Alla inlägg den 27 januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 4:1-6.

 

LIDANDET LEDER TLL LIVET.

 

¤Första Petrusbrevet. 4:1-6.

 

1.  #När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka.

       Ty den som lider med sin kropp har slutat att

synda#.

 

Kristus lidit sitt kroppsliga lidande; blir också ni

      beväpnade med samma tänkesätt.

Kroppsligt lidande  slutat att synda. 

 

 ¤Första Petrusbrevet. 4:2.

 

2.  #Så att han resten av tiden här i sin kropp inte

lever efter sina mänskliga begär utan efter   

     Guds vilja#.

 

Resten av sin jordetid i sin kropp inte behagar de

     mänskliga begären.

Utan väljer istället behaga Guds vilja.

 

¤Första Petrusbrevet. 4:3.

 

3.  #Länge nog har ni levt som hedningarna vill,

med utsvävningar, liderlighet, fylleri, dryckeslag

       och brtottslig avgudadyrkan#.

 

Länge i era liv ni levt på hedniskt sätt;

      Hedningarnas liv vilket känneecknas:

i utsvävningar, köttsliga lidelser, fyllerier,

      dryckenskap brottsligt avguderi.

 

¤Första Petrusbrevet. 4:4.

 

4.  #Därför blir de förvånade när ni inte längre vill

följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då

      hånar de er#.

 

Er botgörelse från hedniska livet: förvånar dem

       i deras o-måttliga liv av köttsliga laster.

I vilket de bemöter er på ett hånfullt uppträdande.

 

¤Första Petrusbrevet. 4:5.

 

5.  #Men de skall få svara inför honom som står redo

att döma levande och döda#.

 

Deras beteende: göra att de ska göra räkenskap för

     inför honom.

Inför hans doms-beslut: döma alla levande och döda.

 

¤Första Petrusbrevet. 4:6.

 

6.  #Ty därför förkunnades evangeliet också för

dem som nu är döda: även om de som människor

       blev dömda kroppsligen, skulle de få leva

andligen, som Gud#.  

  

Förkunnelsens evangelium: gavs till dem

     som nu är döda.

Om människor blev döda kroppsligen genom

    arvssynden: skulle de få andligt liv som Gud.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 1:13-25.

 

ETT HELIGT LIV.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:13.

 

13.  #Var därför beredda att bryta upp, och håll

er vakna. 

      Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er

till del när Jesus Kristus uppenbaras#.

 

Håller er borta från o-helgade livet.

      Var vaksamma i vad ni gör.

Sätt ert fulla hopp till Guds nåd  som ni blir

         delaktiga av när Jesus Kristus uppenbaras.

 

¤Första Petrúsbrevet. 1:14.

 

14.  #Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av

de begär som behärskade er medan ni ännu var

       okunniga#.

 

Ni; lydnadens barn  undvik blir styrda av köttsliga

     begären:  behärskade era liv i ert o-kunniga liv. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:15.

 

15.  #Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han

har kallat er är helig#.

 

Fortsätt leva heliga livet.

    Låt Kristus Jesus vara er förebild i helgelse.

Han som kallade er till heligt liv.     

 

¤Första Petrusbrevet. 1:16.

 

16.  #Det står ju skrivet: NI SKALL VARA HELIGA,

TY JAG ÄR HELIG#.

 

Skriften säger:  Jag Herren eder Gud är helig:

       Ni är kallade också vara heliga.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:17.

 

17.  #Om ni säger Fader när ni åkallar honom som

dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn

       till person, lev då i gudsfruktan under den

tid ni vistas här#.

 

Ni åkallar honom er Fader: som dömer var och en

      efter hans jordiska gärningar.

Han inte anseende till personen.

         Förmana er: lev ert liv i gudsfruktan. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:18.

 

18.  #Ni vet att det inte var med förgängliga ting,

silver eller guld, som ni friköptes från det

       meningslösa liv som ni övertagit från era fäder#.

 

Ni friköptes inte in i helighetens liv:

      Med förgängliga tingen: silvret och guldets värde.

