Alla inlägg under juni 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 43:1-6.

 

APOSTOLISK ORDNING. 

 

EXEMPEL FRÅN MOSE TID.

 

Clemens Korintbrev. 43:1.

 

1.  #Och det är förvånande att de som av Gud

i Kristus betrotts med ett så stort verk insatte

       de förutnämnda?

Den salige Mose, DEN I HELA HUSET TROGNE

    TJÄNAREN, upptecknade ju allt som blivit

honom befallt i de heliga böckerna, och efter

      honom följde de övriga profeterna och gav

sitt vittnesbörd åt dem som han hade stadgat#.

 

Apostolisk ordning från Mose tid.

        Salige Mose, i hela huset trogne tjänare.

Allt vad Herrens befallning i ord göra: de 

    blev upptecknadei de heliga böckerna.

Efter Mose tid följde de övriga profeterna

    Herrens befallning:

gav sitt vittnesbörd åt dem vilka han stadgat.

 

Clemens Korintbrev. 43:2.

 

2.  #När avund uppstod om prästadömet och stammarna stred med varandra om vilken av dem 

       som skulle smyckas med det härliga namnet,

så befallde han de tolv stamhövdingarna att bära

       fram sina stavar till honom med den egna

stammens namn.

      Och han tog dem, band samman dem

och förseglade dem med hövdingarnas segnitringar.

       Sedan lade han de på Guds bord i

vittnesbördstältet#.

 

Avundet gav inre stridigheter om prästadömet de'

    olika stammars tjänande.

 

Clemens Korintbrev. 43:3.

 

3.  #Efter har tillslutet tältet förseglade han

nycklarna på samma sätt som stavarna#.

 

Clemens Korintbrev. 43:4.

 

4.  #Och han sade till dem:

"Mina bröder, den stam vars stav grönskar, den har

        Gud utvalt till att vara präster och tjäna honom"#:

 

Den av Herrens utvald stam vars stav grönskar

       talar vilken var utvald till vara präster 

ochh tjäna honom.

 

Clemens Korintbrev. 43:5.

 

5.  #Nästa morgon sammankallade han hela Israel,

de sexhundra tusen männen, visade hövdingarna

      sigillen, öppnade vittnesbördstältet och tog

fram stavarna.

      Och det visade sig, att Arons stav inte endast hade grönskat utan även bar frukt#.

 

Arons stav visade sig vara den som grönskat.

           Grönskat och burit frukt.

 

Clemens Korintbrev. 43:6.

 

6.  #Vad menar ni, mina kära?

Visste inte Mose i förväg, att det skulle hända?

       Givitvis visste han det.

Men för att det inte skulle uppstå oordning i Israel

      gjorde han så, och för att den ende sanne

Gudens namn skulle förhärligas.

        Honom tillhör äran i evigheternas evigheter.

Amen#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 44:1-6.

 

KORINTHIERNAS BROTT MOT APOSTOLISK

      ORDNING.

 

Clemens Korintbrev. 44:1.

 

1.  #Även apostlarna visste genom vår Herre Jesus

Kristus att det skulle bli strid om biskopsämbetet#.

 

Apostlarna kände till genom vår Herre Jesus

      Kristus: stridigheterna om biskopsämbetet. 

 

Clemens Korintbrev. 44:2.

'

2.  #Då de mycket väl kände detta i förväg insatte de därför de redan nämnda och stadgade att när

     dessa avsomnat så skulle andra beprövade

män överta deras tjänst#.

 

I god tid insattes nämnda och stadgas ordning.

         När dessa tjänare hade avlidit:

skulle andra andligt beprövade män överta

     de avlidnas tjänst.

 

Clemens Korintbrev. 44:3.

 

3.  #Män som utsatts av dessa, eller senare av andra ansedda män med hela församlingens

     samtycke, och som oklanderligt betjänat

Kristi hjord i ödmjukhet, lugnt och värdigt, och som

      långa tider fått gott vittnesbörd av alla -----

att avsätta sådana män från tjänsten menar vi

      inte är rätt#.

