Alla inlägg den 16 juni 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 53:1-5.

 

DAVID OCH MOSE SOM FÖREBILDER.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 53:1.

 

1.  #Ni känner ju de heliga skrifterna, mina vänner,

och känner dem väl och har genomforskat

    Guds utsagor.

För att påminna er skriver vi alltså detta#.

 

Mina vänner: äger kunskap i de heliga skrifterna.

      Lever i dem.

 

Clemens Korintbrev. 53:2.

 

2.  #Ty när Mose hade stigit upp på berget och 

tillbringat fyrtio dagar och fytrio nätter i fasta

    och förödmjukelse sade Gud till honom:

 

MOSES. MOSES, GÅ STRAX NED HÄRIFRÅN,

   TY DITT FOLK, SOM DU HAR FÖRT UT UR EGYPTEN, HAR AVFALLIT.

      DE HAR REDAN VIKIT AV FRÅN DEN VÄGEN

SOM DU BEFALLDE DEM ATT GÅ PÅ; DE HAR

     GJORT SIG GJUTNA BELÄTEN#.

 

Mose hade tillbringat fyrtio dygn i gemenskap med

      Gud i förödmjukelse upp på det heliga berget.

Gud sade till honom:

       Mose, du min tjänare.

Ditt folk som du förde ut ur Egyptens träldomsland:

       nu avfallit från mina rättfärdiga vägar.

De har istället tillbedit en guldkalv.

 

Clemens Korintbrev. 53:3.

 

3.  #OCH HERREN SADE TILL HONOM:

"JAG HAR TALAT TILL DIG EN OCH TVÅ GÅNGER

      OCH SAGT:

`´ JAG SETT DETTA FOLK, OCH SE, DET ÄR HÅRDNACKAT.

     LÅT MIG UTROTA DEM OCH UTPLÅNA DERAS

NAMN UNDER HIMLEN OCH GÖR DIG TILL ETT

     STORT OCH HÄRLIGT FOLK, MYCKET STÖRRE

ÄN DETTA"#:

 

De här orden kom till Mose:

       Flera gånger har jag talar till dig.

Sett detta hårdnackade folk.

           Låt mig få utplåna detta folk deras namn

under himlen.

       Istället gör dig till ett stort och härligt folk.

Mycket talrikare än detta folk. 

 

Clemens Korintbrev. 53:4.

 

4.  #Men Mose sade:  

TY ETT OFFER ÅT GUD ÄR EN FÖRKROSSAD

   ANDE#.

 

Mose svarade:

     Välbehagligt offer inför dig:

offret av en förkrossad ande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 36:1-6.

 

LÖNEN SOM VÄNTAR DEL. 3.

 

Clemens Korintbrev. 36:1.

 

1.  #Detta är vägen, mina kära, där vi finner frälsningen: Jesus Kristus, våra offers överstepräst,

      beskyddaren och hjälparen i vår svaghet#.

 

Jesus Kristus: mina kära, vägen där vi finner

     frälsningen från ert gudlösa liv.

Jesus Kristus: våra offrets överste-präst.

       Livets beskyddare och hjälpare i vår hjälplöshet.

 

Clemens Korintbrev. 36:2.

 

2.  #Genom honom skådar vi upp mot himlens höjder.

     Genom honom ser vi Guds rena och höga ansikte avseglas.

     Genom honom öppnades vårt hjärtas ögon.

Genom honom växer vårt oförståndiga

     och förmörkade sinne upp till hans underbara ljus.

      Genom honom ville Herren låta oss smaka den

odödliga kunskapen.

 

HAN SOM ÄR UTSTRÅLNINGEN AV HANS

    HÄRLIGHET ÄR LIKA MYCKET HÖGRE ÄN ÄNGLARNA SOM DET NAMN SOM HAN HAR FÅTT

     I ARV ÄR FÖRMER ÄN DERAS#.

 

Jesus Kristus vägen in  mot himlens höjder.

     Genom honom finner vi Guds renhet 

och härlighets ansikte.

       Jesus Kristus öppnar vår inre människas ögon.

