Alla inlägg under augusti 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 augusti 2019 05:45

PSALTAREN. PSALM. 107:1-43.

 

FEMTE BOKEN.

 

DE FRIKÖPTAS TACKSAMHET.

 

Psalm. 107:1.

 

1.  #Tacka Herren, ty han är god,

evigt varar hans nåd#.

 

Visa tacksamhet för Herrens godhet.

       För evigt varar hans nåd. 

 

Psalm. 107:2.

 

2.  #Så skall de befriade säga, de som

Herren befriat ur nöden#.

 

De befriade säger: vilka befriats ur livets nöd.

 

Psalm. 107:3.

 

3.  #Och som han har hämtat hem från

alla länder, från öster och väster,

      norr och söder#.

 

Samlat oss från främmande länder:

   från alla fyra väderstreck.

 

Psalm. 107:4.

 

4.  #Några gick vilse i de öde öknar,

de fann ingen väg till bebodda städer#.

 

Några gick vilse i öde öknar.

       Fann ingen trygg väg till bebodda städer.

 

Psalm. 107:5.

 

5.  #De var hungriga och törstiga,

och deras krafter sinade#.

 

I sin under ökenvandring blev de hungriga

     och törstiga.

Deras kroppsliga styrka försvann.   

 

Psalm. 107:6.

 

6.  #Då ropade de till Herren för hans godhet,'

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Ropade till om hjälp: för hans godhets skull.

      I sin godhet visade sina underbara gärningar

mot människor.

 

Pslam. 107:7.

 

7.  #Han lät dem finna den rätta vägen 

till en stad där mäniskor bodde#.

 

Han sitt folk den rätta vägen: livets väg.

      Staden som var befolkad.

 

Psalm. 107:8.

 

8.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I sin tacksamhet: tacka för hans godhet.

     Visat sina underbara gärningar mot

människor. 

 

Psalm. 107:9.

 

9.  #Han ger de törstande att dricka

oh mättar de hungriga med allt gott#. 

 

De törstande få dricka hos honom.

     Du hungrade Få känna livets mättnad

med hans goda. 

 

Psalm. 107:10.'

 

10.  #Andra satt i djupaste mörker,

fångna i fjättrar av järn#.

 

Andra var fångade i djupaste andligt mörker.

      Fångade i bojor av järn.

 

Psalm. 107:11.

 

11.  #De hade trotsat Guds befallningar

och förkastat den Högstes råd#.

 

Hade varit upproriska mot Guds befallningar.

      Föraktat den Högstes rådgivning.    

 

Psalm. 107:12.

 

12.  #De var modlösa av vedermödor,

de stapplade utan att få hjälp#.

 

Av lekamliga vedermödor var de modlöshetens

trälar och trälinnor.

       

Psalm. 107:13.


13.  #Då ropade de till Herren i sin nöd,

och han hjälpte dem ur deras trångmål#.

 

I sin nöds stund ropade de till Herren.

     Hjälpte dem i sin trofasthet ut ur deras

svåra trångmål.

 

Psalm. 107:14.

 

14.  #Han förde dem ut ur det djupa mörkret

och bröt sönder deras bojor#.

 

I sin godhet förde dem ut i frihet ur livets

    djupa mörker.

Bröt sönder deras ondsinta bojor.

 

Psalm. 107:15.

 

15.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

I tacksamhet vill visa Herrens godhet.

      hans underbara befriade gärningar 

mot människors fångenskap under syndens 

       mörka liv.

 

Psalm. 107:16.

 

16.  #Han krossar kopparportarna, järnbommarna

slår han sönder#.

 

Syndens kopparportar krossas.

       Järnbommars ok slår han sönder.

 

Psalm. 107:17.

 

17.  #Andra var sjuka för sina synders skull

och fick lida för sina brott#.

 

För sina synders skull fick andra lida av sjukdom.

      För sin syndiga brottslighet fick uppleva lidande

och livets smärta.

 

Psalm. 107:18.

 

18.  #De ville inte se åt någon föda

och närmade sig dödens portar#.

