Alla inlägg under januari 2020

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 11:1-14.

 

EGYPTERNA TÖRSTAR, ISRAELITERNA FÅR VATTEN.

 

Vishetens bok. 11:1.

 

1.  #Hon gav lycka åt deras företag genom 

den helige profeten#.

 

Visheten välsignade deras händers verk.

        Genom den helige profeten.

 

Vishetens bok. 11:2.

 

2.  #Genom obebodd öken gick deras vandring,

de slog upp sina tält i stiglös vildmark#.

 

Israeliternas öken-vandring o-bebodd på folk.

      I öknen slog upp sina övernattningstält.

 

Vishetens bok. 11:3.

 

3.  #De avvärjde anfall och försvarade sig mot 

fiender#.

 

De tillintetgjorde fienders ondsinta anfall.

      Försvarade sig mot fienders onda planer.

 

Vishetens bok. 11:4.

 

4.  #När de drabbades av törst åkallade de dig,

och de fick vatten ur den branta klippan; ur den

      hårda stenen som bot mot törsten#.

 

Åkallade dig när törsten efter det levande

    vatten drabbade dem.

De fick vatten ifrån den fasta branta klippan.

       Vattnet strömmade fritt från den hårda

stenen: vilket var botemedlet från deras törst. 

 

Vishetens bok. 11:5.

 

5.  #Ty samma ting som deras fiender hade pinats

med blev dem själva till hjälp när de var i nöd#.

 

Deras fiender plågades av törst i öde-marken.

       Vilka blev dem själva till hjälp i deras nöd.

 

Vishetens bok. 11:6.

 

6.  #Den outsinliga flodens källa blev grumlad 

av vämjeligt blod#.

 

Egyptiska floden Nilen outsinliga flods källa

     blev förstörd o-drickbart av illa-luktande blod.

 

Vishetens bok. 11:7.

 

7.  #Som vedergällning för påbudet att barnen

skulle dö.

       De rättfärdiga gav du istället vatten i överflöd

där de minst kunde hoppas det#.

 

Egypten fick vedergällning för sin gudlöshet

        den förste-födde skulle dö.

De rättfärdiga blev istället välsignade av friskt

      vatten-flöde.

 

Vishetens bok. 11:8.

 

8.  #Men med törsten hade du först

gett dem en föreställning om hur du hade straffat

      deras motståndare#.

 

Deras törst vittnade om deras motståndares

     bestraffning.

 

Vishetens bok. 11:9.

 

9.  #Ty då de sattes på prov ----- om också din tuktan var lindrig ----- kunde de fatta hur de gudlösa

      plågades av vredesdomen#.

 

Deras tro satte på prov  under öken-vandringen.

      Tuktan var lindring men till nyttig förtröstan

på den Högste Guden.

       De gudlösa blev plågade av Guds vredesdom.

 

Vishetens bok. 11:10.

 

10.  #Själva blev de prövade och förmanade av dig

som av en far, men de andra förhörde du och dömde

       som en sträng kung#.

 

Israeliterna blev prövade förmanade av sin far.

     Den Herren tuktar älskar han.

Egypterna förhörde du dömde dem efter deras

      illgärningar likt en sträng kung. 

 

Vishetens bok. 11:11.

 

11.  #För dem var plågan lika stor när folket dragit

bort som när det var hos dem#.

 

Vishetens bok. 11:12.

 

12.  #Det var en dubbel vånda som som drabbade

dem: de måste jämra sig på nytt vid minnet av det

      som varit#.

 

Vishetens bok. 11:13.

 

13.  #Ty när de fick höra att det som pinat dem själva hade blivit de andra till hjälp, kände de

     Herrens närvaro#.

 

Vishetens bok. 11:14.

 

14.  #Den man som en gång satts ut för att dö,

och som de hånfullt hade avvisat; måste de

     beundra när utgången stod klar:

deras törst var av annat slag än de rättfärdigas#. 

 

Mose spädbarnet utsatt i Nilens flod: 

    hittades av farors dotter vid Nilens flodstrand. 

     
Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 6:1-11.

 

DE MÄKTIGAS ANSVAR.

 

Vishetens bok. 6:1.

 

1.  #Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni härskar över jordens alla länder!#.


 

Ni, världens mäktiga konungar:

  Sök insikten: bli insiktsfulla.

Lyssna: insikten behöver ni för styra jordens länder.

       

Vishetens bok. 6:2.

 

2.  #Hör noga på, ni som regerar över människorna,

ni som yvs över era många undersåtar#.

 

Lyssna: var ödmjuka: ni som fått folkets förtroende

     regera över människor.

Var inte övermodiga över era styresmän.

 

Vishetens bok. 6:3.

 

3.  #Det är Herren som har gett er väldet,

er makt kommer från den Högste; han skall pröva

     era gärningar och granska era beslut#.

 

Herren gett er kunga-väldet i era händer.

         Er givna makt kommer från den Högste.

Han villig pröva er givna makt över folket.

       Se om ni styr efter rättvisans lagar eller

o-rättvisans.

             

Vishetens bok. 6:4.

