Alla inlägg under november 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL TRALLIERNA. 1:1-2.

 

     2:1-3  3:1-3.

 

IGNATIOS PRISAR DEN GODA ORDNINGEN 

 

      SOM VISAR SIG I FÖRHÅLLANDET MELLAN

 

BISKOP, PRESBYTERER, DIAKONER

 

       OCH FÖRSAMLING.

 

Från Ignatios, också kallad Theoforos, till den

     heliga kyrkan i Tralles i Asien, som är älskad

av Gud, Jesu Kristi Fader, och som har frid till

       kropp och ande genom Jesu Kristi lidande.

Han är vårt hopp om uppståndelse till honom.

       Jag hälsar den i all fullhet på apostoliskt 

vis och önskar den allt gott.

 

Heliga kyrkan i Tralles i Asien:

            älskad av Gud, Jesu Kristi Fader.

Ger frid till kropp och ande genom Jesu Kristi

      lidande.

Hans Sons uppståndelse från de döda: vårt hopp.

        Hälsar genom hans uppståndelse:

i all apostolisk fullhet, välsignar den.  

    

1:1.  #Jag vet att ni har ett rent sinne som är

orubbligt i uthållighet, inte bara till det yttre 

      utan till naturen.

Om detta har er biskop Polybios berättar för mig

      när han kom till Smyrna genom Guds och Jesu

Kristi vilja.

       Han gladde sig  tillsammans med mig som

bär bojor i Kristus Jesus, så att jag kan se hela 

      er församling i honom#.

 

Ert rena sinne o-rubbligt i uthållighet.

        Biskop Polybios berättat om ert andliga liv.

Genom Guds Jesu Kristi vilja kom till Smyrna.

        Biskopen gladde sig över vår gemenskap.

Jag bär Kristi Jesu bojor för sanningens skull.

 

 1:2.  #När jag tog emot den gudomliga välviljan

genom honom prisade jag Gud eftersom jag av det

        jag fick veta fann att ni efterföljer honom#.

 

Genom honom mottog jag:

    gudomliga välviljan i tacksamhet prisade

jag Gud.

      Ni underordnar er biskopen.

        

2:1.  #När ni underordnar er biskopen som 

Jesus Kristus tycks ni mig inte leva på människors

      vis utan enligt Jesus Kristus.

Han dog för er skull för att ni skulle tro på hans

       död och så undkomma döden#.

 

Jesus Kristus till behag er underordnade

     av biskopen.

Er ödmjukhet ert beskydd mot människors läror.

         Ni lever efter Jesu Kristi lära. 

Dog för era synders skull:

        Vilket gav er tro på hans död.         

 

2:2.  #Det är därför nödvändigt att göra som ni 

och inte företa sig något utan biskopen utan

      underordna sig presbyteriet liksom 

Jesus Kristus.

      Han är vårt hopp, och i honom skall vi bli funna

om vi lever så#.

 

Inte göra något utan biskopens tillåtelse.

        Underordna er presbytererna:

liksom Jesu Kristi vilja.

        Han vårt eviga hopp.

 

2:3.  #Också diakonerna som tjänar Jesu Kristi

mysterier bör på alla sätt vara till glädje för alla.

        De är ju inte tjänare mat och dryck utan

Guds kyrkas tjänare.

        Därför måste de akta sig för klander som 

för elden#.

 

Diakonerna: Jesu Kristi tjänare.

         Tjänar Jesu Kristi mysterier:

vilket ger hjärtat inre glädje.

    Inte tjänare för lekamlig mat och dryck.

Guds kyrkas tjänare.

            Visar dem respekt vördnad. 

     

3:1.  #På samma sätt bör alla hedra diakonerna

som Jesus Kristus, liksom de bör hedra biskopen

       som är en bild av Fadern och presbytererna

som Guds rådsförsamling och som apostlarnas

      kollegium.

Utan dem kan man inte tala om en kyrka#.

 

Uppskatta uppmuntra diakonerna.

        Hedra biskopen och diakonerna:

vilka är en förebild av Fadern.

     Respektera presbytererna som

Guds råds-församling och apostlarnas kollegium.

        Kyrkan uppbyggd på deras tjänande.     

 

3:2.  #Jag är övertygad om att ni gör så.

Jag har ju tagit emot ett prov på er kärlek

        och har det hos mig i er biskop.

Hans hållning är mycket lärorik, hans mildhet

       en styrka.

Jag tror att också de gudlösa visar aktning

     för honom#.

 

Jag är övertygad om er respekt för kyrkans tjänare.

         Har mottagit Er beprövade kärlek.

Er biskops andliga uppförande lärorik.

           Hans mildhet er andliga styrkas

goda förebild.

           De gudlösa visar vörnad respekt för

hans lärorika livsstil.

 

 

 

 

3:3.  #Eftersom jag älskar er uttrycker jag mig 

återhållsamt, fastän jag skulle kunna skriva

      skarpare om detta. 

Jag har inte fått så h öga tankar om mig själv

      att jag som är dömd skulle kunna befalla er

som en apostel#.  

         

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV  TILL  TRALLIERNA. 4:1-2.  5:1.

 

             HAN VIDRÖR SITT EGET LIV.

 

4:1.  #I Gud vågar jag mycket, men jag känner 

mitt eget mått så att jag inte går under i högfärd.

       Nu bör jag bli alltmer oroad och vägra lyssna på

dem som berömmer mig.

       Ty de som talar till mig på det sättet slår mig

som med en piska#.

 

Gud min frimodighet.

       Leva i ödmjukhet inte fångas högmodets faror.

När jag tänker på övermodets frestelser:

      blir jag orolig: beslutat mig för undvika

all mänsklig berömmelse.

       Människors ord vilka vill ge mig egenära:

ger mig ett lidande.

 

4:2.  #Jag vill gärna lida, men jag vet inte om jag

är värdig det.

        Det är inte så många som märker min iver,

men den kämpar mot mig desto mera.

      Jag behöver mildhet, ty genom den förintas

denna världens härskare#.

 

Jag villig lida Kristi lidande.

          Är jag värdig hans lidande!

Min iver efter Kristi lidande: vilket vill leva i mig. 

         Jag behöver Kristi mildhet.

Kristi mildhet vapnet mot denna världens härskare.

 

5:1.  #Kan jag då inte skriva er om det himmelska?

Jo, men jag är rädd att jag skulle kunna skada er,

         eftersom ni är spädbarn.

Förlåt mig, men ni får inte bli kvävda, eftersom ni

      inte förstår det#.

 

Kan inte skriva för er om himmelska tingen:

         vilket kan bli er till skada, eftersom

lever som andliga spädbarn.

         Förlåt mig mina ord.

Fast föda fördrar ni inte. 

        Er andliga insikt tillhör inte de andligt fullmogna i Kristus.

 

5:2.  #Fastän jag är i bojor och kan förstå de

himmelska tingen och änglarnas rangordningar

      och härskarmakternas församlingar,

SYNLIGA OCH OSYNLIGA, så är jag för den skull

       inte ännu en lärljunge.

