Alla inlägg den 8 juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

JEREMIA BOK. 33:14-26.

 

LÖFTEN OM DAVIDSÄTTEN OCH LEVITERNA.

 

Jeremia bok. 33:14.

 

14.  #Det ska komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag givit Israels folk

      och Judas folk#.

 

Tiden kommer då: säger Herren jag skall 

     låta mitt utlovade löfte uppfyllas.

Vilket jag givit Israels folk Judas folk.

 

Jeremia bok. 33:15.

 

15.  #När den tiden och den dagen kommer skall 

jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam.

        Han skall skapa rätt och rättfärdighet

i landet#.

 

När den tiden dagen kommer skall låta ett 

     rättfärdigt skott växa fram ur Davids stam.

Detta rättfärdiga skott ska skapa rättvisa

     och låta rättfärdigheten få råda i landet.

 

Jeremia bok. 33:16.

 

16.  #När tiden kommer skall Judas räddas

och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara

      stadens namn:

Herren vår rättfärdighet:#.

 

Tiden kommer kommer då Judas skall räddas.

      Staden Jerusalem leva i trygghet.

Staden namn skall vara:

         #Herren vår rättfärdighet#

Rättfärdigheten vara vår fasta trygghet.

 

Jeremia bok. 33:17.

 

17.  #Ty så säger Herren:

Aldrig skall det saknas en man av Davids ätt på

      Israels tron#.

 

Herren säger:

         Alltid skall en man från Davids ätt vara på

     Israels tron.    

 

Jeremia bok. 33:18.

 

18.  #Och aldrig ska det saknas levitiska präster

som inför mig dagligen offrar brännoffer   

       och bränner matoffer och frambär slaktoffer#.

 

Aldrig saknas levitiska präster.

       Vilka inför mig frambär dagligt brännoffer.

Bränner matoffer frambär slaktoffer. 

 

Jeremia bok. 33:19.

 

19.  #Herrens ord kom till Jeremia:#.

 

Jeremia bok. 33:20.

 

20.  #Så säger Herren:

Först när ni har upphävt mitt förbund med dagen

      och mitt förbund med natten, så att dag och natt inte kommer som de skall#.

 

När ni er upproriska själviskhet föraktar mitt

   eviga förbund med dag och natt.

Vilket skapar o-ordning i skapelsens ordning.  

 

Jeremia bok. 33:21.

 

21.  #Först då skall också mitt förbund med min 

tjänare David upphävas, så att de inte längre finns

       en ättling till på kungatronen, och likaså mitt

förbund med levitprästerna som jag tjänar#.

 

När det så sker skall också mitt förbund med 

    min tjänare David upphävas.

Vilket gör att en ättling inte längre skall

     finns på kungatronen.

Vilket också gäller mitt förbund med de leviterska

    prästerna. 

 

Jeremia bok. 33:22.

 

22.  #Som stjärnorna på himlen som inte kan räknas, som sanden vid havet som inte kan mätas,

        så talrika skall göra min tjänare Davids

ättlingar, och likaså leviterna som gör tjänst 

     åt mig#.

 

Likt stjärnornas antal på himlen inte kan räknas.

        I jämförelse med antalet sandkorn inte

kan mätas:

      Så talrika skall jag göra min tjänare Davids ättlingar så också leviterna: mina tjänare.

 

Jeremia bok. 33:23.

 

23.  #Herrens kom till Jeremia:#.

 

Jeremia bok. 33:24.

 

24.  #Har du inte märkt vad folket säger:

"De två släkter som Herren utvalde, dem har han

      förkastat".

De föraktar mitt folk och räknar det inte längre

   som ett folk#.

 

Har ni inte hört folket säga:

         Herrens två utvalda släkter har han förkastat.

Vilka föraktade mitt folk.

         

Jeremia bok. 33:25.

 

25.  #Så säger Herren:

Lika säkert som jag har skapat dig dag och natt

      och fastställt ordning för himmel och jord#.

 

Herrens sanna ord:

      Lika säkert jag är skaparen till dag och natt.

