Alla inlägg under oktober 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 3:1-2.

 

     IGNATIOS FÖRMANAR ALLA ATT INTE

 

        UTNYTTJA BISKOPENS UNGDOM.

 

3:1.  #Ni bör inte dra fördel av biskopens ringa ålder

utan visa honom all vördnad med  tanke på Gud

        Faderns makt.

Jag vet att era heliga presbyterer inte har missbrukat hans underbara ungdom utan har

       underordnat sig honom som förståndiga i Gud.

Dock inte honom utan Jesu Kristi Fader, som

är allas biskop#.

 

Visa respekt för biskopens ringa ålder.

       Unge biskop utvald vara Kristi medtjänare.

Gläder mitt hjärta  era heliga presbyterer

     inte missbrukat hans ungdomstid.

Visar er ödmjukhet inför honom: 

      gör er ödmjuka inför Jesus Kristus, vår Fader:

    Biskoparnas biskop.

.

3:2.  #I vördnad för den som har älskat oss bör 

vi lyda utan allt hyckleri.

         Det är inte den synlige biskopen som man

försöker lura utan den osynlige.

       Detta handlar inte om något mänskligt utan

om Gud som ser i det fördolda#. 

 

Med ert liv visa respekt för hans kärlek.

     Vara lydnadens barn inte hyckleriets.

Hyckleriet bedrar: Jesus Kristus den o-synlige

      biskopen.

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA 2:1.

 

  HAN GLÄDER SIG ÅT MÖTET MED DAMAS,

 

                  DERAS BISKOP.

 

2:1.  #Jag har ju fått äran att se er genom er biskop

Damas, som är värdig Gud, de värdiga presbytererna

      Bassos och Apollonios och min medtjänare,

diakonen Zotion.

       Honom hoppas jag få glädje av, ty han underordnar sig biskopen som Guds nåd och 

       presbyteriet som Jesu Kristi lag#.

 

Jag fått äran i Kristus  se ert andliga liv med

    er utvalde biskop Damas.

Biskop Damas värdig sin kallelse i Gud.

        De värdiga presbytererna:

Bassos och Apollonios.

     Min käre medtjänare Diakon Zotion.

Ödmjukar sig under biskopen.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

IGNATIOS BREV TILL MAGNESIERNA. 1:1-3.

 

     IGNATIOS PRISAR FÖRSAMLINGENS

 

                     GODA ORDNING.

 

Ignatios brev till Magnesierna.

 

        Från Ignatios, också kallad Theoforos,

till kyrkan i Magnesia vid Meander, välsignad 

      i kärleken från Gud Fadern genom Jesus

Kristus, vår Frälsare.

      I honom hälsar jag och ber om stor glädje

i Gud Fadern och  i Kristus Jesus.

 

1:1.  #Jag fått veta välordnad er kärleksgemenskap

är i Gud.

       Jag gläder mig mycket och har beslutat mig

för att tala till er i tron på Jesus Kristus#.

 

Gud är inte o-ordningens Gud utan ordningens.

       Kärleksgemenskapen återspelar enheten 

Jesus Kristus.

       Vilket givit mig tronsinspiration:

beslutsamt tala om tron på Jesus Kristus.

     

1:2.  #Hedrad som jag är med ett namn av högsta

värdighet i de bojor och jag bär prisar jag 

       kyrkorna och önskar dem enhet med Jesu 

Kristi kropp och ande, med honom som är vårt

     liv för alltid.

Jag önskar er en enhet i tro och kärlek som

      övergår allting annat, och allra mest en enhet

med Jesus och Fadern#.

 

Mina bojor i lydnad för sanningen:

     vittnar av högsta värdighet bära dem

för Hans namn skull.

         Prisar Jesu Kristi kyrka: lever i enhet

med Jesu Kristi kropp och ande.

           Ber om enhet i tro och kärlek:

vilket sprider andligt ljus i världens mörker.

      

1:3.  #I den kan vi uthärda allt övervåld från denna

världens härskare, fly undan det och nå fram 

      till Gud#.  

 

Tro och kärlekens enhet: vara ståndaktiga

        mot denna världens våldshärskare. 

                     

 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

       NEHEMJAS BOK. 3:1-32.

 

NEHEMJA BOK. STADSMUREN ÅTERUPPBYGGS.

 

    DEL. 2.

 

Nehemjas bok. 3:1.

 

1.  #Översteprästen Eljashiv och de andra prästerna

började nu bygga upp Fårpårten, och de välsignade

       den och satte in dörrar.

Sedan fortsatte de ända fram till Hundraetornet,

       till Hananeltornet#.

 

Översteprästen Eljashiv:

       de andra prästerna började med återbyggandet 

av stadsmurens förfall.

