Alla inlägg under november 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGANTIOS BREV TILL FILADELFIERNA.

 

                       6:1-3.

 

VARNING  FÖR JUDENDOM.

 

6:1.  #Om någon lär er judendom så lyssna inte

på honom.

     Det är bättre än att lyssna till  kristendom

från en omskuren än till judendom från

     en oomskuren.

Om varken den ene eller den andre talar om

      Jesus Kristus är de för mig stenstoder

och dödas gravar, där bara människonamn

     står skrivna#.  

 

Lyssna inte på judendomens lärare.

        Välj istället kristendomen.

Förkunnar inte Jesus Kristus.

       Judendomens lärare för mig som 

vitkalkade stenstoder: andligt livlösa.

         Skrivna människors namn på

de dödas gravstenar.

 

6:2.  #Fly därför de onda ränkerna och anslagen

från denna världens furste, så att ni inte råkar in

      i nöd genom hans tankar och försvagas i kärleken.

      Håll samman med ett odelat hjärta#.

 

Fly denna världens furste: furstens hantlangare.

        De ondas listiga planer.

Låt er inte besmittas av denna tidsålderns gud:

    ger själsnöd onda tankar.

Försvagas i Kristi kärlek.

       Var eniga i er hjärtan.

 

6:3.  #Jag tackar min Gud för att jag har ett gott

samvete gentemot er.

       Ingen kan skryta vare sig hemligt eller

öppet med att jag har betungat honom i smått

     och stort.

Om alla dem som jag har talat till önskar jag

     att de inte får det emot sig som ett vittnesbörd#.

 

Tacksam inför Gud.

      För rent samvete mot er.

Inte varit skrytsam inför er i tystnad eller i ord.

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATOIS BREV TILL FILADELFIERNA.

 

                7:1-2.  8:1-2.

 

BISKOPENS STÄLLNING BETYGAS.

 

7:1.  #Om också några vill föra mig vilse enligt

köttet, så kan Anden inte föras vilse, eftersom 

       den är från Gud.

Den vet ju varifrån den kommer och vart den far,

      och den avslöjar det fördolda.

Jag ropade mitt bland er, jag talade med hög röst,

      Guds röst:

"Håll er till biskopen och presbyteriet

      och diakonerna!" #.

 

Människors ord kan vara förvillande.

       Guds Ande trovärdig i ord.

Guds ande kunskapens källa: avslöjar det fördolda.

     Jag talar förmanande till er med hörbar röst:

Var trogen biskopen presbyteriet diakonerna.

     

7:2.  #Några menar att jag sade detta därför att jag

i förväg visste om att det fanns splittring

      hos er.

Han för vars skull jag är i bojor, han är mitt vittne 

      att jag inte har hört detta från någon människa.

Men Anden förkunnade och sade detta:

      "Gör ingenting utan biskopen, bevara er kropp

som ett Guds tempel, älska enheten,

    undvik splittringar, var KRISTI EFTERFÖLJARE

liksom han är sin Faders#.

 

Några hörde mina varnande ord:

    mot splittringens fara.

Bär Bojor för Kristi lidandets skull:

    Kristus mitt levande vittne.

Anden förkunnade orde:

          Rådfråga biskopen, bevara er kropp:

ett Guds heligt tempel.

         Älska: förakta inte enheten.

Fly splittringens lidande.

        Var Kristi efterföljare.

Kristus vår förebild: Faders efterföljare.

 

8:1.  #Jag har gjort mitt som människa,

utrustad för att skapa enhet.

       Där det finns splittring och vrede, där bor 

inte Gud.

      Gud förlåter alla som omvänder sig, om de vänder om till enhet med Gud och med

     biskopens råd.

Jag tror på Jesu Kristi nåd, han som befriar er från

         varje boja#. 

 

Jag är människa: utrustad för skapa Andens enhet.

      Gud bor inte i splittringen vreden.

Vreden skapar splittring.

        Gud förlåter hjärtats botgörelse.

Hjärtats omvändelse: hjärtats enhet med Gud.

          Biskopen Guds rådgivare.

Tror på Jesu Kristi nåd.

      Jesus Kristus befriaren från syndens bojor. 

 

8:2.  #Jag förmanar er att inte göra något av 

stridslystnad utan så som Kristus har lärt.