Fastställt min beslutsamma ordning:

      För himlen och jorden.

 

Jeremia bok. 33:26.

 

26.  #Lika säkert kommer jag att hålla fast vid

ättlingarna till Jakob och till min tjänare David.

       Jag kommer alltid att sätta någon av hans ättlingar till härskare över Abrahams, Isaks

      och Jakobs ätt.

Ty jag skall vända deras öde och förbarma mig

     över dem#.        

  

Med lika säkerhet ståndaktig handling håller 

     fast vid Jakobs ättlingar och till min

tjänare David.

       Alltid kommer sätta någon av hans ättlingar

till härskare över Abrahams, Isaks Jakobs ätt.

        Skall förändra deras livsöde.

Visa dem:  jag är förbarmandets fader.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

CLEMES KORINTBREV. 64:1.

 

Clemens korintbrev. 64:1.

 

1.  #Den allseende Guden, andarnas härskare 

och Herren över ALLA MÄNNISKOR, han som utvalt

      Herren Jesus Kristus och I HONOM OSS TILL

ETT EGENDOMSFOLK, han må skänka varje själ

     som åkallar hans upphöjda och heliga namn tro,

fruktan, fred, ståndaktighet, tålamod,

    återhållsamhet, renhet och besinning, hans namn

till behag, genom vår överstepräst och beskyddare

     Jesus Kristus, genom vilken härlighet

och mäjestät, makt och ära tillhör Gud både nu

     och alla evigheters evigheter. Amen#.  

 

Allseende allvetande Guden.

       Andarnas härskare: vår Herre.

Herren vår Gud: Herre över alla människor.

     Utvalt Herren Jesus Kristus: han enfödde Son.

I honom oss till ett egendomsfolk.

    Varje levande själ som åkallar hans upphöjda

heliga namn.

     Skänker oss tro gudsfruktan återhållsamhet

renheten självrannsakning.

      Till hans namns ära.

Genom vår överstepräst och beskyddare.

     I honom finns hans härlighet och majestät.

     

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

CLEMENS KORINTBREV. 65:1-2.

 

AVSLUTNING.  DEL. 4.

 

Clemens Korintbrev. 65:1.

 

1.  #Låt snart dem som sänts från oss, Claudius 

Efebus, Valerius Biton och Fortunatus, återvända

    i frid och glädje till oss, så att de inom kort skall

kunna underrätta oss om den frid som vi ivrigt

      längtar efter.

Då kan även vi snart få glädjas åt lugnet hos er#.

 

Clemens Korintbrev. 65:2.

 

2.  #Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er och med

alla överallt som är kallade av Gud genom honom,

        genom vilken härlighet, ära, välde och majestät

tillhör Gud från evighet till evigheternas evigheter.

      Amen#.      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  212OO.

 

21200.  Rättvisans vrede god nyttig hälsosam

mot o-rättvisans vrede.

 

21201a.  O-rättvisans vrede sårande upprörande.

 

21201b.  Rättvisans vrede ger upprättelse:

där ondskans förtryck råder.

 

21201c.  O-rättvisans vrede o-hälsosam ond

elak sårande.

 

21202.  Där troheten sanningen rättvisan kärleken

råder:  råder inte o-troheten lögner o-rättvisan.

 

21203. Trösterika ord sanningen värdefull för Livet.

 

21204.  O-tröstliga lögnen skadlig smärtsam

för Livet.

 

21205.  Förtyckta o-lyckliga barn:

ondskans barn.

 

21206. Ondskan har sitt ursprung i högmodet.

 Ondskans rider på högmodet.

 

21207.  Godheten har sitt ursprung i ödmjukheten

och lydnaden.

 

21208.  Botemedlet mot lögnaktiga ord:

tankar i säga sanningen strider mellan sanningen

     och lögnen ::: sanningen vinnaren i sista

striden.

 

21209a.  Ondskan förvrider sanningen.

 

21209b.  Ondskan förtycker sanningen.

 

21209c.  Ondskan o-rättvis.

