Alla inlägg under december 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

AMOS BOK. 3:9-15.

 

DOMSORD ÖVER SAMARIA.

 

Amos bok. 3:9.

 

9.  #Ropa från Ashdods borgar, från borgarna

i Egypten och säg:

       "Samla på er bergen kring Samaria, se vilket

koas som råder i staden, förtrycket som

       härskar där"!#.

 

Ropet från Ashdod mäktiga borgar.

      Ropet hörs från Egptens borgar.

Säg de utvalda orden:

       Samla er tillsammans på höga bergen

kring Samaria.

        Se från de höga bergen:

O-moraliska livet råder i staden.

       Gudlöshetens förtryck av de svaga och fattiga

härskar där. 

 

Amos bok. 3:10.

 

10.  #De förstår inte att göra det som är rätt,

säger Herren, dessa som hopar våld och rov

        i sina borgar#.

 

I sin otrogna förblindelse: lever o-rättfärdigt liv:

       säger Herren.

Dessa gudlösa människor:  lever i våldsamma

    illgärningar inom sina beskyddande borgar.

 

Amos bok. 3:11.

 

11.  #Därför säger Herren Gud:

En fiende skall genomkorsa landet, era fästen

        skall falla, era borgar plundras#.

 

På grund av deras missgärningar:

     Fienden skall plundra ödelägga landet.

Era själviska fästen faller  era mäktiga borgar

       blir plundrade. 

 

Amos bok. 3:12.

 

12.  #Så säger Herren:

Som herden räddar ur lejonets gap ett par benpipor

       eller en örsnibb, så skall israeliterna bli

räddade, de som sitter där i Samaria på divanor

       och mjuka dynor#.

 

Herren säger:

      Likt lammens herde frimodigt räddar lammets

benpipor eller örsnipp ur lejonets rovfyllda gap.

        Skall israeliterna bli räddade ur Samaria.

 

Amos bok. 3:13.

 

13.  #Lyssna, och varna Jakobs ätt , säger Herren,

härskarnas Gud#.

 

Var hörsam lyssna låt förvarna Jakobs ätt,

     säger Herren all härskars Gud.

 

Amos bok. 3:14.

 

14.  #Ty när jag tar itu med Israel för dess gärningar, då skall jag också ta itu med Betels

       altaren:

altarhornen skall brytas av och falla till marken#.

 

När jag ska vedergälla Israels överträdelser.

       Skall jag ta itu med Betels offeraltare.

Altarhornen en symbol för högmodet:

       skall brytas av förödmjukas faller ned på marken.

 

Amos bok. 3:15.

 

15.  #Jag skall slå omkull både vinterhus

och sommarhus.

         Elfenbenhusen skall skövlas och de mäktiga

byggningarna utplånas, säger Herren#.  

 

Jag skall tillintetgöra både vinter och sommarhus

     i Samaria.

Elfenbenshusen plundras  landets mäktiga ståtliga

     byggnigar utplånas: Herrens budskap

till Samaria.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

AMOS BOK. 4:1-3.

 

DOM ÖVER SAMARIA.  DEL.2

 

Amos bok. 4:1.

 

1.  #Lyssna nu, ni Bashankor, som bor på Samarias berg, ni kvinnor som förtycker de svaga och plågar

      de fattiga medan ni säger till era män:

"Hämta hit något att dricka!".

 

Ni, Bashankor var lydig i ditt lyssnande:

      vilka bor på Samarias berg.

Ni, kvinnor i ert övermod  förtrycker de svaga

       plågar de fattiga.

Vilka i sin stolthet säger Samariens män:

      Hämta något drickbart för att släcka vår törst!

 

Amos bok. 4:2.

 

2.  #Herren har svurit vid sin helighet:

Det skall komma en dag då man skall driva iväg er

        med oxpikar och med ljuster dem som blir kvar#.

 

Herren svurit vid sin helighet:

        En dag skall komma: vad händer då?

Driva bort er son fångar med oxpikar: som slavar

     från nert eget land.

 

Amos bok. 4:3.

 

3.  #Varenda en skall drivas ut genom närmaste

rämna i muren och jagas bort mot Hermon,

      säger Herren#. 

 

Vad på sätt ni drivas ut ur Samariens trygga borgmurar: jo, genomnärmaste rämna i dess mur.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

AMOS BOK. 4:4-13.

 

FALSK GUDTJÄNST OCH FÖRHÄRDELSE.

 

Amos. bok. 4:4.

 

4.  #Gå till Betel och synda, till Gilgal och synda

än mer!

        Bär fram era offer om morgonen, ert tionde

på festens tredje dag!#.

 

I dag är försoningens förlåtelsens dag; förhärda

    inte era hjärtan.

Ni, besöker Betel: lever syndfyllt liv.

     Ni, besöker Gilgal: istället för bot och bättring

följer ni lagöverträdelsens vägar:

        vilket gör era hjärtan  förhärdade.

I Er gudstjänst: bär ni fram falska morgonoffer. 

 

 Amos bok. 4:5.

 

5.  #Bränn tackoffer av syrat bröd, ropa ut era

frivilliga gåvor så det hörs!

       Ni israeliter vill ju ha det så, säger Herren Gud#.

 

Istället vill ni israeliter offra förbrända tackoffer

       av syrat bröd.

I ert övermod ropa ut vilka frivilliga gåvor ni ger.

 

Amos bok. 4:6.

 

6.  #Det var jag som lät er gå med tomma magar

i alla era städer och utan bröd överallt i landet.

        Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren#.

 

Jag tillät er gå med tomma magar i de städer

      ni bor.

Ert brist på bröd i ert land: ni omvände inte era

      hjärtan till mig.