 

4.  #Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat

rättrådigt,  inte följt lagen inte levt efter

    Guds vilja#. 

 

Ni, hans utvalda tjänare i hans rike.

    O-lydigt inte regerat rättfärdigt.

I er upproriskhet efter följt mina lagar.

      Följa mina lagar  Göra min vilja.

 

Vishetens bok. 6:5.

 

5.  #Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;

domen blir hård över höga herrar#.

 

Jag: Herren er Gud skall visa sig: 

    göra er skräckslagna med sin heliga närvaro.

Ni, höga herrar: över er bli domen kännbar.

 

Vishetens bok. 6:6.

 

6.  #För den ringe finns förlåtelse och nåd,

men de mäktiga möter sin makt när de rannsakas#.

 

För den anspråkslöse finns förlåtelse och nåd.

       De mäktiga ledarna möter Guds heliga allmakt.

Hans helighet utrannsaka de mäktiga herrars

      beslutsamma gärningar. 

 

Vishetens bok. 6:7.

 

7.  #Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person och viker inte för världslig storhet.

      Hög och låg har han själv skapat, och han

sörjer för alla på samma sätt#.

 

Herren vår Gud, allas härskare: visar inget 

    med-lidande till sin nästas liv.

Världsliga storheten blivit herre.

        Herren har skapat alla människor till sin

avbild.

    Visar godhet och barmhärtighet för alla.

 

Vishetens bok. 6:8.

 

8.  #Men en sträng granskning väntar denna världens stora#.

 

Sträng utförlig räkenskap väntar denna världens

     stora härskare.

 

Vishetens bok. 6:9.

 

9.  #Till er talar jag alltså, envåldshärskare,

för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg#.

 

När jag talar till er: lyssna lydigt ni;

      envålds-härskare.

Ödmjukt lyssnande: lär er vishet.

       Visheten god rådgivare.

 

Vishetens bok. 6:10.

 

10.  #De som hållit den heliga lagen i helgd skall

räknas som heliga.

      De som lärt sig den blir försvarade vid domen#.

 

De som respekterat den givna heliga lagen

       Visad vördnad respekt för helga lagen fostrar

människor till heligt liv.

     De som låter sig lära heliga lagen.

Blir respekterad  försvarad vid domen.

 

Vishetens bok. 6:11.

 

11.  #Längta därför efter mina ord och ta begärligt

emot dem; de ger er god fostran#.

 

Längta efter mina förmanande ord.

        Låt orden verka i era hjärtan vara begärliga

för andliga mognad i heliga dygderna.

       God fostran  ger andlig full-mognad.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

VISHETENS BOK. 5:1-23.

 

DE GUDLÖSAS ÅNGER.

 

Vishetens bok. 5:1.

 

1.  #Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt

inför dem som plågade honom och föraktade

       hans mödor#.

 

Gudlösas hjärteånger:

    Renhjärtlige står frimodigt inför de som

plågade honom med föraktfulla ord.

 

Vishetens bok. 5:2.

 

2.  #När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans

     ofattbara räddning#.

 

När de gudlösa i sina hjärtan grips av fuktansvärd

     ångest och förvånas över rättfärdiges räddning

från deras förakt-fulla beteende.

 

Vishetens bok. 5:3.

 

3.  #Ångestfulla skall de säga till sig själva,

suckande i sin själs betryck#:

 

Gudlösas ångest-fyllda ord säger till sig själva:

     I djupet av själens betryck.

       

Vishetens bok. 5:4.

 

4.  #Den mannen var det som vi brukade håna,

smäda och göra narr, av dårar!  

      Vi tyckte att hans liv var en galenskap

och hans slut en nesa#.

 

Den ostrafflige mannen som vi hånade smädade

      förlöjligade i våra ögon var en dåre.

Tyckte hans rättfärdiga liv var dåraktigt.

        

Vishetens bok. 5:5.

 

5.  #Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått plats bland de heliga?#.

 

Kan hans renhjärtliga liv räknas till vara

     Guds söner.

Fått sin bo-plats tillsammans med de heliga?

 

Vishetens bok. 5:6.

 

6.  #Vi gick alltså vilse från sanningens väg,

rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss,

      solen gick aldrig upp för oss#.

 

Vårt gudlösa liv förde oss vilse från sanningens väg.

       Rättfärdighetens klara ljus inte belyst 

våra liv.

        Rättfärdighetens sol var aldrig oss till nytta.

      

Vishetens bok. 5:7.

 

7.  #Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets

tistlar, vi strövade genom stiglösa ödemarker,

      men Herrens väg lärde vi inte känna#.

 

Vårt liv blev för oss till en livets snara:

       blev laglöshetens fördärvets slavar.

I Våra hjärtan och sinne strövade omkring:

     förvirrade oss i stig-lösa ödemarker.

Efersom vi var o-villiga lära känna Herrens väg.

 

Vishetens bok. 5:8.

 

8.  #Vad vi har haft för nytta av vårt övermod? 

Vilken hjälp har vi fått av rikedom och prål?#.

 

Vi: gudlösa människor vårt övermod bedrog

     våra hjärtan.