       Jag hörde några som sade:

"Om jag inte finner det i urkunderna, tror jag det

      inte i evangliet".

När jag sade till dem:

    "Det står skrivet", svarade de:

"Det är just frågan".

      För mig är urkunderna Jesus Kristus, de orubbliga urkunderna är hans kors och död 

      och hans uppståndelse och tron genom,

honom.

     Genom dem vill jag bli rättfärdiggjord på

er förbön#. 

 

Förmana er fly o-nödiga ordstrider: idel tomma ord. 

     Låt Kristi lära vara era ord.

Blir rättfärdiggjord genom:

     Kristi kors död och uppståndelse.

Genom Tron på honom.

         Era förböner min hjälp till min

rättfärdiggörelse. 

 

 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL FILADELFIERNA. 9:1-2.

 

     EVANGELIETS FÖRETRÄDE.

 

   IGNATIOS BE FÖRSAMLINGEN SÄNDA

      EN DIAKON TILL ANTIOKIA.   10:1-2.

 

                        HÄLSNINGAR.

 

                                11:1-2.

 

9:1.  #Goda är också prästerna, men bättre är

översteprästen, som är betrodd med allraheligaste,

     han som ensam är betrodd med Guds hemligheter.

      Han är Faderns dörr.

Genom den har Abraham och Isak och Jakob

      gått in, profeterna och apostlarna och kyrkan.

Allt detta leder till enhet med Gud#.

 

Prästerna ordets tjänare.

          Översteprästen förtroendet betjäna vid det

allraheligaste.

     Fått Guds trovärdighet: lära känna

hans hemligheter.

       Översteprästen Faderns dörr.

Genom Faderns dörr har Abraham Isak och Jakob

        gått in.

Profeterna apostlarna och kyrkan.

           

9:2.  #Evangeliet innehåller något enastående:

vår Frälsares ankomst, han som är vår Herre Jesus

       Kristus, hans lidande och  uppståndelse.

De älskade profeterna förkunnade i förväg

     för honom, men evangeliet är odödlighetens

fullkomning.

       Allt är tillsammans gott om ni tror i kärlek#.

 

Evangeliet beskriver:

     Vår Frälsares ankomst.

Världens frälsare: vår Herre Jesus Kristus.

       Hans lidande och uppståndelse.

Älskade profeterna förkunnade frimodigt 

    i förväg för honom.

Evangeliet o-dödlighetens fullkomlighet.

        Kärleken förenar allt.

 

10:1.  Eftersom jag har fått veta att kyrkan

i Antiokia i Syrien har fått fred genom er förbön 

     och den barmhärtighet som ni har i Jesus Kristus, bör ni som en Guds kyrka utse en diakon

       så att kan bege sig dit som en Guds utsände

för att glädja sig med dem i församlingen

       och prisa namnet#.

 

Era böner skapat fred i kyrkan i Antiokia i Syrien.

        Era böner verksam i barmhärtighet

i Jesus Kristus.

          Ni som Kristi kyrka bör utse en diakon.

Diakonen: Guds utsände för att glädja församlingen.

 

10:2.  #Salig i Jesus Kristus i den som räknas värdig en sådan tjänst.

       Också ni blir ärade.

Om ni vill är det inte omöjligt att göra detta för

      Guds namn.

På samma sätt har de närmaste kyrkorna sänt 

      biskopar och andra har sänt biskopar och diakoner#.

 

Välsignad i Jesus Kristus diakonen räknas som

     värdig i sitt tjänande.

Genom hans tjänst blir ni ärade.

       Ärade för Guds namn.

 

11:1.  #Jag påminner er om diakon Filon från Kilikien, en man med gott rykte som nu tjänar mig 

     i Guds ord tillsammans med Rheos Agatopos,

en utvald man som följer mig från Syrien sedan

     han tagit avsked av livet.

De bär också vittne om er.

     Jag tackar Gud för er, att ni tog emot dem så

som Herren har tagit emot er.

     Måtte de som vanhedrat dem bli räddade genom

Jesu Kristi nåd#.

 

Påminner er om diakon Filon från Kilikien.

         Äger gott rykte bejänar mig i Guds ord.

Utvald man följer mig från Syrien.

          Tacksam för er i Gud.

