Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 2:1-15 & 3:1.

 

UPPMANING TILL ETT KRISTET LIV

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:1.

 

1.  #Först och främst uppmanar jag till bön

       och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor#.

 

Jag uppmanar er till bön och åkallan.

        Vara förebedjare leva i tacksägelse för

alla människor.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:2.

 

2.  #För kungar och alla som har makt, så att vi kan

leva ett lungt och stilla liv, på allt sätt fromt

     och värdigt#.

 

Var förebedjare för kungar och alla makthavare.

       Vilket gör era liv  livet i lugnet och stillheten.

Ett liv i fromhet och värdighet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:3.

 

3.  #  Att be så är riktigt och behagar Gud,

vår frälsare#.

 

Sådan bön riktig och behagar Gud, vår frälsare.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:4.

 

4.  #Som vill att alla människor skall räddas

och komma till insikt om sanningen#.

 

Gud, vår frälsares vilja  alla människor skall

    bli räddade.

Komma till full insikt om sanningen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2.5

 

5.  #Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud

och människor, människan Kristus Jesus#.

 

Gud den ende Guden.

      Människan, Kristus Jesus; förmedlaren mellan

gud och människor.

 

¤Första Timtheosbrevet. 2:6.

 

6.  #Som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden är inne#.

 

Människan, förmedlaren Kristus Jesus offrade sitt

     liv till lösen för alla.

 


¤Första Timotheosbrevet. 2:7.

 

7.  #Och för det har jag satts att vara förkunnare

och apostel  ----- jag talar sanning, jag ljuger inte

       ------ en lärare för hedningarna i tro

och sanning#.

 

Genom Kristi offrande liv; satts vara förkunnare

      och apostel.

Talar sanning; inte lögnaktig i mina ord.

       En lärare för hedningarna i tro.

Lärare i sanningen. 

 

¤Första Timtheosbrevet. 2:8.

 

8.  #Jag vill att männen på varje ort skall be med

renade händer, utan vrede och utan förbehåll#.

 

Vill att männen ber med rena händer utan

     vredes händer.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:9.

 

9.  #Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande,

       och konstfulla håruppsättningar och guld

eller pärlor eller dyrbara kläder#.

 

Kvinnorna skall leva prydnad  leva anständigt liv.

      I blygsamhet och vara återhållsamma

i ert uppträdande.

     Vara återhållsamma i ut-klädandet av håruppsättningar.

      Smycka er i guld och vackra pärlor eller dyrbara kläder.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:10.

 

10.  #Utan goda gärningar, som det anstår kvinnor

som vill gälla för att vara gudfruktiga#.

 

Vara gudfruktiga kvinnor; i goda gärningar.

        

¤Första Timotheosbrevet. 2:11.

 

11.  #Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet

och alltid underordna sig#.

 

Kvinnan i stillhet ta emot undervisningen.

     Leva i ödmjukhet.    

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:12.

 

12.  #Att själv undervisa tillåter jag henne inte

och inte heller att bestämma över mannen,

     utan hon skall hålla sig tyst och stilla#.

  

Kvinnan själv tillåts inte undervisa.

        Inte bestämma över mannen.

Hon skall leva i tystnad och stillhet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:13.

 

13.  #Ty Adam skapades först och sedan Eva#.

 

Skapelse-ordningen; Adam skapades först

     sedan mäsklighetens moder Eva.

Vilket visar sig i kvinnans underordnade till mannen.

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:14.

 

14.  #Och det var inte Adam som lockades utan

kvinnan som lät sig lockas och förledde

      till överträdelse#.

 

Adam lockades inte till o-lydnad.

       Kvinnan Eva lockades förleddes till överträdelse. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 2:15.

 

15.  #Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro,

        kärlek och helgelse#.

 

Hon; kvinnan skall räddas genom sitt moderskap.

      Om lever ett ärbart liv i tro.

Ärbart liv i kärlek och helgelse.

 

Första Timotheosbrevet. 3:1.

 

1.  #Det är ett ord att lita på#.  

 

Ett sant ord lita på.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:18-20.

 

UPPDRAGET TILL TIMOTHEOS.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:18.

 

18.  #Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior 

      som utpekade dig för att du med stöd av dem 

skall strida den goda striden#.

 

Timotheos uppdrag; mitt barn i Kristus;

       Förmana i enligt med de profetior som utpekade

dig med stöd av dem.

        Utifrån dem strida den goda striden

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:19.