 

21210.  Godheten rättvis.

 

21211.  Ondskan Livets förtryckare.

 

21212.  Hjärtats bitterhet  hjärtats förtvivlan:

vad ger det till Lvet.

 

21213.  Kärleken renheten bundsförvanter.

Vandrar eniga i striden mot hatet föraktet

     o-renheten.

 

21214.   Ståndaktighet den slutlige vinnaren

mellan troheten och o-troheten.

 

21215.  Tittar i människors ögon får kontakt

med deras hjärtan.

 

21216.  Kärleken ger oss livets räddning 

och fullhet.

 

21217.  Svårt finna ärligheten i o-ärliga ord

 

21218.  Sömnlösa nätter stör nattens vila.

 

21219.  Lidandets bedrövelse  smärtsam oroligt

förvirrande.

 

21220.  Barmhärtiga ömheten  ömsintheten

vad mänskligheten idag Behöver.

 

21221.  Ljusets budbärare  glädjens fridens

budbärare  behövs för de som lever

     i dödskuggans dal.

 

21222.  Sanningen utplånar lögnens listiga planer.

 

21223.  Friden lugnet utplånar  mörkrets gärningar.

 

21224.  Tystnaden stillheten utplånar 

mörkrets gärningar.

 

21225.  Tjuven likt lögnen  vilken vill bestjäla 

oss på de sanna orden.

 

21226.  Sanningen Rättvisan  bundsförvanter.

    Vad världen idag Behöver. 

 

21227.  Vänligheten vänliges trogna vän. 

 

21228.  Snällheten snälles trognen med-vandrare.

 

21229.  Godheten godhjärtliges trogne följeslagare.

 

21230.  Vänligheten trogne beskyddare mot

elakhetens faror och elände.

 

21231a.  Tänk få leva i fridens fullhet.

 

21231b.  Tänk få leva i fridens fullhet: 

i världen råder o-fridens o-fullkomlighet.

 

21231c.  Världens o-fullkomlighet skadar mänskligheten.

 

21232.  Livlösa bedrövade människor:

behöver uppmuntran.

 

21233.  Föraktfulla människor sprider

föraktfulla ord.

 

21234.  Tänk få uppmuntra varandra.

 

21235.  Uppmuntraren uppmuntrar sina medmänniskor.

 

21236.  Varför nytta har elake av sin elakhet.

 

21237.  Godheten ger enhet upprättelse frimodighet.

 

21238.  Förvirrar splittrar gör elakheten.

 

21239.  Självförnekelsen o-självisk vägen in 

i stillheten och tystnaden.

 

21240.  Tiden  och tron prövar våra hjärtan.

 

21241.  Sanningen ljuset rättvisan:

värdesätter Livet.

 

21242.  Äga oböjligt förtroende för sanningen.

 

21243.  Lögnen mörkret  o-rättvisan:

  vanärar Livet.

 

21244.  O-tåliges livsstil främmande för 

tåliges livsföring.

 

21245.  Världens förvirring elände:

Livets problem-skapare.

 

21246.  Nyttigt lära sig avsky lögn och falskhet.

 

21247.  Nyttiga ord  tröste-rika ord.

 

21248.  Bättre visa o-böjlig trohet än oböjlig

o-trohet.

 

21249.  Sanna ljusets strålar  skingrar mörkrets

o-kunnighet.

 

21250.  Tron tålamodet tiden  beroende av

varandras stöd uppmuntran ochh hjälp.

 

21251.  Villfarelsens  okunnighetens lasternas

   förmörkade liv där inget ljus råder.

 

21252.  Frimodigt hjärta  modlöst hjärta.

    Olika varandra.

 

21253.  Frimodigt hjärta fruktsamt hjärta.

 

21254.  Modlöst hjärta  o-fruktsamt hjärta.

 

21255.  Dåraktigt hjärta  vist hjärta.

      Olika varandra.

 

21256.  O-kunnigt  hjärta  läraktigt hjärta.

      Olika varandras hjärtan.

