Alla inlägg under oktober 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 oktober 2018 19:34

ANDRA KORINTERBREVET. 9:1-15.

 

GUD ÄLSKAR EN GLAD GIVARE.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:1.

 

1.  #Egentligen är det onödigt att jag skriver till

er om hjälpen till de heliga#.

 

Kan vara för mig o-nödigt skriva till er om

       hjälpen till de heligas behov.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:2.

 

2.  #Jag känner ju er goda vilja, och inför makedonierna skryter jag med er och säger:

       "Achaia har förberett sig sedan i fjol".

Er iver har sporrat de  flesta här#.

 

Känner er goda givmilda vilja, inför makedonierna.

        Är skrytsam i er talan.

Er ivriga givmildhet påverkar givmilheten. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:3.

 

3.  #Men jag har skickat bröderna, för att det jag sagt om i er det här sammanhanget inte skall

       framstå som tomt skryt, och för att ni skall

visa er redo, så som jag sade#.

 

Skickar bröderna, för att talet om er inte  ska visa

      sig vara sagt i tom skrytsamhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:4.

 

4.  #Annars får jag ------ för att inte tala om er själva

------- står där med skam i den här saken, om några

      makedonier följer med mig och finner att ni

inte är förberreda#.

 

Gör jag inte det får bära skammen i den här saken.

         

¤Andra Korinterbrevet. 9:5.

 

5.  #Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna

      med den rikliga gåva som ni har utlovat,

så att den kan ligga färdig och visa att ni ger

      rikligt och inte motvilligt#.

 

Nödvändigt be bröderna resa i förväg till er,

      med den rikliga gåvan som ni utlovat att ge.

Rilkiga gåvan finns,  visar er givmildhet 

      vara rikligt och med given med villigt hjärta.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:6.

 

6.  #Kom ihåg:  den som sår snålt får en snål skörd,

och den som sår rikligt får en riklig skörd#.

 

Kom ihåg såddens & skördens lagar.

       Sådden sker i snålhet  blir skörden given 

i snålhet.

       Sådden sker rikligt  blir skörden riklig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:7.

 

7.  # Var och en skall ge som han har beslutat

i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång,

      ty Gud älskar en glad givare#.

 

Låter givandet ges efter hjärtats beslutsamhet.

        Inte med viljans olust eller av  hjärtas tvång.

Gud visar sin kärlek inför  en glad givare.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:8.

 

8.  #Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att

ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan

       ge i överflöd till allt vad ni behöver och själva

kan ge till varje gott ändamål#.

 

Gud  visar sin öveflödande  förmåga ger er 

i överflöd.

          Hans givande överflöd fyller era behov.

Utifrån ert överflöd kan ge till andra.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:9.

 

9.  #Det står ju skrivet: HAN STRÖR UT HAN GER

ÅT DE FATTIGA, HANS RÄTTFÄRDIGHET

      VARAR I EVIGHET#.

 

Hans ord säger:  Av sitt rikliga överflöd strör ut

     fyller de fattigas behov.

Hans o-strafflighet och renlighet varar i all evighet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:10.

 

10.  #Han som ger säd att så och bröd att äta,

han skall ge er utsäde och mångdubbla det och

       låta er rättfärdighet ge god avkastning#.

 

Han ger sin säd till att så bröd att äta.

       Säd till där säden behövs.

Brödet till där hungern finns.

         Ge er utsädet mångdubbla det.

Belönar er renlighet och o-sttrafflighet i god

      avkastning. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:11.

 

11.  #Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös

frikostighet, som framkallar tacksägelser till

      Gud när jag förmedlar gåvan#.

 

Er goda avkastning gör er rika på allt.

       Er rikedom visas i er gränslösa frikostighet.

Er gränslösa frikostighet ger tacksägelser

     till Gud goda avkastningens skapare.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 9:12.

 

12.  #Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan får också

        tacksägelserna till Gud att överflöda#.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:13.

 

13.  #När ni genom denna tjänst  visar er pålitlighet

kommer de att prisa Gud för att ni följer er

      bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt

dela med er till dem och till alla#.

 

Er givande tjänst visar er pålitlighet.

       Er pålitlighet visar sig i tacksamma människors

     lovprisning till Gud.

Lovprisar Gud i sina hjärtan för ni följer er

       bekännelse till Kristi evangelium.

Lovprisar Gud med sina läppar er frikostighet

       i givmildhet inför dem. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:14.

 

14.  #De kommer att be er och längta efter er 

på grund av Guds överväldigande nåd mot er#.

 

Med bedjande hjärtan längtar efter er när de ser

      Guds överväldigande nåd mot er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 9:15.

 

15.  #Gud vare tack för hans oerhörda gåva#.

 

Tacka Guds trofasthet för hans o-erhörda rika gåva.

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  128.

 

12800.  Nyttigt ha balans-gång mellan jobbet

och familje-livet.

 

12801.  Nyttigt ha balansgång mellan känslolivet

och verkligheten.

 

12802a.  Ödmjuke låter ödmjukheten vara herre.

 

12802b.  Stolte låter stoltheten vara herre.

 

12802c.  Barmhärtige låter barmhärtigheten

vara herre.

 

12803.  Själviskheten älskar sig själv.

 

12804.  Själviskheten avgud.

 

12805.  Själviskheten  självupptagen.

 

12806.  Själviskheten egen-kär.

 

12807.  Viljan intresset tiden styr människans

liv och framtid.

 

12809a.  Elakhetens mörka blick fylld av elakheten.

 

12809b.  Hatets mörka blick fylld av hat.

 

12809c.  Avundsjukans mörka blick fylld av ondska.

 

12810.  Propagandan  tydig ensidig enkelspårig.


12811a.  Vara fri från högmodet  älska ödmjukheten

och litenheten.


12811b.  Vara fri från ilskenheten älska saktmodet.


12811c.  Vara fri från avundsjukan älska kärleken.


12812.  Varför inte  fråga Skaparen om råd

ära ödmjukheten istället för ära egen-viljan.


12813.  Det finns olika personligheter har med

   mångfaldet att göra. 

 

12814a.  Visa familjär balansgång mellan

faders och moders-kärleken.

 

12814b.  Visa vardaglig balansgång mellan

jobbet och familje-livet.

