Alla inlägg den 10 juni 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 35:1-12.

 

LÖNEN SOM VÄNTAR.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 35:1.

 

1.  #Hur sälla och underbara är inte Guds gåvor,

mina kära#.

 

Hur välsignade dyrbara är inte Guds gåvor.

 

Clemens Korintbrev. 35:2.

 

2.  #Liv i odödlighet, glans i rättfärdighet,

sanning med frimodighet, tro i förtröstan,

    återhållsamhet med helgelse; och detta

kan vi nu fatta#.  

 

Tänk få leva i Guds o-dödlighet.

      Livet i rättfärdigheten.

Låta sanningen med frimodigheten få råda i livet.

        Äga trons-liv i förtröstan på hans godhet.

Leva återhållsamt liv i helgelse.

      

Clemens Korintbrev. 35:3.

 

3.  #Vad är det nu som bereds åt dem som håller

ut?

       Tidsåldrarnas skapare och fader, den Allhelige,

känner själv dess storhet och skönhet#.

 

De som ståndaktigt lever i rättfärdigheten:

       hur belönas de?

Tidsåldrarnas fader och skapare:

      den Allhelige känner själv till gåvornas storhet

och skönhet. 

 

Clemens Korintbrev. 35:4.

 

4.  #Låt oss alltså kämpa för att bli räknade bland

dem som håller ut, för att vi skall få del av de

      utlovade gåvorna#.

 

Låt oss kämpa trons goda kamp.

         Gör vi det blir vi räknade till de ståndaktiga.

Vilket gör oss delaktiga till de utlovade gåvorna.

 

Clemens Korintbrev. 35:5.

 

5.  #Hur skall detta ske, mina vänner?

Om vårt sinne är fast och troget riktat mot Gud,

      om vi söker det som är välbehagigt 

och angenämnt för honom, om vi gör det som

     svarar mot hans otadliga vilja, följer sanningens

väg och kastar ifrån oss all orättfärdighet och

      ondska, girighet, tvister, dåliga seder och svek,

skvaller och förtal, hat mot Gud, övermod

      och stortalighet, tomt skryt och ogästvänlighet#.

 

Hur blir vi delaktiga av dess utlovade gåvor,

     mina kära vänner?

 

Äga sinnets fasthet: vårt sinnet troget riktat

      mot Gud.

Lever i gudsfruktan besvarar hans fullkomliga vilja.

       Följer sanningens väg beskyddet mot lögnen.

Avsky all o-rättfärdighet och ondska.

     Undvik tvistiga ordstrider. 

Inte tjäna Mammons goda.  Avsky dåliga livsvanor.

      Undvik svekets tunga.

Skvalleriet och förtalet förgiftar själen.

      Älska Gud: hans nåd och barmhärtighet.

Övermodet stortaliga hjärtan och ord:

     leder till livets förfall och undergång.

Skryksam tunga tomhetens tunga.

     Låt gästvänligheten gå före o-gästvänligheten. 

 

Clemens Korintbrev. 35:6.

 

6.  #Ty de som gör sådant är förhatliga för Gud,

 och, INTE BLOTT DE SOM GÖR DET UTAN OCKSÅ

     DE GILLAR NÄR ANDRA GÖR DET.

 

Onda gärningar för-hatliga Guds godhet.

     Vilket värre är när andra ger sitt bifall till

andras onda gärningar.

 

Clemens Korintbrev. 35:7.

 

7.  #Ty så säger Skriften:

TILL SYNDAREN SADE GUD:

        HUR KAN DU TALA OM MINA STADGAR

OCH TAGA MITT FÖRBUND I DIN MUN?#.

 

Skriftens ord säger:

        Guds budskap till syndarna:

Hur du tala om mina rättfärdiga ordningsregler.

      Låta mitt heliga förbund får uttalas ur era

orena läppar.

 

Clemens Korintbrev. 35:8.

 

8.  #DU SOM HATADE TUKTAN OCH KASTADE MINA

ORD BAKOM DIG.

