Alla inlägg den 1 juli 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV.  58:1-2.

 

FÖRMANING TILL UNDERORDNANDE.

 

DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 58:1.

 

1.  #Låt oss lyda hans heliga och härliga namn

och undkomma de hot som visheten förut uttalat

      mot de olydiga.

Då kan vi få en trygg boning i förtröstan på hans

      heliga och upphöjda namn#.

 

Förmaning till lydnad: vara lydig hans heliga 

     härliga namn.

Avskyr tillrättvisningen visheten uttalat mot

     de o-lydiga.

Ödmjukt lyda visheten trygg själens boning.

       I orubblig förtröstan på hans heliga

upphöjda namn. 

 

Clemens Korintbrev. 58:2.

 

2.  #Tag emot vårt råd: ni kommer inte att

ångra det.

       Ty så sant Gud lever och Herren Jesus Kristus

och den heliga Anden jämte de utvaldas tro

       och hopp skall den som i ödmjukhet

och uthålligt saktmod uppfyller de krav och bud

       Gud gett utan att ångra sig bli inordnad

och räknad bland deras antal som räddas genom

     Jesus Kristus.

Genom honom tillkommer härlighet åt Gud

    i evigheternas evigheter. Amen#.

 

Respektera vårt visa råd.

       Ert beslut följa rådet välsignar era liv.

De som vandrar i ödmjukhet uthålligt saktmod

     uppfyller de krav och bud Gud givit:

har Jesus Kristus till livets räddare mot ondskan. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 59:1-4.

 

ALLMÄN FÖRBÖN.

 

Clemens Korintbrev. 59:1.

 

1.  #Men om några är olydiga mot det som har sagt

genom oss, så skall de veta att de kommer att

      snärja in sig i överträdelse och stor fara#.

 

Finns några vilka lever i olydnad: mot vad

   som sagts.

I sitt upproriska liv: själva snärjda till eget fördärv.

        Lever i överträdelser mot buden:

vanärar hans heliga namn.

 

Clemens Korintbrev. 59:2.

 

2.  #Men vi skall vara utan skuld till denna

och skall be med ihärdig suckan och bön att alltings

       Skapare måtte bevara sina utvaldas antal oförminskat över hela jorden genom sin älskade

     tjänare Jesus Kristus.

Genom honom har han kallat oss FRÅN MÖRKER

      TILL LJUS, från okunnighet till kunskap om sitt namns härlighet#.

 

Vi skall vara skuldfria från olydnaden mot buden.

       Bed med ivrig ihärdig bön till alltings Skaparen

bevarar sin utvalda från gudösheten.

     Han kallat oss från mörkrets välde in i

hans fullkomliga ljus.

      Från mörkrets o-kunnighet till lära känna

hans namns härlighet.

 

Clemens Korintbrev. 59:3.

 

3.  #För att vi må hoppas på ditt namn, du som gav

liv åt allt skapat, du som ÖPPNAT VÅRT HJÄRTATS

      ÖGON till att känna dig, den HÖGSTE I HÖJDEN,

DEN HELIGE, SOM BOR I DET HELIGA, SOM

     FÖRÖDMJUKAR DE STOLTAS ÖVERMOD,

SOM GÖR HEDNINGARNAS PLANER OM INTET,

      SOM UPPHÖJER DE ÖDMJUKA OCH FÖRÖDMJUKAR DE HÖGMODIGA, SOM GÖR RIK

     OCH FATTIG, SOM DÖDAR OCH GÖR

LEVANDE; andarnas ende välgörare och ALLA

     MÄNNISKORS GUD, SOM SKÅDAR NER

I DJUPEN, Som utforskar människors gärningar,

     hjälparen för dem som är i fara,

FRÄLSAREN FÖR DEM SOM GETT UPP HOPPET,

     all andes skapare och beskyddare, du som

förökar folken på jorden, och av alla utväljer dem

      som älskar dig genom Jesus Kristus,

din älskades Son, genom vilken du fostrat,

     helgat och ärat oss#.

