Alla inlägg den 30 maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTBREV. 17:1-6.

 

1.  #Låt oss likna dem som gick omkring 

i GETHUDAR OCH FÅRSKINN och förkunnade

     att Kristus skulle komma.

Vi menar Elias och Elisa, vidare Hesekiel

     och dessutom hade hela skaran som fått ett

gott namn#.

 

Låt oss inte bli bedragna av livets rikedomar.

        Klä oss i all enkelhet: som förkunnade

Kristus skulle komma: likt Johannes döparen.

      Guds utvalda profeter Elias och Elisa, vidare

Hesekiel fått ett gott namn bland folket.

 

Clemens Korintbrev. 17:2.

 

2.  #Abraham fick ett utomordentligt betyg, 

när han fick heta GUDS VÄN.

      När han ser på Guds härlighet, säger han 

ödmjukt:

    JAG ÄR STOFT OCH ASKA.

 

Abraham trons fader: kallas Guds vän.

        Hans livssyn på Guds härlighet:

i ödmjukhet säger orden:

           JAG ÄR STOFT OCH ASKA.

JAG ÄR EN SYNDARE.

 

Clemens Kotintbrev. 17:3.

 

3.  #Vidare står det också skrivet om Job:

JOB VAR OFÖRVITLIG OCH REDBAR, SANNFÄRDIG,

      GUDFRUKTIG OCH UNDVEK DET ONDA#.

 

Vidare berättas det om Herrens tjänare Job:

      Jobs liv var fläckfritt svekfritt rättfärdigt

gudfruktigt: han undvek ondskan.

 

Clemens Korintbrev. 17:4.

 

4.  #Men själv anklagar han sig och säger:

Ingen är fri FRÅN ORENHET om också hans liv

      varade blotten dag#.

 

Job anklagade sig själv säger:

      Ingen människan fri från o-renheten.

 

Clemens Korintbrev. 17:5.

 

5.  #Mose kallades TROGEN I HELA SITT HUS,

och genom hans tjänst straffade Gud Egypten med

    plågor och kval.

Men fastän han fick stor ära talade han inte stora

        ord utan svarade på det uppdrag som

gavs honom vid törnbusken#:

 

Mose Herrens utvalde tjänare:

       Trogen i sin kallelse i sitt hus.

Genom Hans tjänande bestraffade Gud Egypten

    med plågor och lidande.

Fick vara till stor ära bland folket:

     men undvik stortaliga ord.

Lydigt besvarade sin kallelse i den brinnande

     busken. 

 

VEM ÄR JAG, ATT DU SÄNDER MIG?

      JAG HAR SVAG RÖST OCH TRÖG TUNGA#.

 

Jag stoft och aska tagen från jordens mylla.

       Min röst svag i sitt tal äger en trög talande tunga.

 

Clemens Korintbrev. 17:6.

 

6.  #Och åter säger han :

 

JAG ÄR RÖK FRÅN EN GRYTA#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTERBREV. 5:1-7.

 

EXEMPEL PÅ KYRKANS TID.

 

Clemens Korinterbrev. 5:1.

 

1.  #Vi lämnar nu de forntida exemplen och ser på

kämparna i vår egen tid.

       Vi vill tänka på de lysande förebilderna i vår

egen generation#.

 

Kyrkans forntida exempel visar för oss kämparna

      i vår egen tid.

Vi väljer tänka på lysande givande förebilderna

      i vår egen generation.

 

Clemens Korinterbrev. 5:2.

 

2.  #På grund av hat och avund blev de största

och mest rättfärdiga pelarna förföljda och kämpade

     intill döden#.

 

Hatet avundet grunden de största orsakerna

     de rättfärdigas liv: blev till levande matyrer. Deras var andliga stödjepelare:kämpade troget

     intill döden.  

 

Clemens Korinterbrev. 5:3.

 

3.  #Vi vill se på de goda apostlarna:#.

 

Vi vill se och berätta om de goda apostlarnas liv.

 

Clemens Korinterbrev. 5:4.

 

4.  #Petrus, som på grund av orättfärdig avund fick

lida inte endast en eller två gånger utan många

     gånger.