      OM DU SÅG EN TJUV, SÅ HÖLL DU MED HONOM,

OCH MED EN ÄKTENSKAPSBRYTARE GAV DU

      DIG I LAG.

DIN MUN ÖVERFLÖDADE AV ONDSKA OCH DIN

     TUNGA HOSPANN SVEK.

DU SATT DÄR OCH FÖRTALADE DIN BRODER,

     ÅT DIN MODERS SON BRAGTE DU VANÄRA#.

 

Du föraktar min fostran förkastar mina heliga

     ord.

Ser du någon vara en tjuv: du ger honom ditt bifall.

        Umgås med en äktenskapsbrytare.

Ondskans ord överflödade dina muns ord.

          Din tunga var svekfull.

Förtalade din broder.

      Sprider förtal bland människor.

Vanärar din moders älskade son.

 

Clemens Korintbrev. 35:9.

 

9.  #DETTA GJORDE,DU, OCH JAG TEG, OCH DU TRODDE, DU LAGLÖSE, ATT BLI DIG LIK#.

 

Du som förkastade mig: du syndare levde i dessa 

     gudlösa gärningar.

 

Clemens Korintbrev. 35:10.

 

10.  #JAG VILL STRAFFA DIG, OCH STÄLLA DETTA INFÖR ÖGONEN#.

Jag skall bestraffa dig: låta dina onda gärningar

    bli uppenbarade inför dina ögon. 

 

Clemens Korintbrev. 35:11.

 

11.  #NI SOM GLÖMMER GUD, MÄRK DETTA, FÖR

ATT HAN INTE som ett lejon SKALL RYCKA BORT


I er gudlöshet glömt min godhet.

     Respektera min rättvisa; annars visar han sin rättfärdiga vrede inför era onda gärningar.  

 

Clemens Korintbrev. 35:12.

 

12.  #ETT LOVOFFER SKALL PRISA MIG,

OCH DÄR ÄR VÄGEN PÅ VILKEN JAG SKALL VISA

      HONOM GUDS FRÄLSNING#. 

 

Lovoffret skall prisa mig.

         Vägen in i Guds frälsning.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 30:1-8.  DEL. 2.

 

HELIGT LIV.

 

Clemens Korintbrev. 30:1.

 

1.  #Då vi alltså är en helig del, så bör vi göra allt

som hör till helgelsen och fly förtal, orena

     och okyska famntag, dryckenskap och upprorsande, motbjudande begärelser, skändlig tukt

    och vidrigt övermod#.

 

Vi hans helgade barn: blivit delaktiga av 

     Hans helighet.

Vilket gett oss förtroendet utöva allt som

       tillhör helgade livet.

Helgad tunga flyr förtalets förbannelse.

      Undvik o-rena köttsliga famntag.

Dryckenskapet ger dåraktigt beteende.

      Upprors-anden vän med själviskheten.

Avsky köttsliga begären vilket skadar

    Herrens tempel.

Lev inte i moraliska misären.

     Var inte övermodets tjänare vilket dödar själen. 

 

Clemens Korintbrev. 30:2.

 

2.  #Ty det heter:

 

GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA, MEN DE

    ÖDMJUKA GER HAN SIN NÅD#.

 

Gud föraktar de högmodiga.

       Högmod går före fall.

De ödmjuka ger han sin nåd.

 

Clemens Korintbrev. 30:3.

 

3.  #Låt oss alltså hålla oss till dem som har fått

nåd av Gud.

       Låt oss klä oss i endräkt, vara ödmjuka

och återhållsamma, fjärran från allt skvaller

     och förtal, så att vi visar oss rättfärdiga genom

gärningar och inte genom ord.

      Ty det heter#:

 

Låt oss vara hans nåde-barn.

      Låt oss iklädas endräkthetens tjänardräkt.

Lev i ödmjukheten:

      Var återhållsam i ord och handligar.

Svalleriet förtalet tillhör o-helgade livet.

        Ett helgat liv gör oss rättfärdiga.

Vi blir rättfärdiga genom gärningar.

       

Clemens Korintbrev. 30:4.

