Alla inlägg under juni 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juni 2018 11:18

TILL DE KRISTNA I KORINTH.


Första brevet. 


MOTSÄTTNINGAR I FÖRSAMLINGEN.


¤Första Korinterbrevet. 1:10-17.


¤Första Korinterbrevet. 1.10


10.  #Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar

jag er, bröder, att vara överens och inte dela

       upp er i olika läger, utan återigen stå eniga

i tankar och åsikter#.


Uppmanar er i vår herre Jesu Kristi namn:

      mina bröder i tron vara eniga.

Undvika splittring låt er vara eniga tankar

      och åsikter. 


¤Första Korinterbrevet. 1:11.


11.  #Av Chloes folk har jag nämligen fått höra,

mina bröder, att det förekommer motsättningar

       bland er#.


Av Chloes folk fått höra: mina bröder det finns

      olika åsikts-strider bland er.  


¤Första Korinterbrevet. 1:12.


12.  #Vad jag menar är att ni alla säger:

"Jag hör till Paulus", eller "Jag hör till Apollos"

     eller  "Jag hör till Kefas", eller "Jag hör till Kristus"#.


Olika åsikter: hör jag till Paulus  hör jag till Apollos.

      hör jag till Kefas   hör jag till Kristus. 


¤Första Korinterbrevet. 1:13.


13.  #Har Kristus blivit delad?

Var det kanske Paulus som korsfästes för er,

       eller vad i Paulus namn ni döptes?#.


Har Kristi kropp blivit delad.

       Blev Paulus korsfäst för era liv.

Blev ni döpta i Paulus namn istället för Kristi namn.


¤Första Korinterbrevet. 1:14.


14.  #Jag är tacksam för att det bara är Crispus

och Gaius som jag har döpt bland er#.


Känner tacksamheten har bara döpt Crispus

      och Gaius bland er.


¤Första Korinterbrevet. 1:15.


15.  #Så att ingen kan säga att ni har blivit döpta

i mitt namn#.


       Ingen kan säga har ni blivit döpta i mitt namn.


¤Första Korinterbrevet. 1:16.


16.  #Jo, Stefanas och hans familj har jag också

döpt, annars vet jag mig inte ha döpt någon#.


Stefanas och hans familj har jag också döpt.

      

¤Första Korinterbrevet. 1:17.


17.  #Kristus har inte sänt mig för att döpa utan

för att förkunna budskapet, men inte med en

       vältalares vishet: det skulle göra Kristi

kors till tomma ord#.  


Jag är sänd för att förkunna evangeliets budskap:

       inte med mänsklig vishet.

Mänskliga visheten: tomma ords vishet vilket

    skulle göra Kristi fullbordade verk till idel tomhet.   

  


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juni 2018 11:18TACK TILL GUD FÖR FÖRSAMLINGENS FASTHET.


Första Korinterbrevet. 1:4-9.


¤Första Korinterbrevet. 1:4.


4.  #Jag tackar alltid min Gud för att han har gett

er sin nåd genom Kristus Jesus#.


Visa sin tacksamhet inför Guds barmhärtighet.

      Guds outtömliga nåd han skänkt sina blodsköpta Getsemane-barn från syndens makt.


¤Första Korinterbrevet. 1:5.


5.  #Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap#.


Genom honom fick vi allt av hans rikedomar.

     I allt slags tal fria från ondskan tal.

Blivit delaktiga av visheten.


Blivit rika på allt slags tal:


Blivit rika på all slags kunskap: visdomen

och kunskapens all skatter fördolda i honom.


¤Första Korinterbrevet. 1:6.


6.  #Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan

fasthet hos er#.


Kristi vittnesbörd: hans fullbordade Golgata-verk.

   Död och uppståndelse. 

Vilket funnit sin fasthet i era hjärtan.


¤Första Korinterbrevet. 1:7.


7.  #Att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras#.