      Vilket gav er ett meningslöst liv.

Vilket ni fick ärva från era fäder.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:19.

 

19.  #Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel

och fläck, Kristi dyrbara blod#.

 

Kristi dyrbara blod  friköpte er från meningslösa

       livet.

Felfria lammets blod renar er i helgelse.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:20.

 

20.  #Han var utsedd redan före världens skapelse

men trädde fram först nu vid tidens slut, för er

       skull som tror#.

 

Kristus, Sonen var utvald; vara felfritt offerlammet

        före världens skapelsen.

Visade sig för de troende vid tidens slut.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:21.

 

21.  #Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat

       honom, så att ni i er tro också kan hoppas

på Gud#.

 

Tro på Gud gavs genom honom.

       Gud själv uppväckte honom från de döda.

Förhärligade honom genom försoningsverket.

     I er tro hoppas sätta sin tilltro på Gud.

     

¤Första Petrusbrevet. 1:22.

 

22.  #Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till

       era bröder.

Älska då varandra av hela ert hjärta#.

 

Lyda sanningen renar era själar.

      Livet i sanningen ger er kärlek

till era bröder i Kristus.

      Kärleksfullt hjärta  älskar er varandra.       

 

¤Första Petrusbrevet. 1:23. 

 

23.  #Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig

sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande 

       och bestående ord#.

 

Ni är pånyttfödda: av sanningens o-förgänglig säd.

    Guds levande  bestående ord lever i era hjärtan.       


¤Första Petrusbrevet. 1:24.

 

24.  #Ty:

MÄNNISKAN ÄR SOM GRÄSET OCH ALL HENNES 

      HÄRLIGHET SOM BLOMMORNA I GRÄSET.

GRÄSET VISSNAR OCH BLOMMORNA FALLER

      AV#.

 

Människans liv likt gräset.

      Människans härlighet skönhet jämförs med

blommorna i gräset.

         Gräset på marken vissnar bort.

Blommorna blomstertid kortvarigt.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:25.

 

25.  #MEN HERRENS ORD BESTÅR I EVIGHET.

Det är detta ord som har förkunnats för er#. 

 

Herrens eviga ord  evigt består.

       Livets eviga ord: förkunnats för er. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 2:1-3.

 

ETT HELIGT LIV. DEL.  2.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:1.

 

1.  #Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet

och förställning, avund och förtal#.

 

Lev inte o-helgat liv i:

      All slags ondska.    

Låt inte falskheten vara Herre.

       Undvik avundet och förtalets tunga.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:2.

 

2.  #Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena,

andliga mjölken, för att växa genom den och

      bli räddade#.

 

Ni, andligt nyfödda barn i barnstadiet:

      längtar efter helgade livet.

Börja med  den andliga mjölken: de första grunderna

       i er tro.

Genom den mjölken: sedan växa till den fasta födan.

           I vilket ni blir räddade f rån synden.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:3.

 

3.  #NI HAR JU FÅTT SMAKA HERRENS GODHET#.

 

Genom andliga moders-mjölken:  fått smaka

     Herrens godhet. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 2:4-10.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:4.

 

4.  #När ni kommer till honom, den levande stenen,

ratad av människor men utvald av Gud och ärad

     av honom#.

 

I er gemenskap med honom: den levande stenen:

       förkastad av människor.

Utvald av Gud.

       Ärad av honom.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:5.

 

5.  #Då blir också ni till levande stenar i ett andligt

     husbygge.

Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära

      andliga offer som Gud vill ta emot tack vare

Jesus Kristus#.

 

Ni som levande stenar i honom: ert liv andligt

      husbygge.

Ni; heligt prästerskap.

      I ert prästerskap frambär andliga offer.

Era andliga offer: Gud tar emot tack vare Jesu

     Kristi lydnads-offer.  

 

¤Första Petrusbrevet. 2:6.

 

6.  #Det står ju i skriften:

"SE, PÅ SION LÄGGER JAG EN HÖRNSTEN, UTVALD

     OCH ÄRAD; DEN SOM TROR PÅ DEN SKALL

INTE STÅ DÄR MED SKAM#.

