Alla inlägg under januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

HOSEA BOK. 8:1-14.

 

DOM ÖVER ISRAELS AVGUDADYRKAN.

 

Hosea. 8:1.

 

1.  #Sätt hornet till din mun!

Som en örn slår fienden ner på Herrens hus, ty de 

      har brutit förbundet och satt sig upp mot lag#.

 

Mitt folk Israel: har brutit sitt förbund mot mig.

        Fienden likt örnens flyktiga vingars anfall förgörande krafter mot Herrens hus.

      Visat sin upproriskhet mot följa Herrens

givna lag.

 

Hosea. 8:2.

 

2.  #De ropar till mig:

"Min Gud!   Vi israeliter känner dig"#.

 

De ropar till mig under sitt förtryck under fienden.

         Min: vår Gud: ende Guden!

Vi israeliter vill bekänna vår kännedom om dig.

 

Hosea bok. 8:3.

 

3.  #Israel har förkastat det goda, fienden skall

förfölja honom#.

 

Israeliterna har i sina  hjärtan övergett godheten.

       Olycka kommer över er för er o-trohets skull.

 

Hosea bok. 8:4.

 

4.  #De väljer kungar mot min vilja och furstar

jag inte känns vid.

      Av sitt silver och sitt guld har de gjort sig

avgudar till sitt eget fördärv#.

 

De väljer i sin själviskhet kungar mot min vilja.

       Furstar och kungar som misshagar mig.

Gjort själv-valda avgudar av sitt guld och silver.

       Avgudadyrkan till sitt eget fördärv.

        

Hosea bok. 8:5.

 

5.  #Förkastlig är en tjurkalv, samarier!

Min vrede flammar mot dem.

        Hur länge skall de hålla på med

sin orenhet?#.

 

Ni, samarier: liknar en förkastlig tjurkalv.

          Min vredesdom glöder mot samarierna.

Skall ni inte upphöra med ert o-rena liv!

 

Hosea bok. 8:6.

 

6.  #Vad har Israel med kalven att skaffa?

Den har en hantverkare gjort, den är inte en gud.

       Samariens kalv skall slås i stycken#.

 

Hantverkarens händer gjorde tjurkalven.

       Samariens avguda kalv: ingen gud.

Kalven skall slås sönder i skilda stycken.

 

Hosea bok. 8:7.

 

7.  #Vind sår de, storm skördar de.

Växande gröda har de inte, det som spirar ger

    inte mjöl, och ger det något slukas det av främingar#.

 

Vindens tomhet sår de.

       Storm-styrkan skördar de.

O-trohetens förbannelse de spirande växterna ger

      inget mjöl.

Växande grödan saknas.

        Ges något mjöl bortrövas av främlingar.

 

Hosea bok. 8:8.

 

8.  #Israel är uppslukat, ses nu bland folken som

ett värdelöst kärl#.

 

Israel uppslukat av främmande folk.

       Ses som värdelöst folk.

 

Hosea bok. 8:9.

 

9.  #Israel gick till Assyrien som en ensam vildåsna.

Efraim köpte sig kärlek#.

 

Israel sökte sin tilltro till Assyrien; likt en förvirrad

      bortsprungen förvildad åsna.

Efraim köpte sig förbjuden kärlek.

 

Hosea bok. 8:10.

 

10.  #Även om de köper vänner bland folken skall

jag nu samla ihop dem#.

 

Köpte sig själv-utvalda vänner bland folken.

 

Hosea bok. 8:11.

 

11. #Efraims många reningsaltaren har blivit 

till oreningsaltaren#.

 

Efraims många renings-altaren blivit besmittade

    av deras orena liv till o-renings-altaren.

    

Hosea bok. 8:12.

 

12.  #Om jag så skriver tusentals lagar för honom

låtsas han inte om dem#.

 

Skriver jag ger Israel tusentals lagar:

      Vill de inte lydigt följa dem.

 

Hosea bok. 8:13.

 

13.  #De offrar kött, som de redan äter, men Herren

vill inte veta av deras offer.