Nådegåvorna i era liv verkar i sin fullhet.

     Verksamma i väntan på vår herre Jesus Kristi

uppenbarelse.


¤Första Korinterbrevet. 1:8.


8.  #Han skall också ge er fasthet ända till slutet,

så att ni inte kan anklagas på vår herre

      Jesu Kristi dag#.


Låter ståndaktigheten vara i er intill tidens slut.

     Er ståndaktighet Beskyddet mot anklagelser

på vår herre Jesu Kristi dag.

 

¤Första Korinterbrevet. 1:9.


9.  #Gud är trofast, han som kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre#.


Guds trofasthet: er kallelse till gemenskap med

      sin son Jesus Kristus, vår Herre.Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juni 2018 11:18

TILL DE KRISTNA I KORINT.


FÖRSTA BREVET.


HÄLSNING  KAP. 1:1-3.


¤Första Korinterbrevet. 1:1.


1.  #Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes#.


Aposteln Paulus kallad genom Guds vilja.


¤Första Korinterbrevet. 1:2.


2.  #Till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att

    vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn,

       deras och vår herre#.


Mitt första brev till församlingen i Korinth:

       helgats genom Jesus Kristus.

Kallade vara heliga tillsammans med: de på

      varje plats åkallar av rent hjärta vår herre

Jesu Kristi namn. 


¤Första Korinterbrevet. 1:3.


3.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus#.


Nådens och fridens Gud: vår fader och herren

     Jesus Kristus.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 11:10

AVSLUTANDE LOVPRISNING.


Romarbrevet. 16:25-27.


¤Romarbrevet. 16:25.


25.  #Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus  

   ------  där en hemlighet avslöjas som från tidens

början varit outsagd#.


Honom: Jesus Kristus: er andliga styrka utifrån

       evangeliet  frimodighetens förkunnelse

om honom.

       Hemligheten Jesus Kristus varit fördold

men nu blivit avslöjad.


¤Romarbrevet. 16:26.


26.  #Men nu har uppenbarats och på den evige

Gudens befallning gjorts känd med hjälp av

       profetiska skrifter för att alla folk skall föras

till lydnad i tron#.


Nu har blivit uppenbarat: på den evige Gudens

      befallning gjorts känd.

Gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter.

        Gjorts känd för alla folk ska bli lydiga

i tron.

     

¤Romarbrevet. 16:27.


27.  #Honom den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus,

        i evighet, amen#. 


Gud den allvetande: i sin outömliga vishet:

          ensam är vis. 

Honom tillhör härligheten genom sin Son

      Jesus Kristus i all evighet, amen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 11:10

PERSONLIGA HÄLSNINGAR.


Romarbrevet. 16:1-24.


¤Romarbrevet. 16:1.


1.  #Jag vill lägga ett gott ord för vår syster

Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai#. 


Vår syster Foibe trogen tjänarinna: vill jag

     ett gott vittnesbörds Ord för.

Herrens tjänarinna i Kenchreals församling.


¤Romarbrevet. 16:2.


2.  #Ta emot henne i Herren på ett sätt som

anstår de heliga.

     Hjälp henne med allt hon kan begära av er.

Hon har själv varit ett stöd för många,

     också för mig#.


Välkomna henne i Herrens namn.

      Vänligt hälsa henne tillhör ett kristligt beteende.

Var henne till hjälp och tröst: det hon önskar av er.

       Hon har varit ett livs-stöd för många.

Varit mig: Paulus till god hjälp.


¤Romarbrevet. 16:3.


3.  #Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare

i Kristus Jesus#.


Mina trogna med-arbetare Prisca och Aquila

     I Kristus Jesus hälsa dem.


¤Romarbrevet. 16:4.


4.  #De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem#.


I frimodighet offrat sig sin vilja för mig

       i Herrens tjänst.

Inte bara för mig: utan för alla hednakristna.

