Alla inlägg den 13 juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

IGNATIOS BREV TILL EFESIERNA.

 

HÄLSNING.

 

Ignatios Efesier-brev. 

 

#Från Ignatios, också kallad Theoforos, till den

      prisvärda kyrkan i Efesos i Asien, som har blivit

rikt välsignad i Gud Faderns fullhet och som 

     före tidens början är bestämd till en fast

och förblivande härlighet, förenad och utvald 

     i ett verkligt lidande enligt Faderns och Jesu

Kristi vilja.

      Jag hälsar den hjärtligt i Jesus Kristus 

och i uppriktig glädje#.

 

Ignatios kallad också Theoforos : till den prisvärda

        kyrkan i Efesos i Asien.

Värdig att kallas Guds församling.

       Blivit rikligt välsignad i Gud Faderns fullhet.

Innan före tidens början förutbestämda:

          Till en fast förblivande härlighet.

Förenad utvald i ett verkligt Kristi lidande.

       Leva i uppriktig glädje.

 

Ignatios Efesier-brevet 1:1-3.

 

IGNATIOS UTTRYCKER SIN GLÄDJE ÖVER ATT HA

      FÅTT MÖTA FÖRSAMLINGEN GENOM DESS

BISKOP SOM KOMMIT TILL IGNATIOS.

    

Ignatios Efesier-brevet 1:1.

 

1.  #Jag har i Gud tagit emot ert högt älskade namn som ni har fått på grund av ett rättfärdiga väsen

       genom tro och kärlek i Jesus Kristus,

vär Frälsare.

      Som Guds efterföljare, upplivade av Guds blod,

har ni fullkomligt utfört det verk som hör därtill#.

 

Har genom Guds nåd mottagit ert högt

     älskade namn.

Ni fått på grund av er rättfärdiga karaktär.

        Genom vår tro och kärlek i Jesus Kristus.

Vår frälsare.

       Guds sanna efterföljare: leva i andligt uppvaknade av Guds fläckfria blod.

      I vilket ni fullkomligt utfört Herrens viljas fullhet.        

 

Ignatios Efesier-brevet. 1:2.

 

2.  #Ty när ni hörde att jag fördes i bojor från

Syrien på grund av vårt gemensamma Namn

      och hopp, och att jag hoppas på att genom

er förbön nå fram till Rom och kämpa med 

      vilddjuren så att jag kan bli en verklig lärljunge 

då skyndade ni att träffa mig#.

 

Ni hörde jag var fastbojad i bojor likt en fånge.

        Jag hoppas på er förbön komma till Rom.

Av vårt gemensamma och framtidshopp:

        fördes i bojor från Syrien.

I Rom få kämpa trons goda kamp med vilddjuren.

          Vilket fostrar mig till sann Kristi lärljunge.

 

Ignatios Efesier-brevet. 1:3.

 

3.  #Jag fick då i Guds namn ta emot er stora skara genom Onesimos, en man med obeskrivlig kärlek

     och er jordiske biskop.

Jag ber er att ni alla älskar honom enligt 

      Jesus Kristus och att ni alla liknar honom.

Lovad vare han som har räknat er värdiga att få

       en sådan biskop!#.  

 

Fick i Guds namn: ta emot er stora skara

     genom Onesimos.

Onesimos visar outtröttlig kärlek.

          Onesimos er jordiskt utvalda biskop.

Beder er i vördnad visa er kärlek mot honom.

       Kristus kärlekens förebild.

Min bön: att ni alla bli lika honom.

         Lovat vare hans helighet:

Har räknat er värdiga få ha en sådan biskop.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 34:1-7.

 

JEREMIAS BUDSKAP TILL SIDKIA.

 

Jeremia bok. 34:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren,

när Nebukadnessar av Babylonien angrep Jerusalem

     och dess lydstädermed hela sin här, med alla

de riken på jorden som löd under hans välde 

      och med alla folk#.

 

Kung Nebukadnessar av Babylonien invanderar:

      Guds stad Jerusalem.

Hennes lydstäder: 

       Med hela sin härskarhär erövrade dem:

tillsammans med alla riken på jorden.

 

Jeremia bok. 34:2.