 

4.  #DEM SOM SÄGER MYCKET SKALL OCKSÅ

FÅ GENSVAR.

       ELLER TROR DEN SKRYTSAMME, ATT HAN ÄR

RÄTTFÄRDIG?#.

 

Bedragen är den skrytsamme: när han tror sig

     vara rättfärdig i sina själviska ord.

 

Clemens Korintbrev. 30:5.

 

5.  #VÄLSIGNAD ÄR DEN SOM ÄR FÖDD AV KVINNA

OCH LEVER ENDAST EN KORT TID.

       BLI INTE EN PRATMAKARE#.

 

Pratmakaren talar tomma fåfängliga ord.

       Pratmakarens ord liknar agnar för vinden.

 

Clemens Korintbrev. 30:6.

 

6.  #Vår berömmelse må finnas hos Gud och inte

komma från oss själva.

      Ty Gud har dem som berömmer sig själva#.

 

Berömmer vi oss berömmer vi oss av

     Herrens helighet.

 

Clemens Korintbrev. 30:7.

 

7.  #Vittnesbördet om vår goda gärning må ges

av andra, såsom det gavs åt våra rättfärdiga fäder#.

 

Gott vittnesbörd vittnar om våra goda gärningar.

     Tänk få vara god förebild i ett helgat liv.

       

Clemens Korintbrev. 30:8.

 

8.  #Fräckhet, övermod och förmätenhet finns hos dem som är förbannade av Gud ------ mildhet

     ödmjukhet och saktmod hos dem som

är välsignade av Gud#.  

 

Fräckheten vän med högmodet.

      Övermodet själviskheten finns hos de gudlösa:

vilka är förbannade av Gud.

       Mildheten finns i de mildas hjärtan och sinnen.

Ödmjuke låter sig iklädas i ödmjukhetens

          tjänardräkt.

Saktmodige lever i saktmodighetens rikedomar.

        Den milde ödmjuke saktmodige välsignad av Gud.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. VÄLSIGELSENS VÄG.

 

Clemens Korintbrev. 31:1-4.

 

Clemens Korintbrev. 31:1.

 

1.  #Låt oss hålla oss till hans välsignelse

och se vilka välsignelsens vägar är?

      Låt oss rulla upp det som skett i forna tider#.

 

Välsignelsens väg bättre än vandra på

    förbannelsens väg: präglad av giftiga taggiga

törnen och tistel.

       Tänk få leva i Herrens välsignelse.

Han är ursprunget till all tillgänglig välsignelse.

         

Clemens Korintbrev. 31:2.

 

2.  #Varför blev vår fader Abraham välsignad?

Var det inte därför att han i tro gjorde det som

     var rätt och sant?#.

 

Abrahams lydnad på Herrens ord:

    satte sin levande tro på Hans trofasta ord.

       Vandrade på trons väg:

I ord och handling gjorde vad rätt och sant var.

 

Clemens Korintbrev. 31:3.

 

3.  #Isak lät sig i full förtröstan gärna föras bort

som offer, eftersom han mycket väl visste vad

      som skulle komma#.

 

Sonen Isak levde i full förtröstan: när hans kropp

     förde bort som utvalt offer.

Kände till Guds utlovade trohet.

 

Clemens Korintbrev. 31:4.

 

4.  #Jakob drog i ödmjukhet ut ur sitt land för

broderns skull, begav sig till Laban och tog tjänst,

     och åt honom gavs Israels tolvfaldiga spira#. 

 

Jakob ödmjuka flytt ur sitt barndomsland:

  för sin tvilling-broders skull.

Begav sig till sin morbror Laban tjänade honom.

      Åt honom gav Israels tolv utvalda stammar. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 32:1-4.

 

VÄLSIGNELSENS VÄG.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 32:1.

 

1.  #Var och en som noga betraktar var sak för sig förstår vilka stora gåvor som getts genom honom#.

 

I tacksamhet betrakta de olika gåvor man fått:

    Herren vår frikostige givare.

 

Clemens Korintbrev. 32:2.

