Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 4:1-12.

 

VARNINGAR OCH MANINGAR.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:1.

 

1.  #Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur

ni skall leva för att behaga Gud ----- och det är ju

      så ni lever ----- vill vi i herren Jesu namn vädja

till er och mana er att göra ännu mer#.


Ni, bröder:

     Vara goda förebilder lära sig hur vi lever

för att behaga honom.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:2.

 

2.  #Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från

herren Jesus#.

 

Ni känner till föreskrifterna vilka gavs er från

       herren Jesus.


¤Första Thessalonikerbrevet. 4:3.

 

3.  #Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.

Ni skall avhålla er från all otukt#.

 

Föreskrifterna visar Guds vilja.

      Guds vilja ni skall bli heliga  som er himmelske

fader är helig.     

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:4.

 

4.  #Var och en skall lära sig att hålla sin kropp

i helgd och ära#.

 

Lära sig leva sin kropp i helgelse och ära.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:5.

 

5.  #Inte utlämna den åt lidelser och begär som

hedningarna, som inte känner Gud#.

 

Inte utlämna den till köttliga lidelser och begär.

       Hedningarna lever sitt liv dem.

Lever i sin o-kunnighet om livet i helgelse och ära.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:6.

 

6.  #Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det

som det här gäller.

     Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart

och tydligt låtit er veta#.

 

Ingen får i sitt liv kränka utnyttja sin broder i det.

        Herren bestraffar sådant liv.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:7.

 

7.  #Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet#.

 

Gud kallat sin församling till helgelse inte till

       köttslig o-renhet.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:8.

 

8.  #Om någon sätter sig över detta är det alltså

inte en människa han sätter sig över utan Gud,

       honom som ger er sin heliga ande#.

 

Om någon i sitt övermod sätter sig över dessa 

      föreskrifter sätter hon sig över Gud själv.

Gud som ger er sin heliga ande.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:9.

 

9.  #Om broderskärleken behöver vi inte skriva till

er; Gud har själv lärt er att älska varandra#.

 

Broderkärleken känner ni till; Gud själv lärt er

      älska varandra. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:10.

 

10.  #Och kärlek visar ni ju också alla bröderna

i Makedonien.

      Men vi manar er, bröder, att göra ännu mer#.

 

Ni visar er broder-kärlek till era bröder i

     Makedonien.

Låt den vara varaktig bland er. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:11.

 

11.  #Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta

ert eget och arbeta med era händer så som vi

       har föreskrivit er#.

 

Låt er bli ärad som tjänare i lugnet och stillheten.

     Sköt ert egna liv.


Visa arbetsamma händer.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:12.

 

12.  #Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende

      av någon#. 

 

Lever ni det livet vinner ni de utomståendes

    aktning.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 3:6-13.

 

GODA NYHETER.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:6.

 

6.  #Men nu har Timotheos kommit tillbaka med 

goda nyheter om er tro och kärlek, och han har 

        berättat att ni alltid tänker på oss med glädje

och längtar lika mycket efter oss som vi efter er#.

 

Timotheos kommit med goda nyheter om er tro.

      Om er kärlek.

Har berättat ni tänker alltid på oss med glädje.

         Längtar efter besöka er vilket vi också

alla gör.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:7.

 

7.  #Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter

och lidanden gett oss nytt mod med er tro#.

 

Ni bröder, i våra svårigheter och lidanden  har givit

     oss livsmod med er tro.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:8.

 

8.  #Nu lever vi, när ni står fasta i Herren#.

 

Vi lever i Kristus livet  ståndaktiga i Herren.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:9.

 

9.  #Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud för er,

för all den glädje över er som vi känner inför

      vår Gud#. 

 

Hur ska vi tillräckligt kunna ge uttryck för

     tacksamheten inför Gud för er.

Tacksam för glädjen över er.

   Samma hjärtats glädje vi känner inför Gud. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:10.

 

10.  #När vi dag och natt bönfaller honom om att få

återse er för att rätta till bristerna i er tro?#. 

 

Dag och natt bönföller honom få återse er.

         Återse rätta till er bristfälliga tro.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:11.

 

11.  #Måtte vår Gud och fader själv och vår herre 

Jesus hålla vägen till er öppen för oss#.

 

Vår barmhärtige Gud och fader kan själv hålla

       vägen till er öppen för oss.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:12.

 

12.  #Och måtte Herren låta er kärlek till varandra

och till alla människor bli rik och överflödande

       som vår kärlek till er#.