Varit gästvänliga mot dem.

       Liksom Herren visat er kärlek.

De som föraktat dem må bli räddade genom

     Jesu Kristi nåd.      

 

11:2  #Brödernas kärleksgemenskap

       i Troas hälsar er.

Därifrån skriver jag till er genom Burros,

    som skickades till mig av efesierna och smyrierna som en hedersbevisning.

      Måtte Herren Jesus Kristus visa dem heder,

han som de hoppas på i kropp, själ, ande, tro,

    kärlek, enighet.

Lev väl i Kristus, vårt gemensamma hopp#. 

 

Brödernas kärleks-gemenskap i Troas

      hälsar er.

Ifrån Troas skriver till er genom Burros.

         Burros skickades av efesierna smyrierna:

som hederbevisning.

          Jesus Kristus deras hopp till kropp själ ande

tro, kärlek enighet.

      Kristus Jesus lev i  honom  vårt

gemensamma hopp.     

   

       

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

           

 

          VARA HÖGMODETS 

 

 


           OCH STOLTHETENS

 

 

                  TJÄNARE.

 

 

AVSKYVÄRT:  UMGÅS MED

 

 

       LIVETS  TIDSJUVAR

 

            LIVETS  ENERGITJUVAR.

 

 

   EGOISMENS  SJÄLVISKHETENS

 

 

               VARA TJÄNARE 

 

                         &

 

                TJÄNARINNOR.

 

 

 

 

                 FRÅN LIVETS BÖRJAN

 

 

 

                    TILL LIVETS SLUT.

 

Ordspråksboken. 16:18b.

 

#Högmod går före fall#.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Övermodet  stoltheten umgås med:

            sina onda gärningar.

 

2.  Godheten avskyr högmodiga människor.

 

3.  Högmodiga människor bestraffas med sanningen.

 

4.  Högmod går före fall.

 

5.  Stolta ögon stolthetens tjänare.

 

6.  Stolta öron  stolthetens tjänare. 

 

7.  Övermodiga  hjärtan  övermodets tjänare.

 

8.  Högmodig tunga  högmodets tjänare.

 

9.  Högmodet stoltheten  avskyvärd  o-behaglig.

 

10.  Högmodet vägen till Livets vanära.

 

11.  Stoltheten övermodet  älskar egoismen

    dagligen som efterföljare.

 

12.  Övermodige lever o-intressant liv

   inför den ödmjuke.

 

13.  Övermodige saknar visheten klokheten.

 

14.  Stortaliga ord talar stolta människor.

 

15.  Skrytsamt tal vilar i den högmodiges mun.

 

16.  Fördärvat sinne högmodets slavtjänare.

 

17.  Övermodet hjärta tänker på ego-centriska

    värderingar och önskningar.

 

18.  Hjärtats högmod går  före fall.

 

19.  Hjärtats övermod  själviskhet  går före fördärv.

 

20.   Ego-centriska högmodet  penningbegäret'

ingen tillgång för nationens ekonomiska utveckling.

 

21.  Ödmjukt hjärta lyssnar inte på stolt högmodigt

tal tankar.

 

22.  Penningbegäret tänker bara på sig själv.

    Stoltheten  penningbegäret  ego-centriska.

 

23.  Högmodigt hjärta  o-formbart.

    Villig göra sin egna val  göra själviska beslut.

 

24.  Högmodet o-villig betjäna människor.

 

25.  Bemöta högmod mot högmod löser

inga problem. 

 

26.  Högmodigt hjärtats tal skadar ödmjuka hjärtan.

 

27.  Människans högmod vill  inte ödmjuka sig

inför sin o-fullkomlighet.

 

28.  Stolte försvara sig själv.

 

29.  O-tacksamheten  högmodet goda vänner.

 

30.  Högmodet älskar sig själv i sitt försvarstal.

 

31.  Högmodet belöningslöst.

 

32.  I dominanta högmodet  saknas  tålamodet.

 

33.  Högmodigt hjärta kontrollerat av egot.

 

34.  Högmodet rider på laglösheten.

 

35.  Högmodiges öra lyssnar på sitt ego.

 

36.  Högmodet inte samarbetsvilligt.

 

37.  Stoltheten skapar samhälls-problem.

 

38.  Stolta människor tystnadens problem.

 

39.  Högmodet  egoismen villiga kontrollera Livet.

 

40.  Högmodige sträcker fram sluten

hand inför de behövande.

