Alla inlägg under augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:42

FÖRSTA KORINTERBREVET. 12:1-11.

 

ANDENS GÅVOR.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:1.

 

1.  #I FRÅGA OM de andliga gåvorna, bröder, vill jag

också att ni skall ha kunskap#.

 

Ni behöver kunskap om nådegåvornas användande.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:2.

 

2.  #Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst

med, bort till de stumma avgudarna#.

 

När ni levde det hedniska livet  var de stumma

      avgudarna herrarna i era liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:3.

 

3.  #Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som

är fylld av Guds ande säger:

      "Förbannad över Jesus", och att ingen kan säga:

"Jesus är herre", om han inte är fylld av den

      helige anden#.

 

Den som uppfylld av Guds ande säger inte

       "Förbannad över Jesus".

"Jesus är herre"  säger ingen utan vara uppfylld

av den helige anden. 

 

¤Första Korinterbrevet. 12:4.

 

4.  #Nådegåvorna är olika, men Anden densamma#.

 

Anden densamme verksam genom de olika

          nåde-gåvorna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 12:5.

 

5.  #Tjänsterna är olika, men Herren densamme#.

 

Herren densamme  tjänsterna i tjänanandet olika.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:6.

 

6.  #Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt#.

 

Gud densamme  verksamheterna olika i Kristi kropp.

       Gud verksam i alla sina lemmar i sin kropp.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:7.

 

7.  #Hos var och en framträder Anden så att den

blir till nytta#.

 

Anden verksam till allas nytta.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:8.

 

8.  #Den ene får genom Anden gåvan att meddela

vishet, den andre kan med samma Andes hjälp

        meddela kunskap#.

 

Genom Anden den ene gåvan få meddela vishet.

        Den andre med samma Andens hjälp

meddela kunskap.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:9.

 

9.  #En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota#.

 

Verksam tro genom Anden. 

      Genom samme Ande gåvan bota de sjuka.¤Första Korinterbrevet. 12:10.

 

10.  #En annan får kraft att göra under.

En får förmågan att tala profetiskt, en annan

      att skilja mellan olika andar.

En annan kan tala olika slags tungotal, en annan

       kan tolka tungotal#.

 

En får Andens kraft utföra underverk.

          En annan förmågan tala profetiskt.

En får gåvan skilja mellan olika andar.

      En annan tala olika slags tungotal.

Kan tala olika tungotal.

 

 ¤Första Korinterbrevet.  12:11.

 

11.  #Allt detta åstadkommer en och samma

Ande genom att fördela sina gåvor på var och en

     så som den själv vill#.

 

De olika gåvorna som  beskrivits åstadkommer

     samme Ande genom fördelningen av sina gåvor

till han själv vill.

      

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:42

FÖRSTA KORINTERBREVET. 12:12-31.

 

LEMMARNA I DEN KROPP SOM ÄR KRISTUS.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:12.

 

12.  #Ty liksom kroppen är en och har många 

delar och alla de många kroppsdelarna bildar

        en enda kropp, så är det också med Kristus#.

 

Vår jordiska kroppshydda har många olika lemmar.

        Vilket kan jämföras med Kristi heliga kropp.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:13.

 

13.  #Med en och samma Ande har vi all döpts

att höra till en och samma kropp, vare sig vi

       är judar eller greker, slavar eller fria,

och alla har vi fått en och samma Ande att dricka#.

 

Vi har alla döpts till Kristus Jesus genom

         samme Ande.

Genom samme Ande tillhör vi samma kristi kropp.

         Vare sig vi judar  greker  slavar  fria.

Alla olika folk fått en och samma  Ande dricka.   

 

¤Första Korinterbrevet. 12:14.

 

14.  #Kroppen består inte av en enda del utan av

många#.

 

Kristi kropp består av olika verksamma lemmar.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:15.

 

15.  #Om foten säger: "Jag är ingen hand, jag hör

inte till kroppen", så hör den likafullt till kroppen#.

 

Foten och handen tillhör samma kropp.

          Handen och foten beroende av varandra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:16.

 

16.  #Och om örat säger: "Jag är inget öga, jag hör

inte till kroppen", så hör det likafullt till kroppen#.

 

Örat och ögat tillhör samma kropp.

      Ögat och örat beroende av varandra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:17.

 

17.  #Om hela kroppen var öga, vad blev det då 

av hörseln?

       Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet?#.