 

Nåden Herre kan låta er kärlek till varandra

      till alla människor vara i sitt överflöd.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:13.

 

13.  #Så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå

oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader,

       när vår herre Jesus kommer med alla sina

heliga#.

 

Vilket styrker era hjärtan ni så oförvitliga och heliga

      inför vår Gud och fader.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 3:1-5.

 

VÄNTAN PÅ UNDERRÄTTELSER.  DEL. 2.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 3:1.

 

1.  #När vi därför inte stod ut längre beslöt vi 

att själva stanna kvar i Athen#.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:2.

 

2.  #Och skicka vår broder Timotheos,

Guds medhjälpare vid förkunnandet av evangeliet

       om Kristus.

Han skulle styrka och uppmuntra er i tron#.

 

Vi skickar er vår käre broder Timotheos.

     Guds medhjälpare  förkunnare av evangeliet

om Kristus.

         Han styrker  uppmuntrar er i tron.

     

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:3.

 

3.  #Så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar.

     De hör till vår lott, det vet ni själva#.

 

Vilket var er till andligt hjälp och tröst under 

      alla dessa prövningar.

Trons påfrestningar och prövningar tillhör vår lott.

           

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:4.

 

4.  #Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle

få lida, och så har det också gått, som vi vet#.

 

Redan när vi besökte er förutsade vi vårt lidande.

     Vilket var sant i vårt lidande. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 3:5.

 

5.  #När jag inte stod ut längre skickade jag därför

honom för att få veta hur det var med er tro.

      Frestaren kunde ju ha frestat er, så att all

vår möda hade varit förspilld#. 

 

När mitt tålamod svek mig skickade jag broder

     Timotheos till er få veta hur det var med er tro.

Listige frestaren kunde  frestat er vår arbetsmöda

      hade  då varit  förgäves.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:17-20.

 

VÄNTAN PÅ UNDERRÄTTELSER.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:17.

 

17.  #Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda

från er, till kroppen men inte till själen,

      hur har vi inte saknat er och gjort allt för att

få se er igen#.

 

Bröder i Kristus, under en tid varit kroppsligt skilda

     från er men inte till själen.

Vi har saknat er gemenskap  gjort allt för att 

      återse varandra.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:18.

 

18.  #Vi har verkligen försökt komma till er -----

jag, Paulus, mer än en gång ---- men Satan

      har hindrat oss#.

 

Vi har längtat efter er i våra försök få träffa er

      --- jag, Paulus, flera gånger --- Satan i sin vilja

förhindrat oss.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:19.

 

19.  #Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta

segerkrans inför vår herre Jesus vid hans ankomst

       om inte ni!#.

 

Ni är vårt hopp vår hjärtats glädje  vår stolta 

      segerkrans  inför vår herre Jesus vid

hans ankomst.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:20.

 

20.  #Ja, ni är våra ära och vår glädje#.

 

Ni, vår ära  vår glädje.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:13-16.

 

EXEMPLET FRÅN DE KRISTNA I JUDEEN.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:13.

 

13.  #Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni

lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot

       det, inte som ett människoord utan som vad

det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft

      hos er troende#.

 

Vi lever dagligen i tacksamhet inför Gud.

       Ni lyssnade villigt till Guds ord i vår predikan.

Tog inte emot Guds ordet som människo-ord

    utan som Guds ord.

Guds ord verksam i kraft i era liv.  

 

¤Första Thesslonikerbrevet. 2:14.

 

14.  #Ni, bröder, har ju följt exemplet från

Guds församlingar i Judeen som lever i

    Kristus Jesus.

Vad de har fått utstå av judarna, det har ni fått utstå

      av era landsmän#.

 

Bröder, ni följde exemplet från Guds församlingar

      i Judeen  vilka lever i Kristus Jesus.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:15.

 

15.  #Judarna dödade herren Jesus liksom de

dödade profeterna, och oss har de förföljt.

      De trotsar Gud och är fiender till hela

mänskligheten#.

 

Judarna dödade herren Jesus dödade Guds

     utsända profeter oss har de förföljt.

Trotsade Gud lever i fiendeskap till hela

     mänskligheten. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:16.

 

16.  #Eftersom de försöker hindra oss från 

att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli

       räddade.

Så fyller de ständigt sina synders mått.

      Men nu nås de till slut av Guds vrede#.

 

Hindrar oss från predika för hedningarna.

