Alla inlägg den 29 februari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIA BOK. 3:19-25 & 4:1-4.

 

MANING TILL BOT OCH BÄTTRING.

 

Jeremia bok. 3:19.

 

19.  #Jag ville gärna behandla dig som en son

och ge dig ett ljuvligt land som egendom,

      skönare än de andrafolkens.

Jag trodde att du skulle kalla mig din fader

      och aldrig vända dig bort från mig#.

 

Jag: din fader: trodde på din längtan efter mig.

       Att du aldrig skulle bli mig o-trogen.

Ville behandla dig med min faders-kärlek.

       Aldrig överge dig.

Ge dig som min kärleks-gåva ett ljuvligt land

       Landet skönare än alla andra folkets länder.

 

Jeremia bok. 3:20.

 

20.  #Men som en kvinna är otrogen mot sin man,

så var du, Israel, otrogen mot mig, säger Herren#.

 

I ditt trolösa livs-beteende mot mig likt en o-trogen

     kvinna i sitt äktenskapliga förbund med sin man.

Du, Israel, var mig otrogen: säger Herren.

 

Jeremia bok. 3:21.

 

21.  #Det hörs rop på de kala höjderna, gråt

och böner från Israels folk.

        De har slagit in på villovägar och glömt

Herren, sin Gud#.

 

Ert bönerop på de ödsliga klipphöjderna hörs

     från Israels folks gråt-fyllda nöd.

Folket i sin trolöshet valt lögnens villo-vägar.

     Glömt sanningen: Jag den Högste är er Gud. 

       

Jeremia bok. 3:22.

 

22.  #Vänd tillbaka, ni trolösa barn jag skall bota

er från er trolöshet.

      "Nu kommer vi till dig, ty du, Herre, är vår Gud#.

 

Gör bot och bättring från ert trolösa liv.

          Ni tro-lösa barn: jag vill förlåta er trolöshet.

Vi vill ödmjuka oss bekänna vår trolöshet mot dig.

        Du, Herre, är vår Gud.

 

Jeremia bok. 3:23.

 

23.  #Fåfäng var vår dyrkan på kullarna, fåfängt

vårt larm på bergen.

       Endast hos Herren, vår Gud, finns räddning

för Israel#.

 

Vi bekänner: Vår avguda-dyrkan var fåfänglig.

      Vår dyrkan till främmande gudar på de

höga kullarna.

       Fåfängt var vår dyrkans o-ljud på de höga bergen.

      Endast hos Herren, vår Gud, finns

Israels folks räddning. 

 

Jeremia bok. 3:24.

 

24.  #Sedan vår ungdom har skamguden slukat 

allt vad våra fäders arbete gav, deras fårflockar

        och boskapshjordar, deras söner och döttrar#.

 

Sedan vår ungdoms-tid har falskhetens gud:

      stulit allt vad våra fäders arbetsmöda gav.

Vanärans gud  o-tacksam gud  o-barmhärtig gud.

           Våra fäders får-flockar  boskaps-hjordar

deras söner och döttrar blivit bestulna på.

 

Jeremia bok. 3:25.

 

25.  #Låt skammen bli vår bädd och vanäran

vårt täcke, ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat,

       vi och våra fäder, från vår ungdom till denna dag, och vi har inte lyssnat till Herren, vår Gud"#.

 

Vår skam-fyllda tillbedjan ingen sann tillbedjan.

       Blev våra livs vanära.

Vår livs skam-känsla för syndens skull drabbade 

      våra liv.

         Vi har syndat: vi och våra fäder:

under vår ungdoms-tid intill denna dag.

       Vår bekännelses-dag.

I vår trolöshet o-villligt lyssnat till Herren,

    vår Guds röst. 

 

Jeremia bok. 4:1.

 

1.   #Om du vänder tillbaka, Israel, säger Herren,

skall du få komma tillbaka till mig, och om du

       tar bort dina vidriga avgudar ur min åsyn

skall du slippa att irra omkring#.

 

Gör ni i ord och handling bot och bättring:

     Ni Israels folk, säger Herren: är ni välkomna

tillbaks till min faders-famn.

        Vill ni villligt skaffa bort era fåfångliga avgudar

ur min åsyn.

        Behöver ni inte längre leva ert liv i förvirring.

 

Jeremia bok. 4:2.

 

2.  #Då skall du svära vid Herren uppriktigt,

rätt och ärligt, och folken skall välsigna sig med

      hans namn och lovsjunga honom#.

 

Lyssnar på mina förmaningar:

   Visa ärliga uppriktiga rena hjärtan inför mig:

Skall folken bli välsignade med den Högstes namn:

       Lovsjunga honom.

 

Jeremia bok. 4:3.

 

3.  #Ty så säger Herren till männen i Juda och till

Jerusalem:

     Bryt er ny mark, så inte bland törnen#.

 

Herren säger till männen i Juda och Jerusalem:

        Bryt er ny frukt-sam mark.

Gör er sådd riklig utan törnen.

 

Jeremia bok. 4:4.

 

4.  #Omskär er för Herren, skär bort era hjärtans

förhud, ni män i Juda och invånare i Jerusalem.

       Annars flammar min vrede upp likt en eld

som ingen kan släcka, för era onda gärningars

    skull#.  

 

Omskär era hjärtan från arvssynden.

         Är ni o-lydiga låter jag min vredes förtära

era liv  för era onda gärningars skull.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIA BOK. 

 

Jeremia bok. 1:1.

 

1.  #Detta är Jeremias ord.

Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot

      i Benjamins land#.

 

Jeremias släktskap.

     Son till Hilkia.

           En av prästerna Anatot vilket ligger

i Benjamins land.

       

Jeremia bok. 1:2.

 

2.  #Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde

     regeringsår#.

 

Herrens ord kom till Prästen Jeremia.

      I kung Josias kunga-tid i Juda.

I Josia konungs trettionde regeringsår.

 

Jeremia bok. 1:3.

 

3.  #Och då Jojakim, Josias son, var konung över

Juda, och ända till slutet av det elfte året som

       Sidkia, Josias son, var kung över Juda.