 

12814c.  Visa balansgång mellan känslo-livet

och verkligheten.

 

12815.  Tanklösheten   trolösheten  o-nyttiga.

 

12816.  Kärlekslösheten  hjärtlösheten  o-nyttiga.

 

12817.  Vara fräck  övermodig  ego-viljan äras.

 

12818.  Vara skrytsam stolt  ego-viljan äras.

 

12819a.  Vara elaka  fräcka o-intressant

för de ödmjuka.

 

12819b.  Vara skvalleriaktiga baktalare o-intressant

för de kärleksfulla.

 

12819c.  Vara avundsjuk o-intressant för den

kärleksfulle.

 

12820.  Vara svekfull  stridslysten o-intressant

för den tystne.

 

12821.  Vara iklädd barmhärtigheten utöva den.

 

12822.  Vara iklädd ödmjukheten utöva den.

 

12823.  Vara iklädd troheten utöva den.

 

12824.  Vara iklädd  ståndaktigheten utöva den.

 

12825.  Familje-livet  socialt liv.

 

12826.  Propagandan rider på rädslan.

 

12827a.  Krigets målmedvetenhet  döda alla

levande varelser.  

 

12827.  Krigets beslutsamhet  hata allt liv.

 

12827c.  Krigets syfte förvandlar liv till död.

 

12828.  Kriget sprider förödelse  fördärv

och undergång.

 

12829.  Stolthet går före undergång.


12830a.  Allt har sin tid:  tänka har sin tid.


12830b.


12830c.


12831.  O-moralen visar ingen respekt för

människo-värdet.


12832a.  Människo-värdet  värdesätter

människans liv.  


12832b.  Människo-värdet uppskattar

människans liv.


12832c.  Människo-värdet  livets värde.


12833.  Människo-värdet  accepteras

och respekteras av ödmjukheten.

 

12834.  Ödmjuka människor accepterar 

respekterar tiden som den är.

 

12835.  Ödmjuka människor  respekterar 

accepterar vädret som det är.

 

12836a.  Rädslan krävande i sitt beteende.

 

12836b.  Rädslan kärlekslös.

 

12836c.  Rädsla visar sin egoistiska vilja.

 

12837.  Tänker bara på sig själv.

 

12838.  Rädslan trälbinder frimodigheten.

 

12840.  Rädslan o-intressant i sitt beteende.

 

12841a.  Själviskheten  stoltheten inget leva för.

 

12841b.  Stoltheten  själviskheten  vad  ger det

till livets glädje. 

 

12841c.  Livets glädje alla behöver.

 

12842.  Livets glädje värdefullt.

 

12843a.  Livets glädje  hjärtats glädje.

 

12843b.  Livets harmoni  hjärtat sglädje.

 

12843c.  Livets harmoni  hjärtats sinnesro.

 

12844.  Livets harmoni  hjärtats sinnesfrid.


12845.  Inre glädjen lydnadens rikedomar.

 

12846a.  Lydnadens rikedomar  livets glädje.

 

12846b.  Lydnadens rikedomar  tankars sinnesro.

 

12846c.  Lydnadens rikedomar  tankars sinnesfrid.

 

12847.  Lydnadens rikedomar berikar livet.

 

12848a.  Dåligt träd  bär dålig frukt.

 

12848c.  Gott träd bär god frukt.

 

12849.  Sött käll-vatten  smakar inte bittert.

 

12850.  Bitterheten bär dålig frukt.

 

12851.  Besvikelsen  bär  dålig  frukt.

 

12852a.  Tålamodet bär god frukt.

 

12852b.  O-tåligheten bär dålig frukt.

 

12852c.  Lydnaden bär god frukt.

 

12853.  O-lydnaden  bär  dålig  frukt.

 

12854a.  Vredesmodet  övermodet varandras

goda vänner.

 

12854b.  Övermodet  vredesmodet  tillgängliga

för Alla.

 

12854c.  Vredesmodet  övermodet bär dålig frukt.

 

12855.  Övermodet  vredesmodet i behov av

människors viljor i sitt utövande.

 

12856.  Vredesutbrottet  vredesmodet

tillhör  dödligheten.

 

12857.  Övermodet  vredesutbrottet

tillhör dödligheten.

 

12858a  Saktmodet och ödmjukheten 

tillhör o-dödligheten.

 

12858b.  Ödmjukheten  saktmodet  bär god  frukt.

 

12858c.  Saktmodet  ödmjukheten  berikar livet.

 

12859.  Stoftet och askan dödlig.

 

12860.  Livet tillhör o-dödligheten.

 

12861a.  Vinsbegäret rider på penning-begäret.

 

12861b.  Vinstbegäret kortsiktigt.

 

12861c.  Vinst-begäret kräver rikligt penning-flöde

 

12862.  Vinstbegäret ärar penningbegäret.

 

12863.  Vinst-begäret dödligt.

 

12864a.  Långvarig sjukdom gäckar läkaren.

 

12864b.  Kortvarig sjukdom gläder läkaren.

 

12865.  Stormännen högmodet slav-tjänare.

 

12866.  Ödmjukheten gör sig nytta av stormännens

stolta beteende.

 

12867.  Stormännens övermodiga stortalighet

formar ödmjuka hjärtan och sinnen.

.

12869a.  Betjänande människor  sprider sin väldoft.

 

12869b.  Betjänande människor  formbara juveler.

 

12869c.  Formbara juveler  ödmjuka människor.

 

12870.  Sann ödmjukhet  Bråddjup ödmjukhet.

 

12871.  Sann ödmjukhet sant hjärta.

 

12872a.  Hjälpsamhetens händer  dyrbara

i människors ögon.

 

12872b.  Hjälsamhetens  händer  dyrbara i människors ögon. 

 

12872c.  Hjälpsamma tankar  dyrbara i

människors ögon.

 

12873. Tröste-rika händer dyrbara i människors ögon. 

 

12874.  Trösterika fötter hjälpsamma fötter.

 

12875.  Tröste-rika händer hjälpsamma händer.

 

12876a.  Vara fattig  vara rik.

 

12876b.  Fattigdomen och rikedomen lever

sida vid sida.

 

12876c.  Fattige ärar  fattigdomen.