 

Avsätta män vilka levt betjänat i trohet:

    Kristi hjord i ödmjukhet på lugnt värdigt sätt.

Under lång tid betjänat Kristi församling:

    fått gott vittnesbörd.

O-rättvist avsätta dessa andliga ledare.  

 

Clemens Korintbrev. 44:4.

 

4.  #Ty vi begår inte någon liten synd om vi från

biskopsämbetet avsätte dem som oklanderligt

       och värdigt har framburit gåvorna#.

 

Tillåta dessa ledare bli avsatta:

       vilket är en o-rättfärdig handling om vi har

biskopsämbets tillåtelse.

 

Clemens Korintbrev. 44:5.

 

5.  #Saliga är de presbyterer som gått före och fått

bära frukt och sluta i mogen ålder.

       De behöver inte frukta att någon skall avsätta

dem från den plats som getts dem#.

 

Välsignade är de presbyterer vilka  tjänat före er.

       Fått bära riklig frukt: avsomnat i mogen ålder. 

 

Clemens Korintbrev. 44:6.

 

6.  #Vi ser nämligen att ni har fördrivit några från

deras ämbete, fastän de genom en oklanderlig

       förvaltning hållit det högt i ära och även '

fört en god vandel#.

 

Vi vet ni o-barmhärtigt fördrivet några från deras

      ämbete.

Genom en fläckfri förvaltning hållit sitt ämbete

      högt ärat levt i gudsfruktan.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 45:1-8.

 

KORINTHIERNAS BROTT MOT APOSTOLISKA

      ORDNING.    DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 45:1.

 

1.  #Var ivriga att tävla, mina bröder, i det som

rör församlingen#

 

Clemens Korintbrev. 45:2.

 

2.  #Ni har forskat i de heliga och sanna

skrifterna, som getts oss genom den heliga Anden#.

 

Clemens Korintbrev. 45:3.

 

3.  #Ni förstår att ingenting orätt eller förfalskat

finns skrivet i dem.

        Ni kan där inte finna att rättfärdiga fördrivits

av heliga män#.

 

Guds rättvisa finns nedskrivet i de sanna skrifterna.

         I de heliga skrifterna finns inga nedtecknade 

o-rättvisa falska ord:

      I dem finns inga ord om att rättfärdiga fördrivits av heliga män.

 

Clemens Korintbrev. 45:4.

 

4.  #De rättfärdiga förföljdes, men av ogudaktiga;

de fängslades, men av gudlösa, de stenades,

        men av de laglösa; de de dödades av dem som

gett rum åt en vidrig och orättfärdig avund#.

 

Rättfärdiga förföljdes av o-gudaktiga människor.

       Fängslades av gudlösa människor.

Stenades till döds av laglösa människors händer.

        Laglösa människors dödande: vilka levde

i avundets avskyvärda o-rättfärdiga liv.

 

Clemens Korintbrev. 45:5.

 

5.  #När de led detta uthärdade de tappert#.

 

   Rättfärdigas lidande: led i ståndaktighet.

 

Clemens Korintbrev. 45:6.

 

6.  #Vad skall vi då säga, mina bröder?

Kastades Daniel i lejongropen av dem som fruktade

       Gud?#.

 

De vilka kastade Daniel i lejongropen:

      levde de i gudsfruktan?

 

Clemens Korintbrev. 45:7.

 

7.  #Eller stängdes Ananias, Asarias och Misael

in i den brinnande ugnen av dem som förrättade den         upphöjda och härliga tjänsten åt den Högste?

Aldrig!     Vilka var det då som gjorde detta?

      Avskyvärda män, fyllda av all slags ondska.

uppretades till en sådan vrede att de störtade dem

      i kval som med from och uppriktig avsikt

tjänade Gud.