 

Skriften säger; 

       På Sion lägger jag hörnstenen Kristus,

blivit utvald och ärad.

       Den som tror på den: blir fri från syndens skam.

 

¤Första Pertrusbrevet. 2:7.

 

7.  #Äran tillfaller alltså er som tror.

Men för dem som inte tror HAR STENEN SOM

      HUSBYGGARNA RATADE BLIVIT EN HÖRNSTEN#. 

 

Ni som tror får leva i äran  vara fri från synden.

        DE icke troende: hörnstenen Kristus 

blivit för dem till en sargande hörnsten.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:8.

 

8.  #EN STEN SOM DE SNAVAR PÅ, BLIVIT EN KLIPPA SOM DE STÖTER EMOT.

      De stöter emot därför att de inte lyder ordet.

Så är det förutbestämt för dem#.

 

Stenen fasta klippan  Kristus; deras egna lidande

    och smärta. 

       

¤Första Petrusbrevet. 2:9.

 

9.  #Men ni är ETT UTVALT SLÄKTE, KUNGAR

OCH PRÄSTER, ETT HELIGT FOLK, GUDS EGET

        FOLK SOM SKALL FÖRKUNNA HANS STORVERK.

      Han har kallat er från mörkret till sitt

underbara ljus#.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:10.

 

10.  #Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet#.

      

Ni; utvalt släkte: heliga avskilda tjänare i Kristi

    kropp.

Utvalda till kungar och präster.

     Ett heligt folk.

Guds heliga utvalda folk; ärar hans namn.

       Er kallelse från mörkrets välde.

In i sitt underbara ljusets välde.

       Förut ni vandrade i o-barmhärtigheten.

Nu; ni funnit barmhärtighetens rikedomar.


 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 2:11-25.

 

KRISTNA I VÄRLDEN.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:11.

 

11.  #Mina kära, jag uppmanar er som bor här som

främlingar att akta er för köttets begär, som för

        krig mot själen#.

 

Kära barn; uppmanar er; var vaksamma mot

          köttsliga begären i era kroppar.

Begären genom era kroppliga lemmar ligger

    i strid mot själen. 

 

¤Första Petrusbrevet. 2:12.

 

12.  #Uppför er väl bland hedningarna, så att de som

säger att ni är onda människor ser era goda

       gärningar och prisar Gud den dag han kommer#.

 

Uppträd på ett värdigt sätt bland hedningarna.

         Människor ser er som ondskefulla människor.

Ser de era goda livs-gärningar: vilket gör de prisar

      sin himmelske fader den dag han kommer. 

 

¤Första Petrusbrevet. 2:13.

 

13.  #Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har

      den högsta makten#.

 

För Herrens vittnesbörds skull:

       var ödmjuka inför samhälls-ordningens lagar.

Underordna er överheten: tillsatt av Gud.

      Högsta makten: Kejsaren.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:14.

 

14.  #Eller ståthållarna, som är sända av honom

för att straffa dem som gör det onda och belöna

    dem som  gör det goda#.

 

Ståthållarna och kejsaren; insatta av honom.

         Bestraffa dem som gör det onda.

Belöna dem som gör det goda. 

 

¤Första Petrusbrevet. 2:15.

 

15.  #Ty sådan är Guds vilja; genom att göra det

goda skall ni tysta munnen på de okunniga

      och tanklösa#.

 

Vilket är Guds vilja underordna sig överheten.

         Göra Guds vilja: utöva goda gärningar.

Vilket tyglar människors tungor.

        O-kunnigas och tankspriddas munnar.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:16.

 

16.  #Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare

     åt Gud#.

 

Låt er vara fria; friheten i Guds vilja. 

       Missbruka inte er frihet: undvik ondskan.

Var inte ondskans tjänare  utan vara Guds.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:17.

 

17.  #Hedra alla, älska era trosbröder frukta Gud

och ära kejsaren#.

 

Visa respekt för alla.

