Alla inlägg under februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET. 3:1-13.

 

HERRENS DAG KOMMER.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:1.

 

1.  #Det är nu andra brevet jag skriver till er,

mina kära, och i båda har jag genom mina

    påminnelser velat väcka er till klar insikt igen#.

 

I mina båda skrivna brev till er: velat er genom

      mina påminnelser uppväcka era hjärtan till

djupare andlig klarhet insiktens rikedomar. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:2.

 

2.  #Och får er att minnas de heliga profeternas

förutsägelser och vår herres och frälsares bud,

      som ni hört genom era apostlar#.

 

Inte glömma de heliga profeternas förutsägelser

       om framtiden: vår herres och frälsares bud

leva efter dem.

      Vilka ni hört talas om genom era apostlar. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:3.

 

3.  #Framför allt skall ni tänka på att i de sista

dagarna kommer det hånare, som styrs av sina

        egna begär och som hånar er#.

 

I första hand tänka på i de yttersta dagarna:

     Kommer hånare med hånfullt tal.

Vilka kontrollstyrda av egna köttliga begär.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:4.

 

4.  #Och frågar: "Hur det med löftet om hans återkomst?

      Våra fäder har redan dött, och allt är som det

har varit sedan världens skapelse"#.

 

Ställer frågan hånfullt: ifrågasätter tvivelaktigt

      Hans löftets ankomst.

Ingenting har  förändrats allltsedan våra fäder dött.

           Allt likadant sedan världens skapelse. 

         

¤Andra Petrusbrevet. 3:5.

 

5.  #De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vattnet

     och genom vatten i kraft av Guds ord#.

 

Förnekar för länge sedan fanns himlar och en jord.

       Vilket skapats utifrån vattnet.

I kraft av Guds skapande ord genom vattnet.  

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:6.

 

6.  #Den värld som då fanns dränktes därför i vatten

och gick under#.

 

Den värld som då fanns efter skapade ordet:

        dränktes helt av vatten.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:7.

 

7.  #Men de himlar och den jord som nu finns är

i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras

       till domens dag då de gudlösa skall förintas#.

 

De himlar och den jord som nu finns:

      av samma kraftfulla ord sparades åt elden.

De bevaras till domens dag.

         På domens dag de gudlösa förintas. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:8.

 

8.  #Men en sak får ni inte glömma, mina kära:

för Herren är en dag som tusen år och tusen år

       som en dag#.

 

Mina kära; låt oss inte glömma: 

         En dag för Herren tusen år för människan.

Tusen år för mänskligheten: en dag för Herren.

   

¤Andra Petrusbrevet. 3:9.

 

9.  #Det är inte så många menar, att Herren är sen

att uppfylla sitt löfte.

       Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill

att någon skall gå förlorad utan att alla skall

       få tid att omvända sig#.

 

Många tror Herren sviker sina löften.

      Det stämmer inte: Herren tålmodig uppfylla sitt utlovade löfte.

       För er omvändelse skull dröjer han långmodigt.

Önskar ingen gå förlorad  alla ska få sin givna tid

        omvända sig. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:10.

 

10.  #Men Herrens dag kommer som en tjuv.

Den dagen skall himlarna försvinna med dån,

       himlakropparna upplösas i eld och jorden

och allt som människan gjort där förgås#.

 

Herren dag kommer likt tjuven vilken ingen

       väntade sig.

Tjuven kommer när han själv beslutat sig komma.

        Hans tillkommelses dag: himlarna skall

försvinna likt ett dånande ljud.

        Himlakropparna blir upplösta i eldens hetta.

Jordens yta och allt människo-verk på den förgås.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:11.

 

11.  #När nu allt detta skall upplösas, då måste

ni leva heligt och fromt på alla sätt#.

 

Ert helighet och fromma liv er räddning för  

     undkomma denna upplösningen av himlen 

och jorden.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:12.

 

12.  #Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar

dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas

      i eld och himlakropparna att smälta i hetta#.

 

I väntan på Guds dag påskyndelse av hans

     återkomst.

Dagen för vilken får himlarna upplösas av eldens 

     hetta.

Himlarkropparna smältas eldslågornas hetta.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:13.

 

13.  #Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar

och en ny jord där rättfärdighet bor#. 

 

Efter hans löftets ord: invänta nya himlar

     och ny jord.

Där rättfärdigheten bor.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET. 3:14-18.

 

SLUTFÖRMANINGAR.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:14.

 

14.  #Därför  skall ni, mina kära, medan ni väntar

på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna

      att ni lever i frid, rena och oförvitliga#.

 

Mina kära, i väntan på Hans återkomst.

       Låt er leva: i frid renhet och o-förvitliga.  

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:15.

 

15.  #Att vår herre dröjer skall ni betrakta som

en räddning.

     Detta har också vår käre broder Paulus skrivit

till er i enlighet med den vishet han har fått#.

 

Vår herre dröjer i sin långmodighet: under den

        väntande tiden betrakta den som era själars räddning. 

      Vår käre broder Paulus låter sig i sina brev

skriva enligt hans mottagande vishet han fått

     skriva vad i framtiden skulle hända. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:16.

 

16.  #Det gör han i alla sina brev när han talar om

dessa ting.

        Det finns somligt som är svårt att förstå,

och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna

       förvränger okunniga och obefästa människor,

till sitt eget fördärv#.

 

Vad han i sina brev skrivit en del vara svårt förstå.

         Vilket också nedskrivit i de övriga skrifterna.

Människor i sin o-kunnighet förvränger

      till sitt egna fördärv.

I Guds ordet äger o-befästa hjärtan.  

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:17.

 

17.  #Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara

på er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas

       villfarelse och förlorar fotfästet#.

 

Mina kära, var vaksamma efter er kunskap.

         Låt er bli bedragna i de o-gudaktigas villfarelse.

