Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 5:3-16.

 

ÄNKORS STÄLLNING.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:3.

 

3.  #Ge värdigheten som änka endast åt dem som

verkligheten är änkor#.

 

Visa värdighet mot änkan.

        Endast mot de änkor som verkligen är änkor.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:4.

 

4.  #Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst

     inom den egna familjen och visa tacksamhet

mot de äldre, ty det är vad Gud vill#.

 

Har änkan barn och barnbarn låt de lära sig

       leva i fromhet.

Först och främst inom sin egna familj.

         Visa tacksamhet mot de äldre.

Vilket är Guds vilja.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:5.

 

5.  #Den som verkligen är änka och ensamstående

har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be

        och åkalla både dag och natt#.

 

Den verkliga änkan och ensamstående har satt sitt

       hopp till Gud.

Var uthålliga i bönen åkalla honom både dag

     och natt.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:6.

 

6.  #Men den som bara vill leva gott är död fast

hon lever#.

 

Den som vill tillfredsställa sig själv är andligt död.

       Fast hon lever.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:7.

 

7.  #Inskärp detta, så att ingen skall kunna

klandra dem#.

 

Tänk på det.

          Att ingen skall kunna anklaga dem.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:8.

 

8.  #Men om någon inte sörjer för sina anhöriga,

i synnerhet den egna familjen, har han förnekat

       tron och är sämre än en som aldrig har trott#.

 

Sörjer inte någon för sin egna familj,

      förnekar han sin tro vilket är sämre än

de icke troende.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:9.

 

9.  #För att en änka skall räknas som änka måste hon vara minst sextio år och får inte ha varit gift

       mer än en gång#.

 

Änkan skall räknas som änka måste hon vara minst

       sextio år.

Får inte vara gift mer än en gång.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:10. 

 

10.  #Hon måste vara känd för goda gärningar:

ha tagit sig an barn, visat gästfrihet, tvättat de

      heligas fötter, bistått nödlidande ----- ja,

på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott#.

 

Måste vara känd för goda gärningar.

         Tagit hand om barn.

Visat sig vara gästfri.

       Tvättat de heligas fötter.

Försörjt de nödlidande.

      Gör allt som är gott.

 


¤Första Timotheosbrevet. 5:11.

 

11.  #Yngre änkor skall du däremot vägra att godta.

Ty när åtrån vaknar glömmer de Kristus och vill

       gifta sig#.

 

Yngre änkor vägra att acceptera.

         När deras åtrå vaknar till liv glömmer de

Kristus sin förlossare  vill gifta sig.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:12.

 

12.  #Och faller under domen att ha brutit sitt första

trohetslöfte#.

 

Faller under domen  eftersom de brutit sitt första

       trohets-löfte.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:13.

 

13.  #Dessutom lär de sig att lata sig och springa

omkring i husen.

       Och inte bara att lata sig utan också sladdra,

vara nyfikna och tala om otillåtna ting#.

 

Lär sig vara lata  springer villigt omkring i husen.

          Inte bara lata utan också sladdrar med

sin tunga.

       Talar om o-tillåtna ting.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:14.

 

14.  #Jag vill därför att yngre änkor skall gifta om

sig, föda barn oh sköta sina hus, så att man inte

       talar illa om dem och fienden får sitt tillfälle#.

 

Vill därför att yngre änkor skall gifta om sig.

        Föda barn  sköta sina hus.

Gör de så inte andra talar illa om dem.

          Underviker fiende tala mot dem. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:15.

 

15.  #Några av dem har redan kommit på avvägar

och följt Satan#.

 

Några änkor har avvikit från tron följt Satan.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:16.

 

16.  #Om någon troende kvinna har änkor att sörja

för skall hon ta hand om dem själv och inte lägga

       bördan på församlingen, som måste sörja

för dem som är verkliga änkor#. 

 

Om någon troende kvinna har änkor att försörja

       skall hon själv ta hand om dem.

Inte lägga försörjnings-bördan på församlingen.

 

 

 

    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 5:17-25.

 

REGLER FÖR FÖRSAMLINGENS LIV.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:17.

 

17.  #Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift 

bra är värda dubbel lön, särskilt de som ägnar

      sina krafter åt ordet och undervisningen#.