 

Kan inte skilja på ögat och hörseln.

         Beroende av varandra till nytta. 

Kan inte skilja på hörseln och luktsinnet.

        Beroende av varandra till nytta.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:18.

 

18.  #Men nu har Gud gett varje enskild del just den

plats i kroppen som han ville#.

 

Gud har bestämt i sitt rådslut lemmar nytta 

     för varandra.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:19.

 

19.  #Om alltsammans var en enda kroppsdel,

vad blev det då av kroppen?#.

 

Finns endast en enda fungerande kroppsdel

     i hela kroppen hur kan då helt kroppen

fungera.

 

¤Första Korinterbrevet. 12.20

 

20.  #Nu är det emellertid många delar, men en

enda kropp#.

 

Nu finns många olika lemmar i kroppen

      varandra till nytta. 

 

¤Första Korinterbrever. 12:21.

 

21.  #Ögat kan inte säga till handen:

"Jag behöver dig inte", och inte heller huvudet 

       till fötterna: "Jag behöver er inte".

 

Saknas ögat i kroppen fungerar inte handen

      i sin fulla funktion.

Huvudet kan inte fullborda sitt tänkande utan

       fötternas hjälp.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:22.

 

22.  #Tvärtom, också de av kroppen som verkar

svagast är nödvändiga#.

 

Alla kroppsdelarna nödvändiga antingen de

    är svagaste eller starkaste.

 

#Första Korinterbrevet. 12:23.

 

23.  #Och de delar av kroppen som vi inte tycker

är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar

       vi skäms för omger vi med så mycket

större anständighet#.

 

Kroppsliga delarna vilka inte tycks vara fina

       dem vill vi göra finare.

Kroppsliga lemmarna vi känner skam för omger

     med mycket större anständighet.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:24.

 

24.  #Något som de anständiga delarna inte behöver.

          Men när Gud satte samman kroppen lät han

de ringare delarna bli särskilt ärade#.

 

Gud satte samman kroppen tillät han de ringare

         kropps-delarna bli särskilt ärade.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:25.

 

25.  #För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra         samma omsorg#.

 

Ville låta alla olika delarna bli lika ärade

       undvika splittring inom kroppen.

Alla delarna visa varandra samma omsorg.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:26

 

26.  #Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.

        Blir en del hedrad, så gläder sig också alla

de andra#.

 

Alla olika kroppsdelar känna medlidande 

           med varandra.

Hedras en del lemmar  gläds de andra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:27.

 

27.  #Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar

av den#.

 

Ni, Guds församling  Kristi hela kropp

      var för sig delar av den.

 

¤Första Korinterbrevet. 12.28

'

28.  #I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare;

      åt några har han gett gåvan att göra under,

att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala

       olika slags tungotal#.

 

Gud har i sin församling kallat några till apostlar.

      Andra till profeter.

Andra till lärare.

         Några gett gåvan utföra under.

Bota sjuka kroppar.

         Vara hjälpsamma.

Vara ödmjuka styrmän.

       Uttala olika slags tungotal.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:29.

 

29.  #Kan alla vara apostlar?  Eller profeter?

Eller lärare?  Kan alla göra under?#.

 

Alla kan inte vara:

     Apostlar   Profeter   Lärare  Göra under.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:30.

 

30.  #Eller bota sjuka?   Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal?#.

 

Alla kan inte bota sjuka.

       Alla kan inte tala med tungor.

Alla kan inte tolka sådant tal

 

¤Första Korinterbrevet. 12:31.

 

31.  #Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst.

        Och då skall jag visa er en väg som är

överlägsen alla andra#.

 

Aposteln Paulus uppmanar söka vinna de största

     nådegåvorna.

Gör ni det skall  jag visa er vägen överlägsen

         alla andra.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2018 08:29

FÖRSTA KORINTERBREVET. 11:17-34.

 

O-VÄRDIGT UPPTRÄDANDE VID HERRENS MÅLTID.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:17.

 

17.  #När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster, som snarare

         skadar än gagnar#.

 

I givna föreskrifter till er  kan jag inte ge er

      berömmelse för era sammankomster.

Istället vara er till nytta blivit er till skada.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:18.

 

18.  #Första och främst har jag hört att ni delar upp

er i grupper när ni möts i församlingen, och det

         tror jag delvis är sant#.

 

Har hört bland er sker olika uppdelningar

    när ni möts i församlingen.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 11:19.