          Vilka förlorat trons fotfäste.

 

¤Andra Petrusbrevet. 3:18.

 

18.  #Väx till i nåd och i kunskap om vår herre 

och frälsare Jesus Kristus.

       Han är härligheten, nu och till evighetens

dag, amen#.  

 

Förmanar er växa till i nåden.

       Fördjupa er kunskap om vår herre och frälsare

Jesus Kristus.

      Han är härligheten.

Nu och till evighetens dag, amen. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 1:1-4.

 

LIVETS ORD BLEV SYNLIGT.

 

¤Första Johannesbrevet. 1:1.

 

1.  #Det som var till från begynnelsen, det vi har

hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har

     skådat och har tagit på med våra händer,

det är vårt ärende: livets ord#.

 

Guds Ordet;  Livets ord  levande ordet.

       Var till skapade orden var verksamma 

under skapelse skeendet.

         Från begynnelsen av himlen och jorden.

Vi har ordet förkunnats.

        Vi bemöttas av det levande ordet:

Jesus Kristus.

        Sett honom vidrört honom.

Utfört  utför  vårt jordiska ärende: sprida livets Ord. 

 

¤Första Johannesbrevet. 1:2.

 

2.  #Ja, livet blev synligt, vi har sett och vittnar

om det, och vi  förkunnar för er det eviga livet,

      som var hos fadern och blev synligt för oss#.

 

Vi skådade på synligt sätt: sett och vittnar

     om livets ord.

Förkunnar för er det eviga livet.

          Eviga livet  hos faderns blev synlig

för våra mänskliga ögon.

 

¤Första Johannesbrevet. 1:3.

 

3.  #Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,

för att också ni skall vara med i vår gemenskap,

      som är en gemenskap med Fadern och hans

son Jesus Kristus#.

 

Förkunnar för er; vad vi sett och hört.

      Vilket ger er vår gemenskap.

Gemenskap med Fadern och sonen Jesus Kristus. 

 

¤Första Johannesbrevet. 1:4.

 

4.  #Detta skriver vi för att vår glädje skall

bli fullkomlig#.

 

Vår skrift om livets ord gör vår glädje fullkomlig.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 149.

 

14900.   Finns ingen o-ärlighet i ärligheten.

 

14901.   Finns ingen o-barmhärtighet

i barmhärtigheten.

 

14902.  Finns ingen o-ärlighet i ärligheten.

 

14903.  Man kan inte tjäna två herrar antingen

älskar den ene eller hatare till den andre.

 

14904.  Man väljer vilken herre man vill tjäna.

 

14905a.  Vara ståndaktig  vara frimodig

anfallsvapen mot rädslans listiga angrepp.

 

14905b.  Vara ståndaktig  visad trohet.

 

14905c.  Vara ståndaktig inte lyssna på rädslans

lögnaktiga ideer och förslag.

 

14906a.  Ödmjuka ord  styrda av ödmjuka hjärtat.

 

14906b.  Vredens ord styrda av vredens hjärta.

 

14906c.  O-förnuftig kärlek  o-verksam kärlek.

 

14907.  Förnuftig kärlek  verksam kärlek.

 

14908a.  Varm hand  värmer frusen kall hand.

 

14908b.  Varma händer  värmer kalla frusna händer.

 

14908c.  Varma ögon  värmer frusna iskalla ögon.

 

14809.  Varmt leende värmer iskallt fruset leende.

 

14810.  Kärleksfulla ögon  varmfyllda ögon.

 

14811.  Kärleksfulla ögon betyder livsglädje för

de bedrövade och förvirrade.

 

14812a.  Ondskan förvirringen  bundsförvanter.

 

14812b.  Oron ondskan bundsförvanter.

 

14812c.  Förtalet  ondskan bundsförvanter.

 

14813.  Ondskan Skvalleriet  bundsförvanter.

 

14814.  Lever  helhjärtat  för privat-livet tar sin tid

med det livet.

 

14815.  Delas tiden upp mellan arbetstid

och privatliv: blir livets livsstil uppdelat.

 

14816.  Saknas aktiva fadersskapet finns inget

familje-liv.

 

14817.  Saknas fadersskapet  moders-skapet får

ta hela ansvaret för familjelivet.

 

14818a.  Egoisten driver igenom sin egen-vilja.

 

14818b.  Egoisten rådfrågar sg sjölv.

 

14818c.  Egoisten sätter sin fulla tilltro till

på egenviljan.

 

14819a.  Renhetens ord  sanningens ord.

 

14819b.  O-renhetens ord  lögnaktiga ord.

 

14819c.  Lögnaktiga o-rena ord talas av orena

läppar   orena tungors ord.

 

14820.  Renhetens ord  sanningens ord 

talas av rena tungor  rena läppars ord.

 

14821.   Onda människor sprider uselheten

på  jorden.

 

14822a.  Ödmjukheten lär ut sin vandringsväg

för de som söker den. 

 

14822b.  Ståndaktigheten lär ut sin vandringsväg 

för de som söker den.

 

14822c.  Visheten lär ut sin vandringsväg för

de som söker den.

 

14823.  Saktmodige lever i sällskap med saktmodigheten.

 

14824.  Kloke lever i sällskap med klokheten.

 

14825.  Insiktsfulle lever i sällskap med insikten.

 

14826a.  Högmodige väljer högmodets väg. 

 

14826b.  Övermodige väljer övermodets väg.

 

14826c.  Stolte väljer stolthetens väg.

 

14827.  Ärlige väljer ärlighetens väg.

 

14928.  Rent hjärta  äger rena läppar ren tunga.

 

14929.  Rent hjärta  äger rena ögon rena tankar.

 

14930.  Rent hjärta  äger rena fötter vilka utför

goda gärningar.

 

14931.  Vredens barn  vänd om från vredens slaveri.

 

14932.  Häftighetens barn vänd om från

häftighetens träldom.

