Alla inlägg under november 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2018 09:44

EFESIERBREVET.1:1-2

 

HÄLSNING.

 

¤Efesierbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som

       lever i tron på Kristus Jesus#.

 

Paulus personliga hälsningar  till församlingen

     i Efesos.

Församling som lever i tron på Kristus Jesus.

 

¤Efesierbrevet. 1:2.

 

2.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

Jesus Kristus#.

 

Nåden och friden finns i Gud, vår himmelske fader.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2018 09:43

GALATERBREVET. 6:11-18.

 

SAMMANFATTNING SLUTÖNSKAN.

 

¤Galaterbrevet. 6:11.

 

11.  #Se här med vilka stora bokstäver jag skriver

till er med egen hand#.

 

Stora skrivna bokstäver  ses bättre  av dåliga synen.

 

¤Galaterbrevet. 6:12.

 

12.  #De som vill skaffa sig anseende genom något

yttre söker tvinga er till omskärelse, bara för 

      att de inte vill bli förföljda för Kristi kors#.

 

Rädslan inför bli  förföljd för Kristi kors 

     väljer istället skaffa sig gott anseende bland

omskärelsens förespråkare & lagens omskärelse.

 

¤Galaterbrevet. 6:13.

 

13.  #Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte

själva så mycket om lagen, men de vill att ni 

      skall omskäras, så att de kan berömma sig 

av det som har skett med er kropp#.

 

Hålla sig till omskärelsen o-lydiga mot lagen

      men låter sig omskäras för visa upp kroppens

omskärelse i sin egen berömmelse inför människor.

   

¤Galaterbrevet. 6:14.

 

14.  #Men jag vill aldrig någonsin berömma mig

av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket

        världen är korsfäst och död för mig och jag

för världen#.

 

Min berömmelse: vår herre Jesu Kristus kors.

       Världen korsfäst genom hans kors.

Död på korset för minn skull.

      Jag; själv död för världen.

 

¤Galaterbrevet. 6:15.

 

15.  #Omskärelsen har ingen betydelse och inte

förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse#.

 

Omskärelsen och förhuden har ingen betydelse

         i fråga om den nya skapelsen i Kristus Jesus.

 

¤Galaterbrevet. 6:16.

 

16.  #Frid och förbarmande åt dem som vill leva

efter denna ordning, åt Guds Israel#.

 

De som valt leva efter denna ordning åt Guds Israel

           Lever i fridens och förbarmandets liv.     

 

¤Galaterbrevet. 6:17.

 

17.  #I fortsättningen får ingen ställa till besvär 

för mig, jag bär Jesu märken på min kropp#.

 

Jag bär Jesu lidande sår-märken på min kropp.

 

¤Galaterbrevet. 6:18.

 

18.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande,

bröder.  Amen#.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2018 09:43

GALATERBREVET.  6:1-10.

 

VAD MAN SÅR, DET FÅR MAN SKÖRDA.

 

¤Galaterbrevet. 6:1.

 

1.  #Bröder, om någon ändå skulle ertappas med

en överträdelse skall ni som är andliga människor

      visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv

    blir frestad#.

 

Mina bröder; skulle någon leva i en överträdelse

       ni andliga människor tillrättavisa honom.


Gör det i ödmjukhet.

      Görs det inte i ödmjukhet: ni kan själva bli

förslavade i köttlighetens lidelse och begär.

 

¤Galaterbrevet. 6:2.

 

2.  #Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag#.

 

I tålamod bär varandras bördor.

     Gör ni det uppfyller ni Kristi lag.

      

¤Galaterbrevet. 6:3.

 

3.  #Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv#.

 

Låter ni högmodet styra era liv  ni bedrar er själva.

 

¤Galaterbrevet. 6:4.

 

4.  #Var och en skall pröva sina handlingar och söka

skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos

       andra#.

 

Pröva er handlingar i ödmjukhet: sök endast giltigt

      skäl till stolthet hos er själva.

 

¤Galaterbrevet. 6:5.

 

5.  #Var och en måste bära sin egen börda#.

 

¤Galaterbrevet. 6:6.

 

6.  #Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott#.

 

Den som blir vägledd i ordet får sin belöning

      som vägledaren i göra det goda.

 

¤Galaterbrevet. 6:7.

 

7.  #Låt inte bedra er, Gud lurar man inte vad man

sår får man också skörda#.

 

Låt inte er bli bedragna: Gud vet allt.

       Det som människan sår för hon skörda.

 

¤Galaterbrevet. 6:8.