 

I sitt lidande inte se födans mättnad.

        När de gick mot dödens portar. 

 

Psalm. 107:19.

 

19.  #Då ropade till Herren ni sin nöd,

och hjälpte dem ur deras trångmål#.

 

I sin själs-nöd ropade till Herren sin hjälpare.

       Vilken i sin godhet hjälpte dem ur

deras syndiga trångmål.

 

Psalm. 107:20.

 

20.  #Han gav en befallning och botade dem

och räddade dem från graven#.

 

Gav dem en befallning:

      Botade dem från sjukdomar.

Räddade dem från graven.

 

Psalm. 107:21.

 

21.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Tackar Herren för hans godhet.

      Hans underbara gärningar mot människor.

 

Psalm. 107:22.

 

22.  #De skall frambära tackoffer och berätta

om hans verk med jubel#.

 

Frambär tackoffer.

     Berättar frimodigt hans underbara verk

med jubelrop. 

 

Psalm. 107:23.

 

23.  #Andra for på skepp över havet och drev

handel på de stora vattnen#.

 

Andra reste med skeppen över vida havet.

      Bedrev handel på de stora vattnen.

 

Psalm. 107:24.

 

24.  #De såg Herren verk, hans under

i havets djup#.

 

Såg Herrens underbara händers verk.

      Hans skapade under i havets djup.

 

Psalm. 107:25.

 

25.  #Han befallde, och en storm blåste

upp, som fick vågorna att gå höga#.

 

Han befallde i sitt allmakts ord:

    stormen hörde orden blåstes upp.

Havets vågor fick stormens vindar gå höga.

 

Psalm. 107:26.

 

26.  #De kastades mot himlen och mot djupen,

modet svek dem i faran#.

 

Stormens höga vågor kastades mot himlen.

      Mot havets djup.

Människorna blev modlösa i stormens dödliga fara.

 

Psalm. 107:27.

 

27.  #De vinglade och raglade som druckna,

deras färdighet var till ingen nytta#.

 

I sin modlöshet blev vinglade radlade i sina

    fotsteg likt druckna.

Deras egna färdighet o-nyttig.

 

Psalm. 107:28.

 

28.  #Då ropade de Herren i sin nöd, och han

förde dem ut ur deras trångmål#.

 

I sin nöds stund ropade i sin hjärtan till Herren.

       Bönhörde dem: förde ut på fast mark

ut ur deras livs trångmål. 

 

Psalm. 107:29.

 

29.  #De stillade stormen, och vågorna tystnade#.

 

Stormen kraftfulla stryrka stillades.

      Storm-vågorna tystnade.

 

Psalm. 107:30.

 

30.  #De gladdes när det blev lugnt, han lät

dem nå hamnen de ville till#.

 

Gladdes i sina hjärtan och tankar över lugnet.

        Han förde dem i säkerhet till

livets lugna hamn.

 

Psalm. 107:31.

 

31.  #De skall tacka Herren för hans godhet,

hans underbara gärningar mot människor#.

 

Tackade honom för vad han gjorde i sin godhet.

 

Psalm. 107:32.

 

32.  #De lovsjunga honom i tempelskaran

och prisa honom i de äldstes krets#.

 

I himmelska  tempel-skaran lovsjunger de

    honom.

Prisar högt hans heliga namn i de äldstes krets. 

 

Psalm. 107:33.

 

33.  #Han förvandlar floder till öken

och vattenkällor till torr mark#.

 

Förvandlar i sin allmakt floders flöden 

    till torra ökenmarker.

Vatten-källors flöden till uttorkad mark.

 

Psalm. 107:34.

 

34.  #Fruktbart land till saltjord för

invånarnas ondskas skull#.

 

Förvandlar fruktbart land till saltjord 

     utan fruktbar näring.

Vedergäller invånarnas ondsinthet.

 

Psalm. 107:35.

 

35.  #Han förvandlar öknen till sjö 

och det torra till vattenkällor#.

