de

      ogudaktiga som döms#.

 

18:2.  #Och även jag, som alltigenom är en syndare

och ännu inte undgår någon frestelse utan 

      är mitt ibland djävulens verktyg, skyndar mig

att jaga efter rättfärdighet för att jag åtminstone

       skall komma nära den i fruktan för den

kommande domen#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

        DEL. 23600.

 

23600.  Saktmodets välsignelse:

     uppmuntrar tröstar.

 

23601.  O-förnuftiga människor  saknar insikten.

 

23602.  Visheten  klokheten  för de o-förnuftiga

    dårskap.

 

23603a.  Ilskne varför vara rädd för saktmodets

   omsorg ömhet.

 

23603b.  Ilskne äger o-kunnighet 

om saktmodets ömhet och omsorg.

 

23604.  Ilskenheten skadlig smärtsam 

     berövar människo-livet på tid

och energi.

 

23605.  Där Hopp glädje ljus råder råder

inte mörker sorg bedrövelse.

 

23606.  Mörkret sorgen modlösheten:

   framtidshoppets fiende o-vän.

 

23607.  Svek trolöshet råder där 

troheten sanningen saknas.

 

23608.  Lättjefulle lättjans slav:

slavtjänare i ondskans tjänst.

 

23609.  Falska anklagelser  onda önskningar:

    o-nyttiga skadliga.

 

23610.  Gudlösheten visar ingen respekt vördnad

   för godheten kärleken omsorgen.

 

23611.  Gudlösheten ondskans tjänare.

 

23612.  Gudlösheten  kärlekslös bedragare.

 

23613.  Rädslan ondskans vapen

fördärvar alla levande varelser.

 

23614.  Rädslan kärlekslös bedragare.

 

23615.  Godhetens kärlek  sanningens renhet:

    förändrar människors hjärtan.

 

23616.  Lögnens falskhetens orenhet 

    bedrar människors hjärtan.

 

23617a.  Barmhärtigheten godheten varandras vänner.

 

23617b.  Godheten ömheten varandras vänner.

 

23617c.  Rättvisan ömheten  varandras vänner.

 

23618.  O-rättvisan  smärtsamt lidande.

 

23619a.  Tillgivenheten ömheten  själens läkedom.

 

23619b.  Ömheten ömsintheten  själens sötma.

 

23619c.  Vara kärleksfull visar ömhet.

 

23620.   Kärleken visar förståelse för människovärdet.

 

23621.  Värme ömhet  förändrar hårda

kyliga hjärtan. 

 

23622.  Tänk få vara sen till vrede 

rik på saktmod  mildhet.

 

23623.  Tänk få lära känna kärlekens skönhet.

 

23624.  Uppskatta uppmuntra kärlekens

skönhet ömhet.

 

23625.  Hatiska föraktfulla människor 

dåliga uppmuntrare inför kärlekens skönhet.

 

23626.  Tänk få äga friheten från egoismens

själviskhet.

 

23627.  Ha-begärets hopkramade bojors

fångenskap: låt den vara kraftlös.

 

23628.  Kraftlöst ha-begär  själens förlorare.

 

23629.  Ha-begärets fångenskap  själens förlorare.

 

23630.  Tankspridda förströdda irrande tankar:

    o-tröstliga obarmhärtiga.

 

23631.  O-barmhärtiga  o-tröstliga tankar:

      skadliga smärtsamma.

 

23632.  O-tröstliga  obarmhärtiga tankar:

förvirrande oroliga.

 

23633.  Knorrande knotande ord skapar:

oro  förvirring.

 

23634.  Ondskan  godheten varandras fiender

o-vänner. 

 

23635.  Ondskan  godheten strider om 

mänsklighetens vilja.

 

23636.  Ondskans visar sina onda gärningar.

 

23637.  Godheten visar sina goda gärningar.

 

23638.  Godhetens gärningar: omsorg ömhet

och kärlek.

 

23639.  Göra onda eller goda gärningar:

vad väljer mänskligheten?

 

23640.  Tacksam glädje: påverkar omgivningen.

 

23641.  Tacksam glädje sprider ljus och värme.

 

23642.  Ljus och värme  smälter ner  frysna

hårda hjärtan.

 

23643.  Förlåtelsen  förlåter glömmer.

 

23644.  O-förglömd bitterhet  o-förlåten.

 

23645.  O-förglömd besvikelse  o-förlåten.

 

23646.  O-förglömd bitterhet  besvikelse 

sårar själen.

 

23647.  Hjärtat fyllt av kärlek talar kärleksfulla ord.

 

23648a.  Vad ögat inte ser  det begär inte hjärtat.

 

23648b.  Vad örat inte hört  det begär

inte hjärtat.