 

12877.  Rike ärar rikedomen.

 

12878.  Döden kraftfull  livet ännu kraftfullare.

 

12879a.  Döden sorgsen  uppgiven.

 

12879b.  Döden fåfänglig dåraktig.

 

12879c.  Dödens dåraktighet vad ger det till livet.

 

12880.  I döden finns inget liv.

 

12881a.  Döden sprider dödlighet.

 

12881b.  Livet sprider o-dödlighet.

 

12881c.  Döden  fördärvlig  ödelägger människors liv.

 

12882.  Döden  tjuvaktig.

 

12883.  Döden tjuven stjäler det som inte tillhör den.

 

12884.  Döden  människans undergång.

 

12885a.  Vredens dödlighet dödar själslivet.

 

12885b.  Häftighetens dödlighet dödar själs-livet.

 

12885c.  Ilskenhetens dödlighet dödar själslivet.

 

12886.  Saktmodets o-dödlighet och rikedomar.

 

12887.  Häftighetens glädjens  fattigdom

livets sorg.

 

12888.  Vredesutbrottes dödlighet dödar själs-livet.

 

12889a.  Äga kärleken  vara övervinnare

över hatet & föraktet.

 

12889b.  Äga kärleken vara föraktets och  hatets

förlorare.

 

12889c.  Äga kärleken äga livet.

 

12890.  Sakna kärleken  förlora livet.

 

12891.  Totala lydnaden  o-lydnadens o-vän.

 

12892.  Totala lydnaden främmande för olydnaden.

 

12893.  Totala lydnaden  toltala o-lydnaden

vänner för Livet.

 

12894a. Totala lydnaden  hjärtats lydnaden.

 

12894b.  Totala ödmjukheten  hjärtats ödmjukhet.

 

12894c.  Totala lydnaden ger vad livet Behöver.

 

12895.  Totala ödmjukheten ger vad livet Behöver.

 

12896a.  Ålderdomssvagheten lever sitt egna liv.

 

12896b.  Ålderdomssvagheten vad ger det till livet.

 

12896c.  Ålderdomssvagheten visar sitt dödliga

beteende.

 

12897a.  Ikläda sig totala lydnaden  avkläda sig

totala lydnaden.

 

12897b.  Ikläda sig totala ödmjukheten

av-kläda sig totala högmodet.

 

12897c.  Ikläda sig totala kärleken  avkläda sig

hatet och föraktet.

 

12898a.  Ikläda sig hjärtats ödmjukhet avkläda

sig hjärtats stolthet.

 

12898b.  Ikläda sig saktmodets hjärta av-kläda

sig hjärtats vrede.

 

12898c. Offer-villigt hjärta lydigt hjärta.

 

12898d.  Offervilligt hjärta  ödmjukt hjärta. 

 

12899.  Tiden avgör människans ålderdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:10

ANDRA KORINTERBREVET. 8:16-24.

 

HUR INSAMLINGEN HAR ORGANISERATS.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:16.

 

16.  #Gud vare tack som låtit Titus känna samma

hängivenhet för er#.

 

Titus känner samma hängivenhet för er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:17.

 

17.  #Han sade ja då jag bad honom, och han var

så ivrig att han självmant gav sig i väg till er#.

 

Titus min broder i Kristus besvarade min önskan.

      I sin ivrighet gav han sig i väg till er. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:18.

 

18.  #I hans sällskap har jag skickat den andre brodern.

       Hans arbete för evangliet får beröm i alla

församlingar#.

 

Hans arbete för evangliets skull uppskattas 

      i församlingarna.

 

¤Andra Korintrerbrevet. 8:19.

 

19.  #Ja inte bara det, församlingarna har utsett

honom till att vara min följeslagare när jag till

       Herren ära och för att visa min goda vilja

tar hand om den här kärleksgåvan#.

 

Inte bara att de uppskattar hans arbete:

      församlingarna utsett honom till vara min

trogne följeslagare.

     Till Herrens ära  visa min goda vilja  ta han

om kärleksgåvan.     

 

¤andra Korinterbrevet. 8:20.

 

20.  #Jag vill undvika klander för mitt sätt att ta

hand om alla dessa pengar#.

 

Vill undvika onödiga anklagelse på mitt egna sätt

       ta ansvar för dessa pengar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:21.

 

21.  #Jag tänker på vad som är riktigt inte bara

inför Herren utan också inför människor#.

 

     Tänker på det  som är riktigt att göra

inför Herren.

      Vara ärlig inför människor.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 8:22. 

 

22.  #Samtidigt har jag skickat ytterligare en

broder, som har gett mig många olika prov på sin

      hängivenhet och nu är ännu ivrigare,

därför att han har sådan tilltro till er#.

 

Skickat ytterligare en broder till er, har gett mig

       många olika prov på sin hängivenhet.

Visat sin andliga ivrighet  i sin tilltro till er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:23.  

 

23.  #Titus är min kamrat och hjälper mig i mitt

arbete för er, och våra bröder är församlingarnas

       sändebud och en heder för Kristus#.

 

Titus min kamrat  visar mig hjälp i mitt arbete för er.

       Våra älskade bröder församlingarnas

sändebud.

       I sitt tjänande visar heder för Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:24.

 

24.  #Ge dem bevis på er kärlek så att församlingarna ser det, och visa att det är med

      rätta jag har skrivit över er#.

 

Bevisa dem er kärlek.

       Låt er kärlek visa sig inför församlingarna.

 

         

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 oktober 2018 09:09

ORD FÖR DAGEN DECEMBER MÅNAD.  2018.

 

Första dagen.

 

Ilskenheten jämförs med jagandet efter vinden.

 

Andra dagen.

 

Livet i ödmjukheten och lydnaden bättre än livet

i o-lydnaden och högmodet.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjukheten och lydnaden nyttig för Livet.

 

Fjärde dagen.

 

Fullkomlig kärlek  fullkomlig själs-frid.

 

Femte dagen.

 

Fullkomlig tålamod  fri från o-tåligheten.

 

Sjätte dagen.

 

Tack för vänligheten.

 

Sjunde dagen.

 

Vara o-tacksam inför elakheten.

 

Åttonde dagen.

 

Du; snällheten tack för att du finns.