Genom honom växer vi in fostras in i de andliga

     dygderna: vårt andliga mörker förvandlas till

hans andliga verkligheter.

      Jesus Kristus vägen in i Herrens o-dödliga vishet. 

 

Clemens Korintbrev. 36:3.

 

3.  #Ty så står det skrivet:

 

HAN GÖR SINA ÄNGLAR TILL VINDAR OCH SINA

       TJÄNARE TILL ELDSLÅGOR#.

 

Clemens Korintbrev. 36:4.

 

4.  #Men om Sonen har Herren sagt så: 

DU ÄR MIN SON, JAG HAR FÖTT DIG I DAG,

     BEGÄR AV MIG , SÅ SKALL JAG GE DIG HEDNINGARNA TILL ARVEDEL OCH JORDENS

     ÄNDAR TILL EGENDOM#.

 

Clemens Korintbrev. 36:5.

 

5.  #Och åter säger han till honom:

SÄTT DIG PÅ DIN HÖGRA SIDA, TILL DESS JAG

     HAR LAGT FIENDER TILL EN FOTAPALL#.

 

Clemens Korintbrev. 36:6.

 

6.  #Vilka är då fienderna?

De onda, de som sätter sig emot hans vilja#.  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 37:1-4. 

 

KYRKANS ENHET OCH MÅNGFALD

  

Ett exempel från krigsmakten

 


Clemens Korintbrev. 37:1.

 

1.  #Låt oss alltså göra vår krigsjänst, mina bröder,

med all uthållighet under hans fullkomliga 

     befallningar#.

 

Kyrkans enhet mot ondskan: liknas vid 

     andliga vapen-utrustningen mot ondskans

listiga angrepp.

       Hur kan vi utveckla denna andliga krigföring?

Med all tillgänglig uthållighet under hans

      allmakts fullkomliga befallande ord.

 

Clemens Korintbrev. 37:2.

 

2.  #Låt se på dem som gör krigstjänst åt våra

härskare, i vilken god ordning, hur villigt och hur

      lydigt de utför sina befallningar#.

 

I jämförelse med göra krigstjänst åt våra härskare.

        I god ordning.

Vara villigt lydiga utföra sina befallningar.

 

Clemens Korintbrev. 37:3.

 

3.  #Inte alla är härförare, befälhavare för tusen,

hundra eller femtio man och så vidare, utan var

    och en fullgör i sin ställning vad som ålagts

av kungen och befälet#.

 

Inte alla utvalda till härförare befälhavare över

         tusen hundra femtio män.

Fullgör sitt förtroende de fått: av kungen

       och befälet.

 

Clemens Korintbrev. 37:4.

 

4.  #De stora kan inte vara utan de små, inte heller

de små utan de stora.

       Det finns ett visst samspel i allt, och däri

ligger nyttan#. 

 

De stora beroende av små.

      De små beroende av de stora.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 37:5.

 

KYRKANS ENHET OCH MÅNGFALD.

 

VÅR KROPP ----- KRISTI KROPP.

 

Clemens Korintbrev. 37:5.

 

5.  #Låt oss ta vår kropp som exempel:

Huvudet är utan fötterna ingenting, inte heller

       fötterna utan huvudet.

Vår kropps minsta lemmar är nödvändiga

     och onyttiga för hela kroppen.

Men alla samverkar och följer en enda vilja för

     att hela kroppen skall hållas vid liv#. 

 

Låt vår kropp vara en god förebild:

        Huvudet beroende av de rörliga fötterna.

Fötterna beroende av huvudets tankar och vilja.

          Kroppens minsta lemmar nödvändiga

för kroppens rörlighet.

       Alla kroppens lemmar följer en enda vilja.

En enda vilja ger kroppen liv.  

  

VÅR KROPP ----- KRISTI KROPP DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 38:1-4.

 

1.  #Därför skall hela vår kropp bevaras i Kristus

Jesus, och var och en underordna sig sin nästa,

      alltefter den nådegåva han fått#.

