Alla inlägg den 2 maj 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 31:31-40.

 

DET NYA FÖRBUNDET.

 

Jeremia bok. 31:31.

 

31.  #Det ska komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel

   och med Juda#.

 

Tiden kommer, säger Herren, jag lovar sluta 

     ett nytt förbund med Israel och Juda.

       

Jeremia bok. 31:32.

 

32.  #Inte ett sådant förbund som jag slöt med

med deras fäder när jag tog dem vid handen

      och förde dem ut ur Egypten, det förbund

med mig som de bröt, fastän jag deras herre,

      säger Herren#.

 

Likt sådant förbund vilket jag slöt med deras

    fäder.

Jag med trygg fadershand befriade dem ut 

    ur Egyptens träldomsland.

Förbundet med mig bröt de.

      Jag är deras Herre.

 

Jeremia bok. 31:33.

 

33.  #Nej, detta är det förbund som jag skall sluta

med Israel när tiden är inne, säger Herren:

      Jag skall lägga min lag i deras bröst och

skriva den i deras hjärtan.

       Jag skall vara deras Gud och de skall vara

mitt folk#.

 

Nya förbundet jag skall sluta med dem:

     när tiden är inne, säger Herren.

Skall lägga ned min eviga lag i deras bröst.

       De skall vara mitt folk.

 

Jeremia bok. 31:34.

 

34.  #De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga:

      "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig,

från den minste till den störste, säger Herren.

       Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras

synd skall jag inte längre minnas#.

 

I mitt nya förbundet behövs inte längre: 

     undervisa varandra, säga orden.

Lär känna Herren.

        De skall känna Herren sin Skapare.

Känna honom från den i människors ögon:

      den minste till den störste, säger Herren.

Ska förlåta deras synder: glömma dem.

 

Jeremia bok. 31:35.

 

35.  #Så säger Herren, han som har solen att lysa

om dagen, månen och stjärnorna att lysa om

      natten, han som rör upp havet i dånande vågor,

han vars namn är Herren Sebaot:#.

 

Herren säger:

     Han som påverkar solens ljus om dagen.

Månen stjärnorna lysa om natten.

       Vidrör havet i stormande vågor.

Hans namn Herren Sebaot.

 

Jeremia bok. 31:36.

 

36.  #När denna ordning upphör att gälla, säger

Herren, först då skall Israels ätt upphöra att för

       alltid vara mitt folk#.

 

När skapelse-ordningen upphör gälla, säger Herren.

           Då är mitt nya förbund med Israels ätt

upplöst  mitt folk inte längre mitt folk.

 

Jeremia bok. 31:37.

 

37.  #Så säger Herren:

När himlen därovan kan mätas, när jordens

     grundvalar kan utforskas, först då skall jag

förkasta Israels ätt för allt de gjort, säger Herren#.

 

Så säger Herrens ord:

      När himlen mäta sin utsträckta vidder:

jorden grundvalar flitigt utforskas.

          Då skall jag förkasta Israels ätt för deras

onda gärningar, säger Herren.

 

Jeremia bok. 31:38.

 

38.  #Det skall komma en tid, säger Herren,

då staden skall byggas upp igen till Herrens ära

     från Hananeltornet till Hörnporten#.

 

Tiden skall komma, säger Herren.

        Staden Jerusalem skall återupprättas ingen.

Till Herrens ära.

 

Jeremia bok. 31:39.

 

39.  #Men mätsnöret skall dras ännu längre,

rakt fram mot Garevhöjden och sedan i riktning

      mot Goa#.

 

Utmätta mätsnöret skall till hjälp:

     dras rakt fram mot Garevhöjden.

Ha sin riktlinje mot Goa.

 

Jeremia bok. 31:40.

 

40.  #Och hela dalen med liken och offeraskan

och alla avsatserna fram till Kidrondalen,

        till hörnet vid Hästporten i öster, skall vara

helgade åt Herren.

       Aldrig mer skall staden ödeläggas och raseras#.

 

Hela dalen där liken ligger.

         Offer-askan alla avsatser fram till Kidrondalen

till hörnet vid Häst-porten i öster.

        Vilket skall vara helgat åt Herren.

Mitt löfte till staden:

      skall aldrig mer ödläggas och bli till ruiner.

 

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 25:15-38.

 

VREDENS BÄGARE.

 

Jeremia bok. 25:15.

 

15.  #Ty sade Herren, Israels Gud, till mig:

"Tag denna vinbägare ----- denna vredesbägare -----

      ur min hand och räcka den åt alla folk som jag

sänder dig till#.

 

Herrens ord talade till mig:

     Israels Gud skall utgjuta sin vredes bägare

över ett hårdnackat folk.

        Vinbägaren denna vredesbägare skall drabba

dem för deras gudars skull.

       Ur min allmakts hand räcka den åt alla

folk som jag sänder dem till.

 

Jeremia bok. 25:16.

 

16.  #De skall dricka tills de kräks och blir som galna, drabbade av det svärd jag sänder"#.

 

De som blir drabbade dricka denna bägare

     skall kräkas blir dåraktiga.

Blir till offer för dödliga svärdet. 

 

Jeremia bok. 25:17.

 

17.  #Då tog jag bägaren ur Herrens hand och räckte

den åt alla de folk som Herren hade sänt till:#.

 

Jag tog vredens-bägare ur Herrens hand.

      Räckte de åt alla folk; till vilka den var

utsänd till. 

 

Jeremia bok. 25:18.