När han på så sätt avlagt vittnesbörd vandrade

     han till den plats i härligheten som väntade

honom#.

 

Petrus liv i de o-rättfärdig avund:

     Avundet skapade för honom livets lidande.

Genom sitt avlagda vittnesbörd vandrade han

        till härlighetens plats. 

 

Clemems Korinterbrev. 5:5.

 

5.  #På grund av avund och split kom också Petrus

att visa hur man vinner pris för tålamod

      och uthållighet#.

 

Petrus fostran i tålamodets och uthållighetens

     prövningstid: var honom till god förebild

för mänskligheten.

    Där uthålligheten tålamodet råder

råder inte avundet splittringen. 

 

Clemens Korinterbrev. 5:6.

 

6.  #Sju gånger bar han bojor, landförvistes

och blev stenad.

     Han predikade i öster och väster och blev vida

berömd för sin tro#.

 

Under sitt liv var sju gånger fängslad i bojor.

     Landsförvisad: stenades för sin tros skull.

Predikade frimodigt från öster till väster

     Kristi evangelium.

 

Clemens Korinterbrev. 5:7.

 

7.  #Han lärde hela världen rättfärdighet, nåddes

västerns gräns och vittnade inför de mäktiga,

       också skildes han från världen och nådde

den heliga platsen som en utomordentlig

     förebild i ståndaktighet#.

 

Lärde hela världen livet i rättfärdigheten.

     Rättfärdigheten hjärtats rening.

Vandrar o-straffligt liv från syndens makt. 

      Vilket blev predikat till världens alla gränser.

Rättfärdigheten blev till gott vittnesbörd 

     inför de mäktiga.

Blev hörd vid den heliga platsen.

         God förebild i ståndaktigheten.

        

 

 

        

VAD

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

2020.06.23

 

DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA AV TRO.

 

Den som har fått det lyckliga ödet att få följa trons

       dunkla väg och som i känslan av sin egen

blindhet väljer tron som vägvisare, han undgår

      därigenom alla naturliga  fantasibilder

och spetsfundigheter och vandrar tryggt framåt.

 

Bestigningen av Karmel berg.  Andra Boken.

       Kapitel 1.  Sid.  102.

 

#De profetiska löften skall gå i uppfyllelse

      i våra liv#. 

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTERBREV. 6:1-4.

 

EXEMPEL PÅ KYRKANS TID.  DEL. 2.

 

Clemens Korinterbrev. 6:1.

 

1.  #Med dessa män, som levat ett heligt liv,

förenades en stor skara utvalda.

       De utstod svår misshandel och tortyr för

avundens skull och på det viset gav de oss

     underbara förebilder#.

 

Dessa heliga män: förenades i en stor skara

     av utvalda.

De fick lida under svår misshandel toterades

      för avundets skull.

Deras lidande gjorde dem till goda förebilder.

 

Clemens Korinterbrev. 6:2-3.

 

2-3.  #På grund av denna avund förföljdes kvinnor

som danaider och Dirke.

     De utstod en ohygglig och gudlös misshandel,

men de nådde det säkra målet på trons

     tävlingsbana och tog emot ett ädelt pris,

fastän de var svaga till kroppen.

      Avund gör makor främmande för sina män

och om-intetgör det som sagts av vår fader Adam:

     DETTA BEN AV MITT BEN OCH KÖTT AV

MITT KÖTT#.

 

Köttsliga avundet: förföljde kvinnorna danaider

     och Dirke.

Utsattes för o-barmhärtig gudlös misshandel.

      Kämpade trons goda kamp:

Vilket gav dem livets säkra mål på trons

     tävlingsbana.

Fick ta emot ädla priset den o-förgängliga

    segerkransen.


Clemens Korinterbrev. 6:4.

 

4.  #Hat och avund förstörde städer och utrotade

stora folk#.

 

Köttsliga hatet avundet: förstörde städer.

      Utrotade stora folk.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTERBREV 7:1-7.

 

BOT ÄR NÖDVÄNDIG.

 

Clremens Korinterbrev. 7:1.

 

1.  #Detta, mina kära, skriver vi inte endast för att

förmana er utan också för att påminna oss själva.