 

23649.  Vänligheten  godheten varandras vänner.

 

23650.  Visa vördnad respekt  för  varandras

  människovärde.

 

23651.  Skuldlösa händer  rent hjärta.

 

23652.  Skuldtyngda händer  o-rent hjärta.

 

23653.  Skuldlösa fötter  rent  hjärta.

 

23654.  Skuldtyngda fötter  o-rent  hjärta.

 

23655.  Ondskan visar förakt  för  vänligheten

godheten.

 

23656a.  Ondskans högmod  hindret  för

ondskan vara vänlig. 

 

23656b.  Ondskans övermod  hindret för

ondskan vara godhjärtlig.

 

23656c.  Ondskans stolthet  hindret  för

   ondskan  vara snäll.

 

23657.  Sorgset  argsint hjärta  o-hälsosamt

bittert besviket hjärta.

 

23658.  Skräckslagna människor:

förvirrade oroliga ängsliga.

 

23659.  Vreden  hatet  orsakar  krig  konflikter

    vålds-brott.

 

23660.  Förtryckare  ondsinta människor.

 

23661.  O-barmhärtiga människor:

onskans barn.

 

23662.  Ondskans tjänare: hatar föraktar

kärleken godheten vänligheten.

 

23663.  Förtalets giftiga pilar  smärtsamma.

 

23664.  Förtalets förrädiska pilar 

farliga skadliga.

 

23665.  Elaka människor ondskans hantlangare.

 

23666.  Lögnen ringaktar sanningen.

 

23667.  Sanningen lögnen strider mot varandra.

 

23668.  Lögnen bedrager människorshjärtan.

 

23669a.  Saktmodets rika liv  vredens lidelse.

 

23669b.  Vredens smärtsamma lidelse:

    saktmodet förbarmar sig över den vredes liv.

 

23669c.  Saktmodets rika liv  tillgängligt för

    den vrede.

 

23670.  Sanna ljuset: sanningen  förkväver 

mörkrets lögner.

 

23671.  Där sanningen råder  lögnen förloraren.

 

23672.  Tänk få äga sanningen  belyser hjärtat.

 

23673.  Där mörkret råder  råder döden.

 

23674.  Där ljuset råder  råder  Livet.

 

23675.  Trofastheten ståndaktigheten troheten:

   nationens moraliska ryggrad.

 

23676a.  Godheten  trofast.

 

23676b.  Ondskan  trolös.

 

23677.  Där godheten råder råder  troheten.

 

23678.  Där ondskan råder   råder  trolösheten.

 

23679.  Där trolösheten råder  råder  råder

    moraliska misären.

 

23680.  Där troheten råder  råder  goda

moralen  etiken.

 

23681.  Likgiltigheten  o-vänligheten:

       o-intressant liv.

 

23682.  Vänligheten  ovänligheten:

     

23683.  Ögon själens fönster.

 

23684.  Ögonen vägen in  i  hjärtats tankar.

 

23685.  Döden strider mot Livet:

    o-barmhärtig.

 

23686.  Dödliga epidemier  strider inte 

  mot dödligheten: då strider den mot sig själv.

 

23687.  Dödliga epidemiers strid mot 

     Livet: då strider den inte mot sig själv.

 

23688.  Tänk få vara älskad uppskattad

      få vara den man är.

 

23689.  Vreden visar ingen barmhärtighet

   omsorg mot den vrede.

 

23690.  Häftigheten visar ingen medkänsla

    med-lidande mot den häftige.

 

23691.  Gudlösheten Herre över sig själv.

 

23692.  Gudlösheten ondskans hantlangare.

 

23693.  O-intressant vara likgiltig:

likgilitighetens slav: slaveriet förringar

      människo-värdet.

 

23694a.  Man föds inte saktmodig:

      tillåter sig vara saktmodets tjänare.

 

23694b.  Man föds inte ödmjuk: 

    tillåter sig vara ödmjukhetens slav.

 

23695.  Saktmodige övar  praktiserar 

saktmodet.

 

23696.  Godhjärtlige övar  praktiserar

     godheten.

 

23697.  O-tålige tillåter sig bli utnyttjad

av o-tålighetens lidande.

 

23698a.  Likgiltige tillåter sig bli utnyttjad

likgiltighetens lidande.

 

23699a.  Okunnigheten om o-tålighetens lidande:

problemet för o-tåliges lidande.

 

23699b.  O-kunnigheten om likgiltighetens lidande:

problemet för likgiltiges förblindelse.

 

    

 

 

 

 

 

 

      

  

 

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 december 2020 11:46

              PÅVEN VID ALTARET

 

                        JULMÄSSAN  2020.

 

Såg Påven vid altaret.