 

Nionde dagen.

 

Du; snällheten tack för att du är verksam

i den snälles liv.

 

Tionde dagen.

 

Skrivna orden  antingen goda eller onda.

 

Elfte dagen.

 

Närings-rik föda  näringsrika Ord.

 

Tolfte dagen.

 

Näringsrika Ord  själens nyttiga föda.

 

Trettionde dagen.

 

Svält-födda ord  själens dåliga föda.

 

Fjortonde dagen.

 

O-tyglad tunga  tystnadens o-vän.

 

Femtonde dagen.

 

Tomhetens tunga  talar tomma Ord.

 

Sextonde dagen.

 

Vise väljer sina ord i rätt tid.

 

Sjuttonde dagen.

 

Förvirrade ord  fel-aktiga Ord.

 

Artonde dagen.

 

Tröttheten bristfällig vila.

 

Nittionde dagen.

 

Sömnen och villan nyttig för Livet.

 

Tjugonde dagen.

 

Frimodigheten övervinner hjärtats tankars rädsla.

 

Tjugoförsa dagen.

 

Frimodigheten starkare än rädslans lockelser

och frestelser.

 

Tjugoandra dagen.

 

Vara missmodig vad  ger det  till Livet.

 

Tjugotredje dagen.

 

Ödmjuke låter sig vandra på ödmjukhetens stigar

beskyddad från högmodets faror och olyckor.

 

Tjugofjärde dagen.


 

Tacksamhetens klara ljus belyser tacksammes 

stigar.

 

Tjugofemte dagen.

 

O-förlåtelsen kastar sina mörka skuggor 

över den skuldfulles liv.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Ilskenheten som en missmodig dag

för själen.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Elakheten dödar själen.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Elakheten som en fast-kedjad själ.

 

Tjugonionde dagen.

 

Du är som en dåre du älskar o-förlåtelsen 

före förlåtelsens rkedomar.

 

Trettionde dagen.

 

Maktinflytande och makt-begäret vad ger

det till folket.

 

Trettioförsta dagen.

 

Människan föds inte produktionen 

       de föds i familjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 13:00

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  127.

 

12700.  Kontroll-behovet  visar sitt själviska ansikte.

 

12701.  Själviska ansiktet vad ger det till folket.

 

12702.  Själviska ansiktet  o-nyttigt för mänskligheten.

 

12703a.  Visheten ger långt liv & fridfullt liv.

 

12703b.  Dårskapen gör livet kortsiktigt.

 

12703c.  Följ visheten livets goda rådgivare.

 

12704.  Följa vishetens råd  bättre än följa

dårskapens förvirrande råd.

 

12705.  Dårskapens dåligheter  livets onyttigheter.

 

12706a.  Låna inte dina läppar till dåraktigt tal.

 

12706b.  Låna inte ditt hjärtas tankar till

dåraktiga ord.

 

12706c.  Låna inte tankarna till dåraktighetens

tomhet & fåfänga.

 

12707a.  Dårskapen älskar dårars hjärtan.

 

12707b.  Dårskapen sämre än visheten.

 

12707c.  Dåraktiga tankar sämre än visa tankar.

 

12708.  Visheten visar folket hur det ska leva.

 

12709.  Dårskapen vilseleder dåren med sina lögner.

 

12710.  Dårskapens lögner & falskhet  bundsförvanter.

 

12711.  Dårskapen lögaktighetens tjänare.

 

12712a.  Lögnen dårens tjänare.

 

12712b.  Lögnen vilseleder dåren.

 

12712c.  Lögnen förnekar sanningen.

 

12713.  Dåren lever i lögnens frestelser & lockelser.

 

12714.  Vise lever i vishetens rikedomar

och skatter.

 

12715.  Döden älskar dårskapen.

 

12716.  Döden hatar föraktar visheen.

 

12717a.  Döden hatar o-dödligheten.

 

12717b.  Döden föraktar vishetens o-dödlighet.

 

12717c.  Döden älskar hatet.

 

12718.  Döden älskar dårskapens dödlighet.

 

12719.  Döden älskar o-klokheten.

 

12720.  Livet älskar klokheten.

 

12721.  Den man umgås med den älskar man.

 

12722a.  Ära glädjen ger glädjefyllt liv.

 

12722b.  Ära visheten ger vishetens rikedomar.

 

12722c.  Ära saktmodet ger saktmodighetens

rikedomar.

 

12723.  Vanära  sorg  bedrövelse  ges av dårskapen.

 

12724a.  Häftigheten dödlig i sitt uppsåt.

 

12724b.  Ilskenheten dödlig i sitt uppsåt.

 

12724c.  Saktmodet  o-dödlig i sitt beteende.

 

12725.  Saktmodet  o-dödligt i sitt beteende

för de som äger den. 

 

12726.  Vara uppriktig  vara pålitlig i sitt beteende

i vad man säger och gör.

 

12727a.  Lära sig ta avstånd från vreden.

 

12727b.  Lära sig ta avstånd från häftigheten.

 

12727c.  Lära sig ta avstånd från ilskenheten.

 

12728.  Dårskapen dålig råd-givare.

 

12729.  Visheten god rådgivare.

 

12730.  Pratmakaren använder tomma ord

respetera inte sin nästas tal  med sitt dödliga tal.

 

12731a.  Högmodets o-lydnad  dödlig i sitt beteende.

    

12731b.  Stolthetens o-lydnad  dödens vän.

 

12731c.  Övermodets o-lydnad dödens följe-slagare.

 

12732.  Högmodet och döden bunds-förvanter.

 

12733.  Ödmjukheten & livet  bundsförvanter. 

 

12734.  Ödmjukhetens o-dödlighet  ger vad 

Livet längtar efter.

 

12735a.  Ödmjukheten gör livet  meningsfullt.

 

12735b.  Högmodet gör livet meningslöst.

 

12735c.  Stoltheten gör livet missmodigt.

 

12736.  Övermodet gör livet o-lyckligt.

'

12737.  O-fruktsamt tal  gör livet oroligt & förvirrat.

 

12738.  O-fruktsamma Ord  gör livet tomt 

och innehållslöst.

 

12739.  O-fruktsamma tankar  förvirrande

för tankevärlden.