       Ty vi finns på samma tävlingsplats står inför 

samma kamp#.

 

Mina kära i Kristus: skriver till er förmanade ord.   

        Inte bara dessa ord utan också rannsakar

våra egna liv.

       Vi alla i Kristus kämpar på samma tävlingsplats

där ondskan råder.

 

Clemens Korinterbrev. 7:2.

 

2.  #Låt oss därför lämna de tomma och onyttiga

tankarna och gå till vår traditions frejdade

     och ärovördiga regel#.

 

Låt oss i livet avsky de tomma o-nyttiga tankarna.

        Istället leva efter moraliska regler.

 

Clemens Korinterbrev. 7:3.

 

3.  #Och se på det som är verkligt gott och välbehagligt i vår skapares ögon#.

 

      Låt oss leva i goda gärningar vilket behagar

vår skapares ögon.

 

Clemens Korinterbrev. 7:4.

 

4.  #Låt oss se på Kristi blod och förstå hur dyrbart

det är för hans Gud och Fader, därför att det utgjöts

       till vår frälsning och skänkte omvändelsens

nåd åt hela världen#.

 

Låt oss värde-sätta Kristi blod.

      Hur dyrbart hans blods offer är inför Sonens Gud

och Fader.

      Vilket utgjöts till vår själs frälsning.

Skänkte omvändelsens nåd: åt hela mänskligheten.

 

Clemens Korinterbrev. 7:5.

 

5.  #Låt oss gå igenom alla släkten och verkligen inse hur Herren släkte efter släkte gett tillfälle

      till sinnesändring åt dem som ville omvända

sig till honom#.

 

Låt oss ödmjukt förstå vad Herrens försoningsverk

       gjort för alla släkten:

Givit tillfälle för sinnesförändring.

       För dem villigt om-vänder sig till honom.

 

Clemens Korinterbrev. 7:6.

 

6.  #Noa predikade bot, och de som lydde honom

blev räddade#.

 

Noa predikade frimodigt bot och bättring från

     all gudlöshet.

De som ödmjukade sina hjärtan inför det

     predikade ordet: blev räddade.

 

Clemens Korinterbrev. 7:7.

 

7.  #Jona tillkännagav stadens undergång för

nineviterna, men de gjorde bot för sina synder;

        de blidkade Gud genom sina böner och blev

räddade, fastän de var främmande för Gud#. 

 

Jona tillkännagav staden Nineves undergång.

        Nineviterna gjorde bot och bättring från

sina synder.

        Genom sina böner blev räddade.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

CLEMENS KORINTRBREV. 8:1-5.

 

BOT ÄR NÖDVÄNDIG.  DEL. 2.

 

Clemens Korinterbrev. 8:1.

 

1.  #Guds nåds tjänare har genom helig ande talat

om bot#.

 

Guds nåde-tjänare: talar genom den helige ande:

    om sann omvändelse. 

 

Clemens Korinterbrev. 8:2.

 

2.  #Och han som är hela världens härskare har,

under edlig betydelse, sagt om boten:

     SÅ SANT JAG LEVER, SÄGER HERREN

VILL JAG INTE SYNDARNAS DÖD

        UTAN ATT HAN OMVÄNDER SIG#

 

Vår Gud hela världens härskare.

       Under sina edliga ords betydelse sagt

om boten:

      Jag Herren er Gud, säger söker inte syndarnas

död: utan att han omvänder sig#.

 

Clemens Korintbrev. 8:3.

 

3.  #Och han gav ännu ett gott budskap:

 

OMVÄND ER, ISRAELS HUS, FRÅN ER LAGLÖSHET.

      SÄG TILL MITT FOLK SÖNER:

OM ERA SYNDER OCKSÅ RÄCKER FRÅN JORDEN

      TILL HIMMELEN OCH ÄVEN OM DE ÄR

RÖDARE ÄN SCHARLAKAN OCH SVARTARE

        ÄN SÄCKTYG, MEN NI OMVÄNDER ER AV ALL

ER SJÄL OCH SÄGER:

       FADER, SÅ SKALL JAG HÖRA PÅ ER

SÅSOM PÅ ETT HELIGT FOLK#.