Det var det året, i den femte månaden,

       som Jerusalems befolkning fördes bort

i fångenskap#.

 

Kung Jojakim efterträdde sin far Josia på Juda

    kunga-tron.

Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap.

       

PROFETENS KALLELSE OCH UPPDRAG.

 

JEREMIA BOK. 1:4-19. 

 

Jeremia bok. 1:4.

 

4.  #Herrens ord kom till mig#.

 

Herrens ord kom personligen till mig.

 

Jeremia bok. 1:5.

 

5.  #Innan jag formade dig i moderlivet, utvalde

jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav

      jag dig ett heligt uppdrag:

att vara profet för folken#.

 

Jag formade dig i din modersliv.

      I din modersliv utvalde jag dig.

Innan du föddes ut ur din moderssköte:

      gav jag dig ett heligt uppdrag.

Vara min profetiska röst för folken.


Jeremia bok. 1:6.

 

6.  #Men jag svarade:

"Nej, Herre, min Gud, jag duger inte, jag duger inte         till att tala ----- jag är för ung!".#.

 

Jag svarade honom:

       Nej, Herre, min Gud:

Jag är inte värdig denna profet-kallelse.

        Jag äger en stum tunga.

Jag är för ung för kallelsen.

 

Jeremia bok. 1:7.

 

7.  #Då sade Herren till mig:

Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder

    dig!#.

 

Herren besvarade mitt tal:

       Låt inte din ungdom vara ditt hinder:

Var mig lydig: gå frimodigt dit jag sänder dig.

 

Jeremia bok. 1:8.

 

8.  #Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig

och jag skall rädda dig, säger Herren#.

 

Låt inte folket göra dig skräckslagen.

       Jag är alltid med dig.

Jag skall försvara beskydda dig inför folket.

 

Jeremia bok. 1:9.

 

9.  #Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun

och sade:

     Jag lägger mina ord i din mun#.

 

Herrens sträckte ut sin barmhärtiga hand mot

    mig vidrörde min mun:

sade.

      Jag lägger mina eviga ord i din mun.

 

Jeremia bok. 1:10.

 

10.  #I dag ger jag dig makt över folk och riken.

Du skall rycka upp och vräka omkull, förstöra

      och bryta ner, bygga upp och plantera#.

 

I dag ger dig mina trofasta ord:

        Jag ger dig min allmakts ord över folk.

Riken i dina händer.

       Du skall fri-modigt rycka upp ondskan förstöra den: bland folk.

      Tillintet-göra bryta ner ondskans verk.

Istället upprätta plantera min rättfärdighet 

     bland folk.

 

Jeremia bok. 1:11.

 

11.  #Herrens ord kom till mig:

"Vad ser du, Jeremia?".

      Jag svarade:

"Jag ser en gren av ett mandelträd".

 

Hörde Herrens ord:

     Herren frågade mig: vad ser du, Jeremia?

Svarade honom:

      Ser en gren av mandel-träd.

 

Jeremia bok. 1:12.

 

12.  #Herren sade:

"Du har sett rätt: jag vakar över mitt ord tills det

bär frukt"#.

 

Herrens röst sade:

      Du ser sett rätt.

Jag bevakar mitt ord jag älskar mitt ord.

       Tills mitt ord blir frukt-bärande.

 

Jeremia bok. 1:13.

 

13.  #Herrens ord kom till mig för andra gången:

"Vad ser du?"

     Jag svarade:  

"Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt."#.

 

För andra gången kom Herrens ord till mig.

      Frågade mig personligen: var ser du nu?

Ser en kokande gryta i norr: den lutar mot mig.

 

Jeremia bok. 1:14.

 

14.  #Då sade Herren:

    Från norr skall olyckan välla in över alla som

bor i landet#.

 

Kokande grytan i norr en bild på norra landets   

     folk som bor där: livets olycka ska

drabbar dem.

 

Jeremia bok. 1:15.

 

15.  #Ty nu bådar jag upp alla stammar från rikena

i norr, säger Herren.

     De skall komma och ställa sina troner framför

Jerusalems portar, kring stadens murar

      och kring alla städer i Juda#.

Jag samlar alla olika folk-stammar från de

    norra rikena.

De skall stridande belägra sig: placera sina mäktiga      troner omkring min utvalda stad Jerusalems

portar.

       Omringa stadens försvars-murar.

Kring alla Juda städer i Juda land. 

 

Jeremia bok. 1:16.

 

16.  #Jag skall gå till rätta med mitt folk

för all deras ondska, för att de övergav mig.

       De tände offereld åt andra gudar och tillbad

ting de själva gjort#.

 

Jag skall tillrättvisa mitt folk.

       För deras ondskas skull.

De har övergivit mig.

      Istället tände de främmande offer-eldar åt 

andra gudar.

      Tillbad sina själviskt hand-gjorda gudar.   

 

Jeremia bok. 1:17.

 

17.  #Fäst upp dina kläder, res dig och säg till dem

allt vad jag befaller dig!

      Var inte förskräckt för dem, ty då slår jag dig

med skräck inför dem#.

 

Gör dig redo för strid i rättfärdighet: klä på dig.

       Res dig var fri-modig.

Tala till dem mina talade ord.

      Var inte modlös inför dem.

Dina talade ord till dem ska göra dem

     skräckslagna.

 

Jeremia bok. 1:18.

 

18.  #Se, jag gör dig i dag till en befäst stad,

  en pelare av järn, en mur av koppar, som håller

          stånd mot hela landet, mot Judas kungar

och dess stormän, mot prästerna och folket

      i landet#.

 

I dag gör jag ditt liv till en rättfärdig försvarsmur

      mot  folkens gudlösa ondska. 

Beskrivningen av befästa staden: hans liv:

     Äger fast stödjepelare av järn för befästa staden.

Försvarsmur av koppar.

     Vilket ger tryggt försvar mot landets invånare.

Judas övermodiga kungar och mäktiga stormän.

      Mot upproriska själviska präster i landet.

Mot folkets gudlöshet.

    

Jeremia bok. 1:19.

