Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 1:3-8.

 

TACK TILL GUD FÖR FÖRSAMLINGENS TRO.

 

¤Kolosserbrevet. 1:3.

 

3.  #Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader,

var gång vi ber för er#.

 

Vi visar alltid vår tacksamhet inför Gud.

     Vår herre Jesu Kristi fader.

Vi ber för er. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:4.

 

4.  #Ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga#.

 

Har hört om er tro på Kristus Jesus.

      Vi har hört om er kärlek till alla de heliga.         

 

¤Kolosserbrevet. 1:5.

 

5. #I hoppet om det som väntar er i himlen.

Om detta hopp har ni tidigare hört genom

    sanningens ord, evangeliet#.

 

Lever i hoppet om det som väntar er i himlen.

        Ni har  tidigare hört ert framtids-hopp genom

sanningens ord,  Kristi evangelium.

     Jesus säger: Sanningen ska göra er fria.

Johannes evangelium 8:31-32.

     Första Korinterbrevet 13. 

Säger aposteln Paulus till oss: Tro Hopp Kärlek

    de tre teologiska dygderna. 

Dygderna nyttiga för andliga Livet.

 

¤Kolosserbrevet. 1:6.

 

6.  #Som har nått fram till er liksom det bär frukt 

och växer till i hela världen; så har det gjort hos

       er också ända sedan den dag då ni först hörde

det och fick kunskap om Guds nåd sådan

      den verkligen är#.

 

Vilket ni tagit emot i era hjärtan.

       Sanningens ord bär bestående frukt i hela världen.

     Hos er burit frukt ända sedan ni hörde Ordet.

Fick kunskap om Guds nåd.

             

¤Kolosserbrevet. 1:7.

 

7.  #Det fick ni lära av er Epafras, vår käre medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare

      åt Kristus#.

 

Ni fick lära er av Epafras.

      Epafras vår käre med-arbetare.

Trogen tjänare åt Kristus.

 

¤Kolosserbrevet. 1:8.

 

8.  #Han har talat om för oss vilken kärlek som

fyller er ande#. 

 

Har talat om för oss vilken kärlek fyller er ande. 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 1:9-23.

 

FÖRBÖN FÖR FÖRSAMLINGEN.

 

FÖRSONING GENOM KRISTUS.

 

¤Kolosserbrevet. 1:9.

 

9.  #Från den dagen då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er.

       Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om 

Guds vilja, med all andlig vishet och insikt#.

 

Från den dag fick höra er ande vara uppfylda 

     av kärlek: har vi dagligen bett för er.

Vår innerliga bön ni ska bli fyllda om kunskap.

        Kunskap om Guds vilja.

Bli uppfyllda med all andlig vishet och insikt. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:10.

 

10.  #Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt

sätt behaga honom med alla slags goda gärningar

       när ni bär frukt och växer till i kunskapen

om Gud#.

 

Andliga visheten och insikten gör er värdigt leva

      inför Herren.

Vilket i allt behagar honom.

       Behagar honom med alla slags goda gärningar.

Bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.

 

¤Kolosserbrevet. 1:11.

 

11.  #Hans härlighetskraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga 

       och tålmodiga#.

 

Hans härlighets-kraft ger er andlig styrka.

      Styrkan att alltid med glädje vara uthålliga.

Med hjärtats glädje vara uthålliga och tålmodiga.

 

¤Kolosserbrevet. 1:12.

 

12.  #Och ni skall tacka Fadern, som har gjort er

värdiga att få del i det arv som väntar de heliga

       i ljuset#.

 

Tackar Fadern alltid.

      Han g jort er värdiga bli delaktiga av det arv

 som väntar de heliga som vandrar i ljuset. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:13.

 

13.  #Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskades sons rike#.

 

Han räddade oss ur mörkrets välde.

      Fört oss in i sin älskades sons rike.

 

¤Kolosserbrevet. 1:14.