 

Vi äger vårt framtidshopp på hans heliga namn.

       Du skapare till alla levande varelser.

Öppnat vår inre människas ögon: lära känna dig.

      Du den Högste i höjden.

Den helige vilken har sin boplats i det heliga.

       Förödmjukar de stoltas övermod.

Tillintetgör hedningarnas onda planer.

     Ärar upphöjer de ödmjuka.

Förödmjukar de högmodigas vilja.

    Hans allmakt  gör rika och fattiga.

Råder över andarna: Andarnas enda välgörare.

        Hans allvetande utforskar människors 

planlagda gärningar.

        Farofylldas hjälpare.

Frälsaren för de sökande efter sanningen.

    Genom din älskade Son: du fostrat helgat

ära oss. 

 

Clemens Korintbrev. 59:4.

 

4.  #Vi ber dig, Härskare:

Var VÅR HJÄLPARE OCH BESKYDDARE,

      fräls de betrycka bland oss, upprätta de fallna,

visa dig för dem som ber, hela de sjuka, för tillbaka

        de vilsegångna av ditt folk; mätta de hungrande, befria våra fångar, låt de sjuka stiga

    upp, trösta de modlösa; LÅT ALLA FOLK LÄRA

KÄNNA DIG, ATT DU ÄR DEN ENDE GUDEN 

     OCH JESUS KRISTUS DIN TJÄNARE OCH VI DITT FOLK OCH FÅR I DIN HJORD#.  

 

Vi ber till dig vår Härskare:

       Var vårt livs räddare beskyddare mot ondskan.

Fräls betryckta själar.

       Ge upprättelse för de tvivlande.

Visa din nåd och barmhärtig mot de bedjande.

      Ge de hungrade daglig mättnad.

Befria syndens fångar.

      Låt de sjuka bli helade.

Trösta uppmuntra de modlösa.

         Låt alla folk få lära känna dig.

  

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 60:1-4.

 

ALLMÄN FÖRBÖN.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 60:1.

 

1.  #Du har uppenbarat världens eviga byggnad

genom KRAFTERNA SOM VERKAT I DEN.

      Du, Herre som har skapat världen, du som är trofast genom alla släkten, rättfärdig i dina domar,

       underbar i makt och härlighet, vis i ditt

skapande, och som förstår att uppehålla det

     skapade, du som är god i de synliga gåvorna

och mild mot dem som förtröstar på dig.

     BARMHÄRTIGE OCH NÅDIGE, förlåt oss våra

synder och överträdelser, våra felsteg

    och förseelser#.

 

Du i din nåd uppenbarat världens eviga byggnad:

      Genom din allmakts kraft vilken verksam

i den eviga byggnaden. 

        Eviga byggnaden:  Herre du allenast skapat 

världen.

     Visat din trofasthet inför hela människosläktet

  i alla generationer.

Dömer rättfärdiga domar i alla tider.

     Visar din allmakt och härlighet.

Visat din outgrundliga vishet i din skapar-förmåga.

      Visar din omsorg till ditt skaparverk.

Visar din godhet i skapelsens synliga gåvor.

      Låter din mildhet få råda i de ödmjukas hjärtan.

Du, är barmhärtig och nåderik mot din skapelse.

      Förlåter oss våra synder och överträdelser.

 

Clemens Korintbrev. 60:2.

 

2.  #Ställ inte dina tjänare och tjänarinnor till svars

för alla synder, utan rena oss med din sannings

     renande kraft, gör våra steg raka, så att vi,

VANDRAR I HJÄRTATS REDLIGHET OCH GÖR VAD

       SOM GOTT OCH VÄLBEHAGLIGT inför dig

och våra härskare#.

 

Rena dina tjänare och tjänarinnor:

     med sanningens renanade kraft.