 

Beskrivning på hans allmakts underverk:

     förvandlar öknens torrhet till vattenrik sjö.

Uttorkade marker till rika rinnande vattenkällor.

 

Psalm. 107:36.

 

36.  #Han låter de hungrande slå sig ner där 

och bygga sig en stad att bo i#.

 

Låter de hungrande bosätta sig där livs-födan finns.

      Bygga en trygg fast stad att bo i.

 

Psalm. 107:37.

 

37.  #De de sår sina åkrar och planterar vingårdar

och de får riklig skörd#.

 

Sår sina åkrar invid vattenkällorna.

      Planterar sina vingårdar i vattenrika 

jordens mylla.

    Vilka i rätt tid ger riklig skörd.

 

Psalm. 107:38.

 

38.  #Han välsignar dem, och de förökar sig,

och deras boskap blir talrik#.

 

Lever i Herrens välsignelser.

      Förökar sig i hans rikliga välsignelser

deras boskap blir talrika i antal.

 

Psalm. 107:39.

 

39.  #Om de blir få och tyngs ner av förtryck,

av olycka och bekymmer#.

 

Blir de få till antalet: lever under förtryck.

     Förtryckta av olyckor och bekymmer. 

 

Psalm. 107:40.

 

40.  #Öser han förakt över furstarna och leder

dem vilse i väglös ödemark#.

 

Öser sitt förakt över världens furstas övermod.

         Leder de andligt förblindade i sitt

syndiga liv in i väglösa förvirrande ödemarken.

 

Psalm. 107:41.

 

41.  #Men de fattiga lyfter han ur deras betryck

och gör familjerna stora som hjordar#.

 

Hör de fattigas rop om hjälp:

      lyfter dem ur deras livs betryck.

Förökar deras familjers antal likt hjordars antal.

 

Psalm. 107:42.

 

42.  #De rättrådiga ser det och gläder sig,

all ondska tvingas till tystnad#.

 

De rättfärdiga ser det gläder sig.

         Ondskan förloraren.

 

Psalm. 107:43.

 

43.  #Den som är vis skall ge akt på detta

och besinna Herrens godhet#.

 

Den vise visar sin tacksamhet när han ser 

     Herrens godhet.

  

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 augusti 2019 17:52

PSALTAREN.  PSALM. 92:1-16.

 

GLÄDJE ÖVER HERRENS GÄRNINGAR.

 

Psalm. 92:1.

 

1.  #En psalm, en sång för sabbatsdagen#.

 

Sabbatsdagens sång och psalm.

 

Psalm. 92:2.

 

2.  #Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga

ditt namn, du den Högste#.

 

Tacksam glädje inför Herren.

       Lovsjunga hans namn.

Den högstes namn.

 

Psalm. 92:3.

 

3.  #Att var morgon förkunna din nåd och var

natt din trofasthet#.

 

Varje dag förkunna din nåd  för folket.

       Varje natt din trofasthet.

 

Psalm. 92:4.'

 

4.  #Till toner av tiosträngad harpa,

lyrans klang#.

 

Lyssna på tio-fingrars ljud  och lyrans klangljud.

 

Psalm. 92:5.

 

5.  #Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,

jag jublar över vad du har gjort#.

 

Dina gärningar, Herre, min  glädje.

       Höjer glädjerop över vad du  gjort.

 

Psalm. 92:6.

 

6.  #Herre, vilken storhet i ditt verk,

vilket djup i dina planer!#.

 

Herre, vilken storhet du visar i ditt verk.

       Vilket andligt djup finns i dina planer.

 

Psalm. 92:7.

 

7.  #Den enfaldige kan inte förstå det,

en dåre fattar inte detta:#.

 

Dåren förstånd dina andliga djupheter:

     vilket är en dårskap för honom.

 

Psalm. 92:8.

 

8.  #Om än de gudlösa växer som gräs

och ogärningsmännnen blomstrar, skall de

      ändå förgöras för alltid#.

 

De gudlösa  ogärningsmännen tillväxer i sin ondska

       kommer döden förgöra dem.