 

18.  #Jerusalem och städerna i Juda, dess kungar 

och stormän, för att krossa dem och utsätta dem

      för ödeläggelse och hån och förbannelse,

så som nu har skett; #.

 

Utsänd till Jerusalem städerna i Juda.

      Deras stormän krossa dem utsätta dem för

ödeläggelse.

      Tillåta hånfulla ord och förbannelse få vara

deras dagliga föda.

 

Jeremia bok. 25:19.

 

19.  #Farao, kungen av Egypten, och hans hovmän, 

ämbetsmän och hela hans folk#.

 

Fortsatt beskrivning på alla folk som tvingas dricka

    ur hans vredes bägare.

 

Jeremia bok. 25:20.

 

20.  #Och utlänningarna där, alla kungarna i Us

och alla de filistetiska kungarna, Ashkelon,

     Gaza, Ekron och det som är kvar av Asdod;#.

 

Jeremia bok. 25:21.

 

21.  #Edom, Moab, ammoniterna#.

 

Jeremia bok. 25.22

 

22.  #Alla konungarna i Tyros och alla konungarna

i Sidon och kungarna i kustländerna bortom

    havet#.

 

Jeremia bok. 25:23.

 

23.  #Dedan, Tema, Bus och alla med håret klippt

vid tinningarna#.

 

Jeremia bok. 25:24.

 

24.  #Alla arabkungarna som bor i öknen#.

 

Jeremia bok. 25:25.

 

25.  #Alla kungarna i Simri; alla kungarna i Elam,

alla kungarna i Medien#.

 

Jeremia bok. 25:26.

 

26.  #Alla kungarna i i norr, vare sig de bor nära

eller långt ifrån varandra; ja, all världens

    kungadömen över hela jorden.

Och efter alla dessa skall kungen

   av Sheshak dricka#.

 

Jeremia bok. 25:27.

 

27.  #Du skall säga till dem:

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

       Drick tills ni blir så berusade att ni spyr

och ramlar omkull och inte kan resa er, drabbade

      av det svärd jag sänder#.

 

Du, Jeremia säg till dem:

      Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Drick er berusade av vredens bittra bägare:

      bli illamående rastlösa bli till drabbade

av dödens svärd.

 

Jeremia bok. 25:28.

 

28.  #Och vägrar de att ta emot bägaren ur din hand

och dricka, skall du säga till dem:

     Så säger Herren Sebaot:

Ni måste dricka!#.

 

Vägrar ni dricka ur vredens bägare:

       Herren säger "Ni måste dricka ur bägaren". 

 

Jeremia bok. 25:29.

 

29.  #Ty först låter jag straffet drabba den stad som

mitt namn är utropat över.

       Skulle ni då slippa undan?

Nej, ni skall inte slippa undan, ty jag kallar på

     ett svärd och riktar det mot alla som bor på

jorden, säger Herren Sebaot#.

 

Min bestraffning kommer först drabba min stad

    Jerusalem.

Varför skulle ni undkomma vredens bägare?

        Nej, den skall drabba dina invånare.

Jag kallar på dödliga svärdet.

       Riktar det vassa tveeggade svärdet mot

jordens alla invånare.

 

Jeremia bok. 25:30.

 

30.  #Du skall profetera allt detta för dem och säga:

    Herren ryter från höjden,

hans röst dånar från hans heliga boning,

     går som ett rytande över hans marker, skallar

som vintramparens rop.

       Till jordens alla invånare#.

 

Profetera frimodigt i mitt namn:

     Herrens rytande vrede hörs från hans himmelska

höjd där han sitter på sin makts tron.

          Hans talade röst gör sig hörd från hans

heliga boning.

      Likt lejonets rytande över hans marker.

Till jordens alla invånare.

 

Jeremia bok. 25:31.

 

31.  #Till världens ände når han dånade stämma,

ty Herren går till rätta med folken, han går till

    doms med allt levande.

De onda prisger han åt svärdet, säger Herren#.

 

Intill världens ände hörs hans hörbara stämma.

       Herrens rättvisa tillrättavisar folken.

Han dömer allt levande.

      Ondskans barn ger till pris för svärdets

våldsamma grymhet, säger Herren.

 

Jeremia bok. 25:32.

 

32.  #Så säger Herren Sebaot:

Se, olyckan drar fram från folk till folk, en väldig

      storm bryter lös från världens bortersta hörn#.

 

Herren Sebaot säger:

     Olyckan drabbar från folk till folk.

Stormen våldsamma styrka bryter sig lös från

       världens yttersta hörn. 

 

Jeremia bok. 25:33.

 

33.  #Den dagen skall de som Herren dräpt ligga

strödda över hela jorden, från den ena änden till

     den andra.

De skall inte begråtas, inte samlas ihop och inte

    begravas, de skall bli till gödsel på marken#.

 

På min vredes dag skall de av Herren ligga dödade

     kringspridda över hela jorden.

Inga sörjer för dem.

       Ingen visar dem förbarmande.

Deras döda kroppars värde liknar gödselns.

 

Jeremia bok. 25:34.

 

34.  #Klaga, ni herdar, och jämra er, kräla på marken, ni hjordens ledare.

      Ty tiden är inne då ni skall slaktas, ni skall stupa som präktiga baggar#.

 

Höj klagorop, ni o-nytta herdar.

     Känn er förödmjukade, ni jordens ledare.

Hemsökelsens tid är inne: 

     Slaktas för er synders skull: likt slakten

av välgödda baggar.

 

Jeremia bok. 25:35.

 

35.  #Ingen tillflykt finns för herdarna, ingen räddning för hjordens ledare#.