 

12740a.  O-fruktsamt hjärta jämförs med

o-fruktsamt träd.

 

12740b.  O-fruktsamt ordval  jämförs  med

trädets dödlighet.

 

12740c.  Fruktsamma tankar  fruktsamt ordval

jämförs med grönskande fruktträd.

 

12741.  Grönskande fruktträd ger riklig skörd.

 

12742. Talande tunga äger flitigt ord-förråd.

 

12743.  Finns ingen ödmjukhet i rädslan.

 

12744.  Rädslan egoistisk.

 

12745.  Rädslan sprider sig genom lögnen.

 

12746a.  Rädslan fri från högmodet kan vara

till hjälp.

 

12746b.  Rädslan fri från kontrollbehovet kan

vara till beskydd från faror och olyckor.

 

12746c.  Rädslans övermod  egennyttig.

 

12747.  Rädslans stolthet egen-kär.

 

12748.  Rädslans högmod saknar frimodigheten.

 

12749.  Rädslans själviskhet  trälbinder 

frimodigheten.

 

12750a.  Rädslans kontrollbehov  glädje-fattig.

 

12750b.  Rädslans kontrollbehov  missmodig

och nedstämd.

 

12750c.  Rädslans kontroll-behov  sprider

sin dödlighet.

 

12751.  Inre människan o-dödlig: fri från sjukdomar.

 

12752.  Inre människan o-dödlig: fri från svagheter.

 

12753.  Inre människan o-dödlig: blindhet dövhet.

 

12754a.  Pratsamme trivs med sin pratsamhet.

 

12754b.  Lögnaren trivs med sina lögner.

 

12754c.  Förtalaren vän med sin förtalaktiga tunga.

 

12755.  Skvalleriaren vän med sin

skvalleraktiga tunga.

 

12756.  Vad ger pratsamheten till människan.

 

12757.  Vad ger pratsjukheten till mänskligheten.

 

12758.  Vad ger pratsamheten: vad är nyttiga

och o-nyttiga ord.

 

12759a.  Söka lydnaden bättre än söka o-lydnaden.

 

12759b.  Sökandet visar ivrig längtan.

 

12759c.  Ivriga längtan ger goda resultat.

 

12760.  Ivrigt sökande ger goda resultat.

 

12761a.  Vreden vredes härskare   kontrollerande.

 

12761b.  Häftigheten häftiges härskare

kontrollerande.

 

12761c.  Ilskenheten ilsknes härskare kontrollerande.

 

12762.  Elakheten  elakes  härskare  kontrollerande.

 

12763.  Vad har elakheten med snällheten att göra!

 

12764.  Vad har o-troheten med troheten att göra!.

 

12765.  Vad har godheten med elakheten att göra!

 

12766a.  Förlåtelsen &  barmhärtigheten.

 

12766b.  O-förlåtelsen och o-barmhärtigheten.

 

12766c.  Tänk få leva i förlåtelsen och barmhärtighetens rikedomar.

 

12767.  Livet i o-förlåtelsen & o-barmhärtigheten

o-intressant liv.

 

12768.  Valet före intressanta livet än valet

i o-intressanta livet:  lätt att välja.

 

12769.  O-kunnigheten bedrar människan.

 

12770.  Visheten uppmuntrar människan.

 

12771.  Valet inte svårt välja mellan

o-kunnigheten och vishetens liv.'

 

12772a.  Vara bitter och orolig  förvirrad i hjärta

och sinne  o-intressant liv.

 

12772b.  Vara bitter orolig  belöningslöst liv.

 

12772c.  Vara bitter förvirrad  belöningslöst liv.

 

12773.  Bitterheten oroligheten  lever i avsaknad

av medlidandet. 

 

12774.  Bitterheten förvirringen lever i avsaknad

av medkänslan & medömkan.

 

12775a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens hjärta 

och sinnets.

 

12775b.  Ödmjukt sinne ödmjukt själs-liv.

 

12775c.  Ödmjukt själs-liv  bättre än högmodiga själs-livet.

 

12776.  Högmodiga själs-livet  o-intressant liv.

 

12777.  Saktmodige lyssnar med med-lidandets hjärta och sinne.

 

12778a.  Gode nekar inte sin godhet med 

godhetens öppna händer.

 

12778b.  Vänlige nekar inte sin vänlighet med

vänlighetens öppna händer.

 

12778c.  Snälle nekar inte sin snälhet med 

snällhetens öppna händer.

 

12779a.  Gode nekar inte sin godhjärtlighet

med godhetens villiga fötter.

 

12779b.  Vänlige nekar inte sin vänlighet med

vänlighetens villiga fötter.

 

12779c.  Snälle nekar inte sin snällhet med 

snällhetens villiga fötter.

 

12780.  Barmhärtighetens kärlek förvandlar

mänskligheten.

 

12781.  Få ord betydelsefulla Ord.

 

12782.  Fler-ordiga ord meninigs-lösa ord.

 

12783.  Göra felaktiga bedömningar utifrån

människors olika livsstil & livsföring 

     kan bli till skada.

 

12784a.  Snällheten belönar den snälles snällhet.

 

12784b.  Vänligheten belönar den vänliges vänlighet.

 

12784c.  Godheten belönar den god-hjärtliges godhet 

 

12785.  Trätlystenheten och genstrigheten  

o-nyttigheter i Livet.

 

12786a.  Lögnen  dumdristig.

 

12786b.  Lögnen  dåraktig.

 

12786c.  Lögnen  o-klok och o-vis likt dåren.

 

12787.  Stormännen lever sitt egna liv.

 

12788.  Stormännen har svårt acceptera  respektera

andras önskemål.

 

12789.  Stormännen har problem med stoltheten.

 

12790.  Nation i o-moraliskt förfall moraliska

levnadsregler nationens räddning.

 

12791.  Vara respektlös  vara ansvarslös

tillhör moraliska förfallet.

 

12792a.   När rädslan knackar på hjärtats dörr

öppnas dörren blir rädslan herre.

 

12792b.  Själv-valt vilken herre man vill ha.

 

12792c.  O-kunnigheten kan påverkar vem man

väljer till herre.

 

12793.  Äga felaktig människosyn skadar människors liv.

