Alla inlägg den 26 juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

ORD FÖR DAGEN.  FEBRUARI  2021.

 

Första dagen.

 

Otåligheten Livets undergång.

 

Andra dagen.

 

Tåligheten Livets framtidshopp.

 

Tredje dagen.

 

Livets kärleksskola kärleksfulles lärdom

     erfarenhet.

 

Fjärde dagen.

 

Lärdomen erfarenheten livets kärleks-skola

       lär känna vandringen från världens

förakt och hat.

 

Femte dagen.

 

O-tålighetens tunga befläckar själen med

    otålighetens faro-fyllda liv.

 

Sjätte dagen.

 

Barmhärtighetens o-utsinlig källa:

      daglig dryck för den barmhärtige.

 

Sjundedagen.

 

O-barmhärtige inte funnit: barmhärtighetens

   hälsosamma källa.

 

Åttonde dagen.

 

O-barmhärtige vandrar i hatets föraktets mörka liv.

 

Nionde dagen.

 

Världen bjuder på föraktets hatets: idel tomma

     fåfängliga liv.

 

Tionde dagen.

 

Ödmjuke säger: äger jag ödmjukheten:

     saknas inte stoltheten i mitt liv.

 

Elfte dagen.

 

Godhjärtlige säger: äger jag godheten:

    saknas inte elakhetens lidande i mitt liv.

 

Tolfte dagen.

 

Elakhetens grymma beteende:

    avskyvärt beteende inför godheten.

 

Trettionde dagen.

 

O-tåligheten rastlöshetens vän.

 

Fjortonde dagen.

 

Rastlösheten rider på O-tåligheten.

 

Femtonde dagen.

 

Elakheten bristfällig: göra goda gärningar.

 

Sextonde dagen.

 

Två o-tåliga människor:  har svårt för

    gemensamt liv.

 

Sjuttonde dagen.

 

Rädslans smärtsamma lidande:

     Glädjefattigt.

  Vad ger den till Livet.

 

Artonde dagen.

 

Elake visar sitt löjeväckande beteende:

   inför godhetens fullkomlighet.

 

Nittionde dagen.

 

Fullkomligheten fördriver o-fullkomlighetens

    bristfälliga lidande.

O-fullkomlighetens lidelser: ger o-intressant liv. 

 

Tjugonde dagen.

 

Rädslan glädjefattig.

        Vad ger den till Livet!

 

Tjugoförsta dagen.

 

Frimodigheten fördriver Rädslan.

 

Tjugoandra dagen.

 

Rädslan mörkrets vän.

 

Tjugotredje dagen.

 

Rättvisan förhindrar O-rättvisans onda planer.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Onda planer nationens undergång.

 

Tjugofemte dagen.

 

Förlåtelsen ger själen läkedom.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Där moralisk misär råder  råder dålig livskvalite.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Där Dålig livskvalite råder  där levs ett o-ordnat liv.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Egoismens fåfänglighet  Livets bedragare.

 

      Energitjuvar Tids-tjuvar  Livets bedragare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 11:1-2.

 

IGNATIOS BOJOR ÄR HANS PÄRLOR.

 

Ignatios Efesierbrev. 11:1.

 

1.  #Nu är den yttersta tiden.

Låt oss nu skämmas, låt oss frukta Guds

    fördragsamhet så att den inte blir oss till dom.

Antingen skall vi frukta den kommande vreden 

     eller älska den nåd som finns nu, ett av de två,

bara vi blir funna i Jesus Kristus till ett evigt liv#.

 

I dagens yttersta tid:

         Låt oss inte bli skräckslagna.

Istället leva i gudsfruktan.

       I Guds tåliga saktmod.

Vilket inte leder Guds vredes-dom.

        Antingen väljer vi visa respekt för den 

kommande domen eller älska Guds nåd.

        

Ignatios Efesierbrev. 11:2.

 

2.  #Inget annat skall anstå er än han.

För hans skull bär jag bojor som andliga pärlor.