Vi ber om: gör våra fotsteg rena: låt vandra oss

    på sanningens väg. 

Vandra i hjärtats fläckfria liv.

        Utöva godhetens gärningar.

Vilket är väbehagligt inför vår Gud

      och våra härskare.

 

Clemens Korintbrev. 60:3.

 

3.  #Ja, Herre, LÅT DITT ANSIKTE LYSA ÖVER OSS

TILL GODA GÄRNINGAR i frid, så att vi skyddade av

      DIN STARKA HAND, bevaras från all synd genom

DIN UPPHÖJDA ARM, rädda oss från DEM SOM MED

     ORÄTT HATAR OSS#.

 

Herre hör vår bön:

      Låt ditt ansiktes härlighet lysa över våra liv.

Din härlighet till goda gärningar i fridsamma

     hjärtan.

Fridsamt liv beskyddet av din starka hand.

        Blir bevarade från onda gärningar.

Genom din upphöjda arms styrka.

      Var vår räddare från de gudlösas orättvisa.

 

Clemens Korintbrev. 60:4.

 

4.  #Ge endräkt och fred åt oss och alla som på

jorden, liksom du gav åt våra fäder, när de fromt

     åkallade dig I TRO OCH SANNING.

Låt oss bli lydiga mot ditt allsmäktiga och härliga

      namn och mot våra furstar och härskare

på  jorden#. 

    

Du gav våra fäder livet i endräkt och fred från

      fiendernas gudlöshet.

De i sitt fromma liv åkallade dig i tro och sanning.

         Låt oss leva likt våra fäder.

Vara lydiga mot ditt allsmäktiga härliga namn.

         Respektera våra furstar och härskare:

under vårt jordeliv. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

DEN LILLA VÄGEN.

 

TANKAR AV THERESE AV JESUSBARNET.

 

2020.07.07

 

NÄR JAG INSETT ATT JAG INTE FÖRMÅR NÅGOT

     AV MIG SJÄLV, BLEV MIN UPPGIFT SÅ

MYCKET LÄTTARE.

       JAG HAR BARA STRÄVAT EFTER ATT FÖRENA

MIG MER MED GUD I VETSKAP ATT RESTEN

      KOMMER AV SIG SJÄLV.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 61:1-3.

 

ALLMÄN FÖRBÖN. DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 61:1.

 

1.  #Du härskare, har gett dem kungaväldet genom

din upphöjda och outsägbara makt, för att vi skall

    inse den härlighet och ära du har gett dem

och därför underkasta oss dem utan att på något

     gå emot din vilja.

Ge dem, Herre, hälsa, fred, endräkt och ro,

     för att de oklanderligt skall kunna utöva den

härskarmakt de fått av dig#.

 

Din vilja Herre: gett dem kungaväldet genom din

     upphöjda o-utsägbara makt.

Varför har du gjort det?

       Förstå din härlighet och ditt namns ära

du givit till dem.

          Vi villigt ödmjuka oss dem.

Låt din fullkomliga hälsa fred endräkt rofyllt liv:

     få råda i deras liv.

Vilket ger dem förmågan utöva den härskarmakt

     du givit dem. 

 

Clemens Korintbrev. 61:2.

 

2.  #Ty du, himmelske härskare, TIDSÅLDRARNAS

KONUNG, ger människors barn härlighet och ära

     och makt över det som finns på jorden.

O Herre, rikta deras vilja mot det som är RÄTT

      OCH VÄLBEHAGLIGT INFÖR DIG, för att de

i frid och saktmod skall fromt utöva den makt

      som getts av dig och få del av din nåd#.

 

Du, vår Herre:

    Himmelske härskaren.

Tidsåldrarnas konung.

      Ger människors barn:

Sin härlighet ära och makt över det som finns

     på jorden.

Hör mitt hjärtats bönerop:

      Rikta deras vilja mot rättvisan.

Rättvisan välbehaglig inför dig. 