      Visa er broderliga kärlek mot bröderna.

Lev i Gudsfruktan.

       Ära kejsaren  högsta makten.    

 

¤Första Pertrusbrevet. 2:18.

 

18.  #Ni som är slavar, underordna er era herrar,

lyd och respektera dem, inte bara de goda

      och hyggliga utan också de orättvisa#.

 

Ni; slavar lev i ödmjukhet inför era herrar.

       Respektera och lyd dem i allt.

Inte bara inför godhjärtliga och hjälpsamma.

         Gör det också inför de o-rättvisa.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:19.

 

19.  #Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför

att han har Gud för ögonen, han gör något stort#.

 

Livet i gudsfruktan får lida Guds skull:  

     i o-rättvist lidande: får förhärliga honom. 

 

¤Första Petrusbrevet. 2:20.

 

20.  #Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot

hugg och slag när ni har felat?

       Men om ni står ut med att misshandlas när

ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon#.

 

Bli kroppsligt misshandlad: i tålamodigt lidande.

         När ni gör det ert rättvisa tjänande:

räknas det som stort i Guds ögon. 

 

¤Första Petrusbrevet. 2:21.

 

21.  #Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus

led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni

        skall följa i hans fotspår#.

 

 Ni blivit kallade till vara tålmodiga i lidandet.

        Se på Kristus er förelöpare i lidandet. 

Var till er ett exempel i lidandet:

        Ni skall hans trogna efterföljare.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:22.

 

22.  #HAN BEGICK INGEN SYND, OCH SVEK FANNS

INTE I HANS MUN#.

 

Har var syndfri: hans mun var svek-fri.

         

¤Första Petrusbrevet. 2:23.

 

23.  #Han svarade inte med skymford när han skymfades.

       Han svarade inte med hotelser när han fick lida.

Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist#.

 

Besvarade inte deras skymford.

        Visade sitt saktmodiga hjärta mot deras

hotelser när han fick lida.

        

Överlät sitt försvar: åt sin fader som dömer

     rättvisa domar.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:24.

 

24.  #Våra synder bra han i sin egen kropp upp

på träpålen, för att vi skall dö bort från synden,

      och leva för rättfärdigheten.

Genom hans sår har ni blivit botade#.

 

Hans offer-kropp bar alla våra synder.

       Genom honom skall vi dö från synden.

Leva för rättfärdigheten.

       Hans sårmärkta lemmar på korsets träpåle:

Genom hans sår har ni blivit botade.

 

¤Första Petrusbrevet. 2:25.

 

25.  #Ni var som vilsegångna får, men nu har ni

vänt tillbaka till era själars herde och vårdare#.

 

I ert gamla liv: levde ni som vilsegångna får.

       I ert pånyttfödda liv: vänt er hjärtan till

era själars herde och vårdare. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

ORD FÖR DAGEN  APRIL MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Lögnen  förvirrande orolig.

 

Andra dagen.

 

Sanningen  vilande och harmonisk.

 

Tredje dagen.

 

O-barmhärtige  lever i o-kunnighet av

          barmhärtighetens rikedomar.

 

Fjärde dagen.

 

Barmhärtghetens rikedomar  ges till den

       barmhärtige.  

 

Femte dagen.

 

O-barmhärtige lever i avsaknad av barmhärtighetens

            skönhet och ljuvlighet.

 

Sjätte dagen.

 

Tänk få vara kärleksfull i kärlekens tjänst.

 

Sjunde dagen.

 

Avskyvärt vara vredens barn  vara vredens tjänare.

 

Åttonde dagen.

 

Tänk få efterlikna kärleken.

 

Nionde dagen.

 

Tänk få efterlikna godheten.

 

Tionde dagen. 

 

Tänk få efterlikna ärligheten.

 

Elfte dagen. 

 

Ödmjukheten  ödmjukes styrka och vila.

 

Tolfte dagen.

 

O-moralen och lögnen varandras vänner.

 

Trettionde dagen.

 

O-moralen och lögnen älskar varandra.