 

Ni, o-trogna herdar finner ingen tillflykt

     under mina beskyddande Faders vingar.

Finns ingen räddare för hjordens ledare.

 

Jeremia bok. 25:36.

 

36.  #Hör hur herdarna ropar, hur hjordens ledare klagar!

      Ty Herren ödelägger deras betesmarker#.

 

Hör herdarnas hjälplösa rop.

       Hjordens ledares klagorop.

Herren ödelägger deras betesmarker. 

 

Jeremia bok. 25:37.

 

37.  #De frodiga ängarna förhärjas av Herrens

flammande vrede#.

 

Deras fruktsamma ängsmarker plundras av Herrens

      vredes förtärande eld.

 

Jeremia bok. 25:38.

 

38.  #Likt ett lejon har han lämnat sin boning.

Ja, deras land är förrött av det härjande

      svärdet, av hans flammande vrede#. 

  

Likt ett rytande lejon lämnat sin heliga boning.

       Deras land utplånats av svärdets dödande.

Svärdets styrt av hans förtärande vrede.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 26:1-19.

 

JEREMIA GRIPS OCH ANKLAGAS.

 

Jeremia bok. 26:1.

 

1.  #När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över 

Juda kom detta från Herren:#.

 

Under kung Jojakims regerings-tid i Juda land.

      Kom Herrens ord till mig:

 

Jeremia bok. 26:2.

 

2.  #Så säger Herren:

Ställ dig på förgården till Herrens hus och tala till

      dem som kommer från alla städerna i Juda

för att tillbe i Herrens hus.

     Säg dem allt det jag befaller dig att säga,

utelämna ingenting#.

 

Jeremia, ställ dig på förgården till Herrens hus.

     Tala frimodigt till dem som kommer från

alla städerna i Juda land.

      För att tillbe i Herrens hus.

Låt alla de ord jag befaller dig säga tala till dem. 

       

Jeremia Bok. 26:3.

 

3.  #Kanske lyssnar de och lämnar sin onda väg.

Då skall jag ångra mig och göra det onda jag

      tänkt tillfoga dem på grund av deras

onda gärningar#.

 

Är de villiga lyssna på de orden  lämna sin onda väg.

       Gör de det: skall jag ångra mina vedergällnings

planer mot deras onda gärningars skull.

        

Jeremia bok. 26:4.

 

4.  #Du skall säga till dem:

Så säger Herren:

     Om ni inte lyssnar till mig och följer den lag

jag har förlagt er#.

 

Säg till dem: så säger Herrens ord:

       Lyssnar ni inte till mina varnings-ord:

följer lydigt den lag jag givit er.

 

Jeremia bok. 26:5.

 

5.  #Och lyssnar inte till vad mina tjänare profeterna

säger, dessa som jag gång på gång har sänt till er

      utan att ni lyssnat ----- #.

 

Lyssna inte på mina tjänare profeters ord:

    vilka jag gång på gång varit mina sanna budbärare: ni inte lyssnat på. 

 

Jeremia bok. 26:6.

 

6.  #Då skall jag göra med detta hus som med Shilo,

och namnet på denna stad skall bli en förbannelse

       bland alla jordens folk#.

 

Låter ni era hårda hjärtan inte lyssna:

    skall jag göra likadant med detta hus som med

Shilo:  namnet på denna stad bli till en förbannelse

      ibland alla jordens folk.

 

Jeremia bok. 26:7.

 

7.  #Prästerna och profeterna och hela folket

hörde Jeremia säga detta i Herrens hus#.

 

Prästerna profeterna hela folket hörde Jeremias ord

      vilka ord jag sänt till Herrens hus.

 

Jeremia bok. 26:8.

 

8.  #Men när Jeremia hade framfört allt vad Herren

befallt honom att säga till folket greps han av 

    prästerna och profeterna och folket, och de

ropade:  "Du skall dö!#.'


När Jeremia framfört sitt tal vad Herren befallt 

    honom göra till folket.

Blev han gripen av prästerna de falska profeterna

    och folket: ropade till honom orden:

"Du skall dö"  i sin gudlösa o-tacksamhet.

 

Jeremia bok. 26:9.

 

9.  #Hur vågar du profetera i Herrens namn att detta

hus skall bli som Shilo och att denna stad skall

     läggas i ruiner, så att ingen kan bo här"?

Och folkmassan samlades kring Jeremia i 

    Herrens hus#.

 

Hur vågar du vara så frimodig profetera i Herrens

    namn: detta ska bli som huset i Shilo.

Denna stad ska läggas i ruiner en ödeplats där

   ingen kan bo: för våra gudlösa gärningar skull.

    

Jeremia bok. 26:10.

 

10.  #När Judas stormän, fick höra vad som skett

begav de sig från kungapalatset till Herrens hus,

      där de tog plats vid ingången till den nya porten#.

 

När Judas stormän fick höra vad som sagts av 

     Jeremia.

Lämnade de kungapalatset gick till Herrens hus.

        Stannade vid ingången till nya porten.

 

Jeremia bok. 26:11.

 

11.  #Prästerna och profeterna sade till stormännen och till folket: 

     "Mannen här förtjänar dödsstraff, ty han har

profeterat mot denna stad, det har ni hört med

    egna ögon!"#.

 

Juda lands präster och profeter sade till stormännen och Juda folket:

       Mannen som profeterar i Herrens namn:

förtjänar dödsstraff.

    Profeterat mot denna stads ödeläggelse.

      

Jeremia bok. 26:12.