 

     Tänkte på Jesu dyrbara blods renhet.

 

  I blodet finns renade kraft mot orenheten

 

        epademi  pestens orenhet.

 

En följd av mänsklighhetens onda orena gärningar.

 

      Inför Jungfru Marias o-befläckade avelse.

 

La märke till senare han skulle fira eukarstin.

       Med Jesu obefläckade blod och kropp:

 

oss till försoning och upprättelse från

    mänsklighetens  dödliga överträdelse.

 

26/12  2020.

 

HELIGA HELENA AV SKÖVDE:

      BER OM UPPRÄTTELSE ÖVER DETTA LAND.

 

PÅVE ALEXANDER III  SKREV ETT BREV TILL

       DEN HELIGE ERIK  

SVEARNAS  GÖTARNAS KONUNG.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

IGNATIOS BREV  TILL  SMYRIERNA.

 

                4:1-2.  5:1-3.

 

VARNING  FÖR DOKETERNA.

 

4:1.  #Jag ger er denna förmaning, mina älskade,

fastän jag vet att också ni tror så.

      Men jag vill varna er för vilddjuren i mänsklig

gestalt.

       Ni skall inte bara undvika att ta emot dem.

Om möjligt skall ni inte träffa dem utan enbart  

      be för dem att de på något vis blir omvända,

fastän det är svårt.

       Över detta råder Jesus Kristus vårt sanna liv#.

 

Ignatios varnar Doketerna: vilddjuren

    i mänsklig gestalt.

Ni inte bara visa dem gästvänlighet:

    utan också undvika träffa dem.

Be för dem: deras hjärtan må omvända sig. 

 

4:2.  #Om det var en skenbild att Herren gjorde

detta, då är det också en skenbild att jag är i bojor.

       Varför har jag då överlämnat mig åt döden:   

åt eld, åt svärd, åt vilddjur?

       När jag är nära svärdet är jag nära Gud;

när jag är hos vilddjuren är jag hos Gud, bara detta

       sker i Jesu Kristi namn.

För att lida med honom utstå jag allt när han ger

      mig kraft, han som blivit den fullkomliga 

människan#.

 

Doketerna förnekar Herrens försoningsverk.

         Är Hans försoningsverk o-verkligt:

bär jag dessa lidandets bojor förgäves.

         Min kropps offer för Kristi lidandets skull:

åt eldslågorna, dödliga svärdet bli vilddjurens

     föda fåfängt.

I min närhet av svärdet jag är Guds närhet.

         Är vid vilddjurens hungers-känsla:

är hos Gud, den högste

         Bara det förhärliga Jesu Kristi namn.

Lida med honom uppstå med honom

     i hans uppståndelse kraft.

Han den fullkomliga människan.  

 

5:1.  #Det finns några som i okunnighet förnekar 

honom eller som snarare blivit förnekade av honom

      och som är dödens förespråkare snarare

än sanningens.

      Profeterna har inte övertygat dem, inte heller

Moses lag.

      Inte ens nu har de blivit övertygade av

evangeliet eller av vad vi, var och en, fått lida#.

 

Finns några okunnigt förnekar Jesu död

    och uppståndelse.

I sin förnekelse blivit förnekade av honom.

          Gör sig till dödens förespråkare:

istället för vara sanningens efterföljare.

      Varken profeterna Mose lag kan övertyga 

deras villfarelser.

         Vårt lidande efter evangeliets sanna budskap

övertyga deras förnekelse. 

 

5:2.  #Också om oss tänker de detsamma.

Vad hjälper det mig om man berömmer men smädar

         min Herre och inte bekänner att han har

antagit kött?

         Den som inte bekänner förnekar honom

helt och hållet och bringar död med sig#.

 

Ser oss som villolärare.

       Mig till ingen tröst och hjälp:

antingen man berömmer Kristi lidande

    eller smädar honom.

Bli människa till köttet genom Jungfru födelsen.

      De som förnekar honom:

Bekänner inte hans död uppståndelse:

        förnekar honom: blir dem till fall. 

 

5:3.  #Namnen på dessa otrogna har jag jag inte brytt mig om att skriva till ner.

        Jag vill inte ens tänka på dem förrän de 

omvänder sig till det lidande som är vår

      uppståndelse#. 

 

Dessa otrognas namn: skriver jag inte om.

        Vill inte ta tid med dem.

Gör de bot och bättring: bekänner Jesu lidande

    död och uppståndelse: ska jag nämna

deras namn.   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖN FÖR OLIKA FÖRETAG.

 

Deras styrelser:

      

Göra rättvisa beslut: låta tättvisan få råda.

 

    Visa omsorg för de anställdas trivsel.

 

Värna om trygga arbetsplatser.