       Då visste de inte att den Högste försvarar

och beskyddar dem som med rent samvete tjänar

       hans heliga namn.

Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen#.

 

Förrättade den upphöjda härliga tjänsten åt 

      den Högste: när Daniels vänner stängdes 

in i den brinnande ugnen?

      Ondskans avskyvärda tjänare: 

som i o-behärskad vrede kastade dem i 

     den brinnande ugnens hetta.

I sin visshets andliga förblindelse gjorde denna

     onda gärning.

Försvarar beskyddar de renhjärtliga vilka

      tjänar hans heliga namn.

 

Clemens Korintbrev. 45:8.

 

8.  #Men de som härdat ut i sin förtröstan fick

pris och ära i arv, de upphöjdes och blev uppskrivna

         av Gud för att ihågkommas av honom

i evigheternas evigheter. Amen#.  

 

De som ståndaktigt i sin trohet mot honom fick

      pris och ära i arv.

Blev upphöjda uppskrivna av Guds godhet.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 46:1-9.

 

KORINTHIERNAS BROTT MOT APOSTOLISK

 

     ORDNING.    DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 46:1.

 

1.  #Till sådana förebilder, mina bröder, bör också vi

hålla oss#.

 

Fromma renhjärtliga människor goda förebilder.

      Låt oss vara dem till Livets lärdom.

 

Clemens Korintbrev. 46:2.

 

2.  #Ty det står skrivet:

    Håll er till de heliga, ty de som håller sig till

dem skall helgas#.

 

Lev i gemenskap med de heliga.

       Vilka söker deras närhets helighet. 

 

Clemens Korintbrev. 46:3.

 

3.  #Och det står också på ett annat ställe:

   MED EN OSTRAFFLIG MAN KOMMER DU ATT VARA OSTRAFFLIG, MED EN UTVALD MAN KOMMER DU ATT VARA UTVALD, MEN MED EN VRÅNG KOMMER DU ATT VARA VRÅNG#.

 

I Skriften står orden:

      O-strafflig man leder dig till o-straffligheten.

Utvald mans gemenskap leder dig till bli utvald.

          Vrångsint människa gör dig vrångsint. 

 

Clemens Korintbrev. 46:4.

 

4.  #Låt oss alltid hålla oss till de oförvitliga

och rättfärdiga, ty dessa är Guds utvalda#.

 

Låt oss leva i gemenskap med de syndfria

    rättfärdiga.

Vilka utvalda av Gud.

 

Clemens Korintbrev. 46:5.

 

5.  #Varför finns det tvedräkt, vrede, söndring,

split och strid bland er?#.

 

Varför har ni blivit splittringens vredens tjänare.

      Låter stridslystenheten vara herre?

 

Clemens Korintbrev. 46:6.

 

6.  #Eller har vi inte en enda Gud och en enda 

Kristus och en enda nådens Ande, som utgjutits

      över oss?

Och en enda kallelse i Kristus?#.

 

Era onda gärningar: säger det finns andra gudar

     vilka vill styra era liv.

 

Clemens Korintbrev. 46:7.

 

7.  #Varför sliter vi sönder och river isär Kristi

lemmar och gör uppror mot den egna kroppen?

       Varför har vi blivit så oförståndiga att vi

glömt att vi är varandras lemmar?

      Kom ihåg vår Herre Jesu ord#.

 

Varför tillåter ni slita sönder såra Kristi lemmar?

       I er upproriskhet mot Kristi kropp.

Ni lever på ett dåraktigt sätt!

          Har glömt vi ska vara varandra lemmar till

tröst uppmuntran och hjälp.

        Låt Herre Jesu ord förbliva i er. 

 

Clemens Korintbrev. 46:8.

 

8.  #Ty han sade:

VE DEN MÄNNISKA, DET HADE VARIT BÄTTRE FÖR

      HENNE OM HON ALDRIG BLIVIT FÖDD ÄN 

ATT HON SKULLE  FÖRLEDA EN AV DESSA 

      MINA UTVALDA.

