Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 5 augusti 2019 00:18

SALIGPRISNINGARNA.  MATTEUS. 5:1-1o.

 

¤MATTEUS. 5:1.

 

1.  #När han såg folkskarorna gick han upp på

berget.

   Såg de stora folkskarorna gick upp på

för vara väl synlig för folket

     Alla tydligt och klart kunde höra hans 

av Faders insiktsfulla Ord.

 

¤Matteus 5:2.

 

2.  #Han började undervisa dem och sade:".

 

¤Matteus. 5:3.

 

3.  #Saliga de som är fattiga i anden, dem

tillhör himmelriket#.

 

All himmelsk välsignelse vilar över de:

    som äger ett förkrossat ödmjukt hjärta.

Blottställda uttömda på själviskheten.

     Själviskheten denna avgud: säger helige Paulus.

De ägs av himmelriket.

 

Tröstande till de modfällda. 

 

Jes 57:15.

 

15.  #Så säger han som är hög och upphöjd,

han som tronar i evighet vars namn är heligt:

      Jag tronar upphöjd och helig men finns

hos den modlöse och försagde.

      Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft#.

 

De modfälldas trösterika ord från:

     Han som är Väldig och upphöjd.

Tronar för  evigt.

     Han äger namnet det heliga namnet.

Jag den Högste tronar upphöjd lever i helighet.

      Är den modlöses försagdes barmhärtiges Fader.

Ger de försagda min frimodighet.

     Fyller de modlösa med min allmakt.

 

    Nådens år.

Barmhärtighetens år.

     

Jesaja. 61:1.

 

1.  #Herrens Guds ande fyller mig,

ty Herren har smort mig.

     Han har sänt mig att frambära glädjebud till

de betryckta och ge de förkrossade bot,

     att förkunna frihet för de fångna, befrielse

för de fjättrade#.

 

Tänk vilken nåd få vara fylld av Guds ande.

       Få leva livet, vara smord av Herrens ande.

Vara utsänd till förkunna glädjens nåde-rika

      budskap till de betrycka själarna.

De förkrossade hjärtan   Hjärtats och sinnets

    sanna botgöring.

 

¤Matteus. 5:4.

 

4.  #Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade#.

 

Välsignade de som sörjer över sitt syndiga liv.

    För sina med-människor vilka lever

själviskt liv.

   Lever i förtryck från sina fiender.

        De skall finna trösten de tröste-rika orden. 

 

Förkunna ett nådens år för syndiga själar.

 

Jesaja Bok. 61:2.

 

2.  #Förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud att trösta

     alla sörjande#.

 

Frimodigt förkunna ett nådens år från Herren.

       Vedergällningens dag från vår ende Gud.

Ge tröste-rika ord till de förtrycka betrycka

     själarna.

 

¤Matteus. 5:5.

 

5.  #Saliga är de ödmjuka, de skall ärva landet#.

 

Välsignade deras liv: vilka lever i ödmjukhet

     tjänar ödmjukheten med sina liv.

Får som livets belöning:

        Ärva landet.

 

Psalm. 37:11.

 

11.  #Men de ödmjuka få äga landet, och njuta

en ostörd frid#. 

 

Äga den o-störda friden, vilka de gudlösa saknar.

      Ödmjuka får i livet leva i hjärtats glädje

i sinnesron och sinnesfriden.

 

¤Matteus. 5:6.

 

6.  #Saliga de som hungrar och törstar efter 

rättfärdigheten, de skall bli mättade#.

 

Välsignade de som likt hjorten hungrar törstar

     efter o-straffligheten renheten.

De ska leva i det livet.

 

Psalm. 107:4-9.

 

De av Herren friköptas tacksamhet.

 

Psalm. 107:4.

 

4.  #Några gick vilse i öde ökar, de fann ingen

väg till bebodda städer#.

 

Några gick på vilseledda vägar borta för sanningen.

     levde tröstlöst liv under andlig öken-vandring.

Fann ingen vila till bebodda trygga städer. 

 

Psalm. 107:5.

 

5.  #De var hungriga och törstiga, deras krafter

sinade#.

 

Deras liv var präglat av brist på föda och vatten

     både lekamligt och andligt.

Deras livs-kraft var kraftlöst.