 

19.  #De skall angripa dig, men de skall inte

besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren,

      och jag skall rädda dig#. 

      

De skall personligen angripa dig: din profet-tjänst.

        De ska misslyckas besegra dig.

Min omsorg barmhärtighet skall vara ditt stöd

    och hjälp: säger Herren.

Jag är din livs-räddare. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIA BOK 2:1-22.

 

HERREN ANKLAGAR SITT FOLK FÖR AVFALL

 

    OCH TROLÖSHET.

 

Jeremia bok. 2:1.

 

1.  #Herren ord kom till mig:#

 

Jeremia bok. 2:2.

 

2.  #Gå och förkunna för Jerusalem:

så säger Herren:

     Jag minns hur hängiven du var som ung,

hur du älskade mig som brud, hur du följde mig

     genom öknen, genom landet där ingen sår#. 

 

Jeremia: min utvalde profetiska-röst till min stad Jerusalem.

         Minns din hjärtliga öppenhet mot mig

under din ungdoms-tid.

     Hur du älskade mig:  Likt bruden

och brudgummen i det mänskliga äktenskapet. 

     Hur du följde min fotspår vad jag gick.

På vandringen genom vår öken-vandring.

      I en o-fruktbar öken.

 

Jeremias bok. 2:3.

 

3.  #Israel var helgat åt Herren, det första av hans

skörd. 

      Alla som åt av det ådrog sig skuld, olyckan

drabbade dem, säger Herren#.

 

Israel mitt egendomsfolk: utvalt helgat åt Herren.

        Hans förstlings-skörd.

De som förbannade dem: blev drabbades olyckor,

     säger Herren. 

 

Jeremia bok. 2:4.

 

4.  #Lyssna till Herrens ord, Jakobs ätt,

Israels alla släkter!#.

 

Hörsamma mitt eviga ord, säger Herren.

       Du, Jakobs ättlingar.

Israels alla släktled.

 

Jeremia bok. 2:5.

 

5.  #Så säger Herren:

Vad hade era fäder att förebrå mig, eftersom de

      gick bort från mig, följde det som var intet

och själva blev till intet?#.

 

Herrens ord säger:

      Era fäder: vad anklagade de mig för.

De övergav mig.

      Följde efter livets tomhet och fåfänglighet.

I sin fåfänglighet blev dårar.

 

Jeremia bok. 2:6.

 

6.  #De frågade inte:

"Var är Herren, han som förde oss ut ur Egypten,

        som ledde oss genom öknen det öde

oländiga landet, torkans och mörkrets land,

      landet där ingen färdas, där ingen människa bor?#.

 

De frågade inte i tacksamhet:

      Vi söker Herrens godhet: som befriade oss ut 

ur Egyptens träldomsland.

       Ledde oss troget genom vår öken-vandring.

Ödelandet: torkans mörkrets land.

     Landet där ingen frivilligt låter sig färdas genom.

Ett o-bebott land.

 

Jeremia bok. 2:7.

 

7.  #Jag förde er till ett bördigt land att njuta

dess frukter och allt dess goda.

      Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent

och min egendom till något avskyvärt#.

 

Förde er med min allmakts hand till ett bördigt

     löftesland med flytande honung.

Frukt-rikt land med grönskande fruktträd.

      Ni kom in det landet men er o-tacksamhet:

orenade mitt land och egendom.

      Vilket för mig blev avskyvärt.

 

Jeremia bok. 2:8.

 

8.  #Prästerna frågade inte:

"Var är Herren?"

        Lagens förvaltare ville inte veta av mig.

De styrande satte sig upp mot mig, profeterna

       profeterade i Baals namn och följde gudar

som ingen hjälp kunde ge#.

 

Prästerna i sin o-tacksamhet frågade inte mig

      om hjälp och uppmuntran:

Var är Herren?

       Prästerna lagens förvaltare: 

var o-lydiga förvaltare av min givna lag.

   Ville inte lära känna mig.

Landets stryres-män var upproriska mot mig.

      Profeterna Profeterade lögner i Baals namn.

Följde falska av-gudar hjälplösa gudar. 

 

Jeremia bok. 2:9.

 

9.  #Därför fortsätter jag att ställa er till svars,

säger Herren, ja, även era barnbarn skall jag ställa

     till svars#.

 

Jag ställa er till svars inför min rättvisa dom;

     säger Herren.

Även era barn och barnbarn få göra rättvisans

     räkenskap inför mig.

       

Jeremia bok. 2:10.

 

10.  #Far bort till kitteernas kuster och se,

sänd någon till Kedar att undersöka om något

      har skett:#.

 

Res till kitteernas kuster se efter vad som där sker.

        Sänd ut någon rättfärdig spejare undersök

vad som där görs.

 

Jeremia bok. 2:11.

 

11.  #Har ett folk någonsin bytt ut sina gudar?

Och de är ju ändå inga gudar.

      Men mitt folk har bytt bort sin ära mot det som

ingen hjälp kan ge#.

 

Har ett folk någonsin tänkt byta ut sina avgudar?

      De är bara tomma fåfängliga orörliga gudar

hjälp-lösa gudar.

      Mitt folk blivit för-blindat av egen upproriskhet'

bytt sin ära mot hjälplösa gudar.

 

Jeremia bok. 2:12.

 

12.  #Häpna, himmel, över detta, rys och bäva,

säger Herren#.

 

Bli förvånad du, himmel över deras dåraktiga liv.

         Känn dig skräckslagen, säger Herren.

 

Jeremia bok. 2:13.

 

13.  #Ty mitt folk har begått en dubbel synd:

de har övergett mig, källan med det friska vattnet,

      och huggit ut cisterner, cisterner som

spricker och inte håller vatten#.

 

Mitt folk, i sitt övermod begått en dubbel synd.

       Övergett mitt faders beskydd mot ondskan.

Livs-källan med det friska liv-givande vattnet.

       

Jeremia bok. 2:14.

 

14.  #Är Israel en träl är han född i slaveri?

varför blev han ett villebråd?#.

 

Lever Israel som träl född till leva i ondskans

     slaveri?