Det är mycket vi saknar, så att vi inte skall

      sakna Gud#.    

 

Jag lever mitt liv i bojor för sanningens skull.

       Tacksam för fått insikt i de himmelska

tingen änglarnas olika rangordningar

      och härskarmakternas församlingar.

 

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL TRALLIERNA.

 

     HAN VARNAR FÖR DEKETERNA.

 

6:1.  #Jag uppmanar er alltså ----- inte jag utan 

Jesu Kristi kärlek ----- att enbart bruka den kristna 

       födan och avstå från främmande växter,

det vill säga villolära#.

 

Jag förmanar i Jesu Kristi kärlek.

           Tillåta Kristi rena lära föda er inre människa.

Var vaksam för främmande läror:

     villoläror vilka vilseleder från sanningen.

 

6:2.  #De tycks förtroende värda när de blandar ihop

sig själva med Jesus Kristus.

       Det är som om de bjuder ett dödligt gift 

i hunungsvin, som den okunnige gärna tar emot

      i skadlig njutning för att sedan dö#.

 

Villolärorna villiga beblanda sig med Kristi lära.

            Liknar dödligt gift i smakligt honungsvin.

Den o-kunnige i sin förblindelse:

       blir bedragen till skadlig njutning.

Skadlig njutning vän med döden. 

 

7:1.  #Akta er för sådana.  Det gör ni om ni inte blir

högfärdiga utan håller er orubbligt till Jesu Kristi 

       Gud och till biskopen och apostlarnas föreskrifter#.

 

Var vaksamma mot falska villoläror.

        Var inte högmodets tjänare:

utan visa o-rubblig kärlek till Jesu Kristi Gud

     biskopen och apostlarnas föreskrifter.

 

7:2.  #Den som är inne i altaret är ren, men den som

är utanför altaret är inte ren.

         Det betyder: den som gör något utan biskopen

och presbyteriet och diakonerna har inte

      rent samvete#.

 

Rena hjärtan är inne i det heliga altaret.

          Den orene utanför altaret.

Vilket betyder: 

        Den som har ett orent samvete:

underordnar sig inte biskopen presbyteriet

     och diakonerna. 

 

8:1.  #Jag har inte hört något sådant om er, men jag vanar er, mina älskade, eftersom jag förutser 

       djävulens listiga angrepp.

Ta alltså på er mildhet och tålamod.

         Omskapa er tro som är Herrens kropp och i kärlek som är Herrens blod#.

 

Tacksam för vaksamhet mot orena samvetet.

          Jag vill varna er för det: mina älskade.

Akta er för djävulens listiga angrepp.

         Låt er vara mildhetens tålamodets tjänare.

Förändra er tro se på Herrens offrande kropp.

          Bevara er kärlek till Herrens blod.      

 

8:2.  #Ingen av er får ha något emot sin nästa.

 Ge inte hedningarna en förevändning så att 

        Guds församling blir smädad genom vad några

få oförståndiga gör#.

       VE DEM, FÖR VARS OFÖRNUFTS SKULL MITT

NAMN BLIR SMÄDAT BLAND NÅGRA#.

 

Var vaksam för förtalet skvalleriet föraktet

      mot din nästas liv.

Ge inte hedningarna något tillfälle i sin ondska

         smäda Guds församling.   

 

9:1.  #Var döva när man talar till er utan att räkna med Jesus Kristus.

       Han är av Davids släkt, Marias son.

Han föddes verkligen, han åt och drack, han blev

       verkligen förföljd under Ponius Pilatus, 

han blev verkligen korsfäst och dog i de himmelska,

       jordiska och underjordiska makternas åsyn#.

 

Lyssnar inte de gudlösa föraktfulla ord:

        låt Jesu Kristi sinne styra era sinnen.

Han är av Davids släkt.

       Marias son.

Föddes genom Jungfru Marias obefläckade

          moderliv.

Åt och drack.

        Förföjd av fariseer skriftlärde under

Pontus Pilatus.

     Blev korsfäst som förbrytare.

Dog inför de himmelska jordiska och underjordiska

        makternas åsyn.        

 

9:2.  #Han uppstod också verkligen från de döda

när hans Fader uppväckte honom.

        Hans Fader skall också i Kristus Jesus uppväcka oss som tror på honom så att vi blir lika

      honom.

Utan honom har vi inte det sanna livet#.

 

Uppstånden till liv från de döda:

         hans Fader uppväckte honom.

Vi blir lika honom likt Faderns uppväckande

    av Sonen från de döda.

Hans uppståndelse-liv ger oss det sanna livet.

 

10:1.  #Men om det är som några ogudaktiga,

det vill säga otrogna, påstår, att han bara skenbart

      led ----- de är själva bara ett sken ----- varför

är jag då i bojor, varför längtar jag då efter att få

      kämpa mot vilddjuren?

Då dör jag förgäves, då ljuger jag mot Herren#.

 

Några gudlösa säger i sina hjärtan:

       förnekar hans död och uppståndelse.

Jag bär frimodigt dessa mina bojor för

      hans lidandets skull.

Undflyr jag kämpa mot vilddjuren:

     jag ovärdiga bära Jesu lidande.   

 

11:1.  #Fly därför från de onda sidoskotten,

som bär en dödsbringande frukt.

       Om någon smakar på den dör han strax.

Dessa är inte Faderns plantering#.

 

Fly bort från ondskans lögnaktiga ord.

         Vilka bär dödlig frukt.

Smakar man dödliga frukten blir man dödens offer.

        Dödens barn: lever inte i Faderns planteringsgård.

 

11:2.  #Om de vore det skulle de visa sig som

korsets grenar, och deras frukt skulle vara odödlig.

       Genom korset kallar Kristus er i sitt lidande,

ni som är hans lemmar.

       Ett huvud kan inte födas utan lemmar.

Gud lovar oss den enhet som är han själv#.

 

Lever de i Faderns plantering:

      Lever efter Faderns vilja  liknar de korset 

fruktbara grenar.

      Korsets grenars frukt  bär o-dödlig frukt.

Genom korsets kraft kallar Kristus er i 

      sitt kors-lidande; eftersom ni kallade till 

vara hans levande lemmar. 

          Kristi huvud för sina lemmar utan

huvudet kan inte lemmarna födas av Kristi lära.

       Gud enhetens Fader.

Lovat oss enhet.

    

        

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

     DEL. 23300.

 

23300.  Ondskan dödens trogne vän.

 

23301.  Döden förintar ödelägger allt liv.

 

23302.  Där livet funnits råder nu döden.

 

23303.  Döden förändrar världen: till en öken.

 

23304.  Där öken-livet råder  råder döden.

 

23305.  Glädjespridaren uppmuntrar

   sin med-människa.

 

23306.  Glädjespridaren äger ödmjukt hjärta.

 

23307.  Glädje-fyllda hjärtan  glada leende 

uppmuntrar.