 

Psalm. 92:9.

 

9.  #Men du, Herre, är upphöjd i evighet#.

 

Du, Herre, upphöjd på din tron i evighet.

 

Psalm. 92:10.

 

10.  #Ja, dina fiender, Herre, dina fiender

skall gå under och ogärningsmännen skingras#.

 

Dina personliga fiender, Herre, tillintetgörs.

       O-gärningsmännen blir kringspridda. 

 

Psalm. 92:11.

 

11.  #Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,

du svalkar mig med uppfriskande olja#.

 

Gör mitt liv likt oxens  med  upplyfta horn.

         Svalkar mig med uppfriskad olja.

 

Psalm. 92:12.

 

12.  #Jag får se hur mina fiender går under,

höra hur de onda angriparna förgås#.

 

Får se mina fienders  undergång.

        Lyssna på hur de ondsinta angriparna förgörs. 

 

Psalm. 92:13.

 

13.  #De rättfärdiga grönskar som palmer,

växer höga som cedrar på Libanon#.

 

De o-straffliga renhjärtliga grönskar bär god frukt

      likt palmer.'

Växer sig höga likt cedrar på Libanon.

 

Psalm. 92:14.

 

14.  #De är planterade i Herrens hus och grönskar

på vår Guds förgårdar#.

 

Vilka är planterade i Herrens hus.

       Grönskar på vår Guds  förgårdar.

 

Psalm. 92:15.

 

15.  #Ännu i hög ålder skjuter de skott,

de är fulla av sav och kraft#.

 

I hög ålder bär de fortfarande nya skott.

        Fulla av sav och kraft.

 

Psalm. 92:16.

 

16.  #Och vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa ----- i honom finns ingen orätt#. 

 

De vittnar om Herrens rättvisa.'

      Herren, min eviga klippa.

I honom finns ingen o-rättvisa.

ccc

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM. 83:1-19.

 

HJÄLP MOT GUDS FOLKS FIENDER.

 

Psalm. 83:1.

 

1.  #En sång, en psalm av Asaf#.

 

Psalm. 83:2.

 

2.  #Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum#.

 

Hjälp oss mot våra fiender.

      Visa din allmakt styrka mot våra fiender.

Tala i frimodighet mot dem.

 

Psalm. 83:3.

 

3.  #Hör, dina fiender larmar och dina 

motståndare reser sig#.

 

Hör, våra fienders larmande ljud om anfalla oss.

      Dina fiender reser sig mot dig i sitt övermod.

 

Psalm. 83:4.

 

4.  #Mot ditt folk smider de lömska planer,

de stämplar mot dem du beskyddar#.

 

Fienders smider ihop lömska planer.

      Stämplar fot mot dem du beskyddar.

 

Psalm. 83:5.

 

5.  #De säger: Kom vi gör slut på detta folk,

så att ingen längre minns Israels namn#.

 

De säger: Låt oss förgöra Israels folk.

      Utplåna för alltid Israels namn.

 

Psalm. 83:6.

 

6.  #De är överens om sin plan, de sluter

förbund mot dig#.

 

Visa sin enighet förgöra dit folk.

         De sluter förbund mot dig.

 

Psalm. 83:7.

 

7.  #Edoms stammar, ismaliterna,

Moab och hagarerna#.

 

Edoms stammar.

     Mot ismaliterna.

Moabs och hagarerna, sluter sitt förbund

     mot dig.

 

Psalm. 83:8.

 

8.  #Geval och Ammon och Amalek,

filisteerna och de som bor i Tyros#.

 

Vilket också Geval Ammon Amalek 

     filisteerna  gör vilka har sin bo-plats i Tyros.

 

Psalm. 83:9.

 

9.  #Också Assyrien förenar sig med dem

och ger stöd åt Lots ättlingar#.

 

Assyriska folket ger sitt full stöd till Lots

        ättlingar gör det.

 

Psalm. 83:10.

 

10.  #Gör med dem som du gjorde med Midjan

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken#.