Varför blev Mitt folk likt ett vilse-gånget byte

    för ondskan? 

 

Jeremia bok. 2:15.

 

15.  #Lejonen ryter och morrar mot honom.

De har lagt hans land i öde och hans städer

    är nerbrända ingen kan bo i dem#.

 

Ondskan likt rytande lejonet fallne ärkeängelns

     trogne följeslagare.

I sin upproriskhet ödelagt hans land.

       Hans städer i Juda land nerbrända.

Nerbrända städer ödelagda städer ingen bo-plats.

 

Jeremia bok. 2:16.

 

16.  #Ja, män från Memfis och Tachpanshes

skall beta din hjässa kal#.

 

Män ifrån Memfis och Tachpanshes ska finna bete

    på din kala hjässa.

 

Jeremia bok. 2:17.

 

17.  #Detta har drabbat dig för att du övergav Herren, din Gud#.

 

Din o-tacksamma övergiven av mig: i vilket du

     skoningslöst drabbats av förbannelse.

 

Jeremia bok. 2:18.

 

18.  #Men vad tjänar det till att du far till Egypten

för att dricka av Nilens vatten?

       Vad tjänar det till att du far till Assyrien

för att dricka av Eufrats vatten?#.

 

Vad till nytta för dig du söker fåfänglig flyktig 

     hjälp från Egyptens för-giftade vatten från Nilen?

Du finner ingen vinning från din resa till

     Assyrien för att dricka Eufrats usla brunnar. 

 

Jeremia bok. 2:19.

 

19.  #Din ondska skall dra straff över dig, din trolöshet skall döma dig.

       Besinna hur bitter din plåga blir när du

överger Herren, din Gud, och inte fruktar mig

   längre, säger Herren Gud Sebaot#.

 

Din livs ondskan bestraffar dig själv.

       Din gudlösa trolöshet skall döma dina gärningar.

        Tänk efter din bittra plåga vad ger det ditt liv:

när du väljer överge mig.

       Du saknar din gudsfruktan; säger Herren

Gud Sebaot. 

 

Jeremia bok. 2:20.

 

20.  #För länge sedan bröt du sönder ditt ok,

 slet av dina band och sade:

  "Jag vill inte tjäna".

På alla höga kullar och under alla grönskande träd

       skrevade du och horade#.

 

För länge sedan bröt o-lydigt sönder mitt milda

    ok över ditt liv och sade själviskt:

"Jag vill inte tjäna dig och din rättfärdighet".

         På alla höga höjder under alla grönskande

fruktsamma träd ville du vara.

     Du greps av högmodigt hjärta.

Levde lös-aktigt liv. 

 

Jeremia bok. 2:21.

 

21.  #Jag planterade dig som ett ädelt vin,

en ranka av yttersta slag.

       Hur kunde du förvandlas till en usel

och främmande vinstock?#.

 

Jag i min kärlek till dig: planterade dig omsorgsfullt

     som ett ädelt vinträd.

Av bästa kvalite.

     Hur kunde du i din ondsinta själviskhet: välja  förvandlas till ett avskyvärt liv av o-renlighet inför

      mig likt främmande vinstock?

 

Jeremia bok. 2:22.

 

22.  #Om du så tvättar dig med lut och slösar med

såpa, förblir du smutsig av synd inför mig,

      säger Herren Gud#.

 

Om du låter dig tvättas av min renhets avlutning.

     Slösar dig med min rättfärdighets tvättsåpa.

Förblir du i syndens djupa arvssynd  inför mig,

     säger Herren.

       

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIA BOK. 2:23-37.

 

HERREN ANKLAGAR SITT FOLK FÖR AVFALL 

 

OCH TROLÖSHET.   DEL. 2.

 

Jeremia bok. 2:23.

 

23.  #Hur kan du säga:

"Jag är inte oren, jag har inte följt baalsgudarna"?.

       Betänk hur du bar dig åt i dalen, inse vad du

har gjort!

     Du är ett ytterst kamelsto som löper kors

och kvärs#.

 

Hur kan du säga i din trolöshet mot mig:

      Jag lever fläckfritt o-straffligt liv.

Tillber inga baals-gudar!

          Tänk efter hur du levde i den vackra dalen.

Bekänn ödmjukt ditt o-rena liv.

        Liknar kamel-stoet du lever flyktigt liv.

 

Jeremia bok. 2:24.

 

24.  #Som ger sig av ut i öknen flåsande av brunst.

Vem kan tämja hennes begär?

       Ingen behöver springa sig trött efter henne,

i parnings-tiden är hon lätt att finna#.

 

Ger du ut i ödsliga öknen visar dig längtande

     efter parnings-lystnad.

Vem äger förmågan tygla dina begär?

         Ingen behöver jaga efter hennes begärliga

lystnad.

       I parnings-tiden tillgänglig.  

 

Jeremia bok. 2:25.

 

25.  #Akta dig, så att du inte sliter ut sulorna

och din strupe blir torr!

       Men du svarade: "Lönlöst!

Jag älskar främmande gudar och dem vill

     jag följa#.

 

Var vaksam, låt inte dina sko-sulor bli utslitna.

      Din strupe bli uttorkad av fåfängliga tomma ord.

Du svarade över-modigt:

          Jag ville lyssna på din tillrättavisning.

Istället älskar jag främmande gudar.

       Vilka jag troget vill tillbe.

 

Jeremia bok. 2:26.

 

26.  #Som en tjuv tagen på bar gärning skall

Israel stå där med skam, dess kungar och stormän,

      dess präster och profeter#. 

 

Likt tjuven i sin tjuv-aktighet blir avslöjad.

        Skall Israel bli skam-lysten.

Israels kungar och stormän själviska i vad de gör.

       Israels själv-utvalda präster och falska profeter.

 

Jeremia bok. 2:27.

 

27.  #De som säger till trästycket:

"Du är min fader" och till stenen:

     "Du födde mig".

Mot mig har de vänt ryggen, inte ansiktet,

      men i olyckan ropar de:

"Kom och rädda oss!"#.

 

De säger med sina själviska ord: till hand-gjorda

     trästycket:

Kallar stycket för sin far.