 

19.  #Det måste till och med finnas olika partier 

bland er, så att det visar sig vilka av er som är

           att lita på#.

 

Olika uppdelningar i församlingen leder till

      ett parti-tänkande vllket visar sig vara

antingen för det goda eller onda.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:20.

 

20.  #Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid#.

 

Parti-tänkande vid era sammankomster vilket

      splittrar Kristi enhet vid Herrens måltid.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:21.

 

21.  #För var och en tar genast för sig av sin egen

mat, och den ene sitter hungrig medan den andre

        har druckit sig berusad#.

 

Ni visar olika uppträdande vid era sammankomster:

         Någon tar del av lekamliga födan.

Den ene sitter hungrig utan föda.

         Den ene druckit sig berusad.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:22.

 

22.  #Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka?

       Bryr ni inte er om att det är Guds församling?

Skall de som inte har något behöva skämmas?

        Vad vill ni jag skall säga, skall jag berömma

er?

      Nej, för det här får ni inget beröm#.

 

Känner ni inte respekt för Guds församling.

        Kan ni inte istället i era hem var öppna

för ätande och drickande.

       Hålla Herrens måltid i Guds församling.

Jag kan inte berömma er för ert uppträdande

      I Guds församling.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:23.

 

23.  #Jag själv tagit emot från Herren det som jag

har fört vidare till er:

        Den natten då herren Jesus blev förrådd tog

han ett bröd#.

 

Jag Paulus; själv mottagit från Herren vilket jag

    fört vidare till er i tron.

 

Den natten herren Jesus blev förråd tog han

ett bröd. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:24.

 

24.  #Tackade Gud, bröt det och sade:

  "Detta är min kropp som offras för er.

Gör detta minne av mig".


I tacksamhet tacka Gud för Kristi offrande kropp.

      Offrat en  gång för alla.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:25.

 

25.  #Likaså tog hon bägaren efter måltiden 

och sade:

       "Denna bägare är det nya förbundet genom

mitt blod.

      Var gång ni dricker av den, gör det till 

minne av mig".

 

Bägaren  det nya förbundet.

      Det nya förbundet genom mitt blod.

När ni dricker mitt blod  minnet av mig.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:26.

 

26.  #Var gång ni äter det brödet och dricker den

bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess

        han kommer.#

 

 Vid ätandet av brödet min sargade kropp.

            Dricker bägaren av mitt blod

vilket är  förkunnelsen av Herrens död

       intill hans tillkommelse. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:27.

 

27.  #Den som äter Herrens bröd eller dricker hans

blod på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot

       Herrens kropp och blod#.

 

Äter Herrens bröd  kropp  dricker  hans blod

       o-värdigt försyndar sig mot Herrens kropp

och  blod.


 

¤Första Korinterbrevet. 11:28.

 

28.  #Var och en måste pröva sig själv, sedan kan

han äta brödet och dricka bägaren#.

 

Viktigt först pröva sig själv  sedan kan brödet ätas

      och bägaren drickas. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:29.

 

29.  #Ty den som äter och dricker utan att tänka

på vems kropp det gäller, han äter och dricker

      en dom över sig#.

 

Äta brödet och dricka  utan eftertanke på vilken

    kropp det gäller  äter och dricker domen

över sig själva. 

 

#Första Korinterbrevet. 11:30.

 

30.  #Därför finns det så många sjuka och klena

bland er, och inte så få har avlidit#.

 

   Vid drickande och ätandet på felaktigt vilket

leder till sjukdomar och svagheter ibland er.

        

 ¤Första Korinterbrevet. 11:31.

 

31.  #Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda#.

 

Tillåta oss själva bli självrannsakade gör er

     slippa bli dömda.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:32.

 

32.  #Men när ni nu döms av Herren tuktas vi

för att inte bli fördömda tillsammans med världen#.

 

Döms ni av Herren blir det  till er andliga tuktan.

        Andliga tuktan räddar er från bli fördömda

tillsammans med världen.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:33.

 

33.  #Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta, 

vänta då på varandra#.

 

Ni, mina  kära bröder,  invänta varandra  när ni

      ska äta.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:34.

 

34.  #Om någon är hungrig skall han äta hemma,

så att inte era sammankomster leder till att ni

        blir dömda.

Allt det andra skall jag ge anvisningar om när

       jag kommer#.

 

 

 

 

      

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2018 08:28

FÖRSTA KORINTERBREVET.  11:2-16.