       I dem vill jag uppstå genom er förbön.

Måtte jag alltid ha del i den så att jag kan räknas

      till de kristna efesiernas skara, dessa som

alltid varit eniga med apostlarna i Jesu Kristi

    kraft#.

 

Guds nåd värdesätter livet.

       Jag, Ignatios bär lidandets bojor:

vilka liknar andliga väldoftande pärlor.

            Ur dessa väldoftande pärlor:

vill jag få andligt liv genom era förböner.

      Låt mitt liv vara beroende av era förböner.

Genom era förböner räknas till de heliga

    efesiernas skara.

Vilka lever i enighet med apostlarnas kallelse:

       Genom Jesu Kristi uppståndelse kraft.

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 10:1-3.

 

BED  FÖR ANDRA.

 

Ignatios Efesierbrev. 10:1.

 

1.  #BE STÄNDIGT, också för de andra människorna.

För dem finns ju ett hopp om omvändelse, så att de

       når fram till Gud.

Låt den åtminstone lära sig av era gärningar#.

 

Låt bönens ande vara verksam under dygnets

     alla tider.

För de icke troende finns framtidshopp om 

     omvändelse.

Låt omvändelsen i era liv vara till gott vittnesbörd

       inför andra människor.

 

Ignatios Efesierbrev. 10:2.

 

2.  #Inför deras vrede skall ni vara milda, inför deras skryt skall ni vara ödmjuka, inför deras

        hädelser skall ni be, inför deras villfarelser

skall ni HÅLLA FAST VID ER TRO, inför deras

    vildhet skall ni vara fridsamma och inte försöka

likna dem#.

 

Inför deras vrede: låt er mildhet förändra deras

     livs-beteende.

Inför deras stolta skrytsamma liv:

        lev i er ödmjukhet.

Inför deras hjärtats hädelse: be ständigt för dem.

         Inför deras villfarelse från sanningen:

var ståndaktiga i er tro.

         Inför deras våldsamma liv: visa ert 

fridsamma liv.

 

Ignatios Efesierbrev. 10:3.

 

3.  #Vi skall visa oss som deras bröder genom 

fridsamhet.

      Ni skall vara ivriga att efterfölja Herren; vem har väl blivit mer oförrättad, mer bedrövad,

        mer ringaktad?

På så sätt kommer inte någon djävulens planta

      att finnas hos er, utan ni förblir i ALL RENHET

och måttfullhet i Jesus Kristus till kött och ande#.

 

Fridsamt liv bland bröderna gott vittnesbörd.

        Vara ivrig i er efterföljelse efter Herrens vilja.

Djävulens plantor: bedrövelsen undervärdera

     människovärdet.

Lev ert liv i renhet.

       Visa återhållsamhet förnöjsamhet vilket

tillhör gudsfruktan.

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 9:1-2.

 

VARNING FÖR IRRLÄRARE SOM LIKNAR LÖMSKT

 

BITANDE HUNDAR.

 

Igantios Efesierbrev. 9:1.

 

1.  #Ty jag har fått veta att några kom till er på 

genomresa och förde med sig dålig lära.

      Dem lät ni inte utsprida sin lära hos er utan

stoppade till öronen för att inte ta emot vad de

   spred ut.

Ni är stenar i Faderns tempel, beredda till Gud 

     Faderns bygge och lyfts upp mot höjden

av Jesu Kristi hissverk som är korset, med den

      heliga Anden som lina.

Tron är en vägledare uppåt och kärleken

     är den väg som för till Gud#.

 

Varning för illärors dåraktiga läror.

       Ni gav dem ingen tillåtelse sprida sina illäror.

Ni är levande stenar i er Faders tempel.

       Levande stenar för bygga Faderns byggnad

upp till det himmelska.

          Bekräfta Jesu Kristi livsverk:  

Kristi kors lidande kraft.

      Tron livets vägledare: uppåt till det himmelska.

Kärleken vägen vilken leder till Guds närhet.

