Alla inlägg den 9 juni 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:46

ÖVERHETEN I GUDS TJÄNST.


Romarbrevet.  13:1-10.


¤Romarbrevet.  13:1.


1.  #Varje människa skall underordna sig all den  överhet hon har över sig.

       Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom#.


¤Romarbrevet. 13:2.


2.  #De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör

      motstånd drar straff över sig själva#.


¤Romarbrevet. 13:3.


3.  #De styrande är inget hot mot goda gärningar,

men mot onda.

       Vill du slippa känna fruktann för överheten,

gör då det goda, ochden skall berömma dig#.


¤Romarbrevet. 13:4.


4.  #Den som står i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda.

      Men gör du det onda, känn då fruktan.

Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd;

     den står ju i Guds tjänst somm hämnare,

för att vreden skall drabba den som gör det onda#.


¤Romarbrevet. 13:5.


5.  #Därför är detnödvändigt att underordna sig,

 inte bara för vredens skull utan också i insikt

     om vad som är riktigt#.


¤Romarbrevet. 13:6.


6.  #Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant#.


¤Romarbrevet.  13:7.


7.  #Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha:

      skatt, tullar, respekt, vörnad#.


¤Romarbevet. 13:8.


8.  #Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek

till varandra.

      Ty den om älskar sin medmänniska har

uppfyllt lagen#. 


¤Romarbrevet. 13:9.


9.  #Buden DU SKALL INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT, DU SKALL INTE DRÄPA,

       DU SKALL INTE STJÄLA, DU SKALL INTE

HA BEGÄR och alla andra bud sammanfattas i ordet:

       DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV#.


¤Romarbrevet. 13:10.


10.  #Kärleken vållar inte inte din nästa något ont.

Kärleken är alltså lagen i dess fullhet#.

            

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:45

ANDLIG GUDSTJÄNST.


Romarbrevet. 12:1-2.


¤Romarbrevet. 12:1.


1.  #Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva

        som ett levande och heligt offer som

behagar Gud.

       Det skall vara er andliga gudstjänst#.


Mina bröder, jag ber er, vid Guds barmhärtighet

     i lydnad frambara era kroppar som levande

heliga offer  Gud till behag.

       Era offrande heliga kroppar välbehaglig doft 

inför Guds ansikte.

       Vilket är er andliga gudstjänst-liv.     


¤Romarbrevet. 12:2.


2.  #Anpassa er inte efter denna världen, utan låt

er förvandlas genom förnyelsen av era tankar,

       så att ni kan avgör av vad som är Guds vilja:

det som är gott, behagar honom och är

       fullkomligt#. 


Låt inte denna världens påverkan vara er herre.

       Istället låt er bli förvandlade genom era tankars

förnyelse lära känna hans vishets ord.

      Hans nådefulla insikt kan avgöra vad som

är Guds fullkomliga vilja.

       Guds fullkomliga vilja godheten behagar honom. 


         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:45

EN KROPP OCH MÅNGA LEMMAR.


Romarbrevet. 12:3-21.


¤Romarbrevet. 12:3.


3.  #I kraft av den nåd jag har fått säger jag till

var och en av er: ha inte för höga tankar om

      er själva utan tänk som man bör tänka,

med självbesinning, så att var och en rättar sig

     efter det mått av tro som Gud tilldelat honom#.


Guds rika nåd har blivit mig given.

      Guds kraftfulla nåd: i den nåden säger jag

til er ni heliga i Rom.

        Låt inte högmodiget vara herre i era tankar.

Tänka på ärligt sätt värdera sig själv känna till

       vårt egenvärde i Kristus.

Respektera det mått av tro som Gud tilldelat

      var och en.


¤Romarbrevet. 12:4.


4.  #Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter#.


Var har en fysisk kropp med många olika lemmar.

      Alla olika lemmar i kroppen har olika uppgifter.

Olika uppgifter hjälpa & stödja varandra.


¤Romarbrevet.  12:5.


5.  #Ty utgör vi, fast många, en enda kropp

i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till

     för varandra#.


Lemmarna är många i Kristi kropp.

      Varje lem har sin skärskilda uppgift.

Vi är tjänande lemmar till för varandra.