 

2.  #Så säger Herren, Israels Gud:

Gå till kung Sidkia av Juda och säg till honom:

      Så säger Herren:

Jag skall prisge denna stad åt babyloniske 

     kungen, och han skall bränna ned den#.

 

Herren säger:

       Besök kung Sidkia av Juda land med orden.

Jag skall prisge denna stad åt babyloniske kungen.

         Han skall bränna den Herrens heliga

utvalda stad.

 

Jeremia bok. 34:3.

 

3.  #Du skall inte undkomma honom, du skall tas 

till fånga och falla i hans hand.

       Du skall stå till svars inför den babyloniske

kungen, öga mot öga och ansikte mot ansikte,

     och du skall föras till Babylon#.

 

Du, Juda kung skall undkomma honom.

        Du ska bli fångad i hans våldsamma hand.

Du skall göra räkenskap för din gudlöshet:

      inför den babyloniske kungen.

Bli bortförd mot din själviska vilja till Babylon.

 

Jeremia bok. 34:4.

 

4.  #Men hör Herrens ord, kung Sidkia av Juda:

så säger Herren om dig:

      Du skall inte dö för svärd.

 

Kung Sidkia av Juda land:

     Lyssna på Herrens ord:

Du skall inte drabbas av dödliga svärdet.

 

Jeremia bok. 34:5.

 

5.  #Du skall dö i frid, och eldar skall tändas till 

din ära liksom eldar tändes för dina förfäder,

       de kungar som regerade före dig.

Man skall hålla dödsklagan över dig och ropa:

     "Ack, herre!"

Jag har talat, säger Herren#.

 

Herrens budskap till Sidkia:

        Du skall få dö i fridsam död.

Offereldar skall tändas till din ära:

     liksom eldar tändes för dina förfäder.

Hålla dödsklagan över ditt liv.

       Jag har talat dessa sanna ord, säger Herren.

        

Jeremia bok. 34:6.

 

6.  #Profeten Jeremia sade allt detta till Sidkia,

kungen av Juda, i Jerusalem.

 

Jeremia bok.  34:7.

 

7.  #Det var när den babyloniske kungens här angrep Jerusalem och de städer i Judas som fanns

      kvar, Lakish och Aseka.

Dessa var de enda befästa städer i Juda som

      ännu höll stånd#.      

 

 

 

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 34:8-22.

 

BROTT MOT FÖRBUNDET.

 

Jeremia bok. 34:8.

 

8.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren

sedan kung Sidkia hade slutit ett avtal med

    Jerusalems befolkning om att kungöra frigivning

av slavarna#.

 

Jeremias talade ord från Herren.

        Kung Sidkia slutet ett avtal med Jerusalems

befolkning.

    För kungöra frigivning av slavarna. 

 

Jeremia bok. 34:9.

 

9.  #Var och en skulle frige sina hebreiska slavar,

manliga som kvinnliga; ingen skulle hålla en 

     judeisk landsman som slav#.

 

Alla skulle figöra sina hebreiska manliga

      kvinnliga slavar.

 

Jeremia bok. 34:10.

 

10.  #Alla hade ingått avtalet, hade stormännen

och folket, rättade sig efter detta och frigav sina 

       slavar och slavinnor.

De höll dem inte längre som slavar utan gick på

    att släppa dem fria#.

 

Alla ingått frigivandets avtal:

    Stormännen och folket: respekterade avtalet.

 

Jeremia bok. 34:11.'

 

11.  #Men efteråt ändrade de sig och tog tillbaka

de slavar och slavinnor som de hade frigett

     och tvingade dem att bli slavar igen#.

 

Efter en tid förändrade sina beslut om frigivandet.

        Fångarnas frihet upphörde gälla.

Tog tillbaks dem som fångar:

     visade dem o-barmhärtighet. 

 

Jeremia bok. 34:12.

 

12.  #Då kom detta ord till Jeremia från Herren:#.

 

Jeremia bok. 34:13.

 

13.  #Så säger Herren, Israels Gud:

  Jag slöt ett förbund med era fäder när jag förde 

         dem ut ur Egypten, ut ur slavlägret.

Jag sade:#.