 

41.  Stolte talar stortaliga ord.

 

42.  Högmodige lyssnar inte på sin nästas

dagliga behov. 

 

43.  Stolte stridslystne säger: jag har rätt 

i vad jag säger.

 

44.  Högmodige o-villig se sin o-fullkomlighet.

 

45.  Stoltheten fördärvar hjärtat  mänskligheten.

 

46.  Högmodige äger o-tacksamt hjärta.

 

47.  Stolt tunga bevakar inte tungans dörr.

 

48.  Högmodige försvarar alltid sig själv.

 

49.  Stolte äger stolt beteende.

 

50.  Där övermodet råder råder inte ödmjukheten.

 

51.  Högmodiges liv  o-ärligt liv.

 

52.  Övermodiges nyfikenheten sin nästas problem.

 

53.  Stolte saknar gemenskap med ödmjukheten.

 

54.  Högmodet främmande för behövandes behov.

 

55.  Övermodige accepterar inte tystnadens tunga.

 

56.  Stolte uppskattar inte ansvars-känslan.

 

57.  Övermodet egoismen äger kyligt hårt hjärta.

 

58.  Högmodige självisk  självgod egocentrisk.

 

59.  Övermodige skrytsam i sitt tal.

 

60.  Övermodige förblindad av högmodet.

 

61.  Stolte tror allt vad han gör: fullkomligt.

 

62.  Högmodet knackar på ödmjukes hjärtats dörr:

      släpps inte in: o-villig dela livet med högmodet.

 

63.  Övermodige skrytsam i sitt tal.

 

64.  Stoltes fall, står för dörren.

 

65.  Övermodige söker o-gärna andras hjälp:

säger i sitt stolta hjärta; 

    "Jag klara mig på egen hand".

 

66.  Högmodige tror allt han gör  gör det fullkomligt.

 

67.  Övermodige erkänner inte sina fel och misstag: ser sig själv som egots fullkomlighet.

 

68.  Högmodige lyssnar på lögnen talar o-sanning.

 

69.  Högmodige äger tvetydig tunga.

 

70.  Stillheten får ingen möjlighet söka 

högmodigt hjärta.

 

71.  Övermodigt hjärta svårt söka tystnaden

stillheten.

 

72.  Frimodigt hjärta frimodig mot stolt hjärta. 

 

73.  Högmodigt hjärta  sorgset hjärta.

 

74.  Äta högmodets frukter ger bitter smak.

 

75.  Högmodet o-tacksam för vad han äger.

 

76.  Högmodige äger Ha-begär.

 

77.  Stolte vill ära sig själv.

 

78.  Högmodige har svar på sina problem.

   Ser sig själv som livets problemlösare.

 

79.  Stolte rådfrågar inte sina vänner.

 

80.  Stoltheten skapar splittring o-sämja.

 

81.  Högmodige undviker rådgivning.

 

82.  Stolt övermodigt hjärta lyssnar ovilligt

  på ärligheten.

 

83.  Stolt högmodigt hjärta lyssnar på egots ideer

    och tankar.

 

84.  Övermodigt stolt hjärta  villigt

    tillfredsställa sig själv.

 

85.  Stolte övermodige  o-tacksam.

 

86.  Högmodet har ingen plattform i ödmjukheten.

 

87.  Högmodige äger kyligt kallt hjärta.

 

88.  Stolte ser på sin nästas fel och brister.

 

89.  Övemodige äger otroget  o-tacksamt hjärta.

 

90.  Högmodigt hjärta söker ego-äran.

 

91.  Girigheten styrs av högmodet.

 

92.  Högmodige valt o-lydnadens väg 

istället för lydnadens.

 

93.  Svartsjukt hjärta  stolt hjärta.

 

94.  Stolt hjärta  ofullkomligt hjärta.

 

95.

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

VARA ÖDMJUKHETENS  TJÄNARE:

 

       FRÅN LIVETS BÖRJAN

 

             TILL LIVETS SLUT.

 

610.  TACKSAMMA MILDHETEN  ÖDMJUKHETEN.

 

611.  Familjens tilltro  beskydd tillflykt.

 

612.  Samhällets stadens nationens  goda

    förebilder.