 

14.  #Och genom Sonen har vi friköpts och fått

förlåtelse för våra synder#.

 

Genom Sonen vi friköpts fått förlåtelsen för våra

      synder.

 

¤Kolosserbrevet. 1:15.

 

15.  #Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen#.

 

Han den o-synlige Gudens avbild.

      Den först-födde i hela skapelsen.

 

¤Kolosserbrevet. 1:16.

'

16.  #Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden,

       härskare och makter; allt är skapat genom

honom och till honom#.

 

I honom skapades allt i himlen: på jorden;

    det synliga och o-synliga.

Troner och herra-världen.

       Häsrkare och makter; allt är skapat genom

honom och till honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:17.

 

17.  #Han finns före allting , och allting hålls samman i honom#.

 

Han finns till före allting.

       Allt skapat hålls samman i honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:18.

 

18.  #Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan,

han som är begynnelsen, förstfödd från de döda

      till att överallt vara den främste#.

 

Han; Kristus, huvudet för sin kropp.

       Hans kropp; huvudet för kyrkan.

Han är begynnelsen, den först-födde från de döda.

         Vara den främste bland allt skapat.

 

¤Kolosserbrevet. 1:19.

 

19.  #Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom#.

 

Guds beslöt i sitt rådslut: låta all fullhet bo

       i  honom.

 

¤Kolosserbrevet. 1:20.

 

20.  #Och att genom hans blod på korset stifta fred

och försona allt med sig genom honom och till

       honom, allt på jorden och allt i himlen#.

 

Genom hans fel-fria offer-blod på korset.

     På korset stifta frid, försona allt med sig.

Genom honom till honom.

      Allt på jorden allt i himlen. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:21.

 

21.  #Och ni, som förut stod utanför och visade 

ert fientliga sinnelag i era onda gärningar#.

 

Innan er omvändelse stod utanför Kristi

     försonings-verk  visade ert fientliga sinnelag.

I ert fientliga sinneliga mot sanningens ord

      genom era ondskefulla gärningar.

 

¤Kolosserbrevet. 1:22.

 

22.  #Också er har han nu försonat med sig genom

att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

       Han skall låta er träda fram inför sig, heliga

och fläckfria och oförvitliga#.

 

Er har han nu försonat med sig själv.

       Genomm Kristi döds-lidande: med sin

jordiska kropp.

       Låter er träda fram inför sig; i helighet

fläck-fria och syndfria.

 

¤Kolosserbrevet. 1:23.

 

23.  #Om ni håller fast vid er tro, har en stadig 

grund och inte viker från det hopp ni fått höra

       om i evangeliet, som har förkunnats för allt

skapat under himlen och vars tjänare jag,

      Paulus, har blivit#.

 

Är ni ståndaktiga i tron: visar en fast stadig grund

     inte vacklande från de hopp ni fått höra.

Fått höra om i evangeliet, förkunnats för allt

       skapat.

För allt skapat under himlen till vars jag Paulus

       utvald att tjäna.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 136.

 

13600.  O-vänskapen saknar gemenskapen.

 

13601.  O-sämjan saknar gemenskapen.

 

13602a.  Bitterheten saknar gemenskapen.

 

13602b.  Besvikelsen saknar gemenskapen.

 

13602c.  I gemenskapen finns sinnes-friden.

 

13603.  I gemenskapen finns sinnes-ron.

 

13604.  I gemenskapen finns vilan & harmonin.

 

13605.  I gemenskapen finns lugnet & stillheten.

 

13606.  Tystnadens gemenskap vi alla behöver.

 

13607.  Tystnadens gemenskap tillgänglig för Alla.

 

13608a.  Tystnadens gemenskap sprider sinnes-ron.

 

13608b.  Tystnadens gemenskap sprider

sinnes-friden.

 

13608c.  Tystnadens gemenskap tillgänglig  för alla.

 

13609.  Tystnadens gemenskap nyttig för mänskligheten.

 

13610a. Tystnadens gemenskap värdesätter Livet.