 

#Ni, Israels hus, omvänd er.

    Från vad då: från ert laglösa liv.

Säg dessa ord till mitt folks söner: 

         Om era synder räcker sig från jorden 

till himlens höjd.

      Är de rödare än scharlakan:

Svartare än säcktyget: och ödmjukt omvänder er

     själ säger:

Vår Fader, skall höra på er som ett heligt folk#.

 

Ni, Israels hus, gör bot och bättring.

          Från ert lag-lösa liv.

Låt dessa mina ord: bli kunniga inför mitt

      folks söner.

Om alla era överträdelser mot min lag sträcker sig

    från jorden intill himlens höjd.

Är de blodrödare än scharlakan.

       Svartare än säcktyget.

Omvänder ni er ödmjukt:

         Säger:

Vår Fader, skall då höra era ord likt ett heligt folk.    

 

Clemens Korintbrev. 8:4.

 

4.  #Och på ett annat ställe säger han:

 

TVÄTTA ER DÅ OCH RENA ER.

      SKAFFA BORT ELAKHETERNA FRÅN ERA SJÄLAR INFÖR MINA ÖGON, UPPHÖR MED

      ERA ONDA GÄRNINGAR, LÄR ER ATT GÖRA

DET SOM ÄR GOTT, SÖK EFTER DET SOM ÄR

     RÄTT, RÄDDA DEN FÖRTRYCKTE,

SKAFFA DEN FADERLÖSE RÄTT OCH UTFÖR

     ÄNKANS SAK.

KOM, LÅT OSS GÅ TILL RÄTTA MED VARANDRA,

     SÄGER HERREN.

OM ERA SYNDER ÄR PURPURRÖDA, SKALL JAG

      GÖRA DEM VITA SOM SNÖ, OM DE ÄR

SCHARLAKANSRÖDA, SKALL JAG GÖRA DEM VITA

       SOM ULL.

OM NI ÄR VILLIGA ATT HÖRA, SKALL NI FÅ ÄTA

     AV LANDETS GODA.

MEN OM NI INTE VILL OCH INTE HÖR PÅ MIG,

     SKALL SVÄRDET FÖRTÄRA ER, TY SÅ HAR

HERRENS MUN TALAT#.

 

Göra er renhjärtade från all synd.

        Skaffa bort elakhetens hjärta.

Från era själar. 

    Låt godheten råda inför mina ögon.

Var inte onda gärningars tjänare.

       Lär er godhetens liv: tjäna den.

Sök efter rättvisan.

        Var den förtrycktes räddare.

Försvara den faderlöse.

      Var änkans försvarare.

Låt oss tillsammans förlåta varandra, säger Herren

      Om era synder är purpurröda, ska rena

era syndiga hjärtan.

      Är de scharlakansröda, kan jag rena

dem ullets vithet.

     Ödmjuka ni era hjärtan: blir ni lovade äta

av landets goda frukter.

      Är ni gensträviga mot mig: skall bli svärdets

offer, ty så säger Herrens mun. 

        

Clemens Korinterbrev. 8:5.

 

5.  #Då han alltså ville att alla hans älskade skulle

få möjlighet till omvändelse bekräftade han detta

      med sin allsmäktiga vilja#. 

 

I sin kärlek till folket ville ge dem möjlighet till

     omvändelse.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

ORD AV UPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 21100.

 

21100.  Ondskans förslag: ett fåfängt jagande

   efter vind: likt lätta löv för vinden.

 

21101.  Ödmjukheten brinner av längtan:

    få komma in i männskors hjärtan.

 

21102.  Där kärleken växer trivs troheten:

sanningen och ståndaktigheten.

 

21103.  Tänk få vara beskyddad av rättvisan.

 

21104.  Tröste-rika sanningen vad mänskligheten

idag Behöver.

 

21105.  O-tröstliga lögnen råder i den

moraliska misären.

 

21106.  Avskyvärda tvister:  nationens undergång.

 

21107.  Avskyvärda tvister: vän med splittring.

 

21108.  Avskyvärda tvister: förstör vänskapen.

 

21109.  Avskyvärda tvister: skapar o-sämja.

 

21110.  Hycklande frid o-sann frid.

 

21111.  Fåglarna kvittrar när de höe elaka ord

säger de orden de tillhör den elake.