 

23308.   Seendet kraftkälla antingen för

  ondskan eller godheten.

 

23309.  Lyssnandet kraftkälla antingen för

saktmodet eller ilskenheten.

 

23310.  Högmodige omvänt sitt hjärta

till ödmjukheten:  förändrat  tale och tankesättet.

 

23311.  Tystnaden  kärleken varandras vänner.

 

23312.  Kärleken utvecklas  i  stillheten  tystnaden.

 

23313.  Hatet  föraktet  utvecklas  i  oron

   o-lydnaden  förvirringen.

 

23314a.  Ondskan rider på o-rättvisans beslut. 

 

23314b.  Ondskan rider på  snabba beslut. 

 

23315.  Där godheten råder  råder  rättvisan

ordningen.

 

23316.  Rättvisan blomstrar  där sanningen råder.

 

23317.  O-rättvisan  blomstrar  där  lögnen råder. 

 

23318.  Ondskans lömska planer liknar

illaluktande avfallsprodukter.

 

23319.  O-villkorlig kärlek  sann  kärlek:

lär människor älska sin nästa.

 

23320.  Dåligt vittnesbörd  vanärar människovärdet.

 

23331.  Gott vittnesbörd  ärar  människo-värdet.

 

23332.  Förlblindelsens livsstil  återspeglar 

likgiltigheten  passiviteten  lättjan.

 

23333.  Förtalare  anklagare  skvallare:

   vad ärar mänskligheten!

 

23334.  I ondskan finns inget beskydd.

 

23335.  I godheten finns beskyddet försvaret

mot ondskans avskyvärda planer.

 

23336.  Stolheten avskyvärd  o-välkommen

där ödmjukheten råder.

 

23337.  Övermodet ovälkommen  illaluktande

      där ödmjukheten råder.

 

23338a.  Barmhärtigheten  rättvisan: goda vänner.

 

23338b.  Rättvisan rider på sanningen.

 

23338c.  Rättvisan rider på barmhärtigheten.

 

23339.  O-rättvisan  rättvisan går skilda vägar.

 

23340.  Rättvisan   o-rättvisan  ligger i strid

med varandra.

 

23341a.  Lögnen rider på Gudslösheten.

 

23341b.  Gudlösheten avskyvärd  laglös.

 

23341c.  Gudlösheten laglös ondskefull.

 

23342.  Bedragaren övermod  stortalig

    överlägsen  o-barmhärtig.

 

23343.  Bedragarens stolthet  föraktar hånar

sanningen.

 

23344a.  Ödmjuka hjärtan  ståndaktiga hjärtan. 

 

23344b.  Ståndaktiga hjärtan  lyssnar på sanningen.

 

23344c.  Ståndaktiga tankar  äger  o-rubblig

förtröstan på sanningen.

 

23345.  Lögnaren talar hala stolta ord:

äger falskt hjärta.

 

23346.  Godhetens kärlek söker  mänskligheten.

 

23347a.  Stolthet går före undergång.

 

23347b.  Högmod går före fall.

 

23348.  Rättvisan trivs i frihetens gemenskap

med sanningen.

 

23349.  Lögnen tillhör lögnarens slavtjänst.

 

23350.  Högmodet lika smittosam som

dödliga pesten.

 

23351.  Elakheten lika smittosam avskyvärd som

    dödliga pesten.

 

23352.  Girigheten lika smittosam förvirrande

    som dödliga pesten.

 

23353.  Ödmjukheten  hjärtats förtröstan på sanningen ståndaktigheten.

 

23354.  Troheten sanningen ståndaktigheten

     tillhör goda moralen.

 

23355.  Ståndaktigheten.

O-rubblig  karaktärsfast  uthållig  ihärdig 

      konsekvent  i sina beslut.

 

23356.  Förströdda  galopperade tankar:

oroliga förvirrade.

 

23357.  Tacksägelse och lovsång  bundsförvanter.

 

23358.  Tacksamheten  tacksägelsen

hjärtats lovsång.

 

23359a.  Lögnen vilseleder människan frånn

sanningen.

 

23359b.  Lögnens mörker ger oro  förvirring

från sanningens ljus vilket ger själen

     harmoni och glädje.

 

23360.  I sanningens bråddjup

dit kan inte lögnen komma.

 

23361.  Ödmjukes livsstil  god förebild 

inför mänsklighetens stolta högmod.

 

23362.  Där världens villfarelse o-kunnighet 

    lasternas mörka liv råder tillåts inte sanningen 

insikten få råda.

 

23363.  Vad har mörkret med ljuset att göra.

 

23364.  Sanningens rättvisans  sanna ljusstrålar

   skingrar  lögnens o-rättvisans villfarelse

o-kunnighetens mörka liv.

 

23365.  Godheten skingrar ondskans mörka liv.

 

23366.  Glädjen  inre friden övervinner 

sorgen modlösheten.

 

23367.  Kärleken förlåter glömmer fel och brister.

 

23368.  Modlös värld saknar inre frid glädje

harmonin.

 

23369.  Ödmjuke äger extrem vaksamhet 

stridsberedskap mot stoltheten övermodet

      ja, ondskans hantlangare.

 

23370.  Ondskans hantlangare: fördärvar

alla levande varelser.

 

23371.  Ondskans hantlangare avskyvärda:

o-villga samarbeta med Livet.

 

23372.  Elak ilskenhet  elak häftighet

elakt övermod  vanärar saktmodet.

 

23373a.  Ondskan rider på elaka ilskenheten.

 

23373b.  Ondskan rider på elaka häftigheten.

 

23373c.  Ondskan rider på elaka övermodet.

 

23374.  Nation styrd av moraliska misären:

   i ondskans o-tålighet vrede avund.

 

23375.  Tänk få vara konsekvent beslutsam:

där råder ordning.

 

23376.  Visad tacksamhet  frid  glädje 

bär människan genom Livets bekymmer motgångar.

 

23377.  Fostrande ödmjukheten:

formar ödmjukes hjärta tänkande.

 

23378.  Störande galopperande tankar:

skapar oro förvirring.

 

23379.  Kärlekens djupa källor ger dagligt flöde

uppmuntrar tröstar.

 

23380.  Förbannelsen bundsförvant med ondskan:

    lögnen falskheten.

 

23381.  Välsignelsen bundsförvant med godheten.

 

23382.  Sanningen ljuger inte talar sanning.

 

23383.  Lögnen talar inte sanning:

     sanningens Ärkefiende.

 

23384.  Sanningens ärkefiende: alltid fiende

till sanningen.

 

23385.  Elakhetens fördärvande viljekraft:

    viljekraften blir till energi  tidstjuv.

 

23386.  Själen förmörkas av elakhetens 

  o-tåliga mörka liv.

 

23387.  Själens ögon ser klarare när den blir

uppmuntrad i godhetens omsorg.

 

23388.  Godhjärtlige sluter inte förbund med

elakhetens lidelser.