 

      Uppskatta de anställdas flitighet: belöna den.

 

Goda relationer mellan företagsledningen

      och de anställda med deras familjers framtid. 

 

1.  Abliva  2.  Africa Oil Corp.  3.  Avanza 

     4.  Björn Borg  5.  Catena Media  6.  Enquest

7.  Eniro  8.  Lucara Diamond Corp.  9.  Lundin Gold

     10.  Moment Group  11.  Oscar Properties

12.  Precise Biomectrics  13.  SAS 

     14.  Samhällsbyggnadsbolaget B 

15.  Vanue Retial  Group B 16. rnb Retail and Brands

    17.  Tethys Oil

 

1.  Active Biotech  2.  Amasten Fastighet

    3.  Attana  4.  Auriant Mining  5. Avanza

6.  Bong  7.  Compare IT  8.  Concordia B

    9.  Eatgood Sweden   10.  Episurf Medical B

11.  Feelgood  12.  Image System 

     13.  Index Pharmaceuticals  14.  Lundin Mining

15.  Multi Q  16.  Netmore Group 

     17.  Ortivus B  18.  Prebona 

19.  Precise Biometrics  20.  Scandios

     21.  Scandinavian E   22.  SenzaGen

23.  SSAB B    24.  Starbeeze B

    25. Acarix  26.  Anoto Group 27. Axalot Solutions 

28.  Mantex  29.  Mavshack  

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

ANDRA CLEMENSBREVET.  3:1-5.  4:1-5.

 

                       INNEHÅLLET.

 

Den gengäld som vi kan ge honom är bekännelsen,

       inte i ord utan i gärningar.

 

            BEKÄNNELSEN TILL KRISTUS.

 

3:1.  #Stor bamhärtighet har han visat oss.

Framför allt att vi, de levande, inte offra åt de döda

     avgudarna och tillber dem.

Genom honom har vi istället lärt känna

    sanningens fader.

Vari bestå kunskapen om honom annat än i att

     inte förneka den genom vilken vi lärt

känna honom#.

 

Guds barmhärtighet: barmhärtighetens Fader.

         Vi de levande: förmanar er,

offra inte åt de döda livlösa avgudarna.

    Tillbe den levande Guden: inte avgudarna.

Genom Jesus Kristus lärt känna sanningens fader.

        Kunskapen om honom: bevarar oss från

förnekelsen: kunskap om honom.

 

3:2.  #Han säger ju själv:

 

   VAR OCH SOM KÄNNS VID MIG INFÖR MÄNNISKORNA HONOM SKALL JAG KÄNNAS

      VID INFÖR MIN FADER#.

 

Herrens ord:

      Där frimodigheten råder  råder rädslan.

Den somfrimodigt bekänner mig Herre inför

    sin nästa: honom ska jag bekänna

inför min Fader.  

 

3:3. #Detta är alltså vår gengäld, att vi bekänner

honom genom vi blivit frälsta.

        Men hur skall vi bekänna honom?

Genom att göra vad han säger och inte vara

    olydiga mot hans bud, inte endast ära honom

med läpparna utan  AV ALLT HJÄRTA OCH AV

      ALLT FÖRSTÅND#.

 

Herren belönar frimodigheten inför vår nästa.

          Vad bekänner vi?

Genom honom blivit frälsta.

         Vi bekänner honom genom: göra vad

han säger.

      Leva i lydnad mot hans bud.

Inte bara ärar honom med läpparna.

        Ärar hans namn: med hjärta och sinne.

 

3:5.  #Han säger ju hos Jesaja:

    DETTA FOLK ÄRA MIG MED SINA LÄPPAR,

        MEN DERAS HJÄRTAN ÄR LÅNGT IFRÅN MIG#.

 

Han citerar profeten Jesaja ord:

        Detta gensträviga folk: ärar mig med

sina läppar.

      Deras hjärtan: älskar inte mig.

 

4:1.  #Låt oss inte bara KALLA honom Herre.

Det skall inte rädda oss#.

 

Kalla honom Herre med sina läppar:

     ingen räddning från synden.

Hjärtats och läppars bekännelse:

     vår räddning.

 

4:2.  #Han säger:

 

   INTE ALLA SOM SÄGER "HERRE, HERRE"

TILL MIG SKALL BLI RÄDDADE UTAN DEM SOM

       HANDLAR RÄTTFÄRDIGT#.

 

Han säger:

       Alla som säger i ord: "Herre, Herre".

Bli inte räddad från vredesdomen.    

 

4:3.  #Låt oss därför, bröder, bekänna honom med 

gärningarna, genom att älska varandra, genom att

     inte begå otukt, inte heller förtala varandra

eller förivra oss, utan vara behärskade, 

     barmhärtiga och goda.