 

19.  #I tro och med gott uppsåt.

Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit

      skeppsbrott i tron#.

 

Lidit skeppsbrott i tron.

     Avfallit från sin tro på Jesus Kristus.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:20.

 

20.  #Bland dem Hymenaios och Alexandros,

som jag har överlämnat åt Satan för att de skall

       lära sig att inte häda#.

 

Hymenaios och Alexandros blivit överlämnade

      i Satans händer.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:12-17.

 

KRISTUS TOG PAULUS I SIN TJÄNST.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:12.

 

12.  #Jag tackar honom som har gett mig kraft,

Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd

      förtroende och tog mig i sin tjänst#.

 

Visar min tacksamhet inför Kristus Jesus vilken

      givit mig kraft tjäna honom.

Fann mig värdig förtroendet tog min i sin tjänst. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:13.

 

13.  #Mig som förut var en hädare och hänsynslös

förföljare.

      Men jag mötte förbarmande därför att jag

handlade i okunnighet, i min otro#.

 

I mitt tidigare liv var hädare hänsynslöst förföljde

      Kristus själv ( hans kropp ++ hans församling ).

Upplevde hans förbarmande handlade i min

      o-kunnighet, i min o-tro.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:14.

 

14.  #Vår herres nåd har överflödat, med tro

och kärlek i Kristus Jesus#.

 

Vår herres överflödande nåd: med tron 

     och kärleken i kristus Jesus.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:15.

 

15.  #Detta är ett ord att lita på och värt att helt

ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen

       för att rädda syndare ----- och bland dem

är jag den störste#.

 

Ordet lita på: hans överflödande nåd: värt leva

     i  till sig den.

Kristus Jesus kommit till världen rädda syndare.

        Jag själv den störste bland syndarna. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:16.

 

16.  #Men jag mötte förbarmande, och det är

att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod

      på mig som den förste, urtypen för dem som

skall komma till tro på honom och vinna evigt liv#.

 

Möttes av förbarmande; Kristus Jesus visar sitt

     tålamod på mig.

Jag den förste; urtypen för dem som tro på honom.

        Vinna evigt liv. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:17.

 

17.  #Evighetens konung, oförgänglig, osynlig den

ende Guden ----- hans är äran och härligheten

      i evigheternas evighet, amen#.

 Den ende Guden:

      Evighetens konung.

O-förgänglige Guden.

     O-synlige den ende Guden.

Hans är äran. 

        Hans är härligheten.

I evigheternas evighet, amen.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDDERKVICKELSE.

 

DEL. 137.

 

13700.  Saktmodiga tankar  läker såriga hjärtan.

 

13701.  Saktmodiga tankar  hjärtats saktmodiga tankar.

 

13702.  Saktmodiga tankar  sinnesfridens tankar.

 

13703a.  Ilskna tankar  o-fridens tankar. 

 

13703b.  Häftiga tankar  o-fridens tankar.

 

13703c.  Elaka tankar  o-fridens tankar

 

13704.  Elaka tankar  hjärtats elaka tankar.

 

13705.  Ödmjuka tankar  hjärtats ödmjuka tankar.

 

13706a.  Värdigheten värdefull.

 

13706b.  Värdigheten uppskattat av människovärdet.

 

13706c.  Värdigheten älskvärd.

 

13707.  Värdheten och människo-värdet 

varandras vänner.

 

13708.  Sinnes-ron och sinnesfriden vandrar

     på samma väg.

 

13709. Sinnes-friden & sinnesron delar samma

intresse samarbetar med varandra.

 

13710.  Saknas mottagligen för snällheten 

saknas intresset vara hennes tjänare.

 

13711.  Saknas mottagligen för vänligheten 

saknas för intresset vara hennes tjänare.

 

13712.  Saknas mottagligheten godheten 

saknas intresset vara hennes tjänare.

 

13713a.  Häftige gör vad ont är i saktmodiges ögon.

 

13713b.  Ilskne gör vad ont är i saktmodiges ögon.

 

13713c.  Elake gör vad ont är i snälles ögon.

 

13714.  O-ärlige gör vad ont är i ärliges ögon.

 

13715.  Barmhärtige lever i frihet från

o-barmhärtiga hjärtat.

 

13716a.  Tyglad tunga lever i frihet från

fladdrande tungor. 

 

13716b.  Tyglad tunga lever i frihet från förtalet.

 

13716c.  Tyglad tunga lever i frihet från skvalleriet.