       Hednakristna församlingarna visar sin  tacksamhet inför Prisca och Aquila.


¤Romarbrevet. 16:5.


5.  #Hälsa också församlingen som möts i deras  hus.

     Hälsa min käre Epainetus, Asiens första gåva till Kristus.#.


Hälsa Asiens första gåva till Kristi kärleksfulla

      hjärta av barmhärtighet: min käre

Epainetus. 


¤Romarbrevet. 16:6.


6.  #Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er#.


Syster Maria i tron: varit flitig i sitt tjänande för er.


¤Romarbrevet. 16:7.


7.  #Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder

och medfångar; de högt ansedda som apostlar

      och har bekänt sig till Kristus före mig#.


Hälsa mina stamfränder: Andronikus och Junias.

     Och mina kära medfångar.

Hälsa de högt respekterade apostlarna.

     Apostlarna bekänt sin tro före mig.  


¤Romarbrevet. 16:8.


8.  #Hälsa Ampliatus, min käre broder i Herren#.


¤Romarbrevet. 16:9.


9.  #Hälsa Urbarnus, vår medarbetare i Kristi tjänst,

och min käre Stachys#.


¤Romarbrevet. 16:10.


10.  #Hälsa Apelles, denne pålitlige kristne.

Hälsa alla hos Aristoboulus#.


¤Romarbrevet. 16:11.


11.  #Hälsa min stamfrände Herodion.

Hälsa alla dem hos Nakissos som tillhör Herren#.


¤Romarbrevet. 16:12.


12.  #Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar

i Herrens tjänst.

      Hälsa den kära Persis, som har arbetat mycket

i Herrens tjänst#.


¤Romarbrevet. 16:13.


13.  #Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är en mor också för mig#.


Hälsa Rufus, Herrens  utvalda tjänarinna.

       Rufus mor.

Rufus mor: för mig en andlig moder.


¤Romarbrevet. 16:14.


14.  #Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas,

Hermas och bröderna kring dem#.


¤Romarberevet. 16:15.


15.  #Hälsa Filologos och Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga hos dem#.


¤Romarbrevet.  16:16.


16.  #Hälsa varandra med en helig kyss.

Alla Kristi församlingar hälsa er#.


¤Romarbrevet. 16:17.


17.  #Jag uppmanar er, bröder, att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från

     den lära som ni har undervisats i.

Håll er undan från dem#.


Uppmanar er mina andliga bröder: 

      Var vaksamma för de som villigt vållar

splittring bland er.

       Förstör andens enhet.

Lockar er till avfall från den sunda läran i Kristus.

       Sunda läran ni undervisats från.

Undvik dessa splittrande läromästare.


¤Romarbrevet. 16:18.


18.  #Den sortens människor tjänar inte vår herre

Kristus utan bara sin egen buk, och med sin

      insmickrande svada förleder de godtrogna själar#. 


Säger sig vara ledare: splittrar den sunda läran. 

      Den sortens människor: tjänare inte vår

herre Kristus i vad de säger.

        Tjänare efter vad deras buks-begärelse:

begärets tjänare: inte ordets tjänare.

      Godtrognas själar: vilka saknar andlig mognad. 


¤Romarbrevet. 16:19.


19.  #Er lydnad har dock blivit känd överallt.

Därför gläder jag mig över er och önskar bara att ni

      skall vara kunniga i allt gott och obesmittade

av allt ont#.


Er tros-lydnad blivit känd överallt.

           Jag gläder mig inte fåfäng givit er ordet. 

Önskar ni ska vara insiktsfulla i göra det goda.

        Leva rent liv ifrån all ondska.

      

¤Romarbrevet.  16:20.


20.  #Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter.

      Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla#.


Löftet fridens Gud skall snart sönder-krossa

     Satan er fiende under era fötter.

Guds outtömliga nåd vilar över era själar. 


¤Romarbrevet. 16:21.