 

Låt domen gå över detta folk likt gjorde 

     med de andra Guds  folks fiender.

 

Psalm. 83:11.

 

11.  #De som förintades vid En-Dor och blev

till gödsel på marken#.

 

De vilka förintades vid En-dor.

      Deras kroppar blev utspridda likt gödsel

på marken.

 

Psalm. 83:12.

 

12.  #Låt det gå deras furstar som Orev 

och Seev och deras hövdingar som Sevach

       Salmunna#.

 

Låt samma dom falla över dem alla.

 

Psalm. 83:13.

 

13.  #Ty de säger: "Guds betesmarker vill vi göra

till våra#.

 

De säger i sitt övermod:

       Låt Guds betesmarker tillhöra oss.

 

Psalm. 83:14.

 

14.  #Min Gud, låt dem bli som tisteldun,

som agnar i vinden#.

 

Låt dem i sin stortalighet bli som lätta agnar

      i vinden.

 

Psalm. 83:15.

 

15.  #Som när elden bränner ner skogen

och lågorna sveder bergen#.

 

Likna elden ihärdiga hetta bränner ner skogen.

        Eldens lågor för-bränner bergen.

 

Psalm. 83:16.

 

16.  #Så må du jaga dem med din storm

och förskräcka dem med ditt oväder!#.

 

Jaga dem med stormvinden.

       Göra dem skräckslagna med ditt 

stormiga o-väder.

 

Psalm. 83:17.

 

17.  #Låt dem stå där med sitt skam,

så att de söker sig till dig; Herre#.

 

Låta skam-känslan plåga dem.

       Vilket gör de söker ödmjukt sig till dig.

 

Psalm. 83:18.

 

18.  #Må de känna blygsel och skräck för evigt

och gå under i smälek#.

 

Låt skämmas i vad de gjort  bli skräckslagna

       gå under smälekens ok.

 

Psalm. 83:19.

 

19.  #Så att de inser att du ensam, du vars namn

är Herren, är den Högste, mäktig över hela jorden!#.

 

Vilket gör att de förstår den ende Guden

    vars namn Herren den Högste.

Mäktig över hela jorden.

 

  

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 84:1-13.

 

LÄNGTAN TILL GUDS HUS: HERRENS TEMPEL.

 

GUD MED OSS.

 

Psalm. 84:1.

 

1.  #För körledaren.

Av Koracks ättlingar, en psalm#.

 

Psalm. 84:2.

 

2.  #Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!#.

 

Tänk få vara i din ljuvliga boning, Herre, Sebaot.

 

Psalm. 84:3.

 

3.  #Jag förtärdes av längtan till Herrens

förgårdar#.

     Nu jublar min själ och min kropp 

mot den levande Guden#.

 

Mitt inte upplöstes av längtan till Herrens förgårdar.

       När jag får bo där:

Jublar min själ  kropp mot den levande Guden.

 

Psalm. 84:4.

 

4.  #Sparven har funnit ett rede och svalan

ett bo för sina ungar: dina altaren,

       Herre Sebaot, min konung och min Gud#.

 

Flygande sparven funnit ett liggställe.

       Svalan en bo-plats för sina ungar.

Likt dina altaren. 

 

Psalm. 84:5.

 

5.  #Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid

kan sjunga ditt lov#.

 

Välsignad de som har sin bo-plats i ditt hus.

      Dagligen kan sjunga ditt lov.

 

Psalm. 84:6.

 

6.  #Lyckliga de som har sin styrka i dig,

de som gärna drar upp till templet#.

 

Välsignade de som funnit sin styrka i dig.

        Vilka söker sig till ditt tempel.

 

Psalm. 84:7.

 

7.  #När de går genom Bakaträdens dal blir

den en flödande källa, höstregnet fyller

      den med välsignelse#.

 

När de vandrar genom Bakaträdens dal.

    Blir dalen likt en flödande vatten-källa.

Höstregnet fyller dalen med vattnets välsignelse.

 

Psalm. 84:8.

 

8.  #De går genom port efter port,

tills de möter Gud på Sion#.