 

13610b.  Gemenskapen med  tystnaden 

uppskattar Livet.

 

13610c.  Livet önskar gemenskapen med tystnaden.

 

13611.  Livet värdesätter gemenskapen med

stillheten och lugnet.

 

13612.  Livet uppskattar gemenskapen med

tystnadens närhet.

 

13613. Tystnadens närhet  stillhetens närhet.

 

13614a.  Tystnadens närhet  lugnets närhet.

 

13614b.  Tystnadens närhet  harmonins

och vilans närhet.

 

13614c. Tystnadens närhet sinnesrons närhet.

 

13615.  Tystnadens närhet  sinnes-fridens närhet.

 

13616a.  Stillheten glömmer tidens o-måttliga stress.

 

13616b.  Lugnet glömmer tidens o-måttliga stress.

 

13616c.  Tystnaden glömmer tidens 

o-måttliga stress.

 

13617.  O-friden lever i tidens o-måttliga stress.

 

13618.  Penning-begäret stressar mänskligheten.

 

13619.  Penning-begärets krävande beteende

vän med o-måttliga stressen.

 

13620.  O-måttliga stressen finner ingen vila.

 

13621a. O-måttliga stressen vad ger det till Livet.

 

13621b.  O-måttliga stressen självisk.

 

13621c.  O-måttliga stressen  tänker bara

på sig själv.

 

13622a.  O-moraliska samhället  ger ingen hjälp

till familje-livet.

 

13622b.  O-moraliskt samhälle uppskattar inte

familje-livet.

 

13622c.  Produktionen värdesätter inte familje-livet.

 

13623.  Produktionen uppskattar inte familje-livet.

 

13624.  O-moraliskt samhälle värdesätter inte

familje-livet.

 

13625. I o-moraliska samhället  uppskattas inte

barnens mamma och pappa.

 

13626.  I o-moraliska samhället  värdesätts inte

barnens pappa & mamma.

 

13627.  Pappan och mamman känner sig o-önskade

i o-moraliska samhället.

 

13628a. O-moraliskt samhälle  kärleks-löst.

 

13628b.  O-moraliskt samhälle  tänker bara på 

sig själv.

 

13628c.  O-moraliskt samhälle förvirrat 

o-roligt samhälle.

 

13629.  O-moraliskt samhälle  o-intressant samhälle.

 

13630.  Moraliskt samhälle  intressant samhälle.

 

13631a. O-moralisk nation  vad ger det till

mänskligheten.

 

13631b.  O-moralisk nation äger ingen framtid

på  jorden.

 

13631c.  Moralisk nation äger framtiden på jorden.

 

13632.  Moraliska nationen ger det mänskligheten

Behöver i livet.

 

13633.   Finns o-moralen i samhället finns 

o-moralen i produktionen.

 

13634a. Ingen fri från nationens o-moral.

 

13634b.  Nationell moral  god arbets-moral.

 

13635a.  O-moraliska nationen värdesätter

inte produktinen.

 

13635b.  O-moralen och produktionen

lever sida vid sida.

 

13635c.  Goda moralen & o-moralen lever

sida vid sida.

 

13636.  Klagan gnällande knotande  stolthetens

tjänare.

 

13637.  Gnällandet knotandet klagandet

vad ger det till Livet.

 

13638.  Knotandet klagandet  gnällandet

tilllgängliga för Alla.

 

13639.  Klagandet gnällandet  knotandet

livets o-nyttigheter.

 

13640.  Gnällandet knotandet klagandet

nationens undergång.

 

13641.  Knotandet gnällandet klagandet

hjärtats smärta och lidande.

 

13642a.  Häftigheten sårar häftiges hjärta.

 

13642b.  Ilskenheten sårar ilsknes hjärta.

 

13642c.  Vreden sårar den vredes hjärta.

 

13643.  Penning-begäret rider på produktionen.

 

13644.  Penning-begäret & produktionen 

varandras vänner.