 

Äldste som sköter sin ledaruppgift bra värd

     dubbel be-löning.

Skärskilt de som ägnar sina krafter Ordet.

        Och åt ordets undervisning. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:18.

 

18.  #Skriften säger ju: DU SKALL INTE BINDA IHOP

MUNNEN PÅ OXEN SOM TRÖSKAR och:

      Arbetaren är värd sin lön#.

 

Skriften säger: Se på oxen medhjälparen i tröskningen bind inte ihop hans mun.

       Oxens arbets-instats kan jämföras med 

arbetarens värda belöning.

    

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:19.

 

19.  #Ta inte upp klagomål mot någon av de äldste

annat än på två eller tre vittnens ord#.

 

Anklaga inte någon av de äldste utan på två

     eller tre vittnens ord. 

 

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:20.

 

20.  #Ställ dem som felar till svars i allas närvaro,

så att också de andra tar varning#.

 

Ställ dem som felar till svars inför allas närvaro

     till de andras varning.

  

¤Första Timotheosbrevet. 5:21.

 

21.  #Jag besvär dig inför Gud och inför Kristus

Jesus och de utvalda änglarna att alltid iaktta

     detta, utan förutfattade meningar och

personliga hänsyn#.

 

Inför Gud och Kristus besvär, jag dig, de utvalda

     änglarna vilka alltid iaktta detta.

Utan personliga hänsyn och förutfattade meningar.   

¤Första Timotheosbrevet. 5:22.

 

22.  #Lägg inte förhastat händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder,

       håll dig själv ren#.

 

Förhasta dig inte med handpåläggning på någon.

        I vilket du kan bli med-skyldig till någon

annans synder.

        Håll dig själv ren från andras synder.  

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:23.

 

23.  #Drick inte bara vatten, utan ta dig lite vin för

din mage och dina ständiga krämpor#. 

 

Drick inte bara vatten utan lite vin för din

      mages skull.

Du lider också av ständiga krämpor.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:24.

 

24.  #En del människors synder ligger i öppen dag

och får sin dom i förväg, andras synder

     släpar efter#. 

 

En del människors synder visar sig i öppen dag.

      Andra får sin dom i förväg.

 

¤Första Timotheosbrevet. 5:25.

 

25.  #På samma sätt med de goda gärningarna,

de ligger i öppen dag, och de som inte gör det

       kan inte förbli dolda#.

 

De goda gärningar ligger i öppen dag inför

       människor.

De andras goda gärningar vilka sker i det fördolda

         får sin belöning.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 6:1-2b.

 

REGLER FÖR FÖRSAMLINGENS LIV.  DEL. 2.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:1.

 

1.  #De som bär slavoket skall visa sina herrar

tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte

      blir smädade#.

 

De som lever under slav-oket skall högakta

       sina herrar.

Vilket inte smädar Guds namn och trons-lära. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:2a-b.

 

2a-b.  #De som har troende herrar får inte brista

i respekt mot dem därför att de är deras bröder.

       Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare

därför att de som drar nytta av deras tjänster

      är troende och älskade bröder#. 

 

De slavar som har troende herrar ska visa respekt

        mot dem.

De är ju deras bröder.

       Tvärtom, de bör tjäna dem med villighet.

Visa er villighet därför de som gör sig nytta av deras

      tjänster är troende  älskade bröder.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 6:2C-16.

 

UPPDRAGET SKALL VARA OBEFLÄCKAT.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:2c.

 

6:2c.  #Så skall du undervisa och förmana#.

 

Var förmanade och undervisa.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:3.

 

3.  #Den som lär annorlunda och inte håller sig

till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som

       vår religion lär#.

 

Den som inte lär ut och förmanar efter vår herres 

     Jesu Kristi sunda lära och till det som 

vår religion lär oss håller sig inte till honom.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:4.

 

4.  #Han är förblindad och okunnig, med en sjuklig

lust att diskutera och träta.

        Sådant leder till avund, strider, förtal,

misstänkliggöranden#.

 

Han som inte gör det, förblindad och o-kunnig.

        Lever i ordstrider och trätor.

Vilket leder till; avund, strider, förtal och

        misstänksamhet. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:5.

 

5.  #Och ständiga bråk bland människor som har

mist förståndet och tappat bort sanningen och som

        anser att religionen skall löna sig#.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:6.