      Han minns nu deras skuld och straffar deras

synder: de måste tillbaka till Egypten#.

 

Offra kött: vilket de äter.

      Herren i sin helighet avskyr deras offer.

Känner till deras syndiga skuld: bestraffar deras

      syndiga liv.

De måste sändas tillbaka Egyptens träldomsland.

 

Hosea bok. 8:14.

 

14.  #Israel har glömt sin skapare och byggt palats.

Juda har befäst många städer.

       Jag skall sända eld mot dess städer,

den skall härja dess borgar#.


 

Israel övergivit sin skapare.

     Byggt egna praktfulla palats.

Juda har högmodigt befäst många städer.

     Jag skall sända min vredes eld mot dessa städer.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

ORD FÖR DAGEN JUNI MÅNAD 2020.

 

Första dagen.

 

O-tåligheten kylig och smärtsam.

 

Andra dagen.

 

Tåligheten ger värme omsorg  med-lidande.

 

Tredje dagen.

 

O-tåligheten tåligheten varandras o-vänner

ligger i fiendeskap med varandra. 

 

Fjärde dagen. 

 

Tåligheten o-tåligheten vad olika de är.

 

Femte dagen.

 

Olikheten mellan tåligheten och o-tåligheten

avgör människans fria val.

 

Sjätte dagen. 

 

Oron: o-tröstlig o-önskad o-hjälpsam.

 

Sjunde dagen.

 

Oron: icke älskvärd icke uppskattad kraftlös

    i stillheten.

 

Åttonde dagen.

 

Oron: ingen uppmuntrare o-vän med sinnesron

sinnesfriden.

 

Nionde dagen.

 

Ord av spekulationer ärar idel tomheten:

   likt vinden blåser vad den vill.

Man känner dess vindstyrka vet inte vad den

      blåser ej heller varifrån den kommer.

 

Tionde dagen.

 

Själviska tankar likt vindfläkten.

 

Elfte dagen.

 

Självgoda tankar  agnar för vinden.

 

Tolfte dagen.

 

Ondskans egoism högmod  förgör sig själva.

 

Trettionde dagen.

 

Barmhärtigheten ömheten värdfulla för mänskligheten existens.

 

Fjortonde dagen.

 

Godheten och rättvisan älskvärdiga för

mänsklighetens existens.

 

Femtonde dagen.

 

Rättvisan sanningen mänsklighetens överlevnad.

 

Sextonde dagen.

 

O-rättvisan lögnen mänsklighetens undergång.

 

Sjuttonde dagen.

 

Godheten rättvisan grundläggande levnadsregler

    för rättvist samhälle.

 

Artonde dagen.

 

Elakheten o-rättvisan o-ordnade levnadsregler

     i ett o-rättvist samhälle.

 

Nittionde dagen.

 

Barmhärtigheten ömheten samhällets moral.

 

Tjugonde dagen.

 

Tänk få visa ödmjukheten inför sin nästa.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Tänk få visa saktmodet och mildheten inför

     sin nästa.

 

Tjugoandra dagen.

 

Tänk få visa förbarmande inför nästans misstag.

 

Tjugotredje dagen.

 

Tänk få förlåta sin nästas misstag.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Få vara hjälpsam tack vare barmhärtigheten.

 

Tjugofemte dagen.

 

Få vara tålig tack vara tålighetens uppmuntran.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tålighetens uppmuntran värdefull i Livet.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Tålighetens uppmuntran uppskattad

     av den tålige.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Kärleksfull person lever i tacksamhet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Tåligheten visar sin uppskattning i tåliges belöning.

 

Trettionde dagen.

 

Hjälpsamma personer lever i kärleken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

DAG FÖR DAG JULI MÅNAD 2020.

 

Första dagen.

 

Tålighetens träning-läger ger nytta bli förkovrad

   i tåliges tålighet.

 

Andra dagen.

 

Trohetens tränings-läger ger människan lärdom 

     i tåligheten.