 

Genom en enda vilja kan hela vår kropp bevaras

    i Kristus Jesus.

Visa ödmjukhet mot sin nästa: efter den nådegåva

     han fått. 

 

Clemens Korintbrev. 38:2.

 

2.  #Den starke skall stödja den svage och den svage se upp till den starke.

      Den rike skall hjälpa den fattige, och den fattige

får tacka Gud för att han fått någon som kunde 

       hjälpa honom i hans nöd.

Den vise skall inte låta sin vishet framträda i ord

      utan i goda gärningar.

Den ödmjuke skall inte vittna om själv utan låta

     en annan ge vittnesbörd om sig.

Den som som är kysk får inte skryta, eftersom han 

      vet att det är en annan som ger honom återhållsamheten#.

 

Den starke uppmuntrar tröstar den svage.

            Den svage respekterar den starkes hjälp.

Rike god hjälp för den fattiges livs-behov.

         Fattige visar tacksamt hjärta mot Gud:

vilken utvalt någon vara honom till hjälp.

           Vise låter inte sin vishet framträda i tomma ord: utan i goda gärningar.

        Ödmjuke ärar upphöjer inte sig själv i sina ord.

Utan låter någon annan få ge vittnesbördet om sig.

      Den kyske låter sig inte vara skrytsam.

Varför?

      En annan fostrar honom in i återhållsamheten.

 

Clemens Korintbrev. 38:3.

 

3.  #Låt oss alltså besinna, mina bröder av vilket

stoft vi blivit till, hurdana och vilka vi var när vi

      kom till världen, ur vilken grav och vilket

mörker den som danat och skapat oss har fört oss

       in i sin värld, han som har berett sina välgärningar, innan vi kommit till#.

 

Låt oss, mina bröder, acceptera vi är stoft

    av jorden.

Hurdana vi var när vi formades i vår moders-liv.

        Föddes till denna världen med tomma händer.

Vår skapare förberett oss till sina välgärningar.

        

Clemens Korintbrev. 38:4.

 

4.  #Då vi nu har allt detta från honom, bör vi på

allt sätt tacka honom.

      Honom tillhör äran i evigheternas evigheter.

Amen#. 

 

Visa honom vår tacksamhet.

      Han är vår givare till Livet.

 

 

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 39:1-9.

 

MOT DE ÖVERMODIGA.

 

Clemens Korintbrev. 39:1.

 

1.  #Ovisa, oförståndiga, dåraktiga okunniga

människor hånar och skymfar oss, därför att de

      har alltför höga tankar om sig själva#.

 

Övermodiga människor  o-visa människor.

       Övermodiga människor dåraktiga o-kunniga.

I sitt övermod föraktar oss.

     Varför föraktar hatar de oss?

Äger självgoda tankar om sig själva.

 

Clemens Korintbrev. 39:2.

 

2.  #Ty vad förmår en dödlig?
Eller vilken kraft har ett jordens barn?

     Ty det står skrivet:

 

Vad förmår en dödlig männniska mot o-dödligheten.

        Vilken kraft äger ett jordiskt barn

mot Skaparens allmakt?

 

Clemens Korintbrev. 39:3.

 

3.  #INGEN GESTALT SYNTES FÖR MINA ÖGON,

      BLOTT EN SUSNING OCH EN RÖST HÖRDE JAG:#.

 

Clemens Korintbrev. 39:4.

   

4.  #VAD DÅ?

INTE KAN EN DÖDLIG vara ren inför Herren,

      eller en man otadlig genom sina gärningar?

Ej ens på sina tjänare litar han, han märker

      sina änglars fel;#.

 

Dödlig människan: lever o-rent liv inför 

      Herrens renhet.

 

Clemens Korintbrev. 39:5.

 

5.  #HIMLEN ÄR EJ REN INFÖR HONOM, hur mycket

mindre de som bor i HYDDOR AV LERA, TILL VILKA

      VI HÖR, DANADE AV SAMMA LERA.

HAN SLOG DEM SÅSOM MAN SLÅR EN MAL,

     OCH NÄR MORGON BYTS TILL KVÄLL ÄR DE

EJ MER.