 

8.  #Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse

ur köttet, men den som sår i anden skall skörda

       evigt liv ur anden#.

 

Den som sår i sitt kötts lidelser & begär skördar

      förgängelsen ur köttet.

Den som sår i andens frukt skall skörda 

       evigt liv ur anden.

 

¤Galaterbrevet. 6:9.

 

9.  #Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt.

När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte 

      ger upp#.

 

Vara ståndaktig i att göra det som är rätt.

        Invänta tiden för skörden.

Låt inte modet falla.

 

¤Galaterbrevet. 6:10.

 

10.  #Så länge det finns tid skall vi därför göra gott

mot alla människor, framför allt mot våra

      tronsfänder#.

 

När tiden finns  gör det goda mot alla människor.

          

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2018 08:08

GALATERBREVET. 5:13-26.

 

LÅT ER ANDE LEDA ER.

 

¤Galaterbrevet. 5:13.

 

13.  #Ni är ju kallade till frihet, bröder.


      Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek#.

 

Tjäna varandra i kärlek.

      Köttets tjänanade kärlekslöst tjänande.

Där Herrens ande är frihet.

 

¤Galaterbrevet. 5:14.

 

14.  #Hela lagen sammanfattas i detta enda bud:

DU SKÄLL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV#.

 

Lagbudet säger:  älska din nästa som dig själv.

       Älska varandra.

 

¤Galaterbrevet. 5:15.

 

15.  #Men om ni biter och sliter i varandra är det

fara värt att ni gör slut på varandra#.

 

Köttsliga ordstrider kiv och o-sämja ibland er

      vilket blir ert fördärv.

 

¤Galaterbrevet. 5:16.

 

16.  #Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni

aldrig efter för köttets begär#.

 

Nej, lev inte det livet: låt er ande leda era liv.

        Er ande ert beskydd mot köttets begär.

 

¤Galaterbrevet. 5:17.

 

17.  #Köttet är fiende till anden och anden

     till köttet. 

De två ligger i strid så att ni inte kan göra det

     ni vill#.

 

Köttet andens fiende  anden köttets fiende.

       De två strider mot varandra.

Striden i er förhindrar er göra det ni vill.

 

¤Galaterbrevet. 5:18.

 

18.  #Men om anden får styra er står ni inte 

längre under lagen#.

 

Låter ni anden i er styra ert liv står ni inte

      längre under lagen.

 

¤Galaterbrevet. 5:19.

 

19.  #Vad köttet ger är lätt att se: 

otukt, orenhet, liderlighet#.

 

Köttets gärningar visar sig i: otukten, orenheten

     och lättjan.

 

¤Galaterbrevet. 5:20.

 

20.  #Avguderi, trolldom, fiendhet, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar,

         kätterier#.


Avguderiet, trolldomen, fiendeskapet, ord-strider

     vara o-försonlig, vreden, listigheter, splittringar,

illäror.

 

¤Galaterbrevet. 5:21.

 

21.  #Maktkamp, dryckenskap, utsvävningar

och annat av samma slag.

      Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del av Guds rike#.

 

Maktlystnad, dryckenskap och köttsliga

     utsvävningar.

 

Varna er för sådan livsföring: vilket gör er skyldiga

        till sådant liv inte få del av Guds rike.

 

¤Galaterbrevet. 5:22.

 

22.  #Men andens frukt är kärlek, glädje, frid,

tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet#.

 

Andens frukt: kärleken, glädjen, friden, tålamodet,

       vänligheten, godheten, trofastheten.

 

¤Galaterbrevet. 5:23.

 

23.  #Ödmjukhet och självbehärskning.

     Mot sådant vänder sig inte lagen#.

 

Ödmjukheten själv-behärskningen.

       Lagen inte mot andens frukt.

 

¤Galaterbrevet. 5:24.

 

24.  #De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst 

sitt kött med alla dess lidelser och begär#.

 

Vara korsfäst med Kristus Jesus med de köttsliga

       lidelserna och begären.

 

¤Galaterbrevet. 5:25.

 

25.  #Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig 

väg#.

 


Lever vi andligt liv: låt oss vandra på den andliga

      vägen.

 

¤Galaterbrevet. 5:26.

 

26.  #Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra,

inte avundas varandra#.

 

Inte vara avundets tjänare som Kain.

       Vara Kains efterföljare.

Låt inte övermodets utmaningar vara bland er.

 

 

 

 

  Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2018 08:07

GALATERBREVET.  5:2-12.

 

RÄTTFÄRDIGHET UTAN OMSKÄRELSE.