 

613.  Talar ödmjukhetens mildhetens 

tacksamhetens språk.

 

614.  Undviker skvaller förtal  skrytsamma ord.

 

615.  Lyssnar på eftertänksamheten

visheten klokheten.

 

616.  Bevarar hjärtan från o-tacksamheten stoltheten.

 

617.  Vägleder människan till tacksamheten

  ödmjukheten.

 

618.  Levande ljus i o-tacksamhetens övermodet

mörka liv.

 

619.  Förändrar mnsklighetens beslut tal och ord.

 

620.  Väger tungt på Livets våg.

 

621.  Ger goda näringsrika frukter:

  glädje frid harmoni vila.

 

622.  Blomsterräng med olika sorters vackra

   blommor.

 

623.  Ger Livet omsorg värme ömhet.

 

624.  Uppmuntrar värdesätter

mänsklighetens värde.

 

625.  Goda rådgivare  beslutsam.

 

626.  Inga pratmakare. Tänker på vad de säger.

 

627.  Goda beskyddare för ärligheten.

 

628.  Råder där sanningen och livsglädjen råder.

 

629.  Avsky skvaller förtal  lögnaktigt  tal.

 

630.  Ger livet inre fasthet  trygghet.

 

631.  Öppnar hjärtat för eftertänksamheten

visheten  klokheten.

 

632.  Samhällets stadens nations:

livsglädje och framtidshopp.

 

633.  Påverkar mänsklighetens beslut tankar vilja.

 

634.  Fattiges de smås  de faderlöses hemlösas

hjälpare.

 

635.  Hälsosamma under livets resa.

 

636.  Lyssnar på sanningen lever i den.

 

637.  Finner samhörighet gemenskap i sanningen.

 

638.  Fyller hjärtan sinnnen med glädje harmoni.

 

639.  Mänskligheten uppmuntran framtidshopp.

'

640.  Formar  fostrar  ödmjuka milda hjärtan

   sinnen till tacksamhetens goda egenskaper.

 

641.  Människor vilka umgås med ödmjukheten

tacksamheten smakar deras goda frukter i Livet.

 

642.  Nyutslagen blomsteräng med väldoftande

vår-blommor.

 

643.  Ger innehållsrikt  meningsfullt liv.

 

644.  Levande ljus  i mänsklighetens mörker.

 

645.  Ger goda blickar :  milt  ödmjukt leende.

 

646.  Deras vägar  vägar  till  Livet.

 

647.  Förlåter mänsklighetens misstag felsteg.

 

648.  Själens läkedom och ledstjärnor.

 

649.  Avskyr själviskheten  självgodheten

självupptagenheten.

        Ger liv fri från egoismen.

 

650.  Främmande för falskheten  lögnen

lögnaktigt tal.

 

651.  Samhällets stadens nationens ärekrona. 

 

652.  Ger mänskligheten god karaktär.

 

653.  Ödmjuka milda ord värdefullare än

silvrets och guldets värde.

 

654.  Beskyddar mänskligheten från

ondsinta människor.

     

655.  GODHETEN MILDHETEN  SAKTMODET.

 

656.  Bor i ödmjuka mildas hjärtan.

 

657.  FRIDEN GLÄDJEN HARMONIN.

 

658.  Bor i milda ödmjuka hjärtan.

 

659.  FALSKHETEN LÖGNEN SVEKFULLHETEN.

 

660.  Milt ödmjukt hjärta sinne:

Avskyr dem.

 

661.  HÖGMODETS O-LYDNAD  OTACKSAMHET.

 

662.  Umgås inte med tacksamheten ödmjukheten.

 

663.  Lyssnar inte på ödmjukheten  tacksamheten.

 

664.  Förkastad av tacksamheten  ödmjukheten.

 

665.    

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

VARA ÖDMJUKHETENS TJÄNARE:

 

      FRÅN LIVETS  BÖRJAN

 

             TILL LIVETS SLUT.

 

500.  HÖGMODETS  KOTROLLTÄNKANDE

 

              OCH O-TACKSAMHET.

 

501.  Bor inte i ödmjukas hjärtan.

 

502.  MILDHETEN OCH ÖDMJUKHETEN.

 

               LIVETS BUNDSFÖRVANTER.