     DÄRFÖR ATT DE EJ KUNDE HJÄLPA SIG SJÄLVA

GICK DE UNDER#.

 

Inför sin Skapare himlen är oren.

        I jämförelse med de boende hyddor av lera.

 

Clemens Korintbrev. 39:6.

 

6.  #HAN BLÅSTE PÅ DEM, OCH DE FÖRGICKS,

DÄRFÖR ATT DE INTE HADE VISHET#.

 

I sin vishet blåste på dem.

      De förgicks.

Orsaken var de saknade den gudomliga visheten.

 

Clemens Korintbrev. 39:7.

 

7.  #SÅ ÅKALLA, OM NÅGON HÖR DIG, ELLER OM

DU SER NÅGON AV DE HELIGA ÄNGLARNA,

      TY VREDEN DRÄPER DÅREN OCH BITTERHETEN DÖDAR DEN FÖRVILLADE#.

 

Vreden dräper dåren.

      Bitterheten dödar den förvillade.

 

Clemens Korintbrev. 39:8.

 

8.  #VÄL SÅG JAG DÅRARNA SLÅ ROT, MEN STRAX

FÖRTÄRDES DERAS BONING#.

 

Såg dårarna växa till i sin dårskap.

        Strax efter sin tillväxt förintades deras

bo-plats.

 

Clemens Korintbrev. 39:9.

 

9.  #FJÄRRAN MÅ DERAS SÖNER VARA VÅR RÄDDNING, MÅ DE HÅNAS VID DE RINGAS DÖRRAR

       INGEN MÅ FINNAS SOM RÄDDAR DEM.

Ty det som är ber ett åt dem SKALL

      RÄTTFÄRDIGA FÖRTÄRA. 

MEN SJÄLVA SKALL DE EJ RÄDDAS UNDAN 

         OLYCKAN#.

 

Dårarnas söner saknar Livets räddare.

      Hånas vid ringas dörrar.

Finner inga räddare.

          

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 40:1-5.

 

GUD DU ÄR ORDNINGENS GUD.

 

Clemens Korintbrev. 40:1.

 

1.  #Detta är nu klart för oss, och vi har fått blicka in

i den gudomliga kunskapens djup.

       Då bör vi i rätt ordning göra allt som Herren

har befallt att göra vid fastställd tid#.

 

Vi får leva i Guds ordning.

         Lever vi i Guds vilja får vi leva i hans ordning.

Vi fått blicka in i kunskapens djupheter.

       Lever vi det Livet i rätt ordning: lyder Herrens

befallande ord: gör allt i Guds tid. 

 

Clemens Korintbrev. 40:2

 

2.  #Han har ju tillsagt att offren och tempeltjänsten inte skall utföras godtyckligt och planlöst,

       utan vid fastställda tider och stunder#.

 

Givit regler för offertiden och tempeltjänsten.

        Vilket skall fastställas vid bestämda tider

och stunder.       

 

Clemens Korintbrev. 40:3.

 

3.  #Var och genom vilka han vill dem utförda har

han fastställt genom sin suveräna plan, för att

       allt som sker värdigt efter han behag skall

bli välbehagligt för hans vilja#.

 

Allt som sker värdigt efter hans välbehagliga vilja.

 

Clemens Korintbrev. 40:4.

 

4.  #De som så vid föreskrivna tider förrättar offren

åt honom är välbehagliga och sälla.

       Ty då de följer Härskarens föreskrifter

syndar de inte#.

 

De som lydigt förrättar offrens föreskrivna tider:

           är välbehagliga och välsignade åt honom.

Följer Härskarens föreskrifter: lever fläckfritt liv.

 

Clemens Korintbrev. 40:5.

 

5.  #Åt översteprästen är skärskilda förrättningar

föreskrivna, för prästerna är en särskild plats

      anvisad, och särskilda tjänster åligger

leviterna.

      Lekmannen är bunden vid föreskrifterna 

för lekmän#.

 

Översteprästerna har särskilda föreskrivna

        förrättningar.