         Din rättvisa ger dem fridsamt liv:

saktmodet råder i deras liv.

      Vilket ger dem fromt liv: till utöva den makt

du givit dem av din fullkomliga nåd.

'

Clemens Korintbrev. 61:3.

 

3.  #Du som ensam är mäktig att göra detta och än mer gott mot oss, dig prisar vi genom våra själars

      överstepräst och beskyddare Jesus Kristus,

genom vilken härligheten och majestätet tillhör

      dig både nu och från släkte till släkte från

evighet till evighet. Amen#.

 

Du den ende Guden allsmäktig du är.

         Utför din vilja din godhet mot oss.

I tacksamhet prisar våra själars överstepräst

     livets beskyddare Jesus Kristus.

I honom finns härligheten majestätet.

        Allt tillhör honom både nu från släkte till släkte från evighet till evighet. Amen. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 57:1-7.

 

FÖRMANING TILL UNDERORDNING.

 

Clemens Korintbrev. 57:1.

 

1.  #Ni alltså, som har börjat tvisten, underordna

er presbytererna, låt er fostras till bot och böj era

       hjärtans knä#.

 

Ni som låtit ordstrider var er Herre.

     Visa ödmjukt beteende mot presbytererna.

Låt er fostras till bot och bättring.

       Visa era vara ödmjuka.

Lyd ödmjukheten: böj era högmodiga hjärtans knän.

 

Clemens Korintbrev. 57:2.

 

2.  #Lär er att underordna er, lägg bort er tungas

storordiga och övermodiga fräckhet.

       Ty det är bättre för er att vata små, men aktade i Kristi hjord, än att gälla för något stort

     och uteslutas från hoppet i honom#.

 

Låt er undervisas i ödmjukheten.

      Avsky tungans stortalighet.

Lägg bort ert övermodiga hjärtats fräcka tankar.

      Bättre räknas som de ringa i människors ögon.

Vara högt aktade i Kristi heliga hjord.

        Högmodets beteende utesluts från gemensamma hoppet i honom.

 

Clemens Korintbrev. 57:3.

 

3.  #Ty så säger den härliga visheten:

SE, JAG VILL TALA TILL ER MED MIN ANDES ORD,

        JAG VILL LÄRA ER MITT ORD#.

 

Härliga visheten säger oss:

        Jag vill undervisa er med min andes

sanna ord.

       Vill lära er mitt sanna ord.

 

Clemens Korintbrev. 57:4.

 

4.  #EMEDAN JAG ROPADE OCH NI INTE HÖRDE,

OCH SÄNDE UT MITT BUDSKAP OCH NI INTE

     AKTADE PÅ DET, UTAN LÄT ALLA MINA RÅD

FARA OCH INTE LYSSNADE PÅ MINA

     TILLRÄTTAVISNINGAR, DÄRFÖR SKALL JAG

LE ÅT ER OLYCKA OCH GLÄDJA MIG NÄR ER

     OFÄRD NALKAS, OCH NÄR FÖRVIRRING

PLÖTSLIGT KOMMER ÖVER ER OCH

    OMSTÖRTNINGEN ÄR DÄR SOM EN STORMIL,

ELLER NÄR FÖRTRYCK OCH BELÄGRING

      KOMMER ÖVER ER#.

 

Jag ropade på er gemenskap: när hörde mig inte.

         Villigt sände ut mina budbärare.

Ni lyssnade inte på deras ord.

      Förkastade mina visa råd: 

     Var olydiga mot mina tillrättavisningar.

För er upproriskhets skull: ska jag le mot er

      när olyckan drabbar er.

Förvirringens ande plötsligt kommer över er.

       Fiendens förtryck belägring erövrar era liv.

 

Clemens Korintbrev. 57:5.

 

5.  #TY DETTA SKALL SKE NÄR NI ÅKALLAR MIG,

MEN JAG INTE SKALL HÖRA ER.