Vårt övermod gav oss menings-löst liv.

      Rikedomens överflöd gav oss ingen hjälp

i nöden.     

 

Vishetens bok. 5:9.

 

9.  #Alltsammans har försvunnit som en skugga,

som när en budbärare skyndar förbi#.

 

Alltsammans som vi gjort i livet: idel tomhet

   likt en skuggbild.

 

Vishetens bok. 5:10.

 

10.  #Som när ett skepp plöjer det svallande havet:

dess färd lämnar inget spår, dess köl ingen väg

      genom vågorna#.

 

Vårt livs tomhet kan liknas vid:

      Skeppets framfart över kraftfulla svallande

havsvågorna.

      Skeppet färd i havets rörliga böljor lämnar

inget spår efter sig.

        Fartyget köl lämnar inget synligt tecken på

vad den gått genom havets vågor.

 

Vishetens bok. 5:11.

 

11.  #Eller som en fågel flyger genom luften:

man finner ingenting som vittnar om dess flykt.

       Genom den lätta luften röjs en väg när den piskas av vingslagen och klyvs av de susande

      vingarnas kraft, men efteråt finns inget spår

att se av färden#.

 

Vårt livs fåfängliga liv: kan jämföras med

       Fågelns flyktiga väg genom luften.

Luften vittnar inte om fågelns flyktväg.

        Fågeln flyktiga flyktväg genom den lätta luften

röja en farbar väg genom fågeln piskande vingslag.

      Luften klyvs av fågelns viljestarka vingars

susande vindkraft. 

      Fågelns flyktväg lämnar inga synliga spår

efter sig.

 

Vishetens bok. 5:12.

 

12.  #Eller som när en pil skjuts mot målet:

luften delas men flyter genast samman, så att ingen

         vet vilken bana den följde#.

 

Livets dåraktiga liv utan gudsfruktan liknas vid:

       en kraftfull flygande pil mot sitt givna mål.

Luften delar sig för pilens framfart:

     efter pilen framfart flyter luften tillbaks igen.

Vilket gör ögat o-synligt i vilken riktning pilen

     skjöts genom luften.

 

Vishetens bok. 5:13.

 

13.  #På samma sätt har vi blivit till och försvunnit.

Vi kan inte visa något tecken på att vi dög något

      till, utan vi förtärdes i vår ondska#.

 

Vi: våra gudlösa våldshandlingar har vi gjort.

      Till ingen nytta.

Våra dåraktiga gärningar: gjorde våra liv 

      till ondskans seger-byte.

 

Vishetens bok. 5:14.

 

14.  #Ja, den gudlöses hopp liknar fjun som flyger

bort i blåsten, eller lätta agnar som stormen

     driver framför sig.

Det skingras som rök för vinden, försvinner som

       minnet av gästen som stannade bara en dag#.

 

Denn gudlöses framtids-hopp liknar fågeln fjun

      lätta för vinden.

Likt tomma lätta agnar för stormen.

       Gudlöses framtid skingras som rök för vinden.

 

Vishetens bok. 5:15.

 

15.  #Men de rättfärdiga lever för evigt.

Hos Herren har de sin lön och den Högste

      sörjer för dem#.

 

De rättfärdigas liv varar för evigt.

        Herren belönar deras o-straffliga liv.

Den Högste Guden fyller deras livs-behov.

 

Vishetens bok. 5:16.

 

16.  #Därför skall de ur Herrens hand ta emot den

strålande kungakronan och det sköna diademet.

       Sin högra hand skall han hålla över dem,

och med sin arm skall han ge dem skydd#.

 

Ur Herrens givmilda hand: får den strålande

     kunga-kronan.

Skall med sin högra allmakt hand och arm

     beskydda deras liv.

 

Vishetens bok. 5:17.

 

17.  #Han rusta upp sig med helig iver och väpna

skapelsen till värn mot fenderna#.

 

Rättfärdige utrustar sig med helig iver:

       Beväpnad Med skapelsens underverk till försvar

mot fienderna.

 

Vishetens bok. 5:18.

 

18.  #Han skall klä sig i rättfärdighetens harnesk

och sätt den opartiska domens hjälm på

    sitt huvud#.

 

Klär sig frimodigt i rättfärdighetens bröst-pansar

      mot fienden.

Sätter på sig rättvisans domens beskyddande 

      hjälm på sitt huvud.

 

Vishetens bok. 5:19.

 

19.  #Oövervinnerlig helighet skall han bära som 

sköld#.

 

I striden av sin o-övervinnerliga helighet mot

    fiendens ondska.

Bär han den som en försvars-sköld i striden.

 

Vishetens bok. 5:20.

 

20.  #Skoningslös vrede skall han slipa till svärd,

och hela världen skall följa honom i strid 

     mot de vanvettiga#.

 

Med o-försonlig vrede slipar han rättfärdighetens

     svärd, Hela världen blir hans följslagare i

i striden mot ondskans dårar.

 

Vishetens bok. 5:21.

 

21.  #Blixtar skall fara ut som välriktade pilar

och slungas mot sitt mål från skyarna som från

       en hårdspänd båge#.