 

14933.  Ilskenhetens barn  vänd om från  

ilskenhetens slaveri.

 

14934.  Saktmodigheten älskar den saktmodige.

 

14935.  Inför vreden är vredens barn o-önskade.

 

14936.  O-moralen utövar  oärliga orena gärningar.

 

14937.  Goda livs-moralen utövas av renhjärtliga

människor.

 

14938a.  Bättre vara saktmodets träl än vara

vredens smärtsamma barns träl & trälinna.

 

14938b.  Bättre vara godhjärtlighetens träl än

vara elakhetens lidande barns slav och slavinna.

 

14938c.  Bättre vara ärligheten slav än vara

o-ärlighetens smärtsamma barns träl och trälinna.

 

14939.  Mildhetens renhetens hjärta  sprider

deras väldoft och skönhet.

 

14940.  Äga trygghet i balansgången mellan

tyglat känsloliv och verkligheten.

 

14941a.  Vreden flyr från saktmodiges saktmod

vredens liv  vanvördar och vanärar saktmodet.

 

14941b.  Ilskenheten flyr från saktmodiges saktmod

ilsknes liv  vanärar  vanvördar saktmodet.

 

14941c.  Häftigheten flyr från saktmodiges saktmod

häftiges liv  vanvördar  vanärar saktmodet.

 

14942.  I Saktmodet väcker  vreden sitt avsky

utövar sin illvilja leva utanför saktmodet.

 

14943.  I saktmodet väcker ilskenheten sitt avsky

utövar sin ill-vilja leva utanför saktmodets närhet.

 

14944.  I saktmodet väcker  häftigheten sitt avsky

utövar sin illvilja väljer leva utanför saktmodet.

 

14945.  Vara förnöjsam  tacksam  tacksam för Livet.

 

14946.   Vara o-förnöjsam o-tacksam

O-tacksam för Livet.

 

14947a.   Förnöjsamheten  tacksamheten

fridsam stillsam vilosam ger vad Livet behöver.

 

14947b.  Tacksamheten  förnöjsamheten

kärleksfull barmhärtig.

 

14947c.  Förnöjsamheten  tacksamheten

sinnets hjärtats fridsamma liv.

 

14848.  Tacksamheten  förnöjsamheten 

hjärtats tankars stillsamma  vilosamma liv.

 

14949.  Ödmjuke ser smakar upplever ödmjukhetens

närvaro och närhet.

 

14950.  Milde ser & smakar upplever mildhetens

närhet  & närvaro.

 

14951a.  Egoistiska människors vilja dödsförklarat

o-själviskheten i sina liv.

 

14951b.  Själviska människors ego-vilja dödsförklarat ödmjukheten i sin livsföring.

 

14951c.  Självgoda människors ego-centriska vilja

dödsförklarat litenheten i sitt självupptagna liv.

 

14952.  Ödmjukheten  vänligen godtrogen

ödmjukes livs-vänner.

 

14953.  Rädslan själv-kontrolleras av sin egen 

rädsla.

 

14954.  Bitterheten självkontrolleras av sin

egna bitterhet älskar den gjort den till herre

      i sitt ego-liv. 

 

14955.  Avundsjukan självkontrolleras av sin

egnakära avundsjuka  ärar den  gjort den till

           herre i sitt egen-älskade liv.

 

14956a.  Tålamodet leder fram till självbehärskning.

 

14956b.  Långmodigheten leder fram till

livets återhållsamhet.

 

14956c.  Uthålligheten leder fram till livets

o-själviskhet. 

 

14857. Livets o-själviskhet  vad människan Behöver.

 

14858.  Livets själviskhet smärtsam lidande.

 

14859.  Livets själviskhet  bedrövad livets fördärv.

 

14860a.  Livets fördärv och olycka  vad ger det

till Livet.

 

14860b.  Livets o-själviskhet  har en framtid

på jorden.

 

14860c.  Livets själviskhet har ingen framtid

på jorden i gemenskap med o-själviskheten.

 

14861.  Lydnaden tålamodet livets framtid.

 

14862.  Tålamodet ärar  lydnaden.

 

14863.  Uthålligheten ärar lydnaden.

 

14964.  Tålamodet ärar återhållsamheten.

 

14965.  Uthålligheten ärar återhållsamheten.

 

14966a.  Moders-kärleken  offrande kärlek

för barnen  familjen.

 

14966b.  Moderskärleken visar sin omsorg

om-vårdnad  till stöd tröst  hjälp för barnens

     familje-livet.

 

14966c.  I moders-kärleken finns tåligheten

och uthålligheten i bemöta barnens familjens 

       vardagliga behov.

 

14967.  Ödmjukheten vill ge sin ödmjukhet till

ödmjukes uppmuntan.

 

14968.  Ödmjukes vandring  med ödmjukheten

upptäcker  hennes djupheter  djupare liv

       vad den vill ge offra sig själv till ödmjukes

livs-vandring.

 

14969.  Vinden  elden  vattnet  lever  sina egna liv.

 

14970.  Vattnet  vinden elden  kan aldrig fångas

av människo-händer.

 

14971a.  Vreden saknar djupa livs-rötter i sakmodet.

 

14971b.  Ilskenheten saknar djupa livsrötter 

i saktmodets rikedomar.

 

14971c.  Häftighetens saknar djupa livs-rötter 

i saktmodighetens livsföring.

 

14972.  Saktmodet skadar omintetgör 

fördärvar vredens listiga lögner.

 

14973.  Vreden  vredesutbrottet  tillintetgör

saktmodighetens rikedomar.

 

14974.  Vredesutbrottet  ur-sinnigheten 

förkastar saktmodighetens erbjudande.

 

14975a.  Vreden livets förlorare  saktmodet

livets vinnare.

 

14975b.  Ilskenheten livets förlorare saktmodet

livets vinnare.