 

12794.  Farligt bjuda in rädslan i tanke-världen

genom syn och hörseln:  vad människor säger

     och ser:  vilket rädslan utnyttjar.

 

12795a.  Högmodet försvara sig själv. 

 

12795b.  Högmodet älskar sig själv.

 

12795c.  Högmodet själv-säker i sig själv.

 

12796.  Ödmjukheten försvara inte sig själv.

 

12797.  Ödmjukheten tänker mer på sin nästa

än på sig själv.

 

12798.  Ödmjukheten sätter inte sig själv i centrum.

 

12799.  Ödmjukheten älska sin nästa såsom

sig själv.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 12:59

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 126.

 

12600.  Vreden jämförs med jagandet efter vinden.

 

12601.  Ilskenheten jämförs med jagandet 

efter tomheten.

 

12602.  Häftigheten jämförs med jagandet 

efterfåfängan.

 

12603a.  Livet i ödmjukheten och lydnaden

mänskligheten Behöver.

 

12603b.  Livet i lydnaden & ödmjukheten

bättre än livet i o-lydnaden och högmodet.

 

12603c.  Ödmjukheten lydnaden  nyttig för Livet.

 

12604.  Olydnaden högmodet  livets o-nyttigheter.

 

12605a.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig själs-frid.

 

12605b.  Fullkomlig kärlek fullkomlig sinnes-ro.

 

12605c.  Fullkomlig kärlek  fullkomlig sinnes-frid.

 

12606.  Fullkomlig tålamod  fri från o-tåligheten.

 

12607a.  Tack för snällheten.

 

12607b.  Tack för vänligheten.

 

12607c.  Tack för godheten.

 

12608.  Vara o-tacksam inför elakheten.

 

12609a.  Du; snällheten tack för att du finns.

 

12609b.  Du; snällheten tack för att du är verksam

i den snälles livet.

 

12610.  Tack för ära och upphöja snällheten.

 

12611.  Skrivna Orden antingen onda eller goda.

 

12612a.  Näringsrik föda  närings-rika ord. 

 

12612b.  Näringsrika ord själens föda.

 

12612b.  Svält-födda ord  själens dåliga föda.

 

12612c.  Själens dåliga föda  fattigdom

för själs-livet.

 

12613.  Näringsföda  livets-glädje  visar vad

livet kan  få.

 

12614a.  Våra talförda ord  o-tyglad tunga.

 

12614b.  O-tyglad tunga  tystnadens o-vän.

 

12614c.  Tystnadens fiende  o-tyglad tunga.

 

12615.  Tystnadens o-vänner  o-vänner

vad ger det till Livet.

 

12616.  Tomhetens tunga  talar tomma Ord.

 

12617.  Tomma Ord väger lätt på vågen.

 

12618.  Vise väljer  sina ord i rätt tid.

 

12619.  Tålamodet in-väntar rätt tidpunkt

i tal och handling.

 

12620.  För-brukad tid historisk tid.

 

12621a.  O-säkra ord  o-trygga Ord.

 

12621b.  Övertygade ord  trygga ord.

 

12621c.  O-roliga ord  felaktiga Ord.

 

12622.  Förvirrade Ord  fel-aktiga ord.

 

12623.  Förvirrade & o-roliga ord ärar stoltheten

 

12624a.  O-roliga och förvirrade ord  vad ger

det till Livet.   

 

12624b.  Förvirrade & oroliga ord  tillgängliga

för Alla.

 

12624c.  O-roliga och förvirrade ord  onyttiga.

 

12625a.  Tröttheten brist-fällig vila.

 

12625b.  Tröttheten gör  fel-aktiga beslut.

 

12625c.  Tröttheten gör förhastade beslut.

 

12626.  Tröttheten vad ger det till Livet.

 

12627.   Sömnen och vilan nyttig för Livet.

 

12628.  Vilan & sömnen tillgänglig  för Alla. 

 

12629.  Sömnen och vilan hälsosam för själs-livet.

 

12630a.   Ödmjukheten ödmjukes stolthet

äras av ödmjuhetens tjänare.

 

12630b.  Ståndaktigheten ståndaktiges stolthet 

äras av ståndaktighetens stjänare.

 

12630c.  Troheten trognes stolthet äras 

av trohetens med-tjänare.

 

12631.  Frimodigheten övdervinner hjärtats tankar

rädsla.

 

12632.  Frimodigheten starkare än rädslans

lockelser och frestelser.

 

12633.  Rädslans lockelser och frestelser 

bli den inte bli övdrvinnaren.

 

12633a.  Missmodiga  nedstämda o-lyckliga.

 

12633b.  Vara missmodig  vad ger det till Livet.

 

12633c.  Vara nedstämd vad ger dte till Livet.

 

12634.  Vara o-lycklig vad  ger det till Livet.

 

12635a.  Ödmjuke låter sig vandra på 

ödmjukhetens  stigar  beskyddad  från  högmodets

          faror och olyckor.

 

12635b.  Saktmodige låter sig vandra på saktmodighertens  stigar  beskyddad  från 

     ilskenhetens faror och olyckor.

 

12635c.  Barmhärtige låter sig vandra på

barmhärtighetens  stigar  beskyddad  från

       o-barmhärtighetens faror och olyckor.

 

12636.  Snällheten upplyser snälles hjärta

och sinne med snällhetens rikedomar.

 

12537.  Godheten uppplyser godes hjärta

och6sinne med godhetens rikedomar.

 

12638.  Troheten upplyser trognes sinne

och hjärtats tankar med trohetens rikredomar

 

12639a.  Barmhärtighetens klara ljus belyser

barmhärtiges stigar.

 

12639b.  Tacksamhetens klara ljus belyser

tacksammes stigar.

 

12639c.  Glädjes klara ljus belyser glädjesfylldes

hjärtats  tankar.

 

12640.  Bitterheten kastar sina mörka skuggor

över den bittres liv.

 

12641.  Avundsjukan kastar sina mörka skuggor

över den avundes  liv.

 

12642.  O-förlåtelsen kastar sina mörka skuggor

över den skuldfulles liv.

 

12643a.  Vreden som en mulen dag för själen.

 

12643b.  Häftigheten som en mörk dag

för själen. 