      ONDA MÄNNISKOR SKALL SÖKA MIG MEN

INTE FINNA MIG.

      TY DE HATADE VISHET OCH VALDE INTE HERRENS FRUKTAN, EJ HELLER VILLE DE FÖLJA

      MINA RÅD OCH FÖRAKTADE ALL MIN

TILLRÄTTAVISNING#.

 

Alla dessa olyckor skall drabba er.

        När ni er i nöd åkallar mig: jag skall

inte lyssna på era nödrop.

     Gudlösa människor skall söka mig:

de skall inte finna min godhet.

        De föraktade vishetens lärorika råd.

Valde inte livet i gudsfruktan.

        Vara upproriska: o-villiga följa mina råd.

Föraktade alla mina goda tillrättavisningar. 

 

Clemens Korintbrev. 57:6.

 

6.  #DÄRFÖR SKALL DE FÅ ÄTA SIN VANDELS FRUKTER OCH BLI MÄTTADE AV SIN EGEN

     OGUDAKTIGHET#.

 

Genom sina gudlösa gärningar:

     få skörda onda gärningars frukter.

Bli mättade av sin själviska o-gudaktighet. 

 

Clemens Korintbrev. 57:7.

 

7.  #DÄRFÖR ATT DE GJORDE ORÄTT MOT OMYNDIGA SKALL DE DÖDAS, OCH DOMSTOLEN

       SKALL FÖRGÖRA DE OGUDAKTIGA.

MEN DEN SOM HÖR PÅ MIG I TRYGG FÖRTRÖSTAN,

       OCH UTAN FRUKTAN SKALL HAN VILA

SÄKER FÖR ALL ONT#. 

 

Varför får de äta sina egna gärningars frukter?

       De levde o-rättfärdigt mot min rättvisa.

Domstolen skall förgöra de gudlösa.

          Den som villigt vill lyssna på mig:

i trygg förtröstan.

      I gudsfruktan skall vila och ro från ondskan.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 56:1-16.

 

GUDS FOSTRAN.

 

Clemens Korintbrev. 56:1.

 

1.  #Så skall vi också be för dem som lever i någon

synd att de skall få saktmod och ödmjukhet,

       så att de ger efter, inte för oss, utan för

Guds vilja.

       På så sätt kommer vårt omnämnande av dem

i medkänsla inför Gud och de heliga att bära frukt

     och bevaras#.

 

Synden upprorisk mot Guds vilja. 

      Be de trolösa få saktmodigt ödmjukt hjärta.

Följa Guds fullkomliga vilja.

 

Clemens Korintbrev. 56:2.

 

2.  #Låt oss ta på oss en fostran som ingen får sörja över, mina vänner.

       Den förmaning som vi gett varandra är god

och utomordentligt nyttig.

      Ty den binder oss vid Guds vilja#.

 

Låt oss villigt bli fostrade i de andliga dygderna:

    mina vänner.

Lyssna på denna förmaning:

       vilken är till nytta utöva goda gärningar.

Guds Vilja: vandra i saktmod och ödmjukhet.

          

Clemens Korintbrev. 56:3.

 

3.  #Ty så säger det heliga ordet:

VÄL TUKTADE MIG HERREN MEN HAN GAV MIG

      INTE ÅT DÖDEN#.

 

Heliga ordet säger:

     Herrens kärleks-tuktan var mig till nytta.

Vilket räddade mitt liv från döden.

 

Clemens Korintbrev. 56:4.

 

4.  #TY DEN I HERREN ÄLSKAR, DEN TUKTAR HAN;

HAN AGAR VAR SON SOM HAN ÄLSKAR#. 

 

Herren älskar varje människa.

      Han tuktar agar var son han älskar.

 

Clemens Korintbrev. 56:5.

 

5.  #Det heter:

TY DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL FOSTRA OCH FÖREBRÅ MIG I BARMHÄRTIGHET, MEN OLJA

       FRÅN SYNDARE MÅ INTE SMÖRJA MITT HUVUD#.