 

Fjortonde dagen.

 

O-moralen och lögnen bundsförvanter.

 

Femtonde dagen.

 

Hatet  föraktar sanningen  goda moralen.

 

Sextonde dagen.

 

Saknad ödmjukhet i stoltheten.

 

Sjuttonde dagen.

 

Saknad saktmod i ilskenheten.

 

Artonde dagen.

 

Saknad snällhet i elakheten.

 

Nittionde dagen.

 

Ödmjuke har inte sitt hjärta i övermodet.

 

Tjugonde dagen.

 

Stolte har inte sitt hjärta i ödmjukheten.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Lögnens spända Tungas båge skjuter ut

     lögnaktiga Ord.

 

Tjugoandra dagen.

 

Falskhetens tunga spänder sin båge skjuter ut

      falska ord.

 

Tjugotredje dagen.

 

Lögnens tunga övat sig i ära den.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Lögnens tunga upphöjer lögnaktiga ord.

 

Tjugofemte dagen.

 

Lögnaren låter lögnen vara sin tungas Herre.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Falskheten vill inte veta av sanningen.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Sorgsenheten  vill inte veta av glädjen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Ondskan vill inte veta av glädjen.

 

Tjugonionde dagen.

 

Hatet Föraktet  vill inte veta av kärleken.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnen ifrågasätter sanningen.

 

Ilskenheten ifrågasätter saktmodets verklighet.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET. 3:1-12.

 

KRISTNA I VÄRLDEN.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:1.

 

1.  #Och ni kvinnor, underordna er era män, så att de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord

      tack vare sina hustrur#.

 

Ni; kvinnor förmanar er  gör er beroende av era män.

      Era män som inte tror på ordet; blir vunna

av ordet.     

 

¤Första Petrusbrevet. 3:2.

 

2.  #När de ser hur ni lever i lydnad och renhet#.

 

     När era män ser ert underornande till dem;

lever i lydnad och renhet efter Guds ordet.

 

¤Första Pertrusbrevet. 3:3.

 

3.  #Er prydnad skall inte vara något utvärtes,

håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder#.

 

Låt inte er yttre prydnad vara viktigare än er 

      inre prydnad.

Er inre prydnad er inre människa.

      Er yttre utsmyckande prydnad;

hår-uppsättningar, dyra guldsmycken

     och fina kläder.    

 

¤Första Petrusbrevet. 3:4.

 

4.  #Utan den inre, dolda människan med sitt

oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag.

       Det är dyrbart inför Guds ögon#.

 

Inre dolda människan; låt den vara ert o-förgängliga

     smycke i livet.

Lev i milda och stilla sinnet.

        Vilket behagar Guds ögon.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:5.

 

5.  #Så prydde sig också förr de heliga kvinnorna

som hoppades på Gud.

        De underordnade sig sina män#.

 

De förra heliga kvinnorna; prydde sin inre fördolda

     människan.

Underordande sin män.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:6.

 

6.  #Så som Sara lydde Abraham och kallade honom

herre.

       Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta

och aldrig låter skrämma er#.

 

Sara levde sitt liv i lydnad inför Abraham.

       Kallade honom sin herre.

Ni kvinnor; hennes döttrar se Sara som er förebild.

      Var frimodiga i ert liv som Saras döttrar.  

 

¤Försrta Petrusbrevet. 3:7.

 

7.  #Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla

ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare.

       Visa henne aktning, ty också  hon skall få del

av livets gåva.

      Då skall ingenting stå i vägen för era böner#.

 

Ni män; låt er kunskap prägla ert liv med hustrun.

        Hon är det svagare ler-kärlet.

Respektera hennes kvinnlighet.

     Hon skall också få del av livets gåva.

Ni män lever ni så  blir era besvarade.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:8.

 

8.  #Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes

förståelse, i broderkärlek, barmhärtighet

       och ödmjukhet#.

 

Lev alltid i endräktiga.

      Låt inbördes förståelsen vara bland er.

Lev broder-kärleken.