 

Herren säger, Israels Gud:  

      Slöt ett förbund med era fäder.

När då?

      När jag i min trohet godhet förde mitt folk

ut ur Egyptiska slav-tjänande.

       

Jeremia bok. 34:14.

 

14.  #Vart sjunde år skall var och en av er frige de

hebreiska landsmän som har sålt sig till er;

      när de har tjänat er i sex år skall ni frige dem.

Men era fäder lyssnade inte på mig, de lydde mig

        inte#.

 

Vart sjunde år skall var och en frige de

    hebreiska landsmän.

Som frivilligt sålt sig själva till er.

        Efter sex vältjänande år skall ni frige dem.

Era fäder var ohörssamma mot mina sanna ord.

 

Jeremia bok. 34:15.

 

15.  #Nyss ändrade ni er och gjorde det som är rätt

i mina ögon när ni kungjorde frigivning av era

      landsmän och slöt ett avtal inför mig i det hus

som mitt namn är utropat över#.

 

Nyligen förändrade ert tanke handlingssätt:

      levde i rättvisan inför mina ögon.

Ni kungjorde frigivningen av era landsmän.

       Slöt ett avtal inför mitt ansikte.

Var gjorde ni det?

        I det hus där mitt heliga namn utropas.

 

Jeremia bok. 34:16.

 

16.  #Men sedan har ändrat er igen och vanhelgat

mitt namn. 

      Alla har ni tagit tillbaka de slavar och slavinnor

som ni skänkt friheten, ni har tvingat dem att åter

       bli era slavar#.

 

Ni svek ert avtal inför mig i frigivning av slavar.

       I ert brott mot förbundet ni vanhelgat 

mitt namn. 

 

Jeremia bok. 34:17.

 

17.  #Därför säger Herren så:

Ni har inte lytt mig.

       Ni har inte släppt er bröder och landsmän.

Därför skall jag släppa lös svärd och pest och svält

      mot er, säger Herren, jag skall göra er till en

skräckbild för alla riken på jorden#.

 

På grund av ert vanhelgade brott:

      Varit mig o-lydiga.

Ni inte frigivit era bröder och landsmän.

          Er brottsliga handling mot det givna avtalet:

Skall jag tillåta dödligt svärdet pesten 

     och svälten drabba er, säger Herren.

Vilket gör era liv till skräckbilder inför alla

      riken på jorden. 

 

Jeremia bok. 34.18

 

18.  #De män som brutit mitt förbund och inte

uppfyllt villkoren i det förbund de slöt inför mig

      skall jag behandla som kalven de högg mitt

itu för att sedan gå fram mellan styckerna#.

 

De män som olydigt förkastat mitt förbund.

          Föraktat mitt förbund:

Varit otrogen mot förbundets-villkor.

       Vilket de slöt inför mig.

Skall behandlar dem på samma sätt de gjort 

      med kalven de högg i två stycken.

 

Jeremia bok. 34:19.

 

19.  #Stormännen i Juda och i Jerusalem, hovmännen och prästerna och hela folket i landet

     som gick fram mellan kalvens två delar#.

 

Jeremia bok. 34:20.

 

20.  #Dem skall jag utelämna åt deras motståndare 

och dödsfiender, och deras lik skall bli till föda 

       åt himlens fåglar och markens djur#.

 

För deras olydnads skull: överge dem deras

     i deras motståndares döds-fienders händer.

Deras dödliga lik bli utspridda likt föda åt

      himlens flygande fåglar och markens

rörliga djur.  

 

Jeremia bok. 34:21.

 

21.  #Och kung Sidkia av Juda och hans stormän 

skall jag utlämna åt deras motståndare

     och dödsfiender , åt den babyloniske kungens 

här, som nu har dragit bort härifrån#.

 

Kung av Juda land hans rikes stormän:

     skall bli utlämnade åt fientliga motståndare

och dödliga fiender.

         Till vem bli utlämnad åt?

Den babyloniska kungens häskarhär.

        

Jeremia bok. 34:22.

 

22.  #Nu befaller jag dem, säger Herren,

att återvända till denna stad.

       De skall angripa den, och de skall erövra den

och bränna ner den, och städerna i Juda skall 

       skall jag göra till en ödemark där ingen 

kan bo#. 