        Hjälpa dem bli räddade från syndens makt.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 2:1-12.

 

PAULUS TIDIGARE VISTELSE I FÖRSAMLINGEN.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 2:1.

 

1.  #Ni vet själva, bröder, att vårt besök hos er inte

var förgäves#.

 

Vårt besök  hos er var givande mina kära bröder.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:2.

 

2.  #Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och förödmjukats i Filippi, men vår Gud gav oss mod

       att predika hans evangelium för er trots

hårt motstånd#.

 

Innan vårt besök hos er hade vi i Filippi blivit

plågade och förödmjukade.

         Vår Gud gav oss mod predika hans evangelium.

      Trots hårt andligt motstånd.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:3.

 

3.  #Bakom våra förmaningar ligger inte villfarelser,

orena motiv eller bedrägliga avsikter#.

 

I våra förmaningar till er ligger inte villfarelser

      o-rena motiv  bedrägliga avsikter.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:4.

 

4.  #Gud har funnit oss värdiga att anförtrots

evangeliet, och därför talar vi som vi gör:

       det är inte människor vi vill vara till lags,

utan Gud, som prövar våra hjärtan#.

 

Gud har  givit oss värdigheten predika evangeliet.

      Vill inte vara människor till behag utan

istället behaga Gud.

      Gud som i sin visdom prövar våra  hjärtans

inre tankar. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:5.

 

5.  #Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni,

eller haft någon baktanke på egen fördel ------

       Gud är vårt vittne#.

 

Vi som guds medarbetare har aldrig smickrat 

     människor i vårt tal.

I vårt tal gjort till egen ära  Gud är vårt   

         sanna vittne. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:6.

 

6.  #Och inte har vi strävat efter att bli ärade

av människor, varken av er eller andra#.

 

Har aldrig varit ärans tjänare av människor.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:7.

 

7.  #Ändå hade vi som Kristi apostlar kunnat komma

med anspråk.

      Istället uppträdde vi lika kärlektsfull bland er

som en mor när hon sköter om sina barn#.

 

Vi Kristi apostlar kunde har blivit ärade av människor.

          Vi uppträdde istället som hans ringa kärleksfulla tjänare.

          Likt en mors kärlek till sina barn.

  

¤Första Thessalonikebrevet. 2:8.

 

8.  #Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, så kära

       hade ni blivit för oss#.

 

Av ömhet för er inte  bara ger er Guds evangelium

      utan även offra  våra egna liv  för er skull.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:9.

 

9.  #Ni minns ju, bröder, hur vi slet och släpade;

dag och natt arbetade vi för att inte behöva ligga

    någon av er till last när vi förkunnade

Guds evangelium för er#.

 

Bröder, ni minns ju, vårt arbete för Guds evangelie

      skull kämpade vi dag och natt för att inte

belasta er.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:10.

 

10.  #Ni, och Gud, kan vittna om hur heligt, rätt

och oförvitligt vi handlade mot er som tror#.

 

Ni och Gud kan våra vittnen hur heligt rätt

       och o-förvitligt vi  behandlade er i tron. 

 

¤Första Thessalonikebrevet. 2:11-12.

 

11.  #Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade

varenda en av er som en far sina barn och enträget

        vädjade till er att leva ett liv värdigt den

Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet#.

 

Vi förmanade och uppmuntrade er alla likt en

      far sin barn. 

Förmanade ivrigt leva ert liv värdigt den Gud som

           kallar er till sitt rike sin härlighet.

  

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 1:2-10.

 

TACK TILL GUD FÖR FÖRSAMLINGENS TRO.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:2.

 

2.  #Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner

er ständigt i våra böner#.

 

Vi lever i tacksamhet alltid inför Gud.

         I tacksamhet för er alla.

Nämner er dagligen i våra böner.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:3.

 

3.  #Ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni 

håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus

       inför Gud, vår fader#.

 

Tänker på vad ni uträttar i tron.

       Hur ni i ert liv är ståndaktiga i hoppet

till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader.

 

¤Första Thessalonikebrevet. 1:4.

 

4.  #Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har

utvalt er#.

 

Gud älskar er, mina bröder.

        Vi vet han har utvalt er.     

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1.5

 

5.  #Vårt evangelium kom inte till er bara som ord

utan också med kraft och helig ande, i fullt mått;

       ni vet ju vad vi förmådde göra bland er ,

för er skull#. 

 

Vårt evangelium kom till er kraft inte bara i ord.