 

¤Galaterbrevet. 5:2.

 

2.  #Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter

omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus#.

 

Lyssna på mina ord  jag Paulus  låter ni er 

    omskäras står ni under lagen.

         

¤Galaterbrevet. 5:3.

 

3.  #Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen#.

 

Låter ni er omskäras vilket gör er skyldiga

       vara lagens görare.

 

¤Galaterbrevet. 5:4.

 

4.  #Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er

rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden#.

 

Är ni lagens görare  utestängda från

        rättfärdigheten i Kristus.

När ni sökt er rättfärdighet i lagen lever ni

      utanför nåden.

 

¤Galaterbrevet. 5:5.

 

5.  #Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron

vinna den rättfärdighet som är vårt hopp#.

 

Vår ande väntar oss genom tron vinna                 

         renhjärtligheten & o-straffligheten vilket

är vårt framtidshopp.

 

¤Galaterbrevet. 5:6.

 

6.  #Ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an

på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får

       sitt uttryck i kärlek#.

 

Livet med Kristus Jesus ett liv på tron.

         Vilket ger sitt uttryck i kärlek.

 

¤Galaterbrevet. 5:7.

 

7.  #Ni kom bra i väg.

Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till

      sanningen?#.

 

Vem har nu förvirrat er  att ni inte lyssnar

        på sanningen.

 

¤Galaterbrevet. 5:8.

 

8.  #Det ni har lyssnat till är inte han som

kallade er#.

 

Han som kallat er  lyssnar ni inte till.

 

¤Galaterbrevet. 5:9.

 

9.  #Lite surdeg och hela degen jäser#.

 

Låt inte omskärelsens budord livets surdeg

        förstöra er frihet i Kristi rättfärdighet.

 

¤Galaterbrevet. 5:10.

 

10.  #Jag tror på Herren och litar på att ni inte skall

ändra tankesätt.

       Men den som försöker ställa till förvirring

bland er får ta sin dom, vem han än är#.

 

Sätter min tilltro på Herren min förlossare.

       Litar på er att ni inte skall förändra ert tankesätt.

       Den som vill förvirra ert tänkesätt ska få sin dom.

     

¤Galaterbrevet. 5:11.

 

11.  #Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd?

       Då är ju det anstötligt i korset borta#.

 

Om jag fortfarande predikar omskärelsen

      var jag då ständigt förföljd?

 

¤Galaterbrevet. 5:12.

 

12.  #De borde skära av sig alltihop, dessa som 

sprider oro bland er#.

 

      De som ärar omskärelsen borde alla omskära sig.

         De som genom sin lära sprider oro bland er.

      

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2018 08:07

ORD FÖR DAGEN JANUARI MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Tysrtnadens enkelhet.

 

Andra dagen.

 

O-tystnadens stortalighet.

 

Tredje dagen.

 

Ut-torkad kärlek  saknad kärlek.

 

Fjärde dagen.

 

Fullkomlig tystnad  o-fullkomlig tystnad.

 

Femte dagen.

 

Högmodets o-tystnad  sämre än ödmjukhetens

tystnad.

 

Sjätte dagen.

 

Ömhetens  kärlekens människa  vad mänskligheten

Behöver.

 

Sjunde dagen.

 

Visad kärlek  äga kärleksfullt hjärta.

 

Åttonde dagen.

 

Visad ömhet  äga ömhetens hjärta.

 

Nionde dagen.

 

Visad ömsinthet  äga ömsinthetens hjärta.

 

Tionde dagen.

 

Sorgsenheten och ilskan två bundsförvanter.

 

Elfte dagen.

 

Ilskan rider på rädslan.

 

Tolfte dagen. 

 

Häftigheten rider på rädslan.

 

Trettionde dagen.

 

Ord-strider rider på rädslan.

 

Fjortonde dagen.

 

Vreden rider på rädslan.

 

Femtonde dagen.

 

Inressanta människor  givande människor.

 

Sextonde dagen.

 

Visad tacksamhet  lärt känna den.

 

Sjuttonde dagen.

 

Visad saktmod  lärt  känna den.

 

Artonde dagen.

 

Visad vänlighet  lärt känna den.

 

Nittionde dagen.

 

Lärt känna godheten  lever i den.

 

Tjugonde dagen.

 

Lärt känna barmhärtigheten  lever i den.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Lärt känna snällheten  lever i den.

 

Tjugoandra dagen.

 

Visad häftighet  lärt känna den.

 

Tjugotredje dagen.