 

6.  #Och visst ger religionen god lön om man nöjer

sig med det nödvändiga#.

 

Religion ger god belöning om man är förnöjsam.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:7.

 

7.  #För tomhänta kom till världen och tomhänta

skall gå ur den#.

 

Till världen kom vi tomhänta.

       Tomhämta lämna vi den.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:8.

 

8.  #Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda#.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:9.

 

9.  #De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga

      och skadliga begär som störtar människorna

i fördärv och undergång#.

 

De som älskar rikedomar låter sig bli snärjda av

         bli rika.

Faller offer för penning-begäret  vilket är ett

        dåraktigt och skadligt begär.

Begäret som störtar människorna i fördärv 

       och undergång.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:10.

 

10.  #Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat

     sig själva mycket lidande#.

 

Kärleken till pengar roten till allt vad ont är.

        Genom den har många förts bort från tron.

Vilket ger dem själva mycket lidande.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:11.

 

11.  #Men du som tillhör Gud, håll dig borta från

sådant.

      Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro,

kärlek, uthållighet och ödmjukhet#. 

 


         Du som tillhör Gud; håll det borta från begäret.

Sträva efter livet i o-straffligheten och

        renhjärtligheten.

Sträva efter gudsfruktan, tron, kärleken,

      uthålligheten och ödmjukheten.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:12.

 

12.  #Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga

livet, som du har kallats till och för vars skull du

      har avlagt den rätta bekännelsen inför

många vittnen#.

 

Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet.

         Din kallelse för vilkens skull du avlagt den

rätta bekännelsen inför många trovärdiga vittnen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:13.

 

13.  #Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt,

och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus

       vittnade med den rätta bekännelsen#.

 

Uppmanar dig inför Gud; livgivaren till allt.

        Inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus

vittnade med den rätta bekännelsen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:14.

 

14.  #Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt

till vår herre Jesu Kristi ankomst#.

 

Låt ditt uppdrag vara fläckfritt och fri från

       anklagelser.

Till vår herre Jesu Ktisti ankomst.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:15.

 

15.  #Som den salige och ende härskaren skall låta

oss uppleva när tiden är inne, han som är alla

      konungars konung och alla herrars herre#.

 

Den salige och ende härskaren låter oss uppleva

      när tiden är inne.

Han som är alla herrars herre kungars konung

         alla herrars herre.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:16.

 

16.  #Som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som

ingen kan nalkas, han som ingen människa har

       sett eller kan se.

Hans är äran och den eviga makten, amen#. 

 

Ensam är o-dödlig.

       Bor i ett ljus som ingen kan nalkas.

Inga människors ögon har sett eller kan se.

         Hans ära av evighet och äger den eviga makten, amen. 

         

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 6:17-19.

 

EN RIKEDOM AV GODA GÄRNINGAR.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:17.

 

17.  #Säg åt dem som är rika i denna världen att inte

vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något 

      så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver#.

 

Låt de rika få höra i denna världen inte vara

      högmodiga.

Inte bygga sitt framtidshopp på o-säkerheten.

         Bygga sitt hopp på Gud .

Gud som i rikligt överflöd skänker oss allt vi

        behöver.

     

¤Första Timotheosbrevet. 6:18.

 

18.  #Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en

rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga

       och dela med sig#.

 

Säg till dem göra det goda.

          Skaffa sig en rikedom av goda gärningar.

Visa frikostighet i sitt givande till de behövande.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:19.

 

19.  #Så kan de samla en skatt som är en god grund

för den kommande tiden och vinna det verkliga

     livet#.  

 

Gör de det; samlar de en skatt en god grund för

      den tillkommande tiden.

I det de vinner det verkliga livet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 6:20-21.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:20.

 

20.  #Käre Timotheos, ta väl vara på det som har

anförtrotts dig.

      Undvik det gudlösa pratet och invändningarna

från en kunskap som bara är kunskap till namnet#.

 

Käre Timotheos; fullgör ditt uppdrag.

       Undvik de gudlösas prat.

Gudlös pratsamhet med mänsklig visdom vilket 

      har ord om sig vara kunskap till namnet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 6:21.

 

21.  #Somliga berömmer sig av den ----- så har de också kommit bort från tron.