 

12643c.  Ilskenheten som en missmodig dag

för själen.

 

12644.  Vreden som en  fastkedjad själ.

 

12645.  Häftigheten som en fastkedjad själ.

 

12646.  Elakheten som en fast-kedjad själ.

 

12647.  O-troheten som en fastkedjad själ.

 

12648a.  Du är galen om du överger sinnesfriden

för lydnaden inför oron och frvireingen.

 

12648b.  Du är galen om du älskar o-troheten 

före troheten.

 

12648c.  Du är som en dåre om du älskar

o-förlåtelsen före förlåtelsens rikedomar.

 

12649.  Om du vill älska kärleken håll dig då borta

från hatet och föraktet.

 

12650a.  Stormännen rider på sitt makt-inflytande

och maktbegär.

 

12650b.  Deras maktinflytande & maktbegär vilket

finner sin styrka i stoltheten.

 

12650c. Maktinflytandet och maktbegäret

vad ger det  till folket.

 

12651.  Maktbegäret & maktinflytandet vad ger 

det till Livet.

 

12652.  Människan föds inte produktionen

de föds i familje-livet.

 

12653a.  Penning-begäret fördjuger sanningen 

om människan föds i produktionen.

 

12653b.  Penning-begäret o-tålighet önska

snabba rikedomar.

 

12653c.  Penning-begäret drivs av rädslan för

uteblivna vinningar.

 

12654.  Vilan och sömnen ärar livet.

 

12655a.  Livets sömn & vila livets tacksamhet.

 

12655b.  Livets tacksamhet  ger vad livet Behöver.

 

12655c.  Livet behöver nyttigheter.

 

12656.  Livets nyttigheter  vilket gör livet

innehålls-rikt.

 

12657a.  Livets tacksamhet  nyttig för livet.

 

12657b.  Livets tacksamhet  vad fin den är.

 

12657c.  Livets tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

12658.  Livets erfarenhet  nyttig för livet.

 

12659.  Livets erfarenhet  livets hjälp & stöd.

 

12660.  Livets erfarenhet  tillgänglig  för Alla.

 

12661a.  Livets lärdom  livets tacksamhet.

 

12661b.  Livets lärdom  livets stolthet.

 

12661c.  Livets lärdom  tillgänglig för Alla.

 

12662.  Övermodet ära sitt egna övermod.

 

12663.  Högmodet ärar sitt egna högmod.

 

12664.  Stoltheten ärar sin egna stolthet.

 

12665a.  Tomma ord  tomhetens hjärta.

 

12665b.  Tomma tankar  tomhetens hjärta.'

 

12665c.  Tomma händer  lata händer.

 

12666.   Kloka beslut  livets  glädje.


12667.  Kloka beslut  hjärtats glädje.

 

12668a.  Hjärtas glädje  hjärtats vila.


12668b.  Hjärtats harmoni  nyttigt för livet.


12268c.  Hjärtats harmoni tillgängligt för Alla.

 

12669.  Hjärtats glädje tillgänglig för Alla.

 

12670.  Livets olika o-nyttigheter  inget för Livet.

 

12671.  Talets o-nyttiga Ord vad ger det till Livet.

 

12672a.  Ro-fyllda läppar  tacksamma hjärtan.

 

12672b.  Tacksamma hjärtan  tacksamma ord.

 

12672c.  Tacksamme älskar tacksamheten.

 

12673.  Tacksamme tacksamhetens trogne tjänare.

 

12674.  Vise o-intresserad av tomma ord.

 

12675.  Vise o-intresserad av fåfängliga Ord.

 

12676a.  Insiktsfulle o-intresserad av

o-kunniga ord.

 

12676b. Insiktsfulle  o-intresserad av

o-kunnighetens dårskap.

 

12676c.  Insiktsfulle o-intresserad av fåfängans

o-kunnighet.

 

12677.  O-kunnighetens dårskap vilseleder folket.

 

12678.  Hjärtats  glädje sprider glädje.

 

12679.  Glädjefyllda hjärtat mänskligheten Behöver.

 

12680a.  Egoismens hjärta  glädje-fattigt hjärta.

 

12680b.  Ärelystet hjärta  glädjefyllt hjärta.

 

12689c.  Penningbegärets ärelystna hjärta

rider på stoltheten.

 

12690.  Dagens samhälle återspeglar

människans ego. 

 

12691a.  Penning-begärets ego  riktar sig till

dagens samhälls-utveckling.

 

12691b.  Pennings-begärets ego  vad ger det

till livet.

 

12691c.  Penning-begärets ego  tillgängligt

för folket. 

 

12691c.  Penning-begärets ego  folkets avgud.

 

12692.  Penning-begärets ego sämre än hälsan.

 

12693a.  Själv-belåtenheten  ger död.

 

12693b.  Självbelåtenheten dödlig.

 

12693c.  Själv-belåtenhetens o-nyttigheter.

 

12694.  Själviskheten  mänsklghetens avgud.

'

12695.  Själviskheten dödlig avgud.

 

12696.  Själviskheten sämre  än hälsan.

 

12697.  Egoismen dödlig.

 

12698.  Själviskheten  dödlig.

 

12699.  Själv-godheten  dödlig. 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 12:59

ULLRIKS

 

DE HAR INTE FRÅGAT MIG.   2018.10.17

 

SE I MITT ORD HUR  DE GÅR FÖR DEM SOM 

 

INTE  FRÅGAR MIG OM RÅD.

 

2018-05-07.

 

SYNDEN STOR ÖVER DETTA LAND.

 

2018-09.08

 

NU HAR VI HITTAT VARANDRA 

     ÅKTE MC  SÅG HENNE

 

2018-09-08.

 

EN KVINNA DU BEHÖVER.

 

2018-08-19.

 

JAG ÄR MED DIG  SKA VÄLSIGNA DIG.

       OCH DIN AVKOMMA.  

 

DU ÄR ALLTID SÅ SNÄLL.

      DET VAR GULLIGT.   CAMIL.

 

2018-09-07.

 

SA TILL EN ARBETS-KAMRAT SOM SKULLE FLYGA:

         JAG ÄR RÄDD   SVARADE: DU ÄR INTE ENSAM.

 

2018-07-05.