 

13717.  Tyglad tunga lever i frihet från ord-strider.

 

13718.  Behärskad tunga fäller rättvisa domar.

 

13719.  O-behärskad tunga fäller o-rättvisa domar.

 

13720a.  Uppriktigt hjärta vad mänskligheten 

Behöver: vilket räddar nationen.

 

13720b.  Uppriktigt hjärta  nyttigt för nationen framtid.

 

13720c.  Uppriktigt hjärta  tillgängligt för Alla.

 

13721.  Uppriktigt  hjärta  förändrar nationen.

 

13722.  Visheten  förändrar nationen.

 

13723.  Klokheten förändra nationen.

 

13724.  Insikten förändrar nationen.

 

13725a.  Sanningen förändrar nationen.

 

13725b.  Lögnen fördärvar nationen. 

 

13725c.  O-moralen fördärvar nationen.

 

13726.  Penning-begäret fördärvar nationen.

 

13727.  O-kunnigheten fördärvar nationen.

 

13728.  I mildheten finns glädjeropet.

 

13729.  I saktmodet finns glädje-ropet.

 

13730.  I ödmjukheten finns glädjeropet.

 

13731a.  I stolheten finns krossat hjärta.

 

13731b.  I övermodet finns krossat hjärta.

 

13731c.  I de högmodiga finns krossade hjärtan.

 

13732.  Godhjärtlige vänder sin blick från elakheten.

 

13733.  Saktmodige vänder sin blick från ilskenheten.

 

13734.  Sanningens efterföljare vänder sin blick

från lögnen.

 

13735.  Sanningens efterföljare vänder sin blick

från falskheten.

 

13736.  Kärlekens efterföljare vänder sin blick

från hatet.

 

13737.  Kärlekens efterföljare vänder sin blick

från föraktet.

 

13738a.  Kärlekens rena hjärta lever i fiendeskap

med hatets o-rena hjärta.

 

13738b.  Kärlekens rena hjärta lever i fiendeskap 

med föraktats orena hjärta.

 

13738c.  Barmhärtighetens rena hjärta lever 

i fiendeskap med o-barmhärtighetens orena hjärta.

 

13738.  Barmhärtigheten och o-barmhärtigheten

lever i fiendeskap med varandra.

 

13739.  Ödmjuke blir inte bortdriver från

ödmjukhetens närhet.

 

13740.  Stolte blir bortdriven från ödmjukhetens närhet.

 

13741.  Övermodige blir bortdriven från 

ödmjukhetens närhet.

 

13742a.  Högmodige blir kallad ödmjukhetens o-vän.

 

13742b.  Stolte blir kallad ödmjukhetens fiende.

 

13742c.  Övermodige blir kallad ödmjukhetens o-vän.

 

13743.  Stolte jublar över sin stolthet.

 

13744.  Övermodige jublar över sitt övermod.

 

13745.  Högmodige jublar över sitt högmod.

 

13746.  Kvinnligheten: barnens och familje-hemmets tjänarinna.

 

13747.  Kvinnligheten: barnens moder.

 

13748.  Manligheten: barnens far.

 

13749.  Manligheten och kvinnligheten:

föräldrarnas tjänande i familje-livet.

 

13750.  Manligheten: barnens och familje-livets

tjänare.

 

13751.  Manligheten & kvinnligheten: barnens

tröst och hjälp.

 

13752a.  Manligheten familjens huvud.

 

13752b.  Kvinnligheten familjens hjärta.

 

13752c.  Manlighetens respekt för familjens hjärta.

 

13753.  Kvinnlighetens respekt för familjens huvud. 

 

13754.  Barnens respekt för familjens huvud.

 

13755.  Barnens respekt för familjens hjärta.

 

13756a.  Ödmjukes vilja behagar ödmjukheten.

 

13756b.  Mildes vilja behagar mildheten.

 

13756c.  Ärliges vilja behagar ärligheten.

 

13757.  O-ärliges vilja behagar o-ärligheten.

 

13758a.  Kärleksfulla vandrar på kärlekens väg.

 

13758b.  Kärleksfulle och hatiske vandrar sida vid

sida livet ut.

 

13758c.  Föraktfulle & kärleksfulle vandrar sida

vid sida livet ut.

 

13759.  Kärleksfulle går genom kärlekens dörr.

 

13760.  Ödmjuke går genom ödmjukhetens dörr.

 

13761.  Milde går genom mildhetens dörr.

 

13762.  Barmhärtige går genom

       barmhärtghetens dörr. 