 

Eldsglödande stridsblixtar far ut som

      välriktade pilar mot fienden.

Slungas fram med kraft med hårdspänd båge

     mot sitt givna mål.

 

Vishetens bok. 5:22.

 

22.  #Vredens hagel skall vina från stenslungan.

Havets vatten skall stiga i raseri mot de onda

       och floderna obarmhärtigt dränka dem#.

 

Vredens glödande hagelskurar viner från

     spända stenslungan.

Havets vatten stiger upp i sitt raseri mot 

    ondskans barn.

Floderna kraftiga vatten-massor dränker

      o-barmhärtigt dem.

 

Vishetens bok. 5:23.

 

23.  #Kraftens ande skall strida mot dem 

och sopa bort dem som en stormvind.

       Så skall laglösheten lägga jorden öde,

och illgärningarna skall störta härskarnas troner#.

 

Herrens kraftens ande strider mot de gudlösa.

       Likt tomma soper bortförda av strormvinden.

Laglöshetens fåfänga ödelägger jorden.

      Ilgärningarna störtar härskarna från deras troner.   


 

 

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

HELGONENS VISA ORD.

 

2020.02.05

 

#Att älska är att vara bofast någonstans med hjärtat#.

                     Augustinus ( predikan över Johannes, 2).

 

2020.02.06

 

#Det är inte läror som lockar människorna.

     Världen är full av läror.

Det som lockar människorna är liv, gemenskap,

     glädje, kärlek sammanhållning.

Vad är det mening med att erbjuda en lära om man

     inte kan erbjuda ett sådant liv? 

                              Klemens av Alexandria.

 

     

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

HOSEA BOK. 11:12 OCH HOSEA BOK. 12:1-14.

 

EFRAIMS TROLÖSHET.

 

DEN SVEKFULLE STAMFADERN JAKOB.

 

Hosea bok. 11:12.

 

12.  #Efraim har omvärt mig med lögn, Israels folk

med svek#.

 

Efraim i sin trolöshet mot mig varit lögnaktig.

         Israels folk varit svek-fullt.

 

Hosea bok. 12:1.

 

1.  #Efraim vill vara vinden vän, han jagar ständig

efter östanvinden och hopar lögn och våld.

       De sluter förbund med Assyrien och sänder

olja till Egypten#.

 

Varit för mig en o-tålighetens vän.

       Jagat efter fåfängligheten.

Levt lögnaktigt och våldsamt liv.

      Sluter förbund med Assyrien.

Sänder olja till Egyptens land: visar sin vänskap

    med dem. 

 

Hosea bok. 12:2.

 

2.  #Herren väcker talan mot Juda, han skall straffa Jakob för hans gärningar och vedergälla

       honom för hans dåd#.

 

Herren talar bestraffande ord mot Juda.

       Bestraffar Jakobs svek-fulla gärningar.

Vedergäller honom för alla hans ill-dåd.

 

Hosea bok. 12:3.

 

3.  #I moderlivet bedrog han son bror som vuxen kämpade han mot Gud#.

 

I sin moders: Rebeckas moderliv: 

      bedrog sin äldre bror Esau.

Vid vuxen ålder kämpade han mot Gud.

 

Hosea bok. 12:4.

 

4.  #Han kämpade med en ängel och segrade,

han grät och bad om nåd.

       I Betel mötte honom Gud och där talade

han med honom#.

 

Kämpade kampfyllt med en Herrens ängel

     segrade ur striden.

I sin kamp grät och bad om nåd.

     I Betel mötte Jakob Gud: där han hade 

samtal med honom.

 

Hosea bok. 12:5.

 

5.  #Herren, härskarornas Gud, Herren är hans namn#.

 

Talade med: härskorornas Gud.

       Herren är hans eviga namn.

 

Hosea bok. 12:6.

 

6.  #Men du skall vända tillbaka med din Guds hjälp. 

Håll fast vid kärlek och rätt och hoppas alltid på

     din Gud#.

 

Du skall vända tillbaks med din Guds hjälp.

      Vara ståndaktig vid kärleken och rättvisan.

Ha sitt framtidshopp på din Gud.

 

Hosea bok. 12:7.

 

7.  #Krämaren har en falsk våg i handen och vill

gärna utsuga andra#.

 

Handelsmannen lever för falskheten.

      Bedrar människor i sin kärlek till penningar.

 

Hosea bok. 12:8.

 

8.  #Efraim tänker: Jag är rik, jag har gjort mig

en förmögenhet, och trots mina vinster har jag inte

      gjort mig skyldig till något som kan kallas synd#.

 

Efraim tänker i sitt övermod:

     Jag äger rikedomar.

Gjort mig själv förmögen.

     Har mina vinster: men lever synd-fritt liv. 

 

Hosea bok. 12:9.

 

9.  #Men jag är Herren, din Gud, ända från Egypten.

Jag skall låta er bo i tält igen som i forna dagar#.

 

Jag är Herren, din Gud, Efraim.

      Ända från du var i Egypten.