 

21257.  Vishetens sanna ljus  upplyser själen.

 

21258.  Dårskapen förmörkar själen.

 

21259.  Ego-centriske främmande för 

stillheten och tystnaden.

 

21260.  Lögnen som utkämpar sin kamp mot 

sanningen: men till sist räknas som förlorare.

 

21261.  Var blir lögnen förloraren?

Lögnen har sitt ursprung i högmodet.

       Högmodet går före fall.

 

21262.  Lögnen förvirrar vilseleder mänskligheten.

 

21263.   Lögnen verksam till sin egen undergång:

förgör sig själv i sina själv-uttänkta lögner.

 

21264.  Lydnaden ödmjukheten kärleken.

    nyttig hjälp tröst uppmuntran för mänskligheten.

 

21265.  Ödmjuke har sin trygghet vila i ödmjukheten.

 

21266a.  Barmhärtigheten ödmjukheten:  

Vad mänskligheten Behöver: Livets vägvisare.

 

21266b.  Sanningen rättvisan: Vad människan

   Behöver som Livets trygga vägvisare.

 

21267.  Ödmjuka äger ödmjukhetens vilja.

 

21268a.  O-tåligheten förvirrar oroar mänskligheten.

 

21268b.  Tåligheten trösterik glädjerik uppmuntrande.

 

21269.  O-tåligheten förvirrande orolig i sig

själv: o-tåligheten kontrollerar den o-tåliges

     otåliga beteende.

 

21270.  O-tåligheten aktiverar sig själv i sin

själviskhet.

 

21271.  Upproriskheten själviskheten kontrollerar

o-tålighetens beteende.

 

21272.  Stormännens o-moral 

landets moraliska misär.

 

21273.  Världslig fåfänga  nationell tomhet.

 

21274.  Nationell tomhet  laglöshetens framtidshop.

 

21275.  Hjärtats livets ödmjukhet har sitt ursprung

i ödmjukheten.

 

21276.  Ondskans o-rättvisa strider mot 

godhetens rättvisa.

 

21277.  Nationell rättvisa bevarar familje-livet

arbetslivet från allt slags förvriden o-moral.

 

21278.  Förvriden o-moral samarbetar med laglösheten.

 

21279.  Laglösheten föraktar  sanningen rättvisan.

 

21280.  Laglöshetens stiftat sina egna lagar:

    efter upproriskhet mot sanningen och rättvisan.

 

21281.  Laglösheten rider på högmodet.

Högmodet går före fall.

     Vem då för:  Laglösheten.

 

21282.  Laglösheten strider mot nationella

ordningen.

 

21283.  Laglösheten skapar kaotiskt förvirrat samhälle.

 

21284.  Kaotiskt förvirrat samhälle behöver

ordningssamma lagar och paragrafer.

 

21285.  Förvirrat kaotiskt samhälle:

skapar osämja ordstrider

 

21286.  Ondskan har ingen lösning på sina

egna problem.

 

21287.  Ondskan förgör sig själv.

 

21288.  Ondskan har problem med godheten.

 

21289.  Elakheten rider på Ondskan.

 

21290.  Befästad kärlek o-rubblig kärlek:

låter sig inte påverkas av ondskas bitterhet

    besvikelse.

 

21291.  O-fattbara barmhärtigheten:

segrare över o-barmhärtighetens ondska.

 

21292.  Kärlekens renhet  hatet och föraktets

orena liv:  vad Behöver världen idag?

 

21293.  Låt ljusets vara starkare än mörkret.

 

21294.  Hoppet glädjen ljuset  själens läkedom.

 

21295.  Ljuset försvagar mörkrets inflytande.

 

21296.  Där ljuset fullhet finns råder  inget mörker.

 

21297.  Där barmhärtigheten råder 

där råder rättvisans rådslut.

 

21298.  Reningen från hjärtats elakhet finns

i godheten.

 

21299.  Rädslans skam-känsla upphör

i förlåtelsen.  

 

    

 

 

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

JEREMIA BOK. 32:1-15.

 

JEREMIAS ÅTERKÖP.

 

Jeremia bok. 32:1.