Och vi är skyldiga att lida med varandra och inte

      vara giriga.

Med sådana gärningar bekänner vi honom men

     inte med motsatsen#.

 

Bröder, låt oss bekänna honom med gärningar.

        Hur gör vi det?

Älska varandra.

        Lev i renhet.

Förtala inte varandra. älska din nästa.

    Visa barmhärtighet och godhet.

Bär varandras bördor.

      Fly girigheten  var givmilda.

Goda gärningar  bekänner honom som Herre.

      Gudlösa gärningar förnekar honom.

 

4:4.  #Om vi får inte frukta människor mer än Gud#.

 

Gudsfruktan villigt  tjänar honom.

        Människofruktan driver ut kärlek.

 

4:5.  #Ty om ni gör det träffas ni av Herrens ord: 

ÄVEN OM NI ÄR SAMLADE HOS MIG I MITT SKÖTE

       MEN INTE HÅLLER MINA BUD, SÅ SKALL JAG

FÖRKASTA ER OCH SÄGA TILL ER:

       FÖRSVINN HÄRIFRÅN, JAG VET INTE VARIFRÅN NI ÄR, NI ONDSKANS HANTLANGARE#.

 

Lever ni gudsfruktan: hör ni Herrens ord.

        Gudsfruktan lyder hans ord.

Lever ni inte efter mina bud.

     Säger jag till er:

"Gå bort ifrån mig ni, ondskas hantlangare.

 

 

 

  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2020 06:37

POLYKARPOS AV SMYRNA BREV

 

              TILL FILIPPERNA.

 

Polykarpos och presbytererna som är med honom

     hälsar Guds kyrka som bor som främling

i Filippi.

      Måtte nåd och fred växa till från Gud allsmäktig

och vår Frälsare Kristus.

 

Polykarpos presbytererna: hälsar Guds kyrka:

        bor som främling i Filippi.

 

1:1.  #Jag gläder mig mycket med i vår Herre

Jesus Kristus, att ni tog emot dem som är

      avbilder av den sanna kärleken och följde

med de fängslade så som ni borde.

      Deras bojor är värdiga helgon, diadem för 

dem som verkligen är utvalda av Gud

      och vår Herre#. 

 

Mitt hjärta gläds i vår Herre Jesus Kristus..

             Uppskattar er vänligt mot Guds avbilder:

vilka lever i sanna kärleken.

       Deras lidandets bojor värdiga helgon.

Vittnesbördet för deras verkliga kallelse av Gud

      och vår Herre.   

 

1:2.  #Sedan äldsta tid har det sagts om er tro

är fast rotad.

       Jag gläder mig åter att den ännu består

och bär frukt i vår Herre Jesus Kristus.

      För våra synders skull uthärdade han att stiga

ner ändå till döden.

      Gud löste honom ur dödens vånda och lät

honom uppstå#.

 

Er tro varit fast rotade i era hjärtan.

     Ståndaktigt bär frukt i vår Herre Jesus Kristus.

 

1:3.  #Ni ser honom ännu inte men tro på honom

i en outsäglig, himmelsk glädje som många

      längtar efter att få gå in i.

Ni vet att det är av nåd som ni är frälsta, 

      inte av era gärningar utan av Guds goda vilja

genom Jesus Kristus#. 

 

Ser honom inte i det synliga.

       Äger trons fasthet åt honom.

Himmelska glädjen vilka många längtar efter.

         Av nåd är ni frälsta.

Inte efter egna gärningar Guds goda vilja

     genom Jesus Kristus.

      

2:1.  #Var därför beredda att bryta upp och tjäna

Gud i fruktan och sanning.

       Lämna det tomma och onyttiga pratet 

och hoppens vantro.

       Tro på honom som har uppväckt vår Herre

Jesus Kristus från de döda och förhärligat

     honom och gett honom en tron på sin

högra sida.   

      Honom är allting underlagt i himlen och på

jorden.

      Honom tjänar allt som andas och han kommer

för att döma levande och döda.

     Gud skall utkräva räkenskap för hans blod av 

dem som inte tror på honom#.

 

Vi frimodiga i ert tjänande i Gud: 

   i gudsfruktan och sanning.

Överge idel tomma fåfängliga ord.

     Tro på vår herre Jesus Kristus uppväckt från  

de döda: förhärligad.

    Sitter på tron på Faderns högra sida.

Honom allt underlagt i himlen på jorden.

     Alla levande varelser tjänar honom:

kommer i majestät för döma levande ochh döda.

        Gud skall utkräva räkenskap för jordelivets

gärningar: den som inte tror på honom.  