 

Tredje dagen.

 

O-tåligheten gör människan till slav träl-tjänst.

     Tåligheten befriar människa från

o-tålighetens fångenskap.

 

Fjärde dagen.

 

O-tålige påverkad styrd av o-tålighetens tankar

       i hjärta och sinne.

 

Femte dagen.

 

Tänk få finna ödmjukhetens närhet.

 

Sjätte dagen.

 

Välja ödmjukheten före högmodets gissel. 

       Hålla  hennes ödmjukhet högre än högmodets

listiga rikedomar.

 

Sjunde dagen.

 

Själv-belåtna människor själviska.

 

Åttonde dagen.

 

Avskyvärda hatiska ord talas av hatisk tunga.

        Hatiskt hjärta talar hatiska ord.

Ordspråket säger:

     Det hjärtat är fullt det talar munnen.

 

Nionde dagen.

 

Svårt finna ärligheten i o-ärliges tankar och hjärta.

       Svårt finna sanningen i lögnarens sinne

och hjärta.

 

Tionde dagen.

 

Vad för nytta har den övermodige av sitt övermod?

 

Elfte dagen.

 

Vad för nytta har ilskne av sin ilskenhet?

       Vad för nytta har den elake av sin elakhet?

 

Tolfte dagen. 

 

Vilken hjälp uppmuntran har o-barmhärtige

    fått av o-barmhärtigheten?

 

Trettionde dagen.

 

Vilka trösterika ord har elake fått av elakheten?

 

Fjortonde dagen.

 

Vårt hjärtats kärlek  vad den förändrar livet.

 

Femtonde dagen.

 

Vårt hjärtats kärlek  tänk få äga den.

 

Sextonde dagen.

 

Vårt hjärtats kärlek  tänk få leva i den

     varje dag vilket förändrar vårt livs-beteende.

 

Sjuttonde dagen.

 

Lögnen har en personlighet.

 

Artonde dagen.

 

Sanningen har en personlighet.

 

Nittionde dagen.

 

Striden mellan tåligheten och o-tåligheten:

       den slutliga segern i denna strid gör

tåligheten till segraren.

 

Tjugonde dagen.

 

Godheten enheten varandras vänner.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Förvirringen livets tids och energitjuv.

 

Tjugoandra dagen.

 

Lögnaren vandra på villovägar från sanningen.

 

Tjugotredje dagen.

 

Visheten värd att älska: leva i.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Gudsfruktan Vishetens begynnelse.

 

Tjugofemte dagen. 

 

Vägen in i Visheten: värdesätter livet.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Visheten livets vägvisare.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Visheten besvarar livets frågor.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Gudsfruktan nyttig: där gudlösheten råder.

 

Tjugonionde dagen.

 

Gudsdfruktan uppskattar  uppmuntrar Livet.

 

Trettionde dagen.

 

Troheten  godheten  uppmuntrar Livet.

 

Trettioförsta dagen.

 

O-tacksam vilja  O-tacksamt hjärta.

 

Tacksamt hjärta  Tacksam vilja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 4:1-6.

DE GUDLÖSAS STRAFF.  DEL. 2.

 

Vishetens bok. 4:1.

 

1.  #Det är bättre att vara barnlös och orättrådig;

minnet av den rättrådige är odödligt, både Gud

      och människor känner honom#.

 

Gud och människor lärt känna den rättfärdiges liv.

        Svekfries jordiska livsföring äger o-dödligt minne på jorden.

    Hans liv bättre än I jämförelse med

o-rättfärdiges liv och barnlöshet. 

 

Vishetens bok. 4:2.

 

2.  #När han lever här är han allas föredöme, 

och när han går bort sörjs han av alla.

       I evigheten bär han stolt sin segerkrans:

han har vunnit en tävling om ädla priser#.

 

Rättfärdiges syndfria liv till människors

      goda förebild.

När han lämnat sitt jorde-liv blir det sorg

    i människors hjärtan.

I evigheten får han med stolthet bära sin

     välförtjänta segerkrans.'