 

1.  #Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren under Sidkias tionde regeringsår i Juda,

     vilket var Nebukadnessars artonde regeringsår#.

 

Jeremia bok. 32:2.

 

2.  #Då belägrade den babyloniske kungens här

Jerusalem, och profeten Jeremia satt i fängslad

       på vaktgården i judakungens palats#.

 

Under Sidkias tionde regeringsår i Juda land:

      Vilket var kung Nebukadnessars artonde 

regeringsår.

          Invaderade babyloniske kungens krigshär

Guds stad Jerusalem.

      Profeten satt fängslad på vaktgården:

för sina sanna profets ords skull.

 

Jeremia bok. 32:3.

 

3.  #Där hade Sidkia, kungen av Juda, låtit spärra

in honom och sagt:

     "Hur kan du säga i dina profetior:

Så säger Herren:

      Jag skall prisge denna stad åt den babyloniske

kungen, och han skall inta den#.

 

Sidkia Juda kung spärrat in honom:

      Hur kan du talat till mig dessa profetord:

Herren skall prisge denna stad i babyloniske

    kungens våld.

 

Jeremia bok. 32:4.

 

4.  #Och Sidkia, kungen av Juda, skall inte undkomma kaldeerna.

       Han skall falla i den babyloniske kungens hand

och stå till svars inför honom, ansikte mot ansikte,

      öga mot öga#.

 

Kung Sidkia skall inte undkomma kaldeernas

      belägring: för kungen och Juda lands

synders skull.

       Falla o-förvilligt i babyloniske kungens

gudlösa händer.

       Göra räkenskap för sina onda gärningar:

inför kungens dömande ansikte och öga.

 

Jeremia bok. 32:5.

 

5.  #Sidkia skall föras till Babylon och blir kvar där,

tills jag tar mig an honom, säger Herren.

       I kriget mot kaldeerna skall ni inte ha någon framgång"#:

 

Sidkia bli bortförd mot sin egen vilja till Babylon.

         Få stanna kvar där: jag skall själv döma honom.

      I kriget mot kaldeerna skall de bli besegrade.

 

Jeremia bok. 32:6.

 

6.  #Jeremia sade:

Herrens ord kom till mig:#.

 

Jeremia bok. 32:7.

 

7.  #Hanamel, din farbror Shallums son, ska komma till dig och säga:

     "Köp min åker i Anatot, eftersom du står i tur att

lösa i den#.

 

Jeremia bok. 32:8.

 

8.  #Och min kusin Hanamel kom till mig på

vaktgården, så som Herren hade sagt.

       Han sade till mig:

"Köp du min åker i Anatot i Benjamins land,

    eftersom du har rätt att förvärva den och står

i tur att lösa i den.

       Köp den!"

Då förstod jag att detta var ett ord från Herren#.

 

Ordet från Herren: om Jeremias åkerköp.

 

Jeremia bok. 32:9.

 

9.  #Jag köpte åkern av min kusin Hanamel

i Anatot och vägde upp betalningen åt honom,

     17 siklar silver#.

 

Åkerköpet betalningen för den.

 

Jeremia bok. 32:10.

 

10.  #Jag skrev ett kontrakt, förseglade det

och tillkallade vittnen; sedan vägde jag upp silvret

       på en våg#.

 

Skrivna köpkontraktet för åkerköpet.

      Förseglade konraktet tillkallade sanna vittnen

för köpet.

       Vägde upp silvret för köpet.

 

Jeremia bok. 32:11.

 

11.  #Jag tog köpekontraktet, både det förseglade

----- avtalet med villkoren ----- och det öppna#.

 

Tog köpekontraktet förseglade det.

       Tillsammans med givna villkoren för avtalet.

 

Jeremia bok. 32:12.

 

12.  #Och gav det till Baruk, son till Neria, son till

Machseja, i närvaro av min kusin Hanamel och dem

       som bevittnat köpekontraktet och alla de

judeer som befann sig på vaktgården#.

 

Köpekontraktet gavs t ill Baruk.

        I närvaro av min kusin Hanamel.