       Var barmhärtig och ödmjuk.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:9

 

9.  #Löna inte ont med ont eller skymf med skymf,

utan tvärtom: välsigna.

       Ty ni är själva kallade att få välsignelse#.

 

Belöna inte ont med ont.

      Låt inte kränka förolämpa varandra i ert tal:

välsigna varandra.

        Er kallelse leva i och få välsignelse.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:10.

 

10.  #DEN SOM VILL ÄLSKA LIVET OCH VILL HA

GODA DAGAR, HAN SKALL AVHÅLLA SIN TUNGA

   FRÅN DET SOM ÄR ONT OCH SINA LÄPPAR

FRÅN SVEKFULLA ORD#.

 

Äga behärskad tunga: älska livet.

     Äga tyglad tunga: vilja goda dagar.

Inte tillåta sin tunga vara ondskefull.

      Undvika sina läppars svekfulla ord. 

 

¤Första Petrusbrevet. 3:11.

 

11.  #HAN SKALL UNDVIKA DET ONDA OCH GÖRA DET GODA HAN SKALL STRÄVA EFTER ATT

       HÅLLA FRED#.

 

Undfly ondskan.

      Lev i godheten.  Längtar efter hjärtats frid.

Vara till sinnelaget; fridsam. 

 

¤Första Petrusbrevet. 3:12.

 

12.  #TY HERRENS ÖGON SER DE RÄTTFÄRDIGA,

OCH HANS ÖRON HÖR DERAS BÖN.

        MEN HAN VÄNDER SIG MOT DEM SOM GÖR

DET ONDA#.  

 

Herrens ögon iakttar de rättfärdigas gärningar.

        Hans lyssnande öron hör deras bönerop.

Vänder sig mot de ondskefullas ondska.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 147.

 

14700.  Lögnens tunga skjuter ut lögnaktiga ord.

 

14701.  Förtalets tunga skjuter ut förtalets ord.

 

14702.  Skvalleriaktiga tungan skjuter ut

skvalleriaktiga ord. 

 

14703.  Lögnens tunga ärar och upphöjer

lögnens ord. 

 

14704a.  Lögnens tunga tillåter lögnen vara herre

över sin tunga.

 

14704b.  Förtalets tunga tillåter förtalet vara herre

över sin tunga.

 

14704c.  Elakhetens tunga tillåter elakheten vara

herre över sin tunga.

 

14705a.  Falskheten  förnekar sanningen.

 

14705b.  Sorgsenheten förnekar glädjen.

 

14705c.  Ondskan förnekar godheten.

 

14706.  Hatet föraktet förnekar kärleken.

  

14707.  Lögnen ifrågasätter sanningen.

 

14708.  Ilskenheten ifrågasätter saktmodighetens

rikedomar.

 

14709.  Häftigheten ifrågasätter saktmodets

skönhet och ljuvlighet.

 

14710.  Egots död   o-själviskheten liv.

 

14711.  Själviskhetens död  o-själviskhetens liv.

 

14712a.  O-själviskhetens liv vanärar

själviskhetens liv.

 

14712b.  Själviskhetens liv vanärar 

o-själviskhetens liv. 

 

14712c.  Skrytsamhetens liv  vanärar ödmjukheten.

 

14713.  Egot förloraren  sanningen vinnaren.

 

14714.  Egot försvarar sig mot sanningen som 

självisk segrare.

 

14715.  Ödmjuke vill tillbringa sitt liv med ödmjukheten.

 

14716.  Ödmjuke lyssnar lydigt på ödmjukheten.

 

14717.  Ödmjuke ödmjukhetens efterföljare.

 

14718.  Ödmjuke ärar ödmjukhetens godhet

och omsorg.

 

14719a.  Tålmodige har ingen nytta av o-tåligheten.

 

14719b.  Trogne har ingen nytta av o-troheten.

 

14719c.  Ödmjuke har ingen nytta av stoltheten.

 

14720.  Tålmodige befriad ur o-tålighetens slaveri.

 

14721.  Ärlige befriad ur o-ärlighetens träldom.