 

KVINNORNA VID DE KRISTNA SAMMANKOMSTERNA.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:2.

 

2.  #JAG MÅSTE berömma er för att ni kommer ihåg 

allt jag har sagt och håller fast vid det som jag 

       fört vidare till er precis som jag förmedlade det#.

 

Berömmer er i ord  ni varit ståndaktiga i ert liv

     i vad jag givit er genom evangeliets budskap.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 11:3.

 

3.  #Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje

mans huvud, att mannen är kvinnans huvud

        och att Gud är Kristi huvud#.

 

Vi ger kännedom om Kristus själv  mannens huvud.

      Mannen själv  kvinnans huvud.

Gud själv  Kristi huvud. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:4. 

 

4.  #En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar som skam över sitt huvud#.

 

Bedjande mannen eller som profeterande.

     Med en huvudbonad drar skam över sitt huvud.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:5.

 

5.  #Men en kvinna drar skam över sitt huvud om

hon ber eller profeterar barhuvud.

        Det är samma sak som om hon hade rakat

av sig håret#.

 

Bedjande kvinnan eller profeterande barhuvud

        drar skam över sitt huvud.

Jämförs vid som om hon hade sitt hår avrakat. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:6.

 

6.  #För om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt.

          Men när det nu är en skam för kvinnan

eller att raka av håret måste hon ha någon

        huvudbonad#.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:7.

 

7.  #En man behöver ju inte ha något på huvudet

eftersom han är en avbild och avglans av Gud.

       Men kvinnan är en avglans av mannen#.

 

Mannen kan vara barhuvud  är Guds Sons avbild 

       avglansen av Gud.

Kvinnan avglansen av mannen.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:8.

 

8.  #Ty mannen kommer inte  från kvinnan utan kvinnan från mannen#.

 

Mannen har inte sitt ursprung  från kvinnan.

       Kvinnan har sitt ursprung  från mannen.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:9.

 

9.  #Och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen#.

 

Kvinnan skapades för mannen  vara mannen 

      till hjälp och stöd.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 11:10.

 

10.  #Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull#.

 

Eftersom kvinnan skapades för mannen

        måste kvinnan bära tecknet på huvudet

sin rätt för änglarnas skull.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:11.

 

11.  #Och ändå: i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen  utan 

       kvinnan#.

 

Mannen och kvinnan ett kött.

     

¤Första Korinterbrevet. 11:12.

 

12.  #Ty liksom kvinnan har kommit från mannen,

så blir också mannen till genom kvinnan,

       och allt kommer från Gud#.

 

Kvinnan skapad utifrån mannens ena revben.

        Allt kommer från Gud deras skapare.

 

¤Första Korinterbrevet. 11:13.

 

13.  #Döm själva: passar det sig att en kvinna

ber till Gud barhuvud?#.

 

Bedöm själva utifrån min beskrivning.

       Passar det bedjande kvinna ber till

Gud barhuvud?

 

¤Första Korinterbrevet. 11:14.

 

14.  #Lär er inte redan naturen att det är en vanära

för mannen att ha långt hår#.

 

Långt hår vanärar mannen. 

 

¤Första Korinterbrevet. 11:15.

 

15.  #Men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt

hår som slöja#.

 

Hedersamt  för kvinnan bära håret som slöja.

 

¤Första Korinterbrevet. 11.16

 

16.  #Någon kanske vill börja strida om detta,

men vi har ingen annan ordning, och det har inte

        någon av Guds församlingar#. 

 

Tillåter ni ordstrider om Guds ordning vara bland er.

       Finns ingen annan ordning i Guds församling.

 

 

           

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 augusti 2018 08:28

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 115.

 

11500a.  Äga o-nyttiga Ord på sin tunga  sämre

 än äga  nyttiga Ord på sin tunga.

 

11500b.  Äga o-nyttiga Ögon i sitt seende  sämre

än äga  nyttiga Ögon  i sitt seende.

 

11500c.  Äga o-nyttiga Öron  i sitt hörande  sämre

än äga  nyttiga Öron i  sitt hörande.

 

11501a.  Söka visheten ger lycka

och framgång.

 

11501b.  Söka dumdristigheten ger o-lycka

och fördärv i Livet.

 

11501c.  Söka häftigheten ger  smärta 

och lidande i Livet.

 

11502a.  Var finns livets vinning i livets häftighet.