Alla de närvarande på vaktgården var vittnen.

 

Jeremia bok. 32:13.

 

13. #I deras närvaro gav jag Baruk detta uppdrag:#

 

Baruks uppdrag.

 

Jeremia bok. 32:14.

 

14.  #Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

"Tag dessa kontrakt, det förseglade

       köpekontraktet och det öppna, och lägg dem

i ett lerkrus, så att de bevaras för framtiden#.

 

Herren säger till Baruk:

       Tag dessa kontrakt det förseglade köpekontrakt.

      Placera dem i ett lerkrus.

Vilka bevaras för framtiden.

 

Jeremia bok. 32:15.

 

15.  #Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Än en gång skall hus och åkrar vingårdar köpas

      i detta land#.    

       

 

.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

                

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

JEREMIA BOK. 32:16-25.

 

PRIOFETENS BÖN.

 

Jeremia bok. 32:16-25.

 

Jeremia bok. 32:16.

 

16.  #Sedan lämnat köpekontraktet till Baruk,

Nerias son, bad jag denna bön till Herren:#.

 

Jeremia bok. 32:17.

 

17.  #Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen

och jorden med väldig makt och lyftad arm.

     Ingenting är omöjligt för dig#.

 

Profetens bön:

    Herre, min Gud, du med din allmakts ord skapat

himlen och jorden.

      Din skaparförmåga med din allmakts lyftad arm.

      Allt är möjligt för dig.

 

Jeremia bok. 32:18.

 

18.  #Du som visar godhet mot tusenden och som

låter vedergällningen för fädernas skuld drabba

     också deras barn efter dem.

Store och väldige Gud, Herren Sebaot är

    ditt namn#.   

 

Du visar din godhet mot tusende släktled.

       Låter deras förfäders skuld få vedergällning.

Vilka drabbar deras barn. 

       

Jeremia bok. 32:19.

 

19.  #Du är stor i råd och mäktig i gärningar.

Du vakar över allt vad människorna företar sig, 

         och du vedergäller var och en efter hans

gärningar och efter vad hans handlingar förtjänar#.

 

Du stor i din rådgivning.

      Mäktig i dina goda gärningar.

Allvetande vakande över människors gärningar.

       Vedergäller alla efter vad deras handlingar

förtjänar.

      

Jeremia bok. 32:20.

 

20.  #Du gjorde tecken och under i Egypten och gör 

så än i dag, både i Israel och bland andra folk,

      och du har gjort ditt namn ryktbart intill 

denna dag#.

 

Du gjorde tecken under i Egyptens land.

        Du undrens Gud än idag.

 

Jeremia bok. 32:21.

 

21.  #Du förde ditt folk Israel ut ur Egypten med

tecken och under, med stark hand och lyftad arm,

      med fruktansvärd makt#.

 

Visade för ditt folk Israel din allmakt starka hand

     lyftad arm med tecken och under.

 

Jeremia bok. 32:22.

 

22.  #Du gav dem detta land som du med ed hade

lovat deras fäder, ett land flödar av mjölk

    och honung#.

 

Gav dem det utlovade landet vilket du lovade

    fader Abraham trons fader.

Med ed du gav det.

        Lovade deras fäder landet: flödar av mjölk

och honung.

 

Jeremia bok. 32:23.

 

23.  #Men när de hade kommit hit och tagit det

i besittning lyssnade de inte till dig och följde inte

     din lag; ingenting av det du hade befallt dem

att göra gjorde de.

       Då lät du allt detta onda drabba dem#.

 

När ditt folk kom till landet: intaget det.

     De blev övermodiga hårdnackade o-tacksamma.

Olydiga följde inte din givna lag.

        Lyssnade på dina rättfärdiga befallningar.

För sina gudlösa handlingar drabbades de av 

    deras egna ondska.

 

Jeremia bok. 32:24.

 

24.  #Nu har kaldeerna kastat upp belägringsvallar

för att storma staden, och den är prisgiven åt

      angriparna, åt svärd och svält och pest.

Det du hotade med har skett, du ser det själv#.