Vunnit fläckfria tävlings-kampen mot ondskan.

        Vunnit ädla eviga priser.

 

Vishetens bok. 4:3.

 

3.  #Men gudlösa får ingen nytta av sina många barn.

       Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt

och skaffar sig inget säkert fäste#.

 

De gudlösas barn dem till ingen nytta.

       Barnens liv likt växande livs-plantor:

Gudlösas barn liknar o-äkta skott.

        O-äkta skott saknar djupa rötter. 

Saknas de djupa rötterna vilka saknar

      livets trygghet.

 

Vishetens bok. 4:4.

 

4.  #Om de också skjuter i höjden en tid och får

grenar, står de ostadigt; ded skakas av stormen

       och rycks upp med roten av vindarnas kraft#.

 

Skjuter de o-äkta skotten i höjden under en kort tid.

       Får grenar från de ytliga rötter: o-stadiga i

rotfäste.

     Skakas de av livets prövningar  blir de uppryckta

med sina o-trygga rötter. 

 

Vishetens bok. 4:5.

 

5.  #Alla de späda kvistarna bryts av, och frukten blir värdelös, omöjlig att äta och oduglig till allt#.

 

Gudlöses träd-kvistar bryts av livets lidande.

       Frukten o-ätbar.

 

Vishetens bok. 4:6.

 

6.  #Barn som blivit till i en syndig förening vittnar

vid rannsakningen om föräldrarnas ondska#.

 

Barn som föds i syndigt förhållande:

     vittnar om föräldrarnas ondska. 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 4:7-20.

 

DEN RÄTTFÄRDIGES DÖD.

 

Vishetens bok. 4:7.

 

7.  #Men den rättfärdige skall få vila, om han också

dör i förtid#.

 

Rättfärdiges död  vilans död.

        Dör i tidig ålder: vilket ger honom evig vila.

 

Vishetens bok. 4:8.

 

8.  #Vörnadsvärd ålder beror inte av livets längd,

det är inte årens antal som räknas#.

 

Aktnings-värd tacksam ålder o-beroende av

       livets ålder.

Antal levnadsår räknas inte.

 

Vishetens bok. 4:9.

 

9.  #Det är inte klokheten som är en människas

vita hår och ett oförvitligt liv som är hög ålder#.

 

Människans kloka hjärtats tankar och sinne

    ger inte de vita hår-stråna.

Människans fläckfira liv ger inte hög

     människo-ålder.

 

Vishetens bok. 4:10.

 

10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade

Gud honom, där han levde bland syndarna#.

 

Syndfries o-straffliges liv behagar Gud.

      Hans rättfärdiga liv bland syndarnas liv

välbehagligt inför honom.

 

Vishetens bok. 4:11.

 

11.  #Han rycktes bort för att inte ondskan skall

förvilla hans förstånd eller falskheten snärja

     hans själ#.

 

Rättfärdige blev bortryckt från jordens yta:

   eftersom inte världens ondska skall förmörka

förblinda hans förstånd.

     Falskhetens lockelser blir hans själ till

livets snara.

 

Vishetens bok. 4:12.

 

12.  #Ty uselheten söker illvilligt fläcka ner det sköna, och begärets konster fördärvar ett

    oskuldfullt sinne#.

 

Livets eländiga ondska söker människors skönhet

    med llvilja fläcka ner deras själar.

Köttets begärliga viljas frukter fördärvar 

    ondskefullt sinne.

 

Vishetens bok. 4:13.

 

13.  #När han dog hade han på kort tid levat länge#.

 

Rättfärdiges jorde-liv varade under en kort tid.

    Likt hans liv varit längre.

 

Vishetens bok. 4:14.

 

14.  #Hans själ behagade Herren, därför fick den

undkomma ondskan så snart.

      Men människorna som såg det utan att förstå

och inte besinna detta#.

 

Hans själ varit Herren till behag.

      Vilket belönades med undkomma ondskans liv.