21.  #Min medarbetare Timotheos hälsar er, likaså mina stamfränder Lucius, Jason och Sosipatros#.


¤Romarbrevet. 16:22.


22.  #En hälsning också från mig, Tertius, som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev#.


¤Romarbrevet. 16:23.


23.  #Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar också sin hälsning,

       liksom stadskassören Erastos och brodern Quartus#.  

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 11:09

PAULUS PLANERADE BESÖK


Romarbrevet. 15:22-33.


¤Romarbrevet.  15:22.


22.  #Det är därför jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er#.


¤Romarbrevet. 15:23.


23.  #Men nu har jag inte längre några uppgifter

i den här delen av världen, och jag i åratal längtat

      efter att få besöka er#.


Nu; fullbordat mina uppgifter här i Rom.

      I åratal längtat efter besöka er.


¤Romarbrevet. 15:24.


24.  #När jag far till Spanien.

Jag hoppas att jag träffar er under den resan

       och att ni hjälper mig vidare på min väg,

sedan jag väl, en alltför kort tid, har fått

       vara tillsammans med er#.


På min väg till Rom. 

     Hoppas få träffa er Spanien resan.

Ni är mig till hjälp på min resa.

      Mitt besök hos blir inte långvarig.  


¤Romarbrevet. 15:25.


25.  #Men först far jag till Jerusalem med hjälpen

till de heliga#.


Under min resan far jag först till Jerusalem.

      Hjälpa de heliga utvalda.


¤Romarbrevet. 15:26.


26.  #Makedonien och Achaia har nämligen beslutat

att göra en insamling för de fattiga bland de

       heliga i Jerusalem#.


Makedonien och Achia beslutat göra en insamling.

      Insamling till hjälp för de heliga i Jerusalem.


¤Romarbrevet. 15:27.


27.  #Så beslöt de; de står ju också i skuld till dem.

Ty eftersom hedningarna har fått del av deras

      andliga goda är de i sin tur skyldiga att bistå dem med det materiella#.


Församlingarna i Makedonien och Achia:

       var skyldiga dem i Jerusalem.

Hedningarna har fått uppmuntran av deras

       andligt goda.

I sin tur skyldiga fylla deras matriella behov.  


¤Romarbrevet. 15:28.


28.  #Sedan jag har fullgjort detta uppdrag och överlämnat resultatet till dem tänker jag fara

       till Spanien och besöka er på vägen#.


När jag fullbordat mitt uppdrag överlämnat

        resultatet till dem.

Tänker jag fortsätta min resa till Spanien.

        På vägen till Spanien besöka er.


¤Romarbrevet. 15:29.


29.  #Och jag vet att när jag kommer till er för jag

med mig välsignelse från Kristus i fullt mått#.


Kristi välsignelse i fullt mått: önskar jag delge

       till er.

 

¤Romarbrevet. 15:30.


30. #För vår herre Jesu Kristi skull och för den

kärleks skull som Anden ger uppmanar jag er,

      bröder, att bistå mig i min kamp genom att

be till Gud för mig#.


Jag uppmanar er: bedja för mig i min kamp:

      mina bröder i Jesus Kristus.

För vår herre Jesu kristi skull har jag

     min kamp: be för mig.

Guds kärlek i Anden: visar sig i min kamp för

      er alla. 

       

¤Romarbrevet. 15:31.


31.  #Så att han räddar mig från dem i Judeen som vägrar att tro och så att den hjälp jag har med

      mig till Jerusalem blir väl mottagen

av de heliga#.


Era böner blir mig till hjälp från dem i Judeen.

      Deras hårdnackade hjärtan vägrar tro.

Den böne-hjälp jag har med mig till Jerusalem

     blir tacksamt mottagen av de heliga.  


¤Romarbrevet. 15:32.


32.  #Då kan jag komma till er med glädje och vila

ut tillsammans med er, om Gud så vill#.


Jag kan komma till er med glädje.