 

503.  Bor inte i de ödmjukas hjärtan.

 

504.  Ödmjuka hjärtan lyssnar på ödmjukheten.

 

505.  Ödmjuke finner sin ro vila och harmoni

ödmjukheten.

 

506.   ÖDMJUKHETEN  UTHÅLLIGHETEN.

 

                 LIVETS BUNDSFÖRVANTER.

 

507.  Ödmjuke funnit sitt framtidshopp 

i uthålligheten ödmjukheten.

 

508.  Ödmjuke äger djup vila i tryggheten

ödmjukheten  uthålligheten.

 

509.  ÖDMJUKHETENS LIV I ÖDMJUKES HJÄRTA.

 

510.  Högmodets o-ordning bekvämlighet

bor inte i de ödmjukas tankar och hjärtan.

 

511.  TUNGANS AVUND  ÖDMJUKETENS FIENDE.

 

512.  Ödmjukar sig inte inför ödmjukheten.

 

512.  Ödmjukheten avundets o-vän.

 

513.  UTHÅLLIGHETENS TID OCH VÄNTAN.

 

514.  Bor i de ödmjukas tankar och  hjärtan.

 

515.  LIVET I OCH UNDER SANNINGENS BESKYDD.

 

516.  Ödmjuke har sitt liv i och under

sanningens beskyddande vingar.

 

517.  VISHETENS KLOKHETENS TUNGA.

 

518.  Ägs av de ödmjukas tankar och hjärtan.

 

519.  Söker ödmjukes tankar och hjärta.

 

520.  Tänker milda tacksamma  ödmjuka tankar.

 

521.  Talar tacksamma milda ödmjuka ord.

 

522.  LÖGNEN RIDER PÅ FÖRTALET HATET.

 

                          BUNDSFÖRVANTER.

 

523.  Har inte sin boplats i de ödmjukas hjärtan.

 

524.  STILLHETEN LUGNET 

                                EFTERTÄNKSAMHETEN. 

 

525.  Ödmjukes ledstjärnor.

 

526.  Bor i ödmjukas sinnen och hjärtan.

 

527.  OMSORGSFULLA VARMA ÖMMA HJÄRTAT.

 

528.  Har sin boplats i milda ödmjuka hjärtan.

 

529.  LIVETS OMSORG MEDLIDANDE HJÄRTA.

 

530.  Utvecklas i mjukt formbart hjärta.

 

531.  HJÄRTATS SÖKANDE LÄNGTAN EFTER 

     ÖDMJUKHETEN  TACKSAMHETEN.

 

532.  Fyller hjärtat med glädje och tacksamhet.

 

533.  Läkedom för själens blödande sår.

 

534.  Gör Livet innehållsrikt.

 

535.  Bor i de mildas ödmjukas hjärtan.

 

536.  Tillåts få bo i tacksamt ödmjukt hjärtan.

 

537.  Tillåts inte få bo i o-tacksamt

     högmodigt hjärta.

 

538.  Finner sin glädje vila harmoni: få bo i ödmjukt

tacksamt hjärta.

 

539.  Rädd om stilllheten eftertänksamheten

   tystnaden.

 

540.  Samhällets nationens räddning.     

 

541.  Finner behag i tacksamt ödmjukt hjärta.

 

542.  Äger säkert beskydd mot o-tacksamheten

högmodet.

 

543.  Avskyr fladdrande stressande tungor.

 

544.  Söker sig till insikten visheten klokheten.

 

545.  Undviker penningbegäret ha-begäret.

 

546.  Bevarar livet från hjärtats stortalighet

o-tacksamhet  högmod.

 

547.  Själens ledstjärna själens fasta ankare.

 

548.  Människans mänsklighetens framtidshopp.

 

549.  Livets säkra fotfäste.

 

550.  Tankevärldens beskydd mot högmodets

o-tacksamma tankar.

 

551.  Vägleder människor på livets vägar.

 

552.  Väger tungt på Livets våg.

 

553.  Uppmuntrar sorgsna bedrövade hjärtan.

 

554.  Ger omsorg ömhet till trötta tankar.

 

555.  Förändra tankar hjärtan tal ord och  hjärtan.

 

556.  Visar vägen till Livet.

 

557.  Fyller hjärtan med tal och ord av insikten

klokheten visheten  eftertänksamheten.