Ska tillåta er bo i tält likt ni gjorde där.

 

Hosea bok. 12:10.

 

10.  #Jag talade till profeterna, jag lät dem skåda

många syner, och genom profeterna talade jag

     i liknelser#.

 

I forna tider talade till profeterna.

        Tillät dem se många syner.

Genom profeters ord talade jag i liknelser.

 

Hosea bok. 12:11.

 

11.  #De offrade tjurar i Gilgal, och deras altaren

blev som stenrösen vid åkerns fåror#.

 

De fortsatte offra tjurar i Gilgal.

     Deras offer-altaren: blev som stenrösen.

 

Hosea bok. 12:12.

 

12.  #Jakob flydde till landet Aram, Israel fick

slava för en kvinnas skull vaktade han får#.

 

Jakob tog sin flyktväg till Aram.

     Israel blev slav i sin trolöshet för

en kvinnas skull.

 

Hosea bok. 12:13.

 

13.  #Men genom en profet förde Herren Israel

ut ur Egypten, och av en profet vaktades de#.

 

Genom profets hjälp fördes Israels folk ut ur

     Egyptens träldomsland.

Av en profets beskyddande vaktades från fienden. 

 

Hosea bok. 12:14.

 

14.  #Efraim har väckt bitter vrede, hans blodsdåd

skall drabba honom själv, hans herre skall vända

      hans smädelser mot honom#. 

 

Efraims onda gärningar: väckt min bittra vrede.

         Hans blodsdåd skall drabba hans liv.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

HOSEA BOK. 13.1-15

 

EFRAIMS AVGUDADYRKAN SKALL STRAFFAS

 

    MED DÖDEN.

 

Hosea bok. 13:1.

 

1.  #När Efraim talade bävade man, han var en furste i Israel.

      Men han drog på sig skuld genom Baal och

han dog#.

 

Under Efraiams furste-tid: när han talade var 

      skräckslagna för hans ord.

I sitt övermod drog syndens döds-straff över sitt liv:

        tillbad Baals-guden.

 

Hosea bok. 13.2

 

2.  #Nu fortsätter de att synda.

De har gjort sig gudabilder, gjort avgudar av sitt

       silver efter bästa förmåga, hantverkares

alster allihop.

    Till dem skall ni offra, säger de.

Människor kysser kalvar!#.

 

Fortsätter sitt syndfulla liv.

       Gjort sig guda-bilder vilka de tillbad.

Handgjorda avgudar av eget silver.

         Till vilka de offrar; säger de.

 

Hosea bok. 13:3.

 

3.  #Därför skall de bli som morgondimman,

dagg som snabbt försvinner, agnar som blåser bort

       från tröskplatsen, rök ur ett fönster#.

 

I sin avgudadyrkan blir de som morgon-dimman:

     äger dåraktigt förstånd.

Vilket kan jämföras daggens försvinnande inför

    solens varma sol-strålar.

Likt fåfängliga tankar som agnar för vinden.

       

Hosea bok. 13:4.

 

4.  #Men jag är Herren, din Gud, ända från Egypten.

Du känner ingen annan Gud än mig, ingen kan

     rädda utom jag#.

 

Jag är Herren, din Gud.

        Är det ända från uttåget från Egypten.

Du vet det: finns ingen annan Gud än mig.

      Jag är er ende räddare.

 

Hosea bok. 13:5.

 

5.  #Det var jag som vallade dig öknen, torkans land#.

 

Jag var med er i öknen: ett upptorkat land.

 

Hosea bok. 13:6.

 

6.  #När de betade av blev mätta, de blev mätta

och övermodiga, och därför glömde de mig#.

 

I er hunger gav er mättnad.

       I er förmätenhet blev o-tacksamma.

Ert över-modiga hjärta gjorde ni förkastade mig.

 

Hosea bok. 13:7.'

 

7.  #De blev jag som ett lejon mot dem, jag lurar

som en leopard vid vägen#.

 

Er förkastelse av mig gjorde mig till ett lejon

     mot er.

 

Hosea bok. 13:8. 

 

8.  #Jag kommer emot dem som en björn som mist

sina ungar och river upp deras bröstkorg.

      Där slukar jag dem som en lejoninna,

ett vilddjur som sliter dem i stycken#.

 

Min vrede mot ert övermod: gör mig lik

     björningan när hon förlorat sina ungar.

Vedrgäller dem: likt lejoninnans argsinta beteende.

 

Hosea bok. 13:9. 

 

9.  #Jag förgör dig, Israel!

Vem kan hjälpa dig?#.

 

Förgör dig, Israels för dina synders skull!

       Vem kan vara din hjälp mot min vrede.

 

Hosea bok. 13:10.

 

10.  #Var är nu din kung, han som skulle rädda dig?

Var är alla dina furstar, de som skulle härska

     över dig?

Och du som sade: "Ge mig kung och furstar!"#.


Var är kungen som skulle vara vår räddare.

     Alla furstar som skulle härska över dig.

Du sade: Vi har behov av en kung och furstar! 

 

Hosea bok. 13:11.