 

13645.  Produktionen och penning-begäret 

beroende av varnadra.

 

13646a. Tidens verklighet  styrs inte av känslo-livet.

 

13646b. Vädrets verklighet  styrs inte av

känslo-livet.

 

13646c.  Sjukdomens verklighet  styrs inte av

känslo-livet.

 

13647.  Dödens verklighet styrs inte av känslo-livet.

 

13648a.  Vänlige iklädd vänlighetens tjänaredräkt

vilket ärar vänligheten: sprider hennes väldoft.

 

13648b.  Snälle iklädd snällhetens tjänaredräkt

vilket ärar snällheten: sprider hennes väldoft.

 

13648c.  Gode iklädd godhetens tjänaredräkt

vilket ärar godheten: sprider hennes väldoft.

 

13649a.  Äga sund balansgång mellan

tiden och känslo-livet.

 

13649b.  Äga sund balansgång mellan vädret

och känslo-livet.

 

13649c.  Äga sund balansgång mellan

sjukdoms-tiden och känslo-livet.

 

13650.  Äga sund balansgång mellan dödens

verklighet och känslo-livet.

 

13651.  Vara tacksam för vad livet vill ge.

 

13652a.  Godheten Visheten goda vänner 

för Livet.

 

13652b.  Visheten och Godheten lever i

vänskap med varandra.

 

13652c.  Godheten & Visheten  tillgängliga 

för mänskligheten.

 

13653.  Visheten och Godheten villiga ge 

vad människan Behöver.

 

13654.  Kärleken och skönheten varandras vänner.

 

13655.  Skönheten & Ljuvligheten varanrads vänner.

 

13656a. Sjukdomen inte älskad  o-önskad.

 

13656b.  Sjukdomen inte uppskattad  inte kärleksfull.

 

13656c.  Sjukdomen föraktad och hatad av mänskligheten.

 

13657. Sjukdomen vad ger den till Livet.

 

13658.  Hälsan älskad  önskvärd.

 

13659.  Hälsan uppskattad  älskvärd.

 

13660a.  Penning-begärets konstiga människo-syn

ärar sig själv.

 

13660b.  Produktionens konstiga människo-syn

ärar sig själv:  ärar förhärligar produktionen.

 

13660c.  Penning-begäret känner ingen mättnad

på begäret.

 

13661.  Frid ljuvlighet och vila vad människan Behöver.

 

13662.   Vila frid & ljuvligheten tillgängliga 

för mänskligheten.

 

13663a.  Friden ljuvligheten vilan nyttiga för Alla.

 

13663b.  Vilan friden ljuvligheten  tänk få vara

deras vänner.

 

13664a. Vara fridsam  ödmjuk  själslivets läkedom.

 

13664b.  Vara ödmjuk fridsam  tänk få vara 

deras vänner.

 

13665.  Fromheten och tystnaden varandras vänner.

 

13666.  Tystnaden & fromheten tänk få vara 

deras vänner.

 

13667.  Bemötes av blicken full av barmhärtighet.

 

13668.  Bemötes av blicken full av godheten.

 

13669.  Bemötes av blicken full av snällheten.

 

13670.  Bemötes av blicken full av vänligheten.

 

13671a.  O-sämjans liv vad ger det till livet.

 

13671b.  O-sämjans liv sårar själs-livet.

 

13671c.  O-sämjans liv livet i avsaknad av

glädjens rika liv.

 

13672.  O-sämjans liv  bjuder på livets o-nyttigheter.

 

13673a.  Kivighetens liv  sårar själs-livet.

 

13673b.  Kivighetens liv  livet i avsaknad av

glädjens rika liv. 

 

13673c.  Kivighetens liv bjuder på livets o-nyttigheter.

 

13674.  Kivighetens liv vad ger det till Livet.

 

13675.  O-intressanta livet  inget leva för.

 

13676.  O-intressanta livet  bjuder på livets

meningslöshet.