 

2.  #Ty från honom kommer alla präster och leviter

som tjänar vid Guds altare.

      Från honom kommer Herren Jesus som människa.

      Från honom stammar kungar, furstar och härskare över Juda.

     Hans övriga stammar har inte heller någon låg

ställning, eftersom Gud har lovat:

 

Hans välsignat folket med präster och leviter:

    vilka tjänar vid Guds offer-altare.

Människan skapade till hans avbild.

         

SOM STJÄRNORNA PÅ HIMLEN SKALL

     DIN SÄD BLI#. 

 

Abraham jag skall välsigna din säd: bli lika talrika

        som stjärnorna på himlen.

       

Clemens Korintbrev. 32:3.

 

3.  #Alla blev de ärade och upphöjda men inte genom sig själva eller sina gärningar eller genom

       rättfärdighet som de övat, utan genom

hans vilja#.

 

Abrahams ättlingar: blev alla ärade och upphöjda.

          Inte genom sin själviskhet egna

gärningars skull.

          Utan genom hans fullkomliga vilja.

 

Clemens Korintbrev. 32:4.

 

4.  #Och vi, som genom hans vilja blivit kallade

i Kristus Jesus, blir inte rättfärdiggjorda genom

     oss själva, genom vår vishet eller vårt förstånd,

genom fromhet eller GÄRNINGAR, som vi utfört med

      rent hjärta, utan GENOM TRON. genom vilken

den allsmäktige Gud i alla tider har rättfädiggjort

      alla.

Honom tillhör äran i evigheters evigheter. Amen#. 

 

Vi troende; vilka blivit kallade genom hans

     viljas rådslut.

Inte själv-rättfärdiggjorda: genom vårt förstånd

      fromhet eller gärningar.

Genom tron vilken den allsmäktige: alla tider

      rättfärdiggjort alla. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

OLIKA BEHANDLAR.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 33:1-8.

 

VÄLSIGNELSENS VÄG.  DEL. 2.

 

Clemens Korintbrev. 33:1.

 

1.  #Vad skall vi då göra, mina bröder?

Skall vi sluta upp med att göra det goda och 

      överge kärleken?

Måtte Herren aldrig låta något sådant hända oss.

       Låt oss i stället skynda oss att uthålligt

och villigt utföra alla goda gärningar#.

 

Låt oss med villigt hjärta utföra livets goda

    gärningar:

Vara uthålliga i ord och handlingar.

         Inte överge den första kärleken till Kristus.

 

Clemens Korintbrev. 33:2.

 

2.  #Alltings Skapare och Härskare gläder sig själv

över sina verk#.

 

Clemens Korintbrev. 33:3.

 

3.  #Med sin oändliga makt har han byggt upp

himlarna, och med sin ofattbara vishet har han

       ordnat dem.

Jorden skilde han från vattnet som omger den

       och ställde den på hans viljas fasta grund,

och djuren som strövar på den har han låtit komma

       till på sin befallning.

För havet med dess djur, som han har skapat,

      satte han gränser genom sin makt#.

 

Vår skapare visar sin oändliga skapar-kraft i sitt

      skapelse-verk.

Visar sin o-utgrundliga vishet i sin skapar-ordning.

      Hans skaparförmåga skilja på jorden 

och vattnet.

    Placerade jorden på sin viljas fasta grund.

Låtit djuren fritt ströva omkring på sin befallning.

         Det vida havet med de levande vattendjuren.

 

Clemens Korintbrev. 33:4-5.

 

4-5.  #Till allt danade han med sina heliga och obefläckade händer det yppersta och största,

      människan, som ett avtryck av sin egen avbild.

Ty så säger Gud: 

         

LÅT OSS GÖRA EN MÄNNISKA TILL VÅR AVBILD

     OCH TILL VÅR LIKHET.

OCH GUD SKAPADE MÄNNISKAN, TILL MAN

      OCH KVINNA SKAPADE HAN DEM#.

 

Skapade allt med sina heliga o-befläckade händer.

         

Clemens Korintbrev. 33:6.