DET VORE BÄTTRE FÖR HENNE ATT FÅ EN

    KVARNSTEN HÄNGD OM HALSEN OCH BLI

SÄNKT I HAVET ÄN ATT HON FÖRFÖR EN AV

      MINA UTVALDA#.

 

Olyckan kommer över dig, du människa:

      Hade varit bättre för henne om blivit o-född.

Du människa som vilseleder mina utvalda.

 

Clemens Korintbrev. 46:9.

 

9.  #Er söndring har förvillat många, har gjort många modlösa, fört många till tvivel och oss alla

    till sorg.

Och ert uppror håller i sig#.

 

Ert upproriska liv förvillat många människors själar.

          Vilka blivit modlösa i sin tro.

Skapar tvivelaktiga hjärtan.

           Vilket blir oss till hjärtesorg.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 47:1-7.

 

KORINTHIERNAS BROTT MOT APOSTOLISK

 

     ORDNING.  DEL. 4.

 

Clemens Korintbrev. 47:1.

 

1.  #Tag fram den salige aposteln Paulus brev:#.

 

Påve Clemens I talar om den salige Paulus

     brev: vilka skrevs till församlingen i Korint.

 

Clemens Korintbrev. 47:2-3.

 

2-3.  #Vad skrev han till er under EVANGELIETS

     FÖRSTA TID? 

Han skrev verkligheten på ett andligt sätt till er

   om sig själv. Kefas och Apollos, därför att ni

även då hade tvister#.

 

Påve Clemens I talar om den salige aposteln Paulus

      tidagare brev till församlingen i Korint.

Vilket skrevs under evangeliets första tid.

          Syftet med brevet var det fanns samma

problem av tvister kiv och split i församlingen. 

 

Clemens Korintbrev. 47:4.

 

4.  #Med den tvisten drog endast en lättare synd med sig.

      Ni slöt er då till betygade apostlar och till

en man som prövats av dem#.

 

Ordstrider splittrar församlings-livet.

 

Clemens Korintbrev. 47:5.

 

5.  #Men se nu efter vilket det är som bragt er

i oordning och har förtagit ryktet om er vida kända

        brödrakärlek#.

 

O-ordnat församlings-liv: vilket 

    förstör brödrakärleken.

 

Clemens Korintbrev. 47:6.

 

6.  #Det är vidrigt, mina bröder, mycket vidrigt

och ovärdigt er vandel i Kristus, att korinthernas 

       gamla befästa församling har satt sig upp mot

presbyterna för en eller två personers skull#.

 

Mina bröder, ert avskyvärda liv: vilket är o-värdigt

     i er vandring med Kristus.

Korinternas församling fast grundad på Kristus.

          Några personer visar upproriskt beteende:

mot presbyterna.

 

Clemens Korintbrev. 47:7.

 

7.  #Och ryktet om detta har inte endast nått oss

utan även utomstående, så att ni genom er

      dårskap drar hån över Herrens namn

och fara över er själva#. 

 

Ert dåliga rykte spritt sig bland de utomstående.

      Ert dåraktiga livsbeteende: låter hånfulla ord

dra skam över Herrens heliga namn. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 48:1-5.

 

KORINTHERNA FÖRMANAS TILL ORDNING.

 

Clemens Korintbrev. 48:1.

 

1.  #Låt oss raskt bringa detta ur världen och låt

oss falla ner för Herren och under tårar be honom 

     att han i nåd försonar sig med oss och återför

oss till vår heliga vandel i brödrakärlek#.

 

Låt oss frimodigt gå vidare: ödmjuka våra hjärtan.

         Med ångestfyllda tårar: be om hans

förlåtelses nåd: bli försonade med hans

     fullbordade försoningsverk.

Rena hjärtan gör vår vandring helig

        i brödrakärleken.