      

¤Romarbrevet. 12:6.


6.  #Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått:

profetisk gåva i förhållande till vår tro#.


Efter Guds nåd har vi blivit tilldelade olika gåvor.

     Profetiska gåvan i förhållande till vår tro.


¤Romarbrevet. 12:7.


7.  #Tjänandets gåva hos den som tjänar,

undervisningens gåva hos dem som undervisar#.


Tjänandets gåva till hjälp & stöd för den som


    betjänar sin nästa.

Undervisningens gåva insiktens gåva i ordet

     undervisa i sin nästas behov.


¤Romarbrevet. 12:8.


8.  #Tröstens gåva hos den som tröstar

och förmanar, gåva att frikostigt dela med sig,

     att vara nitisk som ledare och att med

glatt hjärta visa barmhärtighet#.


Tröstens gåva gåvan i att trösta de sorgsna

    Och bedrövade.

Gåvan att frikostigt vara givmild.

       Vara tjänstvillig vägleda de vilsegångna fåren.

Med glädjens hjärta visa barmhärtighet. 


¤Romarbrevet. 12:9.


9.   #Er kärlek skall vara uppriktig.

Avsky det onda, håll fast vid det goda#.


Låt er kärlek vara öppen-hjärtlig.

       Förakta ondskan.

Gör det goda låt godheten vara tillgänglig i era liv.


¤Romarbrevet. 12:10.


10.  #Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning#.


Låt era liv vara tillgivna visa broderlig kärlek

       mot varandra.

Respektera varandra.


¤Romarbrevet. 12:11.


11.  #Slappna inte er iver, håll er brinnande i anden.

      Tjäna Herren#.


Låt inte er ivriga längtan slockna istället förslavas

     av latheten och bekvämligheten.

Vara brinnande i tjänandet av anden.

       Visa trohet mot tjäna Herren.  


¤Romarbrevet. 12:12.


12.  #Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet

och ihärdiga i bönen#.


Låt er glädjas i hoppet.

       Var uthålliga i tjänandets lidande.

Visa ståndaktighet  uthållighet i bönen.


¤Romarbrevet. 12:13.


13.  #Hjälp Guds heliga med vad de behöver,

vännlägg er om gästfrihet#.


Var Guds heliga till hjälp fyll deras lekamliga behov.

       Låt gästfriheten råda i era hem.


¤Romarbrevet. 12:14.


14.  #Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem

och förbanna dem inte#.


I följelsen för sanningens skull välsigna era förföljare.

         När de förbannar er för Kristi evangeliums skull  välsigna dem.


¤Romarbrevet. 12:15.


15.  #Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter#.


Låt er glädje vara andras glädje.

        Låt era sorgens tårar vara andras tårar.


¤Romarbrevet. 12:16.


16.  #Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med som är ringa.

        Var inte självkloka#.


Respektera alla lika  låt inte självgodheten

      vara herre i er liv i gemenskap med de som

är ringa.

       Låt inte självklokheten vän med högmodet

vara vän med er.


¤Romarbrevet. 12:17.


17.  #Löna inte ont med ont.

Tänk på vad som är riktigt för alla människor#.


Belöna inte ont med ont.

       Tänk istället på det som uppmuntrar

alla människor.


¤Romarbrevet. 12:18.


18.  #Håll fred med alla människor så långt det

är möjligt och kommer an på er#.


         Låt inte kivet ordstrider trätgirigheten

dela sin gemenskap med er.


¤Romarbrevet 12:19.


19.  #Ta inte rätten i egna händer, mina kära,

utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet:

     MIN ÄR  HÄMNDEN, JAG SKALL UTKRÄVA

DEN, säger Herren#.


Det är inte er rätt döma era med-människor

     i vad de gör, mina kära.

Låt Guds vrede bedöma rätten ha sin gång.

        Det står skrivet: Min är hämnden jag skall

visa det jag skall utkräva säger Herren. 


¤Romarbrevet. 12:20.


20.  #Men ÄR DIN FIENDE HUNGRIG, GE HONOM

ATT ÄTA, ÄR HAN TÖRSTIG. GE HONOM

      ATT DRICKA.

DÅ SAMLAR DU GLÖDANDE KOL PÅ HANS HUVUD#.