 

De passerar port för port tills de möter

      Gud på Sion.

 

Psalm. 84:9.

 

9.  #Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lystra, du Jakobs Gud!#.

 

Herre Gud Sebaot  lyssnar på min bön.

     

Psalm. 84:10.

 

10.  #Ge akt på vår sköld,o Gud,

se i nåd till din smorde!#.

 

Respektera vårt beskydd, o Gud.

     Låt din nåd gälla för din smorde. 

 

Psalm. 84:11.

 

11.  #En dag på dina förgårdar är bättre

än tusen dagar där hemma.

     Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus

än jag bor i de gudlösas tält#.

 

Endast en dag på dina förgårdar kan inte jämföras

        med tusen dagar utan dem.

Väljer hellre vara vid tröskeln i min Guds hus

     än  ha min bo-plats i de gudlösas närhet.

 

Psalm. 84:12.

 

12.  #Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära, dem som lever

       ostraffligt vägrar han ingenting

gott#.

 

Herren Guds närhet kan jämföras med solens

    värme och omsorg.

   En beskyddare för livet.

 

Herren nåderik och ger ära.

        De som lever i renhet  delger han sin godhet.

 

Psalm. 84:13.

 

13.  #Herre Sebaot, lycklig den som

förtröstar på dig#. 

 

Herre Sebaot, Välsignad den som förtröstar 

     på dig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 85:1-14.

 

BÖN OM NY NÅD FÖR HERRENS FOLK.

 

Psalm. 85:1.

 

1.  #För körledaren. 

Av Korachars ättlingar, en psalm.

 

Korachars ättlingars psalm till Guds församling.

 

Psalm. 85:2.

 

2.  #Herre, förr var du god mot ditt land,

du vände Jakobs öde#.

 

Du, vår Herre, visade din godhet och nåd

förr för våra andliga förfäder.

      Du förändrade Jakobs ödelagda liv.

 

Psalm. 85:3.

 

3.  #Du tog bort ditt folks skuld och förlät

all deras synd#.

 

Utplånade ditt folks skuldfyllda liv.

        Gav förlåtelse till deras syndiga liv.

 

Psalm. 85:4.

 

4.  #Du drog tillbaka din vrede, lät den glödande

har men slockna#.

 

Du, höll tillbaks din heliga vrede: mot folkets synd.

      Du tillät din glödande vrede slockna ut.  

 

Psalm. 85:5.

 

5.  #Upprätta oss, Gud, vår räddare, låt din

ovilja mot oss fara!#.

 

Bön om ny nåd:

      Ge oss upprättelse från vårt syndiga liv.

Gud vår ende räddare.

       Tillåt din o-vilja ge oss förlåtelse:

ge oss den i din nåd. 

 

Psalm. 85:6.

 

6.  #Skall du vredgas på oss för alltid,

skall vrede vara från släkte till släkte?#.

 

Skall du för alltid låta din vrede visa sig för oss

     Låta den vara från släkte till släkte? 

 

Psalm. 85:7.

 

7.  #Vill du inte ge oss liv igen, så att

ditt folk kan glädjas över dig?#.

 

Vill du inte förnya din nåd:

         Vilket ger oss nytt liv.

Vilket gör att ditt folk kan glädjas över Dig.

 

Psalm. 85:8.

 

8.  #Herre, visa oss din godhet och ge oss

din hjälp!#.

 

Herre, vi ber visa oss din  godhet.

      Ge oss din hjälp!

 

Psalm. 85:9.

 

9.  #Jag vill höra vad Gud säger.

Herren förkunnar välgång för sitt folk

     och sina trogna och för de redbara#.

 

Jag villig lyda det du vill säga.

      Herren vill i förkunnelsen ge sitt folk välgång.

Välgång för sina trogna och sanna efterföljare.

 

Psalm. 85:10.

 

10.  #De som fruktar honom har nära till

hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land#.

 

Gudfruktiga människor  lever i närhet av sin

    hjälpare.

Hans härlighet  har sin bo-plats i vårt land.