 

558.  Fruktsamt träd ger smakfulla frukter.

 

559.  Livets själens blomsteräng:

fyllda av vackra doftande blommor.

 

560.  Vacker blomsterträdgård

   i full vår-blomning.

 

561.  Följer oss till Livets slut.

 

562.  Liknar utslagna vårblommor:

      fyllda av olika dofter.

 

563.  TROVÄRDIGA MANLIGHETEN.

 

564.  Iklätt sig ödmjukhetens vishetens tjänardräkt.

 

565.  TROVÄRDIGA KVINNLIGHETEN.

 

566.  Bor i saktmodigt ödmjukt kvinno-hjärta.

 

567.  Lever i ödmjukt beteende mot familje-livet.

 

568.  GODA EFTERSMAKEN MANLIGHETENS

     MOGNA TROVÄRDIGHET.

 

569.  Klokheten  visheten ödmjukheten har dagligt flöde från mannens trovärdiga manlighet

     i familje-livet.

 

570.  Äger vishetens klokhetens

    ödmjukhetens kunskap.

 

571.  TROVÄRDIGA MODERS-KÄRLEKEN.

 

572.  Ödmjukhetens goda förebild för 

familje-livet.

 

573.  Visar ödmjukhet och uthållighet:

i familje-livet.

 

574.  TROVÄRDIGA FADERS-KÄRLEKEN.

 

575.  Visar ödmjukhet  när han placerar kvinna

   i centrum av familje-livet.

 

576.  Lyssnar på mildheten  ödmjukheten.

 

577.  Mannens ödmjukhet söker eftertänksamheten

    klokheten  visheten.

 

578.  Finner trygghet i dem.

 

579.  Lyssnar på ödmjukheten.

 

580.  TROVÄRDIGA TUNGAN.

 

581.  Lyssnar på ödmjukar sig inför ödmjukheten.

 

582.  Bor i de ödmjukas hjärtan.

 

583.  MANLIGA TRYGGHETSKÄNSLAN  SAMHÖRIGHETEN  GEMENSKAPEN.

 

584.  Familjens ödmjuka stolthet och ära.

 

585.  Mannens milda ödmjuka hjärta  längtar

få ge uttryck för faders-kärleken i familjen.

 

586.  TRYGGHETEN VILAN  HARMONIN.

 

587.  Bor i de ödmjukas tankar och hjärtan.

 

588.  Söker tacksamheten ödmjukheten.

 

589.  Längtar få ge uttryck för faderskärleken

i familje-livet.

 

590.  HÖGMODETS STORTALIGHET.

 

591.  Lyssnar inte på ödmjukheten

tacksamheten mildheten.

 

592.  Lyssnar inte på familjens behov.

   Låter sina egna behov  gå före.

 

593.  Rådfrågar inte kvinnans och familjens

dagliga behov.

 

594.  INRE LÄKEDOM GER VILA OCH HARMONI:

 

595.  Ödmjukhetens mildhetens goda frukter.

 

596.  Finner behag i de ödmjukas mildas

tankar och hjärtan.

 

597.  VARA TROVÄRDIG ANSVARSFULL 

      TROFAST NYTTIG FÖR MÄNSKLIGHETEN.

 

598.  Finner behag i ödmjukas mildas

   sinnen och hjärtan.

 

599.  Har boplatsen i mildas ödmjukas

  hjärtan och tankar. 

 

600.  Behagar trovärdigt  milt  ödmjukt hjärta.

 

601.  TÅLIGHETEN UTHÅLLIGHETEN STÅNDAKTIGHETEN.

 

602.  Sätter sin tillflykt till tystnaden ödmjukheten.

 

603.  God vän till tacksamhetens ödmjukhet.

 

604.  God för själens tillväxt fastheten tryggheten

   tacksamheten  ödmjukheten.

 

605.  Äger gemenskap i mildheten  ödmjukheten.

 

606.  Finner trygg tillflykt i mildas 

ödmjukas saktmodigas sinnen hjärtan.

 

607.  TACKSAMMA ÖDMJUKHETEN  MILDHETEN.

 

608.  Familjens tilltro beskydd och tillflykt.

 

609.  Talar ödmjukt tacksamt milt språk.       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 12:1-13:1-2.

 

     HÅLL FAST VID HERRENS 

 

              OCH APOSTLARNAS STADGAR.