 

12.  #Då sade Jeremia till stormännen och till folket:

"Det är Herren som har sänt mig att profetera mot

       denna stad och säga allt det som ni nu hört#. 

 

Frimodigt talat trots sitt dödshot:

    Till Judas stormän och folket.

Herren sänt mig profetera mot denna gudlösa stad.

           

Jeremia bok. 26:13.

 

13.  #Ändra era liv och era gärningar och lyssna

till Herren, er Gud.

      Då skall Herren ångra sig och göra det onda han hotat mot er#.

 

Förändra era liv ondsinta liv och era gärningar.

     Lyssna ödmjukt till Herren, er Guds röst.

Gör ni det:

      Säger Herren: jag ångrar göra det onda

 hotat göra mot er.

 

Jeremia bok. 26:14.

 

14.  #Själv är jag nu i händerna på er.

Gör med mig vad ni finner rätt och riktigt#.

 

Jag profeten som talar till er: är i er händer.

     Ni får själva välja vad ni vill göra med mig:

Vad rättvist är. 

 

Jeremia bok. 26:15.

 

15.  #Men det skall ni veta:

dödar ni mig, utgjuter ni oskyldigt blod och drar

     skuld över er själva och över denna stad

och dess invånare.

      Ty Herren har själv sänt mig till er för att förkunna allt detta"#.

 

Men ni ska veta det ni gör mot mitt liv:

     Dödar ni mig: ni utgjuter o-skyldigt blod.

Vilket gör ni drar skuld över era liv.

      Över denna stad och stadens invånare.

Herren sänt mig som sanningens budbärare.

      

Jeremia bok. 26:16.

 

16.  #Då sade stormännen och allt folket till

prästerna och profeterna:

     "Denne man förtjänar inte dödsstraff,

ty i Herrens, vår Guds, namn har han talat

   till oss"#. 

 

Juda lands stormän folket prästerna profeterna sa:

     Denne rättfärdige man förtjänar inte dödstraff.

I Herrens, vår Guds namn: har han talat ord till oss.

 

Jeremia bok. 26:17.

 

17.  #Om några av landets äldste tog till orda 

och sade till hela det församlade folket:"#.

 

Några av landets äldste sade:

       Till det församlade folket:

 

Jeremia bok. 26:18.

 

18.  #Mika från Moreshet framträdde som profet

på den tid då Hiskia var kung över Juda,

     och han sade till hela Judas folk:

Så säger Herren Sebaot:

     Sion skall plöjas till åkermark,

Jerusalem bli en ruinhög, tempelberget

     en skogsklädd höjd#.

 

Profeten Mika från Moreshet under kung Hiskias 

     regeringtid i Juda land.

Sade till folket.

      Så säger Herren Sebaot:

Sion skall plöjas till åkermark.

      Jerusalem bli till en ruinhög.

Tempelberget bli en skogsbevuxen höjd.

 

Jeremia bok. 26:19.

 

19.  #Men inte blev han dödad av Hiskia, kungen

av Juda och av hans folk.

      Nej, kungen fruktade Herren och sökte blidka

honom, och Herren ångrade sig och gjorde inte

     det onda han hotat dem med.

Håller vi inte på att dra en stor olycka över oss själva?#. 

 

Kung Hiskia dödade inte Profeten Mika.

      Kungen av Juda land och hans folk.

Kungen levde i gudsfruktan sökte försona honom.

       Herren ångrade sina onda planer och hotelser

mot Juda land.

      I vad vi gör drar vi stor olycka över landet

och vårt folk!   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 26:20-24.

 

PROFETEN URIAS ÖDE.

 

Jeremia bok. 26:20.

 

20.  #Det fanns också en annan man, Uria,

Shemajas son, från Kirjat-Jearim, som framträdde

      som profet i Herrens namn.

Han profeterade mot denna stad och detta land

     så som Jeremia gjorde#.

 

Fanns en annan profet:

      Profeten Uria vilken framträdde som profet

i Herrens namn.

      Profeterade frimodigt mot denna stad detta

land likt profeten Jeremia.

 

Jeremia bok. 26:21.

 

21.  #När kung Jojakim och alla hans kämpar

och alla stormännen hörde vad han sagt ville

      kungen döda honom.

Uria fck reda på detta, och han blev rädd

     och flydde till Egypten#. 

 

När kung Jojakim Judas lands kung hans

    stridskämpar stormän hört profeten Urias ord.

Ville kungen döda honom.

 

Jeremia bok. 26:22.

 

22.  #Men Jojakim skickade några män till Egypten,

Elnatan, Akbors son, och några andra med honom#.

 

Jeremia bok. 26:23.

 

23.  #De hämtade Uria från Egypten och förde

   honom till kung Jojakim.

Denne lät avrätta honom med svärd, och liket

       kastades på de fattigas begravningsplats#.

 

På kung Jojakims order skickades några män 

     till Egypten: Elnatan och några andra med honom.

      Vilka hämtade profeten Uria från Egypten:

förde honom till kung Jojakim.

     Kungen lät avrätta profeten med svärd.

Profetens lik kastades o-värdigt på landets

      fattigas begravnings-plats.

 

Jeremia bok. 26:24. 

 

24.  #Men Achikam, Shafans son, skyddade

Jeremia så att han inte blev utlämnad till folket

      och dödad#.

 

Achikam, Shafans son, beskyddade profeten

    Jeremias liv från folkets dödande svärd. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

ORD AV VEDERKVICKELSE OCH UPPMUNTRAN.

 

DEL. 20900.

 

20900.  Ansvar och intresse nationens framtid.

 

20901a.  Vara ansvarsfull uppmuntrar.