 

23389.  Elakhetens lidelser  vad ger de till Livet?

 

23390.  Dygden godheten  god  ljuvlig  njutbar

lysande vacker livs-dygd.

 

23391.  Världens o-nykterhet lever i ondskan.

 

23392.  O-vaksamhetens högmod  ser inte  

hödmodets faror.

 

23393.  Dåliga tankar  goda tankar.

 

23394.  Dåliga tankar lever i gudlöst saltvatten.

 

23395.  Goda tankar lever i godhetens sötvatten.

 

23396.  Förvriden moral lever i moraliska misären.

 

23397.  Ont gott uppförande vilket väljer människan.

 

23398.  Visheten rättvisan klokheten 

  mänsklighetens nyttiga ledstjärnor.

 

23399.  Dårskapen  o-rättvisan  ondskan

    leder till Livets undergång.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL TRALLIERNA. 12:1-3. 13:1-3.

 

                   AVSLUTNING OCH HÄLSNINGAR.

 

 

12:1.  #Jag hälsar er från Smyrna med de Guds kyrkor som är hos mig.

       De har på alla vis stärkt mig till kropp och ande#.

 

Hälsar er från min vistelse i Smyrma.

         Hälsa era hjärtan från Guds kyrkor:

vilka är hos mig.

      Har styrkt min inre människa:

till kropp och ande. 

 

12:2.  #De bojor som jag bär för Jesu Kristi skull,

i bön att nå fram till Gud, de manar er:

      håll ut i endräkt och i gemensam bön.

Var och en av er och särskilt presbytererna bör

     uppmuntra biskopen till ära för Jesu Kristi 

Fader och apostlarna#.

 

Bär frimodigt bojor för Jesu Kristi skull.

        Min bön och bojor förmanar er i min 

närhet till Guds närhet:

      Lev i andens enhet  ståndaktiga

i gemensam bön.

        Presbytererna er alla uppmuntra biskopen.

Gör det till ära för Jesu Kristi Fader och apostlarna. 

 

12:3.  #Jag ber er: lyssna på mig i kärlek

så att inte det som jag skriver vittnar mot er.

       Bed för mig, jag behöver er kärlek

i Guds barmhärtighet så att jag blir värdig den

      lott som jag är beredd att ta emot och inte visar

mig ovärdig#.

 

Min bön för er:

       I kärlek lyssna på mina förmanade ord.

Allt vad jag i ord skrivet till er: vara er till

     uppmuntran uppbyggelse i tron.

Bed för mig:

      Behöver er uthålliga kärlek  Guds barmhärtighet.

 

13:1.  #Smyriernas och efesiernas kärleksgemenskaper hälsar er.

       Kom i era böner ihåg den syriska kyrkan 

som jag inte är värdig att medlem av, eftersom

      jag är den siste bland dem#.

 

Smyrernas efesiernas  kärleksgemenskap:

        hälsar er.

Glöm inte bedja för den syriska kyrkan.

        O-värdig vara deras medlem.

 

13:2.  #Lev väl i Jesus Kristus och underordna

er biskopen lika mycket som budordet men

       också presbyteriet.

Älska alla varandra med ett odelat hjärta#.

 

Lev Kristi liv  underordna er biskopen.

        Lev efter budordet presbyteriet.

Älska varandra med trohetens kärlek.

 

13:3.  #Min ande är ett offer för er, inte bara nu 

utan når fram till Gud.

         Jag är ännu i fara, men Fadern är trofast

i Jesus Kristus och skall uppfylla min och er bön.

       Måtte ni visa er fläckfria i honom#. 

 

Min ande liknar ett levande offer för er.

        Min ande når fram till Guds närhet.   

Fadern trofast i Jesus Kristus.

       Vilka skall besvara mina och era böner.

Lev o-straffligt fläckfritt liv i honom.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL ROMARNA. 1:1-2.

 

               2:1-2.  3:1-3.  4:1-3.

 

     BÖN OM HJÄLP ATT FULLFÖLJA MARTYRIET.

 

  Från Ignatios, också kallad Theoforos,

till den kyrka som har fått förbarmande genom

      den högste Faderns och hans Sons,

Jesu Kristi storhet, den kyrka som är älskad 

     och upplyst genom dens vilja som har velat

allt som är till, i tro och kärlek till Jesus Kristus,

      vår Gud; den kyrka som presiderar inom

romarnas område.

      Den är värdig Gud, värdig heder, värdig att

kallas salig, värdig pris, värdig framgång, 

      värdig renhet; den kyrkan som presiderar

över kärleksgemenskapen, som bär Kristi lag

    och Faderns namn.

Jag hälsar den i Jesu Kristi namn, han som är 

     Faderns son.

Till dem som i kropp och ande är förenade med alla

        hans bud, osvikligt fyllda av Guds nåd 

och renade från all främmande färg.

       Jag önskar den en fläckfri glädje i Jesus Kristus, vår Gud.

 

Ignatio kallad Theoforos.

       Kallad till kyrkan i Rom:

lever i Guds förbarmande genom den högste 

     Faderns och han Sons Jesu Kristi storhet.

Den kyrkan älskad upplyst genom Guds vilja.

        Hans vilja: hans kyrka skall leva i tro

och kärlek till Jesus Kristus, vår Gud.

      Kyrkan som för Guds ordet vidare inom

romarnas område.

       Den värdig Gud, värdig heder i Guds ögon,

värdig kallad välsignad, värdig pris och ära,

      värdig framgång.

Värdig renheten; den kyrkan för vidare 

     kärleksgemenskapen; som lyder Kristi lag

och Faderns eviga namn.

      Hälsar kyrkan i Jesu Kristi namn:

han Faderns Son.

        Till hans kropps lemmar vilka 

är förenade med hans bud osvikligt fyllda

     av Guds nåd renade från alla främmande läror. 

Önskar Kristi kyrka leva i fläckfri glädje

       i Jesus Kristus, vår Gud. 

       

1:1.  #Genom att be till Gud har jag fått tillfälle möta

er, ni som är värdiga Gud.

     Det är något som jag har bett mycket om att få.

Fastän jag bär bojor i Kristus Jesus hoppas jag

     att få hälsa er om Gud vill att jag skall bli värdig

att komma fram till målet#.

 

Gud: vår bönhörande Gud:

       Givit mig gemenskap med er.

Ni är värdefulla i Guds ögon.

         Under längre tid önskat få möta er.

Uthållig bön ger resultat.

         Med mina bojor i Kristus Jesus:

hoppas få hälsa er om det är Guds vilja.

         

1:2.  #Början är lätt, om jag nu bara får nåden att

ta emot min lott utan hinder.

      Jag är rädd att ni er kärlek gör mig är det

svårt att nå fram till Gud om ni inte visar hänsyn

      mot mig#.

 

Jag beroende av Guds nåd.

     Rädd för er kärlek till mig blir hindret 

för mitt martyrskap.

 

2:1.  #Jag vill nämligen inte att ni skall göra som

människor vill utan som Gud vill, något som ni 

     också gör.