För prästerna är skärskild offer plats given.

        Skärskilda tjänster givna till leviterna.

Lekmännen bundna vid före-skrifterna för lekmän.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 41:1-4.

 

GUD ÄR ORDNINGENS GUD.  DE. 2.

 

Clemens Korintbrev. 41:1.

 

1.  #Var och en av oss, mina bröder, må i SIN

STÄLLNING behaga Gud genom att leva i ett gott

     samvete och av vördnad inte överträda de fasta

reglerna för sin tjänst#.

 

Behaga Gud: genom Guds ordning.

      I sitt tjänande inte överträda Guds givna regler.

Livet i rent samvete ger lydnad. 

 

Clemens Korintbrev. 41:2.

 

2.  #Inte överallt, mina bröder, frambärs dagliga offer, böneoffer, syndoffer och skuldoffer, utan

        endast i Jerusalem.

Även där frambärs det inte överallt, utan framför

       det heliga, vid altaret, sedan offret noga

granskats av översteprästen och de förstnämnda

      tjänarna#.

 

Dagliga ordningen för de olika offren görs

       inte dagligen.

Även i Jerusalem: Guds utvalda stad.

        När det frambärs offer görs vid det heliga altaret.

         Vilka granskas av översteprästen

och de förstnämnda tjänarna.

 

Clemens Korintbrev. 41:3.

 

3.  #De som nu gör något mot hans viljas ordning,

straffas med döden#.

 

De som inte ödmjukar sig under hans viljas

      ordning: bestraffas med döden. 

 

Clemens Korintbrev. 41:4. 

 

4.  #Ni ser, mina bröder, att ju större kunskap vi 

blivit värdiga att få, dess större risk löper vi#.

 

Ju större kunskap vi fått vilket beror på vår

     värdighetinför Gud.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juni 2020 10:51

CLEMENS KORINTBREV. 42:1-5.

 

APOSTOLISK ORDNING.

 

Clemens Korintbrev. 42:1.

 

1.  #Apostlarna förkunnade för oss det evangelium

som de mottagit av Herren Jesus Kristus, 

       och Jesus var sänd av Gud:

Kristus är alltså sänd från Gud och apostlarna 

     från Kristus#.

 

Apostlarnas evangeliska förkunnelse:

     vilket mottagits från Jesus Kristus.

Kristus Guds budbärare.

      Apostlarna Kristi budbärare.

 

Clemens Korintbrev. 42:2.

 

2.  #Bådadera skedde således i god efter

Guds vilja#.

 

Evangeliet förkunnades antingen av Kristus 

     eller apostlarna.

 

Clemens Korintbrev. 42:3

 

3.  #När apostlarna nu hade tagit emot uppdraget och fyllts av visshet genom Herren Jesu

         Kristi uppståndelse och styrkts i tron genom

Guds ord gick de ut, fyllda av den heliga Anden,

       och förkunnade det glada budskapet att Guds

rike var på väg#.

 

Apostlarna mottog uppdraget: fyllda av förtröstan

        på Kristi uppståndelsekraft.

Andligt styrkta i tron genom Guds ordet:

     frimodigt vittnade.

Fyllda av den helige Andens kraft.

        Förkunnade glada budskapet:

Guds rike skulle komma.

 

Clemens Korintbrev. 42:4.

 

4.  #I land efter land och i stad efter stad predikade

de och insatte, efter Andens prövning, de först

        vunna till biskopar och diakoner åt dem som

skulle komma till tro#.

 

Guds ord förkunnades:

      Land efter land.

I stad efter stad.

      De predikade insatte tjänster efter Andens prövning: vilka skulle utväljas till biskopar diakoner.

 

Clemens Korintbrev. 42:5.

 

5.  #Och detta var inte något nytt.

Sedan långa tider stod det skrivet om biskopar

      och diakoner.

Skriften säger nämligen på ett ställe:

 

Jag skall insätta DERAS BISKOPAR I RÄTTFÄRDIGHET och diakoner i tro.

 

 

       

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se