 

21112a.  Tålmodige lärt sig på vist sätt bemöta

    o-tåliges beteende.

 

21112b.  Godhjärtlige lärt sig på klokt sätt 

be-möta elakes attityd mot honom.

 

21112c.  Kärleksfulle lärt sig på vist sätt

  bemöta förtalarens ord.

 

21113.  Kärleksfulle lärt sig på ett klokt sätt

bemöta kivaktiges ord.

 

21114.  Kärleken förlåter förtalarens ord.

 

21115.  O-tåligheten förblindar männskan.

 

21116.  Tålighetens ger människans nya

livs-möjligheter.

 

21117.  Nya livsmöjligheter skapar framtidshopp.

 

21118.  O-tystnaden  o-tåligheten livets bundsförvanter.

 

21119.  Tystnaden  tåligheten livets

bunds-förvanter. 

 

21120.  Tåligheten vinner sista striden mot

sin motståndare o-tåligheten.

 

21121.  Saktmodige bevara sin tunga vara

ondskans tjänare.

 

21122.  Tänk få vara fridfull i uthålligheten.

 

21123.  O-tålige o-fridens barn: styrd störd 

av orons och förvirringens liv.

 

21124.  O-tåligheten o-förlåtande.

 

21125.  O-tåligheten  o-förstående i sitt beteende.

 

21126.  Tåligheten förståelig i sitt beteende.

 

21127.  Sanningen kan inte ljuga.

 

21128.  Lögnen kan inte tala sanning.

 

21129.  Godheten kan inte vara elak.

 

21130.  Elakheten kan inte vara god.

 

21131.  Tänk få visa sin tacksamhet

bättre än äga o-tacksamt hjärta.

 

21132.  Barmhärtige ömsinte visar sin omsorg

över de övergivna bedrövade sorgsna.

 

21133.  Kaoset ondskan lidandet bundsförvanter.

 

21134.  Enheten friden livets bundsförvanter.

 

21135.  Så viktigt: vara vaksam inför ondskans

olika farligheter.

 

21136.  Ödmjuke tjänar ödmjukheten med

storsint hjärta.

 

21137.  Ödmjuke ar sin vila och trygghet

i ödmjukheten.

 

21138.  När lögnen talar talar den oro

och förvirring. 

 

21139.  När sanningen talar talar den 

den milda trösterika ord.

 

21140.  Så fint man kan vara varandra till stöd

hjälp och tröst.

 

21141.  Godhjärtlige försvarar godheten.

       Godhetens försvare.

 

21142.  Godheten besegrar de ondsinta gudlösa

    elakhetens onda planer.

 

21143.  Tänk få leva i fullkomlig kärlek:

     sprida den där hatet och föraktet råder.

 

21144.  Kärleken visar respekt och vördnad 

för kärlekens ursprung: vår Skapare.

 

21145.  Kärleksfulle visar med-kännande kärlek:

   omsorg för de svaga lidande bedrövade.

 

21146.  Ilskenhetens ångerst-fyllda beteende:

    problem-makare.

 

21147.  Saktmodet fri från ågetsfyllda beteendet.

 

21148.  Kärleken bränner bort allt svek förakt

    förtal: ondskans med-hjälpare.

 

21149.  Förvirringen: o-tröstlig o-önskad o-hjälpsam.

 

21150.  Kärlekens tålighet: vad mänskligheten

idag Behöver leva i.

 

21151.  Föraktets o-tålighet: Ondskans problem

makare.

 

21152.  Där lydnaden kärleken ödmjukheten råder:

där råder friheten harmonin och vilan. 

 

21153.  Ondskans misshandel av det mänskligheten

    Behöver för att leva.

 

21154.  Ondskans äger hänsynslöst beteende 

mot godheten livets Uppmuntrare.

 

21155.  Ondskan dålig  uppmuntrare.

 

21156.  Tåligheten inväntar alltid rätt tid.

 

21157.  O-tåligheten in-väntar aldrig rätt tid.

 

21158a.   Ögat ser  kärlekens gärningar.