 

14975c.  Häftigheten  livets-förlorare

saktmodet livets övervinnare.

 

14976.  Uppmuntraren få vara livets uppmuntrare

inför sin nästas vardagliga behov.

 

14977a.  Livets uppmuntrare uppmutrar livet.

 

14979b.  Livets uppmuntrare uppskattar Livet.

 

14979c.  Livets uppmuntrare värdesätter livet.

 

14980.  Låta vreden falska  beskyddande murar

få falla inför saktmodets kärlek och barmhärtighet.

 

14981.  Låta häftighetens falska trygga murar

få brytas ner inför saktmodets kärlek och omsorg.

 

14982.  Låta ilskenhetens falska säkra murar

få om-intetgöras inför saktmodets kärlek

        och värme.

 

14983a.  Tillåta skönheten och ljuvligheten

få vara herre istället för egoismens illvilja.

 

14983b.  Tillåta skönheten & luvligheten få vara

herre istället för egoismens självvalda liv.

 

14983c.  Undvika vredens inflytelserika beteende

få råda över livets sköna ljuvliga saktmod.

 

14984.  Livets ljuvliga  skönhet  ger vad Livet Behöver.

 

14985.  Livets ljuvliga sköna saktmod  ger vad

vardagliga Livet Behöver.

 

14986a.  Tystnaden verksam i tålamodet.

 

14986b.  Tystnaden verksam i uthålligheten.

 

14986c.  Tystnaden verksam i långmodigheten.

 

14987.  Elakheten förgiftar dödar  människans

själsliv.

 

14988.  Elakheten tillintetgörs i snälles hjärta.

 

14989.  Elakheten äger herraväldet över elake.

 

14990.  Vara kraftlös overksam  vad ger det

till livet. 

 

14991.  O-verksamt kraftlöst liv livet i hopplösheten.

 

14992.  Kraftlöst o-verksamt liv livet

      i uppgivenheten.

 

14993.  O-verksam kraftlöst liv  livet i deppigheten.

 

14994a. Ödmjuke respekterar  allt i livet har sin tid.

 

14994b. Tiden & livet beroende av varandra.

 

14994c.  Tiden styr i vad man gör.

 

14995.  Livet och tiden  varandras bundsförvanter.

 

14996.  Vad kan göras om inte tiden finns.

 

14997a.  Ödmjuke tacksam.

 

14997b.  Ödmjuke uppskattad.

 

14997c.  Ödmjuka älskvärd inför människors ögon.

 

14998.  Ödmjuke tacksam få vara ödmjukhetens barn lik hennes ödmjuka liv.

 

14999. 

          

 

 

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 150.

 

15000.  Människans tonålders-tid  tid av utveckling.

 

15001.  Människans tonålderstid  tid  blir vuxen

själv-ständig människa.

 

15002.  Människans ton-ålderstid  tid  mindre vara

beroende av moders +++ faderskärlekens 

      djupare omsorg och ömhet.

 

15003a.  Lögnens tal förvirrande oroende för själen.

 

15003b.  Lögnens tal  förgiftar själen.

 

15003c.  Lögaktigt tal  fördärvar  själen. 

 

15004.  Lögnens tal saknar  vilsamheten stillheten.

 

15005.  Lögnaktiga ord saknar lugnet friden.

 

15006.  Tiden som förbrukad tid  livets historie-tid.

 

15007a.  Livets Historietid  livets skrivna blad

 

15007b.  Livets framtid  livets o-skrivna blad.

 

15007c.  Livets historia  livets lärdom.

 

15008.  Livets historia  livets nyttiga erfarenhet.

 

15009a.  Rädslans ord  o-friden bundsförvanter.

 

15009b.  Rädslans ord  o-friheten bundsförvanter.

 

15009c.  Rädslans ord  trälbinder frimodigheten.

 

15010.  Rädslans ord  oket på människors ryggar.

 

15011.  Rädslans ok tungt att bara.

 

15012.  Frimodighetens ok väger tyngre på vågen

än rädslans ok.

 

15013.Bättre bära frimodighetens ok än rädslans ok.

 

15014a.  Livets frimodiga ord stillsamma lugna.

 

15014b.  Livets frimodiga tal  själens läkedom.

 

15014c.  Rädslans tal i ord  sårar själen.

 

15015.  Rädslans ord i talet  skapar dåligt självförtroende.

 

15016.  Dåligt självförtroende saknar hos övergivna bedrövade människor.

 

15017.  Dåligt själv-förtroende skaper oro

och förvirring. 

 

15018.  Dåligt självförtroende skapar o-sämja

och ordstrider.

 

15019.  Frimodiga ord  rofyllda ord  harmoniska ord

vilka uppmuntrar de lyssnande.

 

15020a.  Uppmuntrande  ord  glädjefulla ord.

 

15020b.  Upmuntrande orden vederkvicknade ord.

 

15020c.  Uppmuntrande ord  ord för Livet.

 

15021.  Lögnens ord rider på rädslan.

 

15022.  Frimodiga ord rider på sanningen.

 

15023a.  Liv och sanning  bundsförvanter.

 

15023b.  Lögn & död  bundsförvanter.

 

15023c.  Äregirigheten  ärelystenheten bundsförvanter.

 

15024.  Girigheten  egen-kär.

 

15025.  Girigheten egoistisk.

 

15026.  Girigheten  självisk.

 

15027a.  Ärelystne söker äran i människorsögon.

 

15027b.  Ärelystne självisk.

 

15027c.  Ärelystne  tänker på sig själv.

 

15028a.  Ödmjukhetens rikedomar tillhör ödmjuke.


15028b.  Saktmodighetens rikedomar tillhör

saktmodige.

 

15028c.  Tröstens rikedomar tillhör tröstaren.