 

20901b.  Vara ansvarsfull god uppmuntrare.

 

20901c.  Vara ansvarsfull  nationens framtid.

 

20902.  Visat intresse intressant människa.

 

20903.  Visat intresse  ger god vänskap.

 

20904.  Visat intresse  nationens framtid.

 

20905.  Ondskans egoism har ingen framtid

på jorden.

 

20906.  Händer fötter ögon öron hjälpsamma

redskap för nationens framtid.

 

20907.  Tänk få vandra på kärlekens och rättvisans

vägar: vilket ger landet en framtid.

 

20910.  Hjärtats ödmjuka livsväg  vägen 

in i ödmjukhetens rikedomar.

 

20911.  Elakes själ  likt en avskrädesplats.

 

20912.  Bitter själ  likt en avskrädesplats.

 

20913.  Godes själ  likt en ljuvlig skön viloplats.

 

20914.  Snälles själ  likt en skön ljuvlig viloplats.

 

20915.  Ödmjukheten har ett förtroende för

ödmjukes hjärta.

 

20916.  Själviska moders-kärleken o-nyttig skadlig

för familjelivet.

 

20917.  O-självisk moderskärlek ger läkedom

till familjelivet.

 

20918.  Tänk få möjligheten förstöra människans

elakhet.

 

20919.  Tänk få möjligheten fördärva 

   människans o-tålighet.

 

20920.  Tänk få skingra onda tomma tankar.

 

20921. Tänk få äga goda värdefulla älskvärda tankar.

 

20922.  Tacksamma läppar tacksamt hjärta.

 

20923.  Tacksamma ögon  tacksamt hjärta.

 

20924.  Tacksamma händer öppna händer.

 

20925.  Givande händer  öppna händer.

 

20926.  Gudlöse följer laglöshetens orättvisa livsstil.

 

20927.  Kärleksfulle äger kärlekens inneboende liv.

 

20928.  Moraliska livet lever i o-kyskhetens slaveri.

 

20929.  Moraliska misären lever o-kyskhetens slaveri.

 

20930.  O-kyskhetens liv lever i moraliska misären:

laglöshetens vän.

 

20931.  Laglösheten föraktar o-strffliga livet.

 

20932.  Ödmjuke bevarar ödmjukheten i sitt hjärta.

 

20933.  Mänsklighetens ondska förgör mänskligheten.

 

20934.  Livets friskhet får sin friskhet från klara

friska källflöden.

 

20935.  Tänk vårt hjärta kan vinna visheten.

 

20936.  Ödmjuke sprider ödmjuka solstrålar

i sin omgivning.

 

20937.  Rättvisans trohet bättre än

o-rättvisans o-trohet.

 

20938.  Ödmjuka ord vilar på ödmjukes läppar.

 

20939.  Ödmjuka orden formar ödmjukes läppar.

 

20940.   Rättvisans varma solstrålar fördriver

o-rättvisans mörker.

 

20941.  Tåligheten uthållig vinner striden

mot o-tåligheten.

 

20942a.  Världens ondska o-tröstlig.

 

20942b.  Världens ondska o-hjälpsam.

 

20942c.  Världens ondska o-barmhärtig.

 

20943.  Världens ondska för sig själv:

har ingen framtid på jorden.

 

20944.  Godheten avslöjar ondskan.

 

20945.  Där godheten råder råder ondskan

vilken förgör mänskligheten.

 

20946.  Tåligast hjärta  saktmodigt hjärta.

 

20947.  Förvirrande människor mår dåligt.

 

20948a.  Förvirrandet stör lugnet.

 

20948b.  Förvirrandet stör sinnesron.

 

20948c.  Förvirrandet stör sinnesfriden.

 

20949. Sinnesfriden dyrbar i människors ögon.

 

20950.  Vara rådlös   förvirrad  hjälper ingen.

 

20951.  Vara förvirrad rådlös inga problem-lösare.

 

20952.  Vara rådlös  förvirrad  umgås med

problem-skapare.

 

20953.  Vara rogivande umgås med problemlösare.

 

20954.  Vara rogivande vad som Behövs i en

förvirrad rådlös värld.

 

20955a.  Vara ro-givande äga leende läppar.

 

20955b.  Vara rogivande  äga rofyllt hjärta.

 

20955c.  Vara rogivande  gör rättvisa beslut.

 

20956.  Vara tankspridd  vara förvirrad 

vad ger det till Livet.

 

20957.  Sinnesförvirrade personer  dåliga rådgivare.

 

20958.  Sinnesförvirrade personer äger 

ingen framtid på jorden.

 

20959.  Sinnes-förvirrade personer inga

    problemlösare.

 

20960.  Sinnesförvirrade personer problemskapare.

 

20961a.  Förvirringen o-tröstlig. 

 

20961b.  Förvirringen o-barmhärtig.

 

20961c.  Förvirringen livet i den felaktigt livsval.

 

20962.  Förvirringen skapat livets o-ordning.

 

20963.  Förvirringen  vän med  moraiska misären.

 

20964.  Bedrägeriet talar falska ord.

 

20965.  Bedrägeriet  föraktar sanningen.

 

20966.  Sanningen  bedrägeriet  fiender för Livet.

 

20967.  Vara självfixerad  älska sitt egna ego.

 

20968.  Vara självfixerad  älska själviskheten.

 

20969.  Vara själv-fixerad  förakta o-själviskheten.

 

20970.  Rådlösheten nationens undergång.

 

20971a.  Barmhärtigheten Livets problemlösare.

 

20971b.  Bamhärtigheten ingen problemskapare.