 

Den rättfärdiges liv fostrats i renheten.

          Tillrättavisa mig i barmhärtighet. 

Beskyddad från syndarens onda gärningar. 

 

Clemens Korintbrev. 56:6.

 

6.  #Och vidare står det:

SÄLL ÄR DEN MÄNNISKA SOM HERREN AGAR,

     DEN ALLSMÄKTIGES TUKTAN MÅ DU INTE

FÖRKASTA.

      TY HAN VÅLLAR SMÄRTA MEN ÅTERSTÄLLER#.

 

Välsignad den människa som tillåter sig agas

      av den allsmäktiges fullkomliga tuktan.

Fullkomlig tuktan leder människan in i gudomens

     inre liv.

Var tacksam för den.

       All tuktan smärtsam för själviskheten.

Gud visar sin nåd barmhärtighet efter tuktans

      förgörande av själviskheten.

      

Clemens Korintbrev. 56:7.

 

7.  #HAN SLOG, OCH HANS HÄNDER HELADE#.

 

Han slog med sin tuktans ris.

       Efter tuktans tid: visade han sina kärleksfulla

händer mot den älskade.

 

Clemens Korintbrev. 56:8.

 

8.  #SEX GÅNGER SKALL HAN RÄDDA DIG UR NÖDEN, DEN SJUNDE KOMMER INTET ONT

     ATT NÅ DIG#.

 

Vilka dyrbara löftesord: sex gånger räddad ur

      nödens smärtsamma lidande.

 

Clemens Korintbrev. 56:9.

 

9.  #I HUNGERTIDER SKALL HAN RÄDDA DIG UR DÖDEN, I KRIG UNDAN SVÄRDETS VÅLD#.

 

Personliga löftesord i hungerns-tider:

     blir räddad beskyddad från dödens giftiga käftar.

Undkomma i krigets våld svärdets dödande.

 

Clemens Korintbrev. 56:10.

 

10.  #OCH HAN SKALL GÖMMA DIG UNDAN TUNGANS GISSEL, OCH DU SKALL ICKE FRUKTA,

     NÄROLYCKAN KOMMER#.

 

 Bli bevarad från den o-behärskade tungans

       smärtsamma gissel. 

Tänk få vara fridsam när olyckan kommer.

 

Clemens Korintbrev. 56:11.

 

11.  #ORÄTTFÄRDIGA OCH LAGLÖSA SKALL DU

LE ÅT FÖR VILDDJUR BEHÖVER DU EJ KÄNNA

    FRUKTAN#.

 

Inför gudlösa laglösa människor: skall du känna

     dig trygg.

Inför vilddjurens aggressiva beteende leva i             sinnesro och sinnesfrid.

       

Clemens Korintbrev. 56:12.

 

12.  #TY DE VILDA DJUREN SKALL HÅLLA FRED

MED DIG#.

 

De vilda djuren respektera din gudsfruktan.

 

Clemens korintbrev. 56:13.

 

13.  #OCH DU SKALL FÅ ERFARA ATT DIN HYDDA

STÅR TRYGG, OCH INTET SKALL SAKNAS

     I DITT TÄLT#.

 

Din kroppshydda vara trygg i din gudsfruktan.

       

Clemens Korintbrev. 56:14.

 

14.  #DU SKALL FÅ SE HUR DIN ÄTT FÖRÖKAS

OCH DINA BARN SÅSOM ALLA MARKENS ÖRTER#.

 

Du skall bli välsignad: dina ättlingar ska föröka sig.

       Dina barn få livnära sig på markens örter.

 

Clemens Korintbrev. 56:15.

 

15.  #DU SKALL KOMMA I GRAVEN SOM MOGEN SÄD, SKÖRDAD I RÄTT TID, ELLER SÅSOM

     SÄDESLAGRET PÅ EN LOGE, INSAMLAT

I RÄTT TID#.