 

21158b.  Örat hör  kärlekens gärningar.

 

21158c.  Tanken tänker  kärlekens gärningar.

 

21159.  Tungan ärar kärlekens gärningar.

 

21160.  Kärleksfulla ord  kraftfulla ord.

 

21161.  Midsommar-dagen  ingången in i sommaren.

 

21162a.  Kärleksfulla tacksamheten.

 

21162b.  Kärleksfulla ödmjukheten.

 

21163.  Kärleken Livets friskhet.

 

21164.  Hatet föraktet dödens torrhet.

 

21165.  Föraktet hatet   dödens torrhet  likt 

torra o-fruktbara grenar.

 

21166.  Kärleken  glädjefylld  gemenskap.

 

21167.  Godhetens ljuvlighet  skönhet  uppskattar 

Livets värde.

 

21168.  Där sanningens tunga vinner människors

hjärtan där förlorar lögnen sitt förtoende 

       i männisors hjärtan.

 

21169.  Hjärtats livets  renhet  lever i godheten

    kärleken.

 

21170.  Hjärtats orenhet  lever i elakheten

    hatet och föraktet.

 

21171.  Tänk få visa beslutsamhet  stränghet

mot hatets och föraktets onda planer.

 

21172.  Svikaren lögnaren  vilseleder  folket

vanärar rättvisan.

 

21173.  Rättvisan bekämpar brottsligheten

laglösheten våldet i samhället.

 

21174.  Egoismen  o-rättvisan bundsförvanter.

 

21175.  Ödmjukheten  rättvisan  bundsförvanter.

 

21176.  Godheten  rättvisan  visar sin barmhärtighet.

 

21177.  Mildes  saktmodiges livsväg  fläckfri

från stoltheten ilskenheten.

 

21178.  Hjärtats bitterhet  förtvivlan:

vad ger det till Livet.

 

21179.  O-kunnigheten leder till Livets mörker.

 

21180.  Själviskhetens bundenhet  okunnigheten

livets hinder för komma in i Vishetens

     o-utsinliga friska källor.

 

21181.  Renheten kärleken hängivenheten:

botemedlet mot uppgivenheten modlösheten.

 

21182.  O-tålighetens fångenskap:

vad ger den till livets harmoni och glädje.

 

21183.  Högmodigt hjärta lever o-skyddad mot

livets faror elände och olyckor.

 

21184.  Ödmjukt hjärta lever i ödmjukt

beskydd mot högmodets frestelser och

      listiga lockelser.

 

21185.  Snällheten hjälpsam  verksam 

i snälles hjärta.

 

21186.  Vänligheten hjälpsam trösterik

veram  i den vänligiste hjärta.

 

21187.  Godheten trösterik visar gott beteende.

 

21188.  Godhjärtligheten äger godhetens hjärta.

 

21189.  Rädslan inväntar inte rätt tid.

    Rädslan o-tålig.

 

21190.  Rädslan o-tålig i sina beslut.

 

21191.  Renheten  Ödmjukheten  Hängivenheten.

Ger vad livet Behöver.

 

21192.  O-barmhärtigheten missbrukar

barmhärtigheten.

 

21193.  O-kunnigheten människo-livets mörka sidor.

 

21194.  O-kunnigheten livets hinder för den

rena äkta sanningen.

 

21195.  O-kunnigheten hindret för rättvisan.

 

21196.  O-rättvisan hindret för rättvisan.

 

21197.  O-skyldiga händer  rättvisans händer.

 

21198.  Skyldiga  händer  o-rättvisans händer.

 

21199.  Rättvisan dömer  rättvisa domar.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 maj 2020 08:32

MEDKÄNSLAN BETYDELSEFULL FÖR

 

     MÄNSKLIGHETEN ÖVERLEVNAD.

 

MEDKÄNSLAN  BARMHÄRTIGHETEN

 

              FÖRBARMANDET:

 

FÖRÄNDRAR MÄNSKLIGHETENS LIVSSTIL.

 

Nyttiga tankar om Guds medkänsla för

    mänsklighetens överlevnad. 

 

JOHANNES EVANGELIUM 4:2.

 

2. #

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se