 

13763a.  Förtalarens ord  ointressanta Ord.

 

13763b.  Värdelösa  tomma Ord  o-intressanta Ord.

 

13763c.  Fåfängliga  dåraktiga Ord 

     o-intressanta Ord.

 

13764.  Förtalarens Ord  vän med dårskapens Ord.

 

13765.  Dum-dristiga & dåraktiga Ord

      o-intressanta Ord.

 

13766.  Förtalarens Ord ärar & förhärligar

     dårskapen.

 

13767.  Vad ger dårskapen till mänskligheten.

 

13768.  Dårskapens o-nyttigheter  tillgängliga

     för Alla.

 

13769a.  Äre-lystenheten älskar bli ärad i

människors ögon.

 

13769b.  Makt-lystenheten älskar bli ärad

upphöjd i människors ögon.

 

13769c.Vara maktlysten ärar & förhärligar sig själv.

 

13770.  Vara ärelysten ärar och förhärligar sg själv.

 

13771a. Förtalaren lögnens med-hjälpare.

 

13771b. Skvalleriaktige lögnens med-tjänare.

 

13771c.  Skvalleriet lögnens drag-hjälpare.

 

13772.  Förtalet lögnens med-tjänare.

 

13773.a  Girige faller offer för o-mättliga girigheten.

 

13773b.  O-mättliga girigheten tillgänglig

    för Mänskligheten.

 

13773c.  O-mättliga girigheten o-nyttig för Livet.

 

13774.  O-mättliga girigheten skadlig & smärtsam.

 

13775.  Girigheten frossar i sig själv.

 

13776.  Girigheten ser sig som mammons goda.

 

13777.  Själviska egot inget för de ödmjuka.

 

13778.  Själviska egot  vad ger det till 

livets sinnesro.

 

13779.  Själviska egot vad ger det till livets sinnesfrid.

 

13780.   Betjäna varandra dela sitt bröd med 

de behövande.

 

13781a. Var inte rädda bli inte ilskenhetens tjänare.

 

13781b. Var inte rädda var inte häftighetens tjänare.

 

13781c.  Var inte rädda  bli inte elakhetens tjänare.

 

13782.   Livet en väntan i tålamodet.

 

13783.  Livet en väntan i ståndaktigheten.

 

13784.  Livet en väntan med tiden.

 

13785.  Kommer över själviskhetens livstopp

      vilket leder in i o-själviskhetens liv.

 

13786.  Snällheten  Ödmjukheten  Tacksamheten

vandrar på samma vandrings-väg.

 

13787.  Tacksamheten  Ödmjukheten Snällheten

vad mänskligheten Behöver.

 

13788.  Snällheten  Ödmjukheten Tacksamheten

saknas i de demonantiska styresmännnen.

 

13789.  Dominantiska styresmän  förslavade

under rädslan och stoltheten.

 

13790.  Vara träl under stolthetens och rädslans

inflytande vad ger det till Livet.

 

13791.  Vara slav under rädslans och stolthetens

inflytande livet i glädjens fattigdom.

 

13792a. Vara fattig på glädje vad ger det till Livet.

 

13792b. Vara fattig på glädje  tillgängligt för Alla.

 

13792c. Vara fattig på glädje  sorgnes liv.

 

13793.  Ljuset starkare än mörkret.

 

13794.  Vad kan mörkret göra mot ljuset.

 

13795.  Ljuset bättre än mörkret.

 

13796.  Ljuset och mörkret vandrar sida vid sida.

 

13797a.  Ljuset sprider glädje.

 

13797b.  Mörkrets sprider sorg och övergivenhet.

 

13797c.  Vad har mörkret med ljuset att göra.

 

13798.  Mörkret lever sitt egna liv.

 

13799.  Ljuset lever sitt egna liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 4:1-5.

 

AVFALL UNDER ÅTERSTÅENDE TIDEN.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:1.

 

1.  #Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron

    och lyssna till andar som bedrar och till

demoners läror#.

 

Anden säger uttryckligen under den åter-stående

     tiden  några skall avfalla från tron.

Avfall från tron lyssnar till villo-andar blir bedragna.

       Demoniska läror  Lögnaktigt tal förnekar sanningen. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:2.

 

2.  #Spridda av hycklande lögnare med bortbränt

samvete#.

 

Demoniska läror spridda av lögnens tjänare.