 

11502b.  Vinna häftighetens sorgsenhet 

och lidande  vad ger det  till Livet.

 

11502c.  Livets häftighet  tänk i sin vilja

underhålla den ära den.

 

11503.  Häftighetens bedrövelse  inre smärta

bekymmer äga den.

 

11504a.  Saktmodige  avskyr ringaktar förkastar

häftighetens värde jämförs med livets tomhet.

 

11504b.  Tillåta häftigheten vara herre i sitt liv

liknas vid livets fåfänga och tomhet.

 

11505.  O-älskade känner rädslan bli älskade. 

 

11506.  O-önskade känner rädslan vara änskade.

 

11507.  Vara o-värdig känner rädslan över

vara värdiga sitt människo-värde.


11508a.  Listigheten  falskheten  vad ger det

     till Livet.


11508b. Listigheten  lögnen  goda vänner för Livet.

 

11508c.  Listigheten  falskheten  goda vänner

för Livet.


11509a.  Ärelystenheten  söker egen ära.

 

11509b.  Ärelystenheten vill synas i människors ögon.

 

11509c.  Ärelystenheten  visa sin nästa vad jag 

själv kan göra.


11510a.  Tacksamheten  ärligheten  ger vad människan behöver.


11510b.  Tacksamheten  snällheten  ger vad människan behöver.


11510c.  O-tacksamheten  o-ärligheten  skadlig 

och  smärtsam för den otacksamme & o-ärlige.


11511.  Elakheten  snällheten  går skilda vägar.


11512.  Vara socialt  närvarande.


11513.  Vara socialt  frånvarande.


11514a.  Vara beundrasvärd  bli ärelysten.


11514b.  Vara vaksam för ärelystenhetens

frestelser och lockelse.


11514c.  Ärelystenheten rider på högmodet.


11515a.  Ärelystenheten  vad ger det till Livet.

 

11516a.  Ödmjuke sprider ödmjukhetens väldoft.

 

11516b.  Milde sprider mildhetens väldoft.

 

11516c.  Barmhärtige sprider barmhärtighetens  

       väldoft.

 

11517a.  Ödmjuke lagt sin egen-vilja i ödmjukheten

istället låter sig formas i den  vilket ger honom

       inre ödmjuk styrka.

 

11517b.  Ödmjukheten  blivit herre i den ödmjukes

hjärta och sinne.

 

11517c.  Bättre låta ödmjukheten vara herre än

        högmodet.

 

11518.  Älska uppriktigt hjärta  hata svekfullt hjärta.

 

11519a.  O-vissheten rider på rädslan.

 

11519b.  O-vissheten ingen problem-lösare.

 

11519c.  O-vissheten  vad ger det  till Livet.

 

11520.  O-vissheten  förvirrande orolig.

 

11521.  Ovissheten  inget vara vän med.

 

11522a.  Saktmodige  vredens o-vän för Livet.

 

11522b.  Elake  snällhetens  o-vän  för Livet.

 

11522c.  Elakheten hatar vänligheten.

 

11523.  Lyssna på ilskenheten === lyssna på livets

olycka och fördärv.

 

11524.  Lyssna på häftigheten === lyssna på

livets olycka & fördärv.

 

11525.  Ursäkter rider på stoltheten.

 

11526.  Tillåta sig bli ärad av människors

bliv stolthetens tjänare.

 

11527a. Tillgängliga händer  === betjänande händer.

 

11527b. Tillgängliga fötter  === betjänade fötter.

 

11527c. Tillgängliga fotsteg === tjänstvilliga fotsteg.

 

11528.  Listigheten  lögnaktig i sitt tal.

 

11529.  Listigheten sprider sin listighet med

   tungans ord som sitt redskap.

 

11530a.  Hjärtats ödmjukhet  har en framtid

på jorden.

 

11530b.  Hjärtats stolthet har ingen framtid

på jorden.

 

11530c.  Hjärtats avund  sårar människo-hjärtan.

 

11531.  Hjärtats bitterhet sårar människo-hjärtan.

 

11532a.  Vara frånvarande  vara o-social.


11532b.  Vara närvarande  vara social.


11532c.  Vara tillgänglig   vara social.