 

Psalm. 85:11.

 

11.  #Godhet och trofasthet möts,

fred och rättvisa omfamna varandra#. 

 

Friden rättvisan varandras vänner.

      Rättvisan friden  livets bundsförvanter.

Godheten  trofastheten  umgås med varandra. 

 

Psalm. 85:12.

 

12.  #Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa

blickar ner från himlen#.

 

Trofastheten fram-växer ur jorden.

      Rättvisan blickar ner från himlen.

 

Psalm. 85:13.

 

13.  #Herren själv ger allt gott, vårt land

ger sin gröda#.

 

Herren godhetens ursprunglige givare.

       Vårt lands välsignelse för jordens gröda.

 

Psalm. 85:14.

 

14.  #Rättvisa går framför honom,

fred och välgång i hans spår#. 

 

Rättvisan älskas av honom.

       Friden välgången följer troget hans fotspår.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN. PSALM. 86:1-17.

 

STADEN DÄR FOLKEN FÖDS PÅ NYTT.

 

Psalm. 86:1.

 

1.  #En bön av David.

Hör mig, Herre, och svara mig,

jag är hjälplös och fattig#.

 

Davids bön:

    Lever i hjälplöshet  modlöshet.

Herre, besvara mig hör mitt böne-rop.  

 

Psalm. 86:2.

 

2.  #Beskydda mig, jag är trogen, rädda din

tjänare, som förtröstar på dig.

      Du min Gud#.

 

Beskydda försvara mitt liv: efter min trohet till dig.

       Var min räddare: jag förtröstar på dig.

Du, min evige Gud.

 

Psalm. 86:3.

 

3.  #Förbarma dig, Herre, jag ropar till dig

hela dagen#.

 

Förbarma dig över mitt liv.

       Dagligen i mitt bönerop visa  ditt förbarmande.

 

Psalm. 86:4.

 

4.  #Låt din tjänare glädjas,

Herre, jag sätter mitt hopp till dig#.

 

Undvik inte ge din tjänare glädje.

       Till dig, Herre, sätter mitt fulla hopp till dig.

 

Psalm. 86:5.

 

5.  #Ja, Herre, du är god, du förlåter,

rik på kärlek till alla som åkallar dig#.

 

Herre, du är godheten.

      Du, är en förlåtande Gud.

Äger kärlekens skatt-kammare.

      Villigt ger dessa skatter till alla dem 

åkallar dig.

 

Psalm. 86:6.

 

6.  #Herre, lyssna till min bön,

hör mig när jag ber#.

 

Herre, lyssna villigt på min bön.

      Hör mina böne-ord.

 

Psalm. 86:7.

 

7.  #I nödens stund ropar jag till dig,

och du svara mig#.

 

I nödens livsstunder ropar jag till dig.

      Besvara mig i min nöd.

 

Psalm. 86:8.

 

8.  #Herre, bland gudarna är ingen som du,

inga gärningar är som dina#.

 

Herre, min Gud, ingen annan gud liknar dig.

        Dina gudomliga gärningar liknar inte andras'

mänskliga gärningar.

 

Psalm. 86:9.

 

9.  #Alla de folk du har skapat skall komma

och tillbe inför dig, Herre,

      och de skall ära ditt namn#.

 

Allt det folk som skapat  tillsammans tillbe

     inför dig, Herre.

Vilka i sin tillbedjan ärar ditt namn.

 

Psalm. 86:10.

 

10.  #Ty du är stor, du gör under,

du ensam är Gud#.

 

Du, den ende Guden  du är undrens Gud.

      Stor i din storhet.

 

Psalm. 86:11.

 

11.  #Visa mig, Herre, din väg,

så att jag kan vandra i din sanning.

     Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn#.

 

I min ödmjuka bön: Visa mig, Herre, din väg.

       Vilket gör att jag villigt kan vandra lydigt

i din sanning.

      Vara sanningens efterföljare.

Låt mig inte tjäna två herrar i vördnandet

      av ditt namn.