Visa din barmhärtighet mot din fiende:

       är han hungrig ge honom näringsrik föda.

Är han törstig ge honom dricka.

      Din omsorg & kärlek samlar glödande kol

på din fiendes huvud.


¤Romarbrevet. 12:21.


21.  #Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda#. 


Besegra det onda.

       Ondskan träl besegrad av ondskan.

Godhetens tjänare älskar godheten. 

         

   

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:44

ISRAELS SLUTLIGA RÄDDNING.


Romarbrevet. 11:25-36.


¤Romarbrevet. 11:25.


25.  #Bröder, för att ni inte skulle förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna

      hemlighet.

En del israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet#.


Israeliternas gensträvighet gjorde deras förstånd

      förstockade för de andliga verkligheterna.

 De förblir det tills hedningarna i sitt fulla

       antal nått målet. 


¤Romarbrevet. 11:26.


26.  #Men då skall hela Israel bli räddat, som det

står skrivet:

       FRÅN SION SKALL BEFRIAREN KOMMA 

OCH TA BORT ALL SYND FRÅN JAKOB#.


Israels slutgiltiga räddning efter Guds

       barmhärtighet  det står skrivet:

Från Sion kommer befriaren: tar bort all synd   

        från Jakob. 

 

¤Romarbrevet. 11:27.


27.  #OCH DETTA MITT FÖRBUND MED DEM BETYDER ATT JAG LYFTER AV DEM DERAS

      SYNDER#.


Mitt heliga fötrbund med dem jag lyfter deras

     synders bördor från deras syndfulla hjärtan.


¤Romarbrevet. 11:28.


28.  #Ser man till evangeliet är de Guds fiender,

för er skull.

       Ser man  till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull#.


Efter evangeliet är Israeliterna Guds fiender:

     för ni hedningars skull.

Efter deras utkorelse är de hans älskade barn.

        På grund av deras fäders skull.


¤Romarbrevet. 11:29.


29.  #Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse#.


Guds förbarmande till dem: han ångrar aldrig

     sina gåvor och sin kallelse han givit dem. 


¤Romarbrevet. 11:30.


30.  #Ni var tidigare olydiga mot Gud men har fått förbarmande genom deras olydnad#.


Tidigare ni heliga i Rom var o-lydiga mot Gud.

     Ni har fått förbarmade från honom:

grenom israeliternas o-lydnad. 


¤Romarbrevet. 11:31.


31.  #Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få

       förbarmande#. 


Israeliterna har varit olydiga i sin gensträvighet:

     vilket gjorde ni fått Guds förbarmande

även om de genom hans långmodighet

     ska få förbarmande.


¤Romarbrevet. 11:32.


32.  #Gud har gjort alla till olydnadens fångar för

att kunna förbarma sig över alla#.


Gud har gjort juden och greken till olydnadens

         fångar därigenom kunna förbarma sig över  dem alla. 


¤Romarbrevet. 11:33.


33.  #Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap

hos Gud!

       Aldrig kan någon utforska hans beslut eller

spåra hans vägar#.


Hos Gud själv finns all Vishet rikedom kunskap.

      Mänskliga visdomen: kan aldrig utforska

hans beslut spåra hans rättfärdiga vägar.  


¤Romarbrevet.  11:34.


34.  #VEM KAN KÄNNA HERRENS TANKAR,

VEM KAN VARA HANS  RÅDGIVARE?#.


Ingen mänsklig kännedom kan lära känna

     Herrens tankar.

Vara hans rådgivare: mänskliga visdomen

     dårskap inför den allsmäktiges visdom.   


¤Romarbrevet. 11:35.


35.  #VEM HAR SKÄNKT HONOM NÅGOT SOM HAN

MÅSTE ÅTERGÄLDA+#.


Skaparen skapade allt ifrån vad har själv ägde.

     Allt skapat hans egendom.

Mänslkigheten hans förvaltare. 

      

¤Romarbrevet.  11:36.


36.  #Ty av honom och genom honom och till

honom är allting.

    Hans är härligheten i evighet, amen#.  


Av honom

       genom honom

               till honom är allt skapat.

Härligheten tillhör honom i evighet.

                     

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se