      Nåd åt er alla#.

 

Somliga berömmer sig själva av den.

         Vilket leder dem bort från den sunda  trosläran. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:3-11.

 

DEN SUNDA LÄRAN.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:3.

 

3.  #Redan när jag gav mig i väg till Makedonien

bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga

      där att inte förkunna avvikande läror#.

 

När jag var på väg till Makedonien: bad jag dig

   Timotheos stanna i Efesos: förmana de som

inte förkunnar Kristi evangelium. 

 


¤Första Timotheosbrevet. 1:4.

 

4.  #Och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna.

      Sådana för bara till diskussioner och tjänar

inte Guds plan, som verkar genom tro#.

 

Villo-lärarana ägna sig åt meningslösa legender.

        Sådana sysselsätter sig med ordstrider.

Är inte Guds tjänare göra hans vilja.

         Tjäna Guds plan verksam genom tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:5.

 

5.  #Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt

      och uppriktig tro#.

 

Kärlekens förmaningar kommer ur rent hjärta.

        Kärlekens förmaningar verksam i gott uppsåt

och uppriktig tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:6.

 

6.  #Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur 

i tomt prat#. 

 

Somliga glömt kärlekens förmaningar: vilket 

     gör visar sig i tomt prat.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:7.

 

7.  #De vill lära ut lagen men förstår varken vad de  själva säger eller vad de med sådan säkerhet

       uttalar sig om#.

 

Lär ut lagen: förstår inte själva vad de säger.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:8.

 

8.  #Men ni vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt#.

 

Lagen i sig är god: om man lyder den.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:9.

 

9.  #Och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning,

       för gudlösa och syndare, hädare och förnekare,

för dem som bär hand på sin far eller mor,

       för dråpare#.

 

Lagen inte till renhjärtliga o-straffliga.

      Lagen till för de i o-ordning utan lag lever.

För de gudlösa och syndare.

       Hädare och gudsförnekare.

O-lydiga mot sina föräldrar och dråpare.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:10.

 

10.  #För otuktiga och män som ligger med män,

för människorövare, lögnare och menedare

      och allt annat som strider mot den sunda läran#.

 

Lagen till för de o-tuktiga homosexuella.

     Människo-rövare lögnare menedare.

Allt som görs mot den sunda läran.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:11.

 

11.  #Så är det enligt det evangelium om härligheten

hos den salige Guden som jag har fått mig

      anförtrott#.

 

Jag, Paulus, förtroende värd hod den salige Guden

     enligt evangeliet om härligheten.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 4:13-18.

 

HERRENS DAG OCH DE DÖDAS UPPSTÅNDELSE.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:13.

 

13.  #Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med

dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som

       de andra, de som inte har något hopp#.

 

Bröder; ni ska få veta hur det blir med de avlidna.

         Ni inte i o-nödan behöver sörja som de andra.

De andra som saknar ett framtids-hopp. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:14.

 

14.  #Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror,

då skall Gud också genom Jesus föra till sig

       de avlidna tillsammans med honom#.

 

Vi tror Jesus har dött och uppstått  Gud skall också

       genom Jesus föra oss till sig. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:15.

 

15.  #Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar i livet då Herren kommer

        skall inte gå före de avlidna#.

 

Herren lärt oss vi som är kvar i jordelivet då Herren

     kommer inte gå före de avlidna.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:16.

 

16.  #Ty när Herren själv stiger ner från himlen

och hans befallning ljuder genom ärkeängelns

        röst och Guds basun, då skall de som

är döda i Kristus uppstå först#.

 

När Herren stiger ner från himlen hans befallning

       ljuder genom ärkeängelns röst.

Genom ärkeängelns röst och Guds basun

     döda i Kristus uppstå först.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:17.

 

17.  #Och därefter skall vi som är kvar i livet

föras bort bland molnen tillsammans med dem

       för att möta Herren i rymden.

Och sedan skall vi alltid vara hos honom#.

 

Därefter vi som är kvar i livet  föras bort bland

    molnen tillsammans med dem.

Möta Herren i rymden.

       Sedan för alltid vara hos honom.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 4:18.

 

18.  #Ge nu varandra tröst med dessa ord#.

 

        Trösta varandra med dessa tröste-rika ord.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se