Gudlösa människors förmörkade förstånd av

     syndens besmittelse förstod inte syftet med

den rättfärdiges korta liv. 

 

Vishetens bok. 4:15.

 

15.  #Och hans utvalda får nåd och barmhärtighet

och att han kommer till sina heliga#.

 

Hans utvalda tjänare får leva i hans nåd

   och barmhärtighet.

Deras barmhärtiga och nådefulla liv: 

     vilket gör hans kärleksfulla goda hjärta

söker sig till de helgas liv.

       

Vishetens bok. 4:16.

 

16.  #Dessa gudlösa som lever skall få sin dom av

den rättfärdige som dött, den tidigt bortgångne

       skall döma den som grånat i orättfärdighet#.

 

Dessa gudlösas liv får sin slutliga dom.

       Vid den rättfärdiges död.

Tidigt bortgångne dömer den grånade gudlöse i sin

    åldersdoms o-rättfärdiga liv.

 

Vishetens bok. 4:17.

 

17.  #De skall se den vises död utan att förstå

vad Herren beslutat om honom eller varför han

      tog honom i sitt beskydd#.

 

Gudlöse ska se vises död utan förstå Herrens 

     beslut om hans liv.

  

Vishetens bok. 4:18.

 

18.  #De skall se det med förakt, men Herren

skall skratta åt dem#.

 

De gudlösa ser med förakt den vises död.

       Herren ser deras förakt skrattar han över deras

dåraktiga tankar.

 

Vishetens bok. 4:19.

 

19.  #Efteråt skall de bli eländiga kadaver, till spott

och spe bland de döda i evighet.

         Ty han skall slå dem till marken och förstumma dem, han skall rycka undan fotfästet

      för dem och tillintetgöra dem helt.

I kval skall de leva, och minnet av dem skall

     utplånas#.

 

De gudlösa bli lika eländiga döda kroppar.

         Till bespottelse inför de döda i evighet.

Herren förgör dem likt livlösa människo varelser.

      Saknar livets fotfäste.

Deras liv blir smärtsamt fyllt av själs-lidande.

     Minnen från deras jorde-liv utplånat. 

 

Vishetens bok. 4:20.

 

20.  #Darrande skall de komma när deras synder

räknas samman, och deras synder räknas samman,

       och deras lagbrott skall anklaga

och överbevisa dem#. 

 

Skräckslagna ångestfyllda blir de när deras syndiga

     livs-gärningar räknas samman.

Deras livs lag-brott anklagar överbevisar dem

     om syndens lön.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 11:15-26.  OCH 12:1.

 

STRAFFET MOTSVARAR SYNDEN.

 

Vishetens bok. 11:15.

 

15.  #I sin orättfärdighet hade de tänkt dåraktiga

tankar och förts vilse av dem; de hade dyrkat

      förnuftslösa reptiler och andra simpla djur.

Därför sände du en mängd förnuftlösa varelser att 

      straffa dem#.


I sitt o-rättfärdiga gudlösa liv: livet med dåraktiga

     tankar. 

Deras dåraktiga tankar blev dem till villfarelse.

        De dyrkat stumma kräldjur och andra

vederstyggliga djur.

       Efter deras avgudadyrkan: bestaffades dem

sände dem en mängd av menings-lösa varelser.

 

Vishetens bok. 11:16.

 

16.  #För att de skulle lära sig att det som brukas 

till synd, det skall också brukas till straff#.

 

Varför!  vara dem till lärdom visa dem avgudadyrkan

    leder deras hjärtan till synd.

Vilket ger dem bestraffning för deras syndiga liv. 

 

Vishetens bok. 11:17.

 

17.  #Det hade inte varit svårt för dig, som förmår allt och som har skapat världen ur formlös materia,

      att skicka horder av björnar mot dem,

eller rasande lejon#.

 

Inget o-möjligt för dig som själv skapat himlen 

     och jorden.

 

Vishetens bok. 11:18.