 

Kaldeernas våldsamma belägring:

     Kastat upp skyddsvallar inför sin planerade

invasion av staden.

        Staden prisgiven i deras våld.

Åt deras skarpa dödssvärd i svältens pestens

     o-barmhärtiga våld. 

 

Jeremia bok. 32:25.

 

25.  #Ändå säger du till mig, Herre, min Gud:

"Köp åkern och tillkalla vittnen"  ----

      och detta fastän staden är prisgiven åt kaldeerna#.       

 

Fastän staden är prisgiven i kaldeernas våld:

    Herren, min Gud säger till mig:

Köp åkern tillkala trovärdiga vittnen.

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 juli 2020 07:41

JEREMIA BOK. 32:26-44.

 

GUDS SVAR.

 

Jeremia bok. 32:26.

 

26.  #Herrens ord kom till Jeremia.#.

 

Jeremia bok. 32:27.

 

27.  #Jag är Herren, allt levandes Gud ----- finns det

någon som är omöjligt för mig?#.

 

Jag är Herren, alla levande varelsers Gud.

      Är något omöjligt för mig?

 

Jeremia bok. 32:28.

 

28.  #Därför säger Herrens så: Jag skall prisge denna stad åt kaldeerna och åt Nebukadnessar,

       den babyloniske kungen, och han skall 

inta den#.

 

Herrens ord säger:

      Jag skall prisge Jerusalem åt kaldeernas våld.

Åt babyloniske kungen Nebukadnessar.

       

Jeremia bok. 32:29.

 

29.  #Och kaldeerna som angriper staden skall  komma och sätta eld på den och bränna ner den

        och med den de hus på vilkas tak offereld 

tändes åt Baal och dryckesoffer utgjöts åt andra

      gudar så att min vred väcktes#.

 

Kaldeerna angriper Guds stad bränna upp den

    heliga staden.

Tillsammans med de hustak vilka använts som

      offertak till offereld åt guden Baal.

Dryckesoffer utgjöts där åt andra gudars ära. 

 

Jeremia bok. 32:30.

 

30.  #Ty folket i Israel och Juda har från sin första stund inte gjort annat än det som är ont i mina

     ögon.

Ja, folket i Israel har ständigt väckt min vrede

    med vad de gjort, säger Herren#.

 

Israels invånare Juda folk: har hela tiden utövat

    gudlösa gärningar inför mina helgade ögon.

Folket i Israel uppväckt min vredesglöd,

     säger Herren.

 

Jeremia bok. 32:31.

 

31.  #Denna stad har gjort mig så vredgad

och förbittrad, från den dag den byggdes och till

       denna dag, att jag skall utplåna den ur min åsyn#.

 

Min älskade stad vänt mig ryggen:

     förbittrat bedrövat mitt faders hjärta.

Alltifrån den den dag den byggdes intill denna dag.

     Jag utplånat dem ur min rättfärdiga åsyn. 

 

Jeremia bok. 32:32.

 

32.  #På grund av allt det onda som folket i Israel

och Juda har gjort för att väcka min vrede, och de

       och deras kungar, deras stormän, deras 

präster och profeter, männen i Juda och invånarna

      i Jerusalem#.

 

Efter Israels folks ondska och Judas vilka uppväckt

      min vredesglöd.

Deras gudlösa kungar stormän falska präster 

      och profeter.

Juda män Jerusalems invånare. 

 

Jeremia bok. 32:33.

 

33.  #De har vänt ryggen mot mig, inte ansiktet,

och fastän jag gång på gång undervisat dem har

      de inte lyssnat och tagit varning#.

 

Alla vänt mig ryggen: inte sitt ansikte.

       Gång på gång undervisat dem i min lag.

Varit olydiga mot min goda varningar.

 

Jeremia bok. 32:34.

 

34.  #De har ställt upp sina vidriga avgudar i det

   hus som mitt namn är utropat över och har

gjort det orent#.

 

De har placerat sina fåfängliga avgudar:

     i mitt heliga hus: orenat det.