 

12:1.  #Måtte jag få glädja mig över er på allt sätt,

om jag är värdig det.

         Fastän jag är bojor kan jag inte jämföras med

en enda av er som är fria.

      Jag vet att ni inte bli  högfärdiga; ni har ju 

Jesus Kristus inom er.

       Jag vet också att när jag berömmer er blir ni

förlägna så som det står skrivet: 

       DEN RÄTTFÄRDIGE ÄR SIN EGEN ÅKLAGARE#.

 

Låt Kristi och apostlarnas lära vara er lärare.

       Låt mig glädjas över ert Kristus liv.

  I mina bojor för sanningens skull är jag värdig det.

Ni är fria i Kristus.

       Kustus boende i er: gjort er ödmjuka.

Berömmer ni er: berömmer ni er i Kristus.

          Rättfärdige rannsakar sitt liv.

 

13:1.  #Var alltså ivriga att bli fasta i Herrens

och apostlarnas undervisning så att ALLT NI GÖR

        SKALL LYCKAS.

Låt det ske så i kropp och ande, i tro och kärlek,

       i Sonen och Fadern och Anden, i början

och slutet, med er värdige biskop och ert

     presbyteriums värdigt flätade andliga krans

och era fromma diakoner#.

 

Var ivriga fast rotade i Herrens apostlarnas

    undervisning.

Låt undervisningen var till nytta för er andliga

     mognad i tron och kärleken.

Vilket sker så i er kropp och ande:

        i Sonen Fadern och Anden.

Uppskatta respektera er biskop ert presbyterium.

          Vilka ger er ett fromt och värdigt liv.  

 

13:2.  #Var underordnade biskopen och varandra

liksom Jesus Kristus som människa är underordnad

        Fadern och liksom apostlarna är underordnade

Kristus och Fadern och Anden så att enheten 

       blir både kropplig och andlig#.

 

Underordnar er biskopen och varandra.

         Jesus Kristus underornad sin Fader.

Apostlarna underordnade sig Kristus Fadern

     och Anden.

Gudomliga ordningen: skapar enhet både 

       kropplig och andlig.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2020 16:56

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 14:1-15:1.

 

    UPPMANING TILL FÖRBÖN.

 

                     HÄLSNINGAR.  

 

14:1.  #Jag vet att ni är fyllda av Gud, och därför

har jag förmanat er helt kortfattat.

       Kom ihåg mig i era förböner så att jag når 

fram till Gud.

       Tänk på kyrkan i Syrien som jag inte är värd

att kallas medlem av.

       Jag behöver era förböner och er kärlek 

i enhet med Gud så att kyrkan i Syrien blir värdig

       att vätas med dagg genom er kyrka#.

 

Jag har kännedom om ert rika liv i Gud. 

      Er lydnad inför gudomen:

Vill jag kortfattat förmanar er:

           Glöm inte mitt tjänande i era dagliga förböner.

        Tänk på Kristi kyrka i Syrien.

Jag är o-värdig kallas som Kristi lem i den syriska

      församlingen.

Har behov av era förböner kärleks-gärningar.

      Er enhet med Gud.

Vilket gör kyrkan i Syrien värdig beröras av

      era böner likt daggen på torr jord.

 

15:1.  #Efesierna hälsar till er från Smyrna där jag

skriver till er.

      De har kommit till Guds ära liksom ni och har

stärkt mig på alla sätt tillsammans med Polykarpos,

    smyriernas biskop.

Också de andra kyrkorna hälsar er till ära för

      Jesus Kristus. 

Lev väl förenade i Gud, ni som äger den orubbliga

       ande som är Jesus Kristus#.

 

Jag skriver brevet till er från Smyrna.

        Efesierna hälsar er från Smyrna.

Till Guds ära kommit liksom ni:

      för andlig uppbyggelse i tron.

Tillsammans med smyriernas biskop:

     Polykarpos.

De andra kyrkorna i eniga hjärtan hälsar er

        till Jesu Kristi ära.

Lev lydigt förenade i Gud.

      Ni äger o-rubbliga anden vilket är Jesus Kristus. 

 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se