        I den helige Andes kraft.

I full mått kom kraften till er.

         Kom till er  för er skull.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:6.

 

6.  #Och när ni hade tagit emot ordet följde ni

vårt exempel och därmed Herrens eget under 

      många lidanden, med den glädje som den helige anden ger#.

 

När ni tog emot ordet: följde ni vårt exempel.

        Följde Herrens eget exempel under

många lidanden.

        I glädje som den helige ande ger. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:7.

 

7.  #Så har ni nu också blivit ett föredöme för alla

troende för alla troende i Makedonien

     och Achaia#:

 Ert liv blivit ett gott fördöme för alla troende.

       Alla troende i Makedonien och Achaia.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:8.

 

8.  #Ni har fått Herrens ord att höras, inte bara

i Makedonien och Achaia: överallt har man hört

        talas om er tro på Gud, och vi behöver inte

säga någonting#.

 

Ni har hört Herrens ord.

         Inte bara i Makedonien och Achaia.

Överallt har det hört talas om er tro på Gud.

        

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:9.

 

9.  #Alla berättar av sig själva om vårt besök hos

er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till

      Gud för att tjäna den levande och sanne Guden#.

 

Alla känner till vårt besök hos er ledde till

    er omvändelse från era avgudar.

Ni började tjäna den levande och sanne Guden 

       istället för era avgudar.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 1:10.

 

10.  #Och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen,

       Jesus, som räddar oss från den stundande

vreden#.

 

I väntan på hans son han uppväckt från de döda:

        skall komma från himlen, Jesus.

Jesus, vår räddning från den stundande vreden. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 5:1-11.

 

HÅLL ER VAKNA.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:1.

 

1.  #Men om tid och stund, bröder, behöver man

inte skriva till er#.

 

Var vaksam i er tro tiden vet inte ens änglarna

     utom fadern allena.

 


¤Första Thessalonikerbrevet. 5:2.

 

2.  #För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten#.

 


Herrens dags tillkommelse  var redo för dagen

       tiden för den kommer som tjuven om natten.  

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:3.

 

3.  #Just när folk säger: "Allt är lugnt och tryggt",

då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna

       när en kvinna skall föda, och de slipper 

inte undan#.

 

Tiden dagen kommer:  Alla säger vara lugna

     och trygga.

Dagen kommer som plötslig katastrof  likt kvinnans

       värkar då ett nytt människo-liv ska födas.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:4.

 

4.  #Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen

kan inte överraska er som men tjuv#.

 

Ni bröder, lev i ljuset inte i andligt mörker.

     Nattens mörker andligt mörker.

Dagens ljus avslöjar tjuven.

      Nattens mörker avslöjar inte tjuven.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:5.

 

5.  #Ni är alla ljusets söner och dagens söner.

     Vi tillhör inte natten eller mörkret#.

 

Ni troende, ljusets söner  dagens söner.

     Ni hedningar; mörkrets söner  nattens söner.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:6.

 

6.  #Därför får vi heller inte sova som de andra 

utan måste hålla oss vakna och nyktra#.

 

Ni ljusets söner andligt vakna söner.

      De andra mörkrets söner andligt o-nyktra söner.

Var andligt vakna och nyktra.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:7.

 

7.  #De som sover om natten, och de som

berusar sig är druckna om natten#.

 


¤Första Thessalonikerbrevet. 5:8.

 

8.  #Men vi som tillhör dagen skall vara nyktra 

och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha

       hoppet om frälsning som hjälm#.

 

Vi som tillhör dagen, ljusets söner skall vara

        andligt nyktra.

Andlig nykterhet: vara iklädd trons och kärleks

       skydds utrustning.

Äga hoppet om frälsning som hjälm.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:9.

 

9.  #Gud har inte bestämt oss till att bli offer för

vreden utan till att vinna frälsning genom vår

       herre Jesus Kristus#.

 

Guds rådslut inte  bli ett offer för vreden.

      Istället vinna frälsning genom vår herre

Jesus Kristus.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:10.

 

10.  #Som har dött med oss för att vi skall leva 

tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna

      eller sover#.

 

Jesus Kristus dött med oss.

      Genom hans död  får vi leva tillsammans med'

honom.

      

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:11.

 

11.  #Därför skall ni trösta och bygga upp varandra,

så som ni ju också gör#.

 

Livet i gemenskap med honom vår tröst.

       Till vår andliga tillväxt med varandra.

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se