 

18.  #Eller att skapa nya, vildsinta djur som aldrig setts förut, djur med andedräkt av sprutande eld

      eller av dånade, framvällande rök, eller

med ögon ur vilka fasansfulla blixtar, ljungade#.

 

Den högste den ende Guden:  äger allenast

      all skapar-kraft.

 

Vishetens bok. 11:19.

 

19.  #Djur som inte behövt gå till anfall för att förgöra dem utan kunna skrämma ihjäl dem

      med blotta åsyn#.

 

Din allmakts närvaro: du förmår göra din skapelse

     skräck-slagen.

 

Vishetens bok. 11:20.

 

20.  #Också utan allt sådant hade de kunnat låta dem falla för en enda vindfläkt, förföljda av din

       rättvisa och skingrade av din krafts ande.

Med dina beslut tar alltid hänsyn till mått och antal

      och vikt#.

 

Gudlösa människor förföljs av din rättvisa.

       Dina rättvisa beslut: visar hänsyn till

mått antal och vikt. 

 

Vishetens bok. 11:21.

 

21.  #Att använda din väldiga kraft står dig alltid

fritt ----- vem kan hålla stånd mot din starka arm?#.

 

Din allmakts styrka använder du efter dina 

      givna rådslut.

Vem kan strida mot din allmakts starka arm?

 

Vishetens bok. 11:22.

 

22.  #Som vågens minsta vikt är hela världen för

dig, som en droppe av morgonens dagg,

       där den faller ner på jorden#.

 

Hela världens vikt: jämförs för dig likt viktvågens

     minsta vikt.

Likt en vatten droppe av morgonens dagg:

        när den fallet ner på jorden. 

 

Vishetens bok. 11:23.

 

23.  #Men om du är barmhärtig mot alla, därför att

du förmår allt, och du överser med människornas

       synder, för att de skall omvända sig#.

 

Visa du din barmhärtighet mot alla.

     Varför?

Därför du förmår allt!

       Du förlåter männskors synder.

Du gör det: vill att människor gör bot och bättring.

 

Vishetens bok. 11:24.

 

24.  #Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig gett

       gestalt åt något du hatade#.

 

Din kärlek: outtömlig till din skapelse.

        Avskyr inte det du själv skapat.

 

Vishetens bok. 11:25.

 

25.  #Hur skulle något ha kunnat bestå mot din vilja?

        Hur hade det kunnat bevaras om det inte

hade kallats till liv av dig?#.

 

Din livsande inblåst i alla levande varelser.

 

Vishetens bok. 11:26.

 

26.  #Du skonar allt därför att det är ditt,

du härskare som älskar allt levande#.

 

Skapelsen ditt skapelse-verk.

     Ditt faders-hjärta älskar vad du skapat.

       

Vishetens bok. 12:1.

 

1.  #Ty din oförgängliga ande finns i allt#. 

 

Din o-förgänglige livs-ande finns i hela

     din skapelse.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 9:10-17.

 

DOM ÖVER FOLKETS AVFALL.

 

Hosea bok. 9:10.

 

10.  #Som druvor i öknen fann jag Israel, som tidig

frukt på fikonträdet  ----- den allra första ----- såg jag

    era fäder.

Men när de kom till Baal-Pegor vigde sig åt

   skamguden.

De blev lika vidriga som den de älskade#.

 

Fann i öknen Israel likt saftiga vindruvor som tidig

      frukt på fikonträdet.

När ni kom till Baal-Pegor avföll ni från mig.

      Tillbad främmande skam-guden.

 

Israel mitt folks beteende blev dåraktigt.

      Liknade sina stumma eländiga avgudar.

 

Hosea bok. 9:11.

 

11.  #Efraims ära flyger bort som en fågel, ingen skall föda, ingen vänta barn, ingen bli havande#.

 

Efraims ärelystenhet fördömd: likt fågelns

     irrande flykt.

      Finner ingen näringsrik livs-föda.

Blir o-fruktsam.

        Finns inga havande kvinnor. 

 

Hosea bok. 9:12.

 

12.  #Och de barn de har tar jag ifrån dem,

ingen blir kvar.