Mitt namn är utropat över mitt hus.

 

Jeremia bok. 32:35.

 

35.  #De har byggt offerplatser åt Baal i Ben-Hinnoms dal och offrat sina söner och döttrar åt

       Molok, fastän jag aldrig befallt dem detta

och aldrig tänkt att de skulle göra något så

      avskyvärt.

Så förledde de Juda till synd#. 

 

Byggt offerplatser åt Baal i Ben-Hinnoms dal.

         Offra sina söner och döttrar åt guden Molok.

Jag har aldrig befallt dem göra det.

        Aldrig tänkt att de skulle utöva avskyvärda gärningar.

 

Jeremia bok. 32:36.

 

36.  #Därför säger nu Herren, Israels Gud, om denna stad som ni påstår vara prisgiven åt den 

      babyloniske kungen, åt svärd och svält 

och pest:#.

 

Efter deras gudlöshet blivit prisgivna åt den

        babyloniske kungen.

 Drabbade av dödliga svärdet svälten och pesten.     

Jeremia bok. 32:37.

 

37.  #Jag skall samla in dem från alla de länder dit

jag fördrivit dem i min vrede, mitt ursinne

      och vilda raseri, och jag skall föra dem tillbaka

hit och låta dem bo i trygghet#.

 

Skall återigen församla dem från de olika länder.

       dit jag fördrivit dem.

I min vrede ursinnighet och vilda raseri

     över deras gudlöshet.

Låta dem åter få bo i trygghet.  

 

Jeremia bok. 32:28.

 

28.  #Och de skall vara mitt folk och jag skall vara 

deras Gud#.

 

Skall vara mitt folk: skall vara deras Gud.

 

Jeremia bok. 32:29.

 

29.  #Jag skall ge dem en enda vilja och en enda 

väg: att alltid frukta mig, så att det går dem väl

        för dem och för deras barn efter dem#.

 

Ge dem en enda vilja en enda väg.

     För att lära sig följa mig.

Leva i min gudsfruktan.

       Välsigna dem och deras avkomma.

 

Jeremia bok. 32:40.

 

40.  #Jag sluta ett evigt förbund med dem och lova

att aldrig överge dem och alltid visa dem godhet.

        Jag skall fylla deras hjärtan med fruktan 

och vörnad för mig, så att de aldrig vänder sig 

     ifrån mig#.

 

Sluta ett evigt förbund med dem.

     Lova dem aldrig överge dem.

Alltid visa dem min orubbliga godhet.

         Fylla deras hjärtan med min fruktan.

Visa vördnad för min helighet.

         

Jeremia bok. 32:41.

 

41.  #Det skall vara min glädje att visa dem godhet, av hela mitt hjärta och hela min själ skall jag

      i trofasthet plantera dem här i landet#.

 

Min glädje: visa dem min godhet.

         Hur då?

Ska visa dem min trofasthet mot dem.

       Åter plantera dem här i landet.

       

Jeremia bok. 32:42.

 

42.  #Ty så säger Herren: Liksom jag har låtit denna stora olycka drabba detta folk skall jag också

      skänka dem allt det goda jag har utlovat#.

 

Herrens ord säger:

       Jag tillät denna stora olycka drabba detta folk.

Skall jag också ge dem vad jag lovat av

       ´min godhet.  

 

Jeremia bok. 32:43.

 

43.  #Åkrar skall åter köpas i detta land som ni påstår vara ödelagt, tomt på människor och djur,

       prisgivit åt kaldeerna#.

 

Åkrar skall återköpas i detta land.

      Vilket ni säger vara ödelagt.

Hur då?

     O-befolkat på människor och djur:

vilka blivit  prisgivna åt kaldeernas våld.

 

Jeremia bok. 32:44.

 

44.  #Åkrar skall köpas för pengar, man skall skriva

köpebrev och försegla dem och tillkalla vittnen 

       i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar,

i Juda städer, i städerna i bergsbygden 

     och i Låglandet och i Negev.

Ty jag skall vända deras öde, säger Herren#.

 

     

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se