       Till stenen: sig själv o-rörlig:

Du födde mig till liv: gav mig livet.

      I sitt hjärtats förstockelse vänt min helighet

ryggen.

        I sitt olyckliga eländiga liv ropar de:

 söker mitt ansikte.

          Kom till oss var vår räddare!

 

Jeremia bok. 2:28.

 

28.  #Var finns då de gudar du gjort åt dig?

    Låt dem komma till din räddning i olyckan  

om de kan!

       Dina gudar har blivit lika talrika som

dina städer, Juda#.

 

Var finns alla de här baals-gudarna:

      Du själv hand-gjort.

Låt dem vara till ert stöd tröst och hjälp.

        Vara er räddare i era olyckor i ert eländiga liv.

Dina själv-skapade gudar lika tal-rika till antalet

    som dina byggda städer: Juda.    

     

Jeremia bok. 2:29.

 

29.  #Varför går ni till rätta med mig?

Ni har ju alla satt er upp mot mig, säger Herren#.

 

Varför vill ni tillrättavisa mig i ert o-rena liv.

       Ni alla varit upp-roriska mot min vilja,

säger Herren.

 

Jeremia bok. 2:30.

 

30.  #Förgäves har jag slagit era söner, de har

inte tagit varning.

       Som rovlystna lejon dräpte era svärd profeterna#.

 

I min vrede misslyckats tillrättavisa er

     era söners o-lydnad.

Era vassa svärd dödade likt rov-lystna lejon:

     mina ut-sända profeter till er.

 

Jeremia bok. 2:31.

 

31.  #Har jag blivit till en öken för Israel, till ett

mörkrets land?

      Varför säger mitt folk:

"Vi går vart vi vill, vi kommer aldrig tillbaka

            till dig!"#.

 

Har jag helighetens Herre; gjort ert liv till 

   öken ni Israel.

Varför säger mitt folk:

      I ord säger de:vi vill gå lydnadens väg till

vart du sänder oss.

        Vi återvänder aldrig tillbaks till dig.

Ni mitt folk, talar lögn-aktiga ord inför mig.

 

Jeremia bok. 2:32.

 

32.  #Inte glömmer en ung kvinna sina smycken

eller en brud sin gördel?

       Men mitt folk har glömt mig i alla tider#.

 

Ung kvinna glömmer inte sina älskvärdiga smycken.

            Bruden sin väl-formade gördel.

I jämförelse med ung kvinnas kärlek till smycket.

       Bruden förnöjsamhet över sin gördel.

Mitt folk, förkastat sin kärlek sin tacksamhet 

       mot mig.

 

Jeremia bok. 2:33.

 

33.  #Du är skicklig att hitta vägen när du är ute

efter kärlek!

       Till och med slinkorna har lärt av dig#.

 

Visar din själviska skicklighet finner vägen till din

    egen-kärlek.

 

Jeremia bok. 2:34.

 

34.  #Din mantelfåll är fläckad av blod från fattiga

som var utan skuld; de ertappades inte vid inbrott#.

 

Din mantelfålls utseende blod-fläckat av o-skyldigt

     människo-blod från fattiga människosjälar.

Vilkas liv var fläckfria.

      Deras o-straffliga liv avslöjades inte vid 

onda planers inbrott.

    

Jeremia bok. 2:35.

 

35.  #Ändå säger du:

"Jag är frikänd, hans vrede mot mig har upphört".

       Men jag skall ställa dig till svars för att du

påstår dig vara utan synd#.

 

Med falska ord säger du:

      Mitt liv frikänt från syndens liv.

Hans rättfärdiga vrede: har upphört mot mig.

       I ditt övermodiga o-rena liv ställas till svars

för dina falska lögnaktiga ord. 

 

Jeremia bok. 2:36.

 

36.  #Tror du att du så lätt kan välja en annan väg?

Även Egypten kommer att svika dig,

      som Assyrien svek dig en gång#.

 

I din stolthet tror du lätt välja vad du själv vill:

      en annan väg egoismens väg.

Fly tillbaks till egyptiska träldoms-landet.

         Vilka äger svik-fulla hjärtan.

Liksom Assyrien en gång svek dig.

 

Jeremia bok. 2:37.

 

37.  #Också därifrån måste du gå med händerna

över huvudet.

       Herren har förkastat dem du litat på,

av dem har ingenting att vinna#.

 

Dem du själv valt förtrösta på har Herren förkastat.

        Vad då vinna: bli tröstad finna hjälp. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIA BOK. 3:1-5.

 

HERREN ANKLAGAR SITT FOLK FÖR AVFALL

 

OCH TROLÖSHET.  DEL. 3.

 

Jeremia bok. 3:1.

 

1.  #Om en man skiljer sig från sin hustru

och hon lämnar honom och gifter sig med en annan,

      kan han sedan gå tillbaka till henne?

Blir då inte landet vanhelgat?

      Och du som har horat med många män, skulle du

få komma tillbaka till mig?  säger Herren#.

 

Skiljer sig en äkta hustru från en man:

     lämnar honom: Gifter om sig med en annan man.

Kan inte hustruns första man igen äkta henne?

          Bli inte landet vanhelgat genom äktenskapsbrott?

 

Jeremia bok. 3:2.

 

2.  #Lyft blicken mot de kala höjderna och se:

vart har du inte vältrat dig i otukt?

       Vid vägarna satt du och väntade som en arab

i öknen.

       Du vanhelgade landet med ditt horande

och din ondska#.

 

Jeremia; lyft din blick: se mot de kala höjderna:

     Du mitt folk: var någonstans har du bedrivit

ditt o-tuktiga liv?

       Vid vägarna var du vaksam inväntade rätt

tillfälle för att utöva ditt o-rena liv.

      Likt en arab som uthålligt väntar i öknen.     

 

Jeremia bok. 3:3.

 

3.  #Regnskurarna hölls tillbaka och inget vårregn

föll, men du var fräck som en hora och vägrade

     skämmans#.

 

Regnskurarna kom inte i rätt tid.

        Inget vår-regn bevattnade jordens behov.