 

15029.  Man och kvinna kan inte bygga äktenskapet

på känslo-livet:  tillåta det var grundat på

       känslo-livet och verklighetens vardagliga liv.

 

15030a.  Saknas ärelystenhetens begär:

      där finns livets harmoni stillsamhet  vilan.

 

15030b.  Saknas ärelystenhetens begär.

där finns ödmjukheten litenheten.

 

15030c.  Saknas ärelystenhetens begär:

där finns kärleken och ömheten.

 

15031.  Lögnens listiga illvilja  berövar människan

på sanningens verklighet.

 

15032.  Lögnens listiga ill-vilja förlöjliga sanningen

förvränger den till lögn.

 

15033.  Vara kärleksfull  gå ett steg extra för

sin nästas vardagliga behov.

 

15034a.  Vara fridsam sprida den bland oroliga

förvirrade människor.

 

15034b.  Vara glädje-spridare  sprida den bland

sorgsna bedrövade.

 

15034c.  Vara tålmodig vara gott vittnesbörd inför

de o-tåliga.

 

15035.  Livet i änligheten vinnaren över elakheten.

 

15036.  Godhjärtligheten  hjälpsamheten varandras

vänner  livets bundsförvanter.

 

15037.  Trofastheten  gör det den lovat.

 

15038.  Lögnen och trofastheten varandras fiender.

 

15039a.  Ödmjuke ödmjukhetens träl och slav.

 

15039b.  Ödmjuke bär ödmjukhetens milda ok.

 

15040.  Återhållsamme undviker listiga lockelser

och frestelser.

 

15041a.  Visheten  tanken  insikten

verksamma i gärningar.

 

15041b.  Vishetens ord tankens ord  insiktens ord

       verksamma  genom tungans tal.

 

15042.  Förtryckarens vrede vredesutbrott:

o-intressant.

 

15043.  Ilsknes vrede o-intressant.

 

15044.  Häftiges vrede o-intressant.

 

15045a.  Ilskenes beteende låt den talar inför

döva öron. 

 

15045b.  Häftiges beteende låt den talar 

inför döva öron.

 

15046.  Stormännens beteende dominantiskt.

 

15047.  Världs-härskarnas beteende dominatiskt.

 

15048a.  Stormännens beteende o-intressant.

 

15048b.  Stormännnes beteende vad ger det

till Livet.

 

15048c.  Stormännens beteende värdelöst

fördärvligt.

 

15049.  Världshärskarnas beteende o-intressant.

 

15050.  Världshärskarnas beteende vad ger

det till Livet.

 

15051.  Världs-härskarnas beteende fördärvligt

värdelöst.

 

15052.  Tacksamme ser livet som en fin gåva.

 

15053.  O-tacksamme visar sin o-tacksamhet

mot livet.

 

15054.  O-tacksamme Älskar uppskattar värdesätter

o-tacksamheten före tacksamheten.

 

15055.  O-tacksamme valt o-tacksamheten 

vara herre i sitt liv.

 

15056.  Otacksamme föraktar hatar livet.

 

15057a.  Saktmodet läker ilskenhetens

såriga hjärtan.

 

15057b.  Saktmodet läkedom för häftighetens

såriga hjärtan & tankar.

 

15057c.  Saktmodet läker vredens blödande hjärtan.

 

15058.  Mildhetens ömma ljusstrålar sprider dem

bland hårdhjärtliga hjärtans kallsinnighet.

 

15059.  Ödmjukhetens milda ljussstrålar sprider

dem bland egoismens trälar och slavar.

 

15060a.  Dåren lever i o-kunnighetens mörker.

 

15060b.  Vise lever i vishetens underbara ljus.

 

15061.  Anklagaren lever i o-kunnighetens mörker.

 

15062.  Förtalaren lever i o-kunnighetens mörker.

 

15063.  Vishetens klokhetens ljusstrålar

belyser själslivet.

 

15064.  Insiktens ljusstrålar belyser insiktfulles

hjärtan och tankar.

 

15065.  Återhållsamme aktar sig för egoistiska livet.

 

15066a.  Livet ödmjukheten bjuder på hennes

rikedomar vilket ges till ödmjuka hjärtan.

 

15066b. Ödmjukhetens rikedomar tänk få leva

i dem. 

   

15066c.  Trohetens rikedomar tänk få leva i dem.

 

15067.  Ödmjuke låter sin tid vara i ödmjukhetens närhet.

 

15068.  Trolösheten och troheten lever 

i fiendeskap mot varandra.

 

15069a.  I tålamodet finns ingen tids-oro

& tidsförvirring.

 

15069b.  Tidsoron den tid människan lever i oron.

 

15069c.  Tids-förvirringen de tid männskan

lever i den .

 

15070.  Ondskan urspunget till oron

och förvirringen.

 

15071.  Onskan påverkar hjärtat och sinnet med sin

oro och förvirring.

 

15072.  Förvirringen oron  ondskefulla.

 

15073.  Sämre utöva oron  förvirringen i gärningar

än endast låta dem var i tankarna.

 

15074a.  O-tåliga människor  lockas in i orons verklighet och förvirringen.

 

15074b.  Tåliga människor undviker orons

och förvirringens lockelser.

 

15075.  Förvirringen och oron rider på rädslan.

 

15076.  Oron och förvirring rider på lögnen.

 

15077.  Längtar efter kloka med-människor

klokare än söka efter o-kloka.

 

15078a. Saktmodige besvarar inte ilskna ord.

 

15078b. Saktmodige besvarar inte häftiga ord. 

 

15078c.  Jämförs med lägga torra vedträd

på en brinnande eldbrasa.

 

15079.  Gör inte det; tiden avgör förbrännings-tiden

när vredens vedträd förbrunnit till aska:

      slocknar vredens eld: den ut av sig själv.

 

15080.  Stridslystenheten äger stridslystnes hjärta.

 

15081a.  Saktmodige låter sig inte ledas in i

ord-stider.