 

2:2.  #Den som uppväckte honom från de döda skall

uppväcka också oss, om vi gör hans vilja

      och vandrar i hans bud och älskar det som

han har älskat, om vi avstår från all orätt, girighet,

       pennigkärlek, allt förtal och falskt vittnesbörd.

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf,

      slag med slag, förbannelse med förbannelse#.

 

Fadern som uppväckte honom från de döda

    skall uppväcka oss.

Om vi lydigt gör hans vilja vandrar i hans bud.

          Älskar det han älskar.

Avstår från o-rättvisan girigheten penningkärlek.

        Undviker vara förtalets träl sprider

falskt vittnesbörd.

       Belöna inte ont med ont.

Inte vara våldsam.

      Inte smäda sanningen.

 Vara fri från förbannelsen.

 

2:3.  #Tänk på vad Herren har lärt oss:

"Döm inte, så blir ni inte dömda". 

        Förklara ingen skyldig, så blir ni inte dömda 

skyldiga.

      Var barmhärtiga, så skall ni möta barmhärtighet.

Ty med den dom som ni mäter med skall det mätas 

      upp åt er.

Saliga är de fattiga och de som förföljs för

    rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket"#.

 

Tänk på Herrens ord: till lärdom.

     Var inte dömande.

Den som dömer blir själv fördömd.

        Döms någon skyldig: den som dömmer blir

själv skyldig.

     Var barmhärtighetens tjänare: vilket

belönas med barmhärtighet.

          Välsignad är de fattiga i anden.

De förföljda för rättfärdighetens skull.

        Vilka tillhör himmelriket.

 

3:1.  #Bröder, det jag skriver om rättfärdigheten

skriver jag inte av mig själv utan därför att ni redan

        har bett mig om det#.

 

Mina bröder, skriver om rättfärdigheten.

   Rättfärdigheten: ostrafflig renhjärtlig.

Jag o-värdig rättfärdigheten.

    

3:2.  #Varken jag eller någon av mina likar kan efterbilda den visdom som kom från den salige 

     och berömde Paulus.

När han bodde bland er undervisade han noga

     och fast om sanningens lära för var och en 

av dem som levde då.

     Sedan han hade rest skrev han flera brev 

till er.

      Om ni fördjupar er i dem kan ni bli uppbyggda 

i den tro som har getts åt er#.

 

Inte mig själv mina medbröder kan jämföra sig med

        den visdom som kom från salige Paulus.

Levde bland er undervisade er: om sanningens lära.

     Fördjupar er i Paulus skrivna brev:

blir det er till uppbyggelse i tron.

     

3:3.  #Den allas vår moder, den följs av hoppet

och före den går kärleken till Gud, till Kristus

       och vår nästa.

Om någon lever i dem har han uppfyllt

       rättfärdighetens bud, ty den som har kärlek

är långt ifrån all synd#.

 

Du kyrka: allas vår moder.

      Efterföljer hoppet för den går kärleken före

till Gud, till Kristus och vår nästa.

 

Livet i dem uppfyller rättfärdighetens bud.

           Den som lever i Kristi kärlek 

lever långt från all synd. 

 

4:1.  #ROTEN TILL ALLT ONT ÄR KÄRLEKEN TILL

PENGAR.

       VI VET ATT ATT VI KOM TOMHÄNTA TILL

VÄRLDEN OCH SKALL GÅ TOMHÄMTA UR DEN.

       Låt oss beväpna oss med RÄTTFÄRDIGHETENS

VAPEN och lära oss att framför allt vandra

      efter Herrens bud#.

 

Roten till allt ont: penningkärleken.

        Kom till världen tomhänta.

Lämnar den tomhänt.

          Låt vara utrustade med rättfärdighetens vapen.

      Framför allt vandra efter Herrens bud.

 

4:2.  #Lär därför era hustrur att vandra i den tro som

de har fått, i kärlek och renhet, och att älska sina

       män i all trohet; att älska alla lika i all kyskhet

och att uppfostra barnen till gudsfruktan#.

 

Undervisa era hustrur  vandra i den tro de fått.

        Lev i kärlek renhet älska sin män i trohet.

Älska alla lika i all kyskhet.

      Uppfostra era barn i gudsfuktan.

 

4:3.  #Lär änkorna vara visa i Herrens tro

och ständigt be för alla.

      De skall vara långt från allt förtal, skvaller,

falskt vittnesbörd, penningkärlek och allt ont.

     De skall veta att de är ett Guds altare 

och att han prövar allt; ingenting undgår honom

      av våra tankar och avsikter eller 

hjärtats fördolda#.

 

Undervisa änkorna.

      Lev vist i Herrens tro.

Var uthålliga er bön för alla.

        Vilket beskyddar er från:

Förtalet skvalleriet falskt vittnesbörd.