 

20971c.  O-barmhärtigheten nationens

problem-skapare.

 

20972.  O-barmhärtigheten  nationens undergång.

 

20973.  Barmhärtigheten önskvärd bland folket.

 

20974.  Barmhärtigheten älskvärd bland folket.

 

20975.  Barmhärtigheten uppskattad bland folket.

 

20976.  Livets hopplöshet  Livets förtvivlan

skadlig smärtsam för folkets hälsa.

 

20977.  Livets förtvivlan  Livets hopplöshet

nationen undergång.

 

20978.  Den medlidande  lider med  bedrövade hjärtan.

 

20979.  Den med-lidande  lider  med sorgset hjärta.

 

20980.  Den medlidande  lider  med  tankspridds

förvirrade människor.

 

20981.  Få människor i ett moralisk misäriskt

samhälle: Säger:  Vad duktig du är!

 

20982.  Få människor i ett moraliskt misäriskt

samhälle: Säger:  så fint få hjälpa dig.

 

20983.  Få människor i ett moraliskt misäriskt

samhälle:  Säger orden: ser det som en förmån

    få hjälpa dig.

 

20984.  Ödmjuke sprider ödmjuka ord

där övermodet råder.

 

20985.  Där övermodet råder saknas

ödmjuka milda ord.

 

20986.  Där visheten råder råder  harmoni och vila.

 

20987.  Där dumdristigheten råder  råder oro

och förvirring.

 

20988.  Tänk få äga ödmjuka medlidande tårar.

 

20989.  Ödmjuka lidande tårar dyrbara pärlor.

 

20990.  O-tåligheten leder människan in

livets farliga träskmarker.

 

20991.  Leva i livets fåfängliga träskmarker:

vad ger det till Livets behov.

 

20992.  Tålige undviker livets farliga

träskmarker.

 

20993.  Pratmakare  skrythalsar  högmodets

tjänare.

 

20994.  O-kunnighetens mörka moln o-tröstliga.

 

20995.  O-kunnighetens mörka moln

o-barmhärtiga.

 

20996.  Idel tomhet  idel fåfänga  idel vindfläkt:

vad ger det till Livet.

 

20997.  Idel fåfänga  energi tidstjuv.

 

20998.  Idel tomhet  tids energi-tjuv.

 

20999.  Idel vindfläkt energi tids-tjuv. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

TÅLIGHETEN  O-TÅLIGHETENS VERKLIGHETER.

 

20067a.  Tålige tål förtalet.

 

20067b.  Tålige tål skvalleriets smärtsamma ord.

 

20067c.  O-tålige försvarar sin själviskhet

förtalets smärtsamma ord.

 

20233.  O-självisk tålighet  äger framtidshoppet

på jorden.

 

20276. O-tålige i sin o-tålighet finns förlåtelse.

 

20298.  Tålamodet visar sin tålighet inför

o-tålighetens misslyckande.

 

20299.  Där o-tålighetens misslyckande råder

där råder tåligheten.  

 

20303.  Finns ingen godhet mildhet där

råder o-tåligheten.

 

20360a.  O-tåligheten ingen problemlösare.

 

20360b.  O-tåligheten aktiv problem-skapare.

 

20361.  Långmodigheten tåligheten

goda nyttiga livs-egenskaper i samhället.

 

20362.  Tåligheten långmodigheten saknas

i moraliska misären.

 

20390.  O-tålige faller lätt under känslo-spelet

blir förslavad utnyttjad i känslospelet äger

          kortsiktiga verkligheter.

 

20391.  O-tåliges känslospel låter sig leva in

i fantasifullt känslomässigt tillstånd.

 

20558.  Akta er för O-tålighetens ondska.

 

20593.  Människans ego-lycka tagit  avstånd

  från ödmjukheten tåligheten.

 

20594.  Ödmjuke milde  vittnar om

ödmjukhetens tålighetens verkligheter.

 

20642a.  O-tåligheten livets problem-makare.

 

20642b.  Låt o-tåligheten leva sitt ego-liv.

 

20642c.  Ha en gemenskap med o-tåligheten.

 

20643.  Avsky o-tåligheten: äger värdelöst värde.

 

20644.  O-tålighetens värde värdelöst

tåligheten äger ett större människo-värde.

 

20645.  O-tåligheten förstör människovärdet.

 

20655a. Min vän: lyssna inte på o-tålighetens

falska förslag och ondsinta ord.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

JEREMIA BOK. 27:1-22.

 

DET BABYLONISKA OKET.

 

Jeremia bok. 27:1.'

 

1.  #När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över

Juda kom detta ord till Jeremia från Herren:#.

 

Herrens ord kom till profeten Jeremia:

    under Jojakims, Josias sons regering-tid i Juda land.

      Babyloniska okets förbannelse vilar över

Juda folkets förkastelse av Herrens varningsord. 

 

Jeremia bok. 27:2.

 

2.  #Så har Herren sagt till mig:

Skaffa dig rep och okträn och lägg på din nacke#.

 

Hurdant var oket:

     Ok av trä ett tungt träok med ett lagt rep på

din nacke.

 

Jeremia bok. 27:3.

 

3.  #Skicka sedan bud till kungen av Edom,

kungen Moab, kungen av ammoniterna, kungen

     i Tyros och kungen i Sidon med de budbärare

som kommit till Jerusalem, till Sidkia,

     kungen av Juda#.

 

Skicka samma profetiska bud till Edoms kung.

     Moabs kung, ammoniternas kung.