 

15081b.  Häftiga ordstrider vad ger det till Livet.

 

15081c.  Ilskna ordstrider  vad ger det till Livet.

 

15082.  Besvara ilskna ordstider utförs av 

ilskenhetens ilskna tungor.

 

15083.  Ilskenhetens språkrör  överlåten tunga 

ilskenhetens tjänare.

 

15084.  O-tåliga beslut  dåraktiga beslut.

 

15085.  Ögats tjänande påverkar tankar & hjärtan.

 

15086.  Örats tjänande påverkar hjärtat & tankar.

 

15087.  Sjukdomen sprider fysiskt och psykiskt

lidande i kroppen.

 

15088.  Ålderdomssvagheter sprider fysiskt

psykiskt lidande i kroppen.

 

15089.  Trösten friden modet   botemedlet mot

tröstlösheten  o-friden och modlöshetren.

 

15090.  Ömheten  skönheten nyttig för känslo-livet.

 

15091.  Skönheten och ljuvligheten nyttig

för känslolivet.

 

15092. Vara förblindad  o-kunnig vad ger det

till Livet. 

 

15093.  Ordstriden  trätgirigheten  vad ger det 

till Livet.

 

15094.  Trätgirigheten  ordstriden  bundsförvanter.

 

15095.  Ordstriden utövas av tungan.

 

15096.  Trätgirigheten utövas av tungan.

 

15097.  Ordstriden och förtalet varandras vänner.

 

15098.  Skvalleriet talar om sin nästas svagheter.

 

15099a.  Skvalleriet anklagande.

 

15099b.  Förtalet anklagande.
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

  DEL. 151.

 

15100.  Misstänksamheten rider på rädslan.

 

15101.  Misstänksamheten rider på lögnen.

 

15102.  Lögnen misstänksamheten varandras vänner.

 

15103.  Rädslan misstänksamheten varandras vänner.

 

15104.  Sanningen  rädslan lever i fiendeskap

med varandra.

 

15105.  Sanningen  misstänksamheten lever

i fiendeskap med varandra.

 

15106.  Rädslan förlorat sanningen.

 

15107.  Misstänksamheten förlorat sanningen.

 

15108a.  Manligt dominantiskt beteende

besvarar inte kvinnans emotionella rikedomar.

 

15108b.  Manligt dominantiskt beteende


        utnyttjar hennes emotionella rikedomar

till egenära.

 

15108c.  Saknas mannens gensvar: uppskatta

uppmuntra  värdesätta hennes emotinella liv 

       vilket berör hennes personlighet

och känslo-liv.

 

15109.  Kvinnans känslo-liv sårbarare än mannens.

 

15110.  Vara förbarmande och barmhärtig

      vilket värdesätter livet.

 

15111.  Vara barmhärtig  förbarmande  uppmuntrar

livets värde.

 

15112.  Vännen nyttig för vänskapen.

 

15113.  Trovärdig vänskap   beprövad vänskap.

 

15114a.  Trovärdig vänskap  hjärtats glädje.

 

15114b.  Trovärdig vänskap  vad livet Behöver.

 

15114c.  Trovärdig vänskap  inte fientlig.

 

15115.  Trovärdig vänskap  vänskap för livet.

 

15116.  Vänskap för Livet  varaktig vänskap.

 

15117.  Varaktig vänskap  hjärtats vänskap.

 

15118.  Hjärtats vänskap  trogen för Livet.

 

15119.  Trogen för livet  följer sanningen.

 

15120a.  Följer sanningen  gör sanningen ärad.

 

15120b.  Följer sanningen äger sanningen.

 

15120c.  Följer sanningen  lever i den.

 

15121.  Följer sanningen  älskar den.

 

15122a.  Fienden lögnens vän.

 

15122b.  Fienden sanningens o-vän.

 

15122c.  Fienden sanningen  går skilda vägar.

 

15123.  Fiendeskapet vad ger det till Livet.

 

15124a.  Fienden hatisk och föraktfull.

 

15124b.  Fienden kärlekslös.

 

15124c.  Fienden ärar laglösheten.

 

15125.  Fienden främmade för förtroendet

förståelsen förlåtelsen.

 

15126a.   Vänliga ord  väldoftande ord.

 

15126b.  Godhjärtliga ord  sprider väldoft.

 

15126c.  Snälla ord  sprider  väldoftande ord.

 

15127a.  Oroliga förvirrade människor  visar

oroligt förvirrat själs-liv.

 

15127b.  Förvirrade  oroliga människor  lever

utanför sanningen.

 

15127c.  Stolte lever utanför sanningen.

 

15128.  Högmodige lever utanför sanningen.

    

15129.  Högmodige lever i lögnen.

 

15130.  Ödmjuke lever utanför lögnen.

 

15131a.   Människor som lever utanför sanningen

älskar den inte.

 

15131b.  Människors liv utanför kärleken

älskar hatet och föraktet. 

 

15131c.  Människor som lever utanför ärligheten

älskar vara o-ärliga.

 

15132.  Människors liv utanför snällheten

älskar vara elaka.

 

15133.  Människor som lever utanför elakheten

älskar vänligheten.

 

15134.  Människors liv utanför sanningen 

blir bedragna på tiden istället tillbringa tiden

      med sanningen: väljer de tiden med lögnen.

 

15135a.  Tacksamheten:  säger Tack.

 

15135b.  O-tacksamheten: visar ingen tacksamhet.

 

15135c.  Uppmuntrande få höra: ordet Tack.

 

15136.  Ordet tack: uppmuntrar.

 

15137.  Ordet tack: värdesätter gåvan.

 

15138.  Ordet tack: ärar tacksamheten.

 

15139a.  Fantasifulla tankar  fantasifulla

drömmar  vad ger det till livet.

 

15139b.  Fantasifulla drömmar & tankar

flyr verkligheten.