        Penninbegäret  onda gärningar.

Gud prövar allt:

       Hjärtats  fördolda  tankar. 

 

5:1.  #Då vi nu vet att man INTE LURAR GUD

bör vi vandra värdigt hans bud och hans härlighet#.

 

Gud sanningens ursprung: låter sig inte

    bli bedragen.

Vandra värdigt efter hans bud hans härlighet.

 

5:2.  #På samma sätt skall diakonerna vara

fläckfria inför hans  rättfärdighet.

      De är tjänare åt Gud och Kristus och inte

åt människor.

      De skall vara fria från skvaller, tvetalan,

penningkärlek, de skall vara kyska i allt,

      barmhärtiga omtänksamma.

De vandra enligt Herrens sanning, han som 

      blev allas tjänare.

Om vi är i honom till behag i denna tidsålder,

      skall han i gengäld ge oss den kommande så

som han har lovat att uppväcka oss från de döda.

     Om vi lever på ett sätt som är värdigt honom

SKALL VI HÄRSKA MED HONOM om vi bara tror#.

 

Polykarpos förmanar diakonerna vara fläckfria

       inför Guds rättfärdighet.

De är Guds och Herrens tjänare.

       Inte människo tjänare.

Vara fläckfria från skvaller tygla sin tunga

    inte penningkära leva i kyskhet.

Barmhärtiga  omtänksamma.

       Vandra i Herrens sanning:  allas tjänare.

Behagar vi honom i denna tidsåldern,

         skall belöna i det tillkommande livet.

Samma löfte gav oss uppväcka oss från de döda.

      Lever vi i värdighet mot honom

skall vi härska med honom.

 

5:3.  #På samma vis ska de unga vara klanderfria

på allt sätt, tänka på sin renhet och tygla sig

     själva i fråga om all ont.

Det är en god sak att skilja sig från världens

      begärelser, ty alla köttets begär FÖR KRIG MOT

SJÄLEN, och INGEN SOM LEVER I OTUKT,

      VEKLIGHET ELLER HOMOSEXUALITET FÅR

ÄRVA GUDS RIKE, inte heller de som

      lever onaturligt.

Därför måste de avhålla sig från allt sådant

      och underordna sig diakonerna

och presbytererna som Gud och Kristus.

        Jungfruarna skall leva med ett klandefritt

och rent samvete#.

 

De unga ska leva ett rättfärdigt liv.

     Leva i renhet i självbehärskning.

Avskiljda från världens begärelser.

       Köttets begär stridslysten mot själen.

Otuktigt liv livet i homosexualitet  får inte ärva 

      Guds rike.

Leva i återhållsamhet från lösaktigt liv.

     Var underordnade inför diakonerna

presbytererna som Gud och Kristus.

     Jungfruarna skall o-befläckat med rent samvete. 

 

6:1.  #Också presbytererna skall vara barmhärtiga

och visa godhet mot alla.

       De skall återföra dem som gått vilse,

besöka alla sjuka.

        De får inte försumma änkan, den faderlöse

och den fattige utan skall alltid tänka på att göra

       GOTT INFÖR GUD OCH MÄNNISKOR.

De skall avhålla sig från all vrede, de får inte göra

       skillnad på människor eller döma orätt.

De skall vara fjärran från all kärlek till pengar.

        De skall inte hastigt tro någon om ont

och inte döma hårt, eftersom vi vet att vi alla är

         skyldiga till synd#.

 

Polykarpos förmaningar till presbytererna:

     leva efter Herrens ord. 

Visa barmhärtighet vara godhjärtlgt mot alla.

     Besöka de sjuka.

Uppmuntra de vilsegångna.

       Visa omsorg för änkorna. 

Den fattige faderlöse.

     Inte bli berömd inför människors ögon.

Bejaka vreden  inte döma o-rättvist.

       Kärlekslös mot penningsbegäret.

Alla ursyndens slavar: döm inte hårda

     o-rättvisa domar.

       

6:2.  #Om vi alltså ber Gud att förlåta oss är vi

också skyldiga att förlåta.

        Vi lever inför Herrens och Guds ögon.

VI SKALL ALLA STÅ INFÖR KRISTI DOMSTOL,

       och var och en av oss skall avlägga räkenskap

för sig själv#.

 

Gud förlåtande vi är förlåtna.

      Vi skyldiga förlåta vår nästa.

Vi lever inför Herrens Guds allvetande ögon.

         Vi alla får göra räkenskap inför

Kristi Domstol.

       

6:3.  #Låt oss därför tjäna honom med fruktan

och vördnad så som han själv har befallt.

       Detsamma säger apostlarna som förkunnade 

evangeliet för oss och profeterna som förutsade

        Herrens ankomst.