       Byggde nu upp Fårporten.

Välsignade den: placerade dörrarna i porten.

          Fortsatte byggandet fram till Hundratornet.

Till Hananeltornet.

 

Nehemja bok. 3:2.

 

2.  #Bredvid dem byggde männen från Jeriko

och bredvid dem Sackur, Imris son#.

 

Nehemjas bok. 3:3.

 

3.  #Fiskporten byggdes upp av ättlingar till Hassenaa.

       De timrade upp den och satte in dörrar med lås 

och bommar#.

 

Fiskporten byggdes upp av Hassenaas ättlingar.

        Porten timrades upp fick dörrar med 

med lås och bommar.

 

Nehemjas bok. 3:4.

 

4.  #Bredvid dem arbetade Merebot, son till Uria,

son till Hackos, och bredvid honom arbetade

      Meshesavel, och bredvid honom Sadok,

Baanas son#.

 

Nehemjas bok. 3:5.

 

5.  #Bredvid honom arbetade männen från Tekoa,

men de förnämsta av dem ville inte axla sin

       herres ok#.

 

Nehemjas bok. 3:6.

 

6.  #Jeshanaporten reparerades av Jojada,

Paseachs son, och Meshullam, Besodejas son.

       De timrade upp den och satte in dörrar med 

lås och bommar#.

 

Nehemjas bok. 3:7.

 

7.  #Bredvid dem arbetade Melatja från Givon 

och Jadon från Meronot samt männen från Givon

      och Mispa, säte för ståthållare i provinsen

Väster om Eufrat#.

 

Nehemjas bok. 3:8.

 

8.  #Bredvid dem arbetade Ussiel, Harhajas son,

 en guldsmed, och bredvid honom Hananja,

         en parafymberedare, ända fram till Breda

muren och avstod så från en del av Jerusalem#.

 

Nehemja bok. 3:9.

 

9.  #Bredvid dem arbetade Rafaja, Hurs son,

ledare för det ena Jerusalemsområdet#.

 

Nehemja bok. 3:10.

 

10.  #Bredvid honom arbetade Jedaja, Harumafs

son, utanför sitt eget hus, och bredvid honom

         Hattush, Hashavnejas son#.

 

Nehemja bok. 3:11.

 

11.  #Malkia, Harims son, och Hashuv, Pachat

Moads son, arbetade på nästa mursträcka

      och på Ugnstornet#.

 

Nehemja bok. 3:12.

 

12.  #Bredvid dem arbetade Shallum, Hallochehs son, ledare för det andra Jerusalemsområdet

      ----- han och hans döttrar#.

 

Nehemja bok. 3:13.

 

13.  #Dalporten reparerades av Hanum och invånarna i Sanoach.

        De byggde upp den och satte in dörrar

med lås och bommar.

       Dessutom reparerade de 1000 alnar av muren

ända fram till Dyngporten#.

 

Nehemja bok. 3:14.

 

14.   #Malkia, Rekavs son, ledare för Bet-Hackeremområdet, reparerade Dyngporten.

       Han byggde upp den och satte in dörrar med

lås och bommar#.

 

Nehemja bok. 3:15.

 

15.  #Shallun, Kol-Hoses son, ledare för Mispaområdet, reparerade Källporten.

       Han byggde upp den, lade tak på den och satte

in dörrar med lås och bommar.

      Han byggde också muren runt vattenledningsdammen nära Kungliga trädgården,

       fram till trappan ner från Davids stad#.

 

Nehemja bok. 3:16.

 

16.  #Intill honom arbetade Nehemja, Asbuks son,

ledare för det ena Bet-Surområdet, fram till 

       en punkt utanför Davids gravar, dammanläggningen och livgardets kasern#.

 

Nehemjas bok. 3:17.

 

17.  #Intill honom arbetade leviter:

   Rechum, Banis son, och bredvid honom Hashavja,

ledare för det ena Keilaområdet, som reparerade

       vad som ålåg hans distrikt#.

 

Nehemjas bok. 3:18.

 

18.  # 

             

           

             

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

NEHEMJAS BOK. 2:16-20.

 

STADSMUREN ÅTERUPPBYGGS.

 

Nehemjas bok. 2:16.

 

16.  #Styresmännen visste inte var jag hade varit

och vad jag hade gjort, ty jag hade ännu inte

       underrättat judarna, varken präster,

stormän eller övriga som hade med saken 

      att göra#.

 

Nehemja bok. 2:17.

 

17.  #Men nu sade jag till dem:

"Ni ser själva hur illa det står till med oss:

        Jerusalem är ödelagt och dess portar nerbrända.

      Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen

och göra slut på vår vanära"!#.

 

Sade till stadens styresmän:

       Jerusalem vår stad: ödelagd.