 

11.  #I vrede ger jag dig kungar, och i raseri tar

jag bort dem#.

 

I min vrede ger jag dig kungar.

     I min vredes raseri låter jag dem fly från er.

 

Hosea bok. 13:12.

 

12.  #Efraims brott bevaras, jag har hans synd i förvar#.

 

Efraims lag-brott finns bevarade i mitt hjärta.

       Hans synd har jag inte glömt.

 

Hosea bok. 13:13.

 

13.  #När födslovärkarna sätter in är han ett

oförståndigt barn:

     när tiden är inne är det inte framme vid öppningen#.

 

Hans dåraktiga tänkande kan jämföras med

       kvinnansfödslo-värkar.

 

Hosea bok. 13:14.

 

14.  #Skulle jag lösa dem ur dödsrikets grepp,

skulle jag befria dem från döden?

     Död, kom med din pest!

Dödsrike, kom med din farsot!

     Min medkänsla är borta#.

 

Ska jag visa min godhet mot detta avguda-folk!

     Skulle jag vilja befria dem från döden?

Du, död låt dem tillhöra dig.

      

Hosea bok. 13:15.

 

15.  #Bäst han blomstrar bland sina bröder skall östanvinden komma, Herrens vind blåsa upp

     från öknen.

Då torkar hans brunn, då sinar hans källa.

      Hans skatter skall rövas, alla hans dyrbarheter#. 

 

Herrens varma vindar blåser upp från öken-sanden:

        uttrorkad hans vattenrika brunnar.

Hans dyrbara skatter blir bortrövade.

 

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

HOSEA BOK. 14:1.  DEL. 2.

 

EFRAIMS AVGUDADYRKAN STRAFFAS MED DÖDEN.

 

Hosea bok. 14:1.

 

1.  #Samarien har trotsat sin Gud och får sona

sin skuld.

        De skall falla för svärdet, deras spädbarn skall

krossas, havande kvinnor skäras upp#. 

 

Samarien var upprorisk mot sin Gud.

       Får vedergällning för sitt syndiga liv.

Dödens svärdsegg skall falla över dem.

       Deras spädbarn bli krossade.

       Havande kvinnor inte fullborda sitt havandeskap.

 

HOSEA BOK. 14:2-10.

 

OMVÄNDELSE OCH RÄDDNING.

 

Hosea bok. 14:2.

 

2.  #Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,

du har kommit på fall genom din synd#.

 

Gör bot bättring, du Israel, till Herren, din Gud.

       Du avfallit från din tro: genom din synd.

 

Hosea bok. 14:3.

 

3.  #Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren,

säg till honom:

      Förlåt all vår skuld ta emot det goda, vi skall

infria våra löften#.

 

Bekänn er synd: gör sinnes-ändring inför Herren.

         Säg i ord till honom:

Förlåt; all vår skuld.

        Ta emot godheten.

Vi vill infria våra löften.

 

Hosea bok. 14:4.

 

4.  #Assyrien räddar oss inte, vi skall inte stiga

till häst, inte längre säga "Vår Gud" till ting vi

     själva har gjort.

Hos dig finner faderlösa barmhärtighet#.

 

Assyrien var för oss ingen räddare.

         Vi skall inte fly med häst längre; inte säga:

"Vår Gud till våra själv-skapare ting vi gjort.

       Hos dig finner fader-lösa barmhärtighet.

 

Hosea bok. 14:5.

 

5.  #Jag skall bota dem från deras trolöshet,

jag skall älska dem av hjärtat, min vrede har

     vänt sig från dem#.

 

I min godhet bota dem från deras trolösa hjärtan.

         Älska dem med mitt hjärta.

Min vrede låter jag försvinna.

 

Hosea bok. 14:6.

 

6.  #Jag skall bli som dagg för Israel, och han skall

blomstra som en lilja, slå rot som en poppel#.

 

Skall låta mig likna morgondaggen för Israel.

          I vilket han kan blomstra upp som liljan.

 

Hosea bok. 14:7.

 

7.  #Och skjuta nya skott.

Hans prakt skall vara som olivträdets, hans doft

    som Libanons#.

 

Få frimodigt skjuta upp nya friska skott.

       Hans prakt likna olivträdets.

Hans väldoft likt Libanons.

 

Hosea bok. 14:8.

 

8.  #De skall åter få bo i hans skugga, de skall 

frodras som en trädgård och blomstra som en 

     vinstock.

Han skall bli ryktbar som Libanons vin#.

 

Skall åter få ha sin bo-plats i hans trygga skugga.

         Skall få trivas likt en trädgård.

Blomstra som en saftig vinstock.

        Får vara till gott vittnesbörd: likt Libanons

smakliga viner. 

 

Hosea bok. 14:9.

 

9.  #Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa?

Jag är den som ger svar och vakar över honom.

       Jag är som en grönskande cypress.

Från mig får du din frukt#.

 

Vad för nytta har Efraim av sina o-rörliga avgudar?

         Jag besvarar era böner: vakar över er likt hönan över sina kycklingars liv.

          Jag liknar en grönskande cypress.

All frukt kommer från mig.