 

JAG KÄNNER EN SÅDAN KÄRLEK TILL DENNA

      KVINNA.    SVAR:  HON ÄR DIN.

 

2018.10-02

 

GE MIG EN SISTA CHANS JULI -AUG. 2009.

 

JAG SVARAR DIG.

 

2018-10-02.

 

HELGONENS BETYDELSEFULLA  LIV

    KONCENTRERA DIG PÅ ETT FÅTAL HELGON

KÄNNA EN STÖRRE RESPEKT  FÖR DEM.

 

KÄNNA RESPEKT FÖR HELGONENS LIV

       GETSENAME LIVET KONTEMPLATIV BÖN.

 

KÄNNA LJUVLIG AVSMAK AV GETSENAME.

 

2018-09-29.   BESÖKTE OMBERG.

 

BE FÖR MIG TERESA.

 

SVAR:  JAG BEDER  FÖR DIG.

 

BESÖKER AV TERESA I JKP.

 

2018-09-30.

 

1.   TRONS ANDE    TILLTAL:  ANVÄND DEN.

 

2.   BED FÖR SJÄLARNA I, SKÄRSELDEN.

 

3.   BOTA DE SJUKA JESU SÅR  TÖRNEKRONA

    JESU FELFRIA BLOD.

 

2018.10.05

 

HELIGA TERESA AV JESUSBARNET:

      SATT SITT HELIGA AVTRYCK PÅ MITT HJÄRTA.

 

 2018-08-03.

 

SATT I  ÖLTÄLTET PÅ SKIRÖ MARKNAD.

 

HON KOMMER.   FICK HENNES SMS DAGEN EFTER.

         DET SOM ÄR MITT SKA INGEN TA IFRÅN MIG.

 

2018.10.04

 

Längtar efter detta.  Dras till detta.

     Vilket ger livet: godheten  sanningen  uppmuntran.

       

2018.09.27

 

Ser det här som mitt hem.

      Svar:  Det gläder mig.

 

2018.09.27

 

Ho  kommer dina böner är bönhörda.

        Din tro är stor  Du är en rättskaffens man.

Jag är med dig ska välsigna mig  och din avkomma.

 

Gravida kvinnor gett sin man förtroende

     bli pappa till sina  ( sitt )  barn.

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 oktober 2018 07:59

ANDRA KORINTERBREVET.  8:1-15.

 

INSAMLINGEN TILL DE KRISTNA I JERUSALEM.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:1.

 

1.  #Jag vill tala om för er, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud#.

 

Villig tala om för er  vilken nådegåva 

     församlingarna i Makedonien fått givna av Gud.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:2.

 

2.  #Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom

      överflödat i den rikaste givmilhet#.

 

Under tider av svåra prövningar:  finns en

       överflödande glädje.

Utifrån deras djupa fattigdom gavs riklig givmildhet.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 8:3.

 

3.  #Jag kan försäkra : efter sin förmåga, ja,

över sin förmåga har de gett.

       De kom självmant#.

 

Försäkrar efter er förmåga, ja över förmåga

    visat er självalda givmildhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:4.

 

4.  #Till mig och tiggde och bad om att få vara med

och hjälpa de heliga#.

 

Bemöttes av deras självvalda givmildhet  tiggde

      bad innerligt få vaa med vara till hjälp

för de heliga.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:5.

 

5.  #Och de gav inte bara det jag hade hoppats -----

efter Guds vilja gav de först och främst sig själva,

         åt Herren och åt mig#.

 

De gav inte bara efter vad vi hoppats.

         Gav efter Guds vilja för och främst sina

egna liv.

       Egna liv åt Herrens vilja och åt mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:6.

 

6.  #Därför kunde jag be Titus fortsätta som han

börjat och se till att även denna frikostighets

      gåva blir fulländad hos er#.

 

Efter er välvilja kunde jag be Titus fortsätta som

      han börjat.'

Låt denna frikostighets gåva bli fulländad hos er.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:7.

 

7.  #Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap,

hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt

       hos er, se till att ni också ger överflödande 

prov på denna nådegåva#.

 

Ni äger allt i överflöd;  i tron i talet  i kunskapen

     i er hängivenhet.

Lever i er uppväckta kärlek som finns i er.

       Visa er vara verksamma i er tro på denna

nådegåva.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:8.

 

8.  #Det här är ingen befallning.

   Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom

att ställa den mot andras hängivenhet#.

 

Vara verksam i tron på denna nådegåva 

      ingen befallning.

Vill pröva era hjärtans äkthet i er kärlek.

       Vill pröva er äkta kärlek mot andras hängivenhet.

    

¤Andra Korinterbrevet. 8:9.

 

9.  #Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han,

som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle

        bli rika genom hans fattigdom#.

 

Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva.

      Han var rik. 

Blev fattig för er skull.

         Blev fattig för ni skulle bli rika genom 

hans fattigdom.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:10.

 

10.  #Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha

nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det

        med god vilja#.

 

Ger er ett råd  vilket kan vara er till nytta.

       I fjol påbörjade ni jobba med den  goda viljan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:11.

 

11.  #Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot

den goda viljan ------ allt efter er förmåga#.

 

Fullfölj ert arbete med den goda viljan.

      Goda viljans resultat visar sig i er förmåga.

I er förmöga utöva den.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:12.

 

12.  #Har någon bara den goda viljan, så är han

välkommen med vad han har och bedöms inte

      efter vad han inte har#.

 

Äger ni bara den goda viljan välkommen i vad

      han har bedöms inte vad han saknar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:13.

 

13.  #Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni får det svårt.

       Nej, det är en fråga om jämvikt#.

 

Meningen inte ni ska få det svårare och andra

       bättre.

Känna er likvärdiga med varandra.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:14.

 

14.  #Nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist,

för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa

       er brist.

Så blir det jämvikt#.

 

Ert överflöd skall av-hjälpa deras brister.

        Vid ett annat tillfälle kunna vara er själva till hjälp.

 

¤Andra Korinterbrevet. 8:15.

 

15.  #Som det står skrivet: HAN HAR MED MYCKET

FICK INTE FÖR MYCKET, HAN MED LITET FICK

        INTE FÖR LITET#. 

 

 

         

        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se