 

14722.  Kärleksfulle befriad ur hatets slaveri.

 

14723.  Kärleksfulle befriad ur föraktets träldom.

 

14724.  Kärleksfulle befriad ur ord-stridhetens

slaveri.

 

14725a.  Ärelystne fångad i ärans snara. 

 

14725b.  Stridslystne fångad i stolthetens snara.

 

14725c.  Förtalaren fångad i förtalerts snara.

 

14726a.  Vreden o-fullkomlig:  vän med döden.


14726b.  Vreden o-fullkomlig:  o-vän med  Livet.

 

14727a.  Ilskenheten o-fullkomlig:  vän med döden.

 

14727b.  Ilskenheten o-fullkomlig:  o-vän med Livet.

 

14728.  Saktmodet fullkomlig: vän med  Livet.

 

14729a.  Godheten fullkomlig: vän med Livet.

 

14729b.  Elakheten o-fullkomlig: o-vän med Livet.

 

14729c.  Elakheten o-fullkomlig: vän med Döden.

 

14730.  Snällheten fullkomlig: vän med Livet.

 

14731.  Vänligheten fullkomlig: vän med Livet.

 

14732.  Hatets stolthet ovillig bli befriad ur

hatets fångenskap.

 

14733.  Föraktets övermod o-villig bli fri ur 

föraktets fångenskap.

 

14734.  O-ärliges liv  liknar livets flyende agnar

spridda för vinden.

 

14735.  Trätgiriges liv  liknar livets flyende agnar

spridda för vinden.

 

14736a.  Vara förstålig och mild  hjälpsam

och tröstefull.

 

14736b.  Vara förstålig och mild ser sin nästas

vardagliga behov.

 

14737a.  Egots lathet vad ger det till Livet.

 

14737b.  Egots bekvämlighet vad ger det till Livet.

 

14737c.  Egots lathet tänker bara på sig själv.

 

14738.  Egots bekvämlighet älskar sig själv.

 

14739.  Viljan gör vad den vill göra.

 

14740.  Viljan antingen ödmjuk eller högmodig.

 

14741.  Viljan tillhör alla levande varelser.

 

14742a.  Skönheten alla längtar efter.

 

14742b.  Ljuvligheten alla längtar efter.

 

14742c.  Sinnes-ron  Sinnesfriden  alla längtar efter.

 

14743.  Vara trygg i Livet  ger sinnesfrid  sinnesro.

 

14744a.  Älska sinnesron vara hennes vän.

 

14744b.  Älska sinnesfriden vara hennes vän.

 

14745.  Vara tacksam vara hennes barn

för Livet.

 

14746.  Vara Tacksamhetens barn älska den.

 

14747.  Vara fridsam vara hennes barn för Livet.

 

14748.  Vara fridens barn älska den. 

 

14749a.  Sorgsne längtar efter vara värdefull

i sin sorg.

 

14749b.  Sorgsne längtar efter vara uppmuntrad

i sin sorg.

 

14750.  Problemen oroande  förvirrande.

 

14751.  Bekymren förvirrande  oroande.

 

14752.  Egen-kärleken  skapar  problem

och bekymmer.

 

14753.  Ego-kärleken  problemens Herre.

 

14754.  Egoismen  bekymrens  Herre.

 

14755a.  Egoismen  självtänkande  tänker inte

på sin nästa.

 

14755b.  Egoismen  jag-centrerad.

 

14756.  Vara älskad sin öppenhjärtlighet.

 

14757.  Vara älskad för sin god-hjärtlighet.

 

14758.  Visa omsorg för sin nästas tacksamhet.

 

14759.  Visa respekt för sin nästas godhet.

 

14760.  Visa omsorg för sin nästas vänlighet.

 

14761.  Visa tacksam för sin nästas snällhet.

 

14762.  Givmilde rättvis  för de fattigas behov.

 

14763a.  Visa tacksamhet för den inre friden.

 

14763b.  Visa sin omsorg för den inre friden.

 

14763c.  Visa respekt för den inre friden.