 

Hosea bok. 14:10.

 

10.  #Den som är vis skall förstå detta, den som

är förståndig inser det.

      Herrens vägar är de rätta, och de rättfärdiga

vandrar på den, men syndarna kommer på fall#.

 

Den vise förstår min godhet och förlåtelse.

       Herrens vägar rättvisans vägar.

De rättfärdiga vandrar frimodigt på den.

         Syndarnas väg vilseleder dem. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 januari 2020 12:44

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 196.

 

19600.  Rättvisan Ödmjukheten vad mänskligheten

    Behöver leva i.

 

19601.  Falsk trygghet  lögnens trygghet.

 

19602.  Enhetens band starkare än splittringen.

 

19603.  Splittringen berör tankarna med oro 

och förvirring.

 

19604.  Splittringen motarbetar enheten.

 

19605.  Splittringen sås i oroliga förvirrande hjärtan. 

 

19606.  Splittringen har ingen framtid på jorden.

 

19607.  Enheten vad mänskligheten Behöver leva i.

 

19608.  Enheten tankars sinnesro sinnesfrid.

 

19609a.  Tålighetens tränings-läger nyttig för

bli förkovrad i tåliges tålighet.

 

19609b.  Trohetens  tränings-läger nyttig för

bli förkovrad i trognes trohet.

 

19609c.  Bättre vara trogen än o-trogen.

 

19610.  Bättre leva i troheten än i o-troheten.

 

19611.  Avskyvärda  hatiska ord talas av hatiskt hjärta.

 

19612a.  Svårt finna ärligheten i o-ärliges sinne'

och hjärta.

 

19613.  Orons och o-säkerhetens attacker mot

    tankevärlden: o-nyttiga i sitt beteende.

 

19614.  Kroppens smärta ger signaler av smärta

till tanke-världen.

      Jag behöver hjälp: jag mår inte bra.

 

19615.  Oron och o-säkerheten rider på

kroppens smärta.

 

19616.  I första hand kontakta människor som

verkligen kan vara till hjälp.

 

19617.  Inte prata strunt-prat.

 

19618.  Oron o-säkerheten ger aldrig klara besked.

 

19619.  Vilan säkerheten ger klara besked.

 

19620a.  Tåligheten och o-tåligheten lever

'två skilda liv.

 

19620b.  O-tåligheten tåligheten går skilda vägar.

 

19620c.  Tåligheten går kärlekens

     sanningens vägar.

 

19621.  O-tåligheten går hatets lögnens vägar.

 

19622.  O-tålighetens väg smärtsam väg vandra på.

 

19623.  O-tålighetens väg bjuder på tristeln 

och törnens faror och olyckor.

 

19624.  Tänk få vara tålighetens tjänare eller tjänarinna bli besparad från livets farliga törnen

     tisteln. 

 

19625.  O-kunnigheten vilse-leder människan 

leva på ett felaktigt sätt.

 

19626.  Elakheten befläckar själen  botemedlet

livet i godheten.

 

19627.  O-barmhärtigheten  befläckar själslivet

botemedlet livet i barmhärtigheten.

 

19628.  O-ärligheten mörka fläckar på själen

botemedlet livet i ärligheten.

 

19629.  Gnälligheten inget sträva efter

bättre leva i kärleken.

 

19630.  Undvik dåraktiga samtal.

 

19631.  Elake vänt bort sitt liv från snällheten.

 

19632.  Kärleksfulle håller sig borta från

gnällande klagandet.

 

19633.  Uppmuntraren värdesätter människo-värdet.

 

19634a.  Elake o-intresserad av livet i snälllheten.

 

19634b.  Girige o-intresserad av livet i givmildheten.

 

19634c.  Förtalaren o-intresserad av livet

i kärleken.

 

19635.  Elakes väg vägen törnig och tistlig

vandra på.

 

19636a.  Tålige tillåter sig genomgå tålighetens

luttringseld.

 

19636b.  Fostringstiden under tålighetens

reningsbad från o-tålighetens inflytande.

 

19636c.  Vilket gör tåliges livsföring förändras

till det bättre från vara o-tålighetens slav

     till tålighetens slav.

 

19637.  Tålighetens slav lever i frihet från 

o-tålighetens smärtsamma lidande.

 

19638.  Tålamodet lyssnar inte på o-tålighetens

lockelser och frestelser.

 

19639.  O-tålige lyssnar inte på tåligheten.

 

19640.  Tålamodets slav  tålige  beskyddad i sitt

tålamod mot o-tåligheten.

 

19641.  Tåigheten värde-lös i o-tålige ögon och öron.

 

19642.  Frimodigheten ger livet sitt fulla värde.

 

19643.  Förnöjsamheten värdesätter Livet.

 

19644.  Hataren mördar sin nästas liv.

 

19645.  Hataren en mördare i sitt hjärtars tankar.

 

19646.  Skrytsamme övermodig i sitt livs-beteende.

 

19647.  Föraktaren föraktar sin nästas Liv.

 

19648.  Besinnings-lösa människor: tanklösa i vad de säger och gör.

 

19649.  Godhjärtlige lever i godhetens omsorg.

 

19650.  Ödmjukheten beskyddar ödmjuke

med ödmjuk kärlek och omsorg.