Var övermodig i din fräckhet likt en prostituerad:

    vägrade känna skam över sina onda gärningar. 

 

Jeremia bok. 3:4.

 

4.  #Ändå ropar du nu till mig:

"Fader!

      Du var min vän när jag var ung!#.

 

Ändå i ditt gudlösa liv: ropar du nu till mig:

    "Fader".

Med be-kännande ord säger:

      Du var min vän under min ungdoms-tid!

 

Jeremia bok. 3:5.

 

5.  #Kan en vän vredgas för all framtid, kan hans

raseri vara för evigt?"

        Så säger du, men du gjorde det onda ----- och det med framgång#.

 

Kan en ungdoms-vän känna vrede inför framtiden:

       Kan hans vredes-mod vara för evigt?

Du mitt folk säger själv, du var ondskefull 

     din ondska var framgångs-rik.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

ORD AV UO´PPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 200.

 

20000.   O-nyttigt dricka ur dåraktighetens

o-hälsosamma  falska källflöden.

 

20001.  Dårskapens van-makt: smärtsamt lidande.

 

20002.  Tankarna verksamma i tanke-världen.

 

20003.  Friden  glädjen friheten  harmonin

ger människan väl-befinnade Livet.

 

20004a.  Stolt hjärta  ord-stridigt hjärta.

 

20004b.  Ord-stridigt hjärta  högmodigt.

 

20004c.  Ordstridiga tankar  ärar egoismen.

 

20005.  Egoismen vanärar ödmjukhetens tankar.

 

20006.  Hjärtats godhet  hjärtats renhet

vad mänskligheten  idag Behöver.

 

20007.  Moraliska misären styr världen idag.

 

20008.  Rikedomen av sinnesron och sinnesfriden:

värdesätter Livet.

 

20009.  Räddaren befriar från föraktet och hatet.

 

20010.  Förvirring och eländet råder bland de

oroliga och för-virrade.

 

20011.  Godheten  barmhärtigheten 

barmhärtiges dagliga vänner.

 

20012.  Kärleken  trofastheten  trofastes 

upp-skattade vänner.

 

20013a.  Vreden  o-välkommen in i saktmodiges liv. 

 

20013b.  Hatet förtalet o-välkommna in i

kärleksfulles liv.

 

20013c.  Stoltheten över-modet ovälkomna in

i ödmjukes liv.

 

20014.  Rättvisans stränghet nyttig i moraliska misären.

 

20015.  Rättvisans stränghet alla till nytta.

 

20016.  O-rättvisan skadlig o-nyttig.

 

20017.  O-rättvisan ego-centrisk.

 

20018.  O-rättvisan ondskans tjänare.

 

20019.  Långmodigheten  tålamodet samarbetar

   med tiden.

 

20020.  Lögnen dödens vän vägen in i dödligheten.

 

20021a.  Lögnen av-skyvärd i sitt beteende. 

 

20021b.  Falskheten förtalet avskyvärda i sitt beteende.

 

20021c.  O-barmhärtigheten avskyvärd i sitt

kärlekslösa beteende.

 

20022.  Lyssnandet påverkar viljan.

 

20023.  Talandet påverkar viljan.

 

20024.  Seendet påverkar viljan.

 

20025.  Ordens glömska hörare bedrar sig själva.

 

20026.  Ordens glömska hörare: o-nyttiga ord.

 

20027.  Ordens glömska hörare: ger fruktlösa resultat.

 

20028.  Hjärtats vilja tankars vilja  sam-arbetar.

 

20029.  Lyssnandets vilja påverkar våra ord

och gärningar.

 

20030.  Fåfängligheten  dödligheten  tomheten

ödelägger Livet.

 

20031.  Tänk få äga ömheten godheten i Livet.

 

20032.  Tänk få äga kärleken ömsintheten i Livet.

 

20033.  Vem är nära ilsknes hjärtats dörr?

Jo, ilskenheten valet är antingen är den välkommen

     eller o-välkommen in i hjärtat.

 

20034.  Vem är nära förtalarens hjärtats dörr?

Jo, välja förtalet antingen är den o-välkommen

     eller väkommen in i hjärtat.

 

20035a.  Ikläda sig ödmjukhetens tjänare-dräkt

beskyddet försvaret mot högmodet. 

 

20035b.  Ikläda sig saktmodighetens tjänare-dräkt

försvaret beskyddet mot ilskenheten.

 

20035c.  Ikläda sig barmhärtighetens tjänare-dräkt

bekyddet försvaret mot o-barmhärtigheten.

 

20036.  Stolt mänsklighet söker inte ödmjukheten.

 

20037.  Ilskenhetens mänsklighet söker

inte saktmodet.

 

20038.  Mänsklighetens o-barmhärtighet 

söker inte barmhärtigheten.

 

20039a.  Mänsklighetens o-fullkomlighet söker

inte fullkomligheten.

 

20039b.  Människligheten o-kunnig om fullkomligheten.

 

20040.  O-helgade människor behöver renheten.

 

20041.  O-helgade människor behöver ödmjuka sig.

 

20042.  O-helgade människor  o-barmhärtiga.

 

20043.  Människans värdighet förstörs av

högmodets förstörande människo-värde.

 

20044.  Människans värdighet vanäras av

förtalets förstörande människo-värde.

 

20045a.  Tänk få leva i kärleken o-ändlighet.

 

20046b.  Tänk få leva i vishetens skattkammare.

 

20046c.  Skadligt smärtsamt leva i o-kunnighet.

 

20047.  O-kunnigheten sprider sin fåfänglighet

i mänskligheten.

 

20048.  Ödmjukes livs-uppgift ära ödmjukheten.

 

20049.  Kärleksfulles livs-uppgift vanära hatet

oh föraktet.

 

20050.  Ödmjuke förvandlad till ödmjukhetens likhet.

 

20051.  Ståndaktige förvandlad till

ståndaktighetens likhet.