 

15140.  Fantasifulla ord och syner flyr verkligheten.

 

15141.  Svikna löften  lögnaktiga löften.

 

15142.  Bättre utlova få löften vara dem trogna.

 

15143.  Sämre utlova flera löften vara den o-trogna.

 

15144.  Fantasifulla lögner  spridda lögner.

 

15145.  Fantasifulla lögner  orolig förvirrade tankar.

 

15146a.  Vreden granne  med ilskenheten

häftigheten.

 

15146b.  Godheten granne med  vänligheten

snällheten.

 

15146c.  Tacksamheten  ödmjukheten grannar 

med varandra.

 

15147.  Ödmjukheten tacksamheten bundsförvanter.

 

15148a. Vreden granne med ilskenheten.

 

15148b.  Ilskenheten granne med häftigheten.

 

15148c.  Vreden ger dålig näring till Livet.

 

15149.  Vreden dödligt träd  ger förgiftade frukter.

 

15150a.  Vredens dödliga träd  äger torrt löv-verk.

 

15150b.  Ilskenheten ger dålig näring till Livet.

 

15150c.  Ilskenhetens dödliga träd ger

förgiftade frukter. 

 

15151. Ilskenhetens dödliga träd äger torrt löv-verk.

 

15152.  Häftigheten ger dålig näring till Livet.

 

15153.  Häftighetens  dödliga träd ger

förgiftade frukter.

 

15154.  Häftigheten ger dålig näring  till Livet.

 

15155a.   Stormännen rider på  Makt-intresset  maktbegäret  makt-missbruket. 

 

15155b.  Världshärskare rider på  Maktbegäret

makt-intresset  maktmissbruket.

 

15155c.  Maktintresset  makt missbruket

bundsförvanter.

 

15156.  Maktbegäret maktintresset  bundsförvanter.

 

15157.  Världshärskare rider på Maktkärleken.

 

15158.  Stormännen rider på maktkärleken.

 

15159a.  Vredens dödliga gift  förgiftar  själs-livet.

 

15159b.  Vredens dödliga gift  fördärvar  

livets harmoni vilan lugnet.

 

15159c. Vredens dödliga gift fördärvar sinnesron

sinnesfriden.

 

15160a.  O-sämjans giftiga pilar  döda själen.

 

15160b.  Förlåtelsen botemedlet mot  osämjans

giftiga ords-pilar. 

 

15160c.  O-sämjans dödliga brinnande pilar

likt brinnande vedträd.

 

15161.  O-sämjans flygande ord  dödliga

        brinnande pilar träffar sin måltavla:

människans hjärta.

 

15162.  Penningbregärets kärlek:  vad ger det 

till Livet.

 

15163.  Penningbegärets kärlek:  själens snara.

 

15164.  Penningbegärets kärlek:  förgiftar själen.

 

15165a.  Girighetens kärlek:  själen dödliga gift.

 

15165b.  Girighetens kärlek:  själens dödliga träd.

 

15166.  Girighetens kärlek: trädets torra löv.

 

15167.  Lathetens bekvämlighetens kärlek:

livets bundsförvanter.

 

15168.  Bekvämlighetens lathetens kärlek.

ärar egoistiska Livet.

 

15169.  Lathetens bekvämlighetens kärlek:

vad ger det till Livet.

 

15170a.  O-tåliga gärningar  dåraktiga gärningar.

 

15170b.  O-tåliga gärningar  vad ger de till Livet.

 

15170c.  O-tåliga gärningar fattig på Lärdom.

 

15171.  O-tåliga gärningar fattig på erfarenheten. 

 

15172a.  O-skrytsam person ödmjuk person.

 

15172b.  Skrysam person  högmodig person.

 

15172c.  O-skrytsam person vägleder sin nästa

in ödmjukheten underbara värld.

 

15173.  I ödmjukhetens underbara värld:

fattig på högmodet övermodet stoltheten.

 

15174.   Bättre vara rik på ödmjukhet än rik på

stolheten och övermodet.

 

15175a.  Tungan tändmedlet för ordstrider

vilket styr stridslystenheten.

 

15175b.  Tungan tändmedlet för trätgirigheten.

 

15175c.  Tungan tändmedlet för o-sämjan.

 

15176.  Tungan tändmedlet för o-vänskapen.

 

15177.  Tänk få vara önskvärd älskvärd

där hatet och föraktet råder.

 

15178.  Tänk få vara uppskattad uppmuntrad

där laglösheten råder.

 

15179a.  Kärlekens ömhet ömsinthet

  människans trygghet.

 

15179b.  Kärlekens omsorg värme människans

uppmuntran.

 

15180.  Hatet och föraktets o-trygghet  o-nyttigt.

 

15181.  Lögnens rädsla för sanningen.

 

15182.  Hatets rädsla för kärlekens omsorg.

 

15183.  Hatets fattigdom på omsorg och värme.

 

15184a.  Förtalets fattigdom på värme och ömhet.

 

15184b. Värme och ömhet fattig på hatet.

 

15184c.  Ömhet ömsinthet  fattig på föraktet.

 

15185a. Tillbringa tiden med lögnen   tidsförlusten.

 

15185b.  Lögnen fördriver tiden in i meningslöshet.

 

15185c.  Bättre förlora tid med sanningen än med

lögnens listigheter.

 

15186.  O-moraliskt samhälle  mänsklighetens

olycka och fördärv.

 

15187.  O-moraliskt samhälle inget familjesamhälle.

 

15188.  God moraliskt samhälle  nyttigt

familje-samhälle.

 

15189a.  Ömma kärleken  värdefullare än hatet.

 

15189b.  Ömma kärleken  värdefullare än föraktet.

 

15190.  Friden ljuvligheten  vad mänskligheten Behöver.

 

15191.  Friden:  sinnesron   sinnesfriden.

 

15192.  Ängsligheten rider på rädslan.