     Ja, ve över dem när jag lämnar dem#.

 

Deras levande barn: rövar jag bort.

        Olycka över dem: när jag överger dem.

 

Hosea bok. 9:13.

 

13.  #Efraim skall få leda sina egna barn till bödeln#.

 

Efraim skall själv få leda sina egna barn till

      dödens bödel.

 

Hosea bok. 9:14.

 

14.  #Ge dem, Herre, vad de skall ha!

Ge dem fruktsamma sköten

      och förtorkade bröst!#.

 

Låt domsorden falla över dem: 

        Fruktsamma orena moder-liv.

Förtorkade bröst sinande bröst-mjölk.

       

Hosea bok. 9:15.

 

15.  #Allt de gjorde i Gilgal fick mig att hata dem.

För deras onda gärningars skull skall jag driva

     dem ut ur mitt hus.

Jag kan inte älska dem mer, alla deras furstar

     är upprorsman#.

 

Ert syndiga lösaktiga liv i avfall i tron på mig:

   i Gilgal vilket gjorde mig hatisk mot er.

Livet i onda gärningar vilket  gör att ni bli fördrivna

      från er faders hus.

Deras gudlösa furstar: kan  jag inte älska. 

 

Hosea bok. 9:16.

 

16.  #Efraim är slagen, förtorkad från roten.

Folket skall inte bära frukt.

       Även om de föder skall jag döda deras 

dyrbara livsfrukt#.

 

Efraim är besegrad: likt andligt förtorkat träd.

       Folket fruktlöst folk på andliga dygder.

 

Hosea bok. 9:17.

 

17.  #Min Gud förkastar dem, ty de lyssnade inte 

till honom.

      De skall bli flyktingar bland folken#.

 

Israels förtjänta dom Gud den Högste

      förkastat dem.

De visar sin o-vilja följa lyda hans lag.

     Vilka gör dem till flyktingar bland främmande folk. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 januari 2020 16:37

HOSEA BOK. 7:1-16.

 

HERRENS KLAGAN ÖVER EFRAIM.  DEL. 2.

 

Hosea bok. 6:11.

 

11.  #När jag vänder mitt folks öde#.

 

Låter min klagan över mitt folks miss-gärningar

      bli dem till öde-läggelse. 

 

Hosea bok. 7:1.

 

1.  #När jag hotar Israel, då skall Efraims synd 

avslöjas och Samariens illdåd.

     Ty de handlar svekfullt, tjuvar tar sig in,

och där ute härjar rövarband#.

 

Hotar Israel för deras o-trohet mot mig.

       I vilket Efraims synd får avslöjas.

Samariens alla ill-dåd avslöjas.

        De handlar i ord och gärningar svekfullt

mot mig.

     Tjuvar tar sin i deras land.

Rövarband får fritt härja.

 

Hosea bok. 7:2.

 

2.  #De betänker inte att jag minns allt ont de gjort.

Nu är de kringrända av sina dåd, som är 

      uppenbara för mig#.

 

Tänker inte i sitt högmod att jag kommer ihåg alla

     deras onda uppsåt.

Deras liv omringade av sina ill-dåd.

        

Hosea bok. 7:3.

 

3.  #Med sin ondska gläder kungen och med 

sin lögnaktighet furstarna#.

 

Folkets ondska kungen till glädje.

      I sitt lögnaktiga liv furstarna till glädje.

 

Hosea bok. 7:4.

 

4.  #Alla är de äktenskapsbrytare, de liknar en 

glödande ugn, som bagaren tänder när han 

       knådar degen men lämnar medan den jäser#.

 

Alla lever som äktenskaps-brytare.

      Liknar en glödande ugn av o-ren lösaktighet.

Likt bagaren tänder upp eldens värme för

      göra degen mer formbar.

 

Hosea bok. 7:6.

 

6.  #Ja, deras hjärtan brinner som en ugn där de ligger i försåt.

        Hela natten pyr deras vrede, och på morgonen

flammar den upp i lågor#.