 

20052.  Sekulärt samhälle ärar moraliska misären.

 

20053.  Sekulärt samhälle ondskans samhälle.

 

20054.  Sekulär överhet vanärar godheten.

 

20055.  Sekulär överhet vanärar visheten.

 

20056.  Sekulär överhet lever i o-kunnighet

om ödmjukheten.

 

20057.  Sekulär omgivning o-nyttig för mänskligheten.

 

20058.  Sekulär om-givning skadlig smärtsam.

 

20059.  Sekulär omgivning vanärar människo-värdet.

 

20060.  Kärleks-fulle visar större iver och vördnad

respekt för kärleken.

 

20061.  Milde visar större respekt ödmjukhet

för mildhetens milda beteende.

 

20062a.  Kärlekens gärningar nationens

framtids-hopp.

 

20062b.  Kärlekens gärningar vad mänskligheten

i-dag Behöver.

 

20062c.  Kärlekens gärningar nyttig för

kärleks-fulles omgivning.

 

20063.  Saktmodige bemöter inte ilskenheten

med vara ilsken.

 

20064.  Kärleks-fulle bemöter inte hatet föraktet

med vara hatisk föraktfull.

 

20065.  Förtalet föraktar  vanärar kärleken.

 

20066.  Förtalet hatar den kärleks-fulles beteende.

 

20067a.  Tålige tål för-talet.

 

20067b.  Tålige tål skvalleriets smärt-samma ord.

 

20067c.  O-tålige försvarar sin själviskhet

förtalets smärtsamma ord.

 

20068.  Sociala medier sprider förakt-fulla ord.

 

20069.  Ondskan rider på sociala medier.

 

20070.  Förtalet rider på sociala medier.

 

20071.  Bli illa bemött av förtalarens ord

sårar människors hjärtan.

 

20072.  Bli illa bemött av elaka ord sårar 

människors hjärtan.

 

20073.  Visad omsorg om de fattiga bedrövade 

ensamna människor: behöver livets

   uppmuntran vilket värdsätter deras

människo-värde.

 

20074.  Livet i renheten och kärleken:

tänker på de fattigas bedrövades upp-givnas

     dagliga behov.

 

20075.  Gott vittnes-börd i vår omgivning 

vara kärleksfull och mild saktmodig.

 

20076.  Hat-fulla förakt-fulla stämningar:

vara akt-sam för.

 

20077.  Leva vaksamt liv inför hatfulla föraktfulla

känslo-mässiga stämningar.

 

20078.  Där för-låtelsen råder råder kärleken.

 

20079.  Där sann för-ståelse råder råder

mildheten och kärleken.

 

20080.  Rätt respektera gemensamma andan för

enig-heten: nyttig ledstjärna där moraliska

    misären råder.

 

20081.  Förtalet missbrukar förstör människo-värdet.

 

20082.  Skvalleri-rika ord förstör missbrukar 

människans älskvärdighet.

 

20083.  Heliga människor  kärlekens barn.

 

20084.  Kärlekens barn uppmuntrar.

 

20085.  Kärlekens barn uppskattar människo-värdet.

 

20086.  O-heliga människor vanärar

människo-värdet. 

 

20087.  O-heliga människor söker inte renheten.

 

20088.  O-heliga människors beteende föraktar

    ren-hetens liv.

 

20089.  O-renhetens människor orena sina

tungor med sina o-rena ord.

 

20090.  Ordspråket säger oss.

Det hjärtat är fyllt av talar tungan.

 

20091. Talande tungan väljer antingen tala

goda eller goda uppmuntrande ord.

 

20092.  Talande tungan talar utifrån hjärtats

ord-förråd.

 

20093.  I Hjärtats ord-förråd råder godheten: därifrån talas goda ord.

 

20094.  Råder ondskan i Hjärtats ord-förråd råder ondskan där: talas ondskans ord.

 

20095.  Lik-giltig-heten farlig smärtsam.

 

20096.  Likgiltighetens lidande varför leva i den.

 

20097.  Likgiltigheten fiende med flitigheten.

 

20098.  Flitiga händer fötter likgiltighetens

o-vänner.

 

20099a.  Flitiga fötter händer sprider glädje.

 

20099b.  Lik-giltiga fötter händer sprider bedrövelse

och upp-givenhet.

 

20099c.  Likgiltiga händer fötter högmodets tjänare.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

JEREMIAS BOK. 3:6-18.

 

ISRAEL OCH JUDA ----- TVÅ TROLÖSA SYSTRAR.

 

Jeremia bok. 3:6.

 

6.  #På kung Josias tid sade Herren till mig:

Har du sett vad Israel, den avfälliga, har gjort?

       Hon gick upp på alla höga berg och in

under alla grönskande träd och hora där#.

 

Israels folk kallas för den avfälliga.

    Har du sett det otrogna Israel i deras onda gärningar?

       Hon söker sig upp på alla höga bergshöjder.

Finner köttslig njutning under alla grönskande träds

     skugga för dölja sitt o-tuktiga liv.

Där hon frimodigt utför sitt lösaktiga liv.

      

Jeremia bok. 3:7.

 

7.  #Jag trodde att hon skulle vända tillbaks till mig

när hon hade gjort allt detta, men hon vände inte

          tillbaka.

Detta såg hennes syster Juda, den trolösa#.

 

Trodde hon skulle göra bot och bättring:

     Söka min rättfärdighet efter sitt trolösa liv.

Hennes syster Juda, den trolösa såg henne:

        o-botfärdighet: vägrade omvända sig.

 

Jeremia bok. 3:8.

 

8.  #Hon såg också att jag försköt Israel, den

avfälliga, och gav henne skilsmässobrev på

       grund av hennes äktenskapsbrott.

Ändå blev den trolösa systern Juda inte avskräckt

       utan började också bedriva hor#.

 

Systern Juda såg att jag förkastade det avfälliga Israel.

        Gav henne skilsmässo-brevet på grund av  hennes avfällighet mot mig.

       Efter hennes brytna äktenskaps-förbund

med mig.

       Trolösa systern Juda lät sig inte bli varnad

för begå äktenskaps-brott med mig.

 

Jeremia bok. 3:9.

 

9.  #Hon vanhelgade landet med sitt otuktiga lättsinne och var otrogen med beläten 

     av sten och trä#.