 

Amos bok. 4:7.

 

7.  #Det var jag som höll tillbaka regnet för er när

det ännu var tre månader till skörden.

          Jag lät det regna över en stad men inte över 

en annan, den egna åkern fick regn, den andra

      blev utan och förtorkade#.

 

Jag höll tillbaka regnat tre månader innan skörden.

        Jag tillät regnet falla över en stad.

I en Annan stad kom inget regn.

      Den egna åkerjorden fick regn.

Den andra åkerjorden saknade regnet

        vilket uttorkade den.

 

Amos bok. 4:8.

 

8.  #Från stad efter stad kom man stapplande 

till en enda stad för att vatten, men ingen kunde

        släcka sin törst.

Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren#.

 

Från olika städer kom sorgsna bedrövade människor        för att släcka sin törst. 

Ingenstans kunde törsten släckas.

       Trots ert lidande efter vatten: sökte ni

mig; ty jag är er trofaste hjälpare.

 

Amos bok. 4:9.

 

9.  #Jag lät er säd drabbas av rost och sot,

jag lät trädgårdar och vinberg förtorka,

     era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp.

Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren#.

 

Jag tillät era sädesfält drabbas av rost och sot.

       Era fruktbärande trädgårdar  vinberg förtorka.

Era fikonträd olivträd uppätna av gräshoppor.

     I ert lidande av livets motgångar:

sökte ni inte min barmhärtighet.

 

Amos bok. 4:10.

 

10.  #Jag sände pest bland er som i Egypten,

jag dräpte era unga män med svärd, och era

        hästar blev tagna som byte.

Likstanken från era läger lät jag stiga er i näsan.

      Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren#.

 

Jag pest ibland er likt Egyptens pest.

        Dräpte era unga mäns syndfyllda liv med svärd.

Era kraftfulla stridshästar blev tagna som byte.

     Likstanken av döda människor från era läger

tillät jag få känna lukten av.

        Ändå allt som ni förtröstade togs ifrån er:

vände ni inte era o-botfärdiga hjärtan till mig.

 

Amos bok. 4:11.

 

11.  #Jag sände ödeläggelse bland er, som när Sodom och Gomorra lades öde, ni blev som en

    brand ryckt ur elden.

Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren#.

 

Likt Sodom och Gommorra sändes jag eldsglöd

   från himlen över er.

Ni gjorde inte: bot och bättring: sinnesförändring.

 

Amos bok. 4:12.

 

12.  #Därför skall jag låta förbannelsen drabba

dig, Israel, jag skall göra detta med dig.

        Därför, Israel, bered dig att möta din Gud!#.

 

Skall mina förbannelse drabba era liv, du Israel.

        Gör era hjärtan redo för möta min

nåd och barmhärtighet: säger Herren.

 

Amos bok. 4:13.

 

13.  #Ty se:

Han som formar bergen och skapar vinden,

        som förkunnar sina planer för människan,

som låter mörkret bli morgonrodnad och går 

       fram över jordens höjder  ----- Herren,

härskarornas Gud, är hans namn#.

 

Gud vår skapare: formar bergens utseende.

      Skapar vinden.

Förkunna mina framtida planer för människans liv.

       Herren, härskarornas Gud:

låter mörkret förvandlas till morgonrodnadens

       varma ljusstrålar.

Vandra över sina självskapade jordens höjder.

 

        

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 december 2019 18:34

AMOS BOK. 3:1-8.

 

UTKORELSEN OCH ANSVAR.

 

Amos bok. 3:1.

 

1.  #Hör vad Herren har att säga till er, israeliter,

till hela det folk han förde ut ur Egypten:#.

 

Ni, israeliter; utkorade vilket ni har ansvar för.

      Folket vilka blev utförda ut ur Egypten.

 

Amos bok. 3:2.

 

2.  #Ni är de enda jag har tagit tagit mig an bland alla folk på jorden#.

 

Ni, är det enda folket vilka jag visat stor

     barmhärtighet för. 

 

PROFETENS UPPDRAG.

'

Amos bok. 3:3.

 

3.  #Slår man följe på färden utan att känna varandra?#.

 

Slår Följe man med israeliterna på färden ut ur

     Egyptiens träldomslandet utan att känna dem?

 

Amos bok. 3:4.

 

4.  #Ryter ett lejon i såren om det inte ha funnit

ett byte?

        Morrar lejonet i sin håla utan att ha fångat

sitt rov?#.

 

Lejonet rytandet visar sig funnit sitt byte.

       Lejonets morrandet visar sig funnit sitt rov.

 

Amos bok. 3:5.

 

5. #Störtar fågeln mot marken om fällan inte

är gillrad?

         Slår fällan upp på marken om där 

inte finns byte att fånga?#.

 

Fågel i sitt flygande mot marken om inte utlagd

      fällan fångar honom.

Utlagda fällan slås inte igen om inte fällan

      fångat sitt byte.

 

Amos bok. 3:6.

 

6.  #Om man blåser larm i staden, är det inte

Herrens verk?#.

 

   Larmet i staden hörs: är det inte Herrens verk?

 

Amos bok. 3:7.

 

7.  #Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja

sina planer för sina tjänare profeterna#.

 

Herrens trofasthet visas i sitt avslöjande i sina

     planer för sina  tjänare profeterna.

 

Amos bok. 3:8.'

 

8.  #Vem kan höra lejonet ryta utan att gripas

av skräck?

        Vem kan höra Herren Gud tala utan att bli

hans profet?#. 

 

Lejonets rytande gör alla  levande varelser

    skräckslagna.

Hans profet hör Herren Gud tala. 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se