 

Deras o-rena lösaktiga hjärtan: brinner av köttslig

      vällust likt ungnens upphettande värme.

 

Hosea bok. 7:7.

 

7.  #Alla är de heta som en ugn och förtär sina

härskare, alla deras kungar har fallit, ingen av

     dem åkallar mig#.

 

Alla upphetsade av lusta likt en glödande ugn.

       Tillintetgjorda av sina härskare.

Deras gudlösa kungar avfallit.

       Ingen åkallar mitt heliga namn.

 

Hosae bok. 7:8.

 

8.  #Efraim beblandar sig med andra folk.

Efraim är en brödkaka som inte blivit vänd

          vid baket#.

 

Efraims folk beblandar sig med främmande folk.

     Efraim liknar en förbränd brödkaka

Uppbränd av syndigt liv.

 

Hosea bok. 7:9.

 

9.  #Främlingar har förtärt hans kraft, men han

märker det inte.

      Han har fått gråa hår, men han märker det inte#.

 

Främlings-folket har förtärt Efraims kraft.

      Han själv förstår det inte i sin dårskap.


Hosea bok. 7:10.

 

10.  # Israels högmod vittnar mot honom själv.

De vänder inte tillbaka till Herren, sin Gud,

     trots allt som hänt söker de honom inte#.

 

Israels högmod sig själv till fördärv.

      Gör ingen bot och bättring till Herren, sin Gud.

Trots Herrens rättvisa dom: ödmjukar sig inte. 

 

Hosea bok. 7:11.

 

11.  #Efraim har blivit som en duva, godtrogen

och utan vett.

      De kallar på Egypten, de går till Assyrien#.

 

Efraim blivit lik en flaxande duva.

      Godtrogen i ondskans tjänst: handlar dåraktigt.

De kallar på Egyptens vise män.

     Assyrien går de till. 

 

Hosea bok. 7:12.

 

12.  #Men när de går kastar jag mitt nät över dem

och drar ner dem som fåglar ur skyn, jag fångar

       dem så fort jag hör dem flockas#.

 

När de går för söka hjälp där ingen hjälp finns:

      Fångar jag dem i min nåds nät likt fåglars

flyktiga vägar under skyn.

       

Hosea bok. 7:13.

 

13.  #Ve över dem!

De har flytt från mig.

      Död åt dem!     De har trotsat mig.

Jag ville befria dem, men de sprider lögner om mig#.

 

Olycka kommer över dem!

      De tagit flykt-vägen från mig.

Döden fångar deras liv.

       De har varit upproriska mot mig.

Jag ville dem befrielse.

       Istället sprider de lögnaktiga ord om mig.

 

Hosea bok. 7:14.

 

14.  #De ropar inte till mig ur hjärtat.

De jämrar sig på sina bäddar, för säd och vin ristar

      de sig blodiga.

De är upproriska mot mig#.

 

Jag hör inte längre deras nödrop ur sina hjärtan.

        De klagar gnäller på sina ligg-bäddar.

För daglig säd och vin arbetar de sig i sitt

     anletes svett.

Ett folk som lever upproriskt liv mot mig.

 

Hosea bok. 7:15.

 

15.  #Det var jag som gjorde dem starka, men de

har ont i sinnet mot mig#.

 

Jag skänkte dem styrka: men de var o-tacksamma.

      Var ondsinta i sina sinnen mot mig.

 

Hosea bok. 7:16.

 

16.  #De vänder sig till som ingen hjälp kan ge.

De har blivit som en slak båge.

        Deras furstar skall falla för svärdet för deras

hätska tungors skull.

     I Egypten skall man håna dem#.

 

De vände sig istället till rådlösa rådgivare.

      I dårskap blivit lika bågens slakhet.

Deras furstar skall bli svärdets offer.

       Eftersom de äger hätska tungor.

Hätska tungor: ondskefulla tungor.

       Sökande efter hjälp i Egypten förvirrar dem. 

 

 

 

 

      

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se