Tyros kung, Sidons kung med de budbärare

    vilka kommit till Jerusalem,

till Judas kung Sidkia.

 

Jeremia bok. 27:4.

 

4.  #Ge dem detta budskap att framföra till sina

härskare:

     Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:

Så skall ni säga till era härskare:#.

 

Ge dem detta budskap om det babyloniska oket.

      Säg dessa mina ord till era härskare.

 

Jeremia bok. 27:5.

 

5.  #Jag är den som med min stora makt och med

lyftad arm har gjort jorden och djuren på jorden,

      och jag den åt vem jag vill #.

 

Budskapet från Herren Sebaot, Israels Gud:

     Till era härskare:

Jag äger stor makt med lyftad arm har skapat

    jorden:

djuren på jordens yta. 

 

Jeremia bok. 27:6.

 

6.  #Nu ger jag alla dessa länder till min tjänare

Nebukadnessar av Babylonien.

      Också de vilda djuren ger honom för att de

skall tjäna honom#.

 

Herren Sebaot ger kung Nebukadnessar alla dessa

     länder till min utvalde tjänare för att fostra dem

under det babyloniska träldomsoket.

 

Vilka jag överlämnar till min tjänare 

         Nebukadnessars våld.

De vilda djuren skall betjäna honom.

 

Jeremia bok. 27:7.

 

7.  #Alla folk skall tjäna honom och hans son

och hans sonson, tills striden är inne också

      för hans land.

Då skall många folk och mäktiga kungar tvinga

     honom till underkastelse#.

 

Alla folk skall betjäna honom: hans son,

    hans sonson.

Tills striden kommer också över hans land.

        Då skall många folk och mäktiga kungar tvingas förödmjuka sig under honom.

    

Jeremia bok. 27:8.

 

8.  #Det folk och det rike, som inte underkastar sig

Nebudkadnessar, kungen av Babylonien,

      och inte böjer sin nacke under hans ok, det

folket skall jag straffa med svärd och svält

     och pest, säger Herren, tills jag tvingat

det in under hans välde#.

 

Det folk det rike vilka inte ödmjukar sig under

     kung Nebudkadnessar.

Böjer sin stolta nacke under hans ok:

        det folket blir bestraffat med dödliga svärdet.

Svälten pesten vilka dödar allt liv; säger Herren.

       

Jeremia bok. 27:9.

 

9.  #Lyssna inte till era profeter och spåmän

och drömmare och teckentydare och trollkarlar

     som säger:

"Ni skall inte underkasta er kungen av Babylonien#.

 

Vägra lyssna på era falska profeter spåmän

     drömmare teckentydare trollkarlar vilka säger:

Ödmjuka er inte under kungen av Babyloniens ok.       

Jeremia bok. 27:10.

 

10.  #Lögn är vad de profeterar för er, och därför

skall ni föras långt bort från ert land.

       Jag skall fördriva er och ni skall gå under#.

 

Lögnen talar profetiska ordet till er.

      Ni lyssnat till de orden: vilket gör ni förs

bort från ert land.

 

Jeremia bok. 27:11.

 

11.  #Men det folk som böjer sin nacke under

den babyloniske kungens ok underkastar

     sig honom skall jag låta leva i ro på sin egen

mark, säger Herren, och de skall bruka den

      och bo där#.

 

Det folk vilket lydigt höjer frimodigt upp sin nacke

     under den babyloniske kungens ok.

Lever ödmjukt under honom.

       Skall få leva rofyllt på sin egen mark,

säger Herren.

          Få bruka den mark de bor på.

 

Jeremia bok. 27:12.

 

12.  #Till Sidkia, kungen av Juda, talade jag på

samma sätt:

    "Böj era nackar under den babyloniske kungens

ok, underkasta er honom och hans folk,

     så ska ni leva#.

 

Tala det budskap jag ger till dig:

    till Sidkia kungen av Juda.

Böj er hårda övermodiga nackar under den

     babyloniske kungens ok.

Lev i ödmjukhet under honom och hans folk:

       så ska ni leva.

 

Jeremia bok. 27:13.

 

13.  #Inte vill ni väl dö, du och ditt folk, genom svärd

och svält och pest, så som Herren sagt att det skall

      ske med det folk som inte underkastar sig

kungen av Babylonien#.

 

Inte vill ni bli dödade du och ditt folk.

          Genom dödiga svärdet svälten och pesten.

Vilket Herrens sagt ska drabba era liv:

     om ni o-villigt förödmjukar er under kungen

av Babylonien.

 

Jeremia bok. 27:14.

 

14.  #Lyssna inte till de profeter som säger att ni

inte skall underkasta er kungen av Babylonien

    ----- lögn är vad de profeterar för er#.

 

Lyssnar inte på profeters lögnaktiga profetord:

      vilka förkastar mina sanna ord om

er underkastelses välsignelse inför kungen 

    av Babyloniens ok.

 

Jeremia bok. 27:15.

 

15.  #Jag har inte sänt dem, säger Herren.

   De profeterar lögn i mitt namn, och följden blir

att jag driver bort er, och ni skall gå under,

      ni och de profeter som profetera för er#.

 

Jag har inte sänt dessa profeter till er,

    säger Herren.

Vilka öppet profeterar lögn i mitt namn.

     Vanhelgar mitt heliga namn.

Vilket gör de fördriver er från min sanning.

      Dessa lögnaktiga profetiska ord bli till er

'undergång.

      

Jeremia bok. 27:16.

 

16.  #Till prästerna och hela detta folk sade jag:

"Så säger Herren:

     Lyssna inte på vad era profeter säger ni de 

profetera för er:

     Se, förmålen från Herrens hus skall snart föras

tillbaka från Babylon.