 

Ignatios Efesierbrev. 9:2.

 

2.  #Ni vandrar nu alla samman väg, gudsbärare

och tempelbärare, Kristusbärare

     och helighetsbärare, i allt smyckade med 

Jesu Kristi bud.

      Över dem gläder jag mig att jag har räknats

värdig att tala till er genom det jag skriver 

     och glädjas tillsammans med er över att ni äger

ett annat liv och inte älskar något utom Gud

    allena#.

 

Ni alla vandrar trohet på lydnadens väg.

       Hur då som:

Guds sändebud.

       Guds helgade tempelbärare.

Kristus bärare: sprider ut Kristi kunskaps-vällukt.

   Helighetens budbärare: sprider helighetens

närvaro i sin omgivning.

      Alla olika bärare: utsmyckade med

Jesu Kristi bud.

      Vilket gläder mig värdigt få vittna om 

värdigheten få glädjas tillsammans med er.

    Ni älskar vara Guds barn.

  

        

          

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA 8:1-2.

 

VARNING FÖR IRRLÄRARESOM LIKNAR LÖMSKT

 

BITANDE HUNDAR.

 

Ignatios Efesierbrev. 8:1-2.

 

1.  #Måtte ingen bedra er; ni blir inte heller bedragna, eftersom ni helt och hållet tillhör Gud.

       När ingen splittring uppkommer hos er som 

kan plåga er, då lever ni enligt Gud.

      Jag är ert försoningsoffer, och jag helgar mig

för efesierna, den för alltid berömda kyrkan#.

 

Låt inte illärare bedraga er.

        Ert beskydd finns i er Gud.

Livet i Guds beskydd: beskyddet mot illärans 

    splittring.

Splittringen själens plågare.

      Jag Ignatios; ert levande försoningsoffer.

Renar mig för efesiernas skull.

      För den berömda kyrkan.

 

Ignatios Efesierbrev. 8:2.

 

2.  #De som är köttsliga kan inte göra det som

är andligt; inte heller kan de andliga göra det som

      är köttsligt.

Tron kan inte göra det som hör otron till, och inte

      heller kan otron göra det som hör tron till.

Men också det som ni gör enligt köttet är andligt,

      ty gör allt i Jesus Kristus#.

 

De som äger ett köttsligt sinne:

      lever inte i de andliga dygderna.

De som äger ett andligt sinne:

        är o-verksamma i köttsliga gärningar.

Trons handlingar utövar inte det som tillhör otron.

    Otrons handlingar utövar inte det som

tillhör Trons gärningar.       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS EFESIERBREV. 7:1-2.

 

VARNING FÖR IRRLÄRARE SOM LIKNAR LÖMSKT

 

BITANDE HUNDAR.

 

Ignatios Efesierbrev. 7:1.

 

1.  #Det finns några som brukar bära namnet

i ond avsikt och gör sådant som är ovärdigt Gud.

      Dem skall ni undvika som vilddjur,

ty de är galna hundar som biter lömskt.

     Dem skall ni akta er för, ty de är svåra att bota#.

 

Ondskefulla människor  lever o-värdigt liv inför Gud.

      Smider onda planer mot Kristi sanna lära.

Förvillelsens illäror vilseleder människors hjärtan

     från sannngen.

Undvik deras falska gemenskap: likt vilda

      otyglade vilddjur.

Likt dåraktiga vildsinta hundar.

       Skadar o-skyldiga människors själar.

Var aktsamma mot dessa illärare.

      

Ignatios Efesierbrev. 7:2.

 

2.  #Det finns en enda läkare, köttslig eller andlig,

född och ofödd, Gud som antagit kött, i döden

       ett verkligt liv, som är både av Maria och av

Gud, som först led och sedan är utan lidande,

      Jesus Kristus, vår Herre#.

 

Vår enda hälsosamma läkare: vår Gud.

        Gud som blev människa genom

sin enfödde Son.

    Genom Jungfru Maria.

Jesu Kristi lidande.   Uppstod från de döda.  