 

Clemens Korintbrev. 48:2.

 

2.  #Ty detta är en rättfärdighetens port, som står

öppen till livet, så som det är skrivet:

     ÖPPNA FÖR MIG RÄTTFÄRDIGHETENS PORTAR,

JAG VILL GÅ IN GENOM DEM OCH BEKÄNNA 

       FÖR HERREN#:

 

Hans Förlåtande nåd: leder människan 

     in i rättfärdighetens port.

Vilket står vidöppen för alla som bekänner sina

     synder inför honom. 

 

Clemens Korintbrev. 48:3.

 

3.  #DETTA ÄR HERRENS PORT DE RÄTTFÄRDIGA

SKALL GÅ IN GENOM DEN#.

 

Herrens livgivande port: vilka de rättfärdiga

    får tillträde till.

 

Clemens Korintbrev. 48:4.

 

4.  #Många portar står öppna, men det är rättfärdighetens port som är öppen i Kristus.

      Saliga är alla de som gått in genom den

och styr sin vandel i renhet och rättfärdighet;

        de fullgör allt utan att förvillas#.

 

Många olika portar står öppna.

         Rättfärdighetens port: öppen port i Kristus.

Välsignade alla vilka funnit den.

       Vandrar rättfärdighetens renhetens liv.

Renhetens liv: ger beskydd mot förvillelse.

 

Clemens Korintbrev. 48:5.

 

5.  #Man må äga tro, kunna delge djup kunskap,

förstå att skilja på olika slags tal eller vara helig

      i gärningar; ju störrre man ser ut att vara,

dess ödmjukare måste man vara och söka det

     som är till allas gemensamma nytta och inte

till sin egen#. 

 

Trons vandring:  ger Livet djupsinnig kunskap.

    Med vist hjärta urskilja olika tal antingen de

de är till andlig uppbyggelse eller leder in i

     falska illäror.

Behärskat tal leder in i helighet.

     Är man högt ärad i människors ögon:

låt ödmjukheten vara livets ledstjärna.

      Ödmjukheten nyttig lärorik.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 49:1-6.

 

KRISTI KÄRLEK.

 

Clemens Korintbrev. 49:1.

 

1.  #Den som har kärlek i Kristus skall hålla

Kristi bud#.

 

Kärleksfulle har sitt hjärta i Kristus.

      Har Kristi bud som Livets vägvisare.

 

Clemens Korintbrev. 49:2.

 

2.  #Vem kan beskriva Guds kärleks band?#.

 

Clemens Korintbrev. 49:3.

 

3.  #Vem kan uttala dess upphöjda skönhet?#.

 

Clemens Korintbrev. 49:4.

 

4.  #Den höjd som kärleken för oss till är outsäglig#.

 

Kärlekens vilja och tankar: o-utsägliga.

 

Clemens Korintbrev. 49:5.

 

5.  #Kärlek förenar oss med Gud, KÄRLEK ÖVERSKYLER EN MYCKENHET AV SYNDER, 

      kärleken fördrar allt, kärlek UTHÄRDAR ALLT.

Det finns ingenting tarligt i kärlek,

     ingenting övermodigt.

Kärlek för inte med sig söndring, kärlek gör allt

      i endräkt.

I kärleken har alla Guds utvalda fullkomnats.

       Utan kärlek är ingeting välbehagligt för Gud#.  

 

Kärleken förenar oss med vår Faders-kärlek.

     Kärleken förlåtande.

Kärleken ståndaktig under livets prövningar.

       I kärleken finns ödmjukheten.

I hatet föraktet finns övermodet. 

 

Clemens Korintbrev. 49:6.

 

6.  #I kärlek har Härskaren upptagit oss.

    Genom den kärlek som han hade till oss utgav

vår Herre Jesus Kristus sitt blod för efter Guds

        vilja, sin kropp för vår kropp och sitt liv

för våra liv#. 