Jag kommer aldrig att få ett sådant tillfälle att nå

      fram till Gud, och om ni håller tyst kan ni

skriva under ett bättre verk.

      Om ni håller tyst i fråga om mig kommer jag

att bli ett Guds ord, men om ni älskar på 

      jordiskt vis blir jag återigen bara ett eko#.

 

Gör inte människors vilja utan Guds.

       Ni gör Guds vilja.

Er tystnad kan er efter era goda gärningar skriva

     under ett bättre verk.

Lever i tystnad om mig i mitt martyrskap:

       vilket blir till Guds ords utsäde.

Har ni kärlek till världen: blir mitt till idel tomhet.

 

2:2.  #Hindra mig inte mera från att bli ett offer

åt Gud när altaret redan är berett.

      Så skall ni kunna bli en kärlekens kör 

och sjunga till Fadern i Kristus Jesus att Gud fann

       biskopen över Syrien värdig att sändas från

solens uppgång till dess nedgång.

        Det är en god sak att stiga ner från världen

till Gud för att stiga upp med honom#. 

 

Förhindra inte mig: bli ett offer åt Gud.

       Offeraltaret redo för min kropp.

Mitt offer gör er till en kärlekens kör.

        Sjunger till Fadern i Kristus Jesus.

Biskopen i Syrien var värdig Gud.

         

3:1.  #Ni har aldrig visat ovilja mot någon,

    ni har undervisat andra.

Jag för min del vill att det som ni har befallt genom

      undervisning skall stå fast#.

 

I er undervisning villiga lära andra känna

        Guds bud och vilja.

Blir till andlig tillväxt i tron.

 

3:2.  #Bed bara för mig att jag får inre och yttre

kraft så att jag inte bara talar utan också vill.

     så att jag inte bara kallas kristen utan visar

mig vara det.

      Om jag är det kan jag kalla mig så och vara

en som tror när jag inte längre syns för världen#.

 

Bed för mig få vara kraftfull till inre o-synliga

     yttre synliga: inte bara i ord utan också 

i handling.

       Inte bara namn kristen  utan i gärningar.

      

3:3.  #Ingenting synligt är gott.

   Vår Gud, Jesus Kristus, är desto mera synlig när

han är hos Fadern.

      Kristendomen är inte en fråga om övertalning

utan om makt när världen hatar den#. 

 

O-synliga värdefullt.

         Synliga saknar gudomligt värde.

Vår Gud, Jesus Kristus, synligare hos sin Fader.

     Kristendomen hatas av världen.  

 

4:1.  #Jag skriver till alla kyrkorna och gör klart 

för alla att jag dör för Guds skull av  fri vilja 

       om ni inte hindrar det.

Jag ber er, visa inte en välvilja mot mig som inte 

     passar nu.

Låt mig bli föda åt vilddjuren så att jag genom dem

     når fram till Gud.

Jag är ett Guds vete, och genom vilddjurens tänder

       blir jag mald så att jag kan visa mig vara ett

rent Kristi bröd#.

 

Offra mitt liv för Guds skull: låt inte er

     vilja vara ett hinder för det.

Låt mitt liv bli ätbar föda åt vilddjuren.

          Vilket genom mitt martyrskap:

gör mig till välbehagligt offer inför Gud. 

      Jag: ett Guds vete i hans åker.

Vilddjurens vassa tänder maler sönder min kropp.

         Blir kropp blir till rent Kristi bröd.

 

4:2.  #Locka istället på vilddjuren så att de blir min

grav och inte lämnar något kvar av min kropp.

      På så sätt jag inte till börda för någon 

efter min död.

      Då skall jag vara en sann Jesu Kristi lärljunge

när världen inte längre ser min kropp.

       Anropa Kristus för min skull så att jag genom

dessa medel blir ett offer åt Gud#.

 

Locka fram vilddjuren hunger efter ätbar föda:

    min kropp till föda.

Ingen kvarleva av min kropp finns kvar.

          Vilket gör mig till sann Jesu Kristi lärljunge.

Eftersom världen inte längre ser min kropp.

            Anropa Kristus i bön:

min kropp blir välbehagligt offer åt Gud.

 

4:3.  #Jag befaller er inte som Petrus eller Paulus.

De var apostlar, jag är en dödsdömd; de var fria,

     jag är ännu slav.

Men om jag lider skall jag bli en Jesu Kristi frigivne

      och skall uppstå i honom som fri.

Men nu när jag är i bojor lär jag mig att inte önska

något#. 

 

Apostlarna Petrus eller Paulus  var fria i Kristus:

      som ett offer inför Gud.

Innan mitt martyrskap  fortfarande slav. 

       Mitt kroppsliga offer inför vilddjuren:

gör mig till Jesu Kristi frigivne.

       Bli lik hans död och uppståndelse.  

 

       

     

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

VARA ÖDMJUKHETRENS TJÄNARE:

 

        FRÅN LIVETS BÖRJAN

 

            TILL  LIVETS SLUT.

 

244.  Ödmjuk tunga lyssnar på ödmjuketen.

    Högmodig  ödmjuk tunga går skilda vägar.

Ödmjuk tunga  högmodig tunga ligger 

    i strid med varandra.

Högmodig tunga  ödmjuk tunga  har två

     olika personligheter.

 

245.  Ödmjuk tunga tala sköna ljuvliga ord.

Ödmjuk tunga gör rättvisa beslut.

         Ödmjuk tunga  uppmuntrar.

 

246.  Ödmjuk tunga ren tunga.

    Ödmjuk tunga fri från förtal skvaller.

Ödmjuk tunga fri från  avund  bitterhet.

 

247.  Ödmjuk tunga  återhållsam  saktmodig.

Ödmjuk tunga saktmod mild  i sitt tal.

        Ödmjuk tunga  tänker först  talar visa 

och kloka ord.

 

248.  Ödmjuk tunga ger inga snabba svar.

 

249.  Vis klok tunga  ödmjuk tunga.

 

250.   Sen till tala   ödmjuk tunga.

 

251.  Ödmjuk tunga  rädd om tystnaden.

 

252.  Svar i rätt tid ger ödmjuk tunga.

 

253.  Ödmjuk tunga talar  rättvisa ord i rätt tid.

 

254.  Ödmjuk tunga äger kärleken framtidshoppet.

 

255.  Ej förvirrad o-beslutsam  ödmjuk tunga.

 

256.  Få-ordig tunga har kraftkällan 

i ödmjukheten.

 

257.  Vänliga  förlåtande ord lyssnar på

ödmjukheten.

 

258.  Förlåtande  vänliga ord finns på

ödmjuka läppar.

 

259.  Vänliga   förlåtande ord  finns

i de ödmjukas tal.

 

260.  Förlåtande  vänliga ord  finns 

i de ödmjukas hjärtan.

 

261.  Fridfull  tanke-värld  ödmjuk.

 

262.  Själv-godheten söker inte ödmjukheten.

 

263.  Ödmjukheten  självgodheten går skilda vägar.