 

15193.  Rädslan rider på lögnen  lögnen rider

på högmodet.  

 

15194.  O-lydnaden rider på högmodet.

 

15195.  Lydnaden rider på ödmjukheten.

 

15196.  Föraktas nästan  föraktaren lider 

av själ-förakt.

 

15197.  Finns hatet mot sin nästa  hataren lider

av hata sig själv.

 

15198.  Livet i o-nyttigheterna sämre än livet

i nyttigheterna.

 

15199. 

 

    

 

 

 

      

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 2:12-17.

 

ÄLSKA INTE VÄRLDEN.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:12.

 

12.  #Jag skriver till er mina barn; ni har fått era

synder förlåtna för hans namns skull#.

 

I mitt brev till er mina älskade barn;

       Era synder för evigt utplånade för hans

namn skull. 

 

¤Första Johannesbrevet. 2:13.

 

13.  #Jag skriver till er, fäder: ni  känner honom 

som är till från början.

        Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat

den Onde#.

 

Skriver till er mina fäder; ni känner honom 

   vår skapare från begynnelsen.

Skriver till er ni ungdomar:  ni besegrat den Onde 

     vår fiende.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:14.

 

14.  #Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern.

Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom är till

        från början.

Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka 

       och Guds ord förblir i er och ni har besegrat

den onde#.

 

Skrivit till er: kära barn, ni känner vår Fader.

        Skrivit till er; fäder i tron, känner honom

av evighet.

      Skrivit till er, ni unga; starka i tron.

Guds ord förblir i er.

     Besegrat den onde. 

 

¤Första Johannesbrevet. 2:15.

 

15.  #Älska inte världen och det som finns i världen.

Om någon älskar världen finns inte Faderns

       kärlek i honom#.

 

Undvik kärlek till denna världen.

        Vad i världen finns.

Älskar någon världens goda; vilket gör Faders

     kärlek saknas i honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:16.

 

16.  #Ty det som finns i världen, vad kroppen begär,

vad ögon åtrår, vad högfärden skryter med,

        det kommer inte från Fadern utan från världen#.

 

Vad i världen finns; kroppens lockande begär.

      Ögonens åtrå: världens lockelser och frestelser.

Högfärdens skrytsamhet vad den äger.

        Allt detta kommer inte från Fadern:

utan från världen.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:17.

 

17.  #Och världen förgår med sina lockelser,

men den som gör Guds vilja består för evigt#.

 

Världens liv: förgås med sina lockelser.

      Göra Guds vilja består för evigt.

         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

FÖRSTA JOHANNESBREVET.  2:1-11.

 

DET NYA BUDET: KÄRLEKEN.

 

Första Johannesbrevet. 2:1.

 

1.  #Mina barn, detta skriver jag till för att inte ni skall synda.

       Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig#.

 

Mina älskad barn; skriver brevet: förmanar er

    att inte synda.

 

Syndar någon, beder vår älskade förebedjare

      Jesus Kristus vår talan inför Fadern.

Rättfärdig inför sin Fader. 

 

¤Första Johannesbrevet. 2:2.

 

2.  #Han är det offer som sonar våra synder och inte

bara våra utan hela världens#.

 

Kristi försoningsoffer: vilket försonar våra synder.

         Inte bara våra utan hela världens.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:3.

 

3.  #Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi

håller hans bud#.

 

Lärt känna honom genom lydnad varit trogna

     hans bud.

 

¤Första Johannes brevet. 2:4.

 

4.  #Den som säger: "Jag känner honom" men inte

håller hans bud är en lögnare, och sanningen

       finns inte i honom#.

 

Säger: känner honom med sina läppar; men i sitt

      hjärta förnekar det.

Gör sig själv till en lögnare.

      Tillåter inte sanningen vara herre i sitt liv.

         

¤Första Johannesbrevet. 2:5.

 

5.  #Men hos den som besvarar hans ord har

Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.

      Då vet vi att vi är i honom#.

 

Den som med ödmjukt bevarar hans ord.

      Lever i sanningens fullhet.

Lever i Guds kärlek.

        Sanningen  Guds kärlek  livets bundsförvanter.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:6.

 

6.  #Den som säger att han förblir i honom måste

själv leva så som han levde#.

 

Förbliva i honom, tillåta honom vara sin förebild.

     Vara hans efterföljare.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:7.

 

7.  #Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud

utan ett gammalt som ni har haft från början.

       Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra#. 

 

Kära barn i Kristus, skriver till er inte nytt bud  

        utan gammalt bud.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:8.

 

8.  #Ändå är det jag skriver ett nytt bud ---- det visar

både hans och ert liv.

       Ty mörkret viker och det sanna ljuset

lyser redan#.

 

Kristi jordiska liv; ert liv visar för er nya budet.

        Mörkret viker undan för det sanna livets ljus.

Sanna livets ljus:  vilket redan lyser klart

i världens mörka värld.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:9.

 

9.  #Den som säger sig vara i ljuset men hatar

sin broder är ännu kvar i mörkret#.

 

Säger sig leva i sanna ljuset: hatar sin broder 

     lever livet ännu kvar i själens mörker.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:10.

 

10.  #Den som älskar sin broder förblir i ljuset 

och har ingenting inom sig som leder till fall#.

 

Visar sin broderkärlek; förblir i sanna ljuset.

       Broderkärlek beskyddar honom från avfalla

från tron. 

 

¤Första Johannesbrevet. 2:11.

 

11.  #Men den som hatar sin broder är i mörkret;

han vandrar i mörkret och vet inte vart han går,

        ty mörkret har gjort hans ögon blinda#.

 

Broderhatet: lever i mörkret.

         Hatar sin broder vandrar i mörkret.

Förblindad vilsegången i det.

        Mörkret förblindar hans andliga ögon. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se