 

Härskaren: i sin utgivande kärlek till församlingen.

       Offrade sin enfödde Sons blod: efter Guds vilja.

Offrade sin kropp för vår dödliga kropp.

     Vår dödliga kropp: lever i träldom under arvssynden.

      Offrade sitt liv för våra liv.

Vårt liv förslavat under ur-syndens slaveri. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 50:1-7.

 

KRISTI KÄRLEK.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 50:1.

 

1.  #Ni ser. mina kära, att kärleken är en stor

och underbar sak och att dess fullkomlighet

     är obeskrivlig#.

 

Mina kära: låt er förstå kärlekens djupheter:

    stor underbar i sin fullkomlighet. 

 

Clemens Korintbrev. 50:2.

 

2.  #Vem är i stånd att leva i den utom de som Gud

räknat som värdiga?

       Låt oss alltid be och begära av hans barmhärtighet att få leva i kärlek, oklanderliga

      och utan mänsklig partiskhet#.

 

Själviskheten o-värdig leva i den.

        Gud ger de ödmjuka o-själviska värdigheten:

leva i dess fullhet.

      Låt oss alltid vara bedjande:

Av hans barmhärtighet få vara värdiga leva

     i kärleken.

Ostraffligt fläckfritt från syndens liv.

      Fria från mänskliga o-rättvisor.

 

Clemens Korintbrev. 50:3.

 

3.  #Alla släktled från Adam och till denna dag har

haft sin tid, men de som i kärlek fullkomnats

      efter Guds nåd har sin boning med de fromma.

Dessa skall träda fram när Kristi rike visar sig#.

 

De som levt i kärlekens fullkomliga liv:

      efter Guds nåd.

Har sin boplats bland de milda och saktmodiga.

       Vilka som frimodigt träder fram vid

Krisi Rike tillkommmelse. 

 

Clemens Korintbrev. 50:4.

 

4.  #Ty det står skrivet:

GÅ IN I KAMMRARNA, ETT ÖGONBLICK, TILL DESS

      MIN VREDE och förgrymmelse GÅR ÖVER,

så vill jag minnas den goda dagen OCH uppväcka

      ER UR ERA Gravar#.

 

Skrivna ordet säger:

      Låt tystnadens stillhetens bönekammare

vara livets tillflykt.

        Tills vreden stillat sig.

 

Clemens Korintbrev. 50:5.

 

5.  #Vi är saliga, mina kära, om vi uppfyller

    Guds befallningar i kärlekens endräkt, så att våra

synder kan förlåtas oss för kärlekens skull#.

 

Vi är välsignade i Kristi kärlek: mina kära.

       Uppfyller vi Guds beffallande ord i kärlekens

endräktighet.

        Blir våra synder förlåtna för kärlekens skull. 

 

Clemens Korintbrev. 50:6.

 

6.  #Ty det står skrivet:

SÄLLA ÄR DE, VILKAS ÖVERTRÄDELSER ÄR

      FÖRLÅTNA, VILKAS SYNDER ÄR ÖVERSKYLDA.

SÄLL ÄR DEN MÄNNISKA, SOM HERREN

     INTE TILLRÄKNAR MISSGÄRNING OCH I VARS

MUN INTE FINNS NÅGOT SVEK#.

 

Guds ordet säger oss:

    Välsignade är de: 

Vilkas överträdelser i syndens tjänst blivit förlåtna.

       Vilkas synder glömda för kärlekens skull.

Människans muns ord inte talar svekfulla ord:

        välsignad av Herren.

 

Clemens Korintbrev. 50:7.

 

7.  #Denna välsignelse uttalades över dem som av

Gud utvalts genom Jesus Kristus, vår Herre.

       Honom tillhör äran i evigheternas evigheter.

Amen#. 

  

 Denna välsignelse vilar över de Gud själv utvalt.

       Utvalda genom Jesus Kristus, vår Herrre.

 

       

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se