 

Psalm. 107:6.

 

6.  #Då ropade de till Herren i sin nöd, och räddade

dem ur deras trångmål#.

 

Deras bönerop om hjälp till Herrens i sin nöd.

     Blev deras räddare ur deras betryck.

 

Psalm. 107:7.

 

7.  #Han lät dem finna den rätta vägen till

en stad där människor bodde#.

 

Han ledde dem tryggt fram till de bebodda 

      städerna.

 

Psalm. 107:8.

 

8.  #De skall tacka Herren för hans godheten

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I tacksamhet visa den för Herren: vilken

   är godhetens ursprung och Herre.

I sin godhet visade den i sina underbara gärningar.

 

Psalm. 107:9.

 

9.  #Han ger de tröstande att dricka och mättar

de hungriga med allt gott#.

 

Fyller de törstande med näringsrikt vatten.

        Mättar de andligt lekamligt hungriga

med allt gott.

 

Jes: 55:1.

 

1.  #Kom, hit alla ni som törstar, kom hit

och få vatten, kom även om ni inte har pengar!

     Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk

      utan att betala!#.

 

Herrens trogna förbund till folket består:

       Släck er törst kom hit till mig:

jag ger er villigt vatten.

      Saknar ni penningar får ni det.

Hämta er säd till ert dagliga bröd.

     Ni får säd utan betalning.

Vin och mjölk finns gratis hos mig: er Gud. 

     

Johannes evangelium. 6:35.

 

35.  #Jesus svarade: "Jag är livets bröd.

Den som kommer till mig skall aldrig hungra,

    och den som tror på mig skall aldrig

någonsin törsta#.

 

Jag, mitt liv livets bröd vilket ger er evigt liv.

     Den som söker mig skall aldrig känna andlig

hunger.

    Den som tror på mig: behöver aldrig känna

andliga törsten. 

 

¤Matteus. 5:7.

 

7.  #Saliga är de barmhärtiga, de skall

möta barmhärtighet#.

 

Tänk få vara barmhärtighetens tjänare  tjänarinna.

    Bättre vara det än o-barmhärtighetens

tjänare tjänarinna.

       Tänk få vara vara slav slavinna i tjänandet.

Lever sådant liv får vi fördjupat liv i den.

 

Lukas evangelium. 6:36.

 

36.  #Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig#.

 

Lära känna barmhärtigheten.

       Bli fullkomlig lik vår fader i barmhärtigheten. 

 

Jak. 2:13.

 

13.  #Domen blir obarmhärtig över den som inte

har varit barmhärtig, men barmhärtigheten

     triumferar över domen#.

 

O-barmhärtige blir dömd efter sin o-barmhärtighet.

      Barmhärtiges barmhärhärtighet triumferar

över domen.

 

¤Matteus. 5:8.

 

8.  #Saliga de renhjärtade, de skall se Gud#.

 

Renhjärtligt hjärta sinne får bemötas av

      Guds härlighet.

 

Psalm. 24:4.

 

4.  #Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

som inte håller sig till falska gudar och aldrig

     har  svurit falskt#.

 

Den som har syndfria händer använder dem 

    rättfärdighetens tjänande.

Är renhjärtlig.

     Låter inte själviskheten vara en avgud.

Med sin tunga avhåller sig från falskheten.

 

Bön om syndernas förlåtelse.

 

Psalm. 51:12.

 

12.  #Skapa i mig, Gud ett rent hjärta,

ge mig ett nytt och stadigt sinne#.

 

Bönen: Tukta mitt syndiga hjärta till sann botgöring,

    förvandla det till renhjärtligheten.

Förnya mitt ondsinta sinne rena det.   

 

Psalm. 73:1.

 

1.  #Ja, Gud är god mot den rättrådige,

mot den vars hjärta är rent#.

 

Gud visar sin godhet mot den rättsinnige

   sveklöse svekfrie.

Rättsinnige tänker på gör rättfärdiga gärningar.

       Sveklöse äger det rena hjärtat.

       

¤Matteus. 5:9.

 

9.  #Saliga de som håller fred, de skall

kallas Guds söner#.

 

Välsignade de som äger fridsamt hjärta sinne.

      Fridsamt hjärta äger Guds söner.