      Lögn är vad de profeterar för er#.

 

Mitt sanna profetiska budskap till hela detta folk

    lyder, säger Herren.

Undvik lyssna på dessa profetord.

         Förmålen från Herrens hus skall snart

föras tillbaks från Babylon.

       Lögn-profeter profeterar lögn.

 

Jeremia bok. 27:17.

 

17.  #Lyssna inte till dem!

Underkasta er den babyloniske kungen, så skall

     ni få leva!

Inte skall denna stad läggas i ruiner?#.

 

Vägra lyssna till lögnens ord.

        Lev ödmjukt under den babyloniske kungen.

Gör ni det får ni leva i ro.

 

Jeremia bok. 27:18.

 

18.  #Om de verkligen är profeter och Herrens ord

finns hos dem, låt dem då vädja till Herren Sebaot,

       så att de föremål som är kvar i Herrens hus 

och i judakungens palats och i Jerusalem inte

    förs till Babylon#.

 

Är de verkligen sanna profeter Herrens ord finns

   i deras hjärtan.

Tillåt dem vädja till Herren Sebaot de föremål som

        är kvar i Herrens hus.

I judakungens ståtliga palats i Jerusalem inte

     förs vidare till Babylon.

 

Jeremia bok. 27:19.

 

19.  #Ty så säger Herren Sebaot om pelarna

och Havet och stativen och övriga föremål som

     är kvar här i staden#.

 

Herren Sebaots ord säger:

   Om pelarna Havet de ståtliga stativen övriga

föremål som är kvar här i staden. 

 

Jeremia bok. 27:20.

 

20.  #Dem som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, inte tog med sig när de förde bort

    Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda,

från Jerusalem till Babylon tillsammans med

    alla stormän i Juda och Jerusalem -----#.

 

Vilka Nebukadnessar kungen av Babylonien

     inte förde bort dem tillsammans med

Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda.

      Från Jerusalem till Babylon tillsammans med

Judas och Jerusalems stormän. 

 

Jeremia bok. 27:21.

 

21.  #Ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud,

om de föremål som är kvar i Jerusalem.#.

 

Herren Sebaot, Israels Gud säger;

     Om de föremål som är kvar i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 27:22.

 

22.  #Till Babylon skall de föras och där skall de

bli kvar till dess att jag tar mig an dem,

     säger Herren, och för dem tillbaka hit#. 

 

Skall bli bortförda till Babylon.

        Vilka bli kvar där tills jag själv för dem

tillbaka hit. 

        

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2020 19:41

ORD FÖR DAGEN JANUARI  2021.

 

Första dagen.

 

Tänk få komma in i Livets vila  vara vilans barn.

 

Andra dagen.

 

Förvirringens barn får inte lära känna 

    vara vilans barn.

 

Tredje dagen.

 

Tåligt hjärta  saktmodigt hjärta.

 

Fjärde dagen.

 

Vara självfixerad  älska sig själv.

 

Femte dagen.

 

Förvirringens barn får inte lära känna  Vilan 

    vara vilans barn.

 

Sjätte dagen.

 

Visa kloka människor sällsynta i ett moraliskt

    misäriskt samhälle.

 

Sjunde dagen.

 

Visa kloka personer Behövs i förvirrat samhälle.

 

Åttonde dagen.

 

Där rastlösheten o-tåligheten råder

   råder oro och förvirring.

 

Nionde dagen.

 

Oron förvirringen  o-tröstlig hjälp.

 

Tionde dagen.

 

Historien går inte förändra  

    lev i den tid som finns i dag.

 

Elfte dagen.

 

O-själviskheten ödmjukheten låter sin nästa

     få gå före sig själv.

 

Tolfte dagen.

 

O-befläckad livsväg  godhetens livsväg.

 

Trettionde dagen.

 

Befläckad livs-väg  ondskans livs-väg.

 

Fjortonde dagen.

 

Tänk i Livet få visa respekt vördnad för kärleken

  ödmjukheten tålamodet: få leva i dem:

älska dem.

 

Femtonde dagen.

 

Ödmjuke visar o-böjlig trohet mot ödmjukheten.

 

Sextonde dagen.

 

Ödmjuke visar sin uthålliga ödmjukhet

  i vandringen med ödmjukheten.

 

Sjuttonde dagen.

 

Korruption nationella våldsliga gärningar:

      nationell moralisk undergång.

 

Artonde dagen.

 

Ondskan leder nationen till undrrgång.

 

Nittionde dagen.

 

I hjärtats dolda rum finns i ondskans häftighet.

         

Tjugonde dagen.

 

Häftiges häftighet vad ger det till Livet?

      Inre smärta och lidande.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Sorgset bedrövat hjärta  glädjefattigt.

 

Tjugoandra dagen.

 

Egoismen lever i hjärtats mörker.

 

Tjugotredje dagen.

 

Mörkrets gärningar avskyr ljusets gärningar.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Lär oss älska ödmjukheten.

       Lär oss lära känna ödmjukheten.

 

Tjugofemte dagen.

 

Lär oss uppskatta ödmjukhetens värdighet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tänk få uppmuntra ödmjukhetens beredvillighet:

        söker människo-hjärtan.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr övermodets falskhet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr stolthetens lögner.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjukheten avskyr högmodets förakt och hat.

 

Trettionde dagen.

 

Onda tomma främmande tankar: skadliga.

 

Trettioförsta dagen.

 

Godhetens tankar värdefulla  uppmuntrande.  

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se