Låt oss vara ivriga att göra gott, undvika skandaler

      och falska bröder och dem som hycklande

bär Herrens namn och vilseför tomma människor#.

 

Låt tjäna Herren  i gudsfruktan  vördnad

        Apostlarna förmanar oss leva i gudfruktan 

vörnad: som fötrkunnade evangeliet för oss.

      Profeterna förutsade Herrens ankomst.

 

7:1.  #Var och en som inte bekänner ATT JESUS KRISTUS HAR KOMMIT I MÄNSKLIG GESTALT 

       ÄR EN ANTIKRIST.

Den som inte bekänner vittnesbördet om 

       korset ÄR FRÄN DJÄVULEN, och den som

förvränger Herrens ord efter sina egna önskningar

      och förnekar uppståndelsen och dome,

han är Satans förstfödde#.

 

Den som förnekar Jesus Kristi jungfrufödelse:

             är antikrists tjänare.

Den som inte bekänner Kristi korsfästelse:

      förnekar korsfästelsens: han djävulens barn.

 

7:2.  #Låt oss därför lämna hopens tomma prat

och de falska lärorna och återvända till den lära

       som från början har överlämnats till oss.

Låt oss vara nyktra så att vi kan be och hålla

      ut i fastor och i våra böner anropa Gud

som ser allt att han inte utsätter OSS FÖR 

     PRÖVNINGAR så som Herren sade:

ANDEN VILL, MEN KROPPEN ÄR SVAG#.

 

Låt oss inte vara skarornas pratsjuka redskap.

        Lämna de falska illärorna.

Söka evangeliets sanning.

        Vara andligt nyktra.

Andlig nykterhet: bönens draghjälp.

       Visa trohet i fastor och i våra böner.

Åkalla Gud: beskydda oss från köttets prövningar.

         Herrens ord i Getsemane:

Anden villig, men köttet är svagt.

 

8:1.  #Låt oss alltid hålla fast vid vårt hopp och vid

honom som är en borgen för vår rättfärdighet,

      Jesus Kristus.

VÅRA SYNDER BAR HAN I SIN EGEN KROPP UPP

     PÅ TRÄPÅLEN.

HAN BEGICK INTE NÅGON SYND OCH SVEK FANNS

      INTE I HANS MUN.

För vår skull utstod han allt för att vi skall få 

     leva i honom#.

 

Låt oss vara ståndaktiga vid vårt hopp vid honom.

       Han vår eviga försvar för vår rättfärdighet,

Jesus Kristus.

     Våra synder bar i sin syndfria kropp

upp på träpålen.

       Han var syndfri sveklös i sin mun.

För våra synders skull led i sitt lidande:

     upprättade oss från arvs-synden.

 

8:2.  #Låt oss därför efterfölja honom i hans

   uthållighet, och om vi lider för hans skull skall

vi prisa honom.

      Detta är den förebild som han själv gett

oss, och detta har vi satt vår tro till#.

 

Låt oss lydigt efterfölja honom:

     vår förebild för uthållighet.

Lider vi för hans skull: prisa honom.

         Vår förebild vilket vi satt vår tilltro till.

  

9:1.  #Jag uppmanar därför er alla att vara lydiga 

mot rättfärdighetens ord och visa all uthållighet.

     Ni har det för ögonen, inte bara hos den salige

Ignatios, Zosimos och Rufus utan också

      hos andra bland er och Paulus själv

och de andra apostlarna#.

 

Uppmanar er alla lev i lydnad mot rättfärdighetens

    ord  visa uthållighet.

Låt er blick vara fast rotade inför rättfärdighetens

     ord  lev i uthållighet.

Inte bara salige Ignatios, bröderna Zosimos

    och Rufus levde som goda förebilder.

Salige Paulus de andra apostlarna var levande

     vittnesbörd. 

 

9:2.  #Var övertygade om att deras LOPP INTE HAR VARIT FÖRGÄVES utan har skett i tro

     och rättfärdighet och att de är på den plats

som tillkommer dem hos den Herre som de 

     led tillsammans med.

De hade ingen KÄRLEK TILL DENNA TIDSÅLDER

     men älskade honom som dog för oss och som

Gud uppväckte för vår skull#.

 

Deras livsvandring inte varit förgäves:

     vilket gjordes i fast tro rättfärdighet.

Visade ingen kärlek till denna tidsåldern.

         Älskade honom hans död uppståndelse

från de döda: för våra synders skull.

 

10:1.  #Förbli alltså vid detta och följ Herrens exempel, starka och orubbliga i tron.

     Älska bröderna, visa kärlek till varandra,

stå enade i sanningen, vänta på varandra i

Allmänt

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se