 

19651.  Ödmjukheten räddar ödmjuke från högmodets  frestelser och lockelser.

 

19652.  Ödmjukhetens ord ger ödmjuke trygghet.

 

19653.  Tomhetens fåfängans språk:

 o-intressant språk.

 

19654.  Fåfängans tomhetens språk:

dödar själen.

 

19655.  Tomhetens fåfängans språk: liv-lösa ord.

 

19656a.  Upprördheten missnöjdsamheten 

uppmantrar ingen.

 

19656b.  Missnöjdsamheten upprördheten

inte älskvärd uppskattad.

 

19656c.  Upprördheten missnöjdsamheten 

o-önskad inte trovärdig i vad den säger.

 

19657.  Missnöjdsamheten upprördheten

sorgen uppgiven.

 

19658. Kärleken ödmjukheten främmande för 

argsinheten.

 

19659.  Ödmjukheten kärleken främmande för

trätgirigheten klagandet.

 

19660a.  Envisa egen-sinniga människor högmodets

slavar.

 

19660b.  Egensinniga envisa människor 

svåra umgås med.

 

19660c.  Envisa egen-sinniga människor 

dominanta människor.

 

19661.  Egensinniga  envisa människor

självs-styrda själv-upptagna.

 

19662a.  Tålige lyssnande person.

 

19662b.  O-tålige ingen lyssnande person.

 

19662c.  O-tåliges tid inte tillräcklig för något

i Livet. 

 

19663.  Tåliges tid räcker till för allting.

 

19664.  Vilket tycks vara klokast leva i?

 

19665.  Själviske älskar sin själviskhet.

 

19666a.  Tänk få ära och upphöja godheten

istället för elakhetens mörka liv.

 

19666b.  Elakhetens mörka liv sämre än

    godhetens ljusstrålar vilka belyser själens

inre liv.  

 

19666c.  Godhetens ljusstrålar nyttiga för 

människans framtid.

 

19667.  Elake vandra i ständigt mörker.

 

19668.  Elakes förmörkade själs-liv förblindrar

     hennes hjärta och förstånd.i

 

19669.  Elakhetens lögner vad ger de till Livet.

 

19670.  Elakes skrytsamma liv: hans liv 

förslavat under elakhetens stolthet.

 

19671.  Vara frimodig bättre än vara o-säker. 

 

19672.  O-säkerheten o-tryggheten 

    främmande för frimodigheten.

 

19673.  O-trygge o-säkre människan 

lever i avsaknad av tryggheten säkerheten.

 

19674.  Tålmodigheten ger inte upp.

 

19675.  Tålmodigheten o-vän med modlösheten.

 

19676a.  Rättvisan ställs mot mördare och bedragare.

 

19676b.  O-rättvisan samarbetar med mördare 

bedragare.

 

19676c.  Rättvisan ställs mot lögnare stolta

människor.

 

19677.  O-rättvisan samarbetar villigt med 

lögnare och övermodiga människors viljor.

 

19678.  Rättvisan ställs mot o-gärningsmän

vilka föraktar rättvisans lagar.

 

19679.  Rättvisan påverkas av sanningen.

 

19680.  O-rättvisan påverkas av lögnen falskheten.

 

19681a.  O-moralen använder människans tunga.

 

19681b.  O-moralen använder flitigt människans

    hjärtas tankar.

 

19681c.  O-moralen går i o-rättvisan fotspår.

 

19682.  Goda moralen går i rättvisans fotspår.

 

19683.  Människars tunga seende hörande 

används antingen av o-moralen eller goda moralen.

 

19684.  Människans händer fötter används antingen

av goda moralen eller onda moralen.

 

19685.  O-moralen syfte i vad den vill utföra

genom gudlösheten: förgöra mänskligheten.

 

19686.  Förtalarens tunga styrs av förtalets giftiga pilar vilka påverka sin nästas liv.

 

19687.  Tänk få äga skuldlösa händer och fötter.

 

19688.  Människans liv visar sig genom hennes

hjärtats vilja ord handlingar.

 

19689.  Vara renhjärtlig fri från förtalet elakheten.

 

19690.  Ondskan herre över o-rättvisan våldet.

 

19691.  Ondskan herre över våldsbrotten.

 

19692a.  Kärleksfulles trohet värdefull önskvärd.

 

19692b.  Kärleksfulles trohet värdesätter

människo-värdet.

 

19693.  Rättvisan räddningen från ondskan

vålds-handlinger.

 

19694.  Förtalarens trohet mot förtalet:

o-önskad o-välkommen där sanningen råder.

 

19695.  Mildhetens förbarmande vad mänskligheten i alla tider Behöver.

 

19696.  Tänk få vara ödmjuk fridsam

där högmodet och o-friden råder.

 

19697.  Förlåtelsen förtroendet beroende av varandra.

 

19698.  Förlåtelsen saknas där hatet råder.

 

19699.  Förlåtelsen saknas där föraktet råder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se