 

264.  Ödmjukheten Självgodhetens fiende.

 

265.  Självgodheten  ödmjukheten ligger

i strid mot varandra.

 

266.  Hårt  känslokallt hjärta  söker inte

ödmjukheten.

 

267.  Kyligt  hårt hjärta äger inte milda

ödmjuka ord på sina läppar.

 

268.  Hårt  känslokallt hjärta  ödmjukt hjärta

har två olika personligheter.

 

269.  Kyligt  hårt hjärta ödmjukt hjärta

går skilda vägar.

 

270.  Lyssnande öra  äger  ödmjukt hjärta.

 

271.  Lydigt  sinne  hjärta äger ödmjukt hjärta.

 

272.  Varmt  mjukt hjärta  sinne äger

ödmjukt överlåtet hjärta.

 

273.  Tänk få vara varm-hjärtlig  vilket

bo i ödmjuka hjärtat.

 

274.  Hörsamt sinne  äger  ödmjukt hjärta.

 

275.  Disciplinerat  hjärta i harmoni med

ödmjuka tankar.

 

276.  O-hörsamt hjärta lyssnar inte på

ödmjukhetens maningsrop.

 

277.  Positions-tänkandet  främmande  för 

ödmjukhetens tankar.

 

278.  Mänsklighetens högmod lyssnar inte på

ödmjukhetens maningsrop:

     Ödmjuka er!

 

279.  I mänsklighetens högmod finns ingen

längtan efter ödmjukheten.

 

280.  Mänsklig ödmjukhet  mänskligt högmod

går skilda vägar.

 

281.  Mänskligt högmod  mänsklig ödmjukhet

varandras fiender.

 

282.  Mänsklig ödmjukhet  mänskligt högmod

har två  olika personligheter.

 

283a.  Mänsklig ödmjuk har svar på 

mänsklighetens skapade problem.

 

283b.  Där mänsklig ödmjukhet råder 

råder visheten och insikten.

 

284.  Mänskliga ödmjukhetens maningsrop:

Sök mig i ödmjukhet  o-själviskhet:

     låter mig vara tillgänglig  för  längtande

ärliga människor.

 

285.  Där lögnens tjänare härskar råder 

inte ödmjukheten.

 

286.  I jaget saknas ödmjukheten.

 

287.  I själviskheten saknas ödmjukheten.

 

288.  Ödmjukheten söker inte o-vänskapen.

 

289.  O-vänskapen  ödmjukheten går skilda vägar.

 

290.  Ödmjukheten ovänskapen varandra fiender.

 

291.  O-vänskapen ödmjukheten har två olika

personligheter.

 

292.  Ödmjukheten väger tungt på vågen.

 

293.  Ödmjukheten beskyddande från livets oro

ångest uppgivenhet  modlöshet.

 

294.  Ödmjukheten vägen in  i klokheten visheten.

 

295.  Livets källa  ödmjukheten.

 

296.  Ödmjukheten god för skördetiden.

 

297.  Ödmjukheten glömmer inte:

de svaga  fattiga  övergivna faderslösa.

 

298.  Ödmjukheten fyller våra dagliga behov.

 

299.  Ödmjukheten  sann  äkta  i vad den gör:

   och säger.

 

300.  I ödmjuka hjärtan bor ödmjukheten.

 

301.  ÖDMJUKHETENS GODA KARAKTÄR:

 

Ödmjukheten  inte boende i  högmodiges hjärtan.

          Ödmjukheten ger trygghet vila för kropp

och själ.   

 

302.  Ödmjukheten  stillar människans

vrede tankar.

      Ödmjukheten  stiftar frid där oro förvirring finns.

 

303.  Ödmjukheten livets bäste läromästare.

      Ödmjukheten  livets trogna vägvisare.

 

304.  Ödmjukheten  öppnar upp  hårda 

känslo-kalla hjärtan.

 

305.  Ödmjukheten sanningens tjänare.

   Ödmjukheten  TROGEN GÖR VAD DEN SÄGER.

 

306.  Ödmjukheten  trovärdig i vad den gör.

  Ödmjukheten vågar säga ifrån lögnaktigt tal.

 

307.  Ödmjukheten  värd att äras upphöjas.

Ödmjukheten ställer sig alltid på sanningens sida.

 

308.  ÖDMJUKHETEN lyssnar inte på lögnaktigt  tal.

 

309a.  Ödmjukheten läker det som är brutet.

 

309b.  Ödmjukheten  vishetens medhjälpare.

 

309c.  Ödmjukheten  livets ursprung:

föraktad av högmodet.

 

310.  Ödmjukheten o-dödlig.

 

311.  Ödmjukheten kärlekens vila och harmoni.

 

312.  ÖDMJUKHETEN  sprider  inte förtal  skvaller.

 

313.  Ödmjukheten  gör människan  vis och klok.

 

314.  Ödmjukheten främmande för fladdrande

förtals-tunga och skvaller.

 

315.  Ödmjukheten livets goda ledstjärna.

 

316.  Ödmjukheten själens  rikedom.

 

317.  Ödmjukheten  människas framtidshopp.

 

318a.  ÖDMJUKHETEN  ger de boende i landet

trygghet.

 

318b.  Ödmjukheten gör att staden fröjdar sig.

 

318c.  Ödmjukheten  ger den  orolige förvirrade

inre ro och vila.

 

319.  Ödmjukheten säker grundsten för Livet.

 

320.  ÖDMJUKHETEN  tillgänglig  för alla.

 

321.  Ödmjukheten ger goda råd  där  rådlöshet

råder.

 

322.  Ödmjukheten  avslöjar  de högmodigas 

listiga planer.

 

323.  Ödmjukheten äger större kunskap än

högmodet  övermodet.

 

324.  Ödmjukheten äger insikt om sanningen:

vilket högmodet stoltheten saknar.

 

325.  ÖDMJUKHETEN ÖPPNAR ÖGON FÖR SANNINGEN.

 

326a.  Ödmjukheten handlar i sanning.

 

326b.  Ödmjukheten  främmande för ondskan.

 

327.  Ondskan  ödmjukheten lever två olika liv.

 

328.  Ödmjukheten talar alltid sanning.

 

329.  ÖDMJUKHETEN VINNER DE ÖDMJUKAS HJÄRTAN.

 

330.  Ödmjukheten förlorat de stoltas hjärtan.

 

331.  Ödmjukheten ger god frukt för de ödmjuka.

 

332.  Ödmjukheten gör hjärtat vist och klokt.

 

333.  ÖDMJUKHETEN BESKYDDET MOT ONDSKAN.

 

334.  Ödmjukheten vilar på de ödmjukas ord.

 

335.  Ödmjukheten formar en ödmjuk tunga.

 

336.  Ödmjukheten bevarar den ödmjukes liv.

 

337.  ÖDMJUKHETEN BEVARA DEN ÖDMJUKES LÄPPAR FRÅN FÖRTAL OCH SKVALLER.