 

Älska era fiender.

 

Matt. 5:43-45.

 

Matteus. 5:43

 

43. #Ni hört att det blev sagt:

DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA och hata din fiende#.

 

Lagen säger: Du skall älska din nästas liv.

       Hata din fiende.

 

Matteus. 5:44.

 

44.  #Men jag säger er: älska era fiender och be

för dem som förföljer er#.

 

Jag säger er: Älska bed för era fiender.

    Be för dem förföljer er på sanningen skull.

 

Matteus. 5:45.

 

45.  #Då blir ni er himmelske faders söner.

    Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda

och låter det regna över rättfärdiga och

     orättfärdiga#. 

 

Gör ni det:

      Är ni er himmelske faders äkta söner.

Han låter rättfärdighetens nådesol: lysa över

      de rättfärdigas och o-rättfärdigas liv.

 

Matteus. 5:39

  

39.  #Men jag säger er:

Värj er inte mot det onda.

        Nej, om någon slår dig på din

högra kinden, så vänd också den andra mot

    honom#.

 

Undvik inte de ondsinta.

       Slår någon dig på din högra kinden:

Vänd den också mot hans slag.

     Fridsamt hjärta gör det.

Fridsamme vedergäller inte ont mot ont. 

 

Rom 12:18.

 

18.  #Håll fred med alla människor så långt

det är möjligt och kommer an på er#.

 

Var fridsamma mot alla människor.

     Älska dem som hatar föraktar er i ord.

Vilket beror på er fasthet i tron.

 

Rom. 12:21.

 

21.  #Låt dig inte besegras av det onda, 

utan segra det onda med det goda#.

 

Fridsamme besegrar ondskan.

       Segraren över det onda gör det med godheten. 

 

Förmaningar.

 

Heb. 12:14.

 

14.  #Sträva efter fred med alla och efter den

helgelse utan vilken ingen får se Herren#.

 

Eftersträva friden med alla människor.

      Låt o-sämjan kivet ordstriderna våra fjärran

från er.

      Sinnesfriden sinnesron vilket tillhör helgelsen.

Fridsamt hjärta sinne får se Herrens härlighet.


Sök vishet från ovan.

 

Jak. 3:18.

 

18.  #Rättfärdigheten utsås i frid och 

 bär frukt för dem som håller frid#.

 

Renligheten sår frid i människors-hjärtan.

   Bär rättfärdighetens frukt vilka äger

fridsamt hjärta.

 

¤Matteus. 5:10.

 

10.  #Saliga de som förföljs för rättfärdighetens

skull, dem tillhör himmelriket#.

 

Välsignade de som blir förföljda för sitt rättfärdiga

     livs skull.

De rättfärdiga tillhör himmelriket.

 

Vishetens bok. 5:1-5.

 

Visheten. 5:1.

 

1.  #Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt 

inför dem som plågade honom och föraktar honom#.

 

Renhjärtlige lever frimodigt liv inför de gudlösa.

        Vilka plågade föraktade honom.

 

Visheten. 5.2

 

2.  #När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans

     ofattbara räddning#.

 

De gudlösa ser den rättfärdige vilka blir

     skräckslagna.

Blir förvånade över hans räddares hjälp.

 

Visheten. 5:3.

 

3.  #Ångerfulla skall de säga till sig själva,

suckande i sin själs betryck:#.

 

Gudlösa ångestfyllda hjärtan säger till sin själviskhet, uppgivna i sin själs betryck:

 

Vishetens bok. 5:4.

 

4.  #Den mannen var det som vi brukade håna

smäda och göra narr av, vi dårar!

      Vi tyckte hans liv var en galenskap

och hans slut en nesa#.

 

Den mannen som blev räddad: brukade vi håna

     sända med våra ord.

Förlöjligade hans liv: vi uppträdde som dårar!

      Tyckte hans liv dåraktigt.

 

Lidandet leder till liv.

 

1 Petrusbrevet. 3:14.

 

14.  #Om ni också får lida för rättfärdighetens

skull är ni saliga.

       Var inte rädda, låt dem inte skrämma er#.

 

Välsignade är ni när ni får lida vilket leder er 

    till Livet.   Var frimodiga när ni Få lida för rättfärdighetens skull.</st

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se