      Känna andlig vila tillsammans med er.

Ske Guds vilja.¤Romarbrevet. 15:33.


33.  #Fridens Gud är med er alla, amen#. 


Låta all frid från Gud vara ert beskydd ibland

       er alla, Amen.          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 07:37

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDRRKVICKELSE.


DEL. 111.


#Övermodet förloraren i den ömjukes hjärta#.


#Låt dig inte hetsas upp av ditt egensinne#.


Syraks bok. 6:2A.


11000a.  Visa inte ödmjukheten för den högmodiga

jämförs kasta pärlor för svinen.


11000b.  Visa inte vänligheten för den elake

jämförs kasta pärlor för svinen.


10000c.  Visa inte ärligheten för den o-ärlige

jämförs kasta pärlor för svinen.


11001.  Du visheten tillhör de visas råd.


11002.  Du Visheten låter sig vara tillgänglig

för Alla.


11003.  Du Visheten  du är  livets trygga tilflykt.


11004a. Elake tror sig vara vis  blev sig själv till dåre i sin elakhet.


11004b.  Förtalaren tror sig vara vis  blev sig själv

till dåre i sin förtaliga tunga.


11004c.  Dåren tror sig vara vis  blev sig själv 

dåre i sin dåraktighet.


11005.  Elakheten vad ger det till Livet.


11006.  Elakheten o-nyttig för Alla.


11007.  Elakheten tillgänglig för Alla.


11008a.  Livets val: vad jag vill göra antingen

tjäna själviskheten eller o-själviskheten.


11008b.  Livets val: Vad vill jag göra antingen

tjäna elakheten eller snällheten.


11008c.  Livets val : vad vill jag göra antingen

tjäna förvirringen eller sinnesron.


11009.  Livets val: vad vill jag göra antingen

tjäna oron eller sinnesfriden.


11010a.  Själviskheten tillgänglig för Alla.


11010b.  Själviskheten o-nyttig för Alla.


10010c.  Själviskheten vad ger den till Livet.


11012.  O-själiskheten nyttig för Alla.


11013.  O-själiskheten tillgänglig för Alla.


11014.  O-själviskheten värdefull för Livet.


11015a.  O-själviskheten skadar ingen.


11015b.  O-själviskheten tryggheten själv.


11015c.  O-själviskheten ärar sanningen.


11016.  Tänk få vara stor i mildheten

och saktmodigheten.


11017.  Tänk få vara stor i ödmjukheten

och litenheten.


11018.  Hjärtats längtan efter renhetens

ödmjukhetens sinnelag värdefullare än silvrets

        och guldets rening i smältugnen.


11019.  Hjärtats längtan efter kärlekens  

trons sinnelag värdefullare än silvrets och guldets

        rening i smältugnen.


11020a.  Uppmuntran visar uppskattning av määniskovärdet.


11020b.  Uppmuntran  tillgänglig för Alla.


11020c.  Uppmuntrannyttig för Alla.


11021. Massmediala sprider både nyttig

och o-nyttig information.


11022a.  Laglösheten och bundsförvanten

o-moralen öppnar upp för kontroll-behovet.


11022b.  Kontrollbehovet  rider på laglösheten

Och o-moralen.


11022c. Kontroll-behovet vad ger det till Livet.


11023a. Du ödmjuke omfamnar ödmjukheten.


11023b.  Du milde omfamnar mildheten.


11023c.  Du ärlige omfamnar ärligheten.


11024a. Du högmodige omfamnar högmodet

varför gör du det Du högmodige

    Högmodet skadar Dig.


11024b.  Du ärlige omfamnar ärligheten

varför gör Du det Du ärlige   Du älskar ärligheten.


11024c.  Du snälle omfamnar snällheten varför gör

Du det  Du snälle  Du älskar snällheten.


11025a.  Rättfärdiges Ord ger livet trygghet.