Visa honom vördnad till hans namn: helhjärtat.

 

Psalm. 86:12.

 

12.  #Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,

av allt mitt hjärta och alltid ära  ditt namn#.

 

Villig visa min tacksamhet till dig,

    Herre, min Gud.

Med tacksamt hjärta alltid ära ditt namn. 

 

Psalm. 86:13.

 

13.  #Ty din godhet mot mig är stor,

du räddar mig ur dödsrikets djup#.

 

Din godhet verksam mot mig visar sin storhet.

       Är min räddare ur döds-rikets djup.

 

Psalm. 86:14.

 

14.  #Gud, de övermodiga angriper mig,

en skara våldsmän står efter mitt liv.

      Du räknar inte med mig#.

 

Gud, beskydda mig från övermodigas angrepp 

    mot mitt liv.

Skara av våldsmän anfaller mig.

       De undervärderar mitt liv.

 

Psalm. 86:15.

 

15.  #Men du, Herre, är en barmhärtig

och nådig Gud, sen till vrede och rik på

      kärlek och trofasthet#.

 

Du, Herre, barmhärtighetens nådens Gud.

        Ge inte vreden något tillfälle.

Lev i kärlekens rikedomar.

        Låt trofastheten vara Herre i livet.

 

Psalm. 86:16.

 

16.  #Vänd dig till mig, var barmhärtig.

Ge din tjänare kraft, rädda din tjänarinnas son#.

 

Visa för mig din barmhärtighet.

      Låt din kraftkälla fylla mig.

Var din tjänarinnas sons räddare.

 

Psalm. 86:17.

 

17.  #Ge mig ett tecken på din godhet,

och låt mina ovänner se det och blygas.

       Du, Herre, hjälper och tröstar mig#. 

 

Ge mig tecknet på din godhet.

       Låt mina o-vänner se din godhet i mitt liv.

Vilket gör dem respekt för din godhet.

      Du, Herre, mitt livs tröstare hjälpare.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2019 06:40

PSALTAREN.  PSALM.  87:1-7.

 

STADEN DÄR FOLKEN FÖDS PÅ NYTT.

 

GUD MED OSS.

 

#Jerusalem alla folk moder#.

 

Jerusalem: heliga staden där folket föds på nytt.

      Alla folkens moder:  Staden: Jerusalem.

 

Galaterbrevet. 4:26.

 

26.  #Det Jerusalem som finns i himlen är fritt,

     det är vår moder#.

 

Psalm. 87:1.

 

1.  #Av Kochars ättlingar, en psalm, en sång.

Han har lagt dess grund på de heliga bergen#.c

 

Kochars ättlingar:  En psalmsång.

      Vår skapare lagt grunden på de heliga bergen.


2.  #Herren älskar Sions portar mer än andra 

boningar i Jakob#.

 

Herren visar sin kärlek till Sions portar.

       Hans kärlek större än sin kärleken

mer än boningar i Jakob.  

 

Psalm. 87:3.

 

3.  #Han säger härliga ting om dig,

du Guds stad:#.

 

Han säger i ord härliga ting om dig.

       Du, Guds  stad  Jerusalem.

 

Psalm. 87:4.

 

4.  #Till mina bekännare räknar jag Rahav

och Babylonien, Filisteen, Tyros och Kush.

      Alla är de födda här#.

 

Psalm. 87:5.

 

5.  #Ja, om Sion skall det heta:

"Här är alla födda".

       Det är den stad som den Högste har grundat#.

 

Om Sion skall namnet vara:

       Alla födda här.

Jerusalem: den staden son den Högste själv

     har grundat.

 

Psalm. 87:6.

 

6.  #Herren skriver i listan över folken:

     "Alla är de födda här"#.

 

Herren nedskriver i sin lista över folken.

       Alla är de födda här.

 

Psalm. 87:7.

 

7.  #Överallt sång och dans,

alla besjunger dig#. 

 

Överallt på jorden hörs sången och dansen:

   vilka alla ger uttryck i sin lovsång till dig.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Augusti 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se