 

Jag befaller dem med mina ord, säger Herren.

       Få upprättelse återvända till min stad. 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 35:1-19.

 

REKAVITERNA ----- ETT FÖREDÖME.

 

Jeremia bok. 35:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, då Jojakim, Josias son, var kung

    över Juda:#. 

 

Jeremia bok. 35:2.

 

2.  #Gå till Rekaviterna och tala med dem, ta med

dem till Herrens hus, till en av kamrarna där och ge

      dem vin att dricka#.

 

Var frimodigt i din profettjänst:

     tala mitt ord till Rekaviterna.

Församla dem gå tillsammans till Herrens hus.

       Till en av Herrens hus kamrar: 

erbjud dem dricka vin. 

 

Jeremia bok. 35:3.

 

3.  #Då tog jag med mig Jaasanja, son till Jeremia,

son till Havassinja, och hans bröder, hans söner

      och alla de andra rekaviterna#.

 

Beskrivning på vilka som följde med profeten

     till Herrens hus utvalda kamrare.

 

Jeremia bok. 35:4.

 

4.  #Jag som förde dem till Herrens hus, till den

kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen

        Hanan, Jigdaljas son, den som ligger intill

stormännens kammare ovanför den som tillhörde

       tröskelväktaren Masseja, Shallums son#.

 

Förde dem till Herrens hus.

       Till gudsmannens Hanans söners kammare.

  

Jeremia bok. 35:5.

 

5.  #Jag satte fram fyllda vinkrus och bägare för

rekaviterna och uppmanade dem att dricka#.

 

Satte fram fyllda vinkrus bägare inför

      rekaviterna uppmanade dem dricka vinet. 

 

Jeremia bok. 35:6.

 

6.  #Men de svarade:

"Vi dricker inte vin.

      Vår fader Jonadav, Rakavs son, har förbjudit

oss det.

      Han sade:

Ni och era efterkommande skall aldrig någonsin 

     dricka vin#.

 

De svarade mig:

      Vi vill inte dricka vinet.

Vår fader Jonadav, Rakavs son, förbjudit oss

     dricka vin.

Han sade:

        Ni och era efterkommande släktled:

Aldrig dricka vin.

   

Jeremia bok. 35:7.

 

7.  #Ni skall inte bygga hus, ni skall inte så säd,

och vingårdar skall ni inte anlägga eller äga.

      I tält skall ni bo i hela ert liv.

Då får ni leva länge på den mark där ni nu bor#.

 

Ytterligare beskrivning deras fader Jonadavs

     givna levnadsregler för Rekaviterna.

 

1.  Ni skall inte bygga hus.

 

2.  Ni skall inte så säd.

 

3.  Inte anlägga vingårdar eller äga dem.

 

4.  Vara tältboende i hela ert liv.

 

5.   Uppfyller ni dessa villkor:

skall ni länge få leva på den mark där ni nu bor. 

 

Jeremia bok. 35:8.

 

8.  #Och var vi har åtlytt allt vad vår förfader Jonadev, Rakavs son, befallde oss:

    vi dricker aldrig vin, varken vi eller våra hustrur 

eller våra söner och döttrar#.

 

Vi har varit lydig: vår förfader Jonadevs ord.

         Vi Dricker aldrig vin.

Varken våra hustrur söner och döttrar.  

 

Jeremia bok. 35:9.

 

9.  #Vi bygger oss inga hus och äger varken vingårdar, åkrar eller säd#.

 

Bygger inga hus äger varken vingårdar åkrar

     eller säd.

 

Jeremia bok. 35:10.

 

10.  #Vi bor i tält, vi gör lydigt allt vad vår förfader

Jonadav befallde oss#.

 

Bor i tält.  Lydig i allt vad vår förfader Jonadav

      befallde oss att leva. 

 

Jeremia bok. 35:11.

 

11.  #Men när kung Nebukadnessarav Babylonien 

ryckte in i landet sade vi:

     Låt oss flytta till Jerusalem, undan kaldeernas

och arameernas härar.

    Och så bosatte vi oss i Jerusalem#.