 

6.  #Efter att ha fullbordat allt detta prisade han det

och välsignade dem och sade:

       VAR FRUKTSAMMA OCH FÖRÖKA ER#.

 

Efter fullbordade skapelse-verket:

    prisade han verket: välsignade det.

Sa de orden: Var fruktsamma föröka er.

 

Clemens Korintbrev. 33:7. 

 

7.  #Vi ser att alla de rättfärdiga smyckade sig med

goda gärningar och att Herren själv smyckade

      med goda verk och gladdes#.

 

De renhjärtligas liv utsmyckade med livets

    goda gärningar.

Herren själv i sin tacksamhet:

        smyckade sitt goda verk.

 

Clemens Korintbrev. 33:8.

 

8.  #Då har vi denna förebild, så låt oss utan tvekan

följa hans vilja och all vår kraft göra

     rättfärdiga gärningar#. 

 

Vi äger denna goda förebild:

       låt oss frimodigt följa hans fullkomliga vilja.

Efter all vår förmåga utföra rättfärdiga gärningar. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juni 2020 18:46

CLEMENS KORINTBREV. 34:1-8.

 

LÖNEN SOM VÄNTAR.

 

Clemens Korintbrev. 34:1.

 

1.  #Den gode arbetaren tar frimodigt emot bröder

för sitt arbete, men den tröge och late vågar inte se

       sin arbetsgivare i ögonen#.

 

Flitig god arbetare: välkomnar frimodigt sina bröder

       för sitt arbete.

Bekväme late skäms över se med ärliga ögon:

       se sin arbetsgivare i ögonen. 

 

Clemens Korintbrev. 34:2.

 

2.  #Vi måste alltså vara villiga att göra gott,

ty allt kommer från honom.

       Han manar oss:#.

 

Visa villighet i göra goda gärningar.

     Han är ursprunget till godheten.  

 

Clemens Korintbrev. 34:3.

 

3.  #SE, HERREN KOMMER, OCH HANS LÖN GÅR

FRAMFÖR HONOM, FÖR ATT LÖNA VAR OCH EN

       EFTER HANS GÄRNINGAR#.

 

Vår Herre kommer: belöningens Herre belöna 

     sina trogna tjänare.

 

Clemens Korintbrev. 34:4.

 

4.  #Han förmanar alltså oss, som av fullt hjärta

tror på honom, att inte vara tröga eller lata

      i något gott verk#.

 

I sin faders-kärlek förmanar oss:

         Vilka äger hjärtats fasta tilltro på honom.

Vara flitiga tjänare i godheten.  

 

Clemens Korintbrev. 34:5-6.

 

5-6.  #Låt honom bli vår berömmelse och frimodighet.

Låt oss se på hela hans härskara, hur de står

      beredda att tjäna hans vilja.

 

Herren vår berömmelse  vår frimodighet.

      Låt oss lydigt tjäna hans fullkomliga vilja.

  

Ty Skriften säger:

 

TIO TUSEN GÅNGER TIO TUSEN STOD OMKRING

       HONOM, OCH TUSEN GÅNGER TUSEN

TJÄNADE HONOM OCH ROPADE:

      HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN SEBAOT,

HELA SKAPELSEN ÄR FULL AV HANS HÄRLIGHET#.

 

Clemens Korintbrev. 34:7.

 

7.  #Därför bör vi komma samman i endräkt i fullt

medvetande om vår plikt och ropa till honom

      såsom med en mun för att få del av hans

stora och härliga löften#.

 

Tjänarnas endräktiga liv belönas.

          Vara fullt medvetna om vår plikt 

i tjänandet.

      

Clemens Korintbrev. 34:8.

 

8.  #Ty han säger:

     VAD INTET ÖGA SETT OCH INGET ÖRA HÖRT

OCH I INGEN MÄNNISKAS HJÄRTA STIGIT UPP,

       DET HAR HERREN BERETT ÅT DEM SOM

HOPPAS PÅ HONOM#. 

 

Tänk få gå in i Herrens förutberedda gärningar.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se