      Gav oss i sin död på Korset: det verkliga liv. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA. 6:1-2.

 

FÖRSAMLINGEN UPPMANAS ATT ENDRÄKT

 

LYDA BISKOPEN OCH  HANDLA I HARMONI

 

     MED GUD.

 

Ignatios Efesierbrev. 6:1.

 

1.  #När man ser att biskopen tiger bör man frukta

honom desto mer.

      Var och en som husets herre sänder som sin

förvaltare bör vi ta emot på samma sätt som den

     som har sänt honom.

Det står alltså klart att man bör betrakta biskopen

      som Herren själv#.

 

Biskopen äger behärskad tunga:

       bör man visa honom gudsfruktan.

Liksom husets herre sänder sin förvaltare:

      bör vi ödmjukt ta emot den som sänt honom.

Iaktta biskopen som Herren själv.

 

Ignatios Efesierbrev. 6:2.

 

2.  #Onesimos själv prisar er goda ordning i Gud,

att ni alla lever enligt sanningen och att det inte

       finns någon heresi bland er.

Ni lyssnar inte heller till någon utom den som 

     i sanning talar om Jesus Kristus#. 

 

Onesimos prisar er goda ordning i Gud:

     vår ordnings Gud.

Ert ordningssamma liv: vittnar om ert liv

   i sanningen.

Vilket beskyddar er från irrläror.

        Lyssnar lydigt till de som talar sanning

om Jesus Kristus.

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 juli 2020 13:17

JEREMIA BOK. 39:1-18.

 

JERUSALEMS FALL OCH JEREMIAS FRIGIVNING.

 

Jeremia bok. 39:1.

 

1.  #När Jerusalem var intagit ----- under kung Sidkias nionde regeringsår i Juda,

       i tionde månaden, hade den babyloniske kungen Nebudkadnessar och hela hans här kommit       och belägrat Jerusalem#.

 

Jerusalem blev intagit under kung Sidkias

      regeringstid.

Babyloniske kungen Nebudkadnessar med krigshär

      belägrat staden.

 

Jeremia bok. 39:2.

 

2.  #Och under Sidkias elfte regeringsår, på nionde

dagen i fjärde månaden, hade staden stormats#.

 

Vilket inträffade: under Sidkias elfte regeringsår.

       Nionde dagen i fjärde månaden.

 

Jeremia bok. 39:3.

 

3.  #Då kom den babyloniske kungens alla 

befälhavare och slog sig ner i Mittporten: det var

      fältmaskalken Nergalsareser, hovmarskalken

Nebursarsekim, generalen Nergalsareser och den

      babyloniske kungens alla övriga befälhavare#.

 

Vilka slog sig ner i Mittporten:

       Babyloniske kungens alla befälhavare:

Fältmaskalken Nergalsareser.

        Hovmarskalken Nebursarsekim.

Generalen Nergalsareser.

 

Jeremia bok. 39:4

 

4.  #När kung Sidkia av Juda och hans soldater

fick se dem flydde de, och under natten lämnade

      de staden genom den kungliga trädgården

och en port mellan de båda murarna.

      Kungen tog vägen mot Jordandalen#.

 

Kung Sidkia hans soldater blev skräckslagna.

     Lämnade staden under nattens mörker.

Genom den kungliga trädgården.

        Genom en port mellan de två beskyddande

murarna.

    Kungen själv tog vägen mot Jordandalen. 

 

Jeremia bok. 39:5.

 

5.  #Men den kaldeiska hären förföljde dem

och hann upp Sidkia i öknen vid Jeriko.

      De grep honom och förde honom till Nebukadnessar, den babyloniske kungen, i Rivla

     i Hamat, och där rannsakades han#.

 

Kaldeiska krigshären förföljde dem:

      grep kung Sidkia i öknen vid Jeriko.

Förde honom till babyloniske kungen.

     Förhörde honom.

 

Jeremia bok. 39:6.

 

6.  #Den babyloniske kungen lät i Rivla avrätta 

Sidkias söner inför hans ögon.