 

13677.  O-intressanta livet  lever i avsaknad av

glädjens rika liv.

 

13678a.  Ego-centriska livet  tänker bara på

sig själv.

 

13678b.  Egocentriska livet  själutvalda livet.

 

13678c.  Ego-centriska livet  ärar  själviskheten.

 

13679.  Egocentriska livet  glömmer sin nästas liv.

 

13680.  Tacksamhetens liv  livet som ger till

sin nästa.

 

13681.  Taksamhetens liv  uppmuntrar.

 

13682.  Tacksamhetens liv  uppskattar värdesätter

Livet.

 

13683.  Tacsamhetens liv  ser det fina i livet.

 

13684a.  O-tacksamheten  vanärar sin nästa.

 

13684b.  O-tacksamheten  tänker på sg själv.

 

13684c.  O-tacksamheten visar sin stolthet.

 

13685.  O-tacksamheten  självisk.

 

13686.  Levnads-vanor  trygga vanor. 

 

13687a.  Goda vänner  uppmuntrar.

 

13687b.  Goda vänner  uppskattar.

 

13687c.  Goda vänner  värdesätter varandras liv.

 

13688.  Anklagande ord  verksamma genom tankar.

 

13689.  Anklagande ord  verksamma genom

o-behärskade tungor.

 

13690.  Anklagande ord  stolta ord.

 

13691.  Anklagande ord  tänker på sig själv.

 

13692a. O-moralen fientlig mot familje-livet.

 

13692b.  Laglösheten fientlig mot familje-livet.

 

13692c.  Laglösheten ärar o-ordningen i samhället.

 

13692c.  Laglösheten  vad ger det till Livet.

 

13693.  Laglösheten utövar sina egoistiska

lagar och paragrafer.

 

13694.  Saknar livet i sanningen valt livet i rädslans

och lögnens liv.

 

13695.  Begärelser-fulla tankar  vad ger det

till Livet.

 

13696.  Begärelserfulla tankar inte vad mänskligheten Behöver. 

 

13697.  Begärelser-fulla tankar tillgängliga för Alla.

 

13698.  Begärelserfulla tankar nationell undergång.

 

13699.  Saktmodiga tankar nationell framgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

PAULUS LIDER FÖR KYRKAN NÄR HAN 

 

FULLGÖR SITT UPPDRAG.

 

Kolosserbrevet. 1:24-29.

 

¤Kolosserbrevet. 1:24.

 

24.  #Nu gläder jag mig över att få lida för er.

Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider

      jag i mitt kött eget kött, för hans kropp,

som är kyrkan#.

 

Lider i glädje för er skull.

     Kristi lidanden  lider jag i mitt kroppliga

köttsliga lidande; för hans kropp  hans kyrka.

 

¤Kolosserbrevet. 1:25.

 

25.  #Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag

som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord

        nå sin fullbordan#.

 

Hans kropps tjänare har jag blivit.

           Är hans tjänare för er skull.

Vilket låter Guds ord fullbordas genom kyrkan.

 

¤Kolosserbrevet. 1:26.

 

26.  #Detta är den hemlighet som har varit fördold

i alla tider och släktled men nu har uppenbarats

      för hans heliga#.

 

Hemligheten; förkunnandet av Kristus.

        Varit fördold i alla tider.

Nu blivit uppenbarat  för hans heliga.

 

¤Kolosserbrevet. 1:27.

 

27.  #Gud ville låta dem veta vilken  härlig skatt

hedningarna har i denna hemlighet:

     Kristus finns hos er, hoppet om härligheten#.

 

Kristus; härliga skatten  hedningarnas hemlighet.

     Kristus närvarande hos er.

Kristus == hoppet om  härligheten. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:28.

 

28.  #Honom förkunnar vi genom att vägleda alla

människor och undervisa dem alla med vishet

       för att kunna föra fram alla som fullvuxna

i Kristus#.