11025b.  Renhjärtliges ord ger livet trygghet.


11025c.  Dårens ord ger livet o-trygghet.


11026a.  Vishetens ögon hatar dårens ögon.


11026b.  Klokhetens ögon föraktar dårens ögon.


11026c.  Älskar Visheten  hon blir din syster

och vän för Livet.


11027.  Lära känna insiktens  lära sig livets värde.


11028a.  Dåren ärar sig själv.


11028b.  Vise ärar visheten inte sig själv.


11029.  Ur vises mun och läppar flödar kunskapen.


11030.  Flera av livets år  givit lärdom & erfarenhet.


11031a.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

värdesätter  upphöjer livet.


11031b.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

     tillgängliga för Alla.


11031c.  Tålamodet  saktmodet  mildheten

nyttiga för Allas liv.


11032.  Sårande Ord liknar tveggart svärd

vilket ger blödande sår.


11033.  Vises livsförings lärdom lär ut ur

vishetens kunskap.


11034.  Insiktsfulles livs-förings erfarenhet

lär ut ur insiktens kunskap.


11035.  Dåren lär ut sin dårskap vad ger det

till Livet.


11036.  Dårens liv bjuder på tomheten och fåfängan.


11037. Tomheten och fåfängan vad ger det till Livet.


11038a. Ödmjuke vilar sig mot ödmjukhetens

ödmjuka bröst om och om och säger jag älskar dig.


11038b.  Saktmodige tänker: tacksamt får vara

saktmodig i hjärta & tanke.


11038c.  Ömsintheten tillgänglig för Alla


11039.  Vreden och o-tåligheten vad ger det

till Livet.


11040.  Saktmodet och tåligheten nyttig för Alla.


11041.  Ängsligheten och misstänksamheten

vad ger det till Livet.


11042.  Tröttsamma gräl och tröttsamt knotande

vad ger det till Livet.


11043.  Sorgens tårar bevattnar sorgens

öken-vandring vad ger det till livet.


11044a.  Moraliska dygder:  vänligheten  godheten

snällheten.


11044b.  O-moraliska dygder:  elakheten.


11044c.  O-moraliska dygder:  vreden  häftigheten

och ilskenheten.


11045a.  O-moraliska dygder:  Förtalet  skvalleriet.


11045b.  Moraliska dygder: barmhärtigheten

mildheten själv-behärskningen.


11045c.  O-moraliska dygder: trätgirigheten

avundsjukan bitterheten.


11046a.  Uppmuntra människo-värdet.


11046b.  Uppskatta människo-värdet.


11046c.  Värdesätter människo-värdet.


11047.  Människa som vänjer sig vid o-förskämt

tal förblir utan fostran så länge hon lever.


11048a.  Människan som vänjer sig vid förtalets

tal förblir  utan fostran  så länge hon lever.  


11048b.  Människan som vänjer sig vid ärlighetens

tal låtit sig fostrats av ärigheten så länge hon lever.


11048c. Människan som vänjer sig vid godhetens

tal låtit sig fostrats av godheten  så länge

      hon lever. 


11049a.  Sprid inte lögner om nästa.


11049b.  Sprid inte skvaller om din nästa.


11049c.  Sprid inte förtalet om din nästa.


11050.  Vanan vara häfrig vad ger det Livet.


11051.  Vanan vara ilsken vad ger det till Livet.


11052.  Vanan var tjur-skallig vad ger det till Livet.


11053a.  Sök inte strid med den grälsjuke

lägg inte ved på hans brasa.


11053b.  Sök inte strid med den pratsjuke

lägg inte ved på hans brasa.


11053c.  Sök inte strid med den trätgirige

lägg inte ved på hans brasa.


11054.  Sök inte strid med den häftige lägg

inte ved på hans brasa.


11055.  Sök inte strid med den ilskne lägg

inte ved på hans brasa.