      Alla förnäma män i Juda lät den babyloniske 

kungen också avrätta#.

 

Babyloniske kungen i Ritva lät avrätta Sidkias

      söner inför hans faderliga ögon.

Alla förnäma Juda män avrättades.

 

Jeremia bok. 39:7.

 

7.  #Därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia.

Han slog honom i bojor och förde honom

     till Babylon#.

 

Efter sönernas avrättning stack han ut

          Sidkias ögon.

Slog honom i bojor: förde honom blind 

         till Babylon.

 

Jeremia bok. 39:8.

 

8.  #Kungens palats och invånarnas hus brände kaldeerna ner, och de rev ner Jerusalems murar#.

     

Kungens palats Jerusalems invånares hus

       blev nedbrända av kaldeerna.

Jerusalems stolta murar tillintetgjorda.

 

Jeremia bok. 39:9.

 

9.  #De soldater som var kvar i staden och de som

deserterat fördes bort till Babylonien av 

      gärdesbefalhavaren Nebusaradan, liksom de

kvarvarande hantverkarna#.

 

De kvarvarande soldaterna hantverkarna i staden

     fördes bort som fångar till Babylonien.

 

Jeremia bok. 39:10.

 

10.  #Endast några av de fattigaste, som ingenting

ägde, lämnade gardesbefälhavaren Nebusaradan

     kvar i Juda; samtidigt gav han dem vingårdar 

och åkrar#.

 

De fattigaste i Juda lämnades kvar.

          Han gav dem vingårdar och åkrar.          

 

Jeremia bok. 39:11.

 

11.  #Nebukadnessar, kungen av Babylonien,

gav gardesbefälhavaren Nebusaradan följande

       befallning i fråga om Jeremia:#.

 

Jeremia bok. 39:12.

 

12.  #Ta hand om honom och vaka över honom.

Gör honom inget ont, låt honom få vad han

     önskar#.

 

Ta hand om Jeremia bevaka honom.

       Betjäna honom  var vänlig mot honom.

 

Jeremia bok. 39:13.

 

13.  #Gardesbefälhavaren Nebusaradan, hovmarskalten Nebushasban, generalen 

        Nergalsareser och den babylonske kungens

alla övriga befälhavare#.

 

Jeremia bok. 39:14.

 

14.  #Lät då hämta Jeremia från vaktgården.

De överlämnade honom till Gedalja, son till 

       Achikam, Shafans son, för att denne skulle

föra honom hem.

       Så fick han bo bland folket#.

 

Profeten Jeremia hämtades från vaktgården.

        Överlämnades till Gedalja.

 

Jeremia bok. 39:15.

 

15.  #Till Jeremia kom Herrens ord, medan han satt inspärrad på vaktgården:#.

 

Herrens ord kom till profeten Jeremia.

        

Jeremia bok. 39:16.

 

16.  #Gå till nubiern Eved-Melek och säg:

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

      Se, jag skall låta mina ord mot denna stad 

gå uppfyllelse, jag skall bringa den olycka och inte

     lycka, och det skall ske i din åsyn den dagen#.

 

Jag skall låta mina ord mot denna gudlösa stad

     gå i uppfyllelse.

Istället för välsignelse skall olyckor drabba den.

       Vilka ska inträffa i dina dagar.    

 

Jeremia bok. 39:17.

 

17.  #Men dig skall jag rädda den dagen,

säger Herren.

      Du skall inte falla i händerna på dem du fruktar#.

 

På den olyckans dag skall jag rädda ditt liv,

       säger Herren.

Skall inte falla dina fienders händer.

 

Jeremia bok. 39:18.

 

18.  #Utan jag skall låta dig komma undan.

Du skall inte falla för svärdet, du skall komma

     undan med livet därför att du har förtröstat på

mig, säger Herren#.

 

Du skall bli räddad från fiendens svärd.

        Eftersom du förtröstar på Herrens godhet.

       

    

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se