 

Kristus förkunnar vi; till vägledning för alla

      människor.

Undervisa dem med vishet.

      Föra dem fram till som fullvuxna i Kristus. 

 

¤Kolosserbrevet. 1:29.

 

29.  #Det är för detta jag strävar och kämpar med

den kraft som han så mäktigt låter verka i mig#. 

 

Min strävan och kamp med Guds kraft som

     mäktigt verksam i mig.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 2:1-5.

 

KUNSKAPEN OM GUDS HEMLIGHET; KRISTUS.

 

¤Kolosserbrevet. 2:1.

 

1.  #Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er

och för dem i Laodikea och för alla som inte har

      träffat mig personligen#.

 

Jag kämpar för er i Kolossai.

     Som jag också gör för dem i Laodikea.

Kämpar för dem som aldrig träffat mig personligen.

 

¤Kolosserbrevet. 2:2.

 

2.  #För att de skall styrkas i sina hjärtan, förenas

i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika

       insikt som är kunskapen om Guds hemlighet,

Kristus#.

 

Kämpar för dem de skall bli styrkta i sina hjärtan.

        Bli förenade i Kärleken.

Komma fram till hela fullheten i insiktens djuphet

      och rikedomar.

Vilket är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus.

 

¤Kolosserbrevet. 2:3.

 

3.  #I honom finns vishetens och kunskapens alla

skatter gömda#.

 

I honom Kristus, Finns vishetens & kunskapens

       alla dyrbara skatter gömda.

 

¤Kolosserbrevet. 2:4.

 

4.  #Detta säger jag för att ingen skall kunna övertala er under falska förespeglingar#.

 

Vill delge er denna hemlighet; för att beskydda er

      från bli falskt övertalade. 

 

¤Kolosserbrevet. 2:5.

 

5.  #Ty även om jag är kroppsligen frånvarande,

så är jag hos er i anden och gläder mig när jag

       ser goda ordning och fastheten i er tro på Kristus#. 

 

Jag är kroppsligen frånvarande: jag är hos er 

     i anden.

Gläder mig när jag ser er goda ordning.

        Ser er fasthet i er tro på Kristus. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 2:6-15.

 

LEVANDEGJORDA TILLSAMMANS MED KRISTUS.

 

¤Kolosserbrevet. 2:6.

 

6. #Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då

i honom#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:7.

 

7.  #Men rot och grund i honom, allt fastare i den tro

som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet

      överflöda#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:8.

 

8.  #Låt ingen göra er till fångar i de tomma

och bedrägliga vishetsläror som bygger på

     traditioner och kosmiska makter och inte

på Kristus#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:9.

 

9.  #Ty i honom har hela den gudomliga fullheten

förkroppligats och tagit sin boning#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:10.

 

10.  #Och i honom, som är huvudet för alla härskare

och makter, har ni nått er fullhet#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:11.

 

11.  #I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med

       den syndiga kroppen ----- det är omskärelsen

genom Kristus#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:12.

 

12.  #När ni begravdes med honom i dopet.

I dopet har ni också uppstått med honom genom

       tron på kraften hos Gud som uppväckte honom

från de d öda#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:13.

 

13.  #Ocn ni, som var döda genom era överträdelser

och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort

     levande tillsammans med Kristus, i och med

att han förlät oss alla våra överträdelser#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:14.

 

14.  #Och drog ett streck över det skuldebrev

som belastade oss med lagens krav.

       Han har utplånat det genom att spika det

på korset#.

 

¤Kolosserbrevet. 2:15.

 

15.  #Han avväpnade härskarna och makterna

och utsatte dem för allas förakt, när han

    triumferade över dem genom Kristus#.     

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 2:16-23.

 

KROPPEN OCH DESS SKUGGA.

 

¤Kolosserbrevet. 2:16.

 

16.  #Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller

dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånader

      eller sabbater#.

 

Låt er inte bli dömda efter er vad ni äter.