11056a.  Ödsla inte kraft på elakheten låt istället

godheten få styra hjärtat och sinnet.


11056b.  Ödsla inte tid och kraft på elakheten

låt istället vänligheten få styra hjärtat och sinnet.


11056c.  Ödlsa inte kraft på elakheten låt istället

snällheten få styra hjärtat och sinnet.


11057.  O-barmhärtige förts vilse ifrån barmhärtigheten.


11058.  Rädda den elake ifrån elakheten.


11059.  Rädda den argsinte från argsintheten.


11060.  Rädda förtalaren från förtalet.


11061.  Rädda den skvalleraktige från skvallret.


11062a.  Barmhärtigheten fostrar en människa

från o-barmhärtigheten.


11062b.  Tålamodet fostrar en människan

från o-tåligheten.


11062c.  Saktmodigheten fostrar en människa

från häftigheten.


11063.  Saktmodigheten fostrar en människa

från ilskenheten.


11064.  Sanningen fostrar en människa från lögnen.


11065. Kärleken fostrar en människa från hatet.


11066.  God vänskap livets sötma.


11067.  O-vänskap sårar själs-livet.


11068a.   Ödmjukhetens blickar vidrör ödmjukes hjärta och sinne.


11068b.  Saktmodighetens blickar vidrör

     saktmodiges hjärta och sinne.


11068c.  Ärlighetens blickar vidrör ärliges

hjärta och sinne.


11069a.  Perfektinponismen rider på rädslan.


11069b.  Perfektionistiskt tänkande rider

på rädslan.


11069c.  Perfektionistiskt tal rider på rädslan.


11070.   Löpande springande tunga rider

på högmodet.


11071a.  Vad är det jag vill lägga mina tankar på!!


11071b.  Sjäv-valt vad jag själv vill göra.


11071c.  I informations-samhället finns många

olika erbjudande.


11072.  Ha-begäret rider på informationssamhällets

      reklam-kampanj.


11073.  Ha-begäret visar ingen mättnad på vad

      den vill ha.


11074.  Frågan är har jag nyttiga av ha-begärets

     alla lockelser till köp.


11075.  Köpet nyttigt för behovets skull.


11076.  I människans liv existerar behoven

     lvets existerande.


11077.  Människan får själva vad som nyttigt

och o-nyttigt är.


11078a.  Nyttiga saker användbara.


11078b.  O-nyttiga saker o-användbara.


11079a.  Reklam-kampanjer rider på ha-begäret.


11079b.  Reklam-kampanjer både på gott och ont.


11079c.  Reklam-kampanjer rider på människans

      seende:  vilket säger:  jag vill ha.


11080.  Vilan i tiden.


11081.  Stillheten i tiden.


11082.  Lugnet i tiden.


11083a.  Goda vänligheten förlänger Livet.


11083b.  Goda vänlighete nyttig för Livet.


11083c.  Goda vänligheten tillgänglig för Alla.


11084.  Syskon-kärleken vad fin den är.


11085.   Varje  dagar tillgängliga för Alla.


11086.   Varje dag o-skrivna dagar vi fyller med

våra ord och handlingar.


11087a. Ödmjukheten visar sin medlidande

kärlek till den ödmjuke i hans tillväxt

      in i ödmjukhetens inre liv.


11087b.  Ärligheten visar sin medlidande

kärlek till den ödmjuke i hans tillväxt

       in i mildhetens inre liv.


11087c.  Ståndaktigheten visar sin medlidande kärlek till den ståndaktige i hans tillväxt

        in i ståndaktighetens inre liv.


11088a.  Högmodet känner sig o-välkommen

      i den ödmjukes hjärta.


11088b.  Elakheten känner sig o-välkommen

       i den snälles hjärta och sinne.


11088c.  Förvirringen känner sig o-välkommen

      in i sinnesrons hjärta och sinne. 


11089.  Oron känner sig o-välkommen in i

sinnesfridens hjärta och sinne.