 

När kung Nebukadnessar invanderade landet

     beslutade vi:

Låt oss flytta till Jerusalem: undan kaldeernas

      arameernas krigshär.

 

Jeremia bok. 35:12.

 

12.  #Herrens ord kom till Jeremia:#.

 

Jeremia bok. 35:13.

 

13.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Gå till männen i Juda och till invånarna

     i Jerusalem och säg till dem:

Skall ni aldrig ta varning och lyda mina

      befallningar, säger Herren#.

 

Herrens säger till mig:

     Var frimodig gå till männen i Juda 

och Jerusalems invånare tala till dem.

         Varför lyssnar ni inte på mina varningsord.

Lyder mina befallningar, säger Herren.

 

Jeremia bok. 35:14.

 

14.  #Jonadav, Rekavs son, förbjöd sina efterkommande att dricka vin, och det förbudet 

      iakttas än.

Intill denna dag dricker de inte vin utan lyder sin

      förfaders befallning.

Men när jag gång på gång har talat till er har ni

    inte velat lyda#.

 

Gång på gång har talat till er: istället har ni valt

     lyssna på er förfäders olika levnadsförbud.

 

Jeremia bok. 35:15.

 

15.  #Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er och sagt:

      Lämna er onda väg och gör det goda!

Följ inte andra gudar och tjäna dem inte, så skall

      ni få bo på den mark som jag gav åt er 

och åt era fäder.

     Men ni lydde inte, ni lyssnade inte på mig#.

 

Gång på gång i min långmodighet sänt mina

     tjänare profeterna till er med profetorden:

Överge era onda gärningars vägar:

      låt de goda gärningarna leda era liv.

Följ mig; följ inte andra gudar.

        Tjäna mig villigt: inte dessa falska gudar.

Lyssna ni på mina förmanade ord:

        Skall välsigna er låta er få bo på den mark

jag gav er och era fäder.

         Ni föraktade mina varningsord.

  

Jeremia bok. 35:16.

 

16.  #Jonadavs, Rekavs sons, efterkommande 

iakttar sin förfaders befallning.

      Men detta folk har inte lyssnat på mig#.

 

Detta folk inte lyssnat på mina ord.

    Istället fortsätter iakttar sin förfaders ord. 

 

Jeremia bok. 35:17.

 

17.  #Därför säger Herren, härskarornas Gud,

Israels Gud:

      Allt det onda jag har hotat med skall jag låta

drabba Juda och alla Jerusalems invånare.

      Jag talade till dem, och de lyssnade inte.

Jag kallade på dem, och de svarade inte#.

 

Härskarornas Gud: allt vad Gud hotat göra:

     skall låta drabba Juda folket och Jerusalems 

invånare.

      Jag varnade dem. De vill inte lyssna på mitt förbarmande.

     I min faderskärlek kallade på dem.

De besvarade inte mig när jag ville kalla

     dem närmare mig.    

 

Jeremia bok. 35:18.

 

18.  #Till rekaviterna sade Jeremia:

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

      Ni har lytt er förfader Jonadav, rättat er efter

hans befallning och gjort allt han ålagt er#.

 

Profeten Jeremia sade till rekaviterna:

          Herren er Gud säger er.

Ni varit lydiga er förfader Jonadav.

         Varit rättvis mot hans befallning.

 

Jeremia bok. 35:19.

 

19.  #Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Aldrig skall den dag komma då inte en ättling till

     Jonadav, Rekavs son, gör tjänst inför mig#. :

 

För er olydnads skull: 

         Den dag skall aldrig komma då en ättling

till Jonadav: göra tjänst inför mig.                

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER UR

 

   UPPENBARELSENS TREDJE BOK.

 

    KAPITEL. 20. 

 

DEN HELIGE BENEDICTUS.

 

Modern talar:

  

#Dotter, det är skrivet att den som fick fem talenter

      tjänade ytterligare fem.

Men vad menas med talenter annat än en den

     Helige Andes gåva?

Ty några får kunskap, andra rikedomar,

    andra närhet till de rika, och dock bör alla bära

fram en dubbel vinst för Herren: av kunskapen,

    genom att leva så att man blir till nytta och till

undervisning för sig själv och andra, av rikedomar

      och andra gåvor, så att man använder dem 

på ett förnuftigt sätt och bistå andra med 

     barmhärtighet.