      Dricker eller hur ni iakttar olika högtider

nymånader eller sabbats-tider.

 

¤Kolosserbrevet. 2:17.

 

17.  #Sådant är skuggan av det som skulle komma:

själva kroppen är Kristus#.

 

Denna livsföring endast en skugga av det

      kommande.

Kroppen är Kristus.

 

¤Kolosserbrevet. 2:18.

 

18.  #Låt er inte berövas segern av dem som

hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan

     och som fördjupar sig i sina syner.

De blåser upp sig med sina fåfänga

     människotankar#.

 

Låt ingen bedra er på segern i honom.

      Berövas av de som lever i själv-förnekelse.

Lever av ängladyrkan fördjupar sig i sina

     falska syner.

Lever i sitt övermod; med sina tomma

       människo-tankar.  

 

¤Kolosserbrevet. 2:19.

 

19.  #Och håller sig inte till honom som är huvudet

och som försörjer hela kroppen och binder ihop

       den med leder och senor, så att den växer

som Gud vill#.

 

I sitt övermod inte håller sig till honom huvudet;

     Kristus.

Huvudet som försörjer hela sin kropp binder

        ihop den med leder och senor.

Kroppen får växa till som Gud vill. 

 

¤Kolosserbrevet. 2:20.

 

20.  #Om ni med Kristus har dött bort från de

kosmiska makterna, varför beter ni er då som om

    ni levde i världen och underkastar er påbud som#.

 

Ni dött med Kristus bort  från de kosmiska

      makterna.

Varför fortsätter då leva som om ni levde i världen.

            

¤Kolosserbrevet. 2:21.

 

21.  #Låt bli! Smaka inte! Rör inte!#.

 

Lever efter världens tänkesätt: Låt bli!

      Smaka inte!   Rör inte! 

 

¤Kolosserbrevet. 2:22.

 

22.  #Det gäller ju saker som skall förbrukas

och upplösas och är bara människors bud

     och läror#.  

 

Allt detta skall förbrukas och upplösas.

       Människors bud och läror.

Idel tomhet.

 

¤Kolosserbrevet. 2:23.

 

23.  #Låt vara att det kallas vishet eftersom det

ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse

      och späkningar, förakt för kroppens behov#. 

 

Kallas för vishet i människors ögon.

          Ser ut som fromhetsutövningar.

Egensinnig självförnekelse och köttsliga

     späkningar.

Visad förakt för kroppens dagliga behov. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLOSSERBREVET. 3:1-17.

 

DEN GAMLA OCH NYA MÄNNISKAN.

 

¤Kolosserbrevet. 3:1.

 

1.  #Om ni alltså har uppstått med Kristus sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på

     Guds högra sida#.

 

Ni är uppståndna med Kristus.

      Låt era liv vara riktade mot Kristus som sitter

på Guds högra sida. 

 

¤Kolosserbrevet. 3:2.

 

2.  #Tänk på det som finns där uppe, inte på det som

finns på jorden#.

 

Tänk inte på det skapade och skapade av

      människor-händer.

Tänk istället på de himmelska verkligheterna.

 

¤Kolosserbrevet. 3:3.

 

3.  #Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv

tillsammans med Kristus hos Gud#.

 

NI är döda från er gamla människa.

     Nu lever ni ett för människors ögon o-synligt

liv tillsammans med Kristus hos Gud.

 

¤Kolosserbrevet. 3:4.

 

4.  #Men när Kristus träder fram, han som är ert liv,

då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans

       med honom#.

 

När Kristus träder fram i sin härlighet.

       Han är ert liv: då skall ni träda fram in i hans

härlighet. 

 

¤Kolosserbrevet. 3:5.

 

5.  #Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet,

lidelser och onda lustar och själviskheten,

        detta avguderi#.

 

Låt det jordiska beteendet vara dött hos er:

      Otuktens, o-renhetens liv är dött i era liv.