 

Lämna jordelivet: i mättnad på livet.

     Likt skörden inbärgad i rätt tid.

Sädeslagret på logen; ihopsamlat vid rätt tidpunkt.

 

Clemens Korintbrev. 56:16.

 

16.  #Ni ser, mina vänner, vilket mäktigt skydd som

finns för dem som tuktas av Herren.

       Som en god far tuktar han för att vi skall

finna barmhärtighet genom hans tuktan#. 

 

Ni mina vänner:

       Ni som tilllåter Herrens tuktan forma era liv.

Vilket ger er ett tryggt mäktigt beskydd mot 

      gudlösheten.

Likt en god fars omsorgsfulla tuktan:

        i denna tuktan finns barmhärtighet:

genom hans faders-tuktan. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juli 2020 12:32

CLEMENS KORINTBREV. 55:1-6.

 

EXEMPEL FRÅN HEDNINGARNA.

 

Clemens Korintbrev. 55:1.

 

1.  #Vi vill också komma med exempel från hedningarna:

      Många kungar och furstar har under pesttider

efter orakelsvar lämnat sig själva åt döden för

      att rädda sina medborgare genom sitt eget blod.

Många har utvandrat från sin stad för att göra slut

      på oroligheter#.

 

Olika vardagliga exempel från hednisk livsföring.

        Under pesttider har många kungar och 

furstar efter mångtydiga svar: överlämnat sina liv

       åt dödens våld.

Var våra räddare för landets medborgare genom

   sitt egna offerande blod.

Många låtit sig utvandra från sin bofasta stad.

        För vad då?

Göra slut på stadens oroligheter. 

 

Clemens Korintbrev. 55:2.

 

2.  #Vi vet att många bland oss frivilligt har gett

sig i slaveri och för köpesumman gett andra

     att äta#.

 

Många frivilligt överlämnat sig till slaveriet.

       Köpesumman för sitt livs slaveriet.

Vilket ges till andras föda.

 

Clemens Korintbrev. 55:3.

 

3.  #Många kvinnor, som fått styrka genom Guds nåd, utfört många tappra råd#.

 

Många kvinnor: blivit styrka i sin inre människa

     genom Guds rika nåd.

Guds nåd: kvinnors rådgivare. 

 

Clemens Korintbrev. 55:4.

 

4.  #Den saliga Judit bad de äldste, när staden

belägrades, att de skulle låta henne gå ut till

     hednalägret#.

 

Saliga Judit bad de äldste om råd tröst och hjälp.

          Vid fiendernas belägring av staden.

 

Clemens Korintbrev. 55:5.

 

5.  #Hon utsatte sig alltså själv för faran och gick

ut på grund av sin kärlek till fädernestaden

      och folket som var belägrat och Herren

överlämnade Holofernes i en kvinnas hand#.

 

Offrade sig själv för fiendens farofyllda belägring

   av staden.

Visade sin kärleksfulla omsorg mot folkets

      fädernesstad.

 

Clemens Korintbrev. 55:6. 

 

6.  #Den i tron fullkomliga Ester utsatte sig inte

för någon mindre fara för att rädda Israels tolv

     stammar, som var på väg att förgöras.

Ty genom sin fasta och sin ödmjukhet bevekte

      hon den allseende Herren, tidsåldrarnas Gud.

Han såg hur ödmjuk hennes själ var och räddare

      det folk för vars skull hon gett sig i fara#.

 

Ester trons fullkomliga tjänarinna: utsatte sig själv

      för fiendens farofyllda belägring.

Var Israels tolv stammars försvarare.

      Sitt fastande ödmjuka liv vilket räddade

Israels tolv stammar:

         hon påverkade den allvetande Herrens

barmhärtiga hjärta.

     Han såg hennes ödmjuka själs fasta förtröstan

till Guds trohet.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se