 

Visad elakhet  lärt känna den.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Visad respekt för sin nästa  älska henne.

 

Tjugofemte dagen.

 

Visad vaksamhet mot livets frestelser och lockelser

       tala med behärskad tunga.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Äga vaksamma ögon  äga visa ögon.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Äga vaksam tunga  äga klok tunga.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Äga vaksamma öron  äga insiktfulla öron.

 

Tjugonionde dagen. 

 

Vara lyssnade  återhållsam tunga.

 

Trettionde dagen.

 

Vara läraktig  äga lyssnande öron.

 

Trettioförsta dagen.  

 

Vara läraktig  äga seende ögon.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2018 08:02

GALATERBREVET. 4:31-5:1.

 

TVÅ FÖRBUND: LAGENS OCH LÖFTETS.

 

¤Galaterbrevet. 4:31.

 

31.  #Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna

utan till den fria kvinnan#.

 

Kära bröder;  är  vi inte slavinnans barn 

är vi den fria kvinnans barn.

 

¤Galaterbrevet. 5:1.

 

1.  #Till friheten i har Kristus befriat oss.

Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er

      slavoket igen#.

 

Fria kvinnans barn Kristus befriat våra liv.

      Var ståndaktiga i denna frihet.

Låt er inte förvirras bort från er frihet i Kristus.

      


Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 november 2018 07:37

GALATERBREVET. 4:21-30.

 

    TVÅ FÖRBUND: LAGENS OCH LÖFTETS.

 

¤Galaterbrevet 4:21.

 

21.  #Svara mig, ni som vill stå under lagen:

har ni inte hört vad lagen säger?#.

 

Ge mig ärligt svar: ni som lever under lagen.

     Har ni inte varit hörsammma inför lagen?

 

¤Galaterbrevet. 4:22.

 

22.  #Där står det skrivet att Abraham fick två söner,

en med sin slavinna och en med den fria kvinnan#.

 

Det står skrivet fader Abraham fick två söner.

      En son med sin slavinna.

En son med den fria kvinnan.

 

¤Galaterbrevet. 4:23.

 

23.  #Men hans son med slavinnan var född efter

naturens ordning, sonen med den fria kvinnan

       tack vare ett löfte#.

 

Hans som med slavinnan född efter naturens

        ordning.

Löftes sonen med den  fria kvinnan.

 

¤Galaterbrevet. 4:24.

 

24.  #Häri ligger en djupare innebörd: de två  kvinnorna är två förbund.

       Det ena kommer från berget Sinai och föder

sina barn till slavar, det är Hagar#.

 

Djupare innebörden finns i två kvinnorna.

       De två kvinnorna  två förbund.

Slavinnan Hagar från berget Sinai.

        Slavinnan föder sina barn till slavar.

 

¤Galaterbrevet. 4:25.

 

25.  #Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot det

nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri

       tillsammans med sina barn#.

 

Berget Sinai i Arabien  svarar mot det nuvarande

        Jerusalem lever i slaveriet tillsammans

med sina barn.

 

¤Galaterbrevet. 4:26.

 

26.  #Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt;

det är vår moder#.

 

Himmelska Jerusalem lever i frihet.

        Vilket är vår moder.

 

¤Galaterbrevet. 4:27.

 

27.  #Som det står skrivet:

JUBLA, DU OFRUKTSAMMA SOM ALDRIG HAR

      FÅTT BARN, BRIST UT I GLÄDJEROP,

DU SOM ALDRIG KÄNT FÖDSLOVÅNDOR,

       TY DEN ENSAMMA FÅR MÅNGA BARN,

FLER ÄN DEN SOM HAR EN MAN#:

 

Det står skrivet: Låt dig leva i jubel, du

    o-fruktsamma som aldrig  fött barn.

Brist ut i glädjerop aldrig känt  födslovåndor.

        Den ensamma får många barn

fler än den som har en man.

 

¤Galaterbrevet. 4:28.

 

28.  #Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak#.

 

¤Galaterbrevet. 4:29.

 

29.  #Den förföljde han som var född efter naturens

ordning den andre som var född på ett andligt sätt,

      och så är det också nu#.

 

Den förföljde slavinnan Hagars son  född efter

     naturens ordning.

Den andre den fria kvinnans son född på ett andligt

        sätt.

 

¤Galaterbrevet. 4:30.

 

30.  #Och skriften säger,

SLAVINNANS SON SKALL INTE ÄRVA

       TILLSAMMANS MED DEN FRIA KVINNANS SON#.

       

 

 

 

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se