 

338.  Ödmjukheten tar avstånd från högmodiges

stoltes stortalighet.

 

339.  Ödmjukheten  kroppens liv.

 

340.  Ödmjukheten  klokes vises hjärta.

 

341.  Ödmjukhetens liknar livets  träd.

 

342.  ÖDMJUKHETEN  GÅR FÖRE EGOISMEN.

 

343.  Ödmjukheten  mer värd än silver och guld.

 

344.  Ödmjukheten går före hälsa och välstånd.

 

345.   SANNA  BRÅDDJUPA ÖDMJUKHETEN

                  TILLGÄNGLIG FÖR ALLA.

 

346.  Ödmjukhetens äkthet sanna livsstil:

fostras fram i ödmjukhetens närhet.

         Ger inre läkedom till kropp och själ.

 Ger goda långsiktiga beslut.

         Ger vist klokt svar på livets frågor.

 

347.  Sann innerlig ödmjukhet:

    ger läkedom framtidshopp.

Gärdagens  dagens problemlösare.

        Livets friska livskälla.

 

348.  Väger tungt på Livets våg:

vara ödmjukhetens tjänare.

        Förändrar människans livsstil.

God beprövad ledstjärna för Livet.

 

349.  Ödmjukhetens äkthet:

    Längtar få vila i ödmjukas hjärtan.

Stolthet högmodet trivs inte i ödmjukhetens

    gemenskap.

 

350a.  Ger säker trygg belöning.  

 

350b.  Likt utvald dyrbar pärla för de 

behövande sorgna och de små.

 

350c.  Leder människa in på rätta vägar.

 

351.  Människans skönhet och ljuvlighet.

 

352.  Beskyddet mot stolthetens vrede.

 

353.  O-själviske älskar den.

 

354.  ÖDMJUKHETENS BRÅDDJUPA VERKLIGHET: 

     TILLGÄNGLIG FÖR MÄNSKLIGHETEN.

 

355.  Äger bättre värde silvret och guldets.

 

356.  Lever i tacksamhet  ärlighet.

 

357.  Lyssna inte påhögmodiga  stolta ord.

 

358.  Söker ingen egen-ära.

 

359.  Ger rikedom ära till själslivet.

 

360.  God skatt för livets framtidshopp.

 

361.  Beskyddar livet från faror och olyckor.

 

362.  Likt honungskakans sötma för själen.

 

363.  Hjärtats fröjd.

 

364.  Livsfrukt för själslivet.

 

365.  Vederkvickelse för själslivet.

 

366.  Gör livet meningsfullt.

 

367.  Ljuset för mörka själar.

 

368.  Skydd för våra fotsteg.

 

369.  Styrker kraftlösa händer och fötter.

 

370.  Livets träd för mänskligheten.

 

371.  Skapar ordning i livet.

 

372.  Tystnadens vila ödmjukhetens kraftkälla.

 

373.  Tystnadens ödmjukhetens vila

goda samarbets-partner.

 

374.  Tystnadens vila  finns  i ödmjuka hjärtan.

 

375.  Tystnadens vila  ödmjukes ledstjärna.

 

376.  DE ÖDMJUKAS VILA I ÖDMJUKHETEN.

 

377.  Ödmjukhetens vila  själens tillflyktsort.

 

378.  Ödmjukhetens vila  vilar den ödmjukes

 tankar och hjärta.

 

379.  Ödmjukhetens vila  ger ro vila  harmoni

för kropp och själ.

 

380.  Ödmjukhetens vila  ljuvlig behaglig

för tanke och hjärta. 

   

 

  

   

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

VARA ÖDMJUKHETENS TJÄNARE:

 

        FRÅN LIVETS BÖRJAN 

 

              TILL LIVETS SLUT.

 

                       DEL. 4.

 

381.  ÖDMJUKHETENS VILA NYTTIG TILLGÄNGLIG

 

                     FÖR KROPP OCH SJÄL.

 

382.  Ödmjukhetens vila utstrålar gott leende.

 

383.  Ödmjukhetens vila  saknas i högmodigas

   stoltas tankar och hjärtan.

 

384.  Ödmjuk vila söker trygghet i ödmjuka 

tankar och hjärtan.

 

385.  Ödmjuka vilan säger i sitt maningsrop:

     var finns de ödmjuka hjärtan?

 

386.  Tålamodet uthålligheten ödmjukheten

    funnit sin vila i ödmjukheten.

 

387.  Förnöjsamheten  tacksamheten funnit sin

vila i ödmjukheten.

 

388.  De svaga fattiga faderslösa  hemlösa

och modlösa finner sin vila i ödmjukheten. 

 

389.  Ödmjukhetens vila  värmer  kyligt kallt hjärta.

 

390.  Tankevärlden  hjärtat  finner vilan

i ödmjukheten.

 

391.  Ödmjukhetens vila ger  god förtröstan

   till oroliga förvirrade människor.

 

392.  Livets problemlösare: ödmjukhetens vila.

 

393.  Ödmjukhetens vila: nyttig för nattens vila.

 

394.  Ger god erfarenhet lärdom av livets

verklighet: ödmjukheten.

 

395.  Ödmjukhetens vila: visar öppet hjärta mot

de som söker henne.

 

396.  Ödmjukhetens vila: känner hjärtats alla

innandömen.

 

397.  Ödmjukhetens vila liknar livets träd.

 

398.  Människans framtids hopp ödmjukheten.

 

399.  Ödmjukhetens vila: likt honungskakans

sötma på den ödmjukes läppar.

 

400.  På livets våg: väger ödmjukheten tungt.

 

401.  Ödmjukhetens vila  räddar människor från

felaktiga steg och beslut.

 

402.  En vän för Livet: Ödmjukheten.

 

403.  Ärekronan på människans huvud: ödmjukheten.

 

404.  Ödmjukhetens vila: gör hjärtat vist och klokt.

 

405.  Ödmjukhetens vila  gör hjärtat  fridfullt.

 

406.  Tungans fostran i ödmjukhetens formningsbad:

   görs i ödmjukhetens vila.

 

407.  Ödmjukhetens vila tillgänglig ger beskydd

vid stadens porter.

 

408.  Stadens trygga fotfäste: ödmjukhetens vila.

 

409.  Högmodet liknar ogräset i människans

hjärta: vilka ej bevattnas i ödmjuka hjärtan.

 

410.  Ärligheten pålitligheten äger ödmjukt hjärta.

 

411.  Kärleksfullt hjärta  finner  livskällan

i ödmjukheten.

 

412.  Kärleksfullt hjärta äger bråddjupa ödmjukheten.

 

413.  Kärleksfullt hjärta lyssnar på: ödmjukheten.

 

414.  Tacksamheten bor i de ödmjuka hjärtan.

 

415.  Tacksamt hjärta fyllt av ödmjukhet.

 

416.  Tacksamheten lyssnar på: ödmjukheten.

 

417.  Tacksamheten har sin vila i ödmjukheten.

 

418.  Tacksamheten äger bråddjupa ödmjukheten.

 

419.  Mild saktmodig tunga  äger lyssnande

  tungan inför ödmjukheten.