11533.  Beprövat tålamod  ger det Livet behöver.


11534.  Beprövat tålamod  läro-rikt för livet.


11535.  Beprövat  tålamod  värdefullt  för Livet.


11536.  Beprövat tålamod  tillgängligt för Alla.


11537.  Beprövat tålamod  nyttig för Alla.

 

11538a.  Ödmjuke beslutat sig för i Livet leva

för ödmjukheten  i en värld lever så långt

        ifrån ödmjukheten.

 

11538b.  Ödmjuke behagar ödmjukheten 

genom sin lydnad.

 

11538c.  Ödmjuke valt ödmjukheten före högmodet.

 

11539a.  Tålmodige väntar ut genom tiden

vad han i sitt hjärta önskar.

 

11539b.  Tålmodige rider på tiden.

 

11540a.  Visat socialt beteende rider på kärleken.

 

11540b.  Visat socialt beteende  bra för vänskapen.

 

11540c.  Visat socialt beteende  tänk få äga det.

 

11541a.  Tacksam för godhjärtliga människor.

 

11541b.  Tacksam för vänliga människor.

 

11541c.  Tacksam för snälla människor.

 

11542.  Vara respektlös  vad ger det till vänskapen.

 

11543a.  I en värld av lögnaktighet finns

fattigdomen om sanningen.

 

11543b.  I en värld av sorgsenhet finns fattigdomen

av hjärtats glädje.

 

11543c.  I en värld av hat finns fattigdomen

av kärlek.

 

11544.  Nyttiga Ord  har en framtid på jorden.

 

11545.  Nyttiga Ord förnekar inte sanningen.

 

11546.  Sanningens ord  nyttiga ord för Livet.

 

12547.  Tala Nyttiga ord tillgängliga Ord för Alla.

 

11548.   Lögnaktigt tal  förvirrar talet & tankar.

 

11549a.  Ödmjuke lever frihetens tjänande 

inför ödmjukheten närhet.

 

11549b.  Ödmjuke ödmjukhetens bäste vän.

 

11549c.  Ödmjuke ödmjukhetens livs-kamrat.

 

11550.  Högmodige lever i o-kunnighet från

ödmjukhetens rikedomar.

 

11551.  Ödmjuke känner sin värdighet

i ödmjukhetens närhet.

 

11552.  Övermodige lever i o-kunnighet från

ödmjukhetens skönhet ocg ljuvlighet.

 

11553.  Ödmjuke god lyssnare  tänker inte

på sig själv.

 

11554a.  Högmodige visar sin o-vilja  söka

ödmjukhetens skönhet och ljuvlighet.

 

11554b.  Övemodige visar sin o-villighet söka

ödmjukhetens gemenskap.

 

11554c.  Stolte visar sin o-vilja i sitt sökande 

efter ödmjukhetens närhet.

 

11555a.  Ärligheten älskar sin skapare.

 

11555b.  Godheten älskar sin skapare.

 

11555c.  Snällheten älskar sin skapare.

 

11556a.  Godhjärtlige godheten själv.

 

11556b.  Vänlige vänligheten själv.

 

11556c.  Hjälpsamme  hjälpsamheten själv.

 

11557a.  Barmhärtige visar sina barmhärtiga händer.

 

11557b.  Hjälpsamme visar sina hjälpsamma händer.

 

11557c.  Givmilde visar sina givmilda händer.

 

11558. Girige visar sina giriga slutna händer.

 

11559.  Godheten och mldheten varandras vänner.

 

11560.  Ödmjukheten ödmjukes rikedom.

 

11561.  Mildheten mildes rikedom.

 

11562.  Klokheten  klokes rikedom.

 

11563a.  Tystnadens människa  älskar tystnaden.


11563b.  Tystnaden vad människan behöver.

 

11563c.  Tystnaden ger livet harmoni och vila.

 

11564.  Kvinnans gravidivitet utstrålar moders 

ömma mjuka kärlek till det ofödda barnets liv.

 

11565a.  Tystnaden tillgänglig för Alla.


11565b.  Tystnaden nyttig för Alla.


11565c.   Tystnaden  sinnesron  sinnesfriden.

 

11566.   Finns ingen vinning i lögnaktigheten.

 

11567a.  Glädjefyllda hjärtan sprider 

glädjefyllda tankar.

 

11567b.  Glädje-fyllda hjärtan visar sin glädje

i läpparna.

 

11567c.  Glädjefyllda hjärtan visar sin glädje

i tungans uttalade ord.

 

11568.  Ilskenheten tillhör den ilskne.

 

11569.  Häftigheten tillhör den häftige.

 

11570a.  Ilskenheten äger den ilsknes hjärta

tankar och uttalade Ord.