Köttets lidelser och ondskefulla lustar korsfäst

      med Kristus.

Själviskheten detta avguderi-liv:

      Vad ger det till Livet. 

      

¤Kolosserbrevet. 3:6.

 

6.  #Sådant framkallar Guds vrede#.

 

Över dessa ondskefulla gärningar: vilar Guds vrede.

 

¤Kolosserbrevet. 3:7.

 

7.  #Och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt

uppe i det#.

 

Ondskefulla  gärningarna var vårt liv.

     

¤Kolosserbrevet. 3:8.

 

8.  #Men nu måste också ni lägga bort allt detta:

vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla

        skändligheter som kommer ur er mun#.

 

Nu måste vi avsäga oss den gamla människan.

       Gamla mäniskans gärningar:

Vreden, häftigheten, ondskan, o-förskämdheten.

       Alla o-behärskade ord ur era munnar.

 

¤Kolosserbrevet. 3:9.

 

9.  #Ljug inte för varandra, ni hur ju klätt av er gamla människan och hennes vanor#.

 

Låt inte lögnen vara er herre.

         Lögnen vilket tillhör den gamla människans liv.

 

¤Kolosserbrevet. 3:10.

 

10.  #Och klätt er i den nya, som förnyas till verklig

kunskap och blir en bild av sin skapare#.

 

Nu är ni iklädda den nya människa: låt er förnyas

       i ert hjärta och sinnelag.

Livet i den nya människan: avbilden av sin Skapare.   

¤Kolosserbrevet. 3:11.

 

11.  #Då är ingen grek eller jude, omskuren eller

oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri.

      Nej, Kristus blir allt och i alla#.

 

Det är ingen åtskillnad mellan greken eller juden.

        Varken mellan den omskurne eller o-omskurne.

Barbaren, skyte, slaviska människan eller frihetens

       människa. 

 

¤Kolosserbrevet. 3:12.

 

12.  #Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni

alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet,

        ödmjukhet, mildhet och tålamod#.

 

Ni, Guds utvalda, heliga och älskade.

        Låt er ikläda er i innerlig med-känsla.

Vara ikläda i vänligheten, ödmjukheten,

      mildherten och tålamodet. 

 

¤Kolosserbrevet. 3:13.

 

13.  #Ha fördrag med varandra och var överseende

om ni har något att förebrå någon.

       Liksom Herren har förlåtit er skall också ni

förlåta#.

 

Respektera varandra.

            Herren vår förebild: förlåtet er.

Lev själva i förlåtelsen som Kristus gör.

 

¤Kolosserbrevet. 3:14.

 

14.  #Men över allt detta skall ni ha kärleken,

det band som ger fullkomlighet#.

 

Livet i förlåtelsen; glöm inte livet i kärleken

        kärlekens band som ger fullkomligt liv.

 

¤Kolosserbrevet. 3:15.

 

15.  #Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni

kallades till som lemmar i en och samma kropp.

     Visa er tacksamhet#.

 

Låt Kristi frid råda i era hjärtan.

        Kristi frid kallade er vara lemmar i hans kropp.

Visa er tacksamhet: får lemmar i Kristi kropp.

 

¤Kolosserbrevet. 3:16.

 

16.  #Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom

och med all sin vishet.

      Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner

och andlig sång i kraft av nåden, och sjung

Guds lov i era hjärtan#. 

 

Låt Kristi ord vara levande i er inre människa.

         Hela hans rikedom med hans outsinliga vishet.

Var till andlig lärdom och vägledning för varandra.

       Lev i psalmer, hymner och andlig sång.

I kraften av nåden.

      Sjung Guds lov i era hjärtan.

 

¤Kolosserbrevet. 3:17.

 

17.  #Låt allt vad ni gör i ord eller handling sker i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom

       honom#.

 

Låt allt vad ni gör i ord och handling: ära

    herren Jesu namn.

Lev i tacksamhet; tacka Gud fadern genom honom.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se