Så mångdubblade den gode abboten Benedictus

      den nådens gåva som han hade mottagit,

då han föraktade allt som var förgängligt, då han

     tvingade sin kropp till att tjäna anden, då han 

inte satte något före den gudomliga kärleken.

 

Vidare, eftersom han fruktade att hans öron skulle

    befläckas av fåfängliga ord och ögonen genom

anblicken av åtråvärda ting, flydde han ut till

    ödemarken.

Så efterliknade han honom som, innan han var

   född, med jubel hälsade den barmhärtige 

Återlösarens ankomst.

     Denne Benedictus hade säkert vunnit himmelen, även om han inte hade gått ut i ökmarken,

      eftersom världen var död för honom och hans

hjärta var helt fylld av Gud.

     

Men det behagade Gud att kalla Benedictus upp

     på berget för att han skulle bli känd för många

och många genom hans exempel skulle lockas

       till fullkomlighetens livsväg.

Denne saliges mans kropp var som en säck som

     inneslöt den Helige Andes eld och som 

stängde ut den djävulska elden från hans hjärta.

 

Liksom nämligen jordisk eld flammar upp av två

   ting, av vind cch av en människas andedräkt,

så träder den Helige Ande in i en människas själ

     genom personlig ingivelse eller genom att 

en mänsklig handling eller ett gudomligt ord 

    lockar sinnet till Gud.

På samma sätt besöker den djävulska anden

       de sina, men skillnaden är mycket stor, ty den

Helige Ande värmer själen till att söka Gud, 

      men han tillintetgör den inte. 

Han upplyser genom sin renhet och tukt, men han

     förmörkar inte sinnet med ondska.

 

Den onde anden däremot upptänder sinnet till

     köttsliga ting och bereder det en outhärdlig 

bitterhet.

     Han förmörkar också själen, så att den inte blir

varse sig själv och trycker ner den till jordiska som

      inte kan skänka den någon tröst.

För att alltså goda eld som var i Benedictus skulle

      upptända många, kallade Gud Benedictus 

till berget.

      Han kallade många gnistor till sig och av dem 

gjorde han genom Guds Ande ett stort bål och för

      dem sammanställde han genom Guds Andes

ingivelse en regel, genom vilken många blev 

     gjorda fulllkomliga, liksom Benedictus själv.

 

Nu däremot ligger många stickor utkastade från

     den helige Benedictus bål.

De ligger kringspridda överallt och de är kalla 

       i stället för varma, svarta istället för lysande.

Om de däremot låg tillsammans i elden, 

      skulle ge ifrån sig ljus och värme#.

 

 

 

            

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 36:1-20.

 

BOKRULLEN MED JEREMIAS PROFETIOR.

 

Jeremia bok. 36:1-20.

 

Jeremia bok. 32:1.

 

1.  #Under Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår i Juda kom detta ord till Jeremia

     från Herren:#.

 

Jeremia bok. 36:2.

 

2.  #Tag en bokrulle och skriv ner allt vad jag har talat till dig om Israel och om Juda och om de 

       andra folken från den dag jag först talade

till dig på Josias tid intill denna dag#.

 

Tag en bokrulle med o-skrivna blad.

        Skriv ner de ord jag själv talat om Israels

Juda och andra folks gudlöshet.

       

Jeremia bok. 36:3.

 

3.  #Kanske kommer alla i Juda att lämna sin onda

väg när de får höra vilka olyckor jag tänker utsätta

      dem för.

Då skall jag förlåta deras synd och skuld#.

 

Bokrullens skrivna profetior varnar dem:

     Kanske de gör bot och bättring från sina

onda vägar.

      När de får höra de skrivna profetorden

i bokrullen.

        Vänder de ödmjukt om från sitt gudlösa liv:

Skall min faders-kärlek förlåta dem.

 

Jeremia bok. 36:4.

 

4.  #Jeremia kallade då till sig Baruk, Nerias son, 

och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner 

       i en bokrulle allt vad Herren hade talat till honom#.

 

Jeremia kallade på Baruk.

       Efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner

de orden vilka Herren talat till honom.

 

Jeremia bok. 36:5.

 

5.  #Jeremia gav Baruk detta uppdrag:

"Själv är jag förhindrad att gå till Herrens hus#.

 

Baruk gick på Jeremias uppdrag:

      Jag får inte frivilligt lämna vaktgården:

gå till Herrens hus.

 

Jeremia bok. 36:6.

 

6.  #Men du skall gå dit, och ur den rulle du skrev

efter min diktamen skall du läsa Herrens ord för

       folket som är i Heriens hus fastedagen, 

liksom för alla som kommit dit från städerna 

    i Juda#.

 

Du Baruk som är en fri man:

      Gå till Herrens hus med den rullen du skrev ner

min diktamen Herrens ord till mig.

       Läs Herrens ord för folket i Herrens hus

på fastedagen.

 

Jeremia bok. 36:7.

 

7.  #Kanske ber de då Herren om nåd och lämnar

sin onda väg, ty stor är den vrede som Herren

      har hotat detta folk med."#.

 

När de hör orden kanske ska be Herren om nåd.

      Med min nåds hjälp vänd om från sina

onda vägar.

      Min vredesglöd stor mot detta folks

o-rättfärdighet.   

 

Jeremia bok. 36:8.

 

8.  #Och Baruk, Nerias son, gjorde som profeten

Jeremia hade befallt honom:

      i Herrens hus läste han ur bokrullen

Herrens ord#.

 

Baruk, Nerias son, var lydig profeten Jeremias

      befallande ord.

I Herrens hus läste frimodigt ur bukrullen:

      Herrens ord.

 

Jeremia bok. 36:9.

 

9.  #Under Jojakims, Josias sons, regeringsår

i Juda, i nionde månaden, samlades alla 

       Jerusalems invånare och alla som kom från städerna i Juda till en fasta inför Herren 

    i Jerusalem#.

 

Jeremia bok. 36:10.

 

10.  #Ur bokrullen läste Baruk då upp Jeremias ord

för allt folket i Herrens hus; det skedde i den 

      kammare som tillhörde sekreteraren Gemarja,

Shafans son, vid övre förgården, nära ingången

      till den nya porten till Herrens hus#.

 

Jeremia bok. 36:11.

 

11.  #När Mika, son till Gemarja, son till Shafan,

hörde Herrens ord läsas upp ur bokrullen#.

 

Mika, hörde Herrens ord bli uppläst:

     ur den skrivna bokrullen. 

 

Jeremia bok. 36:12.

 

12.  #Gick han ner till kungens palats, till 

sekreterarens kammare.

      Där satt alla stormännen:

sekreteraren Elishama, Delaja, Shemajas son,

     Elnatan Akbors son, Gemarja, Shafans son,

Sidkia, Hananjas son, och de andra stormännen#.

 

Mika, son till Gemarja, son till Shafan

          gick i vrede ner till kungens palats:

sekreterarens kammare.

         Där var alla landets stormän.

 

Jeremia bok. 36:13.

 

13.  #För dem berättade Mika allt han hade hört Baruk läsa ur bokrullen inför folket#.

 

Mika berättade för dem allt vad han hört 

     Baruk läste ur bokrullen inför folket.

 

Jeremia bok. 36:14.

 

14.  #Stormännen sände då Jehudi, son till Netanja, son till Shelemja, son till Kushi, för att säga till

      Baruk:

"Tag bokrullen du läste ur för folket och kom hit!"

      Och Baruk, Nerias son, tog rullen och gick 

till dem#.

 

Stormännen befallde Jehudi Netanjas son,

       Shelemjas son. Kushis son:

Med befallande ord till Baruk.

     Tag bokrullen du själv läste för folket.

Kom hit med den!

       Baruk tog rullen gick villigt till dem.

 

Jeremia bok. 36:15.

 

15.  #Sätt dig ner och läs den för oss",

    bad de honom, och Baruk läste för dem#.

 

Sätt ner läs den högt för oss!

       Baruk läste ur rullen.

 

Jeremia bok. 36:16.

 

16.  #När de fick höra vad som stod där såg de 

förskräckta på varandra och sade:

    "Det här måste vi tala om för kungen!"#.