 

11570b.  Häftigheten äger den häftiges hjärta

tankar och uutalade Ord.

 

11570c.  Vreden äger den vredes hjärta  tankar

och uttalade Ord.

 

11571.  Vara respektlös  fattig på medkänslan.


11572.  Hjälpsamma händer främmande

för o-hjälpsamma händers beteende.


11573a.  Snälle älskas av snällheten.


11573b.  Vänlige älskas av vänligheten.


11573c.  Godhjärtlige älskas av godheten.


11574.  Ödmjuk kvinnlighet behöver inte beroende

av dominantiska manligheten.


11575.  Ödmjuka kvinnligheten känner tryggheten

i ödmjuk vänskap i manliga ödmjukheten.


11576. Kvinnliga livet tillsammans med manlig

dominantiska beteendet jämförs med med hennes

      liv som vandrande dörrmatta eller disktrasa.

 

11577a.  Sanningens tunga besvarar inte 

skvalleriets Ord.

 

11577b.  Sanningens tunga besvara inte 

förtalets Ord.

 

11577c.  Sanningens tunga besvarar inte

lögnaktiga Ord.

 

11578.  Sanningens tunga besvarar inte 

falskhetens Ord.

 

11579a.  Äga saktmodig tunga besvarar inte

vredens Ord.

 

11579b.  Äga saktmodig tunga besvarar inte

häftiga Ord.

 

11579c.  Äga saktmodig tunga besvarar inte 

ilskna Ord.

 

11580.  Vara lik sanningen inte lyssna på

förtalets tunga.

 

11581.  Vara lik sanningen inte lyssna på

skvalleriets tunga.

 

11582.  Vara lik sanningen inte lyssna på

lögnaktighetens tunga.

 

11583.  Sysselsättningen  inte för de lata

och bekväma.

 

11584.  O-vaksam tunga  skaffar o-vänner.

 

11585.  Människans vilja aktiverar tungan 

i valet utifrån vad hjärtat och tankarna säger.

 

11586a.  Ödmjukheten villig belöna ödmjukes

tjänstvillighet lyda ödmjukheten.

 

11586b. Mildheten villig belöna mildes tjänstvillighet lyda mildheten.

 

11586c.  Saktmodigheten villig belöna saktmodiges

tjänstvillighet lyda saktmodigheten.

 

11587.  I den barmhärtiges ögon ser inget värde

i o-barmhärtigheten.

 

11588a.  Dominantiska elakheten  sämre än

ödmjuka snälheten.

 

11588b.  Dominantiska elakheten sämre än

ödmjuka vänligheten.

 

11588c.  Dominantiska elakheten sämre än

ödmjuka godheten.

 

11589.  Vad ger fåfängligheten till Livet.

 

11590a.  Tomheten innehållslös till vad den vill

erbjuda mänskligheten.

 

11590b.  Fåfängligheten innehållslös till den vill

erbjuda mänskligheten.

 

11590c.  Tomheten tjuvaktig mot tiden mot Livet.

 

11591.  Tomheten talar sitt egna språk.

 

11592.  Hungrige behöver daglig föda.

 

11593.  Törstige behöver daglig vätska.


 11594.  Behovets människa känner tacksamhet

när behoven blir fyllda.

 

11595a.  Ödmjukheten uppmuntrar ödmjukes

människo-värde.

 

11595b.  Ärligheten uppmuntrar ärliges

människo-värde.

 

11595c.  Vänligheten uppmuntrar vänliges människo-värde.

 

11596a.  Mildheten värdesätter mildes

människo-värde. 

 

11596b.  Snällheten värdesätter snälles

människo-värde.

 

11596c.  Troheten värdesätter trognes

människo-värde.

 

11597a.  Tänk så tacksamt få vara ödmjukhetens

eferföljare.

 

11597b.  Tänk så tacksamt få vara ståndaktighetens efterföljare.

 

11597c.  Tänk så tacksamt få vara tålamodets 

efterföljare.

 

11598.  Tänk så tacksamt  få vara barmhärtighetens

efterföljare.

 

11599a.  Ståndaktigheten inte tillgänglig för de

som inte söker henne.

 

11599b.  Återhållsamheten inte tillgänglig för de

som inte söker henne.

 

11599c.  Kärleken inte tillgänglig för de som inte

söker henne. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se