 

420.  Saktmodig mild tunga  bor i de ödmjukas

tankar och hjärtan.

 

421.  Vis klok tunga  söker ödmjukheten.

 

422.  Klok vis tunga bor i de ödmjukas tankar

och hjärtan.

 

423.  Livet i sanningen  livet i ödmjukheten.

 

424.  Girigt hjärta  främmande för ödmjukheten.

 

425.  Girigt hjärta söker inte ödmjukheten.

 

426.  Tystnadens hjärta: lyssnar på ödmjukheten.

 

427.  Tystnadens hjärta umgås med ödmjukheten.

 

428.  Vilande tankevärld umgås med ödmjukheten.

 

429.  Vilande tankevärld söker sig till

ödmjukhetens klara livskälla.

 

430.  Girighetens träldomsok  främmande  för 

ödmjukheten.

 

431.  Perfektionistiskt tankesätt  främmande

för ödmjukheten.

 

432.  Penning-begärets lockelser  främmande

för ödmjukheten.

 

433.  Högmodets egen-vilja  visar ingen kärlek

mot ödmjukheten.

 

434.  Människans  mänsklighetens  kontrollbehov:

    söker inte ödmjukheten.

 

435.  Mänsklighetens  människans ego-centriska kontollbehov: styrs inte av ödmjukheten.

 

436.  Människans  mänsklighetens kontrollbehov:

finner ingen framgång i ödmjukheten.

 

437.  I mänsklighetens människans högmod

    bor inte ödmjukheten.

 

438.  Människans  mänsklighetens högmod:

lyssnar inte på ödmjukheten.

 

439.  MÄNNISKANS  MÄNSKLIGHETENS

     ÖDMJUKHET TILLGÄNGLIG FÖR ALLA.

 

440.  Mänsklighetens människans ödmjukhet:

har behag till givmildhetens goda frukter.

 

441.  Samhällets  stadens  nationens goda ledstjärna:

     bor i människans  mänsklighetens ödmjukhet. 

 

442.  Själens ankare: ödmjukheten.

 

443.  Ser in i själens innersta innandömen.

 

444.  Människans ödmjukhet:

bor i mildas saktmodigas hjärtan.

 

445.  Själens glädje.

 

446.  Beskyddet i vår tankevärld: människans ödmjukhet.

 

447.  Mänsklighetens framtidshopp: ödmjukheten.

 

448.  Beskyddet mot fladdrande tungor.

 

449.  Mänsklighetens ödmjukhet.

rädd om tystnaden.

 

450.  Undviker skvaller förtal  människans ödmjukhet.

 

451.  Betjänar människan mänskligheten.

 

452.  Beslutsam målmedveten i vad den gör.

 

453.  Söker visheten klokheten.

 

454a.  Ger god eftersmak.

 

454b.  Behaglig och ljuvlig i vad den gör.

 

454c.  Ljuset i världens mörker.

 

455a.  Bjuder på leende läppar: övervinner

världens övermod.

 

455b.  Maningsropet till MÄNSKLIGHETEN:

sök ödmjukheten tillgänglig för alla.

 

455c.  Livets själens lykta i övermodets mörker.

 

456.  Ödmjukheten ger kunskap för Livet.

 

457a.  Vägleder människor från högmodets 

taggiga snåriga stigar in i ödmjukhetens värld.

 

457b.  Flödar av vishetens klokhetens friska källor. 

 

457c.  Liknar livets bröd och fruktsamma träd.

 

458.  Säger sanningen avskyr lögnen.

 

459.  Ger livsnäring till Livet.

 

460.  Hatar lögnen älskar ödmjukheten sanningen.

 

461.  Stillar vreden ilskenheten.

 

462.  Spar sina ord.

 

463.  Befäster ett samhälle stad och nation:

 med ömjukhetens krona.

 

464.  Laglösheten lyssnar inte på ÖDMJUKHETEN.

 

465.  Laglösheten visar ingen ödmjukhet mot

samhällets, stadens nationens lagar och paragrafer.

 

466.  TACKSAMHETEN OCH ÖDMJUKHETEN

                          BUNDSFÖRVANTER.

 

467.  Bor i de ödmjukas hjärtan.

 

468a.  Betjänar de fattiga hemlösa övergivna.

 

468b.  Liknar själens ankare.

 

468c.  Främmande för stortaligheten

o-tacksamheten.

 

469a.  Går ett extra ödmjukt steg för de behövande.

 

469b.  Ljuset i världens mörker.

 

469c.  Främmande för förtalet skvalleriet.

 

470a.  Främmande för fladdrande tungor

orena läppar.

 

470b.  Ger framtidshopp för trötta tankar.

 

470c.  Vilan harmonin ges till förvirrade tankar.

 

471.  Hjärtats glädje där sorg bedrövelse råder.

 

472b.  Beskyddet vid stadens portar.

 

472c.  Funnit tryggheten i visheten och klokheten.

 

473.  Lyssnar på sanningen: främmande för lögnen.

 

474a.  Själens goda livsnäring.

 

474b.  Räddar liv från o-tacksamheten högmodet.

 

474c.  Ljuset för själen där mörkret råder.

 

475.  Kroppens hälsa  flödar av kunskap.

 

476a.  Inre läkedom för kropp och själ.

 

476b.  Landets ära  folkets ära.

 

476c.  Gör själen gott  kroppens hälsa.

 

477.  Stillar vrede och avundet.

 

478a.  Ljuger inte talar sanning.

 

478b. DEN ERFARNES HALSSMYCKE.

 

479.  Livets väg ljusets väg i en mörk värld.

 

480.  Skadar ingen dömer ingen.

 

481.  Spar sina ord likt källa av Liv.

 

482.  Vandrar på vishetens klokhetens väg.

 

483.  Renar hjärtats tankar.

 

484.  Utrannsakar hjärtat tankar.

 

485.  BETJÄNANDET  ÖDMJUKHETEN:

                     BUNDSFÖRVANTER.

 

486.  Bjuder på sig själv.

 

487.  Går ett extrasteg för de behövande.

 

488.  Väger tungt på Livets våg.

 

489.  Ljuset på världens mörka stigar.

 

490.  Beprövat fotfäste  själens ankare.

 

491.  Talar betjänande uppmuntrande ord.

 

492.  Undviker lögnens fladdande tungor.

 

493.  Behaglig ljuvlig  glädje för hjärtat.

 

494.  Ger tacksamhetens känsla.

 

495.  Främmande för egoismens förtal 

och skvaller.

 

496.  Tillgång för alla formar tacksamma hjärtan.

 

497.  Bor i tacksamt ödmjukt hjärta.

 

498a.  Ger själen läkedom  kroppen hälsa.

 

498b.  God för varaktig vänskap.

 

499.  Ger människan liv.  

 

 

  

 

 

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se