          Hycklande lögnare äger ett bort-bränt samvete. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:3.

 

3.  #Folk som förbjuder äktenskap och kräver

att man avstår från föda som Gud har skapat till

     att ätas under tacksägelse av dem som tror 

och som känner sanningen#.

 

Folk som förbjuder äktenskapet insatt av Gud själv.

      Kräver avstå från föda som Gud har skapat.

Ätas under tacksägelse av de troende.

       De troende som känner sanningen. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:4.

 

4.  #Allt som Gud har skapat är bra och ingenting

behöver vrakas, om det tas emot med

    tacksägelse#.

 

Allt skapat av Gud behövs inte förkastas utan tas

     emot med tacksamhet.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:5.

 

5.  #Det blir rent genom Guds ord och genom bön#.

 

Allt skapat av Gud blir rent genom Guds ord.

       Och rent genom bönen.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 4:6-16.

 

ANVISNINGAR TILL TIMOTHEOS.

 

¤Första timotheosbrevet. 4:6.

 

6.  #Om de framhåller detta för bröderna tjänar du

Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda

    troslära som du troget har följt#.

 

Framhåller de för bröderna att allt skapat tas emot

    av tacksägelse.

Görs det tjänar du Kristus Jesus.

       Styrkt av den goda tros-läran.

Du har troget följt den trogna tros-läran.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:7.

 

7.  #Men befattar dig inte med de gudlösa amsagorna.

      Öva dig i gudsfruktan#.

 

Låter sig inte påverkas av gudlösa historier.

       Öva dig istället i gudsfruktan.

 

¤Första Timothoesbrevet. 4:8.

 

8.  #Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt,

men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt

       löfte om liv både för denna tiden

och den kommande#.

 

Kropps-övningar nyttiga i livet.

     Gudsfruktan  nyttigare på alla sätt.

Gudsfruktans löfte om liv  både för denna tiden.

         Också för den kommande tiden. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:9.

 

9.  #Detta är ett ord att lita på och värt att ta

till sig#.

 

Ett ord att lita på.

       Värt att leva för. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:10.

 

10.  #Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi

har satt vårt hopp till den levande Guden, som är  

      en frälsare för alla människor, särskilt för

dem som tror#.

 

Vi strävar och kämpar för gudsfruktans löfte om liv.

        Vi satt vårt hopp till den levande Guden.

Levande Guden en frälsare för alla människor.

         Skärskilt för de troende. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:11.

 

11.  #Inskärp detta i din undervisning#.

 

Bevara detta i din undervisning.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:12.

 

12.  #Låt ingen se ner på dig för att du är ung,

utan var en förebild för de troende i allt du säger

      och gör, i kärlek, tro och renhet#.

 

Låt ingen ser ner på din ungdom.

        Var istället en förebild för de troende.

Förebild i ditt tal i vad  du gör.

       I kärlek, tro och renhet. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:13.

 

13.  #Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa,

tills jag kommer#.

 

Läs högt ur skrifterna.

      Förmana och undervisa i dem. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:14.

 

14.  #Ta vara på den nådegåva du har, den som

du fick när profetior utpekade dig och de äldstes

      råd lade sina händer på dig#.

 

Använd den nåde-gåva du har.

         Du fick när profetior utpekade dig.

De äldstes råd lades sina händer på dig.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:15.

 

15.  #Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina

framsteg#.

 

Alla ser dina framsteg: när du tänker på det

       lever i det.

 

¤Första Timotheosbrevet. 4:16.

 

16.  #Ge akt på dig själv och din undervisning.

      Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både

dig själv och dem som lyssnar på dig#. 

        

Var vaksam på dig själv och din undervisning.

         Var ståndaktig vi detta.

Gör du det räddar du  både dig själv och dem

        som lyssnar på dig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 5:1-2.

 

ANVISNINGAR TILL TIMOTHEOS  DEL. 2.

 

¤Första Timothesbrevet. 5:1.

 

1.  #Mot en äldre man skall du inte använda 

hårda ord.

     Vädja till honom som till en far, till yngre män

som till bröder#.

 

Använd inte hård ord i ditt tal mot en äldre man.

 

Vädja till honom som till en far.

       Vädja till yngre män  som till bröder.

       

¤Första Timotheosbrevet. 5:2.

 

2.  #Till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre

kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt#.

 

Vädja till äldre kvinnor som till mödrar.

      Vädja till yngre kvinnor som till systrar.

Vädja till vad rent och o-skyldigt är.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se