Hennes portar nerbrända.

        Låt oss  frimodigt Jerusalems murar.

Vilket vanhelgat: Guds stad.

 

Nehemja bok. 2:18.

 

18.  #Och jag berättade för dem hur min Gud hade

hållit sin skyddande hand över mig och vad

       kungen hade lovat mig.

"Låt oss börja bygga!"

    sade de och grep sig an med detta goda verk#.

 

Berättade för dem mitt beslut resa till Jerusalem.

         Min Guds kärlekfulla trofasta hand bevarat

mig från faror.

         Konungens lovord till mig.

Låt oss med Guds hjälp bygga upp staden!

          Detta goda verk: Gud till behag.

 

Nehemja bok. 2:19.

 

19.  #Men när heroniten Sanvallat, ammoniten

Tobia, ämbetsmannen, och araben Geshem 

       fick reda på detta öste de spott och spe

över oss:

      "Vad håller ni på med?

Tänker ni göra uppror mot kungen?"#.

 

Heroniten Sanvalla  ammoniten Tobia:

      ämbetsmannen.

Föraktade vårt beslut.

        Ni drar, vad gör ni?

Är ni upproriska mot kungen?

 

Nehemja bok. 2:20.

 

20.  #Men jag gav dem svar på tal:

"Himlens Gud skall ge oss framgång.

       Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga.

Varken lag eller hävd ger er någon rätt till

     Jerusalem"#. 

 

Gav dem svar!

        Himlens Gud vår hjälpare tröstare.

Nu börjar återuppbyggandet: vi hans tjänare.

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

NEHEMJAS BOK. 2:11-15.

 

NEHEMJAS INSPEKTION AV STADSMUREN.

 

Nehemjas bok. 2:11.

 

11.  #Så anlände jag till Jerusalem.

   När jag hade varit där i tre dagar#.

 

Nehemas bok. 2:12.

 

12.  #Gick jag om natten ut med bara ett par man.

Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade 

        ingivit mig att göra för Jerusalem, och jag tog

inte med mig något annat djur än det jag själv

    red på#.

 

Nehemja bok. 2:13.

 

13.  #Mitt i natten red jag ut genom Dalporten

i riktning mot Drakkällan och Dyngporten.

     Jag undersökte Jerusalems raserade murar

och nerbrända portar#.

 

Jerusalems murar var förstörda.

       Hennes portar nerbrända.

 

Nehemjas bok. 2:14.

 

14.  #Jag  fortsatte till Källporten och Kungsdammen, men mitt riddjur kunde inte ta sig 

       fram där#.

 

Nehemjas bok. 2:15.

 

15.  #Under natten fortsatte jag upp längs dalen

och undersökte muren, tills jag än en gång kom

      genom Dalporten och vi var tillbaka igen#.

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 oktober 2020 15:37

KLOKA ORD.

 

Bad bönen: Ge honom upprättelse: verket är mitt.

 

Bad utifrån bönen: 

         Vädjan till Jesu Heliga hjärta.

 

Hjärta fritt från rädsla: frimodigt vad det säger

       och gör.

 

Ärkeängeln Rafel  läkedomens ärkeängel.

     Härskare över epedimin.  Tobits bok.

 

Be  för själarna på lördagar eftersom Jesus själv

      gick ner predikade  för själarna.  1 Petr. 3:18-22.

 

Ha blicken riktad framåt på vad ordet säger:

            ( Personliga  till tal   Gå inte för mig

Släpp  taget   Vila i mig: överlämna allt åt mig.

 

 

Ordspråksboken. 4:20-27.

 

20.  #Min son, lyssna till vad jag säger,

hör noga på mina ord#.

 

21.  #Släpp dem inte ur sikte, bevara dem djupt

i ditt hjärta#.

 

22.  #Ty de ger liv åt den som finner dem

och läkedom åt hela hans kropp#.

 

23.  #Mer än allt annat ----- vakta ditt hjärta,

ty hjärtat styr ditt liv#.

 

24.  #Låt aldrig din mun tala falska ord 

avhåll din tunga från svek#.

 

25.  #Rikta din blick framåt, se på det som

ligger framför dig#.

 

26.  #Ge akt på vad du sätter foten ( dina tankar )

så vandrar då på fast mark#.

 

27.  #Vik icke av åt höger eller vänster  med 

(  dina blickar tankar ) håll dem borta från

     onda tankar.    Håll blicken framåt.    

Ondskan serverar avvikande tankar från

        sanningen personliga sanna tilltal.

Vilket skapar oro och förvirring.

        #Tänk få behärska seendet  lyssnandet

vilka är kanaler  redskap:

     antingen i ondskans eller godhetens tjänande.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se