 

14764.  Nyttig lärdom nyttig tillgänglig för Alla.

 

14765.  Nyttig erfarenhet nyttig tillgänglig

för Alla.

 

14766.  Egoismen  o-vänskaplig  fientlig.

 

14767.  Rädde rädd för bli slagen föraktad av de

som lyssnar på honom.

 

14768.  Värme ömhet  vad mänskligheten behöver.

 

14769a.  Lögnen trampar sanningen under

sina fötter.

 

14769b.  Skrytsamheten trampar ödmjukheten

under sina fötter.

 

14769c.  Hatet  föraktet  trampar  kärleken under

sina fötter.

 

14770.  Förtalet  trampar  sanningen under

sina fötter.

 

14771.  Sekulariserat  samhälle  egoistiskt

saknar mänsklig ömhet och omsorg.

 

14772.  Sekulariserat samhälle  egoistiskt

saknar mänsklig vänlighet och kärlek.

 

14773a.  Vara trogen tjäna troheten vad mänskligheten  Behöver göra.

 

14773b.  Vara ståndaktig tjäna ståndaktigheten

vad mänskligheten  Behöver göra.

 

14773c.  Vara långmodig tjäna långmodigheten

vad mänskligheten  Behöver göra.

 

14774.  Tänk få leva i kärlekens ljuvlighet

och njutningar.

 

14775.  Låta kärlekens njutningar och ljuvlighet döda gamla livets hat och  förakt mot kärleken.

 

14776.  Tänk få leva i ödmjukhetens njutningar

och ljuvligheter.

 

14777a.  Vara dödförklarad  från  bitterheten

istället leva  för glädjen.

 

14777b.  Vara dödförklarad  från  besvikna hjärtat

istället leva för hjärtats uppmuntran.

 

14778.  Kärleksfulle visar sig vara Herre över

hatet och föraktet.

 

14779.  Vänlige visar sig vara Herre över elakheten.

 

14780.  Ärlige visar sig vara Herre över o-ärligheten.

 

14781.  Tacksamme visar sig vara Herre

över o-tacksamheten.

 

14782a.  Saktmodige umgås inte med agressiviteten.

 

14782b.  Saktmodige o-vän med aggresivt beteende.

 

14783.  Stormännens företag  lever i rädslans 

fångenskap, vilka styrs av produktions-siffror.

 

14784.  Rädslan rider på Produktions-siffrorna.

 

14785a.  Produktions-siffrorna  viktigare än

människo-värdet.

 

14785b.  Föds inga människor i produktions-siffrorna.

 

14785c.  Produktions-siffrorna beroende av antal

födda barn i familjen.

 

14786.  Penning-begäret rider på

produktions-siffrorna.

 

14787.  O-själviskheten fri från "jagets" tyranneri.

 

14788.  Ödmjuke fri från högmodets tyranneri.

 

14789.  Vänlige fri från  elakhetens tyranneri.

 

14790.  Egoismens självsäkerhet  ärar högmodet.

 

14791a.  Ödmjukhetens renhet  fri från högmodets

själviskhet.

 

14791b.  Saktmodets renhet  fri från ilskenhetens

själviskhet.

 

14791c.  Saktmodets renhet fri från  häftighetens själviskhet.

 

14792.  Ödmjukhetens o-själviskhet vanärar högmodet.

 

14793.  O-barmhärtighetens själviskhet förloraren

mot barmhärtighetens o-själviskhet.

 

14794.  Den rädde rädd för bli nedslagen hånad

   föraktad av de som lyssnar på hans tal.

 

14795.  Rädslan intalas genom lögner in i

tankar i tanke-världen.

 

14796.  Vara människo-fruktans slav och träl

vad  ger det toll livet.

 

14797.  Människofruktan  mänskligt liv

i fångenskap.

 

14798.  Säkerhets-tänkandet:  vara över-beskyddad

kontrollerad av andras rädsla.

 

14799.  Tänk få vara fri från andras styrande rädsla.

 

 

  

 

   

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se