 

Systern Juda besmittade landet med sitt o-tuktiga

      lättjefulla liv.

Var mig o-trogen med handgjorda beläten

     gjorda av sten och trä. 

 

Jeremia bok. 3:10.

 

10.  #Trots vände hennes trolösa syster Juda inte

tillbaks till mig på allvar utan låtsades bara,

      säger Herren#.

 

I strid mot hennes syster Israels den avfälligas liv:

     vände hon inte om till mig, utan systern Juda

den trolösa: utövade samma onda gärningar

      mot mig.

 

Jeremia bok. 3:11.

 

11.  #Herren sade till mig:

Israel, den avfälliga, har visat sig mindre skyldig

      än Juda, den trolösa#.

 

Herren sade till mig: Jeremia!

      Israels den avfälliga systern: har visat sig 

mindre skyldig än systern Juda, den trolösa.

 

Jeremia bok. 3:12.

 

12.  #Gå och ropa ut detta budskap mot norr:

Vänd tillbaka, Israel, du avfälliga, säger Herren,

       jag skall inte se på er med ovilja, ty jag

visar mildhet, säger Herren.

     Min vrede varar inte för evigt#.

 

Var frimodig ropa ut detta budskap mot norr.

          Göt bot och bättring, Israel, du avfälliga syster, säger Herren.

       Jag vill inte se på er med förakt avsky er,

istället visa min mildhet mot er, säger Herren.

       Min vrede varar inte för evigt.

       

Jeremia bok. 3:13.

 

13.  #Men du måste inse din skuld, du har satt dig

upp mot Herren, din Gud, och löpt hit och dit

       efter främmande gudar under alla grönskande

träd och inte lyssnat till mig, säger Herren#.

 

Du måste bekänna ditt syndiga liv:

     visat upproriskt hjärta mot min vilja:

 Herren, din Guds.

      Ivrigt sökt efter främmande gudar under alla

grönskande träd:

     vägrat lyssna på mina förmanade ord,

säger Herren.

 

Jeremia bok. 3:14.

 

14.  #Vänd tillbaka, ni trolösa barn, säger Herren.

Ty det är jag som är er herre, och jag skall hämta

      er, en från varje stad och två från varje släkt,

och föra er till Sion#.

 

Omvänd er till mig, ni trolösa barn, Säger Herren.

      Jag är för evigt er herre.

Föra er mitt folk som är kringspridda i olika

     städer två från varje släkt för er tillsammans

Sions berg; min stad Jerusalem.  

 

Jeremia bok. 3:15.

 

15.  #Jag skall ge er herdar efter mitt sinne,

och de skall leda er med kunskap och visdom#.

 

Ger er herdar efter mitt hjärta och sinne.

        Vilka skall leda er med min kunskap

och tröste-rika visdom.

 

Jeremia bok. 3:16.

 

16.  #Och när ni då förökar er och är fruktsamma

i ert land, säger Herren, skall ingen längre nämna

      Herrens förbundsark; ingen skall tänka på

den eller minnas den, ingen skall sakna den

      eller skall sakna den eller göra någon ny#. 

 

I ert land jag givit er: säger Herren i vilket ni

       förökar er och är fruktsamma.

Ingen bland er tala om förbunds-arken.

       Tänka på den minnas den.

Ingen sakna den: göra någon ny.

 

Jeremia bok. 3:17.

 

17.  #När den tiden kommer skall Jerusalem 

kallas Herrens tron, och där skall alla folk samlas

      för att dyrka Herren i Jerusalem.

De skall inte längre lyda sina onda och hårda

     hjärtan#.

 

Tiden kommer då Jerusalem ska kallas

    Herrens tron. 

I Jerusalem min utvalda stad alla folk ska samlas.

        Dyrka den ende levande Guden i Jerusalem.

 

Jeremia bok. 3:18.

 

18.  #Då skall Judas folk slå följe med Israels folk,

och tillsammans skall de komma från landet i norr

       till det land jag gav era fäder som egendom#. 

 

Judas folk ska troget följa med Israels folk.

      Tillsammans skall samlas från landet i norr.

Landet jag gav era fäder som egendom.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 februari 2020 10:20

ANDLIGA VERKLIGHETER.

 

#Hjärtats matyrskap är inte mindre fruktbärande

      än utgjutandet av blod#.

Teresia av Jesusbarnet.

 

#Vi ni veta vilka dagar som är mina söndagar och festdagar?

     Svar:

Det är de dagar då Gud i sin godhet prövar

    mig mest#.

Teresia av Jesusbarnet. 

 

Inre människan lever i frihet från ur-synden.

      Yttre människan lever som träl under

arvs-synden.

 

Bed om beskydd mot pesten  dödlig förbannelse

    över allt mänskligt liv. 

 

Berget Sion besjungs som moder till hela mänskligheten.

         Sion du Guds stad berget Sion Ps. 87:3.

 

Inre fördolda människan inte förslavad

av arv-synden.

 

Guds tålamod långmodighet urspunget

     till allt tålamod och långmodighet.

 

Ondskans o-tålighets ursprung kommer från 

     Onsdskan.

 

Ondskans ursprung kommer frånn ur-synden.

 

Ewa mänsklighetens moder sa vid barnets födelse:

        Gud gav mig ett nytt liv: med Guds hjälp.

 

Viljan  Intresset  Tiden  beroende av varandra.

 

Trons ande sammankopplats med vilja.

      Ger goda resultat

 

Se trons hjältar i Hebreerbrevet.

 

Se den blindfödde i johannes evangelium.

      Guds son upp lera beströk hans ögon:

sa till den blindfödde och tvätta din ögon.

      Blindfödde fick själv gå tvätta sina ögon

för att få sin syn.

 

Ursynden visar sitt makt-inflytande över yttre

      människan.

Arvsynden äger ingen makt över den inre

      människan.

Inre människan föråldras inte.

     Arvssynden påverkar yttre människans 

för-åldrande.

 

2020.05.27

 

### MIN TID INTE DIN TID ###.

      

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<<< Februari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se