 

När de fick höra orden ur den skrivna bokrullen:

      Blev de skräckslagna såg på varandra.

Sade med hög röst: det måste vi tala om

    för kungen!

 

Jeremia bok. 36:17.

 

17.  #Och de frågade Baruk

"Tala nu om för oss: hur kom det sig att du skrev 

       ner allt detta?"#.'

 

Jeremia bok. 36:18.

 

18.  #Baruk svarade: 

"Jeremia dikterade det för mig, och jag skrev ner 

       det med bläck i bokrullen."#.

 

Jeremia bok. 36:19.

 

19.  #Stormännen sade till Baruk:

"Gå och göm er, du och Jeremia, och låt ingen 

        få veta var ni finns!"#.

 

Stormännens ord till Baruk och profeten Jeremia:

     Låt dessa profetiska ord:

Inte Få höras inför folket.

     Stormännens i sitt varnande tal till dem:

De blev skräckslagna inför profeten

     Jeremias profetior. 

 

Jeremia bok. 36:20.

 

20.  #De lämnade rullen i förvar i sekreteraren 

Elishamas kammare och gick till kungen på

      borggården och berättade allt för honom#.     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

ANDLIGA VERKLIGHETER.  DEL. 3.

 

Ewa mänsklighetens moder:

     använde sina händer i o-lydnadens tjänst.

Kain använde sina händer i o-rättfärdighetens

    tjänst: mördade sin broder Abel.

Gud sade till Kain varför är din bli så mörk.

     Du må råda över synden.

Både Ewa och Kain blivit varnade innan

     deras gudlösa gärningar.

Tänk om Abel fått leva hade den andliga

   utvecklingen varit annorlunda.

Kains ättlingar utövade sina gudlösa gärningar.

     Vilket utvecklades till syndafloden.

Noa funnit behag inför Herrens ansikte.

      Noa var ensam rättfärdig på jorden.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2020 13:21

JEREMIA BOK. 36:21-32.

 

JOJAKIM BRÄNNER UPP BOKRULLEN.

 

Jeremia bok. 36:21.

 

21.  #Kungen skickade då Jehudi efter rullen,

och han hämtade den i sekreteraren Elishamas

       kammare.

Sedan läste Jehudi upp den för kungen och alla

      stormännen i hans uppvaktning#.

 

Kungen skickade Jehudi efter den skrivna

    bokrullen.

Hämtade den i sekreteraren Elishamas kammare.

          Läst upp den högt för kungen:

och stormännen.

 

Jeremia bok. 36:22.

 

22.  #Eftersom det var den nionde månaden var

kungen i vinterhuset, och elden brann i kolpannan

      framför honom#.

 

Vilket var i vinterhuset: där elden brann 

      i upptända kolpannan.

 

Jeremia bok. 36:23.

 

23.  #När Jehudi hade läst tre eller fyra spalter

skar kungen av dem med skrivarkniven

     och kastade dem i den brinnande kolpannan,

tills hela rullen hade bränts upp#.

 

Kung Jojakim brände upp bokrullens profetiska 

    ord: föraktade dessa sanna ord. 

 

Jeremia bok. 36:24.

 

24.  #Varken kungen eller hans män blev förfärade

när de hörde det som lästes upp, de rev inte

     sönder sina kläder#.

Gjorde inte botgörelse i säck  och aska.

 

Varken kungen eller hans stormän:

     ödmjukade sig inte i botgörelse över sina

hårdnackade hjärtans beteende.

     Sann botgörelse i säck och aska inför sanningen.

 

Jeremia bok. 36:25.

 

25.  #Och trots att Elnatan och Delaja och Gemarja

vädjade till kungen att inte bränna upp rullen,

       lyssnade han inte på dem#.

 

Elnatan Delaja och Gemarja: lyssnade kungen 

      på deras vädjan: bränn inte upp bokrullen.

        

Jeremia bok. 36:26.

 

26.  #Kungen gav Jerachmeel, Seraja, Asriels son,

och Shelemja, Avdeels son, order att gripa 

       skrivaren Baruk och profeten Jeremia.

Men Herren hade gömt dem#.     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se