11090.  Ödmjuke känner dagligen

     ödmjukhetens väldoft. 


11091.  Barmhärtige känner dagligen

       barmhärtighetensväldoft.


11092.  Kärleksfulle känner dagligen

       kärlekens väldoft.


11093a.  Syskon-kärleken  vad nyttig den är.


11093b.  Syskon-kärleken  lärorik den är.


11093c.  Syskon-kärleken  vad fin den är.


11094. Ödmjuke känner sig hemma

i ödmjukhetens närhet.


11095a.  Kort-siktigheten jämförs med

ett målat vedträ.


11095b.  Kort-siktheten jämförs med vinden som

kommer går sinn egen väg.


11095c.  Kort-siktigheten jämförs med tiden

när den är förbrukad kommer den inte igen.

11096.  Skrivna blad är skrivna blad.


11097.  O-skrivna blad kan fyllas med tankar.


11098.  O-skrivna blir till skrivna blad.


11099.  Skrivna blad  lärorika blad.

 


  

 Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 07:36

HEDNINGARNAS APOSTEL.


Romarbrevet.  15:14-21.


¤Romarbrevet.  15:14.


14.  #Mina, bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet

       och har så mycket av den fulla kunskapen

att ni kan vägleda varandra#.


Mina bröder i Rom: känner mig övertygad

     ni är helt uppfyllda av Guds godhet.

Den fulla kunskapen om Kristi evangelium finns

      hos er.

Gud godhet och fulla kunskapen av

       Kristi evangelium  vilket kan vara varandra

till vägledning.


¤Romarbrevet. 15:15.


15.  #Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl  uppriktigt, och påmint er om en del saker.

       Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd#.


Jag har frimodigt skrivet till er: ibland varit

     ärlig i mina förmaningar.

Guds nåd: min styrka och uppmuntran. 


¤Romarbrevet.  15:16.


16.  #Gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst

         förvalta Guds evangelium.

Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat

      genom den heliga anden och som Gud därför

tar emot#.


Guds nåd gett mig uppdraget: i min kallelse till

     hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst.

Vara Kristi Jesu tempelpräst: i helig tjänst.

       I helig tjänst: förvalta Guds evangelium.

Hedningarnas liv: ett levande offer inför Gud.

       Levande offer helgat offer genom

den heliga anden.

           

¤Romarbrevet. 15:17.


17.  #Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud.


I tacksamhet tack vare Kristus Jesus:

      kan jag genom honom berömma mig.


¤Romarbrevet. 15:18.


18.  #Jag vågar inte tala om annat än det som

Kristus har gjort genom mig för att hedningarna

       skall föras till lydnad, i ord och gärning#.


Kristus verkar genom mig: vilket gjort hedningarna

        leva i lydnad i ord och gärning.


¤Romarbrevet. 15:19.


19.  #Genom kraften i tecken och under, genom

Andens kraft.

       Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus, från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien#.


Andens kraft varit verksam ibland hedningarna.

        Varit verksam genom kraften i tecken

och under.

        Spritt evangelium om Kristus från Jerusalem

ända till Illyrien.


¤Romarbrevet. 15:20.


20.  #Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna

evangeliet där Kristus redan är känd; jag vill inte

       bygga upp en grund som någon annan

har lagt#.


Jag inte låtit Kristi ära från evangeliet få vara

          verksam där redan det varit känt.

Jag låter inte Kristi evangelium bygga upp en grund:

      där någon annan förut lagt.


¤Romarbrevet. 15:21.


21.  #Det står skrivit:

DE SOM INTE HAR FÅTT BUDSKAPET OM HONOM

       SKALL SE, OCH DE SOM INGENTING HAR

HÖRT SKALL FÖRSTÅ#.


Skriften säger: de som saknat Kristi evanglium

       budskapet om honom: skall se.

De som inte hört det: skall förstå det.  

  

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se